Un produs Blogger.

marți, noiembrie 01, 2016

Casa Sectorială a MApN calculează greșit pensiile de urmaș

61 comments
Prezentarea cazului.
 preluat de pe blogul  Ordinul Militar.
La data de 01 01 2016 un domn colonel(r) avea o pensie militară de serviciu în plată, potrivit art. 109 alin (1) al noii legi a pensiilor militare, de 4240 de lei, pensie care ar fi urmat să fie recalculată în următorii 2 ani. 
In vederea recalculării  și punerii în aplicare a dispozițiilor Legii 223/2015, colonelul a optat prin cerere pentru cele 6 luni care urmau să constituie baza de calcul în vedere recalculării pensiei, potrivit Art. 109 din lege, a solicitat recalcularea vechimii suplimentare pentru condițiile de muncă, potrivit noilor reglementari și, probabil, a cerut restituirea diferențelor   potrivit Art. 121 din aceeași lege, întrucât pensia recalculată/revizuită potrivit OUG nr. 1/2011 a fost de 2596 lei... față de cuantumul de 3944 lei calculat pe fosta Lege 164/2001.
Intre timp s-a produs evenimentul decesului colonelului, lăsând urmaș cu drept de pensie soția.
In astfel de situații, Legea 223/2015 este foarte clară, în articolul 53, cum se calculează pensia de urmaș:
 Articolul 53
„(1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
a) pensia de serviciu pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat; ”
Să distingem ce înseamnă separat cele 3 sintagme folosite în lege.
-„pensie de serviciu aflată în plată” este pensia care se cuvenea susținătorului în luna în care a decedat, cuantum inscris pe ultimul cupon de pensie. Nu intră rețineri sau drepturi anterioare. 
-„pensie la care ar fi avut dreptul” înseamnă că militarul nu avea pensie la data decesului, dar îndeplinea condițiile pentru obținerea unui drept de pensie militară de serviciu. Nu e cazul în speța pe care o discutăm. 
-„în condițiile legii” se referă la drepturi acordate legal, nu drepturi calculate, neapărat, potrivit noii legi, cum greșit interpreteaza Casa Sectorială. In expresia în condițiile legii intră și situația că pensia în plată a colonelului la data decesului era de 4220 lei, potrivit Art. 109 din noua lege, și ar fi rămas la fel și după recalculare, prin aplicarea Art. 111, tot din noua lege .
Ca urmare, pensia de urmaș care se cuvenea soției supraviețuitoare era 1/2 din 4220 lei.
  
 Ce a făcut, onor ,Casa Sectorială de Pensii a MApN?
A aplicat restrictiv reglementarea calculului pensiei de urmaș din Art. 22 al Ordinului M25/2016 privitor la procedura de recalculare a pensiilor militare de stat.

Art. 22.

(1) Pensiile de urmaş se recalculează în raport cu pensia militară de stat a persoanei decedate sau cu pensia la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat şi cu numărul de urmaşi înscrişi la pensie.
După cum se vede, în ordin au reparat lipsa de precizie a textului de lege, care se referea numai la pensiile de serviciu pentru limită de vârstă, nu și la pensiile anticipate și anticipate parțial, dar au scos prezizarea „în plată”.
Casa a  recalculat mai întâi pensia decedatului, pentru a stabili pensia care se cuvenea decedatului potrivit algoritmului de calcul al noii legi, nici nu rezultă că a luat în seamă cererea pentru  reconsiderarea vechimii suplimentare pentru condițiile de muncă, și rezultatul de 3068 lei l-a împărțit la doi, omițând aplicarea Art. 111 din aceeași lege, potrivit căruia cuantumul în plată ce s-ar fi cuvenit decedatului după recalculare ar fi rămas tot 4220 lei. 
In loc de o pensie de urmaș de 2110 lei i-au stabilit doamnei o pensie de numai 1334 lei
  
Să spună domnii care au emis decizia de mai jos dacă vor proceda la fel și cu urmașii decedaților militari după încheierea procesului de recalculare, când aceștia vor avea o decizie de pensie militară pe care scrie că au un cuantum în plată mai mare, care diferă  de cuantumul calculat potrivit noii legi?
Iși vor permite și atunci să ignore cuantumul în plată al susținătorului? 
Reflectând la aceste întrebări, poate vor înțelege că, în cazul supus discuției, au aplicat greșit Art. 53 al Legii 223/2015. 
UPDATE
Considerentele Curții de Apel pentru menținerea pensiei și punctajului în plată, mai avantajoase, pentru calculul pensiei de urmas:

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs formulate, Curtea urmează a respinge ca nefondat recursul, faţă de dispoziţiile art. 312 alin. 1 C.proc.civ. raportat la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., pentru următoarele considerente:
Este greşit raţionamentul intimatei, conform căruia ar trebui ca pensia de urmaş să se stabilească în funcţie de punctajului recalculat al susţinătorului şi nu de cuantumul pensiei în plată a susţinătorului decedat la data decesului. Mai precis, este formală această distincţie şi neconcordantă cu prevederile legii, luate în considerare în mod coroborat.
Între punctajul recalculat şi pensia aflată în plată trebuie să existe corelaţie, pensia în plată fiind calculată prin înmulţirea punctajului cu valoarea punctului de pensie. Prin urmare, dacă ne referim la pensia aflată în plată atunci când fixăm modalitatea de stabilire a pensiei de urmaş, sau ne referim la punctajul mediu anual în acelaşi scop, rezultatul ar trebui să fie acelaşi.
De altfel, în acest sens sunt şi dispoziţiile art. 71 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, unde se statuează că „Pensia de urmaş se calculează, după caz, din:
pensia pentru limita de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat (…)”.
Este adevărat că alin. 2 din acelaşi text de lege stipulează: „cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în condiţiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
a) pentru un singur urmaş – 50 %”, însă dacă am da acestui din urmă text de lege interpretarea pe care o propune recurenta, am ajunge în situaţia în care s-ar lăsa fără aplicabilitate textul de la alin. 1, lit. a, citat mai sus. Este deci evident că urmaşii beneficiază de toate dispoziţiile legale care i-ar fi profitat susţinătorului, dacă acesta ar fi trăit.
Cea de a doua teză pe care se întemeiază cererea de recurs este în sensul că dispoziţiile legale instituite prin H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005 se aplică în totalitate numai categoriilor de pensii obţinute în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii 19/2000, vocaţie la menţinerea cuantumului mai avantajos (art. 6 din O.U.G. nr. 4/2005) având numai titularul pensiei recalculate, astfel încât acestea nu s-ar aplica în situaţia contestatoarei pentru considerentul că dreptul acesteia, stabilit prin decizia nr. (...)/2007, este un drept nou obţinut în temeiul Legii nr. 19/2000 (art. 71 şi art. 76).
Curtea consideră în egală măsură nefondată şi această susţinere, având în vedere că se face din nou o interpretare formală a dreptului incident în cauză, şi mai ales, sunt ignorate dispoziţiile art. 71 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, citate în cele de mai sus. Este evident că dreptul la pensie al contestatoarei s-a născut ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, astfel încât este evident că pensia sa nu este supusă recalculării, însă trebuie ţinut cont de faptul că dreptul său, chiar dacă se naşte direct în persoana sa, este în legătură de directă proporţionalitate cu pensia pe care susţinătorul ar fi primit-o dacă era în viaţă. Prin urmare, nu se poate susţine că nu se vor aplica în situaţia contestatoarei dispoziţiile legale instituite prin H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005, mai precis, cele de favoare prevăzute de art. 6 din O.U.G. nr. 4/2005 întrucât aplicabilitatea acestora este atrasă, e adevărat, indirect, de prevederile art. 71 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, pentru a se asigura astfel pe deplin beneficiul urmaşului cât priveşte drepturile la care ar fi avut dreptul susţinătorul său.
De altfel, se constată că dreptul reclamantei la pensie de urmaş s-a născut la data de 01.03.2007, astfel încât recalcularea trebuia făcută anterior (cum de altfel s-a şi făcut, după cum reiese din înscrisurile depuse la dosarul de fond), în favoarea antecesorului său decedat. Or, acesta a beneficiat de aplicarea prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 4/2005, în sensul că, în cazul său punctajul rezultata în urma recalculării era mai mic decât cel corespunzător pensiei aflate în plată la data recalculării, astfel încât după recalculare s-a menţinut în plată cuantumul pensiei aflate în plată la data recalculării, situaţie ce urma a se perpetua până când cuantumul pensiei aferente noului punctaj rezultat prin recalculare va fi fost mai mare decât cuantumul pensiei aflate în plată la momentul recalculării. Prin urmare, decedând beneficiarul pensiei pentru limită de vârstă după recalculare, pensia datorată urmaşei sale trebuie să se calculeze în funcţie de pensia aflată în plată în favoarea antecesorului acesteia la momentul decesului, mai precis, de cuantumul acesteia. Or, acesta semnifică aplicarea beneficiului dat de art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 4/2005 şi în cazul reclamantei, prin ricoşeu, adică în modalitatea aplicării procentului corespunzător pensiei de urmaş la cuantumul pensiei aflate în plată în favoarea antecesorului reclamantei, care de altfel corespunde unui anumit punctaj, anterior recalculării; prin urmare, sunt respectate prevederile art. 71 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, cuantumul pensiei reclamantei stabilindu-se prin aplicarea procentului prescris de lege asupra punctajului realizat de susţinător, anume, cel anterior recalculării, pentru o perioadă de timp determinată de prevederile art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 4/2005, amintite mai sus.
Un ultim argument este cel dat de raţiunea pentru care legiuitorul a emis actele normative menţionate, anume, H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005: aceea de a se face trecerea de la modul de calculare a pensiilor existent anterior adoptării Legii nr. 19/2000 la cel instituit prin această lege, asigurându-se beneficiarilor unei pensii mai mari corespunzătoare modului de calcul prevăzut de Legea nr. 3/1977 menţinerea cuantumului pensiei aferente vechiului mod de calcul până la data când cuantumul pensiei recalculate în lumina dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 va fi cel puţin egal cu pensie de care aceştia s-au bucurat în baza vechii modalităţi de calcul. Este evident că astfel s-a dorit a nu se ajunge la o situaţie de diminuare a pensiei dată de această trecere, pentru a nu fi pus cetăţeanul în situaţia dificilă a unei modificări a pensiei – adesea unicul mijloc de subzistenţă – în detrimentul său. Or, aceste considerente sunt valabile şi pentru beneficiarii pensiei de urmaş, care de asemenea, trebuie protejaţi de o discrepanţă în defavoarea lor, ce s-ar crea dacă în cazul lor nu s-ar lua în considerare măsurile prevăzute de legiuitor, cu caracter temporar, pentru trecerea de la vechiul sistem de calculare a pensiilor la noul sistem.
Raţiunea legii este de a se asigura urmaşului acea parte din pensia de care beneficia antecesorul său decedat, ce corespunde procentului indicat de textul de lege, nicidecum de a se face artificii de calcul care ar conduce la nerespectarea acestei proporţionalităţi stricte între pensia antecesorului şi cea a beneficiarului pensiei de urmaş.
Faţă de aceste considerente, Curtea urmează a respinge ca nefondat recursul, menţinând în totul sentinţa atacată.

http://avocat-dreptul-muncii.eu/spete.php?id=1994

61 de comentarii:

Unknown spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@eufrosina
După cum judecă domnii de la MApN, mai intâi se stabilește ce pensie recalculată s-ar fi cuvenit soțului, dacă trăia, și.... din ce rezultă jumătate este pensia dvs.
Parcă ziceați că sunteți pensionară la altă Casă Sectorială.

Unknown spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Unknown spunea...

LA recalcularea pe legea lui boc ,asa s-a facut .a calculat-o ca si cum traia ,a stabilit pensia lui si apoi mo s-a dat exact jumatate din toate drepturile lui.VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhu Rezea: E foarte bun titlul de coperta, dar parca trebuia precizat:
MApN CALCULEAZA PE MINUS, IN BATAIE DE JOC SI CU REA INTENTIE TOATE PENSIILE MILITARE, INCLUSIV PE CELE DE URMAS! ESTE NECESARA INTERVENTIA DE URGENTA A DNA!

tehnocrat spunea...

Pt Dna Frosi
1. Speta prezentata de Dl admin se refera la deschiderea unui drept de pensie de urmas dupa data de 01/01/2016. Dumneavoastra nu sunteti in aceeasi situatie, dreptul dumneavoastra la pensia de urmas s-a deschis in anul 2007
2. La dumneavoastra se recalculeaza o pensie de urmas cu aplicarea art 109 si pwstrarea in plata a cuantumului avantajos cf art 111/legea 223/2015
Concluzie: daca pensia de urmas recalculata pe legea 223/2015 va fi mai mare decat pensia existenta in plata in ianuarie, pensia recalculata se va pune in plata si veti primi si retroactiv diferentele de la 01/01/2016. In caz contrar, penia dumneavoastra militara in plata, va fi cea din ianuarie 2016 cu obs ca va fi inghetata o perioada, pana cand datorita unor indexari sau actualizari, pensia recalculata pe legea 223/2015 va depasi cuantumul din ianuarie 2016.

iceparu spunea...

Trebuie urmarit cum se va proceda in cazul Eufrosina Nedelcu.In cazul in care va fi altfel decat la doamna a carui sot a decedat de curand rezulta ca pe undeva sigur e ceva putred.Ticalosii.

Iulian Mareș spunea...

D-na Nedelcu,
Considerati ca cei de la alte case sectoriale de pensii sunt îngeri si doar cei de la MApN sunt diavoli?
Sau, .....îi suspectati de alte bune intentii?
Avet scaner? Daca patiti la fel postati, ca sa fie injurati toti!

Gigi spunea...

Parerea mea este aceasta:
Doamnei,in cauza,i-au stabilit pensia de urmasi,respectiv 50%,din ce a rezultat din recalculare.
Nu s-a luat in calcul ce a avut in plata,adica 50% din pensia veche.
Cred,ca CSP i-a stabilit pensia de urmas direct din ce a rezultat pe legea 223/2015,beneficiind astfel de viitoarele indexari.
Deasemenea,CSP au interpretat art.53,astfel:"pensie aflata in plata",adica pensia calculata pe l.223,cand doamnei i s-a deschis dreptul la pensie de urmas.
Iar,cand i s-a deschis dreptul la pensie de urmas,in plata era deja,acea pensie recalculata pe legea 223.Nu degeaba i-au recalculat pensia inainte de a depune cererea de a obtine pensie de urmas.
Numai instanta poate lamuri aceasta situatie.Situatie,care rezulta din ambiguitatile cu care sunt facute legile si care lasa loc de interpretari.

Huhu Rezea spunea...

@tehnocrat
Potrivit Art. 53 din L 223, pensia în plată a susținătorului decedat care trebuie să stea la baza stabilirii pensiei de urmasi este prevăzută de art. 109 din noua lege, pensie recalculabilă în anii 2016, 2017.
Daca susținîtorul beneficiază de cuantumul mai avantajos beneficiază și urmașii, indiferent că pensionarul a murit inainte de 2016, în cursul anului 2016 sau anii următori, inainte sau după recalculare pe noua lege. Nu beneficiază de cuantumul mai avantajos prevăzut de lege decât urmașii militarilor care nu aveau pensie la data decesului.
Cum crezi d-ta, @tehnocrat că se vor calcula pensiile de urmași după încheierea procesului de recalculare: după cuantumul recalculat sau după cuantumul în plată?

@gigi
Complet eronate zicerile dvs. Cum să nu depună cerere de pensie de urmaș?

Unknown spunea...

Va agitati degeaba .In viitorul foarte apropiat(februarie 2017) toate pensiile militare deci si ale urmasilor vor fi calculate strict pe legea 223( modificata si fara ''celebrul ''cuantum avantajos).Toti pensionarii militari vor beneficia de indexari si actualizari ( cand e cazul).

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Huhu Rezea: M-ati sfatuit foarte bine ca, atunci cand va aparea pe portalul Tribunalului si data sustineii unicei judecari in instanta a procesului cu Casa sectoriala, cu 5 zile inainte de sustinerea acesteia sa ma duc la Tribunal sa studiez Dosarul si sa vad ce au trimis ei in apararea sau sustinerea cauzei lor. Eu asa voi face, dupa care stiu ce am de facut, si nu trebuie sa mai bat toba pe aici, public, cum e normal pentru apararea intereselor personale. La timpul potrivit, voi lua legatura cu Dv. pe alta cale despre ce si cum.

Sansa mea este doar una singura si care poate avea acoperire juridica: Articolul referitor la revizuire. Ma credeti ca pe 30 Decembrie, daca nu ma insel, si am chiar dovada scrisa ca am trimis cererea cu locurile de munca, mi se confirma cu o adresa trimisa de ei in 09.02 2016. Acolo, separat, am facut si o cerere sa mi se treaca stagiul potential, facuta separat exact ca orice cerere, este chiar anexata la dosarul meu de la ei si acum o luna mi-a confirmat unul de la tel verde ca exista. Poate fi asul din maneca?

Eu am si chitanta postei, insa abia aseara am descoperit asta. E o posibila o sansa aceasta cerere depusa cu 2 zile inainte de a intra in vigoare Lg. 223/ 2015? Daca mai caut, gasesc si o adresa in care ei ma duc cu presul prnitr-o adresa ca stagiul potential a fost compensat cu cuantumul avantajos, adresa fiind ca raspuns la cererea din 30 Decembrie! Eu pot invoca faptul ca puteau sa se autoseszeze in urma acestei cereri si sa-mi faca revizuirea din oficiu, cum zice legea dar pe Lg 263, dat fiind cererea mea din 30 Dec 2015. Bat campii cumva?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Fac o rectificare: Cererea asta a fost trimisa la Centrul militar, ei pe urma au trimis-o catre Casa sectoriala.

Dan B. spunea...

Daca nu-i o greseala in ceea ce priveste pensia de urmas cuvenita vaduvei colonelului, rezulta o interpretare arbitrara a mamelucilor din CSP a MApN.
In aceasta ultima situatie, apreciind ca nu exista baza legala pentru hacuirea pensiei in cauza, vaduva ar trebui sa conteste decizia in cauza concomitent cu sesizarea in rem a Parchetului Militar pentru neglijenta sau abuz in serviciu.
Neurmarea acestei cai de atac si nesesizarea infractiunii de serviciu vor crea un precedent periculos pentru urmasii nostri, caci va deveni cutuma in anii urmatori.
In paranteza fie spus, nu stiu cum dracu se face ca instituirea pensiei militare de stat, legiferata in 2015, dar si amendata in acelasi an, printr-o nemernica OUG (57/2015), este de rau augur tuturor pensionarilor iesiti din activitate inainte de 2011. Si asta in timp ce alte categorii socio-profesionale, care au beneficiat abuziv de legi speciale, si-au majorat substantial pensiile prin adoptarea unei metodologii de calcul aducatoare de multi bani in conturile pensionarilor respectivi. Mi-e si teama de o eventuala intentie de schitare a unei noi legi a pensiei militare, caci, banuiesc, cuantumul va fi si mai mic decat cel calculat in baza pct 40 din OUG 57/2015. Si cum deja pensia mea, inghetata la nivelul celei din 2008, n-o voi incasa-o mai mult de 4-5 ani de acum incolo, .... bine ca nu mai apuc legea viitoare!

tehnocrat spunea...

Pt Dl Huhu Rezea
Am sunat un avocat, am primit doua spete similare:
Http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/pensie-de-urmas-recalcularea-iqa
Http://avocat-dreptul-muncii.eu/spete.php?id=1994
Rezulta urmatoarele:
Si casele teritoriale de pensii, civile au procedat la fel ca CPS MApN in cazul unor pensii de urmas pe legea 19/2000 , in situatia ca pensia in plata este mai mare ca cea recalculata, ca in speta prezentata de dumneavoastra de la CPS MApN s-a determinat pensia de urmas, din pensia cea mai mica=recalculata
La prima speta: tribunalul Sibiu da castig de cauza casei de pensii, la recurs Curtea da castig de cauza pensionarei de urmas, calcul drepturi de pensie prin aplicarea procentelor, la pensia cea mai favorabila=pensia in plata
In cea de a doua speta: atat tribumalul BN cat si Curtea de Apel Cluj, da castig de cauza pensionarei de urmas si obliga casa teritoriala sa calculeze Pensia de urmas din cuantumul aflat in plata, in favoarra antecesorului acesteia la momentul decesului, mai precis de cuantumul acesteia aflat in plata.
Parerea mea personala: CPS MApN a procedat la fel ca si casele teritoriale de pensii, NERESPECTAND LEGEA. Acest lucru trebuie dovedit in instanta. Cred ca CPS MApN va pietde si va fi obligata sa recalculeze pensiile de urmas din cuantumul cel mai avantajos, aflat in plata la momentul decesului pensionarului militar.
Vor fi multe procese cu toate cele trei CPS: MApN, SRI si MAI, toate vor proceda la fel, toate vor pierde in instanta. Din pacate o mare parte din pensionarii de urmas vor muri intre timp, pt ca procrsele vor fi de durata. Poate ca asta se doreste.

Gigi spunea...

@Huhurez
Revin si precizez:
in postarea de mai sus nu am spus ca,doamna in cauza nu ar fi depus cerere!
A depus cerere,cum era si firesc,dupa ce sotul dansei a decedat.
Am mai aratat faptul ca,doamna respectiva,si-a deschis drptul la pensie de urmas pe aceasta lege 223. Iar cei de la CSP a MApN,a stabilit dreptul de pens.urmas pe noul cuantum rezultat la recalculare. Asa cred ca au gandit cei de la csp cand au emis decizia respectiva.
Nu am spus ca au procedat corect sau incorect datorita ambiguitatii art.53 care nu precizeaza clar,lasand loc la interpretari.
Oricum,trebuie sa faca contestatie si in functie de raspuns sa mearga in instanta.

Huhu Rezea spunea...

@tehnocrat
Mulțumim pentru informație.
N-ar strica să se inspire din cele 2 spețe și domnii de la Casele Sectoriale.
Nu cred că mai sunt multe astfel de situații la Casele teritoriale. Ultimele recalculări cu aplicarea cuantumului mai avantajos, pe Legea 19/2000, au avut loc prin anii 2005, 2006.
Mi-e greu să cred că și celelalte Case sectoriale vor face aceeași eroare.
Si MApN va îndrepta eroarea pe calea contestației și nu va lăsa ca aceasta cauză să ajungă în instanță.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Tehnocrat: Crunta nedreptate din partea Armatei, venita din sanul nostru, de la colegii nostrii, din Casa sectoriala, cea care ar fi trebuit sa caute toate chichitele legislative in avantajul rezervistilor, colegi mai in varsta, sau urmasilor si vaduvele acestora. E tradare pe fatza, lipsa de inima si empatie, e neloialism, incalcarea principiului camaraderiei si juramantului miliar de loialitate fata de cauza comuna de solidaritate in toate imprejurarile! Trebuie facut ceva sa dispara toti acesti sibolani de birouri neaveniti si numiti pecriterii obscure, de-a dreptul incompetenti, servili si slugi politicienilor vremelnici, niste aventurieri care manaresc legile organice cu ordonante fabricate si manipulate in laboratoarele lor subterane pentru a-si trage spuza doar pe turta lor cand vor iesi la pensie, in detrimentul tuturor celorlalti pensionati mai demult. O mizerie morala execrabila care-i dezonoreaza si-i infiereaza ca manipulatori periculosi pentru degradarea si injosirea pensiilor si pensionarilor militari!

Col. Dogaru mai traieste? Se pare ca afland ca pensia il avantajeaza, in urma acestor calcule, isi rade in barba de noi! Cati banisori o fi tocat din cotizatiile fraierestenilor pentru...nimic?! Cu atatea sindicate militare si uite cu ce ne-am ales: Cu o lege si o ordonanta care ne-a pus pe toti in genunchi, ca pe vitele de la abator! Fereasca Dumnezeu si de scoaterea cuantumului cel mai avantajos ce va insemna ca degeaba mai traim pe pamantul asta care ne-a devenit parca prea scarbos si infect sa mai traim pe el!

Draga DNA, n-ai spioni si pe aici sa te autosesizezi si sa aterizezi pe capul alora de casele sectoriale de pensii cu niste controale la sange si cu arestari pentru abuz in serviciu, neglijenta si indeplinirea defectuoasa a atributiunilor de serviciu cu prejudicii in detrimentul pensionarilor?

Huhu Rezea spunea...

@gigi
In limbaj juridic, Art. 53 este foarte clar și neinterpretabil.

Gigi spunea...

Pai,daca nu este interpretabil,atunci de ce acei functionaras de la CSP,care au in spatele lor un "batalion" de juristi,nu procedeaza corect si in spiritul legii?
Va spun tot eu de ce:
Nu isi asuma responsabilitatea a ceea ce fac,sau pur si simplu,gresesc intentionat,sperand ca acesti beneficiari ai pensiei de urmasi,nu se prind.
Ei,cei de la CSP,pot sa-si justifice aceasta masura luata pritr-un singur argument,prin care sigur l-au avut in vedere la emiterea acestei decizii,si anume ca,dreptul la pensie a fost deschis in 2016,luindo ca si cum ar fi o pensie noua.
Daca,exista precedent si instantele sau pronuntat in acest sens,sansele de castig sunt destul de mari.
@tehnocrat,a venit cu argumente in acest sens,care spulbera orice interpretari ale noastre.
De aceea, am si spus mai sus ca numai instanta va lamuri acest aspect,daca se va mai ajunge acolo.
Sper ca nu!

ghurse spunea...

Un punct de vedere:
a) pensia de serviciu pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat; ”
Se disting doua sintagme si nu trei:
1. pensia pentru limita de varsta aflata in plata; aici situatia e clara, decedatul era deja pensionar;
2. pensia la care ar fi avut dreptul in conditiile legii; adica la data decesului sustinatorul nu era pensionar ( era in activitate)dar intrunea conditiile de pensionare; in aceasta situatie i se calculeaza pensia in conditiile legii existente la data decesului, iar urmasul va beneficia de procentele prevazute de lege.
In concluzie, sintagma "in conditiile legii" se refera pensia la care ar fi avut dreptul sustinatorul si nu la altceva.

Huhu Rezea spunea...

@urse
Referitor la sintagma de la punctul 1, trebuie să recunosc că formularea din lege nu este precisă, pentru că pensiile militare de stat sunt de mai multe feluri, nu numai pensie de serviciu pentru limită de vârstă; mai sunt și pensii de serviciu anticipate și anticipate parțial.
Precizarea „în condițiile legii” este după virgulă și privește întregul text din fața virgulei.
Casa Sectorialaîă aplică art. 22 din Ordinul M25, în care au precizat că pensia de urmaș se calculează în raport cu pensia militară de stat avută sau la care ar fi avut dreptul susținătorul, scoțând precizarea ...în plată.

SCMD Filiala BRAILA spunea...

@Huhu: Faptul ca expresia "in conditiile legii" este dupa virgula nu inseamna ca se refera la tot textul dinainte. Si de ce s-ar referi "in conditiile legii" la ceva ce a fost stabilit, adica la pensia in plata? Este clar ca se refera la partea a doua, adica la ceva ce nu a fost stabilit si urmeaza sa fie stabilit conform legii existente. Dupa parerea mea, asta este interpretarea corecta.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Tot nu va intra la toti in cap ideea ca e speculat orice articol sau aliniat din lege care lasa loc de interpretari si nu precizaza punctual si hotarator, tocmai pentru a se reduce substantial cat mai multe pensii? Acolo exista o cloaca subersiva, foarte unita de interese, care saboteaza cu intentie coeficientii la pensiile vechi, astfel incat sa ramana fonduri de bani care sa le alimenteze lor pensiile cu dedicatie oferite prin manipularea cu dedicatie a oug 57! Pensiile au un fond fix, anual, ei au ordin sa-l mentina asa intre aceste limite. Elaborand in laboratoarele lor secrete aceasta ordonanta 57 cu Art. 40 cu dedicatie, in care se regasesc sporiri si coeficienti care nu exista in pensiile vechi, face sa le creasca enorm lor pensiile, cat si celor din anturaj si din Minister, care-i protejeaza si-i acopera, iar umflarile acestea artificiale pe lege organica, de fapt pe ordonanta, depasesc acest buget fix!

Si ca sa nu-l depaseasca si sa iasa scandal se inhama cu totii la magarii de sabotare prin calcule eronate, ca cele ale vaduvei, ca in cazul meu si ca in zeci de mii de cazuri care se plimba dupa dreptate pe salile tribunalelor, dar nimeni nu ia taurul de coarne sa astearna pe hartie toate aceste supozitii de manipulari, sa le puna in plic sub semnatura privata, ca o constatare personala, si sa ceara DNA sa verifice care sunt cauzele care duc la atatea erori cu orori si care duc implicit la punerea in miscare a atator contestatrii si procedee procesuale! Ei, bine, dupa alegeri mandea, EU, voi asterne toate aceste banuieli si supozitii, fiind chiar un caz si o victima, voi exemplifica si din materialele culese de pe aici, si declar ca nu este intentie de denunt calomnios, ci doar ca sunt atat de multe cazuri de nedreptati, inechitati si discriminari incat pot banui un complot in grup organizat si sa se verifice!

Eu fiind un bun cetatean care sunt interesat ca banul public sa se duca in buzunarele cui i se cuvin de drept, cu mentiunea sa se verifice cine si cu ce scop, cu aprobarea cui si daca au fost consultate masele mari de pensionari, si cine a gandit si emanat oug 57 care dezavantajeaza 90% dintre pensionari si care avantajeaza discretionar si discriminatoru doar un grup restrans si daca din grupul acesta cati se afla din casa sectoriala si cati din Ministerul Apararii! Simplu si la obiect, fara sa para denunt calomnios rau intentionat!

IZVORAT DOAR DIN NEDREPTATI, ERORI, DISCRIMINARI SI PAGUBE IMENSE EMOTIONALE, FINANCIARE SI MATERIALE ADUSE BENEFICIARILOR DE PENSII! DOAMNE, AJUTA!

Unknown spunea...

Scandal pe oug 20 . nu numai pe salarii marite ,dar acel PASLARU de la munca zice ca si .....pensiile speciale fac gaura..... deci s-a discutat si despre acel art 40. asa ca si aci vom avea opozitia lui CILOANIS ,idiotii.

Iulian Mareș spunea...

Huhurez,
Toti finantistii si cei de la personal, inclusiv cei de la CSP, au ca principiu de lucru, atunci cand sunt texte interpretabile, pe cel minimal, din 2 motive:
-sa nu fie acuzati ca au dat drepturi mai mari si care, ulterior, trebuiesc recuperate;
-daca beneficiarul nu stie, nu descopera, " merge si asa"!
Observati ca si judecatorii au pareri diferite, unele diametral opuse!

Gerge C. spunea...

În ședința de săptămâna viitoare Camera Deputaților are programată discutarea proiectului de lege pentru aprobarea OUG 20/2016, prin care a fost modificată OUG 57/2015. Știe cineva dacă se va pronunța și asupra de-acum celebrului art. 40?

Iulian Mareș spunea...

Petru,
Este cum a scris Huhu! In actele juridice au mare insemnatate virgule, conjunctii de legatura, adverbele!
Ex.: conjunctia de legatura "si" leaga, in fraza, propozitii de aceeasi valoare!

micutzul spunea...

Eu zic sa nu ne mai chinuim cu OUG fiindca dezastrul este aproape. Romania spune ca nu are bani pentru pensii si salarii, motiv pentru care anuleaza investitiile. Se voteaza la ,, automat,, majorari de salarii si se fac propuneri de legi aberante. Individul acela care nici nu mai stiu la ce partid este astazi , ala care vota cu doua maini contributivitatea pentru noi, pana rama aceea de parlamentar , parca Niko Alicea vrea sa infiinteze Garda Nationala dotata ca si armata cu tancuri, artilerie, elicoptere , aviatie de vanatoare , etc. Noaptea mintii loveste parlamentarii romani si prostii inghit aberatii. Maine poimaine se da vreun proiect de lege prin care Romania construieste o misiune de cercetare si dezvoltare pe Pluto in urmatorii 5 ani. Astia sau merg beti la lucru sau se imbata acolo .
Pai daca nu avem bani pentru dotarea moderna a armatei Romaniei de unde plm sa avem sa infiintam 8 Bg. cu cate 6 B. cu tehnica moderna?
Si vrea sa o subordoneze parlamentului , adica celor care au ate legate de maini si picioare ....Noaptea mintii face pui in Romania.

In data de 07.11.2016 se discuta in CD Plx. xxx pentru OUG 20 care modifica OUG 57 care face atata placere ministrului apararii , sefului SMG si celor de la CSP militara.

Huhu Rezea spunea...

@micutzul
Parcă nu erai liberal: Văd că le cânți în strună chestia că nu sunt bani pentru pensii și salarii. Au bani însă pentru interesele lor.
Dacă rămân ei la guvernare după alegeri, slabe speranțe să fie bani.
Ordonanța 20 se aprobă prin lege separată de cea care privește OUG 57.

Huhu Rezea spunea...

@Iulian
Dacă mă întrebi pe mine, mi se pare mai judicioasă sentința tribunalului Sibiu, care a acordat soțului urmaș cuantumul mai avantajos pe Legea 19/2000, dar a păstrat punctajul recalculat, în comparație cu decizia Curții de Apel care i-a acordat și punctajul cel mai avantajos.

micutzul spunea...

@ huhu rezea
Am votat cu liberalii ani de zile dar nu pot sa votez cu jegurile pedeliste si nici cu ranchiuna aia de la penele....Asa ca voi vota , logic , cu cei care fac bine.... Dar nu pot sa inteleg idiotenia , din orice partid vine ea.... mai ales daca e patronata de un fost pedelist.

Unknown spunea...

Pai dle H ordonanta 20 modifica oug 57\2015 .atunci daca o modifica inseamna ca trebuie sa ii faca ceva. \, nu poate sa lefaca separat . De fapt este asa o mizerie ,incat nu cred ca acest parlament ,va avea timp sa le descalceasca . Singura solutie ar fi sa le retraga pe toate .Vedeti bine ca acel IOHANIS nu e de acord cu nimic ce vine dinspre parlament , asa ca slabe sperante. Eu intreb ; dece a trebuit sa stea aceloug 20 atata timpi in camere si la fel cu plx82 .? A stat atata timp ca sa nu poata fi rezolvat, astia de acum au stiut ca se fac doar ca ne vrea binele . Sa spunem ca macar au vrut , in rest.....DEGEABA.

Huhu Rezea spunea...

@micutyul
Liberalii cu scaun la cap votează cu ALDE.
Dar ce te nemulțumește că se măresc salariile?

tigri2 spunea...

Singura solutie, rapida, sigura si "nedureroasa" ar fi respingerea art.40 din OUG-57 /2015 si adaugarea unor articole de functionare pentru toti pensionarii, a Legii 223/2015 in Normele de aplicare a legii!

Huhu Rezea spunea...

Din considerațiunile Curții de Apel

Este evident că astfel s-a dorit a nu se ajunge la o situaţie de diminuare a pensiei dată de această trecere, pentru a nu fi pus cetăţeanul în situaţia dificilă a unei modificări a pensiei – adesea unicul mijloc de subzistenţă – în detrimentul său. Or, aceste considerente sunt valabile şi pentru beneficiarii pensiei de urmaş, care de asemenea, trebuie protejaţi de o discrepanţă în defavoarea lor, ce s-ar crea dacă în cazul lor nu s-ar lua în considerare măsurile prevăzute de legiuitor, cu caracter temporar, pentru trecerea de la vechiul sistem de calculare a pensiilor la noul sistem.
Raţiunea legii este de a se asigura urmaşului acea parte din pensia de care beneficia antecesorul său decedat, ce corespunde procentului indicat de textul de lege, nicidecum de a se face artificii de calcul care ar conduce la nerespectarea acestei proporţionalităţi stricte între pensia antecesorului şi cea a beneficiarului pensiei de urmaş.
Faţă de aceste considerente, Curtea urmează a respinge ca nefondat recursul, menţinând în totul sentinţa atacată.
Vedeti si UPDATE

http://avocat-dreptul-muncii.eu/spete.php?id=1994

Huhu Rezea spunea...

@Tigri
Ce spui tu, în termeni juridici se numește adoptarea cu amendamente a OUG 57/2015.
Respingerea ordonanței ar însemna reluarea de la capăt a procedurii de îndreptare a Legii
223/2015.
Doaaaamne... cine a ajuns să reprezinte aviatorii în CD!

totoiany48@gmail.com spunea...

MICUTUL S-A GRABIT CU ANALIZA PROIECTULUI REFERITOR LA GARDA NATIONALA .
ANALIZATI PUTIN PROBLEMATICA GARZILOR PATRIOTICE .
NU VA MAI GRABITI , VĂ ROG , SA ATRIBUITI ȘI ....CALIFICATIVE .

micutzul spunea...

@ huhu rezea
Nu ma nemultumeste cresterea salariilor. Pu.....mea trebuie sa fie recunoscatoare celor care le-au reantregit salariile si chiar le-au crescut. dar aceeasi p....lime a stat in casa cand ,, dobitocii,, tineri si liberi au fortat caderea guvernului care a readus lucrurile in matca lor. Suntem o natie proasta care care nu stie sa discvearna intre bine si rau pentru ea. Am senzatia ca de fapt de 26 de ani asistam la o lupta idioata intre serviciile secrete , pentru putere si bani si totul in defavoarea popukatiei indobitocita si credula.
Te intreb acum si vreau sa imi explici de ce trebuie crescut salariul acelor profesori care de 4 ani de zile nu au nici un elev cu bacalaureat? Ai curiozitatea si cerceteaza cati profesori merita titlul de ,, profesor,,.
Si nu poti face discriminari crescand salariile doar la anumite categorii de bugetari.... redu numarul si creste la toti.

tigri2 spunea...

Istetule , daca le stii asa de bine, de ce nu te-ai dus tu acolo. Sau aplici principiul "dupa razboi...". Normal ca asta ar fi solutia tinband cont ca nu mai exista timpul fizic necesar pentru alte dezbateri si nici vointa/aprobare sa ne admita toate amendamentele-oponenta din partea MApN coroborata cu a ciolanistitor nu admite alta solutie, optim ar fi eliminarea unor articole din articolul 40, ...dar cred ca deputatii asteapta solutii de la INTELEPCIUNEA DVS> Stiu ca nu o sa publici, chestie de caracter!
Adevarul crud este ca toata lumea URASTE ARMATA asa le-a fost indus de catre mass media in ultimii ani. Nu ma refer la Armata ca institutie ci la cadrele militare, cu atat mai mult sunt urati pensionarii militari si de catre civili si de catre militarii activi, atunci ce pretentii aveti de la guvernatii si politicienii actuali, astia iubesc un singur substantiv -BANUL- . Ei isi aduc aminte de noi doar in cazuri de cataclisme sau atacuri ale granitelor tarii apoi ne dau uitarii si devenim o POVARA!
Singuri trebuie sa ne facem dreptate si asta doar cu ciomagul.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Partzul care se crede trasnet: Ciolosderos a afirmat ca pesedistii sunt vanduti... sorosistilor! Vai, tu, ce sa zic! Frantuzoaica i-a extras cu pupatoarea pana si neuronii din creieri de nu mai stie cine-l plateste sa faca ravagii in Romanistan? Confunda PSD cu USR in delirul sau politic...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Toto Yani: Garda Nationala sa existe in Ardeal, sa-i supravegheze pe iredentisti, in satele si cartierele cu interlopi si cocalari ciocardesi, dar si in alte locatii unde puroiul si infectia anti sociala lucreaza...In orasul Cimisoara, unde e grav ce fac cocardeii si declarantii separatisti ai ,,Tarii Banatului Mangleala Parpales'' as infiinta un ,,Batalion al pulanelor politienesti!''... Tocana de legume pe stinghie si bataturi pana le ies gargaunii din capatani!

Unknown spunea...

DLE T2 ,nu mai este timp pentru alte discutii privind acel art 40 . dar cel putin acele amendamente aprobate si trecute in raportul preliminar din apriilie vor ramane asa ?se va da un raspuns in aceasta toamna? sau fac un joc aranjat? Cel putin sa se adopte ce au aprobat in senat, iar la anul viitor sa se reia in vederea clarificarilor celeorlalte aiureli din ordonanta . Stie cineva ce fac acestia din CD?

tigri2 spunea...

Fac pe dr... sa-i pieptene. Cei ce nu se mai regasesc pe liste(aprox 40%)+ PNLacii ori nu se prezinta la sedinte ori pleaca refuzand sa voteze.Chestia are radacini adanci, indiferent de partid s-au supus ordinelor de sus sa nu ne voteze amendamentele(adica de la Ciolanis) in cardasie cu MApN si alte structuride conducere ale sistemului de aparare, servicii +MI. Cu totii au o ura totala fata de pensionarii militari,li s-a indus in subconstientul (limitat si mediocru) ca din cauza noastra nu au ei, iar prostu' pune repede botul!
Pana acuma am fost dusi cu 'zaharelul", aveti rabdare ca o rezolvam " . Acuma ni se spune:" Noi vrem dar nu reusim sa-i adunam" si cu asta ,in sinea lor sunt convinsi ca ne-au pacalit.Au "scoala" in ei , dar ce Tonta nu ne-a promis "marea cu sarea" ca apoi sa se supere si sa-si ia jucariile si sa plece inainte de a ne da ce-au promis? Sau acuma , promisiuni de cate 15-25 % (vrajeli) cacvi nu mai au timpul necesar sa le aplice si uite asa, ne pacalesc si mai au 4-5 ani ca sa fure in voie fara sa dea ceva. Atentie cum ii votati, nu votati pe "promisiuni"Mai bine dati voturile partidelor mici ca sa-i "faultati " pe ce mari!

Huhu Rezea spunea...

@eufrosina
Stiu că formula de calcul adoptată de Senat îi avantajează pe cei care nu au prea „făcut purici” prin armată, dar îi dezavantajează cu încă două procente pe cei cu vechime mare.
Legea nu se poate adopta pe bucăți.

Unknown spunea...

Dar vad ca au reusit sa voteze de curand si fara PNL ,adica PSD se poate mobiliza doar pentru ce au ei intderes? atunci si noi nu ii vom vota pe niciunul. Eu ma duc la vot si ii tai pe toti, deci nu vot vota nici cu mari nici cu mici , mai ales ca au adus pe liste niste pupaze. Asa ca sa le fie rusine .Ce sa aplice ?sant tampiti.ca si asa nu se va aplica nimic. NU NE_AU PACALIT PE NOI < SE PACALESC PE EI . porcii

Unknown spunea...

DLE H ,daca se se aplica ce a dat senatul ,ar fi un inceput , si ca o consecinta ,la anul viitor se poate face ceva si in continuare.altfel ramane asa cine stie cat timp. Oricum eu zic ca cel putin astia de ziceti sa se bucure, noi vom vedea se vor umple iar tribunalele de procese .

Unknown spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
ifrim spunea...

@ Viurel.Privind adevarul crud chestia e reciproca.Adica ma doare drept in cot dupa ureche de inundatiile, deszapezirile,cataclismele lor precum si voluntariatul garzii lor nationale!

Gigi spunea...

Inca nu v-ati convins nici acum de politicienii romani?
Dupa alegeri, o sa vedeti adevarate tragedii!Intentionat aceasta Oug a fost lasata in coada de peste.
1.sa ne dea sperante si sa ne tina sub presiune;
2.noul parlament rezultat va rezolva acest art.in doi timpi si trei miscari,stiind ca patru ani nu vor mai avea nevoie de prostime pt.a la cersi voturile.
Avea dreptate Maxim One.
Dupa alegeri,se spune ca vor scimba denumirea iubitei noastre tari in RSR.Cel putin asa spun gurile rele!?
Binenteles,ca e o gluma,asta pentu cei ce se prind mai greu!

LUPUL spunea...

Rog respectuos sa-mi comunicati daca in Cererea de recalculare se trece ultima luna de activitate .Mentionez ca am fost trecur in pensie de invaliditate pe data de 25 august 2006 MApN.Am facut contestatie dar pe site-ul lor CPS scrie ""PRECIZĂRI
PENTRU COMPLETAREA CERERII DE ACTUALIZARE/RECALCULARE""
- cererea trebuie să cuprindă, pe lângă datele de identificare ale pensionarului,
perioada celor 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, în calitate de
militar în activitate, care se alege pentru stabilirea bazei de calcul (luni
calendaristice consecutive întregi);
- în perioada aleasă nu se vor include fracţiuni de lună calendaristică, întrucât
salarizarea personalului militar s-a făcut şi se face în continuare doar pe luni
calendaristice;
- perioada aleasă nu include luna în care militarul a fost trecut în
rezervă/retragere, chiar dacă acesta a fost plătit până la sfârşitul acesteia, întrucât,
potrivit prevederilor art. 28 din lege, soldele obţinute după data trecerii în rezervă nu
pot fi incluse în perioada aleasă pentru stabilirea bazei de calcul;
Unde scrie ca ultima luna se ia in calcul in Ordinul M25.

Huhu Rezea spunea...

@Stelian
In lege spune că dacă nu ai optat se iau din oficiu ultimele șase luni.
In acele precizări este o interpretare, forțată, ca să nu zic abuzivă, a articolelor 109, 110. Drepturile din ultima lună se acordau pe întreaga lună, nu fracționat, pentru că drepturile de pensie se acordă începând cu luna următoare trecerii în rezervă.
Ințeleg că nu se iau drepturi restante, dar nu se poate considera ca acele drepturi cuvenite ultimei luni sunt acordate după trecerea în rezervă. Art. 28 nu exclude ultima lună. Interpretarea dată de Casă poate restrânge dreptul militarului la opțiune, așa cum spunea un comentator că a iesit la pensie în luna iulie și l-au obligat să aleagă lunile 1-6, incluzând în baza de calcul luna ianuarie când nu a avut o indemnizație.

Huhu Rezea spunea...

Comentariu reaplasat la locul cuvenit.
Se vede că practica de a nu acorda cuantumul mai avantajos și pentru urmasi este generalizata la Casa MApN.

Carpe Diem spunea...
Doresc sa ofer un prilej de reflectie celor care inca asteapta decizia de recalculare,si au fost trecuti in rezerva inainte de 1990,cand baza venitului brut erau soldele si gradatiile.
Tatal meu a fost trecut in rezerva in ian 1990,la varsta de 56 ani,comandor.Cu elementele de venit solda de functie,solda de grad si gradatii 42%.
Anexa cu elementele salariale si cuantumul actualizat in dec 2009 conduc la o baza de calcul de 2.070 lei !!!
Nu cunosc algoritmul actualizarii,si nu pot verifica aritmetica prin care s-a ajuns la 2.070 lei.
Adeverinta cu veniturile pe 5 ani din care am ales cele 6 luni evidentia pentru fiecare din cele 6 luni (iul-dec 1989) astfel:
-solda de functie 3200
-solda de grad 1650
-gradatii 1698
Lunar,venit brut 6548 la momentul acordarii (iul 1989-dec 1989).
Anexa cu cuantumurile indexate dec 2009 si majorate porneste de la sumele:
-solda de functie C4,6 S 908
-solda de grad C1,7 S 336
-gradatii P42 S 522
Iar in final,media lunara bruta realizata la functia de baza,actualizata 2.070 lei.
Va rog sa ma ajutati sa verific daca suma de 2.070 ca baza de calcul este corect calculata.
In continuare,despre recalcularea pensiei sustinatorului decedat.
-vechime efectiva 38,5 ani
-vechime cumulata 45 ani
-contributie pensie supl. 36 ani-9%
-OMM cls. I 20%
-procent de calcul al pensiei 85% (L223+OUG 57)
-procent indexare 2016 5%

Total drepturi 2.218 lei !
Total pensie militara de stat in plata 5.216 lei
Astfel,recalcularea desemneaza pentru sustinatorul decedat o suma ce reprezinta 42,5% din cuantumul aflat in plata (OUG 1/2011),si din care mama incaseaza 50%,adica 2.608 lei.
Iar acum,eu si mama stam si privim mahniti la decizia de recalculare.Care,desemneaza pentru sustinatorul decedat un drept de 2.218 lei,fata de 5.216 lei in plata.
Acum,nu avem raspuns la intrebarea cum am trai amandoi,eu si mama in varsta de 80 de ani,cu jumatatea lui 2.218 lei,daca ar cadea dreptul pastrarii cuantumului mai avantajos.Eu sunt disponibilizat,nu am venituri,platim si o pensie alimentara.
Nu avem raspuns nici la intrebarea cat de proportionala si echitabila este o pensie de 2.218 lei pentru intreaga cariera militara insotita de atata uzura si privatiuni.Care,cu 10 ani in urma,l-au luat pe tatal meu dintre noi in doar patru luni de la declansarea unui cancer.Tata nu a fost un contzopist.Era responsabil cu pregatirea de lupta la Institutul de Marina.O perioada si comandant al poligonului de la Midia.Sute de alarme si aplicatii,si cate si mai cate...
Fiti drepti si intelepti,cu dumneavoastra insiva.Caci vom culege ce-am semanat,si vom trai efectele propriilor alegeri.

sâmbătă, noiembrie 05, 2016 Ștergere

Huhu Rezea spunea...

@Carpe Diem
Articolul 111 nu diferențiază și nu exclude pensia de urmas de la aplicarea cuantumului mai avantajos, în caz de recalculare pe o nouă legislație..
Dacă susținătorul ar fi beneficiat de cuantumul mai avantajos, beneficiază și urmașul.
Par corect actualizate elementele salariale, acelea care erau atunci, din perioada anterioară anului 1989. Așa dezastru iese pentru toate pensiile din acea perioadă, fie că sunt calculate pe Legea 223 inițială, fie, chiar mai rău, pe legea modificată prin OUG 57/2015.
Corect este, după recalcularea potrivit OUG 57/2015:
-cuantum recalculat pensie de urmaș- 1109 lei
-cuantum în plată pensie de urmaș - 2608 lei.
Urgent contestație, dacă ați primit decizia.

Dan B. spunea...

Va salut, Domnilor Colegi!

Va solicit sa efectuati un „studiu de piata” privind cuantumul in plata al pensiei de urmas!
Nu de alta, dar, daca nu reactionam acum, cand inca suntem „miscatori”, urmasii nostri vor fi abuzati prin diminuarea dreptului prevazut de lege, respectiv urmasul va primi mai putin de 50% din cuantumul aflat in plata la momentul decesului militarului pensionat.
Se pare ca exista o „pandemie” a acestei stari, prin care vaduva va primi 50% din recalcularea, prin diminuare, a pensiei aflate in plata.
Exemplele prezentate pe acest blog sun edificatoare privind practica CSP a MApN.

Multumesc anticipat!

Carpe Diem spunea...

Se poate trage usor concluzia pentru cauza care a condus-in unele situatii-la emiterea unor decizii de recalculare care stabilesc pentru urmas un drept de 50% din cuantumul recalculat insusi,chiar si atunci cand acesta este mai mic decat cel aflat in plata.
Este vorba despre formularea din art. 22 alin. (1) din M25/2016,si care foloseste alti termeni decat art. 53 alin. (1) din L 223.Astfel,prin sintagma "pensie militara de stat",art. 22 (1) face direct trimitere la pensiile stabilite doar in baza L 223,adica tocmai prin legea care stabileste si ca obligatoriu toate pensiile in plata vor fi recalculate.Daca cei din CPS care au gresit la anumite decizii pentru urmasi au facut-o cu buna stiinta sau nu,nu pot sa ma pronunt.In schimb,sunt sigur ca art. 22(1) a omis in mod deliberat un anumit lucru.Si anume,sa mai includa un ultim alineat de forma "Se vor aplica corespunzator prevederile art. 111 din L 223/2015".
Este clara mentalitatea de talhar din aceasta omisiune deliberata,aceea ca va exista si un anume procent de victime care nu se vor prinde ca au fost inselate,si vor decadea din termenul de contestare a deciziei in 30 de zile.Este inerent ca,un anumit numar dintre cei pagubiti astfel,sa nu aibe habar de prevederile legale incalcate in cazul lor,din pura nestiinta;pentru ca nu toti au acces la internet,ori prieteni saritori dornici sa-i lumineze.Ori,tocmai nestiinta ori reactia intarziata a fost avuta in vedere cu atata cinism si lipsa de omenie in formularea incompleta a art. 22(1).Nu putem ajunge la alta concluzie,cand,in toate legile privind pensiile,se include si un articol de forma ca dreptul se acorda doar cu conditia formularii cererii,si de la momentul inregistrarii ei.Adica,orcine nu-si da seama ca e furat de catre stat,statul e neprihanit si cu constiinta impacata.Nici scarba nu ma mai apuca,pentru ca am simtit-o de atatea ori incat m-am autoimunizat... Mila,poate.Caci,n-au cum sa aiba parte de o soarta buna,asemenea subspecii.Totul se plateste,la timpul sau.

Huhu Rezea spunea...

@carpe Diem
Iată că avem și ecouri din partea CSP, care a realizat aplicarea greșită a legii în cazul supus discuției.

R-265009 noiembrie 2016, 15:05
„Legat de pensiile de urmas si cazul prezentat in antepenultimul material, ceva se intampla chiar acum. CPS a intrat subit in priza, a sunat-o pe sotia supravietuitoare, asigurand-o ca va primi o noua decizie cu 50% din cuantumul care i-ar fi fost mentinut in plata sotului decedat. Ca ar fi fost o eroare si sa stea calma etc.”

Vera spunea...

Mai am o intrebare, cum pot obtine adeverinta cu veniturile care a fost luata ca baza de calcul la noua recalculare , in anexa la decizia din perioada Boc , o mare parte din vechime nu rera trecuta figurand ca nu s-au gasit anii si veniturile , in decizia din 2011 apar toti anii lucrati cu venituri salariale cu tot (mentionez ca dupa aceasta m-am inspirat cand am ales perioada de 6 luni ) Acum in fisele de calcul cu recalcularea 01.01.2016 sunt niste venituri pe care nu le regasesc in nici o anexa anterioara la vreo decizie de pensionare . Va rog sa imi spuneti cum pot afla ce venituri au fost luate in calcul , cine le-a pus la dispozitie (respectiv cine a eliberat adeverinta si ce contine ea efectiv pentru a contesta decizia )Multumesc pt raspuns

Huhu Rezea spunea...

@Carmevera
lunile care apar pe nota de calcul, pagina 2 a deciziei, sunt exact cele sase solicitate de dvs.
Dacă citeați blogul în urmă cu un an vedeați că nu trebuia să alegeti veniturile cele mai mari din anexa la decizia de revizuire pe OUG 1/2011 ci perioada în care tatăl dvs a avut cea mai mare funcție în ultimii 5 ani de activitate.
Pe pagina 2, la numarul 1 a și 1 b, sunt coeficienții de ierarhizare, C, ai soldei de funcție și soldei de grad din cele 6 luni alese. Aceștia inmulțiți cu valoarea de referință de 197, 33 din 2008 dau soldele S de la aceleași rubrici.

Vera spunea...

Buna ziua, v-am trimis un email pe adresa: huhurez2013@gmail.com , nu stiu daca a ajuns si daca imi puteti raspunde .Va multumesc

Huhu Rezea spunea...

@Vera
Am raspuns pe mail unui ochi mare...mare, de pe str. Inculet!:):(