Un produs Blogger.

sâmbătă, aprilie 13, 2024

Tribunalul Bucuresti a obligat Casele Sectoriale MApN si SRI, reclamate, sa scoata stagiile civile ulterioare pensionarii din deciziile de pensii miltare

36 comments

 Prezint mai jos motivarile in doua sentinte date de 2 complete ale Tribunalului Bucuresti, in luna decembrie 2023.

Ele pot fi utilizate de cei care doresc sa revizuiasca deciziile de recalculare emise in baza Legii nr. 223/2015 prin care stagiile civile lucrate ulterior pensionarii au fost incluse in deciziile de recalculare potrivit art. 109 al Legii nr. 223/2015, fara a da posibilitatea valorificarii lor in sistemul public de pensii. Cateva din motivari pot fi regasite si in articolele de pe blog semnate de Huhu Rezea la eticheta Recalcularea pentru stagii ulterioare.

Revizuirea se va solicita in baza art. 65 coroborat cu articolele 25 si 77 din Legea nr. 223/2015.

De mentionat ca din datele de pe portalul instantelor de judecata nu rezulta ca sentintele analizate aici au fost apelate de Casele Sectoriale.


Hotarâre nr. 7218/2023 din 14.12.2023 pronunțată de Tribunalul București, cod RJ 62e4489g9 in Dosar14197/3/2023 apelat de CPS a MApN (https://www.rejust.ro/juris/62e4489g9)

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2023:006.######

Dosar nr. #####/3/2023

R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023 ŞEDINŢA ####### DIN DATA DE 14.12.2023 Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de reclamantul ###### #######, în contradictoriu cu #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII , având ca obiect recalculare pensie. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 09.11.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 21.11 .2023 şi 05.12.2023 și 14.12.2023 când: INSTANŢA Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. #####/3/2023, reclamantul ###### #######, în contradictoriu cu pârâta #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE a solicitat să se dispună obligarea pârâtei la revizuirea pensiei militare de stat, recalculate si actualizate prin Decizia nr.#####/6 din 11.09.2018 prin luarea in considerare doar a perioadelor de vechime de pana la trecerea in rezerva la data de 31.05.2001, când a încetat raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale. La data de 31.05.2001 a fost pensionat in baza art.16 din Legea nr.164/2001 (Legea pensiilor militare), având o vechime cumulata in serviciu de 36 ani, 8 luni si 10 de zile astfel cum rezulta din anexa nr.1 a deciziei nr.#####/6 din 11.09.2018. La stabilirea pensiei militare de serviciu a fost luata in considerare perioada cat a activat in mediul civil #########, perioada in care a urmat cursurile Scolii militare de ofiţeri, din 1974 pana in 1977, cat si cea in care a activat ca ofiţer in cadrul M.A.P.N. intre anii #########. După trecerea in rezerva si încetarea raporturilor de serviciu cu M.A.P.N. a lucrat ## mediul civil intre ######### si, pe cale de consecinţa, conform art.6 alin.1 lit. a si d din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii a fost asigurat in mod obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul de pensii publice, astfel cum rezulta din Adeverinţa privind stagiul de cotizare in sistemul public eliberata de către #### Naţională de Pensii nr.34098/22.03.2018. Pensia de serviciu stabilita de #### de Pensii Sectoriala a M.A.P.N. in anul 2001, in baza Legii nr.164/2001, a fost revizuita si apoi recalculata, ca urmare a modificărilor survenite succesiv in legislaţia din domeniul pensiilor militare de stat. Revizuirea a fost realizata în anul 2012 in baza OUG nr.1/2011, sens in care #### de Pensii Sectoriala a M.A.P.N., a luat in calcul perioada de activitate pana la trecerea in rezerva, respectiv timpul efectiv lucrat ## ani, 3 luni si 11 zile si un stagiu de vechime, conform sporurilor evidenţiate de 36 ani, 8 luni si 10 zile. (Anexa nr.4). Recalcularea s-a efectuat in baza Legii nr.223/2015, care prevedea la art.109 alin.1 ca pensiile militare de stat, pensiile militarilor si poliţiştilor recalculate in baza Legii nr.119/2010, revizuite in baza OUG nr.1/2011, plătite in baza Legii nr.241/2013 si cele stabilite in baza Legii nr.80/1995, iar calculul s-a efectuat in raport cu vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie si având ca baza de calcul conform art.28, media soldelor/salariilor din 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate ca militar sau poliţist. Pentru recalcularea pensiei militare de stat, s-au folosit soldele din perioada decembrie 2000- mai 2001, iar ca vechime, in loc de 36 de ani 8 luni si 10 zile (cum ar fi fost legal), s-a menţionat un stagiu de 50 de ani, deoarece s-au adăugat eronat si nelegal si stagiile de cotizare realizate după trecerea in rezerva la sistemul de pensii publice, ulterior stabilirii dreptului la pensia militară de serviciu, in data de 31.05.2001. Prevederile Legii nr.223/2015 nu permiteau si nu permit folosirea stagiilor de cotizare realizate la sistemul public de pensii după trecerea in rezerva, in procesul de recalculare a pensiilor militare de stat, prin adăugarea acestora la vechimea luata in calcul la revizuirea pensiei de serviciu in baza OUG nr.1/2011, fiind incidente dispoziţiile art.109 alin.1 din Legea nr.223/2015. Pârâta din prezenta cauza a emis adeverinţa nr.RP6226/29.01.2018, în care s-a menţionat eronat si nelegal că perioada 01.06.2001-01.11.2015, lucrata in mediul civil după trecerea in rezerva ar fi fost valorificata la recalcularea pensiei militare efectuata in baza Legii nr.223/2015. În acest moment, #### de Pensii a Municipiului Bucureşti nu îi poate valorifica stagiile de cotizare realizate după trecerea în rezerva fata de susţinerile eronate si nereale ale paratei #### de Pensii Sectoriala M.A.P.N. prin care arata ca ar fi valorificat acea perioada deşi acest demers ii este interzis de la momentul intrării in vigoare a Legii nr.223/2015. Pârâta susţine ca la stabilirea dreptului la pensia militară de stat au fost valorificate atât perioadele de activitate ca militar cat si stagiile realizate in sistemul public de pensii după trecerea in rezerva, fiind data o interpretare absurda textului de lege. De altfel, prin adeverinţa mai sus invocata, parata recunoaşte ca ultimul sistem in care a fost asigurat este sistemul unitar de pensii publice, dar menţionează eronat ca am optat pentru valorificarea perioadelor in sistemul pensiilor militare, deoarece in perioada #### ##### acest sistem a fost desfiinţat prin Legea nr.263/2010. Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat întrucât reclamantul s-a mai adre### ######### ## judecată criticând, în esenţă, aceleaşi aspecte cu cele exprimate şi în prezenta cerere de chemare în judecată, referitoare la recalcularea şi actualizarea drepturilor sale de pensie prin raportare doar la perioada lucrată ca militar, urmărind valorificarea separată, în sistemul public de pensii, a stagiilor de cotizare. Acţiunea precedentă a fost înregistrată tot pe rolul Tribunalului Bucureşti, în dosarul nr. #####/3/2018.Astfel, prin Sentinţa civilă nr. #### din data de 21.03.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. #####/3/2018, definitivă prin Decizia nr. ####/05.11.2019 a Curţii de Apel Bucureşti, acţiunea formulată de reclamantul ###### ####### în contradictoriu cu subscrisa, #### de pensii sectorială a M.Ap.N., a fost respinsă, ca neîntemeiată. Pârâta invocă excepţia inadmisibilităţii cererii având în vedere hotărârea nr. 42186 din data de 08.08.2019, adoptată de ####### de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, prin care s-a constatat legalitatea deciziei de actualizare nr. 46557/6 din 11.09.2018. Hotărârile adoptate de ####### de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale pot fi atacate la instanţa de judecată în termen de 30 de zile de la comunicare, termen imperativ, de decădere. Hotărârile neatacate în interiorul acestui termen rămân definitive, astfel cum statuează art. 99 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Pe fond, solicită respingerea acţiunii, ca neîntemeiată. Trebuie avut în vedere faptul că, la data emiterii deciziilor de recalculare pentru limită de vârstă (emise de #### de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, până la 31.12.2015), pensionarii miliari aparţineau sistemului unitar de pensii publice, guvernat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Mai mult decât atât, diferenţa dintre cele două sisteme rezultă atât din faptul că sunt reglementate de acte normative diferite, cu prevederi diferite în ceea ce priveşte stabilirea, modul de calcul, indexarea şi actualizarea etc. cât şi din principiile diferite care stau la baza lor. Edificatoare în acest sens este comparaţia dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 2 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Arătăm că, începând cu data de 01.01.2016, pensia reclamantului, a devenit pensie militară de stat în înţelesul Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin intrarea în vigoare a acesteia. în acest sens, prin Decizia de recalculare nr. 46557/1 din 07.10.2016, ce stabileşte drepturi începând cu data de 01.01.2016, pensia reclamantului a fost recalculată, în baza art. 109 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare. La emiterea deciziei de recalculare au fost valorificate întocmai datele din conţinutul Situaţiei soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază actualizate, în perioada decembrie 2000 - mai 2001 de ###### #######, înregistrate la #### de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale sub nr. U 2350/1 din 03.10.2016, document justificativ ce a fost emis şi transmis de Centrul ####### Sector 2 Bucureşti, aceasta purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 223/2015. ##### în vedere faptul că, în urma recalculării drepturilor de pensie ale reclamantului, a rezultat un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, prin aplicarea dispoziţiilor art. 111 din Legea nr. 223/2015, cuantumul pensiei reclamantului nu a suferit modificări, acesta rămânând în plată cu cuantumul mai avantajos, respectiv 4577 lei. La emiterea Deciziei de recalculare nr. 46557/2 din 07.10.2016, au fost valorificate datele înscrise în #### cu locurile de muncă în care a lucrat #### (r.) ###### ####### şi care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, înregistrată sub nr. T 972/19 din 23.02.2016, emisă de Unitatea Militară 02402 Bucureşti. Totodată, faţă de pretenţiile reclamantului referitoare la recalcularea drepturilor de pensie prin raportare doar la perioada lucrată ca militar, urmărind valorificarea separată, în sistemul public de pensii, a stagiilor de cotizare, arătăm că acestea nu pot fi primite întrucât perioada 01.06.2001-01.11.2015 a fost valorificată de #### de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale în domeniu, la emiterea deciziilor de recalculare, în temeiul Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Valorificarea aceleiaşi perioade în ambele sisteme de pensii, edificatoare în acest sens fiind dispoziţiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 223/2015privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „vechimea valorificată pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1) nu se poate valorifica şi în sistemul public de pensii sau în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia, în condiţiile protocoalelor încheiate între entităţile implicate ", sens în care argumentele reclamantului nu pot fi primite. De altfel, potrivit dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, „pensionarii militari care realizează stagii de cotizare în sistemul public de pensii sau care realizează vechime în muncă în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii şi care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii ori în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, în condiţiile protocoalelor încheiate între entităţile implicate. "Per a contrario, pensionarii militari care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii sau vechime în muncă în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii si care au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat nu pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii ori în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii. Cu privire la stagiul de cotizare aferent perioadei 01.06.2001 - 01.11.2015, Curtea de Apel Bucureşti, a reţinut cu putere de lucru judecat, prin Decizia civilă nr. ####/05.11.2019 pronunţată în dosarul nr. #####/3/2018, că acesta a fost valorificat la recalcularea pensiei militare, prin utilizarea acestuia la determinarea procentului de 85% aplicat la baza de calcul incidenţa, astfel că valorificarea acestui stagiu s-a făcut în modalitatea reglementată de prevederile Legii nr. 223/2015. În drept, ne întemeiem întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 şi următoarele din Codul de procedură civilă şi pe dispoziţiile actelor normative invocate. În probaţiune, solicită administrarea probei cu înscrisuri şi orice alt mijloc de probă apreciat de instanţă ca fiind pertinent, concludent şi util soluţionării cauzei. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Instanţa va respinge excepţia inadmisibilităţii, reţinând că reclamantul nu a formulat o contestaţie la o decizie de pensie, astfel încât nu sunt incidente dispoziţiile art 99 din Legea nr 223/2010. Tribunalul va respinge ca nefondata excepţia autorităţii de lucru judecat ca nefondată, având în vedere că nu sunt incidente dispoziţiile art. 430 C pr. civ, intre prezenta cauza si cea care a făcut obiectul dosarului nr #####/3/2018, nu există o tripla identitate de părţi, obiect şi cauză. Din sentinţa civilă nr ####/21.03.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti definitiva prin decizia nr ####/05.11.2019 rezultă că obiectul respectivei cereri a fost obligarea paratei la recalcularea pensiei cu valorificarea perioadei 01.06.2001-01.11.2015, iar în subsidiar sa i se elibereze o adeverinţă din care să rezulte că perioada lucrată după pensionare nu a fost valorificata la recalcularea pensiei în temeiul Legii nr 223/2015. Instanţa a respins cererea de chemare în judecata ca neîntemeiată în sensul că nu i se poate elibera o adeverinţă care sa ateste o împrejurare care nu este conformă realităţii , iar cu privire la cererea de recalculare s-a menţionat că perioada 01.06.2001-01.11.2015 a fost valorificată la recalcularea pensiei militare, nu prin stabilirea unei pensii aferente acestui stagiu, ci prin utilizarea acestuia la determinarea procentului de 85% aplicat la baza de calcul incidentă. În prezenta cauza reclamantul solicită revizuirea pensiei de serviciu, în sensul eliminării de la valorificare a stagiului de cotizare realizat după trecerea în rezervă, prin urmare obiectul cererii este diametral opus si deci diferit celui din cererea ce a făcut obiectul dosarului nr #####/3/2018. Drepturile de pensie militară de stat au fost stabilite începând cu data de 07.06.2001(f 88). Pensia reclamantului a fost recalculata în temeiul Legii nr ######## (f 104), fiind valorificat stagiul de cotizare până la data de 01.04.2011(f 106). Prin decizia nr #####/29.09.2011 a fost revizuita pensia reclamantului în baza OUG 1/2011 fiind stabilit un cuantum al pensiei de 2612 lei, în baza aceluiaşi stagiu realizat până la data de 31.05.2001. La stabilirea drepturilor de pensie în baza legii nr. 223/2015 a stat cererea prin care reclamantul a optat pentru perioada decembrie 2000 – mai 2001 pentru a fi valorificată la revizuirea drepturilor sale de pensie. Prin decizia nr ##########.10.2016 a fost stabilita pensia de serviciu a reclamantului începând cu data de 01.01.2016 în temeiul Legii nr 223/2015. Potrivit art. 109 din legea nr.223/2015, pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi (alin.1). Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor şi se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă (alin.5). Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii (alin.6). Astfel, având în vedere că pensia militară a fost calculată prin raportare la o bază de calcul aferentă celor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, conform opţiunii exprimate de pensionar, potrivit art.109 alin.2 din lege, rezultând că valorificarea stagiului realizat ulterior datei trecerii în rezervă nu mai prezintă nici o relevanţă pentru determinarea dreptului la pensia militară, întrucât reclamantul îndeplinea condiţiile pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu la data de 31.05.2001, astfel încât instanţa apreciază că în mod eronat a fost reţinut de către pârâtă stagiul de cotizare realizat în sistemul public de către reclamant, ulterior datei trecerii sale în rezervă, în lipsa unei cereri a reclamantului. De asemenea, în acelaşi sens este şi art. 9 din Procedura de recalculare a pensiilor militare de stat din 12.02.2016, aprobată prin Ordinul nr. 31/##/999/8148/237/###/221/2016, potrivit căruia „ Recalcularea pensiilor militare de stat, în baza prevederilor art. 109 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în condiţiile art. 3, prin luarea în calcul a documentelor nevalorificate până la data intrării în vigoare a acestei legi. Astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 109 alin. 1 şi 28 din Legea nr. 223/2015, baza de calcul a pensiei de serviciu este dată de media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor vizate. Prin urmare, indiferent de ce stagii ar fi valorificat intimata anterior intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, baza de calcul a pensiei militare rămâne aceeaşi şi orice stagii s-ar adăuga.   Stagiul menţionat influenţează însă procentul aplicat pentru calculul pensiei de serviciu, reclamantul solicitând prin prezenta cerere în mod implicit ca procentul de calcul al pensiei să ia in calcul vechimea realizata pana la data de 31.05.2001, data trecerii sale in rezervă. Art. 29(1) din legea nr 223/2015, cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:   a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;  b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.  Pensia de serviciu a reclamantului a fost calculata prin luarea în considerare a unui procent de 85% , la care nu se putea ajunge fără luarea in considerare a vechimii totale în muncă, inclusiv a perioadei 01.06.2001-01.11.2015. Art. 109 alin (6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.  Totodată art. 111 din Legea nr ######## în situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului. Legiuitorul a urmărit să nu se ajungă la o dubla valorificare a stagiului de cotizare realizat după data trecerii în rezervă atât în sistemul public prin aplicarea art. 109 alin 6 din Legea nr 223/2015, cât şi în sistemul neintegrat, prin aplicarea art. 111 din Legea 223/2015, in ipoteza în care anterior intrării în vigoare a Legii nr 223/2015, acelaşi stagiu fusese deja valorificat la recalcularea pensiei militare in temeiul Legii nr 263/2010. Pe cale de consecinţă, în temeiul art.65 din legea nr.223/2015, pârâta va fi obligată să revizuiască drepturile de pensie militară cuvenite reclamantului, în sensul valorificării numai a stagiilor de cotizare realizate de reclamant până la trecerea în rezervă si a eliminării de la valorificare a stagiilor de cotizare realizate de reclamant ulterior datei trecerii sale în rezervă. Pentru a pronunţa aceasta soluţie instanţa a apreciat că reclamantul nu a solicitat recalcularea pensiei de serviciu cu luarea in considerare a stagiului de cotizare realizat ulterior trecerii sale în rezervă conform art. 109 al 5 din Legea nr 223/2015. În temeiul art. 453 C pr civ, va obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată., onorariu de avocat, f 66. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Respinge excepţia inadmisibilităţii si excepţia autorităţii de lucru judecat ca nefondate. Admite acţiunea, în cauza privind pe reclamantul ###### #######, Obligă pârâta să emită o decizie prin care să revizuiască drepturile de pensie militară cuvenite reclamantului, în sensul valorificării numai a stagiilor de cotizare realizate de reclamant până la trecerea în rezervă si a eliminării de la valorificare a stagiilor de cotizare realizate de reclamant ulterior datei trecerii sale în rezervă. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel in 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi, 14.12.2023.

***************************************************
Dosar 21354/3/2023, apelat de SRI pe 29 05 2024
Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2023:006.######

R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA a VIII-a CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DOSAR NR.#####/3/2023 SENTINŢA CIVILĂ NR. #### Şedinţa publică din data de 12.12.2023 Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamantul ###### #### în contradictoriu cu pârâta #### DE PENSII SECTORIALĂ A SERVICIULUI ##### DE INFORMATII, având ca obiect recalculare pensie. Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din 28.11.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 12.12.2023, când a hotărât următoarele: TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul prezentei instanțe sub nr. #####/3/2023 la data de 13.07.2023, reclamantul ###### #### a chemat în judecată pârâta #### DE PENSII SECTORIALA A SERVICIULUI ##### DE INFORMAȚII, solicitând instanței ca prin hotărârea ce va pronunța să dispună obligarea paratei la revizuirea pensiei militare de stat, prin luarea în considerare doar a perioadelor de vechime până la trecerea sa în rezervă la data de 02.01.2010, când a încetat raporturile de serviciu cu SRI. În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că la data de 02.01.2010 a fost pensionat in baza prevederilor art. 16 din Legea 164/2001, stabilindu-i-se un stagiu de vechime de 49 ani și 5 luni. Reclamantul a precizat că la stabilirea pensiei militare de serviciu a fost luată în considerare perioada cat a activat ca ofițer in cadrul SRI intre anii #### # ####, cea in care a fost elev militar, din 1981 – 1984, cât și cea din mediul civil, #### # ####. Se arată că, din anul 2008 a fost angajat în mediul civil, unde își desfășoară activitate și în prezent, pe cale consecință, conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit. a din Legea ######## privind sistemul unitar de pensii publice, a fost asigurat in mod obligatoriu prin efectul legii, in sistemul de pensii publice. Reclamantul arată că, pensia de serviciu stabilita în anul 2010, in baza Legii 164/2001, a fost revizuita si apoi recalculata, ca urmare a modificărilor survenite succesiv in legislația din domeniul pensiilor militare de stat. Reclamantul susține că Legea ######## nu permite folosirea stagiilor de cotizare realizate la sistemul public de pensii după trecerea in rezerva, in procesul de recalculare a pensiilor militare de stat, prin adăugarea acestora la vechimea luata in calcul la revizuirea pensiei de serviciu in baza OUG nr. 1/2011 sau a celorlalte categorii de pensii prevăzute in art. 109, alin. 1 din legea sus-menționată. După intrarea in vigoare a Legii ######## care reglementa si pensiile militarilor si polițiștilor, conform prevederilor art. 54 si a Anexei nr.6 din legea sus-menționată, începând cu luna ianuarie 2010 îndeplinea condiţiile cumulative pentru acordarea si a unei pensii in sistemul public, pentru stagiile realizate după trecerea in rezerva. In aceste condiţii, in conformitate cu prevederile art. 107, alin.4 din Legea 263/2010, reclamantul putea valorifica stagiile de cotizare realizate la sistemul public de pensii, in perioada #########, la #### de Pensii Sectoriala a SRI, deoarece aceasta devenise casa publica de pensii conform art.4, alin.2 din legea sus-menționată, nemodificată. Reclamantul arată că dacă at fi valorificat aceste stagii de cotizare in sistemul public de pensii realizate după trecerea in rezerva, s-ar fi efectuat de către #### de Pensii Sectoriala a SRI prin emiterea unei decizii in baza Legii 263/2010, calculul fiind evidenţiat separat de cel prin care s-a făcut revizuirea pensiei de serviciu, in conformitate cu prevederile OUG nr. 1/2011. Stagiile de cotizare realizate după trecerea in rezerva nu puteau fi introduse in procesul de recalculare a pensiei militare de stat, lucru ce reiese clar din analiza art. 18,19,77 si 78 din Legea 223/2015, care stipulează ca vechimea ce se ia in calcul este cea de la trecerea in rezerva, ori in situația sa nu puteau fi valorificate si cele realizate in perioada #### # ####, având in vedere ca la data de 02.01.2010 au încetat raporturile de serviciu cu SRI. Reclamantul a învederat că in luna ianuarie 2020 a împlinit vârsta de 65 ani, îndeplinind astfel condiţiile pentru deschiderea dreptului la o pensie de asigurări sociale pentru stagiile realizate după trecerea in rezerva, s-a adresat Casei de pensii publice a Mun. Bucureşti solicitând un punct de vedere, aceasta solicitându-i o adeverinţă din care sa rezulte vechimea valorificata la stabilirea pensiei militare de serviciu, precizându-se că, perioada 2011 – 2015 față de mențiunile Adeverinței nr.N431410/28.06.2023 nu poate fi valorificată deoarece această perioadă a fost deja valorificată. În apărare, pârâta a depus întâmpinare prin care în principal s-au invocat excepțiile tardivității și inadmisibilității, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. În motivarea întâmpinării, în esență, pârâta a arătat că reclamantul a încetat raporturile de serviciu începând cu data de 02.01.2010, acestuia fiindu-i deschis dreptul de pensie prin decizia nr. #####/17.03.2010, emisă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 164/2001. Prin decizia nr. #####/11.07.2011 a fost revizuită pensia reclamantului în baza O.U.G. nr. 1/2011, ulterior, în temeiul Legii ######## a fost emisă decizia nr.#####/27.09.2013, iar ca urmare a cererii privind recalcularea pensiei, în temeiul art.107 din Legea 263/2010, a fost emisă decizia nr.#####/13.12.2013, privind pensia pentru limită de vârstă. Se arată că, reclamantul a depus o cerere privind valorificarea perioadelor lucrate după pensionare, fiind emisă a doua decizie de recalculare având nr.90033/04.02.2015, iar în data de 26.02.2016 reclamantul a depus cerere privind recalcularea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă în conformitate cu dispozițiile art.109 din Legea 223/2015, în acest sens finnd emisă decizia nr.#####/14.09.2016. Se mai arată că, în conformitate cu dispozițiile art.60 din legea ######## la data de 21.01.2019 a fost emisă decizia nr.##### privind actualizarea pensiei. În continuare, pârâta arată că, drepturile de pensie ale reclamantului au fost în mod corect determinate, acestea fiind recalculate potrivit legii în termen de 24 de luni, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prev. art.28. Pârâta susține că, în situația reclamantului la recalcularea pensiei în baza Legii ######## se are în vedere vechimea cumulată de 51 ani, 9 luni și 24 zile, stabilită în ultima decizie emisă, respectiv nr.90033/04.02.2015, precum și cuantumul pensiei aflate în plată în luna decembrie 2015, respectiv 5859 lei. Prin urmare, se menționează că, la stabilirea pensiei de serviciu conform art.109 din Legea ######## este luată în considerare vechimea cumulată, atât vechimea de serviciu – 29 ani, 8 luni și 14 zile, cât și vechimea în altă calitate decât militare – 9 ani, 1 lună și 10 zile, cele 6 luni consecutive pentru care a optat reclamantul constituind baza de calcul folosită pentru stabilirea cuantumului pensiei. În drept au fost invocate dispozițiile CPC, Legea 223/2015, Legea 263/2010. În susținerea întâmpinării au fost depuse înscrisuri. Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare. La termenul de judecată din data de 28.11.2023, după punerea în discuția părților, instanța a respins, ca neîntemeiate, excepția tardivității și excepția inadmisibilității, s-a încuviințat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și după acordarea cuvântului pe fond a reținut cauza în pronunțare. Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele: Reclamantul a încetat raporturile de serviciu începând cu data de 02.01.2010, acestuia fiindu-i deschis dreptul de pensie de serviciu, prin decizia nr. #####/17.03.2010, emisă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 164/2001, reclamantul având o vechime în serviciu ca militar de 29 ani, 8 luni și 14 zile și o vechime în altă calitate decât militar de 6 ani, 8 luni și 16 zile, întregită la 55 ani. Prin decizia nr. #####/11.07.2011 a fost revizuită pensia reclamantului în baza O.U.G. nr. 1/2011. Ulterior, în temeiul Legii ######## a fost emisă decizia nr.#####/27.09.2013, iar ca urmare a cererii privind recalcularea pensiei, în temeiul art.107 din Legea 263/2010, a fost emisă decizia nr.#####/13.12.2013, privind pensia pentru limită de vârstă. De asemenea, instanța reține că, a fost emisă a doua decizie de recalculare având nr.90033/04.02.2015, ca urmare a cererii din data de 26.02.2016, în conformitate cu dispozițiile art.109 din Legea ######## a fost emisă decizia nr.#####/14.09.2016, iar în conformitate cu dispozițiile art.60 din legea ######## la data de 21.01.2019 a fost emisă decizia nr.##### privind actualizarea pensiei. La data de 01.01.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, iar pensia reclamantului a devenit pensie militară de stat și a fost recalculată raportat la elementele salariale din situația soldelor brute realizate în perioada optată de reclamant, iar cuantumul pensiei a fost stabilit conform art. 29 alin. 1 din Legea nr. 223/2015. Reclamantul, prin prezentul demers procesual, solicită revizuirea pensiei militare de stat, recalculate prin Decizia nr.#####/21.01.2019, în sensul de valorificare potrivit Legii ######## doar a perioadelor de vechime de pana la trecerea sa in rezerva la 02.01.2010, când a încetat raporturile de serviciu cu pârâtul. Tribunalul reţine că reclamantul a trecut in rezerva la data de 02.01.2010, realizând stagii de cotizare in sistemul public de asigurări sociale. Din înscrisurile de la dosarul de pensie depuse la dosarul cauzei, instanţa reţine ca, algoritmul de calcul in baza căruia a fost stabilit cuantumul pensiei, a fost determinat prin utilizarea mediei corespunzătoare perioadei alese de reclamant de 6 luni consecutive. Tribunalul reţine că potrivit art.28 alin 1-3 din Legea nr.223/2015: „#### de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) -c), în care nu se includ: a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer; b) compensaţiile lunare pentru chirie; c) valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană; d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament; e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă; f) indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă; h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie; i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat; j) restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul; k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat; l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora şi drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar; m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia; n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român; o) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa nr. II - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ" şi în anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "########" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare; p) alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor. (2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 19, 26 şi 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie. (3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu” Potrivit art.109 alin. (1) din Legea nr.223/2015, pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr.241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr.80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor acestei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art.28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi. ####, potrivit prevederilor art. 109 alin. 6 din Legea nr. 223/2015 „(6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii ”. Potrivit dispoziţiilor art. 77 din legea 223/2015, pensionarii militari care realizează stagii de cotizare in sistemul public de pensii si care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat pot solicita stabilirea drepturilor de pensie in sistem public, pentru a nu se ajunge la o dubla valorificarea a unei perioade in sistemul de pensii militare si in sistemul de pensii publice. Algoritmul prevăzut de Legea nr. 223/2015 nu permitea valorificarea perioadei de după trecerea în rezerva, ci numai a celei anterioare intrării în sistemul militar. Tribunalul constată că pârâta a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 107 alin.4 din Legea nr.263/2010 la momentul în care reclamantul beneficia de pensie publică, pensionarii militarii fiind incluși in sistemul unitar de pensii publice. Aceste prevederi legale au fost incidente pana la apariția Legii nr.223/2015 care prevedea la art. 109 alin. 1 ca ” devin pensii militare de stat, pensiile militarilor si polițiștilor recalculate in baza Legii nr. 119/2010, revizuite in baza OUG nr. 1/2011, plătite in baza Legii nr.241/2013 si cele stabilite in baza Legii nr.80/1995, iar calculul se efectuează in raport de ultima decizie de pensie si având ca baza de calcul conform art28, media soldelor/salariilor din 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate ca militar sau polițist”. Astfel, prevederile art. 107 din Legea nr.263/2010 nu mai puteau produce efecte după intrarea in vigoare a Legii nr.223/2015, recalcularea pensiilor militare fiind efectuată pe baza algoritmului prevăzut de art.28 din acest act normativ si cu luarea in calcul doar a perioadei anterioare trecerii in rezerva, urmând ca in baza art. 192 indice 1 din Legea nr.263/2010 perioada de după trecerea in rezerva sa fie valorificata de către casa publica de pensii. Instanţa apreciază că pârâtei îi revenea obligaţia din momentul intrării în vigoare a Legii nr.223/2015 să valorifice perioada de până la momentul încetării raporturilor de serviciu ale reclamantului, 02.01.2010, să-i valorifice vechimea în munca de până la acel moment şi să elibereze o adeverinţă către casa de pensii publică prin care sa ateste aceste aspecte urmând ca stagiile de cotizare realizate ulterior trecerii în rezervă să fie valorificate în sistemul public de pensie la data îndeplinirii condițiilor de vârstă şi stagiului minim de cotizare. Tribunalul reţine că în mod eronat a fost reţinut de către pârâtă stagiul de cotizare realizat în sistemul public de către reclamant, ulterior datei trecerii in rezerva, dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 223/2015 referindu-se la datele rezultate din dosarul de pensie şi care se refereau la perioada în care a fost desfășurată activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special sau în sistemul public, dar numai până la data trecerii în rezerva, întrucât perioada ulterioara nu mai prezintă relevanţă pentru determinarea pensiei militare, aceasta putând fi valorificata numai în sistemul public de pensii. Pârâta nu putea proceda la valorificarea unei perioade ce nu a fost lucrată în mediu militar, ulterioară trecerii în rezervă, întrucât Legea nr. 223/2015 nu permite o astfel de valorificare decât eventual a stagiului civil realizat anterior stabilirii pensiei militare de stat. Astfel, stagiul realizat de reclamant ulterior trecerii în rezervă nu poate fi valorificat la recalcularea sau revizuirea pensiei militare de stat, ci urmează eventual a fi analizat pentru stabilirea uneia dintre pensiile de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 263/2010 în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile cumulative cerute de această lege. Pentru toate aceste considerente, instanţa apreciază ca întemeiată cererea de chemare în judecată şi, în consecinţă, va obliga pârâta să emită o decizie prin care să revizuiască drepturile de pensie militară cuvenite reclamantului, în sensul eliminării de la valorificare a stagiilor de cotizare realizate de reclamant ulterior datei trecerii sale în rezervă. În conformitate cu prevederile art. 452 din Codul de procedură civilă, partea care a câștigat procesul are dreptul la plata cheltuielilor de judecată numai în măsura dovedirii efectuării lor, motiv pentru care, în temeiul dispoziţiilor art. 453 din Codul de procedură civilă, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamant a sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată justificate cu factura fiscală şi chitanța care atesta plata onorariului de avocat, depusă la dosarul cauzei la filele nr. 62-63. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Admite acţiunea privind pe reclamantul ###### ####, CNP #############, domiciliat in Bucureşti, #### ##### ###### ######-209, #####, ####, ####, #####, sector 3, cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocat ######### ######, cu sediul în Bucureşti, ##### Moşilor 258, ### # ###, ####, ####, #####, sector 2, în contradictoriu cu pârâta #### DE PENSII SECTORIALĂ A SERVICIULUI ##### DE INFORMATII, cu sediul in Bucureşti, Piaţa Amzei nr.4, sector 1. Obligă pârâta să emită o decizie prin care să revizuiască drepturile de pensie militară cuvenite reclamantului, în sensul eliminării de la valorificare a stagiilor de cotizare realizate de reclamant ulterior datei trecerii sale în rezervă. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a. Pronunţată azi, 12.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Preşedinte, Asistent judiciar, Asistent judiciar,
Red.#####/Jud.####/2 ex./29.02.2024

36 de comentarii:

Leo spunea...

Păi este normal ca CPS-urile să nu atace hotărârile Tribunalului, deoarece prin revizuire scade procentul aplicat bazei de calcul , deci scade pensia militară. Le convine de minune situația.

Claudiu Marin spunea...

@Leo
Revizuirea prin scoaterea stagiilor civile ulterioare ii pooate afecta doar pe cei 68% dintre pensionarii militari care au ramas in plata cu cuantumul contributiv mai avantajos, dupa recalcularea potrivit art. 109. Cei care au in plata cuantumul stabilit proocentual din baza de calcul nu sunt afectati.
De altfel, si art. 109 din Legea 223/2015 spune ca la recalculare se pastreaza vechimile din deciziile de pensiile militare emise anterior Legii 263/2010, doar "specialistii" din finantele si juridicul institutiilor militare au adaugat la lege in art. 3 din Ordinul M25/2016 reglementan ilegal ca se pastreaza vechimea din deciziile emise anterior datei de 01 01 2016.

Leon spunea...

@Leo, si Da si Nu !
La o vechime militara de 36 ani, nu se diminueaza pensia militara pentru ca ramane cu un procent de 85% din BC (65+11+9); cei 14 ani din civilie îi aduc un beneficiu banesc numai ca pensie din sistemul public !!

Burebista spunea...

Instanta nu a spus în decizie ca a fost ilegal sa i se adauge la calculul pensiei militare și stagiile civile de după trecerea în rezervă!!!! A spus ca pensionarul nu a cerut în scris adăugarea stagiilor respective și prin urmare cps nu trenuia sa le adauge. Aici contează foarte mult ce fel de cerere au depus la vremea respectiva pensionarii la CPS. Dacă cererea conținea și adăugarea stagiilor civile de după pensionare atunci pierd la instanta, dacă nu conținea decât alegerea soldelor atunci câștiga.

Claudiu Marin spunea...

@Burebista
Nu ai avut răbdare sa citești ambele sentințe.Precizarea din una din cele 2 decizii despre cererea de recalculare potrivit art. 109 nu prea are legătură cu textul legii.
Cererea de recalculare era opțională și privea numai alegerea celor 6 luni pentru baza de calcul.Nu privea vechimile pentru recalculare.
Instanta chiar subliniază ca s-au încălcat dispozițiile articolelor 25 și 77 prin includerea stagiilor ulterioare un deciziile de pensii militare

Leon spunea...

@Bure, pensionarul respectiv personal a trimis la CPS Adeverinta cu veniturile obtinute dupa trecerea in rezerva (L.263/2010 permitea chiar o recalculare anuala a acestor stagii) !
S-au trimis Adeverinte chiar si dupa aparitia L 223/2015 ( vara anului 2015), deoarece procentul de calcul al BC era de 80-100%, plus 9%PS iar OuG 57 a aparut in Decembrie 2015 si a scazut acest procent la 65-85% din BC, incluzand si PS !

Burebista spunea...

Da, numai ca cps urile au luat de un articolul de lege care spunea ca racalcukarea pe 223 se face ținând cont de ultima decizie de pensie a fostului militar/polițist. Ori majoritatea celor pensionați la vremea respectiva au dus din proprie inițiativa adeverințe la CPS uri pentru a le creste pensia la fierărie sfârșit de an. Acele adeverințe au crescut pensiile ca și cum ar fi lucrat tot ca militari, adică punctajul li s a calculat raportat la 20 ani stagiu de cotizare chiar dacă a fost trecut separat de punctajul de la pensia fosta militară. Deci oamenii au beneficiat de niște bani în plus mai devreme de 75 ani și raportat la 20 ani contribuții... 5 ani au luat bani în plus. Acum vor extragerea acelor ani din pensia militară. Pai sa dea înapoi banii luați în plus acei 5 ani, cu dobânda etc sau chiar mai mulți ani dacă au rămas în plată cu cuantumul avantajos în 2016... Apoi acele punctaje obținute în cei 15 ani probabil nici măcar 1 punct de pensie anual, peny

Claudiu Marin spunea...

@Burebista
Recalcularile din perioada 2011-2015 pentru stagii ulterioare pensionarii nu erau recalculari de pensii militare ci recalculari de pensii contributive,
Articolul 109 se refera la preluarea vechimilor din fostele decizii de pensii militare nu la vechimile stabilite potrivit L 119/2010 si L 263/2010.
Chiar si Legea 241/1013 reintregea cuantumul mai favoraqbil calculat potrivit L 164/2001.
Recalcularile pensiilor pentru militari potrivit art 107 din L 263/2010 nu fac obiectul art. 109 din aceeasi lege, aspect subliniat si in una dintre cele 2 decizii ale Tribunalului.
Articolul 110 se aplica numai celor care si-au deschis drepturile pe L 263/2010 in perioqada 2011-2015, nu si celor care si-au recalculat pensii civile cu stagii ulterioare tot civile.
Citesc prostii, cu pretentia de argumente impotriva conrtibutivitatii, potrivit carora cele 68% dintre pensiile militare ramase in plata cu cuantumul contributiv ar fi mai mari decat calculul procentual al L 223/1015 din cauza stagiilor civile ulterioare introduse in calcul potrivit art 107 din L 263/2010. NU domnilor, cuantumul contributiv a fost mai mare in buna parte datorita stagiilor militare efective de cca 30-35 ani. Intr-adevar, sunt putini militari care au reusit sa faca un punct de pensie din stagiile ulterioare pensionarii.
Scoaterea stagiilor civile din deciziile de pensii militare nu-i favorizeaza pe toti cei care au in plata cuantumul contributiv mai avantajos.

csej spunea...

Parca era mai avantajos sa lucrezi la negru după trecerea in rezerva cu drept de pensie.
Magistrații si avocatii habar nu au de legislația care reglementează pensiile militare si le imbarliga in asa fel incat juriștii militari au întotdeauna câștig de cauză.In instanțele românești va luptati cu morile de vânt.Ultima speranta CEDO.

Claudiu Marin spunea...

@Csej
Nici d-ta nu le prea ai cu cititul! Te adoarme. Altfel, n-ai pune aceeasi placa si pe acest topic.
Aici sunt doua dosare in care pensionarii militari au castigat ce au cerut in instata.

Burebista spunea...

Domnule Claudiu, iată art 109.
Art. 109
(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi
pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se
recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza
de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea
militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
*) Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin.
(1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ce reprezintă diferenţe de pensie de la data
intrării în vigoare a acestei legi şi până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă până la 30 iunie 2018, în
limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
(la data 07-dec-2017...
Deci pensiile recalculate be baza legilor anterioare 223, Toate legile se recalculează conform noilor prevederi din 223 pe baza a 2 CRITERII. 1. VECHIMEA VALORIFICATE DIN ULTIMA DECIZIE DE PENSIE, asta însemnând mikitara+ sagii adăugate pentru ca atunci când se adăugau stagii se emitea o noua decizie pe 263... Si
2.Baza de calcul prev la art 28... Adică 6 luni din timii 5 ani de activitate în care au avut calitatea de militar etc...
Practic prin acest articol legiuitorul i a ajutat pe cei care aveau vechime minima militară sa zicem 15 ani în serviciu și cu vechimea civila de după au ajuns la 85 % și i a dezavantajat pe cei care aveau deja vechime în serviciu + grupe care sa ajungă la 85%... Pe aceștia din urmă i ar fi ajutat acea vechime dacă nu se emitea oug 57. Cred ca mulți nici nu au întrebat pe unul care se pricepea la vremea respectiva cam că-ți ani le-ar fi trebuit de vechime ca să obțină pensia maxima, sau gândit ca vor avea din nou pensii militare, ca o sa crească odată cu soldele activilor etc.. Dar a venit oug 59 și lea dat rău și lor și noua celor care ne-am pensionat după 15.09.2017 prin 2018,19,20,21,22,.chiarcsiv2023 dacă au ieșit cu pensii militare este mai mici de 8-9000...cei care ies anul acesta vor fi mai câștigați datorita soldei de grad.
Se vorbește prim media ca sporurile din prezent vor fi introduse în soldele de funcție, probabil ca în 2011... După aceea ar merge o actualizare/recalculare a pensiilor militare confirm funcțiilor di gradelor avute în deciziile de pensie raportat la soldele activilor. După recalculare pentru a nu se mai creea inechitati ar trebui ca soldele și pensiile militare sa crească cu aceleași criterii respectiv rata anuala a inflației. Ba eu as merge și mai departe. Pentru cei care firesc calcul și plata pe sistemul public legea 360 să o poată face, li se recalculează Cfm legii, dar rămân apoi pe pensii civile pentru totdeauna fără beneficiile pe care le are un pensionar militar.

luchy19 spunea...

Eu aș da pensie militară doar celor care au activat în sistem cel puțin 20 ani efectivi. PUNCT.

Arfy spunea...

Cjej! Lucru la "negru" cu drept de pensie!
Vă auziți ce spuneți!?!
Pensiile militare sunt stabilite prin legi foarte clare!
La ieșirea din sistem ai un dosar pentru care semnezi de luare la cunostință a tuturor drepturilor care ți se cuvin!
Că legea este nedreaptă după ani... asta este o altă problemă!
Dacă, politic se poate face ceva, deși suntem o masă neimportantă, și nici atunci, nu vor fi mulțumiți în totalitate!
Singura soluție viabilă ar fi: actualizare grad la pensionari cu cei activi, ca fiind grad obținut constitional plus ordinul militar!
În rest, nu-i nici un bai, am rămas de căruță...
Important este să fie mică, da lungă!

Claudiu Marin spunea...

@Burebista
Nu vrei d-ta sa faci conspecte din cele doua decizii ale Tribunalului Bucuresti in loc sa interpretezi aiurea art. 109 din Legea 223/2015, ca si finantist-juristii care au eleborat Ordinul M25/2016, de parca ai fi lucrat printre ei?
Pentru a decide astfel, instanta a coroborat art. 109 cu articolele 25 si 77 potrivit carora pensiile militare se calculeaza numai pentru stagiile militare.
Articoilul 109 reglementeaza transformarea pensiilor civile pentru militari care anterior fusesera deschise ca pensii militare
Ce este greu de inteles ca L 119/2010 si OUG nr. 1/2011 au recalculat sau revizuit pensii stabilite anterior ca pensii militare, iar art. 110 reglementeaza recalcularea numai a pensiilor pentru militari stabilite(deschise) potrivit Legii 263/2010.
Nu te intrebi de ce Casele Sectoriale nu au mai apelat cele doua sentinte?
Aceste solutii se vor impune in viitor in jurisprudenta instantelor.

Burebista spunea...

Scuze pentru eventualele greșeli din textul de mai sus dar cred ca s a înțeles în mare cam ce am vrut să scriu. Pe telefon mai apeși și alte taste, e scrisul mai mic.. Vederea mai slaba când stai toată ziua cu ochii în telefon.. 🤣 😱 😎
Singura soluție este actualizarea cum era prevazut în plx199 pentru ca deja legea 153 a fost aplicata aproape în totalitate mai puțin câteva sporuri dar care oricum dacă vor fi introduse în noile SF.. Asta ar trebui sa facă toți cei care ajung prin studiourile de televiziune pe la emisiuni și care zic ei ca reprezinta și pensionarii militari... Actualizare la zi, limitare net la net și gata.. Omm separat calculat ca indnizatie ca procent raportat la net neimpozabil la fel ca indemnizația pe 168..
Si pentru reducerea cheltuielilor generale cu pensiile militare cred ca ar trebui sa se schimbe ceva și la brut pentru ca nu mai are rost sa existe bruturi mari de 102%
fata de baza de calcul, dar neturi de 58.5% din baza de calcul. Ar fi necesar o pensie brută de aproximativ 63-64% din baza de calcul ca după impozitare sa ajungă la netul egal cu media soldelor nete. Omm separat din net. Astfel bugetul de pensii ar scădea enorm pentru ca în curând numărul celor pensionați după 15.09.2017 va fi foarte mare. De la 102 % la 64 % sunt 38 de procente... Sa nu credeți ca vor fi creșteri spectaculoase pentru toți dar per total cred ca și actualul buget ar suporta recalcularea doar din diferența care se întoarce la stat din reținerile celor pensionați după 15.09.2017..

vasile iosif spunea...

Ce are sula cu Prefectura?
Ce au pensiile militare cu stagiile CIVILE de DUPA trecerea în rezerva?
Cine amesteca uleiul cu apa?
OZU: nu trece nimic în favoarea pensionarilor militari!

Claudiu Marin spunea...

@Vasile I
Dar aceste sentinte cum de au trecut?

Burebista spunea...

Da, în a doua decizie instanta a hotărât în favoarea pensionarului adăugând în motivare texte care nu sunt în articolul de lege, a interpretat legea în sens favorabil lui. Legiuitorul a lăsat loc de interpretare, legea a fost făcută prost... Acum rămâne de văzut câte astfel de decizii vor fi în viitor, și dacă vor fi multe probabil iccj va da o hotărâre în interesul legii de aplicare unitara și posibil ca cps urile sa fie obligate sa scoată la cerere acele perioade pentru cine dorește sau pentru toți deși pentru unii s ar putea sa nu fie bine...
Dar mie mi a sărit în ochi altceva din a doua hotărâre... Cum a fost actualizata pensia militară a SRI stului în 2019??? Pai nu era legea modificata prin oug 59??? Și se eliminase actualizarea? Bănuiesc ca actualizarea din 2017 s a făcut la CPS SRI în câteva luni ca sunt decât câteva mii de pensii..
Deci ce actualizare a primit omul în 2019??
Pana la urmă eu zic că interpretarea și explicațiile sunt bune pentru ca 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate este clar ca dacă s ar fi pus și vechimea de după pensionare ca civil tot ca activitate pentru pensia militară, atun ori luau 6 luni din acri ani lucrați, ceea ce era în contradicție cu art 28... Și 29... Dacă legea 223 nu se modifica prin oug 57 era bună interpretarea sa adaugi cât mai mult la vechime.
Dar asa cum am scris mai înainte, s ar putea ca mulți din cei 68% rămași cu cuantumul avantajos în 2016 sa piardă dacă cps urile vor fi obligate sa scoată la toți vechimile civile de după pensionare militară ma refer la cei disponibilizati.

Burebista spunea...

Domn'Vasile, pai tocmai dumneata care doreai scoaterea stagiilor civile din pensia militară??? Ești nemulțumit?
Dacă ajung într-o zi prin zona calea moșilor 258 o sa ma interesez ce cabinet de avocat e pe acolo și va poste adresa exactă. Acolo scrie în decizia a 2 a ca ar avea sediul ales de avocatul petentul pentru corespondenta. Dacă au va scriu aici pentru cei interesați.

Claudiu Marin spunea...

@Burebista
Ultimele decizii de actualizare nu puteau fi emise decat pentru aplicarea Legii nr. 152/2017 care a majorat intempestiv, fara stirea zgarcitilor din MApN, soldele de funcție cu 15%. Legea 152 a intrat in vigoare pe 30 06 2017, inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 153/2017. Asta a si grabit initierea OUG nr. 59/2017 pentru ca de cresterile prevazute in L 153 sa nu beneficieze si pensiile in plata la datele majorarilor etapizate pana in anul 2022 si in continuare.
Multe decizii de actualizare au fost emise in anii 2018 si 2019. Nu era nicio graba pentru ca, datorita aplicarii gresite a art. 60 din L 223/2015, prin actualizare nu au crescut decat cateva sute de pensii, respectiv cele deschise intre 01 01 2017 si 29 06 2017, care nu beneficiasera de indexarea de 5% din 2016. Au actualizat baza de calcul, dar aceasta nu a crescut suficient ca sa depaseasca cuantumul indexat cu 5% in 2016 si cu 5,25% in 2017, astfel ca, in cvasitotalitate, pensiile militare aub ramas in cuantumul avut la 30 06 2017.
Este posibil ca, dupa aceste decizii de instanta, Casele sectoriale sa elibereze la cerere adeverinte care sa fie utilizate in sistemul public de pensii, pentru deschiderea unui nou drept de pensie, evitand astfel plata cheltuielilor de judecata.
Cei care primesc raspunsuri negative de la Casele Sectoriale pot avea succes in instante daca formuleaza cereri de revizuire a pensiilor militare potrivit art. 65 din L 223/2015, nu contestatii la deciziile de pensii. Contestatiile pot fi formulate numai in 30 de zile de la comun icarea deciziei de pensie.

Burebista spunea...

La actualizarea din 2017 deja exista programul de calcul a pensiilor militare pe 223 și cred ca și pensiile recalculate si bănuiesc ca la 10000 de pensionari SRI actualizarea nu a durat încă 2 ani??

Nick spunea...

Buna ziua,
A incercat oare cineva sa calculeze o solda actualizata in vederea calculului pensiei in conditiile noii legi? Ma refer la o multime de cadre din generatille'66 '67 si '68 care au trecut in rezerva cu ordonanta 7 si care nu aveau dreptul la pensie atunci. Le vine randul lor codata cu ajungerea la varsta standard de pensionare si au vechimi efective intre 10 si 14 ani si cumulat cu sporul de vechime ajung la 18-20 de ani.

Claudiu Marin spunea...


@Nick
Sunt mai multe articole pe blog la etichetele actualizare, solda de grad, solda de functie etc, in care s-au facut simulari de crestere a pensiilor cu actualizarea la zi a soldelor.
Disponibilizatii care au trecut in rezerva fara drept de pensie au acum un mare avantaj. Vor primi pensii cu baza de calcul actualizata la data deschiderii dreptului de pensie militara. Ii vor saluta din mers pe colegii care s-au pensionat la trecerea in rezerva.

Nick spunea...

De fapt incerc numai sa scot in evidenta urmatoarele:
in cazul in care cadrul a trecut in rezerva in anul 1999 grosso modo sa zicem ca avea o solda de grad si functie de 2.000.000 daca taiem 4 zerouri raman 200 roni si conform ce zice legea noua :
Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media
soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în ultimele luni consecutive de
activitate, stabilite conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 3, actualizate cu indicele prețurilor
de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie daca cadrul ar iesi in rezerva acum si s-ar aplica IPC-ul lunar sa zicem de 700% atunci ar reiesi vreo 1400 roni ca baza de calcul. O vechime de vreo 20 ani cumulata deci si cu o penalizare, pensia ar fi cu adevarat mica. Uitandu-ma la o decizie a Casei MAI, publicata pe blog recent pentru un cadru cu o vechime cumulata de vreo 12 ani pensia acestuia este de 1400 roni calculata in conditiile vechilor prevederi de actualizare.
De aceea am pus aceasta intrebare pe forum. Poate totusi cineva ar putea sa imi aduca lumina .. caci mi s-ar parea un pic aberant sa tai zerourile la o solda din 1999 cans faimosul ron a intrat in vigoare vreo 6 ani mai tarziu

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Azi, pe B1-TV, apare savantul de renume mondial, Ciucălae Laie Bucalaie, si postul cere pana la trei intrebari din partea telespectatorilor... Succes la intrebari, dragi camarazi!

M spunea...

@Claudiu Marin

😁 Sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Încercați și cu România!

http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro

Claudiu Marin spunea...

@Nick

INS are un calculator al IPC-ului aici
http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro

Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele cautarii
Perioada curenta Perioada de referinta TOTAL IPC (%)
2024 - Ianuarie 1998 - Ianuarie 1369,77

LiviuG spunea...

Stimati colegi! Sunt deopotriva hotarari care dau dreptate cand unii cand altora! Postati-le si pe acelea, sa stim despre ce vorbim!

M spunea...

@Nick

Sunt două filosofii privind menținerea pensiilor la un nivel care să permită pensionarului să aibă relativ aceeași putere de cumpărare.
1. Prima se bazează pe creșterea venitului mediu a celor care sunt activi. Este mult mai puțin folosită (pot explica dar e putea tehnic). Se poate folosi în anumite instituții, inclusiv în cele militare, deoarece salarizarea este puternic formalizată și reglementată direct de angajator.

2. A doua se bazează pe indicele de consum sau inflație.
Dacă atunci când te-ai pensionat puteai să cumperi dintr-o pensie 10 kg de cotlet și 20 de pâini trebuie să poți să cumperi acest cantitate și după 15 ani.

În statele civilizate se spune "se indexează cel puțin cu rata inflației". Gen: inflația e 1,8% și pensiile se indexează cu 2%.
Pe de altă parte se corelează oarecum creșterea pensiilor militare cu creșterea soldelor. De exemplu în SUA după o inflație de 3% soldele au crescut cu 3,4% la forțele de uscat și cu 3,6% la marină și aviație iar pensiile s-au indexat la toți cu 3,2%.
Anul următor la o inflație de 2% soldele au rămas pe loc iar pensiile militare s-au indexat cu 2,2%.

Trebuie să lăsăm angajatorului posibilitatea de a interveni direct pe piața muncii pentru a atrage și reține personal. Dacă orice leu dat în plus activilor înseamnă automat un leu dat și pensionarilor se limitează drastic capacitatea de intervenție în zona resurselor umane.

Eu cred că dacă puterea mea de cumpărare din anul pensionării rămâne relativ constantă nu mă deranjează că un pensionat de anul ăsta are mai mult (sau mai puțin) decât mine.

Când îți pleacă 13.000 de angajați în 2 ani trebuie să faci ceva și răspunsul nu este creșterea pensiilor!

Burebista spunea...

Am actualizat prima mea solda netă din 1992 octombrie pana în martie 2024.. Solda netă atunci 30000, după denominare 3 lei... Ipc total 60240,92 din octombrie 92 până în martie 2024... Deci 3 x 60240,92% = 1807 lei net în prezent... Cred ca nici soldații gradați voluntari nu au solda netă atât de mica în martie 2024... Deci treaba cu Ipc nu prea e favorabilă când se vor lua 300 de solde ca baza de calcul și nici când se iau mai puține... Cel mai bine este tot actualizate la data deschiderii dreptului de pensie prin echivalare cu soldele activilor.. Și o medie din ultimii 5 ani ar fi mai corect.... Astfel pe legea actuala pensiile nete ale celor ce vor ieși peste 20 - 25 ani vor fi mai mici cu aproape 30% decât ultima solda netă.. Va fi mai rău decât cu oug 59. La ofițeri pensia netă o sa fie egala cu solda neta a maiorului, la subofiteri cât solda plutonierul și la soldați cât solda caporalului.. 🤣.
Trebuie modificata legea sa fie ca la magistrați.. Și ca vârstă 60 ani..
Oricum e o prostie ofițerii în rezervă pot fi mobilizați pana la 63 ani iar în legea 223 noua se iese la pensie la 65 ani??? 🤣 Practic 2 ani est ofiter/subofițer în activitate dar necombatant.. 🤣 Sau inapt pentru luptă... Pentru ca nu îți mai da legea voie sa lupți. Probabil vor modifica și legea privind pregătirea populației pentru apărare și vor creste vârstă pana la care sunt in rezerva voluntarii, rezervistii de drept etc. ...

Nick spunea...

Burebista are foarte mare dreptate... iar efectele sesizate de el sunt mult mai mari in fapt.

Salariu minim brut pe țară este 3.300 net este 2079 RONI. Pensia minima este de 1.281 de lei

In conditiile mele de 20 ani vechime cumulata (11 ca ofiter + 3 scoala militara) si cu ultimele 12 luni la solda de functie de ofiter 2 si grad de cpt. dupa calculul nou si tinand cont de penalizari nu fac de-o pensie minima. O sa mai imi puna ei bani ca ajutor social. Ori cand am postat prima data am si dat exemplul:https://www.huhurez.com/2024/03/decizie-de-pensie-militara-emisa-in.html cu o pensie de 1463 decizie din 2022 pt numai 12 ani vechime cumulata. Nu sunt mancat de invidie, chair ma bucur pentru om, dar principiile echitatii , egalitatii ale previzibilitatii, sunt de mult calcate in picioare. Domnia sa Ciuca care culmea mi-a mai fost si coleg de LM, e vandut nu stiu cui,el si gasca mai au si tupeul sa imi spuna ca poate tre sa ma duc sa ma iau la tranta cu vreun NiKOLAEV. Sa se duca ei... Nesimtire curata. Vorba lu' Burebista vai de cei cu calculul la 300 de solde... Am un fost comandant de batalion iesit colonel la pensie cu ani cumulati de mi-e rau sa zic aici pe forum, dar iesit la pensie prin 2001 cu pensie cu putin peste 4000 acum. Sistemul a fost dat peste cap. Vai de armata romana, si de noi ca ne-am pierdut tineretea. PUNCT.

Ionel spunea...

Cu siguranta cele doua decizii vor fi apelate. In ultima zi. Pentru ca asa vor domnii......nimic pentru rezervistii militari ..totul pentru magistrati....Sa vedem ce va zice Curtea de Apel, daca este sau nu ordin de zi pe unitate

ALEXANDRU spunea...

ALEXANDRU

Rog daca este posibil sa-mi raspundeti la o intrebare:
Pot eu pensionar militar sa ma prevalez de cele 2 sentinte ale tribunalului BUCURESTI din dec.2023 si sa solicit extragerea stagiilor de cotizare ulterioare pensionarii prestate in mediul privat (10,8 ani) din baza de date a stabilirii pensiei militare, intrucat pentru aceasta perioada eu nu primesc absolut nimic, a fost pur si simplu sechestrata din ratiuni perfide si badjocoritoare.Cand am trimis aceste stagii CSP nu ma gandeam nici in cele mai sumbre scenarii ca aceasta institutie in care am lucrat 39 ani cu privatiunile specifice si restrangerea drepturilor si libertatilor civice ar putea sa fure fara nicio jena drepturile mele legale ?

LiviuG spunea...

@alexandru
Cele două sentințe nu sunt definitive! Deci nu puteti! Adică, faptic, puteți orice, dpdv juridic nu se va lua în considerare! Mai mult, aveți în vedere că, ceea ce nu s-a spus este că numărul de hotărâri definitive prin care instanțele dau dreptate CPS sunt de 10 ori mai multe!
Restul putem discuta!

Viorel spunea...

ALEXANDRU. Am o curiozitate pentru că în comentariul tău există unele inadvertențe.
Deci! 39 ani cadru militar. Asta înseamnă 7 ani + 8 ani învățământ primar / gimnazial + 4 ani liceu + 3 ani Școală Militară = 22 ani + 36 ani cadru militar (3+36=39) = 58 de ani. Afirmi că ai mai lucrat încă 10,8 ani = 68,8 ani.
Te întreb. Ce cadru militar (în afară de Gl. care mai rămâneau 1-2 ani prin raport adresat MAp.N) până să apară Legea nr. 223/2015 ieșea la pensie la vârsta de 58 de ani când vârsta maximă pentru toată oștirea română era de 55 de ani ? Ceva nu se leagă.
Conform Anexei cu vârsta standard de pensionare din Legea nr. 223/2015, conform spuselor tale (7+8+4+3+36=58 ani) tu ar fi trebuit să ieși la pensie în ianuarie-martie 2023. Când ai mai muncit cei 10,8 ani ?

Bobita B spunea...

Intr-adevar