23 septembrie 2019

Categorie: , Comentarii: 13

CPS a MApN continuă să nu aplice cuantumul mai avantajos pentru pensiile de urmaș

 
Serialul „Soții de militari” la Diva Internatuinal
Problema am mai dezbătut-o pe blog prin anul 2016 AICI, preluând un caz de pe blogul lui Olescu.
Credeam că lucrurile s-au rezolvat, mai ales că potecarul făcuse demersuri pentru rezolvarea situației unei soții de militar, căreia  amărâta de CSP i-a redus pensia în plată la jumătate din pensia recalculată pe L 223/2015, în loc să-i acorde jumătate din pensia în plată ce i s-ar fi cuvenit soțului dacă trăia. Adică, să i se aplice și pensiei urmașului cuantumul mai avantajos prevăzut de  L 223/2015  în art. 111.
Nici nu s-au mai semnalat asemenea probleme pe blog... deși sunt mii de pensii de urmași ai militarilor decedați.
Ori lumea este neinformată și înghite neghiobiile funcționarilor CPS, ori cazul pe care il semnalez mai jos, aflat și în prezent în judecată... culmea  la apelul Casei Sectoriale, este un caz izolat.
In luna ianuarie 2019, Tribunalul Neamt a obligat CPS să respecte legea, dar Casa nu s-a lăsat și a declarat Apel la CA Bacău. 
Curtea se va pronunța astăzi.Sentință TRIBUNALULUI NEAMT în dosarul 
 nr. 880/103/2018


Solutia pe scurt: Admite contestaţia modificată formulată de contestatoarea CAJBAN GH. COCULEANA în contradictoriu cu intimaţii: CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE – COMISIA DE CONTESTAŢII şi în consecinţă: Anulează decizia de nr. 153469/1/2017 emisă de intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale şi Hotărârea nr. 37204/17.09.2018 emisă de intimatul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE – COMISIA DE CONTESTAŢII . Obligă intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să emită contestatoarei o nouă decizie de pensie în soluţionarea cererii formulate de către aceasta şi înregistrată la U.M. 02538 Piatra Neamţ sub nr. CR 487/12.10.2017, în concordanţă cu dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 223/2015, prin raportare la drepturile de pensie stabilite prin decizia de pensie nr. 126819/31.10.2013, după aducerea în prealabil la zi a pensiei soţului defunct. Obligă intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să plătească contestatoarei diferenţa dintre drepturile de pensie legal cuvenite şi cele efectiv achitate pentru intervalul cuprins între emiterea deciziei nr. 153469/1/2017 ( 01.11.2017) şi până la emiterea noii decizii de pensii, precum şi dobânda legală aferentă sumelor datorate, calculată de la data scadenţei şi până la data achitării efective a drepturilor. Obligă intimaţii să plătească contestatoarei cheltuieli de judecată în sumă de 800 lei. Executorie . Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va putea depune de partea interesată la Tribunalul Neamţ , Secţia I- Civilă şi de Contencios Administrativ. 
Pronunţată în şedinţă publică , azi, 31.01.2019.
Document: Hotarâre  44/2019  31.01.2019
CURTEA DE APEL BACAU dosar nr. nr. 880/103/2018
16.09.2019
Complet: A1
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la 23.09.2019 pentru când pronun?area se va face conform art.396 alin.2 Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.09.2019.MOTIVAREA Sentinței 
TRIBUNALUL NEAMT

SENTINȚA CIVILĂ NR.44

Ședința publică d__ 31 ianuarie 2019

T R I B U N A L U L,
 asupra litigiului de asigurări sociale de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei  instanțe sub numărul XXXXXXXXXXXX  d__ 25.04.2018, contestatoarea  C_____  GH. C________ ,   cu domiciliul în  ______________________________  în contradictoriu cu intimata C___  DE  P_____  S_________ A M___________  A_______  NAȚIONALE  a formulat contestație împotriva deciziei nr.xxxxxx/1/2017  emisă  de  intimată,  pentru ca pe baza probelor administrate să se dispună anularea acesteia și  obligarea  intimatei  la  emiterea  unei  noi  decizii  de  pensionare  cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr. 223/2015, precum  și  plata  diferențelor  dintre  drepturile  de  pensie  legal  cuvenite  și  cele  efectiv  plătite  de  la  data   emiterii  deciziei  contestate  și  până  la  emiterea  noii  decizii de  pensie,  după  aducerea  în  prealabil  la  zi  a  pensiei  soțului  defunct,  cu  cheltuieli  de  judecată   . 
În fapt, a arătat că, în  anul  2017  îndeplinind  condițiile  legale pentru  a  primi  pensie  de  urmaș  după  soțul  său  decedat ,  C_____  C____,  angajat  al  M___________  A_______  Naționale,  a  solicitat  instituției  intimate  emiterea  unei  decizii  de  pensionare,  fiind  emisă  decizia  nr. xxxxxx/1/2017, prin  care  i  s-a  stabilit  o  pensie  de  urmaș  în  cuantum  de  806  lei, 
Împotriva  acestei  decizii  de  pensie   a formulat  în  termen  legal  contestație  pentru  remedierea  deficiențelor  conținute,  în  opinia  sa  pensia  de  urmaș  trebuind  să  se  raporteze  la  pensia  de  serviciu  avută  de  soțul  defunct,  în  cuantum  de  2420  lei,  conform  ultimului  cupon  de  pensie  pentru  luna  octombrie  2013,  în  concordanță  cu  dispozițiile  art. 47,  ale  art. 51,  ale  art. 53  alin. 2  lit. a  și  ale  art. 122  d__  Legea  nr. 223/2015. Până  la  data  promovării  prezentei  contestații  nu  a  primit  un  răspuns  la  contestația  prealabilă  formulată  împotriva  deciziei  deduse  judecății.
În  drept,  contestatoarea  și-a  întemeiat  acțiunea  pe  dispozițiile  art. 100  și  următ.  d__  Legea  nr. 223/2015.
În  dovedirea  susținerilor,  contestatoarea  a  înțeles  să se  prevaleze  de  proba  cu  înscrisuri, sens  în  care  a depus  la  dosarul  cauzei,  copii  de  pe  actul  de  identitate,  un  cupon  de  pensie,  cupon  de  pensie  pentru  lunile  februarie  2018,  februarie  2014,  octombrie  2013,  actul  decizional contestat  și  contestația  prealabilă  formulată  împotriva  acestuia ( filele 8-18).
Intimata, C___ de P_____ S_________ a M___________ A_______ Naționale prin întâmpinarea  formulată  în  cauză,  a solicitat respingerea cererii contestatoarei ca fiind nefondată.
În susținerea a_______ a menționat că, prin  decizia  nr. xxxxxx/31.10.2013  contestatoarea  a  fost  înscrisă  la  pensie  de  urmaș începând  cu  data  de 01.11.2013,  pentru  o  perioadă d e  6  luni,  în  temeiul  art. 87  d__  Legea  nr. 263/2010.
Prin cererea înregistrată la U.M .xxxxx Piatra N____ cu nr. CR – 487/12.10.2017, contestatoarea a solicitat înscrierea  la  pensie  de  urmaș  conform  Legii  nr. 223/2015,  optând  pentru  ultimele  6  luni  de  activitate  ale  susținătorului  C_____  C____.  Întrucât  la data  solicitării  acordării  pensiei  de  urmaș  numitul  C_____  C____  nu  se  mai  afla  în  plată,  fiind  decedat  la  data  de  17.10.2013,  drepturile  de  pensie  ale  susținătorului   au  fost  stabilite  în  baza  dispozițiilor  Legii  nr. 223/2015.  Potrivit  soldelor/salariilor  lunare  brute  realizate  la  funcția  de  bază,  actualizate,  în  perioada  mai  2002- octombrie 2002,  pentru numitul  C_____  C____  a  rezultat  o  medie  a  soldelor  lunare  brute  realizate  la  funcția  de  bază  în  cuantum  de  2.249  lei  brut,  ce  a  fost  folosită  ca  bază  de  calcul  pentru  stabilirea  pensiei. Respectându-se  prevederile  art. 29  d__  Legea  nr. 223/2015,  la  baza  de  calcul  de  65%  s-a  adăugat  câte  1%  pentru  fiecare an  vechime  ce  depășește  vechimea  cumulată  de  25  de  ani,  rezultând  în  final  o  bază  de  calcul  majorată  cu  13%. La baza  de  calcul astfel  majorată,    de   78%  a fost  adăugat  sporul aferent  contribuției  la  fondul  pentru  pensia  suplimentară pentru  o  vechime  a contribuției  de  peste  25  de  ani,  ajungându-se  la  87%. Ținându-se  cont  de  prevederile  art. 30  d__  Legea  nr. 223/2015,  cuantumul  pensiei  reclamantului  a  fost  stabilit  prin  plafonarea  acestuia  la  85%  d__  baza  de  calcul,  rezultând  astfel  o  pensie  de  serviciu  de  1912  lei,  la  care  s-a  adăugat  suma  corespunzătoare  Ordinului  M______  clasa  I,  de  383  lei,  totalul  pensiei  brute  fiind  stabil it  la suma  de  2295  lei.
Întrucât  potrivit  prevederilor  art. VII,  pct. 3  d__  OUG  nr. 59/2017  la  stabilirea  pensiei  militare  de  stat,  pensia  netă  nu  poate  fi  mai  mare  decât  media  soldelor  lunare  nete  corespunzătoare  soldelor  lunare  brute  cuprinse  în  baza  de  calcul  a  pensiei,  s-a  stabilit  o  pensie  netă  plafonată  pentru  susținătorul  decedat  de 1611  lei.
În  temeiul  art. 53  alin. 2  lit. a  d__  actul  normativ d e  referință,  cuantumul  pensiei  de  urmaș  pentru  reclamantă  a  fost  stabilit  la  806  lei,  reprezentând  50%  d__  drepturile  de  pensie de  care  ar  fi  beneficiat  susținătorul.
Menționează  intimata  și  faptul  că  la  data  deschiderii  drepturilor  de  pensie  de  urmaș  reclamanta  nu  îndeplinea  condiția  de  vârstă  prevăzută  de  Legea  nr. 263/2010,  prevederile  art. 122  d__  Legea  nr. 223/2015  nefiindu-i astfel  aplicabile.
În  apărare,  intimata  a  depus  în  copie  decizia  contestată  și  documentația  care  a stat  la  baza  emiterii  acesteia  ( f. 37-73).
În drept, invocă prevederile art. 205 Cod procedură civilă, precum și actele normative menționate în cuprinsul întâmpinării.
Contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare, prin care în esență, a reiterat susținerile d__ cererea introductivă. În  plus  a  susținut  că,  în  cauză  nu  sunt  incidente  dispozițiile  art. 30  d__  legea  nr. 223/2015 și  nici  prevederile  art. VII  pct. 3  d__  OUG  nr. 59/2017,  întrucât  a  fost  emisă  deja  o  decizie  de  pensie  a  susținătorului  decedat de  la  care  s-a  pornit  calcularea  pensiei,  iar  dacă  acesta  ar  fi  trăit  se  impunea  a fi  aplicate  dispozițiile  art. 111  d__  lege,  respectiv  păstrarea  cuantum,ului  mai  avantajos  aflat  în  plată.
În  opinia  contestatoarei  trebuiau  aplicate  prevederile  art. 49  și  ale  art. 50  d__  lege  care  nu  ar  fi  diminuat  drepturile  de  pensie  stabilite  anterior.
La  data  de  29.09.2018,  contestatoarea  și-a  modificat  contestația  în  sensul  că  a  chemat  în  judecată  alături  de  pârâta  indicată  inițial  și  pe  intimatul  M_________  A_______  Naționale – C______  de  Contestații ,  cu  sediul  în  București,  Drumul  Taberei  nr. 7-9,  sector 6,  solicitând  în  contradictoriu  cu  acestea,  anularea deciziei  xxxxxx/1/2017 și  emiterea  unei  noi  decizii  de  pensionare  prin  care  să  fie  valorificate drepturile  de  pensie  câștigate  prin  decizia  nr. xxxxxx/31.10.2013, după  aducerea  în  prealabil  la  zi  a  pensiei  susținătorului  decedat  și  plata  diferențelor  dintre  drepturile  de  pensie  legal  cuvenite  și  cele  efectiv  plătite  de  la  data   emiterii  deciziei  contestate  și  până  la  emiterea  noii  decizii de  pensie,  precum  și  dobânda  legală  aferentă  sumelor  datorate,  cu  cheltuieli  de  judecată  ( fila 87).   
În  dovedire,  contestatoarea  a depus la  dosar,  în copie, decizia  civilă  nr. 621/21.06.2018,  pronunțată  de  Curtea  de  Apel  Bacău  în  dosar  nr. XXXXXXXXXXXXX   (filele 88-89).
Intimatul,  M_________  A_______  Naționale,  pentru  C______  de  Contestații  a  formulat  întâmpinare  prin  care  a  solicitat  respingerea  contestației  îndreptate  împotriva  acesteia,  ca  nefondată,  pentru  motivele  expuse  pe  larg  în  conținutul  întâmpinării,  ce  sunt  identice  cu  cele  invocate  în  apărare  și  de  cealaltă  intimată  în  cauză.
Ulterior,  față  de  împrejurarea  că  între  momentul  formulării  acțiunii  și  termenul  de judecată  d__  20.09 .2018  a  fost  emisă  Hotărârea  Comisiei  de  Contestații  d__  c_____  m___________  A_______  Naționale  nr. xxxxxxx.09.2018,  contestatoarea  ,  prin  apărătorul  său  în  instanță,  și-a  completat  contestația  dedusă  judecății  în sensul că  a contestat  și  această  hotărâre,  solicitând  anularea  acesteia.
Analizând probatoriul administrat raportat la dispozițiile legale în materie, instanța constată contestația întemeiată  contestația  formulată,  astfel  cum  a fost  modificată  și  completată,  pentru  următoarele considerente:

Prin  decizia  de  pensie  nr. xxxxxx/31.10.2013  contestatoarea  a  fost  înscrisă  la  pensie  de  urmaș,  începând  cu  data  de  01.11.2013,  în  temeiul dispozițiilor  Legii  nr. 263/2010.
La  data  de  12.10.2017,  prin  cererea înregistrată sub nr. CR 487/2017, contestatoarea  a  solicitat  acordarea   pensie  de  urmaș  după  susținătorul  C_____  C____, în  temeiul  Legii  nr. 223/2015  (f. 48-49) .
Prin decizia nr. xxxxxx/1/2017 emisă de C___ S_________ a M___________ A_______ Naționale, ce  formează  obiectul  prezentei  contestații, a  fost  admisă  cererea  de  înscriere  la  pensiei  formulată  de  contestatoare,  sens  în  care  acesteia  i-a  fost  stabilită  ,  începând  cu  data  de  01.11.2017,  o  pensie  de  urmaș  în  cuantum  de  806  lei,  reprezentând  procentul  de 50%  d__  pensia  susținătorului     C_____  C____.
Împotriva  acestei  decizii,  contestatoarea  s-a  îndreptat  cu  contestație  prealabilă ,  soluționată  prin  Hotărârea  nr. xxxxx/17.09.2018,  emisă de  intimatul  M_________  a_______  Naționale,    C______ de  Contestații,  contestată  de  asemenea  în  cauza  de  față,   în  sensul  respingerii  contestației,  ca  neîntemeiată.
Astfel, analizând decizia și hotărârea contestate în cauză  prin  prisma  dispozițiilor  legale  incidente  materiei,  Tribunalul  constată  că    sunt    nelegale  .
Aceasta   întrucât,  potrivit  art. 14 lit. c  și  ale  art. 28  alin. 1   d__ Legea   nr. 223/2015,  în sistemul pensiilor militare de stat se acordă  pensia de urmaș,  baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat a  susținătorului  fiind  media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, d__ ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c), în care nu se includ:
...........................................
Conform  art. 49  alin. 1  d__  legea  nr. 223/2015, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2), dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puțin 15 ani și nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% d__ câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Totodată,  potrivit  art.  53   (1)   lit. a   d__  același  act  normativ, pensia de urmaș se stabilește, după caz, d__  pensia de serviciu pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat.
Văzând   dispozițiile  legale   de  referință  anterior  invocate, tribunalul constată  că  petenta,  în  calitate  de  soție  supraviețuitoare  dobândește  o  pensie  prin  raportare  la  drepturile  și  beneficiile  recunoscute  de  legiuitor  soțului  decedat,  unul  dintre  aceste  beneficii  fiind  cel  prevăzut  de  art. 111  d__  Legea  nr. 223/2015,  potrivit  acestor  dispoziții  legale   în situația în care se constată diferențe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 d__  lege  și cuantumul pensiilor aflate în plată, fiind  păstrat   în plată cuantumul avantajos beneficiarului.
Or,  în  condițiile  în  care  soțul  său  în  cazul  în  care  ar  fi trăit, ar  fi  beneficiat  de  cuantumul  mai  avantajos,  contestatoarea  este  îndreptățită  să  beneficieze  de  același  tratament,  soluția  de  plată  adoptată  prin  decizia  contestată,  menținută  prin  hotărârea  dedusă  judecății,  fiind  nelegală  întrucât  drepturile  de  pensie  astfel  stabilite    se  situează  sub  nivelul  celor  acordate  în  baza  deciziei de pensie  anterioare.
  D____ urmare, în aplicarea prevederilor legale invocate, se apreciază că, atât decizia de acordare a pensiei de urmaș nr. xxxxxx/1/2017 emisă de intimata  C___ de  P_____ S_________ a MApN, cât și Hotărârea nr.  xxxxx d__ 17.09.2018 sunt nelegale, urmând a fi anulate,  în  consecință.
Intimata C___ de P_____ S_________ a M___________ A_______ Naționale va fi obligată să emită contestatoarei o nouă decizie de pensie de urmaș, în  soluționarea  cererii  formulate  de  aceasta  sub  nr. CR487/12.10.2017, prin care să fie valorificate drepturile câștigate prin decizia nr. xxxxxx/31.10.2013,  după  aducerea  ,  în  prealabil  la  zi  a  drepturilor  de  pensie  ale  susținătorului.
Așadar,  față  de  considerentele  ce  preced,  în  temeiul  textelor  de  lege  invocate, Tribunalul  urmează  să  admită  acțiunea  formulată  astfel  cum  a  fost  modificată  și  completată,  potrivit  dispozitivului.
În temeiul art. 453 C .pr.civ., intimații vor fi obligați  să plătească contestatoarei cheltuieli de judecată în sumă de 800 lei, reprezentând onorariu avocat.
................................
Cu  drept  de  apel  în  termen de  30  zile de  la  comunicare,  apel  ce  se  va  putea  depune  de  partea  interesată  la  Tribunalul  N____ ,  Secția  I- Civilă  și  de  C_________  Administrativ.
Pronunțată  în  ședință  publică ,  azi, 31.01.2019.


22 septembrie 2019

Categorie: , , , , , , Comentarii: 21

Din activitatea ACMRR din SIE. Șeful fantomelor deconspirate, la Rm Vâlcea. Și ei au probleme cu pensiile.
Din revista rezerviștilor SIE, Periscop:
Și spionii se plâng  de discriminarea referitoare la pensiile militare
** COMUNICAT **
     La 4 iulie 2019, în organizarea ANCMRR din MAI, a avut loc reuniunea semestrială a preşedinţilor structurilor asociative din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, semnatare ale Acordului-cadru de cooperare, care a analizat şi evaluat modul în care au fost duse la îndeplinire prevederile documentului, precum şi activităţile desfăşurate în perioada ianuarie-iunie 2019.
La reuniune au fost reprezentate toate cele 9 asociaţii membre, respectiv: ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” din MApN, ANCMRR din MAI, ACMRR din SRI, ACMRR din SIE, ACMRR din SPP, ACMRR din STS, ACMRR din DGIPI/MAI, ACMRR din ANP şi ACMRR- Diplomaţii militari.
Participanţii şi-au exprimat dezamăgirea faţă de rezultatele nesemnificatice ale demersurilor întreprinse la autorităţile de decizie ale statului român în problema discriminărilor referitoare la pensiile militare şi au convenit să continue intervenţiile legale pentru amendarea actelor normative elaborate în domeniu.
Totodată, participanţii au căzut de acord să contacteze şi alte asociaţii ale militarilor şi poliţiştilor, ale căror obiective şi scopuri sunt similare, în vederea întăririi poziţiilor comune care vizează apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale militarilor şi poliţiştilor rezervişti.
S-au adresat scrisori premierului Vasilica-Viorica Dăncilă – preşedintele PSD, ministrului finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici – preşedinte executiv al PSD şi domnului Mihai Fifor, Secretar general al PSD, în care se exprimă disponibilitatea de dialog pentru eliminarea discrepanţelor provocate de legislaţia pensiilor militare de stat.
Asociaţia noastră susţine demersurile tuturor factorilor decizionali pentru potejarea intereselor pensionarilor militari.
Suntem convinşi că, la nivelul conducerii instituţiei din care provenim, se vor avea în vedere acţiunile noastre pentru finalizarea rezolvării problemelor din domeniul pensiilor militare de stat.
Biroul executiv al ACMRR din SIE
Din destăinuirile generalului Cornel Biris în revista Periscop.
„Actul de trădare al «luptătorului anticomunist Pacepa» din anul 1978 a fost de fapt primul seism de proporții care a zguduit întreg serviciul de informații externe și implicit unitatea noastră.
În primul rând vreau să precizez că «șopârla» cu «lupta de distrugere a comunismului din România din interiorul Structurii de Informații Externe» nu a ținut și nu va ține decât în capul profanilor și implicit unitatea noastră.
Motivele dezertării lui Pacepa sunt foarte bine cunoscute celor care i-am fost contemporani în activitate și sunt absolut banale: a furat sume considerabile din fondul de cheltuieli speciale pentru satisfacerea propriilor sale interese și pentru a-i corupe pe potentații de partid și de stat, inclusiv Elena Ceaușescu. Oricât s-ar încerca să se îmbrace această mizerie într-o altă ținută, aceste este adevărul pur.
În primă fază, în unitatea noastră s-au realizat rapid analize asupra tuturor cazurilor aflate în misiune externă. Acolo unde a existat cea mai mică temere că o parte din date ar fi fost posibil să fie cunoscute de Pacepa s-au luat urgent măsuri de aducere acasă a acestor ofițeri, pentru a fi salvați.”
„A fost nevoie ca această acțiune să fie executată rapid. Oamenii au fost contactați în drumurile lor de înapoiere de la serviciu spre casă, dotați cu acte și documente de călătorie pe alte identități, transferați în spații de tranzit și apoi aduși acasă. Aici au început tragediile: familii distruse, soții și copii lăsați în urmă fără nici o explicație, cariere de prestigiu ruinate, oameni de un real potențial informativ stopați din activitatea în care erau angrenați și, de ce nu, averi, valori materiale strânse cu greu, de o viață, părăsite. Mi-e greu și nici nu aș avea timpul Pe de altă parte, urmare a dezertării lui Pacepa, unitatea noastră a fost decapitată. Toți șefii au fost trecuți în rezervă, inclusiv ofițerii de orice funcție cu gradele de locotenent-colonel și colonel. A urmat o perioadă devastatoare. Unitatea «Fantome» a fost împărțită în trei subunități și trecută în subordinea unităților de linie ai căror șefi, și ei noi, nu au avut nici un fel de experiență pe linia specifică de muncă. Ne-am chinuit să îi învățăm ce ar trebui să facă și ne-am străduit din răsputeri să supraviețuim. În plus, în unitățile noastre s-a făcut o infuzie de ofițeri de la Direcția de Contraspionaj, care ne-au privit tot timpul cu suspiciune, apoi ne-am trezit și cu unele detașări la unități cu care practic nu aveam nici în clin nici în mânecă.”
„Evenimentele din decembrie 1989 au fost practic «întrezărite» în activitatea informativă, în special prin informațiile provenite de la o parte din ofițerii aflați în misiuni externe. Mai mult decât atât, în primăvara lui ‘89 am fost chiar dezarmați, ni s-a ridicat armamentul de apărare a sediului. Deci, am fost «protejați»!
Mai clar am înțeles ce urmează să se întâmple când, în vara lui 1989, gen. Aristotel Stamatoiu, șeful Serviciului, a instruit câțiva ofițerii care urmau să se întâlnească cu o serie de «fantome» din exterior să le transmită că în România vor avea loc evenimente importante, care vor duce la schimbarea regimului politic. Le-a transmis, totodată, că situația lor va fi protejată, să manifeste calm și stăpânire de sine, și că în viitor le vor fi comunicate noile direcțiile de acțiune.
Așadar, după evenimentele din decembrie 1989, șef al spionajului românesc a devenit legendarul ofițer de spionaj Mihai Caraman. Perioada 1990-1992, cât acesta a fost șef, a fost una în care Unitatea „Fantome” își căuta cu șanse de reușită așezarea firească.
„La conducerea SIE a fost numit Ioan Talpeș, pe care noi îl știam doar din transmisiunile televizate în care apărea în postura de consilier al președintelui Ion Iliescu la discuțiile oficiale, cu un grup de mineri, în frunte cu Miron Cosma.
 Pentru că niciun necaz nu vine singur, colonelul Victor Marcu, locțiitor al șefului unității, s-a hotărât să plece de la SIE pentru a se duce la SRI. Alt dezastru! A urmat imediat o perioadă de migrare a ofițerilor care veniseră anterior de la Securitatea internă, după fuga lui Pacepa, care au plecat la SRI, după Victor Marcu. Nu au plecat însă cu mâna goală: au luat cu ei și cazuri, și dosare.”

 „Am simțit încă de la început că noua conducere a SIE nu agrea deloc existența și activitatea Unității „Fantome”. Desele reproșuri, nemulțumiri și animozități au culminat cu ordinul de a retrage toți ofițerii speciali și potențialul informativ din spațiul principalului partener extern. Ni s-a motivat că România nu poate intra în NATO, Uniunea Europeană și în alte organisme din cauza noastră, a «fantomelor».
21 septembrie 2019

Categorie: , , , Comentarii: 29

Incă o Sentință a Tribunalului București privind pensia suplimentarară și indexarea de 5% din 2016

Tribunalul obligă  CPS să emită o nouă decizie de pensie prin care sporul de 9 % aferent pensiei suplimentare să fie adăugat la baza de calcul, înainte de aplicarea plafonului de 85%, prevăzut în art. 30 al Legii 223/2017.
De asemenea obligă la includerea în cuantumul pensiei a indexării de 5% aferentă anului 2016.

Sentința a fost atacată cu apel atăt de CPS cât și de contestatorul CM


Numãr unic dosar la Tribunalul Bucureşti : 4327/3/2019

Apelul se judecă la Curtea de Apel București pe data de 
                                                             04.12.2019
Dosar Nr. 
4327/3/2019 (3321/2019)

 (dați click)
 Motivarea Sentinţei Nr 2835/20 05 201920 septembrie 2019

Categorie: , , Comentarii: 96

Băsişti, ascundeţi-vă de rușine!

Update
Curtea de Apel București a constatat astăzi, 20 sept. 2019, că fostul Președinte al României, Traian Băsescu, a fost turnător CI, cu nume conspirativ Petrov, confirmând referatul CNSAS, întocmit pe șest de un cercetător CNSAS. 
Băse își pierde mandatul de europarlamentar și va fi purtat de Ciuvică în proces de revizuire a hotărârilor judecătorești prin care a fost obligat sa plătească daune pentru că l-ar fi calomniat pe turnătorul ascuns de sistemul mafiot creat chiar de acest dezastru pentru România. 
După ce se va judeca și recursul la ICCJ Băsescu poate fi condamnat penal și pentru fals în declarația depusă la Parlamentul European. Celelalte declarații mincinoase s-au prescris. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Articol din 03 06 2019
Articolul se adresează în special talibanilor naivi, dar cinstiţi, care din îndărătnicie nu urmăresc şi Antena 3.
Antena 3 a prezentat aseară documente din Dosarul cu nr.
3160/2/2019
 pe care CNSAS l-a depus la Curtea de Apel București pentru constatarea calității de colaborator de poliție politică a fostului președinte al țării, marele farsor Traian Băsescu, cel care, chipurile, a condamnat comunismul.
Colaborarea lui Băse cu Securitatea  a fost ascunsă timp de 15 ani de sistemul mafiot care s-a creat în România din ordinul  Deep State din USA de sub administraţiile  Clinton şi Obama. .
Pentru edificare  cititi  incredibilele dezvăluiri ale unui ofiţer CIA,  Kevin Shipp
Un necunoscut funcţionar CNSAS şi-a pus şefii cu botul pe labe, scoţînd la iveală documente pe care fostele conduceri SRI şi CNSAS le ascunseseră bine.
Deep State Romania se teme că, în viitor, va fi ales şi în România un preşedinte de tipul lui Trump.
După numerotarea notelor informative semnate cu numele Petrov, de către Traian Băsescu, în dosarul de colaborare cu număr unic la Securitate, rezultă că mai sunt cel puţin încă 20 de note informative neidentificate.


Categorie: , Comentarii: 14

Legea taxei pe pensiile speciale, așa cum a aprobat-o Senatul

Aceasta este forma legii taxei pe pensiile regelementate prin legi speciale. Este mai ușor de înțeles pentru cei care nu s-au descurcat cu Anexele cu amendamentele supuse aprobării Plenului Nu este forma definitivă, aceasta urmând să a
18-09-2019adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 76 NU=0 AB=16)
forma adoptată de Senat forma adoptată de Senat
adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere

Populare

Un produs Blogger.