Gânduri despre trecut, prezent și viitor

Un produs Blogger.

24 iulie 2010

Pensionarii militari vor sta la coada ca sa li se taie din pensie !!!!!

22 comments
Culmea umilintei:[caption id="attachment_1890" align="aligncenter" width="150" caption="Omul cu doua fete"][/caption]

 


 


 


Primul venit, primul servit!

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea metodologiei de recalculare a pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.441 din 30 iunie 2010
în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul utilizat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2 - (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art.1 se realizează prin determinarea stagiilor de cotizare şi a punctajelor medii anuale pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiari şi stabilirea cuantumului fiecărei pensii.
(2) Documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării pensiilor sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
(3) Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, documentele doveditoare se solicită de către aceştia prin centrele militare judeţene/zonale/de sector, sau prin unităţile militare din care au făcut parte, după caz.
(4) Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din sistemul administraţiei penitenciarelor, documentele doveditoare se solicită de către aceştia, de la ultima unitate din care au făcut parte sau la structura de resurse umane a Inspectoratelor Generale/similare, în situaţia în care aceste unităţi au fost desfiinţate.
(5) Pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, la determinarea punctajului mediu anual, se vor lua în calcul veniturile corespunzătoare funcţiei pe care acesta a fost încadrat în ţară.
(6) Documentele doveditoare obţinute în condiţiile alin. (3) şi (4) se depun de către beneficiari la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor precum şi Serviciul Român de Informaţii de la care primesc drepturile de pensie.
(7) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează în ordinea înregistrării documentelor doveditoare la structurile de pensii, iar în lipsa acestora, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată, în funcţie de anul şi luna deschiderii dreptului la pensie.
- La determinarea cuantumului pensiei recalculate se foloseşte valoarea punctului de pensie valabil la data încheierii procesului de recalculare.

Art. 3-La determinarea cuantumului pensiei recalculate se foloseşte valoarea punctului de pensie valabil la data încheierii procesului de recalculare.


Art. 4 - (1) Stagiul de cotizare reprezintă vechimea în serviciu şi după caz vechimea în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine, la data începerii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea 119/2010.
(2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 va fi de 20 de ani atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.

Art. 5 - Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 se consideră a fi îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6 - (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii.
(2) In situaţia în care, în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare solicitate de beneficiari structurilor prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4).
(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se aplică prevederile Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu au putut fi dovedite veniturile, realizate lunar, sau documentele doveditoare nu au fost depuse în termenul pentru recalculare prevăzut de lege, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.
(5) În perioada 1 aprile 2001- 1 august 2007 punctajelor anuale nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislaţia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă.

Art. 7 - În situaţia pensiilor de invaliditate, stagiul potenţial acordat la stabilirea drepturilor de pensie până la data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, se menţine şi pentru stabilirea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 78 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8 - Pensia de urmaş se stabileşte procentual din pensia recalculată la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9 - (1) Dacă din documentaţia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contribuţiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani şi luni de cotizare.
(2) În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile medii brute pe economie, din perioadele respective.
(3) Dacă din documentaţiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 10 - (1) Pensia de serviciu recalculată, potrivit Legii nr.119/2010, poate fi modificată la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă date şi elemente, altele decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare.
(2) Drepturile de pensii recalculate potrivit alin.(1) se acordă, astfel:
a) de la data de întâi a lunii următoare expirării procesului de recalculare, dacă cererea împreună cu documentele doveditoare a fost depusă în termenul general de prescripţie.
b) din prima zi a lunii următoare celei în care cererea împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii, după termenul prevăzut la lit. a).

Art. 11 - Pensiile de serviciu ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată, se recalculează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12 - (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pune la dispoziţia instituţiilor abilitate cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, gratuit, aplicaţiile informatice specifice.
(2) Aplicaţiile informatice prevăzute la alin.(1) urmează să fie adaptate specificului propriu de către instituţiile care efectuează recalcularea.

Art. 13 - (1) Stabilirea pensiei recalculate se face prin decizie emisã de structurile de pensii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza recalculării, precum şi termenul în care poate fi introdusã contestaţia.
(2) Deciziile de pensie recalculată se comunică în scris beneficiarului, în termen de 30 de zile de la data emiterii.


Art. 14 - (1) Împotriva deciziilor de pensie recalculate se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
(2) Deciziile comisiilor de contestaţii pot fi atacate în instanţă, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000.

Art. 15 - Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art.1, se autorizează entităţile implicate în acest proces din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională să încheie contracte de prestări servicii/ convenţii civile.

Art. 16 - În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii, pot emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 17 - Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM – MINISTRU
EMIL BOC
Bucureşti, 20 iulie 2010

UPDATE, 25 iulie 2010

Constat ca pe site-urile SCMD se indeamna la boicotarea actiunii de obtinere a adeverintelor doveditoare ale veniturilor pe intreaga perioada de activitate. Inclusiv dl. Mircea Dogaru, reputat istoric militar, presedinte al SCMD, face acest apel.

Fiecare face ce vrea. Eu  as zice asa:

Daca doriti sa faceti economii suplimentare la bugetul bocofag... alegeti si boicotul.
In ianuarie veti primi o pensie bruta de cca 1000-1100 lei, corespunzatoare salariului mediu pe economie, un punct de pensie, plus 50% majorare pentru cei care au lucrat in conditii deosebite, plus 10%,15% sau 20% pentru cei care au Ordinul  Meritul Militar. Si aia poate impozitata cu cota unica ... care nu se stie cat va fi; 16% sau mai mare.
Base si Boc va vor multumi pentru spiritul dvs de solidaritate cu situatia financiara precara a tarii!
:)


NOTA

HOTARAREA GUVERNULUI din 21 07 2010 a fost publicata sub nr. 735 in Monitorul Oficial nr . 527/28 07 2010.

Fata de forma in care a aparut pe NET  este o singura deosebire in titlu. Guvernul nu a mai aprobat o Metodologie de aplicare a L 119/2010 ci a inglobat direct normele de aplicare  in Hotararea Guvernului.

22 de comentarii:

 1. Prin voi insiva!
  Militarii trebuie sa stie ca in actiunile de protest pe care intentioneaza sa le initieze nu se vor bucura de solidaritatea restului populatiei si nici a altor categorii de pensionari, dupa principiul pagubos "sa moara si capra vecinului".
  Clipa a fost pierduta. Militarii pensionari nu s-au prea inghesuit sa insoteasca restul de pensionari, atunci cand acestia au luat cu asalt portile Cotrocenilor.Ei au castigat.
  Neciuntirea actualelor pensii militare ar fi posibila daca pana la 31 12 2010, sau niciodata, nu va fi adoptata Legea unitara a pensiilor, aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se abroga Legea 19/2000.
  Legea 19 contine o dispozitie conform careia, daca dupa recalculare cuantumul este mai mic, ramane in plata pensia actuala, pana cand cresterea valorii punctului de pensie x punctajul mediu anual depaseste acel cuantum.
  Legea unitara nu mai are acesta dispozitie.
  Legea 119/2010 face trimiteri la Legea 19/2000, ca lege cadru, si nu la alta lege, cu atat mai putin la una neadoptat de Parlament si nepromulgata.

  RăspundețiȘtergere
 2. raducojex spunea...

  Nici o problema: raducojex este Cojocaru Radu, lt.cdr (rez), locuiesc in Campia Turzii. ultimul mesaj pe care l-am dat pe roarmy230 a fost azi si a avut urmatorul continut:
  I-auzi braul, secuii au sprijinul Budapestei. Mare sfaraiala ! Noi, romanii avem sprijinul armatei romane, garantul fruntariilor sfinte ale patriei ! Ha,ha,ha, glumesc…Cum adica in Romania militarii sunt tratati ca niste cersetori? Pai e normal, daca stiu doar sa ceara bani pentru echipament, bani pentru instructie, bani pentru tehnica ,bani bani si iar bani. E drept ca degeaba cer ei, caci noi suntem prea destepti ca sa le dam, fir-ar ei ai dracu’ de apevisti, care se cred ei buricul pamantului. Si cand ies la pensie le mai trebuie si…pensie (!?). Lasa ca aici le-am facut-o, ha,ha,ha, le radem pensiile cu 50% si-i mai si obligam sa faca singuri cerere de recalculare pentru ca sa nu se spuna ca i-am obligat noi. Ei au cerut-o, nu-i asa? Mama, ce i-am umilit ! Si o sa-i umilim si mai mult, o sa-i obligam sa intocmeasca EI INSISI actele pe baza carora sa le injumatatim pensiile. O sa-i obligam sa mearga ei prin unitatile militare pe unde au lucrat, sa se milogeasca pe-acolo sa li se dea statele de plata de acum o suta de ani. Avem orgasme multiple de satisfactie, cand ne imaginam colonei de 80 de ani, care mai au de dat de 2 ori din picioare si crapa, obligati sa mearga in capatul celalalt al tarii, pe la cine stie ce unitati pierdute prin munti, pe unde fraierii si-au mancat tineretile si sanatatea, cu pastilele de inima si de diabet in buzunar, cu cateva sute de lei in portofel pentru tren, milogindu-se pe la punct control sub privirile plictisite ale subofiterului de serviciu, ca sa fie lasati sa ajunga la compartimentul Resurse umane, ha, ha, ha. Ca’ ce, credeti ca se rezolva doar trimitand ei cereri prin posta? Avem noi grija sa-i punem pe dinozauri pe drumuri, nici o grija. Ce-o sa mai rada aia din unitati de ei, cand o sa-i vada batzaind din cap sau cu mainile tremurande de batraneti si boala, tarandu-se ca niste morti-vii printre tinerii militari ai unitatilor. La urma urmei, ce, noi suntem de vina? Nu ! Ei sunt de vina! Trebuiau sa aibă bunul simt sa crape intocmai si la timp. Au jurat babalacii astia sa apere patria chiar cu pretul vietii ? Au jurat ! Ei bine, acum apararea patriei insemna ca ei sa aibă decenta sa crape dracului. Se incapataneaza sa nu crape. Deci, nu-si respectata juramantul militar. Ca’ cu banii din pensiile acestor dinozauri inutili mai astupam gura lu’aia mica, ca acu’ ii trebuie vile la Malibu. Asa-s tinerii, ce sa-i faci. Toti am fost tineri, nu? Chiar, tre’ sa nu uit sa-i zic lu’ ala micu sa-i zica „carpei” sa bage in contractul militar obligativitatea ca militarul iesit la pensie sa-si ia angajamentul „sa iasa din sistem” la 2 ani dupa iesirea la pensie. Nu, hai sa fim umani, la 2,5 ani, ca poate mai tre’ sa mai platesca vreo rata, ceva, si dupa aia am necaz cu Isarescu.
  23 iulie 2010, 22:56

  RăspundețiȘtergere
 3. PS - Citatul anterior este de pe http://scmdfiliala1mehedinti.blogspot.com/2010/07/aparut-asteptarea-luat-sfarsit.html
  Sunt întru totul de acord cu ce exprimă el.

  RăspundețiȘtergere
 4. Il citisem...Are umor colonelu`.. chiar daca e cam negru.
  Poate ma lamuresti tu @Carco de ce au mai facut militarii sindicate daca de zeci de ani au Asociatii de rezervisti?

  RăspundețiȘtergere
 5. Asociaţiile de rezervişti sunt organizate şi tutelate de ministerele pe lângă care funcţionează. În afară de faptul că cei ce sunt încadraţi pe funcţii în aceste asociaţii sunt plătiţi din cotizaţiile colectate de la rezervişti nu am auzit să fi mişcat vreun deget pentru a rezolva vreo problemă a acestora. Acesta ar fi un motiv destul de serios pentru ca ceea ce încă mai înţelegem prin noţiunea de rezervist să caute o formă de organizare care să le reprezinte cu adevărat interesele. Sigur, în măsura în care-i va băga cineva în seamă. Altfel, "umorul colonelului" e degeaba, pe lângă "cinismul judecătorilor" care au hotărât că neconstituţional e să se ia cineva de ei, iar restul pot fi beliţi fără grijă!

  RăspundețiȘtergere
 6. Da, @Carco, dupa principiul"Cine imparte parte-si face"

  In 2004, acele asociatii de rezervisti au colaborat bine cu Guvernul Nastase, determinand modificarea Legii 164/2001 in sensul ca prevederile ei sa sa se aplice, retroactiv, si militarilor iesiti la pensie inainte de 2001 In toamna lui 2004 Nastase le-a actualizat pensiile, dublandu-le, si atat de recunoscatori au fost ca in decembrie, acelasi an, l-au votat pe Base.
  Merita sa stea la rand pentru a cere taierea din pensie. :)

  RăspundețiȘtergere
 7. E un punct de vedere despre care nu ştiu pe ce se bazează.
  Este adevărat doar parţial ceea ce spui despre colaborarea cu guvernul Năstase în măsura în care cineva poate admite că legea 164/2001, cu aplicare din aprilie 2001 a fost creaţia guvernului ce şi-a început activitatea fix în ianuarie 2001. Apoi măsura în care asociaţiile de rezervişti au şi colaborat fructuos pe tema asta. Aici a fost de fapt o idee ce exista din anii 90 (cea cu reactualizarea pensiilor, nu numai cele militare) şi în plus o presiune a cadrelor superioare militare, care pe vremea aceea mai reprezentau şi interesele subordonaţilor.
  Chestia cu votul e o răutate gratuită. Rezerviştii din 2004, în majoritatea lor covârşitoare, au votat PSD, de altfel ca şi-n 2008 şi 2009. Altceva?

  RăspundețiȘtergere
 8. Era vorba de Legea 479/2003 prin care s-a prevazut ca algoritmul de calcul al pensiilor reglementate de L 164 sa se aplice, retroactiv, si celor iesiti la pensie inainte de 2001, in conditiile legilor anterioare.
  Nu stiu cum ai vazut tu, da` pe mine m-au cicalit la cap multi ofiteri sa votez cu comandantul Suprem Base. Nu e nicio gratuitate.

  RăspundețiȘtergere
 9. Da, la Vâlcea nu mă poate surprinde nimic, dar cunosc şi eu acolo destui care nu te confirmă.
  Nu e gratuitate, sensul în care am spus-o eu se traduce prin "nemotivat", "degeaba".
  În rest ceea ce am spus rămâne valabil, iar ceea ce spui tu denotă lipsa ta de precizie anterioară şi de fapt nu constituie un argument ce m-ar contrazice.

  RăspundețiȘtergere
 10. Îţi cunosc convingerile şi tocmai de aceea sunt surprins permanent de argumentaţia "pentru contra" pe care o aduci. E vorba probabil de o oarecare antipatie, dar cred mai degrabă că nu suporţi să nu ai ultimul cuvânt, orgoliu carevasăzică. Îmi aminesc cum aruncai cu acuzaţii la adresa PSD pe motivul că în sesizarea faţă de CC nu v-a cuprins pe voi, magistraţii. Acum, îţi permiţi să faci mişto de restul lumii, deşi cu numai ceva timp în urmă recunoşteai că CC a comis o mare măgărie. Sigur, acum te crezi în afara cauzei, eşti liniştit, spre deosebire de mine. Asta e situaţia, dar poziţia nu-ţi face cinste. O recunosc din atitudinea avocatului pe care l-am angajat în cauza pe care ţi-am povestit-o. După ce mi-a demonstrat "greutatea cazului", faptul că n-am şanse să câştig, m-a combătut în tot ce-i argumentam, şi-a exprimat totalul dezarcord cu ceea ce-i ceream, a întocmit o întâmpinare pe care nici eu n-o puteam concepe mai bine, susţinând exact punctul meu de vedere, pe care nu obosise să-l combatăl. O fi ceva caracteristic castei? Aţi uitat să fiţi mai întâi oameni? Că vă susţineţi propriul interes e normal, dar tot normal ar fi să susţineţi legea în totalitate, începând cu Constituţia, aş îndrăzni să spun că asta ar trebui s-o faceţi chiar atunci când ar fi posibil să vă aducă dezavantaje.
  Poţi înţelege de aici că n-am o părere măgulitoare despre casta voastră. Dacă înţelegi aşa nu te-nşeli, eşti exact pe punctul meu de vedere.
  Mi-am propus de câteva ori să nu-ţi mai răspund, să nu mă mai antrenez în discuţii cu tine. Din păcate, n-am reuşit şi asta şi datorită impresiei că, în mod general, susţii puncte de vedere cu care sunt de acord, ba uneori o faci cu talent. Ceva este totuşi putred, miroase a cârpă arsă, cum spune un amic de-al meu.
  Auguri!

  RăspundețiȘtergere
 11. Defectiune profesionala @Carco la tine. Pornesti de la pareri preconcepute.
  Nu stiu daca ai observat ca in probleme juridice incerc sa fiu cat mai neutru si sa descalcesc pe intelesul justitiabilului virtual sensurile unor texte de lege care-l afecteaza. Tare se supara cei carora le spun ca n-au dreptate.
  Din punct de vedere politic, recunosc ca sunt subiectiv. Si daca politicul se imbina al dracu` cu juridicul, cei de stanga zic ca sunt de dreapta si cei de dreapta ma percep chiar comunist.
  Nu fac nicio caterinca pe tema pensiilor militare. Mai sunt ironic... cand si cand, in ultimul timp... mai des, cand constat atata naivitate la militari in a da credit celor care vremelnic reprezinta institutiile statului.
  Si ce a sustinut avocatul ala smecher, care a vrut sa cumpere cat mai multe de la tine, culpa comuna, cumva?
  In rest, numai de bine, Carco...

  RăspundețiȘtergere
 12. Erată: motivul invocat de reclamaNt...

  RăspundețiȘtergere
 13. Ha, ha, ha. N-a vrut culpă comună, e total pe dinafară la circulaţie, cum de altfel e şi acuzatorul. Problema era că motivul invocat de reclamat a fi fost vina, era art. 34 (circulaţia pe viaducte şi tuneluri) care ar face deliciul oricărui om cu simţul umorului cât de cât dezvoltat, iar o instanţă, cât de cât normală, nu poate lua în considerare o asemenea acţiune.
  Am constatat de altfel că ironia, de foarte multe ori nu-şi are rostul, ba mai mult, e deplasată. Îţi reamintesc revolta ta cum că opoziţia n-a sesizat CC şi cu privire la neconstituţionalitatea reducerii pensiilor magistraţilor. Puteam fi şi eu ironic faţă de naivitatea ta. Nu crezi? Diferenţa a fost doar aceea că eu nu m-am considerat deasupra situaţiei şi am ţinut cont de faptul că amărăciunea ta avea motivaţie şi aş fi fost mitocan să comit vreo... ironie.

  RăspundețiȘtergere
 14. @Carco
  Supararea ta este mai veche si nu pe ce am scris eu despre intentia lui Base de a desfiinta pensiile speciale si militare. Cred ca vine de la faptul ca sustin teoria lui Alex Stoenescu cum ca in 1989 Armata a dat o lovitura de stat.
  Se vede ca nu ai mai citit ce am scris, in special in articolul " http://plano10.wordpress.com/2010/06/10/pensiile-speciale-opozitia-a-facut-blat-cu-puterea/" cand liberalii si social-democratii au fentat cu doua motiuni de cenzura, ramanand pana la urma doar la motiunea pe Legea 118/2010, sacrificand sansa de a tranti guvernul pe legea pensiilor speciale.
  E de actualitate ce am scris in finalul acelui articol, motiv pentru care repet si aici:
  " Ca sa nu mai vorbim de deserviciul pe care l-ar face opozitia, fortand CCR sa se pronunte in acest context politic si economic destul de complicat. Daca tot n-au depus motiune, opozantii sa lase dreptul militarilor si magistratilor de a ridica exceptii de neconstitutionalitate in procesele civile de contestare a Deciziilor administrative de recalculare."
  De asemenea, dupa Deciziile CCR am scris "
  http://plano10.wordpress.com/2010/06/25/pensii-speciale-ccr-muma-pentru-magistrati-basenboaca-pentru-militari/" in care spuneam:
  "De altfel, daca veti analiza contestatiile depuse la CCR, toate au insistat pe nelegalitatea reducerii tuturor pensiilor cu 15% si mai putin pe prevederile care reglementau pensiile speciale. Cu o singura exceptie: Contestatia depusa de ICCJ care a facut o pledoarie pro domo pentru mentinerea pensiilor judecatorilor si procurorilor.

  Militarii nu au avut nicio institutie de stat care sa le sustina drepturile la CCR, asa cum au avut magistratii in ICCJ. Nici sustinere politica nu au avut: nici la putere nici in opozitie."

  RăspundețiȘtergere
 15. -Metodologia nu precizeaza ce inseamna veniturile realizate lunar.
  -Nici Legea 119/2010 si nici Metodologia nu precizeaza daca si militarilor li se acorda pensia suplimentara pentru perioada in care au cotizat cu 2, 3 sau 5%, pensie care se acorda tuturor categoriilor de pensionari, potrivit Legii 19/2000.
  -Reglementarea din art 6 alin(4) este abuziv sanctionatorie in sensul ca pensionarul este considerat ab initio de rea credinta, daca n-a putut obtine documentele doveditoare cerute de art. 2, alin(2).

  RăspundețiȘtergere
 16. CEUSESCU devenise prizonierul ELENEI si CRIMINALILOR din SECURITATE - acum BASESCU este PRIZONIERUL clanurilor NAZISTE din PARLAMENT - acolo sunt cele mai mari AVERI , etc.!

  RăspundețiȘtergere
 17. @Antiignorant
  Propagandistic, Ceausescu era prizonierul lingailor care-si duceau existenta pe seama osanalelor ridicate carmaciului.

  Asta... cu cele mai mari averi in Parlament este ignoranta si basescista rau…. da`, rau de tot.
  Sute de mii de bisnitari, aia care se considera comercianti, sunt mai avuti decat cei mai bogati parlamentari.
  Clanurile …las-o p-aia cu naziste, mafiote au luat culoarea portocalie

  RăspundețiȘtergere
 18. ma poate lamuri cineva :Decizia nr.872/2010 a CCR prevede,dupa recalculare "daca in urma reasezarii sistemului de calcul al pensiei .......rezulta un cuantum mai mic al acesteia statul este obligat ...sa mentina in plata cuantumul pensiei stabilit anterior in vigoare daca acesta este mai avantajos multumesc

  RăspundețiȘtergere
 19. Decizia 872 a CCR facea referire la dispozitia expresa din Legea 19/2000, in caz de recalculare.
  Daca nu se abroga Legea 19/2000 prin Legea unitara a pensiilor cu siguranta acest principiu ramane valabil. Legea unitara aflata in dezbatere la Camera deputatilor nu mai are aceasta dispozitie.

  RăspundețiȘtergere
 20. legea 19/2000 este in vigoare la data recalcularii pensiilor.

  RăspundețiȘtergere
 21. De vazut daca mai ramane in vigoare pana se finalizeaza recalcularea, respectiv pana pe 31 12 2010.
  O prima testare a aplicarii Legii 119/2010 va fi in luna sept... pana cand ar trebui sa se emita deciziile de recalculare la celelalte categorii de speciali, altii decat cei de la lit a)-b).

  RăspundețiȘtergere
 22. se pare ca ne vom pacalii singuri ducindune nesiliti de nimeni la centrul mil.

  RăspundețiȘtergere