Gânduri despre trecut, prezent și viitor

Un produs Blogger.

9 decembrie 2010

Model de contestatie a Deciziei de recalculare a pensiei militare

122 comments

- model de contestatie

Cred ca toata lumea a retinut ca, inainte de a se adresa Tribunalului, trebuie sa parcurga etapa prealabila reglementata de Legea Unitara a Pensiilor, intr-un termen de 30 de zile de la comunicarea Deciziei de recalculare a pensiei.

-Daca nu primiti decizie de recalculare si vi se micsoreaza pensia, introduceti direct plangere la Tribunalul din jud/sectorul dvs. in baza art. 153 lit g) din Legea 263/2010

1. Casa Sectoriala de Pensii din M.Ap.N -.  Bucuresti, str. Drumul Taberei nr.7-9, Sectorul 6, Cod Postal 061416, 
sau
2. Casa Sectoriala de Pensii din M.A.I. - ,Bucuresti, str. George Georgescu nr. 3, sect 4, Cod Postal nr.  040133
sau
3. Casa Sectoriala de Pensii din S.R.I. Unitatea Militara 0472 Bucuresti sau Str. Piata Amzei nr.4, Sect 1, Bucuresti.

 DOMNULE PRESEDINTE
al Comisiei de contestatii de pe langa.......
    Subsemnatul(a) __ __ __ __ __ , domiciliat(ă) în localitatea (comuna) __ __ __ __ , Str__ __ __ nr_____, Bl__ ap. ______, judeţul / sect__ __, posesor al actului de identitate seria ____ nr__ , eliberat de __ la data de __, contest decizia de recalculare pensie nr_____/_______ ce mi-a fost eliberata de Casa Sectoriala de Pensii a  _______( MApN, MAI, SRI) din Bucuresti  / sectorul ______  la data de __/__/____, din următoarele motive:
1.
2.
3.

(-Motivele pot fi diferite de la caz la caz.
-Motive generale ar fi cele rezultate din aplicarea gresita a Legii 119/2010 si a Legii 19/2000 sau din  aplicarea unor prevederi anulate de instantele judecaroresti din HG 735/2010.
-Casa de pensii  n-a aplicat art 180 alin(6) din Legea 19/2000 care prevede, in cazul recalcularii pensiei stabilite in baza legislatiei anterioare,  pastrarea cuantumului mai avantajos pentru pensionar. Dispozitia aceasta a fost introdusa in Legea 19/2000 prin art. 6  al OUG nr.4/2005.
-Deciziile de recalculare conform Legii 119/2010 se refera la toate pensiile militare existente in plata la 31 12 2010, data la care inca era in vigoare L 19/2000, in baza careia trebuia sa se faca recalcularea in puncte de pensie si sa se aplice inclusiv art 180..
-Nu uitati sa uzati de motivatia din cuprinsul  Sentintei 443/2010 a Curtii de Apel Cluj in baza careia a dispus anularea partiala a HG 735/2010. Gasiti si motive de recurs bazate pe legislatia europeana. O gasiti publicata in intregime pe acest blog.
-Nu uitati sa uzati si de motivatia Deciziei nr. 910/2011 a C. A Timisoara bazata in special pe legislatia europeana.
http://www.plano10.com/2011/05/decizia-nr9102011-ca-timisoara.html


 Mai nou folositi motivarea din
-Decizia nr. 29/2011 a ICCJ de respingere a RIL pe L 119/2010 

Pentru a avea castig de cauza in instanta, nu la Comisie, demonstrati  ca in conformitate cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale si cu solutiile date de ICCJ, in Decizia nr 29/2011, ingerinta statului in dreptul dvs de pensie, prin recalculare/revizuire/, a fost disproportionata in raport cu scopul social urmarit.
Proportionalitatea ingerintei ar fi compromisa daca:
-reclamantul suporta o sarcina excesiva, exorbitanta care excedeaza marjei de apreciere a statului in aplicarea politicilor sale sociale;
-reclamantul este lipsit total de beneficiul social reglementat;
-reclamantului i-au fost suprimate integral mijloacele de subzistenta.
-Motive speciale ar fi dimiuarea cuantumului pensiei din cauza ca in Adeverintele de venituri lipsesc soldele pe mai multe luni sau mai multi ani din motive neimputabile beneficiarului pensiei.
Cei care intamplator sunt in posesia unor adeverinte de salariu eliberate pentru imprumuturi la CAR,  la Banci sau pentru achizitionarea unor bunuri in rate etc...din perioadele lipsa in Adeverinte... pot sa le ataseze in copie.
-Catre Comisia de Contestatii nu formulati exceptii de neconstitutionalitate; pastrati-le pentru actiunea ulterioara la Tribunalele din raza domiciliului  dvs.)


_______________________________________________________________________ 
 
    Ataşez copia deciziei de recalculare a pensiei şi următoarele documentele:
_______________________________________________________________________


Având în vedere cele prezentate, vă rog respectuos să dispuneţi (functie de motivele invocate) :
-
-


În speranţa unei rezolvări favorabile, vă mulţumesc anticipat.


   


                          Data                                                                       Semnătura
Domnului Preşedinte al Comisiei de contestatii  de pe langa______{ MApN. MAI ,SRI) Bucuresti ATENTIE
la jurisdictia  in domeniul asigurarilor sociale conform Legii unitare a pensiilor. 
Daca nu contestati in 30 de zile de la comunicare.... decizia de recalculare ramane definitiva.Legea Unitara a Pensiilor in ultima forma aprobata in Parlament si promulgata. 

CAPITOLUL VIII
Jurisdicţia asigurărilor sociale

Art. 149. - (1) Deciziile de pensie emise de casele teritorialede pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, întermen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală deContestaţii, respectiv lacomisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
(3) Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.
(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la
alin. (1) sunt definitive.
Art. 150. - (1) Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului  Român de Informaţii sunt organisme de verificare, care examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale şi urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.
(2) Organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului ApărăriiNaţionale,Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român deInformaţii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, ministrului apărării naţionale,ministrului administraţiei şi internelor şi directorului ServiciuluiRomân de Informaţii, în termen de 30 de zile de la intrarea învigoare a prezentei legi.
(3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri.
(4) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.
Art. 151. - (1) Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare.
(2) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate lainstanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul prevăzut la alin. (2) sunt definitive.
Art. 152. - Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel.
Art. 153. - Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:
a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;
b) modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere;
c) înregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;
d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii şi ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii privind deciziile de pensie;
e) deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilorcentrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor privinddeciziile medicale asupra capacităţii de muncă;
f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;
g) modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi a altor drepturi
de asigurări sociale;
h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţie încheiate în baza prezentei legi;
i) contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;
j) alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi.
Art. 154. - (1) Cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselort eritoriale de pensii sau împotriva caselor de pensii sectorialese adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul.
(2) Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul pârâtul.
Art. 155. - (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.
(2) Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărâriletribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive şi
irevocabile.
Art. 156. - Prevederile prezentei legi, referitoare lajurisdicţia asigurărilor sociale, se completează cu dispoziţiile
Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 157. - Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, avândca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

122 de comentarii:

 1. inainte de a contesta decizia de contestare este necesara contestarea adeverintei de venit

  RăspundețiȘtergere
 2. @demnitate
  Contestarea adeverintei de venit poate fi folosita ca motiv de contestatie a Deciziei de recalculare.
  Recalcularea dispusa de Legea 119/2010 este in fapt o transformare a pensiilor militare in pensii in sistemul public de pensii... pe baza etalonului unic de comensurare - punctul de pensie, punct calculat, totusi, diferit fata de restul pensionarilor din sistemul public.

  RăspundețiȘtergere
 3. @plano10
  Doamne, scrie si tu ca sa inteleaga si aia ca mine. Adica: DACA Nu contestati in 30 de zile de la comunicare.... decizia de recalculare ramane definitiva.!

  RăspundețiȘtergere
 4. @ELENA
  Daca ai facut tu precizarea, cred ca, acum,intelege toata lumea.

  RăspundețiȘtergere
 5. azi 14-12-2010 am contestat la cmj galati adeverinta de salarizare a intregi perioade de activitate 20-08-1971 pina la 28-02-1997 Am reamintit si cele privind suspendarea recalculari pronuntate de 2,3 instante judecatoresti.am primitNR pentru Serviciul istoric PITESTI.ce pasi mai trebuie urmati pentru anularea acestei recalculari NELEGALE

  RăspundețiȘtergere
 6. @anonim
  De ce ati contestat intreaga perioada?
  Pana va vine Decizia de recalculare nu mai aveti de facut niciun pas

  RăspundețiȘtergere
 7. la fisa de calcul al veniturilor lipseau ani,si venituri ne-reale

  RăspundețiȘtergere
 8. Daca pe adresa de la Casa de Pensii scrie ca ma pot adresa instantei in termen de 45 de zile , nu in termen de 30 cum scrie in art.1 , care este realitatea ?

  RăspundețiȘtergere
 9. @Anonim
  Pe cuponul din ianuarie n-are cum sa mai scrie asa...mai ales ca astazi a fost promulgata Legea unitara a pensiilor.
  Si... vezi ca in 30 de zile contesti la Comisia de Contestatii si nu la tribunal.
  Daca totusi gresesc pe cupoane faci ce spune legea.

  RăspundețiȘtergere
 10. O nedumerire
  Recalcularea se face pe baza Legii 119 care ne trimite la Legea 19, deci conform
  Art.7
  (1) Procedura de stabilire, plata, suspendare, recalculare, incetare si contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
  iar Legea 19 la Art. 154. - (1) Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel.
  Art. 155. - Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:....
  d) deciziile de pensionare;
  Legea 19 nu prevede Comisii de Contestatii in jurisdictia asigurarilor sociale.
  Singurul loc in care apar Comisiile de Contestatii este in art 14 din Hg 735 alin.1. iar la alin 2 ne trimite la Legea 19 care nu prevede asa ceva ( atacarea in instanta a Hotararilor Comisiilor de Contestatii) ci a deciziilor de pensii emise de Casele Sectoriale de Pensii...
  Unde voi ataca decizia de pensie recalculata in baza legii 119/2010?

  Legea 263 prevede la art 149 si urm. cum se face jurisdistia asigurarilor sociale, dar doar pentru ce va fi dupa 01.01.2011.

  RăspundețiȘtergere
 11. @Filip
  Nu va jucati de-a procedurile. Pierdeti termenul de contestatie de 30 de zile, la Comisia de contestratii, si va ramane decizia definitiva.
  Legea 19 a fost inlocuita de la 01 ianuarie de Legea 263.
  Respectati jurisdictia din Legea 263

  RăspundețiȘtergere
 12. La data de 23 decembrie am primit de la C.M.J.Bacau acea adeverinta de venit in care din 17,6 ani lucrati ca ambarcat pe nave de lupta deci numai in gr. 1 figureaza doar 16 LUNI adica fix un an si jumatate.Bineinteles ca am facut acea contestatie insa de atunci nimic nici o veste.Care este vina mea ca s-au pierdut bazele de date?Am inaintat un memoriu SECTIEI DE PENSII MILITARE in care am cerut lamuriri despre ceea ce se intampla insa n-am primit nici de acolo nimic.Nu am trimis cererea de recalculare ca nu avea sens cu un an si jumatate adeverinta de venit.CE MA SFATUITI SA FAC IN CONTINUARE?

  RăspundețiȘtergere
 13. @Anonim
  Eu cred ca tot la CMJ va rezolvati problema.
  Am primit mailuri... din care rezulta ca unii si-au gasit veniturile pe 1-5 ani din 30 din cauza ca arhivele unitatilor au ars.

  RăspundețiȘtergere
 14. ceva ma face sa cred ca nu.In urma cu nici 2 ani mi s-a recalculat pensia tinandu-se cont de locurile de munca periculoase..etc si s-a emis o noua decizie cu toate perioadele corecte pe ani si locuri de munca,oare s-au pierdut(voit)intre timp acele documente,sa poata iesi la recalculare un cuantum mic in ideea ca putini vor fi cei cre vor contesta in instanta drepturile ce le vor pierde?Eu parcanici in instanta nu mai cred

  RăspundețiȘtergere
 15. Nu se mai intelege nimic din cele scrise mai sus,...concret ati scris,citez"etapa prealabila reglementata de Legea Unitara a Pensiilor, intr-un termen de 30 de zile de la comunicarea Deciziei de recalculare a pensiei.

  -Daca nu primiti decizie de recalculare si vi se micsoreaza pensia, introduceti direct plangere la Tribunalul din jud/sectorul dvs. in baza art. 53 lit g) din Legea 263/2010"
  Majoritatea pensiilor au fost primite recalculate fara o decizie de recalculare,deci in aceasta situatie va trebui sa ne adresam direct instantelor ?va intreb!....pentru ca la un alt comentariu se afirma ca "Legea 19 a fost inlocuita de la 01 ianuarie de Legea 263.
  Respectati jurisdictia din Legea 263"iar legea 263 prevede obligativitatea contestarii in 30 zile,...dar eu ce contesc in 30 zile daca nu am primit o nou decizie dar am primit pensia taiata????/va intreb?ce pot contesta,unde daca nu ai decizie!!!!!!!!!se poate dupa cupon de pensie diminuat?,..dar nici pe acela nu l-am primit pe ianuarie ,decat pensia taiata!

  RăspundețiȘtergere
 16. Daca nu primiti Decizie faceti plangere nu contestatie.

  RăspundețiȘtergere
 17. iar este gresit,...pentru ca legea 263/2010 care a intra in vigoare la 1 ian.2011 si are ca obiect recalcularea pensiilor specifica clar obligativitatea in pasul 1 de urmat "depunerea contestatiei in termen de 30 zile",pasul 2-sesizarea instantei,in caz contrat si trecerea acestui termen inseamna ca tacit ai acceptat suma recalculata,...iar un proces dureaza luni,ani poate,...

  RăspundețiȘtergere
 18. @Anonim
  Tu poti sa faci diferenta intre lit d) si g) ale art 153 din Legea 263?
  Nu astepti sa-ti vina Decizia ci te plangi direct la Tribunal de modul de plata al pensiei pe vechea decizie.

  RăspundețiȘtergere
 19. Stie cineva adresa de la comisia asta de contestatii a MAp.N?

  RăspundețiȘtergere
 20. Si in plangerea aia de la tribunal ce depun ca sa dovedesc ca nu mi-au platit tot, ca eu primesc pensia pe card.

  RăspundețiȘtergere
 21. @Viorel
  Pana se comunica adresele Comisiilor de Contestatii puteti expedia contestatiile pe adresele Caselor Sectoriale de Pensii, asa cum sunt scrise in continutul acestei postari.
  Atentie:trimiterile postale se trimit cu confirmare de primire si cu inventar al documentelor expediate.

  RăspundețiȘtergere
 22. @Viorel
  Puteti astepta sa va vina cuponul de pensie sau, daca e graba, extras de la banca cu operatiunile pe contul cardului, pe luna ianuarie, in care apare suma livrata de Casa Sectoriala.
  Asta daca nu primiti Decizia de recalculare.

  RăspundețiȘtergere
 23. Mi-a sosit decizia privind recalcularea pensiilor militare in baza Legii 119/2010,si incepand cu 01.01.2011 pesia bruta va fii de 1485 ron ,in loc de 3050(brut) ron cat era inainte.
  Ce trebuie sa fac?
  Cui sa ma adresez pentru contestatii?
  Mentionez ca sunt din Constanta

  RăspundețiȘtergere
 24. La MAI au inceput sa vina deciziile recalculate pe baza salariului mediu.Sunt datate cu 27.12.2010 si expediate incepand cu data de 13.01.2011.Ca temei legal au art.7 din Legea 119 si asa cum era de asteptat face trimitere si la HG 735 dar se cam pacalesc cand fac trimitere la art 87 din Legea 19/2000 deoarece indirect recunosc si art.180(7) din aceeasi lege(ramane in plata cuantumul vechi daca este mai mic decat pensia recalculata.Depuneti imediat contestatie la Casa de pensii a MAI.

  RăspundețiȘtergere
 25. @ate:
  mi se pare?
  ai inlocuit postarea mea?

  RăspundețiȘtergere
 26. @Anonim,19,51
  Care postare?Departe de mine sa fiu administrator al site-ului!!
  @Plano 10
  Ce parere aveti de formularea"....poate fi contestata in conf.cu prev.art.87(1) din L.19/2000 sau ale art 14(1) din HG.735/2010".Ne cam trimite cumva si la Comisie si la tribunal?

  RăspundețiȘtergere
 27. @dac55
  Articolul din L 19/2000 este invocat doar pentru a va avertiza ca daca nu contestati in termen de 30 de zile Decizia ramane definitiva....cat e ea de provizorie.
  In Legea 19 nu exista o reglementare despre Comisia de Contestatii.
  Oricum, procedura litigioasa pe Legea pensiilor nu poate fi decat cea din noua lege a pensiilor - Legea 263/2010.
  Vedeti capitolul respectiv din lege.

  RăspundețiȘtergere
 28. @Plano
  Multumesc pentru raspuns.In special ma refeream la acel"sau" .care suna destul de pervers!Daca ramanea numai art.87(1) din Legea 19 ma trimiteau direct la tribunal

  RăspundețiȘtergere
 29. daca suntem declarati pensionari cu limita de varsta perioadele lucrate dupa iesirea la pensie se pot lua in calcul acum sau la varsta standard de pensionare

  RăspundețiȘtergere
 30. am primit decizia dar care are acelasi numar ca si cea de acum 3 ani cand am fost trecut in rezerva cu drept de pensie. Este un caz de nulitate sau nu? Trebuia sa poarte un numar nou de inregistrare asa cum de fapt au primit multi dintre colegi. ce parere aveti?

  RăspundețiȘtergere
 31. @Anonim
  Nu fi atat de chitibusar.
  Toate deciziile de recalculare dintr-un dosar de pensia au acelasi numar. Difera doar data!

  RăspundețiȘtergere
 32. Dupa cat de cautat este acest post, in ultimele zile... au dat de dracu aia de la Comisiile de Contestatii!

  RăspundețiȘtergere
 33. Buna seara,
  Am o nelamurire si as ruga pe cineva, daca poate sa ma ajute:
  Sunt pensionar MAI si am primit decizia de pensie recalculata, pe care vreau sa o contest. Casa de pensiei a MAI are sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 3, sector 4, dar...la art. 14 alin. 1 din HG 735/2010 se prevede ca "impotriva deciziilor de pensie recalculate se poate introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul M.Ap.N., MAI si SRI". Sa inteleg ca comisia de contestatii nu face parte din Casa de pensii ci este o structura distincta din cadrul MAI, caz in care ar trebui sa trimit contestatia la MAI, care are o alta adresa, respectiv, Piata Revolutiei, nr.1A, sector 1, Bucuresti, Intrarea „D” ?.
  Deci, intrebarea ar fi, unde sa trimit contestatia ???

  RăspundețiȘtergere
 34. Daca scrieti pe plic si Comisia de contestatii aproape ca nu are importanta la care dintre cele 2 adrese o trimiteti.
  Comisiile de contestatii sunt abia in curs de constituire.

  RăspundețiȘtergere
 35. Buna ziua  conform deciziei primite de mine nr.31436 din 31.12.2010(grad maior pensionat la 1 sept.1983 la varsta de 51 de ani) pensia a scazut de la 1728 la 1463.Acestea cu toate ca vechimea in serviciu este de 31 ani si stagiul complet de cotizare de 20 ani si in plus si 15 ani perioada de contributie la pensie suplimentara.Pe decizie mai apare si OMM/SOSP 25 de ani (spor 20%).

  In decizie scrie :total puncte:33,25 si punctaj mediu anual:1,66250.

  Astfel,valoarea punctului de pensie la 01.01.2011 apare ca fiind 732,80 lei.

  In concluzie,pensia mea a scazut cu toate ca valoarea era sub 3000 lei si am iesit la pensie cu vechimea completa.

  Intrebare:

  Este corect calculata pensia?

  Unde pot face contestatie impotriva acestei decizii?

  Multumesc


  Mr(R)Epure Grigore

  RăspundețiȘtergere
 36. @Epure
  Este evident ca aveti o decizie provizorie pentru ca n-ati trimis adeverinta de venituri.
  Contestati-o, asa cum scrie si in acest aricol, dar totodata intrati in posesia adeverintei de venituri.t

  RăspundețiȘtergere
 37. ma scuzati ,mama e pensionara de urmas MAI A SOSIT DECIZIA CU RECALCULAREA DUPA SALARUL MEDIU PE ECONOMIE,EU AM DEPUS IN 14.11 2010 CERERE DE RECALCULARE SI DE ADEVERINTA PT VENITURI LUNARE LA ULTIMA UNITATE UNDE A ACTIVAT TATA ,IAR CEI DE ACOLO M-AU ASIGURAT CA EI FAC TOATE DILIGENTELE CA SA AJUNGA DOCUMENTELE LA BUCURESTI UNDE TREBUIE.BINE INTELES CA ACUM SE FAC CA PLOUA ,AM FOST ACUM DUPA ADEVERINTA SI LIPSESC PERIOADE DE 1 LUNA SAU 2 PT. MAI MULTI ANI,CE SA FAC ACUM SA CONTEST DECIZIA DE RECALCULARE SI IN ACELASI PLIC SA TRIMIT SI ADEVERINTELE ASA CUM SUNT CU PERIOADE LIPSA?CE ACTE SA TRIMIT CA HABAR NU AM,SE MAI TINE CONT DE ORDINE SI MEDALII,DE PENSIA SUPLIMENTARA,DE STUDII SUPERIOARE?ACTELE DOVEDITOARE SE DEPUN IN COPIE LEGALIZATA,SAU CUM? CA IN CEREREA TIPIZATA VAD CA SE CER IN ORIGINAL

  RăspundețiȘtergere
 38. @ Anonim, 01:58! contestati adeverinta cu perioade lipsa, la unitatea care v-a eliberat-o! contestati OBLIGATORIU decizia de recalculare si trimiteti anexat o COPIE a adeverintei cu veniturile... nu va intereseaza ordinele etc, studiile nu conteaza iarasi, contestati perioada de acordare si calcul a pensiei suplimentare... TOATE ACTELE le veti trimite copii; pastrati originalele!
  Cu stima,
  Skiuc

  RăspundețiȘtergere
 39. Buna seara!
  Sunt agent sef principal in rezerva. La 50 de ani am iesit la pensie partial anticipata. Pana in decembrie 2010 am luat pensie -1417 lei, iar in ianuarie am primit 1122 lei. De asemenea, am primit pe 27.12.2010 si decizia de recalculare a pensiei,i baza legii nr.119/2010, pe care scrie ,,pensie pentru limita de varsta". Totalul stagiu de cotizare realizat a fost de 38 ani 8 luni 6 zile, din care 13 ani 6 luni 25 zile militar politist/functionar public penitenciare, iar ca civil 18 ani 4 luni 11 zile (grupa II-conditii deosebite 10 ani 9 luni 3 zile).
  Inteleg ca pana pe 27.01.2011 trebuie sa fac contestatie. Mentionez ca nu a primit pana acum adeverinetele de venit. Ce motiv trebuie invocat in acest caz in contestatie?
  Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 40. @ Tatiana: contestati faptul ca nu ati primit adeverintele desi le-ati cerut; o copie a cererii de eliberare a lor v-ar ajuta... nu cred ca e pensie pt limita de varsta, daca ar fi asa e calculata pe baza veniturilor obtinute insa ma indoiesc... contestati obligatoriu si cuantumul rezultat conform art 180/L19/2000
  Cu stima,
  Skiuc

  RăspundețiȘtergere
 41. Tatal meu a primit o decizie care a fost caluculata pe baza salariului mediu pe economie,din cate am inteles aceasta este provizorie.

  Dar vreau sa va intreb daca trebuie sa conteste aceasta decizie sau s-o astepte pe cea oficiala????
  multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 42. @Dragos
  Fii baiat destept si contest-o. Nu scrie pe ea ca e provizorie. Ba te ameninta ca peste 30 de zile devine si definitiva.
  Daca se scoala prost Basescu intr-una din diminetile urmatoare si ii spune lu`Boc: nu le mai recalcula ba Emile pensiile, lasa-le asa cum au iesit la prima mana, ca s-au facut varza legile pensiilor trecute prin Parlament de Anastase.

  RăspundețiȘtergere
 43. si la motive ce ar trebuie sa scrie??? ca nu stie exact ce.El spune ca i-ar lipsi anii din scoala militara dar in rest este cam vag totul

  multumesc.si o sa-i transmit

  RăspundețiȘtergere
 44. D-le Plano va multumesc din suflet pentru ca ne ajutati cu sfaturile dvs.findca altfel am fi vai de noi cu toata brambureala asta.
  Va rog sa-mi spuneti si mie daca pensia mea va creste sau va scadea, am 40 ani vechime, dar am iesit la 53 ani la pensie (in anul 2002 - mai aveam 2 ani, insa s-a restructurat unitatea unde lucram).In ultimii 6 ani am fost colonel si am lucrat 32 de ani ca militar.Pana acum nu mi-a venit nici cupon, nici decizie.Va multumesc mult, Eugen.

  RăspundețiȘtergere
 45. Buna ziua,

  Eu am iesit cu pensie incompleta, respectiv 24 de ani vechime.
  In acest moment am primit pensia calculata in functie salariul mediu pe economie, deci diminuata.
  Eu, insa mi-am facut o simulare si am citit cu atentie prevederile legale si deciziile instantelor.
  Pentru mine probleme sunt clare:
  1. Principiul contributivitatii este corect, dar si cel al neretroactivitatii este!
  2. Conform L 119, circa 80% din pensii cresc.
  3. Este foarte clar ca celelalte, desi scad conform L 119, nu pot fi micsorate datorita Constitutiei si L 19.
  4. Incompetenta guvernantilor a facut ca aceste pensii sa nu fi fost recalculate ci trimise, in baza unui artificiu neconstitutional (calculate in baza salariului mediu pe economie).
  5. Aceste evenimente nu ne fac bine noua, ci anumitor politicieni si anumitor televiziuni.
  6. Pseudo liderii sindicatelor militare sunt, in majoritate fosti secretari de partid sau simpli lingai ai unor politicieni, dar au un talent oratoric pe care il folosesc.
  7. Majoritatea rezervistilor se comporta ca niste oi, respectiv nu citesc legile, sa inteleaga ce este constitutional si legal si ce nu; doar casca gura la cativa politruci si se comporta ca o masa de manevra a politicienilor si a mass mediei de scandal.
  Avand in vedere cele de mai sus, dar si refuzand sa fiu papagalul sau oaia vreunui partid sau vreunei televiziuni, eu ma intreb si va intreb:
  1. De ce trebuie sa contest si sa lupt impotriva unei legi care mie imi va mari pensia!?
  2. De ce liderii de opinie nu prezinta obiectiv avantajele si dezavantajele L 119 dar si a defunctei HG 735 si nu trimite-ti un model de calcul, pentru a face o simulare.
  4. De ce ne focalizam doar pe contestarea unor guvernanti, dealtfel la fel de incompetenti, hoti si tradatori ca toti din 1944 pana astazi, in loc sa contestam legal si punctual prevederile neconstitutionale, astfel incat sa CASTIGAM CU TOTII?!
  5. De ce mint toti oamenii cu o anumita pozitie sau anumite grade, de la pseudo lideri de opinie ai militarilor la pseudo procurori sefi de partide, cand vine vorba de sentintele juridie?! Exemplu: decizia ICCJ de saptamana trecuta suspenda HG 735 (normele de aplicare ale L 119) dar nu L119/2010. METODOLOGIA TREBUIE SCHIMBATA!!!!!!!
  In final eu va propun la toti o alta abordare, una lucida, pragmatica si LEGALA:
  1. Toti liderii de opinie, incluzand PLANO 10, sa prezinte aspectele legale sau nelegale ale HG 735, caci L 119 este CONSTITUTIONALA, respectiv sa trimita la toti cu are sunt in contact un program de calcul in baza datelor financiare.
  2. Cei carora le creste pensia sa faca toate procedurile conform L119 pentru recalculare.
  4. Cei care le scade, sa conteste si sa solicite in baza neretroactivitatii si a prevederilor L19 pastrarea pensiei in plata.
  5. Sa nu mai crestem cifrele electorale ale unor partide sau cele de rating ale unor televiziuni, pentru ca ABSOLUT TOTI SI-AU BATUT JOC DE NOI SI DE TOT POPORUL!!!
  Eu asa voi face, mai ales ca imi creste pensia si nebun nu sunt!

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 46. @ Alex
  Esti mai manipulator ca tvr 1, care a zis ca militarii in rezerva au huiduit....opozitia.daca esti asa corect de ce nu ti-ai facut cerere ? Eu n-am ascultat de Dogaru si am facut si am luat-o in mana....minus 8 milioane si a zis tiranul ca asa raman, tu mai iei un an pensia din decembrie.asta-i dreptate, cine a fost corect pierde....Sa- fie rusine lui basescU si lui oprea care ne-au mintit ca niste jigodii...numai din decembrie au bagat cotita cu stagiul complet, dar oamenii luase-ra deja plasa...RUSINE !!!

  RăspundețiȘtergere
 47. Constantin,

  Eu, in comparatie cu tine, nu ma uit nici la televiziunile Basesciene nici la cele antiBasescu, pentru ca, din pacate la fel cu populatia sunt radicalizate de cele 2 parti.
  Eu ma pastrez neutru si, daca ai de facut comentarii la rationamentul meu, sunt de acord sa discutam.
  Daca preferi sa te certi cu cineva fara un suport logic si rational, te rog indreapta-te in alta parte.
  Eu nu pactizez cu niciun politician, dar nici cu televiziuni vandute unuia sau altuia.
  Eu nu ies in strada sa huidui doar de placerea de a huidui pe cineva fie el Iliescu, Constantinescu sau Basescu si nici nu accept sa fie huiduit imnul national!
  Eu, desi ii urasc din tot sufletul pe toti politicienii pentru ce au facut in ultimii 67 de ani, incerc sa-mi respect statutul social, gradul si educatia.
  Ai luat mai putin cu 800 de lei exact ca si mine in aceasta luna, bani pe care ii vom recupera in luna februarie, multumita celor care cerut suspendarea HG 735 si au obtinut-o. Ii respect pentru aceasta si ii felicit.
  In continuare guvernanti vor trebui sa faca cea ce era bine sa faca de la inceput: sa pastreze in plata pensiile din decembrie pana la recalculare, sa mareasca pensiile dupa recalculare, sau sa pastreze in continuare pensiile in plata, pentru cei care scade conform recalcularii.
  Daca faceau asa de la inceput si stiau sa si comunice cu noi,iti garantez ca celor de la PDL le cresteau cifrele in sondaje.
  Singura satisfactie personala pe care o am din aceasta brambureala, este ca in loc sa creasca, PDL a scazut si sper ca intr-o zi sa plateasca pentru distrugerea tarii, impreuna cu PSD si PNL, la fel ca PNTCD.
  Acesta este rationamentul meu pragmatic si daca exista o contestaie logica o astept!

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 48. @Alex
  Esti printre putinii din pacate care s-au dezmeticit din marea manipulare facuta de cele doua tv in sprijinul politicienilor care isi urmaresc interesele politice ,in mod firesc de altfel.Vinovatul este SCMD condus de politruci si incompetenti care au pus la dispozitia propagandei de partid problemele militarilor.
  Foarte putini avocati care ne apara interesele in justitie de la SCMD au citit si au inteles L19 si L119-mecanismele tehnice care inseamna de fapt esenta lor nu sunt cunoscute decat de foarte putini,oricum nu celor din conducere si juristilor de pe acolo care prefera galagia in locul actiunii focusate pe justitie.
  L19,L119 si noua lege a pensiilor este mai avantajoasa pt. pens.mil. si din pdv evolutiv,in sensul ca o pensie de 4,5,6 sau 7 puncte(cam cat a rezultat pana in prezent din recalculari)evolueaza mult mai bine in timp decat ar fi evoluat o pensie similara care ar fi tinut pasul cu soldele activilor.Faceti un calcul si veti vedea imediat ca niciodata o solda nu aduce pt. un ofiter mai mult de 4 puncte de pensie(exceptind unii generali cu functii mari) pe cand majoritatea pensiilor de ofiter trec de aceasta cifra.Tineti cont ca din solda de 4 puncte nu toata se regasea in pensia veche.La subof. si m.m. este si mai avantajos.
  Este gresit sa blamam m.m. si sub. pt.ca legea nu le creaza nici un avantaj aprioric ci trebuie sa realizam ca in realitate,contributia lor ,desi mai mica ,este constanta pe intreaga cariera si nu inegala in timp ca a ofiterilor care mereu urca in cariera si se creaza impresia falsa ca ultimul nivel al soldei il au de cand lumea!
  SCMD la ora actuala ,in loc sa incerce ca pensiile celor ce pierd sa fie mentinute la nivelul dinainte,bate campii pe la tv injurand guvernul si pe Basescu de parca nu ar avea cine s-o faca angajandu-ne in politica.
  La ora actuala SCMD duce o actiune contrara intereselor majoritatii pens. din sist.nat.de aparare.
  Cu stima !

  RăspundețiȘtergere
 49. D-le Alex de la 26 ianuarie 2011, 12:09,
  in tot ceea ce spui, este perfect adevarat.
  Lasa carcotasii sa carcoteasca (ca sa fac un pleonasm), ca aia fac: asculta de cate un ,,destept'' care da cu gura si au descoperit America. Imi pare rau pentru varsta celor ,,tarati'' prin televiziuni de SCMD. Cate unii senili, senili, dar nu se lasa. Daca a zis.....Dogaru! Normal ,ca cei care au trecut ca rata prin balta , prin armata, vor pierde (gen Dogaru, facut ofiter la apelul de seara de Ilie Ceausescu). Cei care au stat ca fraierii o viata in armata vor castiga.
  La marea majoritate a celor care calca prin televiziuni, li s-a calculat la salariu mediu brut. (nefiind timp de procesare). Cand o sa li se proceseze o sa le dea din urma. Au si ei dreptate , trebuia mers cu pensia din dec. si cand o procesa +sau - lei. D-na subofiter Petcu sau cum o cheama, de la SPP (pe la A3) , a iesit la 39 ani cu 1500 lei. Normal ca acum, da din gura de rupe, nu a disponibilizat=o nimeni, ea a plecat ca a vrut. Am fost in sistem 30 ani, va spun sigur, nimeni nu te-a obligat cu OG7, sa pleci, din contra dadeau si spaga uneori , sa fie pe lista (pentru acele 30, 40 salarii compensatorii). Sa fim realisti !!

  RăspundețiȘtergere
 50. D-le esoel,
  ,, (....).......Este gresit sa blamam m.m. si sub. pt.ca legea nu le creaza nici un avantaj aprioric ci trebuie sa realizam ca in realitate,contributia lor ,desi mai mica ,este constanta pe intreaga cariera si nu inegala in timp ca a ofiterilor care mereu urca in cariera si se creaza impresia falsa ca ultimul nivel al soldei il au de cand lumea!
  SCMD la ora actuala ,in loc sa incerce ca pensiile celor ce pierd sa fie mentinute la nivelul dinainte,bate campii pe la tv injurand guvernul si pe Basescu de parca nu ar avea cine s-o faca angajandu-ne in politica.
  La ora actuala SCMD duce o actiune contrara intereselor majoritatii pens. din sist.nat.de aparare."
  Perfect adevarat, in loc ca SCMD sa marjeze pe art. 180 / legea 19, bat campii, de ce daca lor le-a scazut, de ce sa nu moara si capra celor la care le-a crescut. Dogarule, 80 nu este egal cu 20.

  RăspundețiȘtergere
 51. Domnilor colegi Esoel si Anonim,

  Multumesc pentru aprecierile dumneavoastra si sa justific putin de ce nu este valabila formularea "Esti printre putinii din pacate care s-au dezmeticit din marea manipulare", pentru ca nu a fost cazul sa ma dezmeticesc.
  In vara cand inainte sa apara legea si HG, un coleg in situatia mea care lucreaza acum in alta tara m-a sunat si mi-a spus sa caut un avocat sa dam in judecata Guvernul. Eu l-am intrebat "Pentru ce?". El era agitat cu zvonurile aparute, iar eu i-am replicat sa astepte sa apara legea, altfel nu avem obiectul contestatiei.
  Dupa aparitia legii si mai apoi a HG, m-a sunat din nou cu aceeasi solicitare. Eu l-am intrebat daca a citit cele doua documente juridice, dar el urmarea anumite televiziuni prin satelit sau internet, respectiv citea pe site-uri si bloguri, necitind nici macar un articol. Atunci i-am explicat ce prevad cele doua documente si cum L 119 intra in conflict cu L 19, la 2 articole, iar HG 735 incalca Constitutia si L 19, la care se face trimitere.
  Eu dupa ce am citit bine cele 2 documente, am facut un program Excel, am introdus datele din adeverinta, la care am ramas blocat. Deoarece imi lipsesc 4,5 ani si stiind ca intre L119 si L19 exista 2 conflicte, am facut programul sa calculeze in 4 variante. In cea mai proasta varianta imi crestea pensia cu 20%!
  Cand m-a sunat din nou, in ianuarie, colegul meu cu aceeasi poezie i-am trimis programul Excel si l-am rugat sa-si introduca datele.
  Dupa 3 zile m-a sunat si m-a rugat sa-l indrum ce are de facut pentru a-si depune urgent cererea de recalculare.
  In acest moment ne-am inteles amandoi sa dam in judecata Guvernul DACA NU APLICA L 119!
  Desi citesc de mult timp pe acest blog, motivul fiind nevoia de informatii dar si sentimentul meu de apartenenta la o elita selecta, nu am intevenit pentru ca majoritatea erau precum prietenul meu: vroiau doar sange!
  Privitor la dl. colonel Dogaru, ca si la dl. colonel Pricina, cautati-le putin prin CV si o sa intelegeti.
  Privitor la dl. general Popescu, va rog nu uita-ti ca dansul este si membru de vaza PSD.
  Oricum liderii de opinie televizata executa atat ordine politice, dar este adevarat ca majoritatea sunt si afectati.
  Eu imi pun problema de ce nu sunt de acord sa le creasca la altii pensiile iar ei sa si-o pastreze pe a lor?!
  Daca actionam strict legal nu vor scade la nimeni, daca doar ne dam in spectacol fara ratiune, vom fi manipulati atat de cei de la putere cat si de cei din opozitie. De ce sa nu-i jucam noi cum vrem, pentru acum se poate. L 119 care este mult mai buna decat prima propunere a lui Boc, si aici recunosc ca ministrul Oprea (imi pare rau dar pentru mine el nu este general) a modificat in bine legea, dar nu de dragul nostru ci de dragul punctelor electorale.
  Asa ca haideti sa-i grabim sa aplice legea, dupa care cei care le creste sa se bucure de ea, iar daca totusi va scadea la unii sa dea in judecata pentru nerectroactivitate si nerespectarea prevederilor L 19 si sigur vor castica plus daune morale. Oricum acest guvern v-a pierde bani si nu va face.
  In plus si eu sunt de parere ca pentru viitor ne avantajeaza legea. Si va dau un exemplu - cum se va mari sau indexa pensia:
  1. In cadreul L 164 ramanem fara reglementari si ni se va da ceva, inainte de alegeri cand isi aduc aminte.
  2. Intrand in sistemul unic national pensia doar va creste (conform Legii unice a pensiilor) in fiecare an in functie de cresterea punctului de pensie. Pentru acest punct nu trebuie sa bata 180.000 de pensionari militari, ci peste 5.000.000 pensionari. In acest caz si partidele politice vor fi mai atente nu cu 0,9% din electorat ci cu 30% din el, respectiv cu aproximativ 50% din cei care merg la vot.
  Privitor la pseudo avocatii care cica ne ajuta, eu m-am lamurit din toamna: una spune legea alta spun ei.

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 52. @ANONIM
  L-am in intrebat pe un avocat de la SCMD daca isi da seama unde ii impinge pe cei pe care ii sprijina sa obtina prin unele actiuni in justitie hotariri definitive de a fi in continuare platiti la pensie cu O SUMA de bani egala cu cea din ultima decizie de pensie conf. legii abrogate!
  Mi-a spus cinstit ca nu il intereseaza ce va fi dupa aceea;asta i s-a cerut,asta ofera.In realitate nici nu isi pusese problema sa studieze urmarile pt.ca nu cunostea mecanismele tehnice ale legillor care reglementeaza pensiile.
  Spun aceasta fiindca ar fi trebuit sa-i consilieze pe cei in cauza ca daca obtin o astfel de hotarare,suma respectiva nu mai este sustinuta de nici o lege in vigoare,deci nu mai evolueaza nici cu soldele activilor nici cu punctul de pensie.Orice modificare va trebui obtinuta in instanta exact ca pensia alimentara pentru copilul aflat inintretinerea unuia dintre parinti!
  De aceea sustin ca chiar si o pensie diminuata la un nivel acceptabil este de preferat unei sume fixe .
  Oricum L263 si L119 SUNT LEGI EXTREM DE AVANTAJOASE pentru militari!
  Il rog respectuos pe Plano 10 sa isi spuna pdv la acest aspect.
  Cu stima !

  RăspundețiȘtergere
 53. @Alex,
  Retractez "Esti printre putinii..." .
  De acord cu aportul lui Oprea.
  De acord doar cu actiunea pentru aplicarea intocmai a legii 19/2000;neretroactivitatea este mai mult decat discutabila...
  Cu stima!

  RăspundețiȘtergere
 54. Esoel,

  Gasca lui Boc cand au facut HG 735, au introdus articolul mult contestat, cu obligatia noastra de a solcita recalcularea pensiei, respectiv de a dovedi vechimea si veniturile lunare, tocmai in scopul de a evita procesele pe "Neretroactivitatea legii". Nu cred ca ei nu si-au dat seama ca daca ajung la Curtea Constitutionala sau ICCJ, aceasta HG va fi acceptata. Din acest motiv eu mi-am sfatuit prietenii ca sa solicite adeverinta cu veniturile lunare, dar sa faca cererea de recalculare numai duca ce au facut o simulare corecta iar aceasta inseamna crestere. Daca nu le-am spus sa nu faca cererea si sa dea in judecata.
  Deasemenea le-am spus ca in conformitate cu L 19/2001, alin. (7) "În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit în
  baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.".
  Trimiterea la aceasta lege in L119 si HG 735 este foarte clara, L19, art 7. "(1) Procedura de stabilire, plata, suspendare, recalculare, incetare si contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Pensiilor prevazute la art. 2 li se aplica in mod corespunzator dispOzitiile din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza aceste categorii de pensii."
  HG 735 - '(1) Pensia de serviciu recalculata, potrivit Legii nr. 119/2010, poate fi modificata la cererea beneficiarului, in baza actelor doveditoare prezentate de acesta, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta date si elemente, altele decat cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare."
  Deci ambele sunt valabile, neretroactivitatea insemnand insa necoplentarea cererii de recalculare.

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 55. Dupa marsul SCMD si-au intensificat postarea persoane specializate, puse sa contribuie la destabilizarea rezervistilor prin manipularea situatiei neclare legata de recalcularea pensiilor. Deci potrivit lor avocatii habar nu au, conducerea SCMD este de doi bani...etc. TARZIU BAIETI. REACTIA VOASTRA A FOST PREVIZIBILA.

  RăspundețiȘtergere
 56. @ Mihai, era de asteptat, si pe infomondo.ro e cam aceeasi situatie... atacurile se vor inteti impotriva SCMD si vor creste, in paralel, laudele la adresa lui Oprea & co.

  RăspundețiȘtergere
 57. Mihai,

  Exista doar 2 variante:
  1. Eu si altii ca mine va manipulam, pentru destabilizarea voastra, contestand cativa avocati de renume si glorioasa conducere SCMD, facand jocurile cuiva, etc.
  2. Tu si altii ca tine, incercati sa manipulati pe ceilalti profitand in general de necunoasterea legilor si de antipatia generalizata impotriva unui guvern incompetent, in scopul atingerii intereselor voastre personale,etc.
  Avand in vedere ca este greu sa decizi cine minte si cine manipuleaza, precum si ca cititorii au cel putin 14 ani de scolarizare, propun sa-i lasam pe fiecare sa citeasca aceste mesaje si sa traga concluziile proprii!
  Nu cred ca au nevoie de un "tatuc" sau un "geniu din Carpati"!

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 58. Adevarul este undeva la mijloc.Raportarea pensiilor la salariul mediu pe economie comunicat de I.N.Statistica nu reflecta realitatea salariului mediu.Multi angajatori declara la ANAF salarii mai mici pentru angajati, suplimentand salariile acestora cu bani negri, nedeclarati la ANAF.Astfel INS pe baza datelor culese dela ANAF comunica un salariu mediu pa economie mai mic.Daca pensiile militare raman raportate la nivelul veniturilor militarilor activi atunci, desi ele vor fi corelate fara a fi prevazut un termen anume, vor reflecta realitatea.
  In consecinta cu cat evaziunea fiscala va fi mai mare in randul angajatorilor cu atat pensiile vor fi mai mici in raport cu nivelul de trai ele nereflectand realitatea zilei.

  RăspundețiȘtergere
 59. @MIHAI,@Skiuc,
  Faceti si judecati cum credeti ,dar daca vreti sa discutam de pensiile noastre si de ce asa si nu asa,cititi cu ochii vostri si calculati sau apelati la prieteni de incredere priceputi(sa nu il ocoliti pe Plano 10) si apoi spuneti-ne si noua ce concluzii aveti din analize.Asa, cu "las' ca stiu eu mai bine, ca mi-a zis mie cineva ..." nu putem discuta.Ocupam spatiul lui Plano 10 de pomana si nu da bine la imaginea de cadru militar(pe la sindrofii ne mai dam si intelectuali).
  Chestiile politice si conspirationiste nu sunt pentru noi.Pana la urma conteaza ce se vireaza pe card:vad ca 70% castiga si numai o parte pierd.Se poate face sa nu piarda nimeni ,daca se revendica art 180 din legea 19/2000,dar in justitie nu la tv facand jocuri politice fara sa ne atingem scopul.Uitati-va ce penibil este colonelul de pe Realitatea si cum il calca Gusa in picioare pt ca plange cu o pensie de 3800 lei.
  Eu va respect opiniile,desi sunt nefondate.
  Numai de bine!

  RăspundețiȘtergere
 60. @alex si esoel
  Stiu ca o sa fiu injurat(nu de dvs)dar nu ma pot abtine sa nu va apreciez rigoarea si logica fara cusur
  cu stima
  stiti ce fac avocatii la minus 80grade???
  simplu;isi baga mainile in PROPRIILE buzunare
  P.S. vad ca se face mare tam-tam pe subiectul contestatiilor inclusiv,sau mai ales pe site-ul SCMD,dar situatia e acum un pic(mai mult schimbata).Va rog sa cititi mai jos si sa-mi spuneti unde am gresit(preventiv se poate inainta si o contestatie asa ca sa fie)


  Odata ce pensiile revin la valoarea din dec. si raman asa pana la decizia de pensie,contestatia pe decizia asta maimutarita(SMBE)devine inutila.

  RăspundețiȘtergere
 61. Definitia frigului

  +20° - Grecii îmbracă puloverele (dacă şi le găsesc).
  +15° - Cei din Hawai pornesc caloriferele (dacă le au).
  +10° - Americanii tremură, ruşii seamănă porumb.
  +5°C - Îţi poţi vedea respiraţia. Maşinile italiene nu mai pornesc.Norvegienii fac o baie. Ruşii conduc cu geamurile deschise.
  0°C - Apa îngheaţă în America, în Rusia doar se întăreşte.
  -5°C - Maşinile franceze nu mai pornesc.
  -10° - Începi să plănuieşti o vacanţă în Australia .
  -15° - Pisica insistă să doarmă în patul tău. Norvegienii îmbracă puloverele.
  -18° - Primăria din New York porneşte caloriferele. Ruşii fac ultimul picnic din sezon.
  -20° - Maşinile americane nu mai pornesc. Cei din Alaska încep să poarte mâneci lungi.
  -25° - Maşinile germane nu mai pornesc. Cei din Hawai sunt morţi.
  -30° - Politicienii încep să discute despre cei fără locuinţe. Pisica preferă să doarmă în pijamaua ta.
  -35° - Prea frig pentru a mai gândi. Maşinile japoneze nu mai pornesc.
  -40° - Plănuieşti o baie fierbinte care să dureze două săptămâni.Maşinile suedeze nu mai pornesc.
  -42° - Transporturile sunt oprite în Europa. Ruşii mănâncă îngheţată pe stradă.
  -45° - Toţi grecii sunt morţi. Politicienii chiar încep să facă ceva pentru cei fără locuinţe.
  -50° - Genele încep să ţi se lipească atunci când clipeşti. În
  Alaska , oamenii îşi închid ferestrele de la baie.
  -60° - Urşii albi încep să migreze spre sud.
  -70° - Iadul îngheaţă.
  - 73° - Serviciile speciale finlandeze îl evacuează pe Moş Crăciun din Laponia. Ruşii poartă căciuli cu urechi.
  -80° - Avocaţii bagă mâinile în propriile buzunare.
  -114° - Alcoolul etilic îngheaţă. Ruşii nu sunt fericiţi.
  -273° - Zero absolut, mişcarea atomilor se opreşte. Ruşii poartă cizme.
  -295° - 90% din planetă e moartă. Echipa de fotbal a Rusiei devine campioană mondială.

  RăspundețiȘtergere
 62. Ana,

  Eu voi posta actualizarea pensiilor in varianta L164 si in varianta Legii privind sistemul unic de pensii.
  Ia te rog in calcul ca incepand cu 01.01.2011, toti inclusiv militarii vor iesi la pensie conform celei de-a doua, iar in ipoteza ramanerii in vigoare a pensionarii noastre in prima varianta inseamna ca vor fi 2 sisteme paralele, in contradictie cu spiritul celei de-a doua. Oare pe viitor cine va beneficia de conditii mai bune!?
  1. L 164: SECŢIUNEA a 4-a Actualizarea pensiilor:
  Art. 48. - (1) Cuantumul pensiilor militare se actualizeaza dupa cum urmeaza:
  a) ori de cate ori se majoreaza solda de grad si/sau solda functiei maxime ale cadrelor militare in activitate, potrivit gradului militar avut la data trecerii in rezerva, in raport cu procentul de stabilire a pensiei in conditiile prevazute la art. 22-24;
  b) in functie de posibilitatile financiare, in cursul executiei bugetare, prin indexare cu un procent care sa acopere cu pana la 100% rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului;
  c) in situatiile in care masurile de protectie sociala prevazute la lit. b) se regasesc in majorarea soldelor de grad si/sau soldelor de functie ale cadrelor militare in activitate, actualizarea pensiilor se efectueaza in conditiile prevazute la lit. a).
  Legea unica:
  Art. 102. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea
  punctului de pensie este de 732,8 lei.
  (2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din
  rata inflaţiei la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului
  salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.
  (3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (2),
  realizaţi pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii
  punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
  (4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (2), realizaţi pe
  anul precedent, au valori negative se păstrează ultima valoare a punctului
  de pensie.
  (5) Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se
  majorează anual cu 100% din rata inflaţiei la care se adaugă 45% din
  creşterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent.
  Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare
  la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu
  câte 5 procente în fiecare an.
  (6) Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se
  majorează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.
  Privitor la legea unica, ar fi bine sa o citeasca si cine urmeaza la pensie, pentru ca, dupa parerea mea ar fi bine sa se grabeasca, respectiv, desi sunt aceleasi conditii mai bune pentru militari ca si in L 119, este preavazuta si o perioada de crestere graduala a varstei de pensionare pana la 60 ani, dar si o crestere graduala a stagiului complet de cotizare pana la 30 ani. Mai precis inseamna ca perioadele pana la iesirea la pensie cresc cu 3 luni pe an pana in ianuarie 2030 (+ 5 ani). Cea mai parsiva prevedere, dupa parerea mea este cea de-a doua, respectiv cresterea stagiului complet de cotizarecu 10 anipana in 2030. Pe intelesul tuturor: daca in fiecare an acumulati 3 puncte in plus la pensie, de fapt punctajul total ramane identic, pentru ca totalul nu se mai imparte la 20 ani ci, exemplu 1 ianuarie 2012, la 20 de ani si 6 luni.
  3 puncte inseamna in acest moment un salariu lunar brut de circa 6.000 lei.
  Aceasta capcana este cumplita pentru cei care ar putea iesi acum, dar vor iesi in 10 - 15 ani. Vor descoperi in 2020 sau 2025, ca au acelasi punctaj ca in 2011.
  Dar oare cati dintre actualii, inca salariati, au 6.000 lei brut?!

  RăspundețiȘtergere
 63. @alex
  buna prezentarea,dar orizontul de timp este destul de indepartat.aceasta lege poate fi imbunatatita oricand pana in 2030 si as putea sa pariez ca in max 2-3 ani va fi imbunatatita,chiar si numai pt faptul ca vin alegerile si presiunea celor 5.5 mil de votanti pensionari va fi enorma.As vrea sa vad si eu partidul care si-ar asuma asemenea sinucidere politica garantata

  RăspundețiȘtergere
 64. akord_75,

  Garantezi ca cei care vor veni, in max 2-3 ani, la putere nu vor profita de aceasta lege si nu vor aburi 4 ani, respectiv cel mult inainte de alegerile din 2017 sa faca un gest electoral.
  Din punctul meu de vedere ar fi bine ca, macar cineva sa respecte prevederea din fosta L 19, cu punctul de pensie = 45% din salariul mediu, caci nimeni nu a respectat-o, iar astia de acum au coborat-o la max. 38%.

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 65. akord_75,

  Privitor la ce ai scris la ora 20.03:
  In momentul in care decizia ICCJ, ramane definitiva (respectiv guvernul nu o contesta in termen de 5 zile), intradevar decizia pe care am primit-o toti devine ilegala si nu mai produce efecte, pentru ca:
  - face trimitere in 2 locuri la HG 735;
  - pentru ca desi scrie in titlu ca recalcularea este in baza L119, procedura de recalculare s-a facut in baza HG 735 (metodologie).
  Si pentru ca am ramas dator si lui Constantin cu un raspuns:
  - In dat de 11.12.2010 am primit adeverinta de venit.
  - In data 15.12.2010 am trimis prin curier rapid, cererea de recalculare la DFC/MApN.
  - In data de 16.12.2010, s-a semnat confirmarea de primire.
  Din cele de mai sus rezulta ca am respectat toate termenele, dar am primit ca majoritatea o decizie ilegala in baza HG 735, cu calculatie in functie de salariul mediu pe economie.
  Acum mai am rabdare pana maxim in martie, ca sa primesc pensia recalculata plus diferentele pe ianuarie si februarie. In caz ca nu primesc cele de mai sus, voi da in judecata pentru neaplicarea L 119 si voi cere daune materiale si morale, pentru paguba facuta.

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 66. L263 este mai avantajoasa pt cei ce vor iesi la pensie incepand cu acest an ,desi exista intradevar o rata a cresterii limitei de varsta defavorabila in raport cu cresterea stagiului maxim de cotizare pana in 2030(60/55 respectiv 30/20 ani),deoarece conf.art 170 din L263 se acorda un bonus de catre stat la iesirea la pensie sub forma unui indice de corectie care din calculele mele reprezinta 10% din punctajul mediu anual obtinut.In bani,la valoarea de acum,inseamna aprox.70 lei pentru fiecare punct de pensie acumulat.La o pensie de 4 sau 5 puncte inseamna 3-400 lei in plus lunar.
  E ceva gratis ,deci e ceva bun.
  Numai de bine!

  RăspundețiȘtergere
 67. @ Alex, eu n-as risca, bazandu-ma ca decizia aia devine ilegala, poate intr-un stat de drept, nu la noi... in ce ma priveste, am facut contestatie de 7 zile deja!
  @ esoel, am raspuns tot aici la alta sectiune, nu mai dau copy/paste si aici sa umplem tot spatiul virtual lui plano...
  Cu stima,

  RăspundețiȘtergere
 68. Nu dati vrabia din mana pe cioara de pe gard.Sa ramana asa dar sa se modifice pe ici pe colo...coane Fanica.Lasati manipularile,datul cu presupusul si desteptaciunile. Dati pe ricine in judecata atunci cand va baga, in mod abuziv, mana in buzunar pentru a va ciordi banii.Tot respectul pentru Plano10...corect,impartial si priceput in ale legilor.

  RăspundețiȘtergere
 69. Am primit decizia in data de 17.01.2011,va rog sa-mi spuneti cele 30 de zile pentru contestarea deciziei expira in 15 februarie?,sau se ia in calcul data de 27.12.2010 data in care a fost completata decizia.Astept sa-mi raspundeti la aceasta intrebare,multumesc mult

  RăspundețiȘtergere
 70. @ Nelutu, daca data stampilei din localitatea dvs e 17.01 atunci e 16.02 termenul
  Cu stima,

  RăspundețiȘtergere
 71. @ Alex
  Imi cer scuze daca am fost cam dur, dar sunt foarte stresat.Vad ca esti foarte bine pregatit juridic.
  @ceilalti
  A lucrat cineva in economia nationala, la Casa Poporului, in perioada 88-89 ? Eu numai tin minte numarul unitatii militare, doar detasamentul de constructii nr. 4 imi scrie in fisa cu locurile de munca.Cei care am fost DETASATI acolo, nu ne apare in adeverintele de venit primele lunare-300 lei si trimestriale-900 lei pe care le-am primit de acolo, pe timpul detasarii.mentionez ca solda o primeam de la unitatea de unde am fost detasati.Cred ca conteaza si aceste sume la racalculare !

  RăspundețiȘtergere
 72. D-le plano , alex, va intreb urmatoarele:
  Art. 4 alin (2) legea 119 / 2010:

  (2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabileste in baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si se plateste de la data de intai a lunii urmatoare expirarii perioadei de recalculare prevazute la alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz.

  DECI, PRELUNGINDU-SE PANA 31.12.2011, prin viitoarea OUG , vom primi pensii recalculate incepand cu 01.01.2012, guvernul neatacand in termen de 5 zile HG 735 .
  Sigur nu va ataca, ca sa plateasca pensiile incepand cu 01.01.2012.

  HG 735 spunea la art. 10 alin. (2), stiu ca nu o sa mai fie valabila, dar sigur se va tine cont in viitoarea HG

  Art. 10 alin.(2)
  Drepturile de pensii recalculate potrivit alin. (1) se acorda astfel:
  a) de la data de intai a lunii urmatoare expirarii procesului de recalculare, daca cererea, impreuna cu documentele doveditoare, a fost depusa in termenul general de prescriptie;
  IMI PUTETI SPUNE CARE A FOST TERMENUL GENERAL DE PRESCRIPTIE ?
  Cumva 31.12.2010 ???
  ASTA AU OBTINUT CELEBRII COLONEI DE LA SCMD:
  NU o sa mai primim pensii recalculate de la 01.01.2011, ci de la 01.01.2012. DE CE SA NU MOARA SI CAPRA CELOR CARE AR FI AVUT DE CASTIGAT de la HG 735?
  Va multumesc !!

  RăspundețiȘtergere
 73. Domnilor colegi,

  Pe "roarmy 230", cineva a postat proiectul de OUG care abroga HG 735 si HG 737, respectiv aduce completari si modificari la L 119.
  Desi pana apare in MO eu sunt sceptic, mai ales ca nu l-am gasit si din alte surse, este interesant de citit.
  POZITIV:

  2. La articolul 3 alineatul (3) se abrogă.

  3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) - (5), cu următorul cuprins:
  „(3) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) recalculate conform art. 5 alin. (4), se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza veniturilor realizate lunar de beneficiari.
  (4) Obligaţia identificării şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii prevăzute la alin. (3), revine instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora beneficiarul şi-a desfăşurat activitatea.
  (5) Instituţiile prevăzute la alin. (4) transmit datele necesare revizuirii, la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011.”
  Art. 14. - Pensiile recalculate pe baza veniturilor lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare, rămân în plată în cuantumurile rezultat în urma recalculării.
  Art. 15. - Pensiile recalculate pe baza veniturilor realizate şi a salariului mediu brut pe economie, pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cuantumurile aflate în plată în luna decembrie 2010, se menţin în plată în cuntumurile rezultate în urma recalculării.
  Art. 16. - Pensiile recalculate pe baza veniturilor realizate şi a salariului mediu brut pe economie, pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cuantumurile aflate în plată în luna decembrie 2010, se menţin în plată în cuntumurile avute în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011.

  NEGATIV:
  4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
  „Art. 41. - (2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se acordă astfel:
  a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacă cererea, împreună cu actele doveditoare, a fost depusă în termenul general de prescripţie;
  b) de la data de întâi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii, peste termenul prevăzut la lit. a).”

  5. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „(4) În cazul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), recalculate conform art. 5 alin. (4), pentru care, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldelor lunare corespunzătoare gradelor militare deţinute şi funcţiilor exercitate, a funcţiei minime corespunzătoare gradului militar deţinut conform anexei nr. 2 la prezenta lege, dar nu mai puţin decât salariul mediu brut pe economie, după caz.”
  Nu am reusit sa o citesc decat o data si am nevoie sa o studiez cu atentie, dar s-au eliminat articolele ilegale, ceea ce este pozitiv.
  Pe de alta parte este neconstitutional ca la cei ce au depus actele in termen si le creste pensia,sa li se recalculeze cu 01.01.2011, iar pentru ceilalti cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii si a actelor doveditoare.
  O alta problema este ca nu se specifica "toate actele doveditoare" sau numai cele gasite pana la acea data.
  Va rog analizati la rece si incercati sa faceti ca mine: respectiv ceea ce este mai bine pentru dumneavoastra.
  Eu cred ca desi este acceptabila, nu este in totalitate legala si creeaza discriminare intre cei care au depus cererile in decembrie si cei care au depus cererile dupa expirarea termenului conform primei variante a L 119.
  Cred ca acest articol va fi sigur contestat in instanta.

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 74. @Alex

  Ultimul tau mesaj postat aici nu poate fi afisat din cauza ca este prea mare.
  Oricum, despre proiectul de modificare a L 119, aruncat e piata ca balon de incercare, am deschis un nou topic.

  RăspundețiȘtergere
 75. Plano10,

  Am vazut si, deoarece initial mesajul fusese acceptat, am asteptat sa vad ce se intampla.
  Sa inteleg ca acum sa trecem pe noul topic?
  Discutant cu un prieten am ajuns la ceeasi concluzie: se testeaza reactiile noastre!
  Eu sper un singur lucru: sa nu se considere reactiile condeucerilor sindicatelor ca fiind reprezentativa pentru toti. Personal nu am incredere in ei si aprob doar o parte din actiunile lor.
  Oricum, asa cum am scris in mesajul care nu a aparut, cred ca trebuie sa ne axam pe contestarea Art. 4/1 si a Art. 5, pe care eu le consider neconstitutionale si discriminatorii.

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 76. D-le plano, observ ca ce va convine lasati ,ce nu stergeti.Am postat cateva randuri despre SCMD, dar vad ca v-au platit sa stergeti atingerile aduse lor. Nu are importanta, daca nu vreti sa fiti impartial, va rugasem printre altele sa-mi spuneti daca stiti cam care ar fi termenul general de prescriptie ?

  RăspundețiȘtergere
 77. @Anonim
  Nu am sters nimic. Sa verific daca nu ati intrat la spam.
  Termenul general de prescriptie este cel prevazut In Legea prescriptiei extinctve si este de 3 ani.

  RăspundețiȘtergere
 78. Multumesc, am mai pus aceasta intrebare si altceva si in topicul cu modificare 119. O zi buna !

  RăspundețiȘtergere
 79. Anonim
  Ce ti-e greu sa-ti faci un cont si sa semnezi cu acelasi nume.
  V-am spus ca toti anonimii intra la gramada pe un topic si mi-e greu sa va urmaresc.

  RăspundețiȘtergere
 80. Sunt pensionar de urmas MAI si aveam de obtinut adev.cu veniturile tatalui meu de laMAPN.Cei de la DGPasapoarte au trimis cu data pe plic 20 ianuarie catre CMJ datele de identificare ale locurilor de munca ale tatalui meu.Astazi mi-a sosit plicul cu faptul ca DGP a trimis catre CMJ datele respective.Am mers cu speranta la CMJ ca voi obtine datele si cand colo mi se spune ca nu se mai poate da curs cererii mele deoarece nu au primit noile reglementari.Faza mai comica era daca aveam de obtinut pentru 15-20 ani dar dosarul sa fi fost intocmit de catre MAI.Multumesc d-lui Plano pentru sfatul acordat in legatura cu contestarea pensie.Va salut cu respect.(Catalin)

  RăspundețiȘtergere
 81. @All
  Dupa ce a aparut proiectu de OUG vad ca a scazut numarul celor care se chinuie sa compuna contestatii!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 82. Plano10,

  Eu am facut contestatie, chiar daca devine inutila in conditiile suspendarii si eventual a viitoarei abrogari a HG 735, din doua motive:
  1. Cred ca este bine sa suflii si in iaurt cu actualii guvernanti.
  2. Eu am trimis cererea de recalculare in termen si, in situatia in care mi s-a inregistrat cine stie cand, as vrea sa mai am ceva la dosar pentru o eventuala viitoare contestatie.
  Pe de alta parte consider ca aceasta tacere poate sa fie si un semn bun: lumea a inceput sa citeasca si sa faca analize inainte de a vorbi!

  Am onoarea,

  RăspundețiȘtergere
 83. @Alex
  Cred ca ar fi bine ca lumea sa astepte adoptarea de catre Guvern a OUG.
  Si asa nu trece termenul de 30 de zile pana saptamana urmatoare.

  ATENTIE!!!

  OUG introduce doua noi termene de revizuire a Deciziilor de recalculare pe care dvs le aveti sau le veti avea in scurt timp:
  1.revizuirea din oficiu pana la 31 12. 2011 -Termen pentru Institutiile militare si Casele Sectoriale.
  2. revizuirea la cererea pensionarului cu termenul general de prescripti de 3 ani... care incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a OUG.

  RăspundețiȘtergere
 84. @ Plano10: nu sunt specialist in domeniul juridic, insa uitandu-ma pe Legea de revizuire a Constitutiei din 2003, art 115, alin 4-8, nu sunt convins ca OUG apare chiar saptamana viitoare; termenul de 30 zile e riscant... eu am recomandat oricui sa faca contestatie, mai putin celor carora le-a crescut cuantumul si, evident, sunt multumiti; deocamdata contest o aberatie dar o CONTEST in termenul legal, evit orice surpriza neplacuta...

  RăspundețiȘtergere
 85. Skiuc
  La 01 02 incepe noua sesiune parlamentara. Se poate indeplini rapid cerinta Constitutionala de depunere OUG la camera competenta inainte de a fi publicata in MO

  RăspundețiȘtergere
 86. NU MA MAI INTERESEAZA BASESCU ,BOC,CASE DE PENSII, TV-URI,PRESA,PARLAMENTARI,SENATORI,ETC ,MA INTERESEAZA CA CEL CARE MIA BAGAT MINA IN BUZUNAR FARA SA MA INTREBE ,IN CEL MAI SCURT TIMMP SA-I TRIMIT IN VIZITA O VADUVA NEAGRA SA-L SCAPE DE GRIJILE MELE ZILNICE...NU MAI BATETI APA IN PIUA CA PUTE RAU ....

  RăspundețiȘtergere
 87. PS. imi pare extrem de rau ca nu am stiut sa folosesc munitia din dotare in decembrie 1989....altfel puneau azi problema despre armata cei care critica armata sub diferite aspecte...BA PROSTANULE DE GUSE TU NICI NU STI CE INSEAMNA POPOTA CADRELOR...LASA ARMATA IN PACE SI OCUPATE IN CONTINUARE DE TOV. LAVINIA...ADU INAPOI COMBINATUL DIN CAMPIA TURZII SI APOI MANCAM LA POPOTA TA DE LA SEDIUL PARTIDULUI TAU IMPUTIT ...HAI SICTIR

  RăspundețiȘtergere
 88. INTERESANT!
  Astazi n-a mai prezentat interes acest articol de pe blog, desi o saptama a fost in topul deschiderilor de pagina!
  Sa inteleg ca interventia lui Boc in care a mai dat un termen de revizuire din oficiu a deciziilor a mai taiat din elenul de a contesta Decizia de recalculare?

  RăspundețiȘtergere
 89. Raman la parerea mea, deciziile se contestau din start... evident, mai putin la cei carora le-a crescut! in incurcatura asta, voita, de legi, HG, OUG contestatia este SFANTA, tinand cont ca nu costa nimic! Pe toate scrie ca se pot contesta in 30 de zile... deci asa trebuie facut! :) Iar cine se bazeaza pe interventia lui Boc inseamna ca nu s-a fript inca suficient...

  RăspundețiȘtergere
 90. Conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , anexa nr 6 . fiind nascut la 25 noiembrie 1959 , stagiul complet de cotizare este de 22 ani si 7 luni .
  Conform Legii 263/2010 , art.55 (1) persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare .
  Am lucrat in conditii deosebite 11 ani , 8 luni si 25 zile .
  Conform art.55 , varsta standard de pensionare se poate reduce cu 2 ani ( 10 ani impliniti in conditii deosebite )
  Rezulta ca actualmente indeplinesc conditiile pentru a mi se recalcula pensia , tinandu-se cont de perioada lucrata dupa pensionare .
  CE TREBUIE SA FAC : Sa solicit Casei Sectoriale de Pensii a M Ap.N recalcularea pentru cei 5,5 ani lucrati ?

  RăspundețiȘtergere
 91. in 12 ianuarie am primit 1 decizie de recalculare a peniei(pensie de urmas) cu cuantumul redus cu 252 lei, dupa care la cateva zile am mai primit o alta decizie de recalculare a pensiei, detaliata pe ani, dar cuantumul nu era diminuat, era cel avut in decembrie 2010 si la care erau adaugate pt. a fi primite din februarie si cele 252 lei lipsa. La care sa fac contestatia - la prima decizie doar diminuata cu 252 lei sau si la a 2-a decizie la care se revenea la cuantumul initial + diferenta luata in ianuarie, ca in asta a 2-a decizie se prezinta anii lipsa si solda calculata la salariul mediu pe econolie in anii lipsa ? multumesc ! Sic Odi

  RăspundețiȘtergere
 92. Anonim
  Faci contestatie la amandoua... ca si asa vor fi revizuite din oficiu.

  RăspundețiȘtergere
 93. @anonim 12:49
  Pentru cei 5,5 ani lucrati in civilie trebuie sa v
  veezi urmatoarele elemente:
  -find vorba de o pensie civila,stagiul maxim de cotizare este pe anexa 5 si este de 35 de ani pt tine iar varsta standard de pens.este de 65 de ani (minus 2 conf art55)
  -deoarece nu indeplinesti cond. pentru o pensie civila(cf. anexei 5) pt.limita de varsta trebuie sa vedem daca poti obtine o pensie anticipata:se acorda cu 5 ani inainte de termen adica la 60 ani fara alte reduceri dar daca ai cotizat 35 de ani plus inca 8 peste,deci 43 de ani cu tot cu cei 11ani 8 lunu si25zile plus vechimea din armata fara scoala militara;
  -daca ai acesti 43 ani sau ii faci pana la 60 ani,la 60 de ani poti cere o astfel
  de pensie;
  -daca nu ai acesi 43 de ani pana la 60 de ani,poti cere la 60 de ani o pensie anticipata partiala(cu reduceerea procentuala de 0,75% pt fiecare luna ramasa pana la 65 de ani)dar daca ai minimum 35 de ani stagiu de cotizare cu toate vechimile aratate mai sus;
  -daca nu vei avea nici acesti 35 de ani pana la65 de ani,nu poti cere nimic decat la 65 de ani,daca ai totusi stagiul minim de cotizare cf amexei 5 adica 15 ani ceea ce evident ca ai;
  Te rog sa analizezi si daca vrei sa imi spui.
  Daca am gresit rog sa fiu corectat.
  Cu stima!

  RăspundețiȘtergere
 94. @essoel
  Nu zapaci omul ca el este deja pensionar militar anticipat.Este deja pensionar pt limita de varsta, conf aert 2 din L 119.
  I-am raspuns eu la alt topic.

  RăspundețiȘtergere
 95. @Plano 10
  OK!Am citit si am inteles.Dar te rog sa mai raspunzi la ointrebare:la care stagiu maxim de cotizare se calculeaza punctajul lunar pt. anii lucrati in civilie - la celdin anexa 5 sau anexa 6 ?
  Multumesc !

  RăspundețiȘtergere
 96. @esoel
  Am spus dea atatea ori ca la cel din civilie. Spune expres in Legea 263

  RăspundețiȘtergere
 97. Dupa tot ce s-a intamplat cu modificarile facute de guvern, mai este nevoie sa contestam deciziile de pensie ?

  RăspundețiȘtergere
 98. @Alex
  Depinde!
  Celor carora li s-a recalculat pensia pe baza veniturilor reale si le-a iesit o pensie mai mica... decizia nu se mai revizuieste din oficiu si, dupa 30 de zile, ramane definitiva.
  Aici solutia este contestarea deciziei. Mai au calea revizuirii la cerere in termen de trei ani.
  Cei care au deciziile calculate pe baza salariului mediu au fost repusi in termen de revizuire din oficiu sau la cerere de OG nr.1/2011 iar din februarie primesc pensia la valoarea din decembrie anul trecut. Aici nu ar mai exista, pana se da decizia de revizuire, un interes de a face, acum, contestatie.

  RăspundețiȘtergere
 99. Buna ziua. Plano10, la contestarea deciziei de pensionare, este necesar sa apelez la un avocat? Multumesc. Dan.

  RăspundețiȘtergere
 100. @ Dan, contestarea o faceti la Comisia de Contestatii, e o etapa prealabila, deci NU! daca deschideti actiune in instanta va va trebui desi, daca aveti o pregatire juridica solida, puteti merge si singur...

  RăspundețiȘtergere
 101. @Dan
  In faza procedurii catre Comisia de contestatii nu e cazul sa apeleti la avocat.
  Daca ati mai trecut prin procese si stiti cat de cat cum se desfasoara o sedinta de judecata n-ar fi cazul nici in instanta. Important este sa stiti ce solicitati instantei.
  Sunt putini avocati care cunosc specificul pensiilor militare.

  RăspundețiȘtergere
 102. Plano10, penultima intrebare am facut-o pe blogul RECALCULARE PENSII PT. STAGIU DE COTIZARE DUPA PENSIONARE,intrucat am lucrat cu carte de munca 10 ani dupa pensionare. Am contestat decizia de pensionare m.ap.n .pe 30 dec .2010. intrucat nu s-a luat in calcul adev. C.M.J. 9 ani cond. deosebite de munca cf.L19/2000 si L 164/2001-HG 261/2001.In acea perioada am obtinut si 10/% pt. cond deosebite acordat prin analiza efectuata de DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA. Datorita indemnului tau maine ma prezint la Tribunal fara avocat .Multumesc te tin la curent. Dan Iasi.

  RăspundețiȘtergere
 103. Domnule Plano10, am rugamintea ,daca timpul va permite, sa-mi precizati daca fiul meu, nascut la 22.03.1978, incadrat in grad de HANDICAP ACCENTUAT cu certificat PERMANENT ,si diagnostic "ENCEFALOPATIE INFANTILA SECHEARA, INTARZIERE MINTALA QI-40",daca va putea beneficia de PENSIE DE URMAS conform L.263/2010 sectiunea 5, art.84. Precizez ca handicapul este din nastere.Nu mi-am propus sa ma prapadesc, dar asa pentru perspectiva , caci la cat le acorda statul acum la handicapati 234 lei, este jale.Cu multe multumiri si stima.

  RăspundețiȘtergere
 104. @relu
  Desigur.Pentru a va convinge cititi capitolul -pensia de urmas- din Legea 263/2010. O gasiti si aci pe blog.
  Eu va doresc pensie lunga ca asa e mai bine si pentru fiul dvs.

  RăspundețiȘtergere
 105. V-as ruga sa imi spuneti care este data pana cand trebuie sa primesc decizia provizorie de pensionare, deoarece eu inca nu am primit-o si primesc pensia ca si in decembrie. Sa inteleg ca nu se va modifica in minus pensia? Multumesc anticipat ! Un pensionar militar.

  RăspundețiȘtergere
 106. @ Anonim 16:18, nu ati dat mai multe date... din ce spuneti nu intelegem daca in ianuarie ati luat la fel ca in dec 2010 sau nu... reveniti cu detalii

  RăspundețiȘtergere
 107. @anonim
  Singura Casa Sectoriala care nu a emis Decizii de recalculare este cea a SRI, desi ea a recalculat cel mai corect pensiile, ramanandu-i foarte putine de revizuit, asa cum rezulta din comunicatele de pe site-ul SRI, reluate si pe acest Blog.
  Din unele surse ale pensionarilor SRI, abia dupa 01 03 2011 va emite si deciziile.

  RăspundețiȘtergere
 108. @ Skiuc, da. in ianuarie si februarie am primit aceeasi pensie ca si in decembrie 2010.
  @ Plano10, eu fac parte din MApN.

  RăspundețiȘtergere
 109. Anonim
  Ceva nu e in regula! Te-au sarit de la recalculare ...sau te-au trecut pe alt tabel....
  Sa admitem ca iesea aceeasi pensie, dar tot trebuia sa-ti comunice cat ai punctajul general de pensie!

  RăspundețiȘtergere
 110. Domnule Plano 10 am o deosebita rugaminte sa se faca cunoscut vechimea reala a maestrului sef Dogaru,si dece oare la sindicatul acestui ilustru om se percepe cotizatia pe o durata de 12 luni calendaristice,ca prea mult ne-a plimbat si mintit cu desinformarile grosolanew si deasemeni sa ne faca cunoscuta si averea sa caci nu este domnia sa chiar sarac,mai ales ca lider sindical,in fapt au mai fost si altii,Mitrea;Ciorbea;Hosu si lista continua multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 111. Ce rost mai are sa fii militar in tara asta in care nici macar o pensie nu ti-o poate plati!

  RăspundețiȘtergere
 112. De platit ti-o plateste, Ionuț Cand mai mica, cand mai mare!

  RăspundețiȘtergere
 113. mare nesimtire a casei de pensii MAI .au trimis recalc.cu trei zile inainte de craciun ca o felicitare probabil,cand am vazut taierea de 10 milioane,perioada de calcul 41 ani 6 luni 8 zile,nu am avut decat sa ma rog la sanatatea batranului BOC ca la adus pe lume pe taietor.ASA sa le ajute DUMNEZEUL LOR,sa apuce pensia cand o................

  RăspundețiȘtergere
 114. Am lucrat ca ofiter activ la Ministerul de interne . Unitatea militara UM 0632 mi-a eliberat adeverinta de vechime din anul 1949 luna decembrie pina in anul 1981 luna septembrie.Mi-a fost stabilita o vechime de 31 de ani,9 luni si 2 zile.In data de 27.12.2010 am primit decizia de pensionare nr.91034 prin care mi-a fost diminuata pensia calculata initial.Am costatat ca baza de calcul a noii pensii nu se baza pe veniturile reale, fapt ce m-a determinat sa contest modul de calcul pritr-o contestatie depusa la Comisia de contestatii pensii din cadrul Ministerului Administratiei Si Internelor.Pasul urmator am incercat sa intru in posesia veniturilor reale si m-am adresat la Ministerul de Interne pentru a cere lamuririi asupra modului cum asi putea sa ajung la unitatea militara mai sus amintita pentru a-mi elibera o adeverinta cu veniturile reale si mi-sa spus ca nu este nevoie caci intra in obligatia celor care efectueaza recalcularea.In continuare am asteptat sa vad ce efect are contestatia facuta de mine si ca rezultat in data de 12.12.2011 am primit aceiasi decizie (nr.91034 ) cu acelasi cuantum al pensiei . Ce pot sa fac in continuare,cum pot sa dau de unitatea mai sus amintita care se pare ca ar putea sa detina baza de date,la cine sa ma mai adresez ?

  RăspundețiȘtergere
 115. Mihai
  Daca zici ca ai primit adeverinta cu veniturile pe 31 ani de la UM 0632 poti formula in termen de 30 de zile contestatie impotriva Deciziei de revizuire la Casa Sectoriala de Pensii MAI in care folosesti si o copie a acelei adeverinte.
  Din cate vad pe net, Um 0632 a MAI(practic contrainformatii militare) a fost preluata de MApN dupa 1989 si are sediul in Bucuresti pe Drumul Taberei.

  RăspundețiȘtergere
 116. Sunt in ceata aproape totala.

  Cunoaste cineva?
  Ce efecte juridice (mai la concret) produce Decizia nr. 29 din 12.12.2011 asupra sustinerii Contestatiei contra noilor Decizii de pensii, emise potrivit O.U.G. nr. 1/2011?
  Aveti vreo sugestie cum ne putem folosi de motivatia Deciziei nr. 29 din 12.12.2011?

  RăspundețiȘtergere
 117. am primit decizie de revizuire si am facut contestatie in termenul legal de 30 de zile de la data stampilei de pe plic.Intre timp am primit si recalculare prin care imi adauga o anumita suma reprezentand perioada lucrata dupa iesirea la pensie (suma e calculata corect pentru anii lucrati in viata civila) .
  Trebuie sa contest din nou si aceasta decizie sau ramane valabila cea dinainte?
  Urmeaza desigur sa ma adresez instantei dupa primirea raspunsului la contestatie. Daca o accept asa cum e si nu o contest si pe aceasta de asemenea in termen de 30 de zile ramane definitiv si cuantumul la care s-a adaugat?
  Nu voi pierde di start in fata instantei ca nu am contestat ultima decizie?

  RăspundețiȘtergere
 118. @koko,eu am primit decizia in mai 2011 si am gasit greseli de calcul[ex.1995=5,76 puncte,iar grupa de munca 50%=2,48puncte in loc de 2,88],anumite sume reprezentand prime orare de zbor,alXIII lea sal+prime cu diferite ocazii[3%/an-media].Am facut atunci contestatie ,am primit banii incepand cu 01.01.2011,;acuma am primit aceiasi decizie dar cu data de acum si am dat telefon ,mi s-a raspuns ca ramane valabila contestatia aiasi ca in martie o sa primesc raspuns la contestatie.Tu faci cum crezi dar cel mai bine da telefon la MApN {DFC}stii nr?
  0213195858 raspunde centrala si cereti pensii militare[de preferat intre orele 13-14]Toate cele bune .tigri2

  RăspundețiȘtergere
 119. @KOKO
  Daca este corecta recalcularea ce rost are s-o contesti?
  Ai primit o decizie de recalculare pentru anii de dupa pensionare care are alt regim juridic fata de decizia de revizuire pe care ai contestat-o.
  Cuantumul pensiei tele are doua componente:
  -partea pentru activitatea militara si cea recunoscuta in decizia de revizuire.
  -partea pentru activitatea lucrata dupa pensionare.

  Daca nu primesti raspuns in termen de 45 de zile, te poti adresa Tribunalului,facand dovada ca ai parcurs procedura prealabila de a contesta la Comisia de contestatii a MApN

  RăspundețiȘtergere
 120. @Tigri
  Ia uita-te pe desfasuratorul veniturilor pe anul 1995, nu cumva ai cateva luni in care nu ai grupa de munca.
  Punctajul anual de 5,76 include in el si sporul pt pensia suplimentara?
  Tu bananai degeaba pe acest blog daca ai contestat din iunie, nu ai primit raspuns, si nici macar acum nu te-ai adresat instantei.
  Asteapta @Tigri, asteaaaaaapta!

  RăspundețiȘtergere