Gânduri despre trecut, prezent și viitor

Un produs Blogger.

6 ianuarie 2011

Daca sunteti nemultumiti de decizia de recalcularea pensiei: SCMD va ghideaza!

30 comments


COMUNICAT

Departamentul juridic al SCMD întrunit în şedinţa din 04.01.2011a redactat ,,GHIDUL CU DEMERSURILE MEMBRILOR  ŞI ACTIVITĂŢILE  FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
 PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR”, pe care îl redăm mai jos:
GHID
CU DEMERSURILE MEMBRILOR  ŞI ACTIVITĂŢILE  FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
 PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR

Stimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi noua decizie de recalculare a pensiei emisă de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., M.A.I., S.R.I, în temeiul Legii nr.119/2010 şi a H.G. 735/2010.
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat cu ceea ce conţin legile în acest domeniu, poţi decide singur calea de urmat: te opreşti la noua decizie pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD

Secţiunea 1 – La primirea NOII DECIZII

NU ARUNCA PLICUL. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII.
(1) Verifici noul cuantum al pensiei şi citeşti temeiurile de fapt şi de drept scrise de casa de pensii sectorială. Indiferent de cuantumul pensiei, ai două opţiuni: a) să o accepţi aşa cum este şi nu faci nici un demers sau b) să nu o accepţi şi treci la contestarea ei.
(2) Dacă o accepţi în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă. Te rugăm ca în acest caz să anunţi filiala de care aparţii pentru ca noi să–i putem urmări/ajuta/îndruma doar pe cei care fac contestaţie.
(3) Dacă nu o accepţi treci la contestarea ei. Contestaţia se face în termen de 30 de zile de la primirea noii decizii la comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi  Serviciului Român de Informaţii. Scrii contestaţia după modelul conceput de specialiştii SCMD. Modelul contestaţiei se află la filiala din care faci parte. Este important ce ceri în contestaţie.
(4) Contestaţia o pui în plic şi o trimiţi prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii  care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. După primirea contestaţiei de către comisia de contestaţii, poştaşul îţi va înmâna confirmarea de primire la scrisoarea cu care ai expediat contestaţia. Reţine data din confirmarea de primire, când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii că a primit scrisoarea ta (Caseta – Se completează de destinatarul trimiterii: Confirm primirea ....... azi, data de ..........., Calitatea primitorului .....................), deoarece de la acea dată curge termenul de 45 de zile de soluţionare a contestaţiei pentru tine.

Secţiunea a 2 - aLa primirea RĂSPUNSULUI LA CONTESTAŢIA TRIMISĂ
(1) În funcţie de răspunsul primit, sunt următoarele variante.
a) S-a acceptat în totalitate contestaţia de către comisie. În această variantă, vei primi o nouă decizie, prin care se arată temeiul de fapt şi de drept care a stat la baza acesteia.
b) S-a acceptat parţial contestaţia de către comisie. În această variantă, soluţionarea pretenţiilor tale se rezolvă la tribunal.
c) Nu s-a acceptat contestaţia, de către comisie, aceasta fiind însoţită de explicaţii privind temeiul de fapt şi de drept pentru care s-a respins. În această variantă, decizia trebuie contestată la tribunal.

Secţiunea a 3 – a – Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ
(1) Prima instanţă este tribunalul, iar a doua instanţă este curtea de apel.
(2) Sunt două căi de urmat: prima, printr-o acţiune proprie, iar a doua, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD.
(2.1.) În primul caz, printr-o acţiune proprie, te poţi adresa unui avocat cu suportarea cheltuielilor. SCMD în acest caz, nu te poate ajuta. Te rugăm ca în acest caz să informezi în scris filiala din care faci parte.
(2.2.) În al doilea caz, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD, în care cheltuielile sunt suportate de organizaţie. În raport de nevoile proceselor, se pot cere şi alte sume.
(3) Dacă te-ai alăturat SCMD, atunci vei face următorii paşi:
Pasul 1 - După trimiterea contestaţiei la comisie, în termen de max. 3 zile calendaristice, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul):
1.1.                    - copie după decizia veche de pensie;
1.2.                    - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.3.                    - copie după noua decizia de pensie;
1.4.                    - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.5.                    - copie după contestaţia trimisă şi confirmarea de primire a      
                       contestaţiei.
         Pasul 2 - După primirea răspunsului de la comisia de contestaţii, în termen de max. 3 zile calendaristice, depui la filială copie după răspunsul privind soluţionarea contestaţiei.
         Pasul 3 - În cazul în care, în termenul legal de la înregistrarea cererii de contestaţie, nu ai primit răspuns la această cerere, în termen de max. 3 zile calendaristice, de la epuizarea acestui termen, te prezinţi la filială pentru a comunica această situaţie.
         Pasul 4 – Prin excepţie de la regula generală, prezentată la paşii 1, 2 şi 3, membrul de sindicat poate depune documentele de la pasul 1, la orice filială a SCMD din ţară, pentru motive personale, care nu îi permit depunerea acestora la filiala unde este înscris ca membru. În această situaţie, membrul de sindicat are obligaţia de a fi permanent în legătură cu filiala unde a depus documentele pentru a semna personal tabelul nominal care însoţeşte intervenţia în instanţă.
         Pasul 5 - Atât la depunerea răspunsului la contestaţie (vezi pasul 2 de mai sus), cât şi la comunicarea epuizării termenului de răspuns la contestaţie (vezi pasul 3 de mai sus), fiecare membru al SCMD va face dovada plăţii cotizaţiei pe anul 2011,  conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SCMD.
(4) Încadrarea în termenele legale este esenţială pentru susţinerea demersurilor în instanţă.
(5) La sediul din ............................................, începând cu data de ....................... se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor de la alin 3, Pasul 1, format din colegi din filială prin voluntariat. Cei care nu pot veni la sediu, trimit documentele, la adresa de mai sus, prin poştă, cu confirmare de primire.
(6)            Membrul de sindicat are obligaţia de a răspunde imediat şi de a se prezenta, din proprie iniţiativă sau la chemarea adresată prin sistemul de anunţare cunoscut, pentru a depune documentele respective şi a semna tabelele de reprezentare în instanţă.
TERMENE DE URMĂRIT:
- înregistrare contestaţie  - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei.

PARTEA A II – A
ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SCMD

Secţiunea 1 – PRIVIND EVIDENŢA ŞI ANUNŢAREA MEMBRILOR FILIALEI
a)     actualizarea situaţiei cu membrii filialei (operarea celor care s-au retras, includerea celor noi veniţi, clasarea membrilor pe case de pensii sectoriale, etc.);
b)    constituirea/reactualizarea Sistemului de anunţare a membrilor de sindicat. Sistemul, care va cuprinde mijloacele de anunţare, persoanele responsabile de transmiterea mesajelor şi modalităţile de transmitere/anunţare (prin: e-maile, telefon, corespondenţă, contact direct sau chiar mijloace mass-media – audiovizuale sau scrise locale) trebuie să asigure transmiterea mesajelor până la nivelul FIECĂRUI MEMBRU AL FILIALEI. Noii membrii ai filialei se trec într-un lanţ de anunţare încă de la completarea cererii. În situaţia în care  o persoană de pe lanţul de anunţare nu-şi mai poate îndeplini obligaţiile asumate, renunţă la a mai fi responsabil cu transmiterea mesajelor sau din alt motiv, cel aflat pe treapta ierahică imediat următoare înştiinţează de urgenţă conducerea filialei şi gestionează provizoriu legăturile neacoperite, până la clarificarea situaţiei;
c)     Biroul Operativ (jud., mun., orăş., de sector) se va asigura că fiecare membru al filialei a intrat în posesia Ghidului, inclusiv pentru cei aflaţi în spital sau alte situaţii de excepţie (plecaţi la rude, în staţiuni balneoclimaterice, etc.). Totuşi membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale. Legătura permanentă cu filiala şi înştiinţarea persoanei din amonte pe sistemul de anunţare rămâne principala sa obligaţie. Ghidul va fi afişat permanent pe site-ul filialei;
d)    primirea de noi membri se poate face până în preziua depunerii actelor la tribunal, dacă persoana prezintă dovada contestării noii decizii de pensionare şi plata cotizaţiei de membru SCMD.

        Secţiunea a 2 - a – PRIVIND CONTESTAREA NOILOR DECIZII
a)      contestarea se realizează conform prevederilor cuprinse în Ghidul elaborat;
b)     se operează în evidenţe opţiunile celor care au transmis că nu contestă noile decizii. Se pot întocmi deja tabele separate, urmând ca denumirea acestora sa fie comunicată mai târziu.

Secţiunea a 3–a -  PRIVIND REZOLVAREA LITIGIULUI ÎN INSTANŢĂ
a)     operarea în evidenţele filialei a opţiunilor celor care au înştiinţat filiala că nu se alătură SCMD pentru a merge în instanţă. Arhivarea scrisorilor trimise;
b)    plicul cu documentele prevăzute în Ghid la Secţiunea a 3–a  - Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ, Pasul 1,  se depune în termen de 3 zile calendaristice. Plicul se înregistrează într-un registru special, iar în colţul din stânga sus se scriu următoarele date: numărul de înregistrare din registrul special; data când a fost înregistrată contestaţia; data de rezolvare a contestaţiei (termenul maxim); data limită până la care trebuie depusă acţiunea în instanţă pentru persoana respectivă;
c)     se verifică conţinutul şi dacă nu sunt depuse toate documentele specificate în Ghid, atunci la rubrica Observaţii din registru, se consemnează cele lipsă, iar membrul de sindicat va fi atenţionat ca până la ...... să completeze setul de documente solicitat. Altfel nu va putea fi inclus pe tabel;
d)    termenul de registru utilizat poate fi înţeles ca cel clasic sau fişier electronic de evidenţă, care permite listarea în funcţie de selecţia dorită. Registrul special va avea, în principal, următoarea structură:

Nr. crt
Nume şi prenume, cu iniţiala tatălui
Cine depune documentele
/Semnătura

Cine primeşte documentele /Semnătura
Observaţii
* Se completează cu documentele lipsă din setul obligatoriu de documente prevăzut în Ghid (Secţiunea (3), Pasul1)


(e) Plicurile cu documentele astfel înregistrate, se clasează în prima etapă pe data maximă de soluţionare a contestaţiei, iar ulterior (după expirarea termenului maxim de contestaţie sau depunerea răspunsului la contestaţie – vezi mai jos), pe datele limită de atacare la tribunal. Se depun în fişete metalice, în încăperi care să asigure securitatea şi prevenirea sustragerii lor. Birourile Operative sunt autorizate de a lua orice măsuri pe care le consideră necesare pentru prevenirea sustragerii, a incendierii sau altor motive de forţă majoră.
f)titlul tabelului şi structura acestuia se va comunica, până la sfârşitul lunii ianuarie. Tabelul va avea obligatoriu ,,Nr. crt.”, iar fiecare pagină va fi semnată şi ştampilată. Completarea lor, de regulă, trebuie încheiată până în preziua înregistrării actelor la instanţă. În mod excepţional, în ultima zi se pot ataşa pagini de sfârşit, cu respectarea cronologiei numărului curent.
Din cele expuse rezultă că la o filială pot exista una sau mai multe intervenţii în instanţă, respectiv serii de reclamanţi. Acest aspect rezultă din modul de soluţionare a contestaţiilor de către comisia de contestaţii respectivă.
Modul cum se va realiza conexiunea dintre tabele şi intervenţia în instanţă urmează a fi precizat.

EXEMPLE DE COMPLETARE A PLICULUI 
(în partea stângă sus):

Cazul 1 – fără răspuns la contestaţie
S-a primit decizia pe 10 ian; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 18 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: 18 ian. + 45 de zile = 02 martie; atacarea în instanţă: în perioada 03.03 (+ 30 de zile) -  01 aprilie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.
Completarea plicului:


Nr. 1/21.01.2011
Înregistrare contestaţie: 18.01.2011
T. instanţă:
             I- După: 02.03.2011
             II – Între: 03.03. până la 01.04.


 


Explicitare:
       I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 18. ian. + 45 de zile = 02 martie. Se realizează prima clasare: după acest termen: 02 martie.
       II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 01 aprilie.
Corecţiile se fac în funcţie de cum se găseşte persoana faţă de cele trei termene:
-                           înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
-                           răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
-                           depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei sau epuizarea termenului de 45 de zile în care nu s-a primit răspuns la contestaţie).

Cazul 2 – cu răspuns la contestaţie
Primit decizia pe 11 ian.; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 15 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: = 05 feb. (a primit răspunsul după 22 de zile, faţă de 45 de zile ca termen maxim de soluţionare); atacarea în instanţă: începând cu 05 feb. (+ 30 de zile) până la 06 martie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.


Nr. 2/18.01.2011
Înregistrare contestaţie: 15.01.2011
T. instanţă:
             I- După: 28. feb
             II – Între: 05 feb. – 06 martie
 


Explicitare:
         I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 15. ian. + 45 de zile = 28 feb. Se realizează prima clasare: după acest termen.
II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. În cazul nostru, răspunsul a venit în interiorul termenului maxim de soluţionare a contestaţiei de 45 de zile. Se calculează începând cu 05 feb. Nu se mai ţine cont de termenul scris iniţial la rubrica ,,I – După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 06 martie.

Secţiunea 4 – PRIVIND PRIMIREA DOCUMENTELOR INDIVIDUALE PENTRU ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ
a)    începând cu data de ....../........2011 se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor, de luni până sâmbătă, între orele ........ – ......... la sediul din ........................ pentru înregistrarea, calculul termenelor legale, clasarea plicurilor, completarea documentelor menţionate în Ghid şi semnarea tabelelor nominale pentru acţiunile în justiţie, precum şi alte aspecte de evidenţă;
b)   asigurarea permanenţei se face din membrii secretariatului filialei şi din  voluntari, planificarea acestora fiind întocmită şi urmărită de secretariat. Voluntarii sunt membri ai SCMD, sunt la dispoziţia secretariatului filialei şi primesc sarcini precise de rezolvat. Numărul de voluntari se stabileşte de Biroul Operativ al filialei.

PARTEA A TREIA
MĂSURI URGENTE

Secţiunea a 5 – a – MĂSURI URGENTE – în vederea promovării acţiunilor sindicatului în instanţele de judecată.
            1 – Preşedinţii de filiale vor contacta câte 2 avocaţi din barourile locale în vederea susţinerii acţiunilor la tribunalele locale. Cu prioritate se va face apel la membrii de sindicat care au calitatea de avocaţi şi acceptă să reprezinte interesele colegilor sindicalişti.
În cazul în care nu există o astfel de posibilitate, se va apela la avocaţi din Baroul local.
Se va comunica consilierului juridic Emilian Pielmuş prin e-maile em.pielmus@yahoo.com următoarele date :
                   1 – NUMELE şi PRENUMELE
                   2 – BAROUL DIN CARE FACE PARTE
                   3 – TELEFONUL/ADRESA DE E-MAILE
ale avocaţilor contactaţi.  
Termen: pentru acest demers: 10 zile lucrătoare de la transmiterea acestui comunicat.
         2 – Departamentul juridic va stabili, la o dată viitoare ce va fi comunicată, o întîlnire a preşedinţilor de filială însoţiţi de avocaţii aleşi.
         3 – Se va comunica prin poştă începând cu data de 10.01.2011 exemple concrete de inadvertenţe descoperite în documentele emise de autorităţile abilitate, pentru calculul pensiilor (nereguli constate cu prioritate din adeverinţele de venituri brute/nete), inclusiv copii, de pe aceste documente (adeverinţe).
Responsabilitate: de aplicarea şi monitorizarea măsurilor prevăzute în prezentul comunicat, răspund, conform atribuţiilor, în mod direct, membrii de sindicat şi preşedinţii de filiale.

Şeful DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Gl. Lt. (r) prof. Univ. dr. PAVEL ABRAHAM
30 de comentarii:

 1. Intrucat pe site-ul SCMD-Central nu se prea poate comenta, i-as ruga pe cei care au neclaritati juridice, nu aspecte privind taxele judiciare sau meciuri cu sindicatul, sa le expuna aici.
  Poate se vor indura cei din sindicat sa dea raspunsuri.

  RăspundețiȘtergere
 2. 1. Domnule Plano10, cum adică să se facă dovada plăţii cotizaţiei pe anul 2011?
  2. Unde, cum şi când a fost aprobat ROF la care se face referire în această procedură/algoritm?
  Cu stimă...

  RăspundețiȘtergere
 3. @PKM
  Daca ma intrebati pe mine... cu chitanta de plata:):)
  Si cand ma gandesc ca vor fi cateva zeci de mii de contestatii... ! E nevoie de mult voluntariat!
  Eu sunt adeptul ca fiecare sa-si poarte de grija pe interesele sale, mai ales in primele 2-3 luni de dupa primirea deciziri de recalculare, cand e posibil sa se depaseasca termenele de prescriptie prevazute de L 263.

  RăspundețiȘtergere
 4. @Plano10
  La prima vedere pare documentata si folositoare mai ales datorita detaliilor, cum ar fi ...//pastrati plicurile care au data postei pe stampila//...
  Eu cred ca ar trebui adaugat cel putin inca un detaliu: Titulatura completa si adresa comisiei de solutionare a contestatiilor pt fiecare structura in parte.

  RăspundețiȘtergere
 5. Nu aţi înţeles...Prima mea întrebare se referea la valoarea sumei cotizate. Dacă aceasta va fi plătită în avans pe tot anul, sau numai până la data depunerii contestaţiei?

  RăspundețiȘtergere
 6. @Plano10
  Este posibil ca demersurile contestatarilor sa fie blocate prin diverse procedee:
  -destinatarii nu vor recunoaste in instanta confirmarile de primire si vor spune ca nu au primit contestatiile. Deja pe confirmarile de primire nu se mai trec numele celui care primeste, stampila de expeditie, iar semnaturile sunt nereale. De fapt si datele sunt trecute cat mai ilizibil. Verificati dvs si SCMD.
  -MAp si DFC nu mai primesc contestatiile trimise prin executor judecatoresc cu inmanare personala. La punctele de control se argumenteaza ca nu exista nimeni la compartimentul respectiv sau nu raspunde.... Daca SCMD ar putea initia o actiune de a alatura media in actiunea executorului judecatoresc de inmanare a contestatiilor, asta ar fi o mare lovitura data sistemului si ar naste intrebarea daca institutiile militare respecta legea sau nu si ce se urmareste prin neprimirea contestatiilor.

  RăspundețiȘtergere
 7. @Eu
  -In instante conteaza stapilele postei de pe Confirmarile de primire.
  -Nu exista nicio procedura legala de inmanare a unei cereri in instanta prin executorul judecatoresc. Cererile se depun direct la judecatorul de serviciu sau prin posta.
  -Prin executor se trimit Somatii de punere in intarziere sau Somatii de executare silita.

  RăspundețiȘtergere
 8. @EU
  Daca ar fi stiut adresele Comisiilor de Contestatii cred ca le-ar fi comunicat.
  Dupa cum stii aceste Comisii se constituie in timpul lunii ianuarie.
  Este obligatia MApN, MAI, si SRI sa anunte acele adrese..pentru ca pot fi diferite de adresele Caselor Sectoriale.
  Dar.. daca te uiti pe site-urile Caselor de Pensii, daca exista, nici legislatia in domeniul pensiilor nu este actulualizata.

  @PKM
  -Este bine sa-ti platesti darile la inceputul anului...si pe intreg anul.!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 9. 1. Ar fi posibil ca in finalul deciziei sa scrie: ... poate fi contestata, in termen de ... la........ (si aici sa se dea o adresa cocreta / completa, desi cred ca ... am pretentii cam mari).
  2. @Eu
  Eu am trimis notificarea la platitorul pensiei prin scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire. Mi se pare forma cea mai OK deoarece se intocmeste inventarul plicului in 2 exemplare, unul se introduce in plic, stampilat, iar pe celalat l-am luat eu.
  3. Oricat ar parea de aiurea, pastrati orice hartie aparent fara importanta: plicurile toate, confirmarea de primire, taloane cu sau fara completari / comunicari pe verso etc.
  4. Atentie la chestia cu... depuneti la orice filiala din tara. La cat de aiuriti sunt unii dintre ai nostri, sa nu inteleaga ca pot depune actiunea la orice tribunal din tara!

  RăspundețiȘtergere
 10. Precizari importante face @ELENA, ex-vicepresedinte SCMD!!!
  Este posibil ca Decizia sa precizeze ca este provizorie, calculata in baza art.5 alin (4) din Legea 119/2010, si ca va fi modificata dupa depunerea cererii si a Adeverintei cu venituri de catre beneficiar.
  Mai ales in aceasta situatie ar trebui sa inteleaga toti ca Decizia trebuie contestata imediat la Comisia de Contestatii si sa nu astepte modificarea ei de catre Casa Sectoriala.

  RăspundețiȘtergere
 11. @Plano10
  Nu te simti tu bine daca nu imi tot amintesti ca sunt ex-vicele!
  Cred ca ar fi mai util sa vezi ce sunt - imi permit sa spun, un camarad gata de lupta pentru recastigarea drepturilor pierdute, nu ce am fost!

  RăspundețiȘtergere
 12. @ELENA
  Precizarea era necesara pentru ca de cand n-ai mai scris pe acest blog nu toti cititorii mei stiu cine ESTE @ELENA.
  Multi ar trebui sa se teama de ce esti ...nu de ce ai fost!!!!

  RăspundețiȘtergere
 13. "Acte de procedură:
  Descrierea produsului:
  Trimiteri poştale care circulă deschise - foi volante (citaţie, hotărâre, extras de sentinţă, proces verbal, notificare etc); se prezintă pe formulare speciale cuprinzând două părţi:
  înştiinţarea (recomandata propriu-zisă);

  dovada (confirmarea de primire).

  Formularele emise de persoanele juridice abilitate se tipăresc cu aprobarea C.N.P.R. (pe imprimat trebuie să fie tipărită menţiunea corespunzătoare). Punerea în circulaţie şi utilizarea unor formulare de îndeplinire a procedurii, altele decât cele aprobate de C.N.P.R. , conduce la neacceptarea lor la prezentare.

  Se recomandă expeditorilor ca actele de procedură să prezinte o bandă adezivă (autocolantă) care să permită afişarea lor.

  Textul înştiinţării se redactează de către expeditor în funcţie de scopul urmărit (exemplu: citaţie, comunicare, hotărâre, extras din sentinţa, proces verbal, notificare etc). Extrasele sentinţelor şi deciziilor circulă anexate la actele de procedură.
  Serviciul se oferă numai în sistemul de viteză neprioritar."
  ........Vedeţi pe site-ul Poştei Române denumirea acestui produs "Acte de procedură"!
  Aceste (hotărâri, contestaţii etc.) nu pot fi expediate de persoane fizice, dar pot fi expediate de persoane juridice. Bănuiesc că SCMD "este încă o persoană juridică"...
  În altă ordine de idei domnule Plano10, recomandarea cu "plata dărilor" la început de an este strict părerea dumneavoastră. Ştiţi "nu tot ce-i bun pt. mine este bun şi pt.tine", fiind cred adevărată şi reciproca...
  Cu stimă...

  RăspundețiȘtergere
 14. @Plano10
  @ELENA
  parere personala
  Va rog sa nu va suparati ca va deranjez(sunt pensionar M.Ap.N.- speciatea topografie - cu siguranta interpretez "dupa ureche"legislatia ce reglementeza procesul de recalculare).
  Voi contesta noua decizie de pensionare.
  Ce contest?
  Neconstitutionalitatea calcularii retroactive?
  Cuantumul pensiei?(nu am cerut recalcularea - presupun ca noua decizie se va baza pe salariul mediu sau net/economie)
  Formula de calcul?
  Faptul ca s-a recalculat independent de vointa mea?(am trimis notificare - am primit talonul cu comfirmarea de primire)
  Faptul ca nu s-a tinut cont de procesele pe rol?(eu nu fac parte dentre cei care au obţinut hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la suspendarea/anularea Hotărârii Guvernului nr. 735/2010)

  RăspundețiȘtergere
 15. @Anonim
  Legea, in general, precum si Legea 119/2010, se aplica si impotriva celor care se opun.Asa ca nu are nicio relevanta notificarea de care vorbesti.
  Poti sa contesti aplicarea gresita a Legii 119.
  Articolele suspendate/anulate din HG 735/2010 sunt tocmai cele care incercau sa aplice abuziv Legea 119.
  Recalcularea tuturor pensiilor, inclusiv ale celor care au depus actele in perioada nov-dec 2010, cum zice Comunicatul MAI) pe exceptia de la regula, existenta in art. 5 alin (4), este un abuz.
  Legea 119 nu instituie obligatia militarilor sa-si dovedeasca veniturile.
  Obligatia revine institutiilor militare.
  Normal era ca pensia in plata sa ramana pana cand institutiile militare finalizau procesul de constituire a bazei de date.
  -Neconstitutionalitatea pe principiul neretroactivitatii legii nu mai trebuie ridicata pentru ca a fost respinsa de CCR.

  RăspundețiȘtergere
 16. Multumesc !
  Sa inteleg ca pt:
  Articolele suspendate/anulate din HG 735/2010 sunt tocmai cele care incercau sa aplice abuziv Legea 119
  explicatia(dumneavoastra)este:
  Efectele suspendarii unui act normativ, nu individual, ii priveste pe toti subiectii carora se adreseaza actul normativ suspendat.
  Acel act normativ suspendat produce paguba iminenta pentru toti subiectii care se afla in aceeasi situatie cu reclamantii.
  parere personala

  RăspundețiȘtergere
 17. @Anonim
  In principiu DA!
  Asa am comentat pe InfoLegal la un articol scris de o avocata despre succesul Casei de avocati Pipera la CA Bucuresti.
  Se vede ca ai citit si acea postare.

  RăspundețiȘtergere
 18. Din păcate domnule Plano10, adevărul nu poate fi combătut de cuvinte! Rămâneţi cu bine împreună cu "suporterii" domniei voastre...

  RăspundețiȘtergere
 19. @PKM
  Si care ar fi adevarul domnule? Aici nu este meci de fotbal cu suporteri care huiduie sau incurajeaza.

  RăspundețiȘtergere
 20. Chiar sincer îmi pare rău că "am intrat" pe blogg-ul domniei voastre! Nu sunt adeptul dictonului că "cei care nu sunt cu noi sunt împotriva noastră"! Daţi-mi voie să mă retrag "de aici" cu promisiunea de a nu mai reveni!

  RăspundețiȘtergere
 21. @PKM
  Niciodata sa nu spui niciodata! Nu cred ca te rabda inima sa nu te informezi!
  La revedere!

  RăspundețiȘtergere
 22. Cel mai important lucru:
  pe decizia de recalculare se trece o data, si o formulare de genul:"data astazi:.... cu drept de contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare"
  Daca aceasta data ete in anul 2011 contestatia este simpla:
  "Contest in totalitate decizia de recalculare, pe care o consider ilegala de drept si de fapt,
  pentru ca in conformitate cu legea 119/2010 art. 7 procedura de recalculare a pensiei militare este cea prevazuta de legea 19/2000, act abrogat cu legea 263/2010 cu incepere de la data de 01/01/2011.
  Drept urmare, in conformitate cu art.171 si art.116 din legea 263/2010 va rog sa respectati regimul juridic al deciziei de inscriere la pensie,adica sa-mi pastrati drepturile stabilite cu legea 164/2001 prin decizia de pensionare...(cea veche)...
  In caz contrar voi contesta decizia in instanta si o sa va solicit tuturor membrilor comisiei de contestatii, daune morale.
  Cu stima si respect ..."

  RăspundețiȘtergere
 23. Daca data este in anul 2010 este necesar sa se analizeze regimul juridic al pensiilor militare, in vigoare pana la 31.12.2010.
  Ce se poate contesta:
  - tabelul cu veniturile
  Daca lipsesc date sa se solicite sesizarea instantelor militare pentru uz de fals si fals intelectual. Acest lucru este bine sa se faca si de titularul noi decizii, daca a mai facut o contestatie privind adeverintele de venit.
  - nerespectarea procedurii de recalculare cu legea 19/2000, pentru cei ce n-au trimis cereri de recalculare (vezi art 95, 82, 86) si perioadele asimilate (art194 si 38)
  - legea 119/2010 nu abroga nici un articol din legea 80/1995 si legea 164/2001 (o foarte mare gresala a executivului), drept urmare se poate contesta anularea unei decizii bazata pe o lege organica : 80/1995 si speciala: 164/2001 cu o lege de rang inferior. Legea 119/2010 este lege ordinara.
  - incalcarea conventiilor internationale semnate de statul roman.
  - aplicarea legii 119/2010 in conditiile in care normele de aplicare: hg 735/2010 a fost suspendata si anulata in parte la instantele de judecata.
  - cei ce au iesit la restructurarea unitatii pot sa abordeze particular acest lucru
  - se poate contesta aportul pensiei suplimentare, nici un document nu specifica cu cat s-a contribuit si in ce perioada. La casa de pensii au doar perioada totala.
  Daca in decizie nu se trec nici macar datele existente in prezent, in baza de date si se trece salariul mediu pe economie este necesar ca in acelasi timp cu inaintarea contestatiei, pensionarul sau grupuri de pensionari, sa sesizeze instantele militare. Vezi art. 70 din legea 164/2001.
  Nota:Nu exista din punct de vedere juridic decizii temporare sau definitive

  RăspundețiȘtergere
 24. „ Alea jacta est” !
  Pierdere de timp, nervi intinsi la maxim , sperante desarte !
  Atâta timp cât ministrul apărării nationale este omul aservit puterii care face ce vrea ea, orice demers este inutil !
  Noile decizii de pensie sunt deja pe drum cu recalcularea ordonată si făcută pe baza salariului mediu brut pe economie si nicidecum a adeverintelor de venituri iar până la rezolvarea contestatiilor va trece mult timp in care , vor ma fi si alte cazuri „ Sobaru ” .
  VINOVATI sunt si MILITARII activi ( la plâng de milă pentru când vor iesi la pensie , dacă vor mai ajunge ) in retragere, rezervă, veteranii de război si urmasii acestora care l-au votat pe Băsescu ce a numit premier pe Boc iar PDL a ajuns partidul unic conducător !
  La multi ani ION, IOANE si IOANA si, pensie cât mai lungă chiar dacă ti se va reduce substantial !
  La multi ani PLANO10 chiar dacă m-ai uitat !

  RăspundețiȘtergere
 25. @Anonim
  La multi ani!
  Am uitat pe cine am uitat... daca nu semnezi! :):)
  Nu cred ca sunt inutile demersurile care s-au facut si inca se vor mai face.
  Sper ca o prima victorie sa fie astazi, dupa ora 13, cand ICCJ se va pronunta pe suspendarea de la Cluj a HG 735.
  MAI si MApN n-ar fi putut recalcula atatea pensii pana la 31 12... chiar daca aveau adeverintele inca din luna septembrie. Asa cum am mai aratat, chiar si comunicatul M.A.I pastreaza o anumita prudenta, comparativ cu ordinul de aplicare, in perspectiva anularii de catre instante a unor prevederi din HG 735.

  RăspundețiȘtergere
 26. Atentie
  Daca primiti pensia micsorata fara decizie de recalculare, faceti direct plangere impotriva Casei Sectoriale la Tribunalul din judetul/sectorul dvs., invocand art.153 lit g) din Legea 253/2010.
  Nu mai faceti in aceasta situatie contestatie la Comisia de contestatii.

  RăspundețiȘtergere
 27. Domnule Plano,
  Incerc să fac o contestaţie la decizia de pensie. Nu am făcut cerere de recalculare dar am solicitat şi primit adeverinţele de venit.
  Decizia de recalculare este emisă pe data de 31.12.2010, pensia este considerată pensie de serviciu şi este calculată pe baza salariului mediu brut pe economie. Se specifică că recalcularea a fost facută în baza L119/2010. SCMD dă un ghid cu nişte modele cam stufoase. La Antena 3, în una din de acum cotidienele emisiuni pe pe tema pensiilor militare, se spune că dacă vom contesta noile decizii de pensie invocând L 119 vom pierde deoarece această lege a fost abrogată de legea 263.
  Nefiind familiarizat cu hătişul legislativ, vă rog, dacă se poate, un punct de vedere.

  RăspundețiȘtergere
 28. @Karadeniz
  Contestatia porneste de la decizia de recalculare a fiecaruia.
  Modelul dat de SCMD cat si cel de pe acest blog sunt orientative.
  Legea 119/2010 spune ca recalcularea pensiilor militare se face pe baza Legii 19/2000.
  In consecinta, recalcularea care trebuia finalizata pana la 31 12 2010 trebuia sa respecte si art 180 alin (6) din legea 19(ramanerea in plata a cuantumului mai avantajos).

  Legea 263 nu abroga Legea 119/2010 ci legea 19/2000...dar numai dupa ce aceasta deja isi produsese efectele asupra recalcularii, conform Legii 119.
  Legea 263/2010 se aplica numai cadrelor active care vor iesi la pensie dupa 01 01 2011.Celor in plata la 31 12 li se mai aplica decat daca intervin modificari(recalculari pentru stagii ulterioare pensionarii) fata de situatia existenta pana la finalizarea recalcularii conform l 119.
  Legea 119/201 nu instituie nicio sanctiune pentru cei care nu au depus adeverintele si nici nu va obliga pe dvs sa probati salariile pe care le-ati avut.
  Recalcularea pe baza salariului mediu era doar o exceptie, nu regula, stabilita in art 5 din Legea 119.
  Urgentati, totodata, trimiterea Adeverintei ca vad ca sunt tare talibani cei de la MapN si MAI.

  RăspundețiȘtergere
 29. @ Karadeniz: aceeasi dilema am avut-o si eu :) dupa 2 zile de analiza si indecizie am ales o solutie de compromis; am trimis deja contestatia miercuri, daca va pot ajuta cu modele va stau la dispozitie.

  RăspundețiȘtergere
 30. @ Plano
  Multumesc pentru raspuns

  @Skiuc
  Puteti sa-mi trimiteti modelele pe ganonimu@yahoo.com
  Va multumesc si raman profund indatorat.

  RăspundețiȘtergere