Gânduri despre trecut, prezent și viitor

Un produs Blogger.

luni, februarie 07, 2011

PENSII OCUPATIONALE-Proiect de lege in dezbatere

7 comments
LEGE
privind pensiile ocupaţionale

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art.1.- (1)Prezenta lege stabileşte:
a) principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi a fondurilor de pensii ocupaţionale;
b) principiile organizării şi funcţionării administratorilor fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi coordonarea activitatii altor entitati implicate în acest domeniu;
c) reglementarea si supravegherea prudentiala a sistemului pensiilor ocupationale.

 (2) Dreptul de a propune o schema de pensii ocupationale apartine angajatorului singur sau prin asociere cu alti angajatori cu consultarea reprezentantilor salariatilor.

(3) Angajatorii, agenti economici care înregistreaza obligaţii bugetare neachitate la scadenta la sfârsitul anului fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si fondurile sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale nu pot contribui la scheme de pensii ocupationale.
(4) Schemele de pensii ocupationale sunt furnizate de administratori cu consultarea angajaţilor şi sunt furnizate de către administratori, pe baza unui prospect.
(5) Administratorii colecteaza contributii, investesc resursele financiare ale fondului de pensii ocupationale si platesc pensii ocupationale.

 Art. 2 - (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. activele unui fond de pensii ocupationale reprezintă instrumentele financiare, inclusiv numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor;


 2. activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond;

 3. activul net al fondului de pensii ocupationale la o anumită dată reprezintă valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;

 4. actul de aderare reprezintă contractul scris, încheiat între angajat, angajator şi administrator, care conţine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civilă şi la schema de pensii ocupationale, precum şi obligaţia angajatorului de a plăti contribuţii la fondul de pensii ocupaţionale pentru salariatul său;

 5. acţionarul semnificativ reprezintă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţine direct ori indirect o participaţie de 10% sau mai mult din capitalul social al unei societăţi ori din drepturile de vot sau o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri a acesteia;

 6. administrarea specială reprezintă exercitarea răspunderii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii ocupationale, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor;

 7. administratorul special poate fi orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii, desemnată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi care se subrogă în drepturile şi obligaţiile administratorului pentru o perioadă determinată;

 8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investiţiilor, o societate de asigurări, autorizate conform legislaţiei care reglementează domeniile în care activează, a căror autorizaţie este în vigoare şi care sunt autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii ocupationale şi, opţional, pentru a furniza pensii ocupationale;

 9. angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică care poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau pe bază de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările ulterioare;

 10. beneficiarul reprezintă moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

 11. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi


funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;

 12. Consiliul de supraveghere specială reprezintă două sau mai multe persoane, în funcţie de numărul de fonduri de pensii ocupationale administrate sau de numărul de participanţi la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei şi care asistă şi supervizează activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii ocupationale;

 13. contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între angajator si administrator care are ca obiect administrarea fondului de pensii ocupationale;

 14. contribuţiile reprezintă sumele plătite de către angajator pentru participanti şi opţional de către participanţi, la un fond de pensii ocupationale;

 15. depozitarul reprezintă instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Comisie, pentru
activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecărui fond de pensii ocupationale;

 16. fondul de pensii ocupaţionale reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat ca urmare a negocierii între angajator şi reprezentanţii salariaţilor, în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară şi dispoziţiilor prezentei legi;

 17. fondul de garantare a pensiilor reprezintă fondul înfiinţat din contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii reglementat şi supravegheat de Comisie;

 18. instrumentele financiare reprezintă:

 a) valori mobiliare;

 b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

 c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit;

 d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

 e) contracte forward pe rata dobânzii;

 f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;

 g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;

 h) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă;


 19. instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite la pct. 19 lit. d) şi g), combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;

 20. participantul reprezintă angajatul în numele căreia un angajator a plătit contribuţii la un fond de pensii ocupaţionale sau care contribuie şi el însuşi şi care are în viitor un drept la o pensie ocupaţională;

 21. pensia ocupaţională reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public;

 22. ponderea zilnică a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;

 23. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă reprezintă media aritmetică a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectivă;

 24. provizionul tehnic reprezintă un volum adecvat de pasive corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice, riscurile operaţionale şi pe cele privind investiţiile;

 25. rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupaţionale reprezintă logaritm natural din raportul dintre valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă;

 26. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond pe o perioadă şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii ocupationale pe perioada respectivă;

 27. rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu 4 puncte procentuale, şi 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii ocupaţionale în perioada respectivă;

 28. riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;

 29. schema de pensii ocupationale reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul colectează şi investeşte activele fondului de pensii ocupationale, în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii ocupationale;

 30. societatea de pensii reprezintă societatea pe acţiuni, constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei comerciale şi cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii ocupationale şi, opţional, furnizarea pensiilor ocupationale;

 31. statul membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care administratorul îşi are sediul social şi principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;


 32. statul membru gazdă reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, a cărui legislaţie socială şi de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii ocupationale este aplicabilă relaţiei dintre angajator şi participanţi;

 33. statul terţ reprezintă oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparţine Spaţiului Economic European;

 34. unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii ocupationale şi valoarea la zi a unei unităţi de fond.

 (2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, denumită în continuare prima entitate, reprezintă:

 a) un acţionar sau un grup de acţionari care deţine mai mult de 10% din acţiunile emise de prima entitate ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

 b) orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 10% din acţiunile emise ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

 c) orice altă entitate în care un acţionar deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din acţiunile emise şi, în acelaşi timp, deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima entitate;

 d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi;

 e) orice membru al consiliului de administraţie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entităţi;
 f) soţul/soţia sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).
 CAPITOLUL II 

7 comentarii:

 1. o prostie copiata din sursa fmi, fara cap si mai les coada.
  asa ne trebuie daca suntem ocupati economic.

  RăspundețiȘtergere
 2. Este vorba de a mai face rost de niste bani pentru niste 'baieti destepti' !
  Cealalta ineptie , pensiile obligatorii administrate privat , care se alimenteaza cu bani prin reducerea fondurilor bugetului asigurarilor sociale ( fapt care conduce automat , conform L263 , la diminuarea proportionala a pensiei de asigurari sociale), 'ingrasa' niste 'baieti destepti' stabiliti de Banca Mondiala (unele tari au renuntat la 'experiment' ... dar la noi vor disparea 'fondurile' peste vreo 25 de ani ... cind vor fi suficient de grase...)...
  Fondurile astea de pensii ocupationale sint pentru ingrasarea 'baietilor destepti' proprii ...
  A nu se uita ce se intimpla , periodic , cu fonduri de genul celor doua tipuri de fonduri , in tari cu 'o veche traditie democratica' , cind ramin fara pensii multimi de oameni ...

  RăspundețiȘtergere
 3. Din cate vad eu acest tip de pensie, la fel ca si cele obligatorii administrate privat, nu sunt garantate de catre stat prin nici un mecanism.
  Asa ca in momentul in care cei care acum au 25-30 de ani si vor cotiza pana la 60 de ani, 30 ani x 10-15% din venitul brut, ar putea spera la o pensie suplimentara aceste structuri ar putea da faliment.

  RăspundețiȘtergere
 4. Consider bine venita o astfel de lege.
  Sa retinem ca aceasta constructie este de tip fond de pensii, adica nu-i vorba de principiul "contribuie generatia actuala pentru generatia trecuta", ci "contribuie fiecare pentru sine".
  Se are in vedere SI O pensie complementara la pensia rezultata din aplicarea Legii unitare a pensiilor-Legea 263/2010.
  La acest fond de pensii ocupaţionale poate contribui un funcţionar public sau o persoană care îşi desfăşoară activitatea în funcţii colective, este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti.

  Dar si membrii unei societăţi cooperative, precum şi orice altă persoană care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii ocupaţionale şi în numele căreia s-au plătit de către angajator contribuţii la un fond de pensii ocupaţionale.
  Deci pot fi mai multe fonduri, eventual pe domenii/profesii, cam asa... cum este acum pentru avocati, de exemplu.

  RăspundețiȘtergere
 5. daca suntem prosti, ne meritam soarta

  RăspundețiȘtergere
 6. @Anonim 8 februarie 2011, 11:40 :
  Tocmai pe acest gen de gindire se bazeaza si ei : "Las' ca 'tugulanul' inghite orice , daca e in ambalaj frumos !..."

  RăspundețiȘtergere
 7. Anonim 8 februarie 2011, 11:4:

  dupa cate tipuri de pensii indrugi acolo ,o sa fii mai ceva de bogat ca Donald Trump. daca nu le prinzi pe toate,macar pe ultima,adica ajutoru ala,stii tu,cand mergi cu picioarele inainte...ha,ha,ha...

  RăspundețiȘtergere