Gânduri despre trecut, prezent și viitor

Un produs Blogger.

sâmbătă, februarie 12, 2011

Proiect de Hotarare privind organizarea Caselor Sectoriale de Pensii

5 comments
Proiect În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 132 şi 135 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. – (1) Se înfiinţează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Se înfiinţează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Se înfiinţează Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii, în subordinea Serviciului Român de Informaţii.
(4) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), sunt structuri de specialitate, supuse respectării legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate, care, împreună cu Casa Naţională de Pensii Publice, administrează sistemul public de pensii din România pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. – Casele de pensii sectoriale se organizează şi funcţionează astfel:
a) pentru Ministerul Apărării Naţionale, la nivel de structură centrală de specialitate în subordinea Direcţiei financiar-contabile;
b) pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel de unitate în subordine, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice;
c) pentru Serviciul Român de Informaţii, la nivel de unitate în subordine, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice.
Art. 3. – (1) Casele de pensii sectoriale au personalitate juridică şi sediile în municipiul Bucureşti.
(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (3), sunt succesoarele de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Serviciul Român de Informaţii, structuri care, la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, se desfiinţează.
(3) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii se constituie prin preluare pe bază de protocol de predare-primire a elementelor de natura activelor şi datoriilor, încheiat 2
în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, astfel:
a) de la Direcţia financiar-contabilă a Ministerului Apărării Naţionale, pentru Casa de Pensii Sectorială din subordinea acestuia;
b) de la Direcţia Generală Financiară a Serviciului Român de Informaţii, pentru Casa de Pensii Sectorială din subordinea acestuia.
(4) Patrimoniul Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Administraţiei şi Internelor se preia din oficiu de la fosta Casă de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(5) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul încadrat în structurile organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Serviciul Român de Informaţii se preia de către fiecare casă de pensii sectorială din subordinea acestor instituţii publice.
Art. 4 – (1) Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale se aprobă de către ministrul apărării naţionale, având un număr de 120 posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, din care 40 de posturi se preiau din cadrul Direcţiei financiar-contabile.
(2) Se autorizează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să încadreze, în anul 2011, un număr de 80 posturi, în condiţiile legii.
(3) Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Administraţiei şi Internelor se aprobă de către ministrul administraţiei şi internelor, având un număr de 105 posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, din care 50 de posturi se preiau din cadrul Casei de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(4) Se autorizează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor să încadreze, în anul 2011, un număr de 64 posturi, în condiţiile legii.
(5) Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Serviciului Român de Informaţii şi numărul maxim de posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, se aprobă de către directorul Serviciului Român de Informaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(6) Se autorizează Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii să încadreze, în anul 2011, un număr de 20 posturi, în condiţiile legii.
(7) Personalul caselor de pensii sectoriale este constituit, după caz, din cadre militare în activitate, funcţionari publici cu statut special şi personal civil.
Art. 5. – (1) Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurată de un director, cadru militar în activitate/funcţionar public cu statut special, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului administraţiei şi internelor, respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terţiari de credite pentru cheltuielile cu prestaţiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru cheltuielile aferente altor drepturi sociale şi pentru alte cheltuieli suportate din bugetul de stat, stabilite de ordonatorul principal de credite, potrivit legii.
(3) Numirea şi eliberarea în/din funcţie a personalului caselor de pensii sectoriale se fac potrivit competenţelor stabilite prin acte normative specifice
3
fiecărei instituţii publice în subordinea căreia se află.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul casei de pensii sectoriale emite ordine, decizii, dispoziţii şi precizări, potrivit actelor normative specifice fiecărei instituţii publice în subordinea căreia se află.
Art. 6. – Cheltuielile curente şi de capital necesare caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv al Serviciului Român de Informaţii.
Art. 7. – Activitatea caselor de pensii sectoriale este coordonată metodologic de Casa Naţională de Pensii Publice
Art. 8. – (1) Pentru angajatorii din instituţiile în subordinea cărora se află şi pentru cei din instituţiile cărora le asigură stabilirea şi plata pensiilor sau a altor prestaţii, casele de pensii sectoriale au următoarele atribuţii:
a) controlează modul în care angajatorii din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care au calitatea de ordonatori de credite, respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi termenele de transmitere;
b) stabilesc drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege, emit decizii de pensie pe care le comunică solicitanţilor, în termenele prevăzute de lege;
c) asigură evidenţa contribuabililor la sistemul public de pensii pentru asiguraţii din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V din Legea nr. 263/2010;
d) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivelul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V din Legea nr. 263/2010;
e) certifică stagiul de cotizare şi punctajul pentru asiguraţii din evidenţele proprii;
f) ) îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacitaţii de muncă prin comisiile centrale de expertiză medico-militară care se înfiinţează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, conform normelor legale;
g) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;
h) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea aplicaţiilor informatice de calcul şi de evidenţă, precum şi a sistemelor de protecţie a acestora;
i) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor Legii nr. 263/2010;
j) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;
k) fundamentează şi elaborează propunerile pentru proiectele bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului de stat;
l) solicită la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau la oricare altă autoritate, instituţie publică abilitată, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele cărora li se întocmesc documentaţii de plată şi/sau cărora li se 4
efectuează plata unor prestaţii sociale;
m) stabilesc, anual, tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului;
n) organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, conform legii;
o) organizează şi conduc contabilitatea proprie, atât pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, cât şi pentru bugetul de stat;
p) transmit, lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin C.N. „Poşta Română" S.A., taloanele de pensie;
q) aprobă procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a pensiilor;
r) achită ajutorul de deces, în cazul decesului pensionarului din evidenţele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat la data decesului, în termen de 24 ore de la solicitare, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei în subordinea căruia funcţionează;
s) constată contravenţiile prevăzute la art. 144 din Legea nr. 263/2010;
ş) emit decizii de recuperare a debitelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit şi urmăresc recuperarea acestora, în condiţiile legii;
t) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile, conform prevederilor legale;
ţ) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.
(2) Îndeplinirea atribuţiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi directorului Serviciului Român de Informaţii.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

5 comentarii:

 1. Daca nu ma insel, articolul din Legea nr. 263 / 2010 referitor la infiintarea caselor sectoriale intra in vigoare la 3 zile de la publicarea legii in monitorul oficial, respectiv pe 23.12.2010. Si nici nu era nevoie de o HG de infiintare, ca era suficienta legea. Hg era necesar pentru a stabili altceva (vezi legea). Ce s-a intamplat in intervalul acesta de timp? Au dormit pe ei?

  RăspundețiȘtergere
 2. @ELENA
  Legea 263/2010 spune cam asa despre casele sectoriale:

  Art. 135. — Atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
  propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale,Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și
  Internelor și Serviciului Român de Informații, adoptată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.
  Art. 136. — (1) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,ministrul apărării naționale, ministrul administrației și internelor și directorul Serviciului Român de Informații sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.
  (2) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale poate delega
  atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare președintelui CNPP.
  (3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terțiari de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.
  (4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terțiari de credite pentru cheltuielile cu prestațiile achitate din
  bugetul asigurărilor sociale de stat.

  RăspundețiȘtergere
 3. nu au dormit pe ei . incearca sa ne adoarma pe noi . in tot acest interval timpul s-a scurs , bine inteles , in defavoarea noastra .
  nu s-a schimbat nimic . incearca sa ne prosteasca in continuare .

  RăspundețiȘtergere
 4. Art. 132
  (1) Casele de pensii sectoriale se infiinteaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, ca structuri cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti.
  (2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din institutiile mentionate la alin. (1).
  (3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) este coordonata metodologic de CNPP.
  Art. 193
  (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 si 194, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Prevederile art. 102 alin. (2)—(6), precum si cele ale art. 169 alin. (6) si art. 170 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

  RăspundețiȘtergere
 5. @ELENA
  Art 132 a fost introdus pentru perioada de tranzitie pana la emiterea HG de organizare a Caselor Sectoriale, ca succesoare ale fostelor Case de Pensii Militare.
  Altfel ele nu ar mai fi putut nici sa plateasca pensiile pe lunile ianuarie si februarie.
  Asa ca nu pot invoca un vid de lege pentru a justifica intarzierile in aplicarea L 119 si 263.
  Trebuie sa recunosc ca ma dezobisnuisem sa ma confrunt cu tenacitatea ta in problematica juridica a pensiilor.
  Poate te gandesti si pui in dezbatere aci, in topicuri separate, aspecte pe care tu le consideri esentiale in dialogul cu cititorii acestui blog.

  RăspundețiȘtergere