Un produs Blogger.

marți, aprilie 05, 2011

CODUL MUNCII modificat intra in vigoare la 01 05 2011

0 comments
Legea nr.40/31 03 2011, de modificare a Legii nr. 53/2003, a fost publicata in MO nr. 225/31 03 2011
.
Cititi modificarile---> aici

Legea intra in vigoare la 30 de zile dupa publicarea in MO, adica pe    01 05 2011.
Urmeaza sa se emita o noua lege speciala referitoare la contractele colective de munca.
Contractele colective incheiate anterior legii raman valabile pana la data implinirii  termenului lor de valabilitate.
Contractele colective incheiate in perioada urmatoare nu pot avea o durata de valabilitate peste data de 31 12 2011.

2. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.
(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca."

Art. 31
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
 
13. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea." 

40. La articolul 79, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.
....................................................
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

41. La articolul 80, alineatele (3)�(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 81, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
(4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.
(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare." 

"Art. 89
(1) Misiunea de munca temporara
se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.
(2) Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.
(3) Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute in contractul de munca temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract."

Niciun comentariu: