Un produs Blogger.

sâmbătă, iulie 09, 2011

HG nr. 1294/2001-conditii deosebite, speciale si alte conditii pentru cadrele militare.

0 comments


Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Locurile de muncã si activitãtile cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaþii, Serviciul de Informaþii Externe, Serviciul de Protectie si Pazã, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justiþiei, în sensul prezentei hotãrâri, se definesc dupã cum urmeazã:
a) locurile de muncã si activitãtile cu conditii deosebite sunt cele care implicã existenta unor factori de risc generati de specificul activitãtii militare, cu repercusiuni asupra sãnãtãtii si/sau capacitãtii de actiune a cadrelor militare;
b) locurile de muncã si activitãtile cu conditii speciale sunt cele care implicã existenta unor factori de risc ridicat, generati  e specificul activitãtii militare, cu repercusiuni grave si ireversibile asupra sãnãtãtii si/sau capacitãtii de actiune a cadrelor militare;
c) locurile de muncã si activitãtile cu alte conditii sunt cele care implicã pericol permanent de vãtãmare corporalã gravã, invaliditate, mutilare, suprimare a vieþii ori de pierdere a libertãþii Ñ captivitate, terorism, rãpiri, luãri ca ostateci ori alte asemenea situaþii Ñ ºi pentru care nu se pot lua mãsuri de prevenire sau de protecþie.
Art. 2. Cadrele militare în activitate care lucreazã în conditii deosebite si speciale, stabilite pentru personalul civil în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, beneficiazã de încadrarea în condiþiile de muncã prevãzute pentru acesta prin ordin al conducãtorilor instituþiilor prevãzute la art. 1, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuþii de inspecþie a muncii.
Art. 3. (1) Personalul civil care lucreazã în conditiile de muncã sau activitãþile prevãzute la art. 20 din Legea nr. 19/2000 beneficiazã de încadrarea în conditii speciale de muncã în vederea pensionãrii.
(2) Procedura de stabilire a salariaþilor civili care lucreazã în condiþiile prevãzute la alin. (1) va fi reglementat ã printr-un protocol încheiat între Ministerul Muncii si Solidaritãþii Sociale ºi instituþiile prevãzute la art. 1.
(3) Locurile de muncã în conditii deosebite, în sensul art. 19 din Legea nr. 19/2000, în care lucreazã personalul civil din instituþiile prevãzute la art. 1 din prezenta hotãrâre, se stabilesc prin ordin al conducãtorilor acestora, cu respectarea criteriilor ºi metodologiei prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile ºi metodologia de încadrare a locurilor de muncã în condiþii deosebite, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu avizul structurilor proprii cu atribuþii de inspecþie a muncii, potrivit prevederilor legale.
Art. 4. (1) Încadrarea întregii perioade de muncã a cadrelor militare în activitate în condiþii deosebite, speciale ºi alte condiþii, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, se face potrivit prevederilor prezentei hotãrâri.
(2) Locurile de muncã si activitãþile în care au lucrat cadrele militare în activitate, care se încadrau în grupele I si II de muncã ori similare acestora si care nu se mai regãsesc în prezenta hotãrâre, sunt considerate ca fiind, pânã la data de 1 aprilie 2001, locuri de muncã în alte condiþii sau condiþii speciale, respectiv deosebite.
(3) Dovada încadrãrii în locurile de muncã si activitãþile prevãzute la alin. (1) si (2) se face cu documente de evidentã de personal specifice fiecãrei instituþii sau cu adeverinþe eliberate în baza acestor documente, întocmite conform reglementãrilor anterioare intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 5. Perioada în care un cadru militar în activitate, care lucreazã în locuri de muncã sau activitãþi cu condiþii deosebite, speciale sau alte condiþii specifice, a fost în concediu de odihnã sau în incapacitate temporarã de muncã se considerã timp în care activitatea s-a desfãºurat în conditiile locului de muncã în care a lucrat la data ivirii situaþiilor respective.
Art. 6. Locurile de muncã si activitãþile cu condiþii deosebite, speciale si alte condiþii, specifice pentru cadrele militare în activitate, sunt precizate în anexele nr. 1Ñ6*), corespunzãtoare instituþiilor prevãzute la art. 1 si care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 7. Stabilirea criteriilor si a metodologiei de încadrare a personalului militar în condiþii deosebite, speciale si alte condiþii, specifice cadrelor militare în activitate, procedura de nominalizare a personalului care îsi desfãsoarã activitatea permanent sau în anumite perioade în aceste conditii, denumirea locurilor de muncã, unitãþilor, activitãtilor si/sau a funcþiilor, precum ºi evidenþa perioadelor de activitate în aceste condiþii se fac prin norme interne de aplicare a prezentei hotãrâri, aprobate prin ordin al conducãtorului
fiecãrei institutii publice prevãzute la art. 1.
.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu