Un produs Blogger.

duminică, ianuarie 29, 2012

Ordinul M.116/05 09 2002 al MApN - Norme de incadrare in conditii deosebite, speciale si alte conditii.

18 comments
Multumiri lui @CAG din Curtea de Arges, care a postat textul acestui ordin

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Nr. M. 116
din 05.09.2002


ORDIN
PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CONDIŢII DEOSEBITE, SPECIALE ŞI ALTE CONDIŢII, SPECIFICE CADRELOR MILITARE ÎN ACTIVITATE


Ministrul apărării naţionale,
- în baza art. 7 din Hotărârea de Guvern nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate,
- în temeiul art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001,
Emite prezentul ordin.
Art.1. – Se aprobă „Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate”, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.
Art. 3. - Prezentul ordin va fi multiplicat şi difuzat de Direcţia Management Resurse Umane, structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi statelor majore ale categoriilor de forţe ale categoriilor de forţe ale armatei, iar prin grija acestora, până la unităţi, instituţii şi formaţiuni militare.MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE

IOAN MIRCEA PAŞCU

NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CONDIŢII DEOSEBITE, SPECIALE ŞI ALTE CONDIŢII, SPECIFICE CADRELOR MILITARE ÎN ACTIVITATE

Art. 1
(1) Locurile de muncă şi activităţile ce dau dreptul cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării  Naţionale la sporuri de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei în sensul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate.
(2) Denumirea locurilor de muncă, unităţilor, activităţilor şi/sau a funcţiilor care se încadrează în prevederile Anexei menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în Anexa nr. 1 a prezentelor norme metodologice.
Art. 2 - Perioadele lucrate în aceleaşi condiţii de muncă se însumează obţinându-se o cifră ce reprezintă ani întregi efectiv lucraţi. Pentru perioadele mai mici de un an, rămase după însumare, se va lua în calcul un spor de vechime proporţional cu timpul lucrat.
Art. 3
(1) Perioadele în care cadrele militare în activitate sunt în incapacitate temporară de muncă, în concediu de odihnă şi concediu de odihnă suplimentar se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii.
(2) Concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului in vârsta de pana la doi ani, concediul pentru creşterea si îngrijirea copilului bolnav/cu handicap, concediu de studii, absentele nejustificate de la program, învoirile, permisiile, suspendarea din funcţie ca urmare a cercetării si judecării in stare de arest, precum si orice alte perioade cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) in care cadrele militare nu desfasoara activitati sau nu se afla in locuri de munca pentru care beneficiază de stabilirea timpului efectiv lucrat in condiţiile de mai sus. Evidenta acestor perioade se tine in fisa model prezentata in Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice si se păstrează in memoriul original .
Art. 4
(1) Cadrele militare in activitate care desfasoara permanent sau in anumite perioade, activitati in condiţii de munca deosebite, speciale si alte condiţii, sunt stabilite prin ordin de zi pe unitate, de câtre comandantul unitatii, odată cu numirea acestora in funcţii .
(2) Pentru perioadele in care cadrele militare se pot încadra concomitent atât in conditii de munca deosebite, cat si in condiţii de munca speciale si alte condiţii, se iau in calcul sporurile de vechime in serviciu cele mai avantajoase.
Art. 5 - Evidenta perioadelor in care cadrele militare in activitate lucrează in condiţii de munca deosebite, speciale si alte condiţii, se tine de ofiţerii cu activitatea de personal sau salariaţii civili numiţi sa execute aceasta activitate in Anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Fisa de evidenta se păstrează in memoriul original si este adusa la cunoştinţa cadrelor militare , anual , pe baza de semnătura in locul destinat din fisa matricola. Înscrierea in fisele de evidenta se face la începutul activităţii in condiţii de munca deosebite, speciale si alte condiţii precum si la încheierea acestei activitati.
Art. 6
(1) Încadrarea întregii perioade de munca a cadrelor militare in activitate in condiţii de munca deosebite, speciale si alte condiţii, se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001, fiind consemnata in fisa de evidenta .
(2) Locurile de munca si activităţile in care au lucrat cadrele militare in activitate care se încadrau, potrivit legislaţiei anterioare in grupele I si II de munca si care nu se mai regăsesc in Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 sunt considerate, pana la data de 09.04.2001, locuri de munca in alte condiţii, condiţii speciale, respectiv deosebite, in funcţie de sporul de vechime care se acorda .
(3) Dovada încadrării in locurile de munca si activităţile prevăzute la alin. (2) se face cu documente de evidenta de personal sau cu adeverinţe eliberate in baza acestor documente întocmite.
(4) Condiţiile de munca deosebite, speciale si alte condiţii, prevăzute in legislaţia anterioara, rezultate in urma echivalării prevăzuta la alin. (2), sunt transcrise in noua fisa de evidenta.
(5) Fisa de evidenta se întocmeşte de unitatea in care ofiţerii, maiştrii militari si subofiţerii sunt încadraţi in prezent pe baza documentelor de evidenta de personal (înscrisurile din memoriul original), sau dupa caz, a adeverintelor. Adeverinţele sunt solicitate de persoanele interesate unităţilor militare în care au fost încadrate, ori la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate, numai pentru situaţiile în care care condiţiile de muncă deosebite, speciale si alte condiţii nu rezultă cu certitudine, nu au putut fi evidenţiate în memoriul original ori încadrarea în acestea au fost reconsiderată, în condiţiile prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001. Adeverinţele sunt eliberate cu prioritate de către aceste unităţi.
Art.7
(1) Condiţiile în care au lucrat cadrele militare în activitate şi care au fost încadrate, potrivit prevederilor legale anterioare, în grupa II de muncă, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001 sunt prevăzute ca fiind locuri de muncă cu condiţii speciale, sunt stabilite pentru întreaga perioadă de lucru a cadrelor militare în activitate ca locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.
(2) Condiţiile în care au lucrat cadrele militare în activitate şi care au fost încadrate, potrivit prevederilor legale anterioare, în grupa I de muncă, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001 sunt prevăzute ca fiind locuri de muncă cu condiţii deosebite, sunt evidenţiate distinct ca perioade lucrate în grupa I de muncă până la 09.04.2001.
Art. 8 – Unităţile militare vor întocmi, până la date de 31.12.2002, procese verbale de încheiere a activităţii de înlocuire a fişelor de evidenţă elaborate potrivit legislaţiei anterioare şi vor transmite ierarhic şi centralizat DirecţieiManagement Resurse Umane, până la 15.01.2003 finalizarea acestei activităţi.
Art. 9
(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au trecut în rezervă potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 10.04.2001, beneficiază de drepturile acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 şi prin prezentele norme metodologice, pentru perioada cuprinsă între data dobândirii calităţii de cadru militar şi data trecerii în rezervă.
(2) Structurile militare care au în păstrare memoriile originale ale cadrelor militare prevăzute la alin. (1) vor întocmi, până la 31.12.2002, fişa de evidenţă prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pe baza fişei matricole din memoriiile originale.
(3) Pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine, nu au putut fi evidenţiate în memoriul original ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, structurile militare prevăzute la alin. (2), la cerere, vor face toate demersurile necesare în scopul obţinerii adeverinţelor de la unităţile militare în care au fost încadrate cadrele militare, ori de la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate.
 Art. 10
(1) Perioadele cât cadrele militare în activitate sunt detaşate la alte unităţi sau pentru a executa misiuni în afara Ministerului Apărării Naţionale şi desfăşoară activităţi care se încadrează în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii, se înscriu în fişă de către unitatea în evidenţa căreia sunt, pe baza adeverinţelor eliberate de unităţile (instituţiile) la care aceastea sunt detaşate.
(2) Cadrele militare în activitate puse la dispoziţie în vederea încadrării, trecerii în rezervă sau în retragere, ori ca urmare a cercetării şi judecării în stare de libertate sau a eliberării pe cauţiune, beneficiază în aceste perioade de încadrare în condiţiile de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice locului de muncă şi activităţii pe care o desfăşoară. Înscrierea acestor perioade în fişele de evidenţă se face pe baza comunicărilor unităţilor în care cei în cauză îşi desfăşoară activitatea.
(3) La mutarea cadrelor militare din unitate, comandantul şi persoana care face înscrierea vor certifica exactitatea datelor înscris în fişa prevazută la art. 5 prin semnătură şi aplicarea ştampilei unităţii.
 Art. 11
(1) Cadrele militare în activitate care lucrează în deosebite şi speciale în condiţiile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001, beneficiază de încadrarea în condiţiile de muncă potrivit legii.
(2) Locurile de muncă din Ministerul Apărării Naţionale propuse a fi încadrate în condiţii de muncă deoesebite conform alin. 1, vor fi avizate obligatoriu de către Inspectoratul Ministerului Apărării Naţionale, stabilirea acestora făcându-se cu respectarea croteriilor metodologiei prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12
Pentru cadrele militare prevăzute la art. 9 alin. (1) trecute în rezervă cu drept de pensie militară de serviciu, organul de pensii din Ministerul Apărării Naţionale va opera, pe baza fişelor de evidenţă întocmite şi înaintate în acest scop de structurile militare prevăzute la la art. 9 alin. (2), revizuirile deciziilor de pensie potrivit Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, de la data deschiderii drepturilor la pensie.

Art. 13
În activitatea pe care o desfăşoară, structurile de audit intern de la toate eşaloanele, vor verifica modul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001 şi a prezentei metodologii.
MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE

IOAN MIRCEA PAŞCU

18 comentarii:

SCMD CAG spunea...

Acest comentariu a fost eliminat de autor.

SCMD CAG spunea...

Acest comentariu a fost eliminat de autor.

SCMD CAG spunea...

Acest comentariu a fost eliminat de autor.

SCMD CAG spunea...

Acest comentariu a fost eliminat de autor.

SCMD CAG spunea...

ANEXA 1 LA HG 1294/2001 (ESTE DOAR PENTRU M.Ap.N.)I. Locuri de munca si activitati cu CONDIŢII DEOSEBITE pentru care, in vederea pensionarii, se iau in calcul un an si 3 luni pentru fiecare an lucat in asemenea conditii.

1. Activitatea desfasurata pe tanc, autotun, instalatie de lansare, tractor de artilerie si de tanc, transportor amfibiu blindat, masina de lupta a infanteriei, masina de lupta a vanatorilor de munte, instalatie mobila de lansare, masina de sapat transee, masina de sapat adaposturi, pod de asalt pe tanc, tun si obuzier autopropulsat, aruncator de proiectile reactive, autospeciala de decontaminat tehnica si teren.
2. Executarea si coordonarea misiunilor pentru paza si apararea obiectivelor militare si civile, ceremonialelor si onorurilor militare de importanta deosebita la Regimentul 30 Garda; executarea serviciului de garda permanent, activitatea cadrelor militare din subunitatile de interventie, sprijin, paza si condrol acces la obiectivele Ministerului Apararii Nationale.
3. Regimentele, centrale, batalioanele (subunitatile) de transmisiuni si alte structuri independente care au in dotare si exploatare emitatori de radiodifuziune, emitatori pentru comunicatii , instalatii de curenti de inalta frecventa, statii de radio de unde ultrascurte si unde scurte, radiorelee de unde metrice, decimetrice si centimetrice, aparatura de cercetare radio, goniometrie radio, bruiaj radio si comunicatii intre elementele de dispozitiv; activitatile desfasurate in prezenta campurilor electromagnetice.
4. Subunitatile de pioneri (baraje,distrugeri) : manipularea, transportul, depozitarea, paza intretinerea si repararea muniţiilor, minelor si elementelor acestora incarcate, explozivilor, pulberilor si produselor pirotehnice in depozite si ateliere; personalul militar care incadreaza functiile poligoanelor pentru trageri de instructie si de lupta.
5. Activitatea de politie militara si control circulatie.
6. Comanda marilor unitati, unitatilor, subunitatilor (similare).
7. Cercetarea stiintifica si incercarea tehnicii militare.
8. Lucrul în unitati speciale de actiuni psihologice.
9. Executarea lucrarilor genistice si de mascare in dispozitivele de lupta. Structurile de aparare nucleara, biologica si chimică; structurile care executa verificarea, etalonarea si repararea aparaturii de control nucleara, biologica si chimica.
10. Activitatea desfasurata in serviciul operativ in ture permanente, puncte de comanda, conducere si monitorizare.
11. Batalionul (similare) nave, treceri fluviale; nave auxiliare, subunitati de pontonieri; exploatarea si intretinerea motoarelor principale si auxiliare, a caldarinelor si agregatelor din compartimentele masinii.
12. Activitati de manipulare, transvazare, alimentare si transport carburanti pentru tehnica militara.

SCMD CAG spunea...

II. Locuri de munca si activitati cu CONDIŢII SPECIALE pentru care in vederea pensionarii, se iau in calcul un an si 6 luni pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii.

1. Executarea activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare si asistenta medicala a militarilor condamnati ori in curs de cercetare.
2. Executarea lucrarilor geodezice, topografice, cartografice, fotogrammetrice, de reproducere si imprimare in unitatile si subunitatile productive si de instructie din domeniul asigurarii geografice a armatei.
3. Criptarea si securitatea informatiilor, avizarea si mascarea informatiilor geografice militare, precum si cercetarea, testarea, evaluarea, producerea, exploatarea si intretinerea tehnicii de secretizare si aparaturii de criptare; reprezentarea si apararea intereselor Ministerului Apararii Nationale in fata autoritatilor publice.
4. Unitatile si subunitatile de artilerie si rachete de coasta de observare si radiotehnice din fortele navale, din dispozitivul de lupta si batalionul de infanterie marina; activitatea desfasurata in unitati (subunitati) de radiolocatie si subravegherea spatiului aerian si naval in ture operative.
5. Sectia protectie nucleara, biologica si chimica a mediului, depozitele de materiale chimice, poligoanele de instructie pentru aparare nucleara, biologica si chimica si laboratoarele de analize fizico-chimie din batalioanele de aparare nucleara, biologica si chimica, Scoala de Aplicatie Interforte pentru Aparare nucleara, biologica si chimica, Sectia fumizare, mascare si mijloace exploziv incendiare, Sectia radiometrie si laboratoarele din Sectia tehnologii chimice, de contaminare si studii de impact; activitatea de cercetare stiintifica in domeniul apararii nucleare, biologice si chimice, munitiilor, minelor explozivilor, pulberilor si produselor pirotehnice.
6. Activitatea personalului tehnico ingineresc din structurile logistice si securitate zbor.
7. Activitatea din punctele de comanda subterane sau semiingropate.
8. Activitatea desfasurata de personalul nenavigant de stat major, personalul de artilerie si rachete antiaeriene si de radiolocatie de coordonare, planificare, organizare si instructie, activitati de operatii, instructie si intrebuintare in lupta.
9. Divizioanele de: nave purtatoare de rachete sau torpile, nave purtatoare de artilerie, nave de patrulare (corvete si fregate) distrugatoare, nave dragoare si puitoare de mine, vedete dragoare si blindate, remorchere maritime salvatoare, nave maritime pentru scafandri, nave baza propulsate, nava scoala.

SCMD CAG spunea...

III. Locuri de munca si activitati cu ALTE CONDIŢII pentru care, in vederea pensionarii, se iau in calcul doi ani pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii.

1. Submarine, nave militare tip vedeta maritima si cele purtatoare de rachete sau torpile; scafandri de mare adancime si de lupta pentru activitatea in domeniul maritim si fluvial, laboratorul hiperbar, pregatirea si antrenarea scafandrilor.
2. Cercetarea si incercarea in zbor desfasurata de loctiitorul comandantului pentru zbor si instructorul sef pentru zbor, piloti, piloti de incercare si cosmonauti, navigatori de bord, ingineri, subingineri si tehnicieni de bord; radiotelegrafisti de bord, operatori foto-radio si de radiolocatie de bord, tragatori aerieni , insotitori de bord.
3. Parasutisti, cercetasi prin parasutare, activitatea de alpinism desfasurata de vanatorii de munte.
4. Testarea-evaluarea de prototipuri de armament si munitii sau de munitii necunoscute, verificarea si controlul prin trageri a armamentului si munitiei, casarea, delaborarea si distrugerea munitiilor, pulberilor si explozivilor, neutralizarea diferitelor tipuri de munitie, temperarea munitiei, asanarea terenurilor si poligoanelor de munitii şocate, avariate sau ramase neexplodate dupa trageri.
5. Experimentarea, testarea si evaluarea pulberilor, explozivilor si compozitiilor pirotehnice din compunerea munitiilor prin analize fizico-chimice si verificari de laborator.
6. Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea sau sprijinirea misiunilor operativ-informative de culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, activitatilor de investigatii, de protectie a demnitarilor si controlul antiterorist, precum si realizarea si utilizarea mijloacelor tehnice operative, in tara si strainatate.
7. Activitatea de pirotehnie.
8. Unitatile militare in timpul starii de urgente sau de asediu, al campaniei ori al participarii la misiuni de mentinere a pacii.

SCMD CAG spunea...

Cele 3, 6 sau 12 luni nu conteaza la revizuire pentru nimeni, ci doar majorarile pentru cele grupe: 25%, 50% si tot 50%. Realitatea este ca intre grupa CONDITII SPECIALE si grupa ALTE CONDITII, nu exista absolut nicio diferenta la majorarile pentru grupa de munca, atat cei din CONDITII SPECIALE, cat si cei din ALTE CONDITII primind aceeasi majorare de punctaj de 50%.

Prin urmare, atat cei in rezerva, cat si cei activi din grupa ALTE CONDITII am luat si luam "plasa", nefiind nicio diferenta financiara la grupe intre un pilot si unul care "intretine tehnica de secretizare".

La revizuite toate pensiile celor din ALTE CONDITII, cu sau fara vechime completa scad.

Pentru cei activi: nu va mai riscati viata ca piloti, parasutisti, alpinisti, pirotehnisti, cercetasi prin parasutare sau luptand in teatre - stiind ca aveti o compensatie cu grupa ALTE CONDITII la pensionare. Nu aveti niciuna, sunteti mintiti, asa ca transerati-va la "reprezentarea si apararea intereselor Ministerului Apararii Nationale in fata autoritatilor publice" (adica purtatori de cuvant) sau la structurile logistice, cartografie, criptarea informatiilor sau avizarea informatiilor geografice - tot 50% aveti spor si nici nu riscati sa va pierdeti viata in birouri!

Vii multumiri consilierilor "auxiliari" din M.Ap.N. la emiterea noii legislatii de revizuire si de pensionare, intrucat v-ati "tras" partea de 50% neriscand niciodata nimic in cariera si v-ati batut joc de elita armatei in umbra careia va justificati si voi existenta si faptul va purtati uniforme militare pe care nu le meritati!

Subiect inchis!

tigri2 spunea...

@SCMD CAG,felicitari,esti primul care pui punctul pe I,au incercat si altii dar nu au fost asa concludenti.bravo ,pacat ca nu citesc cei ce trebuie.

SCMD CAG spunea...

@tigri2. Citesc si altii, dar nu pe bloguri, ci prin adresare directa. Daca doresti sa participi si esti in situatia mentionata, intra pe scmdcag@gmail.com si vei primi un material pe care doar trebuie sa il expediezi si tu. Nu esti primul si nici ultimul care face acest lucru. Cei de la M.Ap.N. au incercat sa paseze pisica la Casa de Pensii, care Casa de Pensii a dat un raspuns care nu spune nimic, asa ca le-am trimis celor din M.Ap.N., C.S.A.T.-ul pe cap care chiar a reactionat pozitiv si altfel decat suntem invatati sa ni se raspunda. Nu stiu ce va iesi, dar macar exista o reactie acum si niste sesizari scrise care scrise vor ramane, deci mai devreme sau mai tarziu, vor plati unii.

Trofin spunea...

Faptul ca exista o modificare a HG1294/2001 prin HG-S-1019/2010 , ordinul M116/2002 nu a suferit nicio modificare ?
Daca M116/2002 nu a suferit nicio modificare ar trebui sa se aplice automat prevederile din Anexa 1 a HG- S-1019 /2010 si cadrelor militare in rezerva , pensionate asa cum este specificat in Normele metodologice aprobate cu ordinul respectiv.
Are cineva detalii in acest sens ?

dragos spunea...

Dupa cum vedeti ordinul este secret.Pe surse(imi place tremenul!)am aflat ca ordinul prevede expres ca se aplica cu incepere de la 01.01.2011(el este dat prin dec.2010).Deci,iata cand doreste basescu -boc nu se mai aplicare retroactiv.Dragos Icleanu

dragos spunea...

Ce are diferit?.Conditiile deosebite sunt cu 6 luni la an si nu trei luni si asa mai departe.Este un avantaj,zic.Dragos Icleanu

tigri2 spunea...

@Dragos corect pana aici ,dar de ce nu ai citit si mai departe cu 12 luni la an >De fapt asa ne-au invatat televiziunile sa trunchiem frazele ,sa extragem ce ne convine si cu legile la fel.In general.ne place "sa moara capra vecinului"Astia suntem .

Trofin spunea...

Referitor la HG Nr. S-1019/2010 , ordinul de aplicare a fost emis de ministrul apararii nationale cu numarul MS 132 din 28.12.2010.
Ordinul are caracter secret de serviciu , deci nu poate fi facut public in intregul lui ,insa anumite aspecte precum la ce se refera , conditiile de aplicare si daca a abrogat total sau partial vechiul ordin M116 din 05.09.2002 , ar putea fi facute publice.

dragos spunea...

Pentru tigri 2.........Corect,ai dreptate.M-am gandit ca se intelege ca mai departe pentru un an lucrat conform noului ordin se pun doi la vechime.La chestia asta cu manipularea nici nu m-am gandit.Dragos Icleanu

gheorghe spunea...

ofiterii cu aprovizionarea CL in ce grupa de munca se incadreaza tinand cont ca acesta era zilnic in depozite cl precum si pe tehnica pentru inventariere?

CEZAR spunea...

-la grupa,,unsurosi"