Un produs Blogger.

sâmbătă, ianuarie 12, 2013

Salutam aparitia site-ului Casei Sectoriale de Pensii a MApN

0 comments

 


Niciodată nu e prea tîrziu, se spune, dar în cazul de față putem spune că a fost îngrozitor pentru pensionarii militari să nu aibă un asemenea site de informare, în toți acești 3 ani de mare vînzoleală privind pensiile militare, cînd politicienii regimului Băsescu i-au aruncat pe militarii pensionari în cea mai înjositoare nesiguranță din întreaga lor carieră.
Parcă lipsa de informare a fost mai grea decît lunga așteptare a postașului  care trebuia să aducă, precum o sentință, noua decizie de recalculare, de revizuire, de regularizare, de re/revizuire etc.
Din acest moment sper ca noul site al Casei Sectoriale să preia misiunea de informare a cadrelor militare, misiune suplinită, în toți acești trei ani, de cîteva bloguri private, printre care și acesta sau Plano10-Wordpress.
Reiau de pe pagina acestui site răspunsul la o întrebare de maxim interes, în contextul în care în ultima perioadă Casa Sectorială a MApN emite be bandă rulantă noi decizii de revizuire din oficiu, probabil ca urmare a greșelilor de calcul sau a aplicării greșite a legii. 

7. De ce nu se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. S.1019/2010 şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S.132/2010 cadrelor militare trecute în rezervă/retragere, înainte de data de 05.01.2011?

 

Unul din principiile care guvernează aplicarea legii în timp este cel al neretroactivităţii legii civile noi, principiu consacrat expres la art. 15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, unde este statuat că „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”. De asemenea, acest principiu este materializat în cuprinsul art. 6 alin. (1) teza a II-a şi alin. (5) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, care stipulează că legea civilă „nu are putere retroactivă”, iar „Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare”. Potrivit acestui principiu, într-o altă formulare, trecutul scapă legii civile noi. 

Cu privire la principiul neretroactivităţii legii civile, doctrina în materie recunoaşte existenţa a două excepţii de la aceasta printre care şi cel al retroactivităţii legii civile noi, care presupune existenţa posibilităţii aplicării legii civile noi şi la situaţii juridice apărute anterior adoptării ei. Însă, o atare excepţie îşi poate găsi aplicabilitatea numai dacă aceasta este prevăzută expres în cuprinsul actului normativ nou, deoarece excepţiile nu se prezumă, ele fiind de strictă interpretare şi aplicare. 

Revenind în plan practic, o astfel de excepţie şi-a găsit aplicabilitatea, la data la care era în vigoare Codul civil de la 1864, care la art. 1 statua că „Legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactivă”, prin prevederile art. 9 alin. (5) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, (aşa cum a fost completată prin Legea nr. 90/2001), act normativ abrogat începând cu data de 01.01.2011, care statuau că prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, „sunt aplicabile, după caz, şi cadrelor militare trecute în rezervă/retragere până la data intrării în vigoare a prezentei legi”. 

Din analiza noilor prevederi care reglementează domeniul pensiilor, respectiv cele ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, rezultă faptul că în cuprinsul acesteia nu a mai fost înserată o dispoziţie similară art. 9 alin. (5) din Legea nr. 164/2001, care să reprezinte o consacrare expresă a principiului retroactivităţii legii ca excepţie de la cel al neretroactivităţii legii civile noi. 

Prin urmare, luând în considerare aspecte de natură doctrinară şi prevederile legale arătate mai sus se poate concluziona că dispoziţiile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. S-1019/2010, precum şi cele ale anexei nr. 1 la „Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 116/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 132/2010, nu se aplică şi în cazul cadrelor militare trecute în rezervă/retragere, cu sau fără drept de pensie, până la data intrării în vigoare a noilor prevederi, respectiv 05.01.2011.

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu completările ulterioare, recalcularea pensiilor stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare, respectiv de către casele de pensii sectoriale. 

Revizuirea acestora se poate face atât din oficiu de către casele de pensii sectoriale, cât şi la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate, aşa cum este prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 

Astfel, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 90/2007, o parte dintre beneficiarii de pensie militară au solicitat, structurilor în evidenţa cărora se aflau, să procedeze la reverificarea încadrării în locuri de muncă şi activităţi care le dădeau dreptul să beneficieze de încadrarea în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii. 

Pentru beneficiarii care din diverse motive nu au solicitat reverificarea, centrele militare pot proceda la reverificarea încadrării acestora în grupe de muncă, în strictă conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001, iar Casa de pensii sectorială valorifică în continuare Fişele cu grupele de muncă emise de centrele militare în baza informaţiilor existente în Memoriile originale, pe tot parcursul termenului general de prescripţie (31.12.2013).

 UPDATE
In opoziție cu punctul de vedere exprimat pe site-ul MApN și, acum, pe site-ul Casei Sectoriale, pe acest blog, Plano10 a scris, prin luna februarie  a anului trecut, un articol prin care demonstra că, potrivit Legii 90/2007, HG 1294/2001, cu toate modificările și completările ulterioare, se aplica tuturor militarilor, indiferent cînd ies la pensie. HG S1090/2010 este doar un act normativ de modificare și completare a  HG 1294/2001 și nu poate să modifice o lege care stabilește căror subiecții de drept le este aplicabilă hotărîrea de guvern din 2001,
Aș adauga la cele scrise de Plano 10 că însăși noua lege cadru a pensiilor, Legea 263/2010, reia prevederile legilor 90/2007 și 14/2008 în art. 29.


Niciun comentariu: