Un produs Blogger.

miercuri, martie 13, 2013

Ministerul Muncii il linisteste pe M. Iliescu de la ANCMRR

0 comments

MINISTERUL MUNCH, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE ~I
PERSOANELOR V ARSTNICE
CABINET SECRET AR DE STAT
JiR-'iS72/G8/67721 R G1796!I G/OS.03.2013
Catre
ASOCIATIA NATIONALA. A CADRELOR MILITARE
iN REZERVA. ȘI iN RETRAGERE
Domnului general (r.) prof.univ.dr. MIHAl ILIESCU
-București, Str. C. Mille nr. 1, sector 1 (Palatul Cercului Militar National)-
Stimate domnule general (rez.) Iliescu,
La scrisoarea dunneavoastra, inregistrata cu nr. 113/2013, adresata Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Varstnice, va facem cunoscute urmatoarele:
Aveti dreptate in cele semnalate prin scrisoarea transmisa institutiei noastre și va respectam punctul de vedere exprimat. De altfel, așa cum a dec1arat recent și ministrul apararii nationale, domnul Mircea Dușa, la nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale nu se desfășoara vreo campanie de recalculare a pensiilor, fiind vorba doar de indreptarea unor erori care vizeaza cazuri punctuale in care se valorifica, potrivit legii, adeverintele prezentate de pensionari și documentele care atesta vechimea și veniturile pe care le-au avut cadrele militare in activitate.
Dezbaterile din ultima perioada lansate in spatiul public, referitoare la pensiile cadrelor militare care au lucrat in institutiile din sistemul de aparare, ordine publica și siguranta nationala, au fost greșit interpretate in mass-media ca fiind un proces de "recalculare a pensiilor". Nu exista în prezent niciun proces de recalculare a pensiilor din sistemul public.
In perioada 2005-2008, s-a realizat recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, in conformitate cu principiile și algoritmul de caIcul prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii .și alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile și completarile ulterioare.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, act normativ care abroga prevederile Legii nr. 19/2000. Scopul Legii nr. 263/2010 a fost acela de a reforma sistemul public de pensii in vederea asigurarii sustenabilitatii acestuia.
Prin Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, au fost recalculate pensiile de serviciu stabilite in baza actelor normative cu caracter special, pe baza principiilor care reglementeaza sistemul public de pensii, principii care s-au regasit atat in Legea nr. 1912000, cat  și in Legea nr. 263/2010.
In prezent, recalcularea pensiei opereaza in conditiile in care pensionarul a realizat stagii de pensionare dupa data inscrierii la pensie sau daca prezinta dovezi suplimentare fata de cele depuse initial la dosarul de pensionare. In situatia in care, ulterior stabilirii și/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite și/sau platite și cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire. ( art. 107 din Legea nr.263120 I 0).
Sumele rezultate in urma revizuirii se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor. Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia. Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, in conditiile legii.

Potrivit Programului de guvernare 2013-2016, la Capitolul "Aparare" este prevazuta "Revizuirea cadrului normativ specific domeniului apararii, managementului carierei militare, salarizarii și sistemului de pensii ocupaționale pentru militari 
.
Prin intrarea in vigoare, la 1 lanuarie 2011, a Legii nr. 26312010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile și completarile ullterioare, au fost abrogate Legea nr.. 164/2001 privind pensiile militare de stat, Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurari sociale ale politiștilor și Legea nr. 19/2000, astfel incat toate pensiile au fost integrate intr-un sistem unic.
In ceea ce privește recalcularea și revizuirea pensiilor cadrelor militare care au trecut in rezerva pana la data de 31.12.2010, acestea fac obiectul Legii nr. 119/2010 și O.U.G. nr. 1/2011, cu modificarile și completiirile ulterioare. Discrepantele și nedreptatile create, prin modificarea in anii 201 0 și 2011 a legislatiei pensiilor, ar putea fi corectate numai prin adoptarea de catre Parlament a legislatiei corespunzatoare. Atit legile care se refera la cadrele militare din sistemul de aparare, ordine publica și siguranta nationala, cat și calculul pensiilor respective se fac in institutiile de resort, respectiv la Ministerul Apararii Nationale, la Ministerul Afacerilor Interne și la Serviciul Roman de Informatii.
Astfel cum s-a agreat la nivelul coalitiei guvernamentale, specialiștii din Ministerul Apararii Nationale, impreuna cu celelalte institutii din sistemul de aparare, ordine publica și siguranta nationala, trebuie sa elaboreze proiectul de act normativ, care va fi analizat și de specialiștii Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Varstnice și, dupa ce se va obtine acceptul Guvernului, va fi prezentat Parlamentului. Inca din a doua jurnatate a anului 2012, a fost infiintat, la nivelul M.Ap.N., un colectiv pentru elaborarea actelor normative care sa reglementeze reconstructia sistemului de pensii militare și apreciem faptul ca asociatia dumneavoastra este interesatii de aceastii problematica, ca ati participat activ la lucrarile colectivului sus-mentionat și sunteti deschiși dialogului institutional.
Potrivit estimarii Ministerului Apararii Nationale, se intentioneaza promovarea și dezbaterea acestui proiect de act normativ privind pensiile militare in actuala sesiune parlamentara.
Problema revenirii pensiilor militarilor și politiștilor, care au fost diminuate prin recalculare și revizuire, potrivit legislatiei din anii 2010 ~i 2011, la cuantumul din decembrie 2010 este complexa și, in prezent, este cautata 0 solutie legislativa in Guvern.
Dorim sa va asiguram, domnule general, pe dumneavoastra și pe colegii din asociatia pe care o reprezentati, de buna-credinta a ministerului nostru in rezolvarea problematicii semnalate și de respectul nostru pentru intreaga activitate desfasurata In calitate de militari sau de politiști.
Cu deosebita stima,


Str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul I București ,Tel: 021.313.62.67; Telefon/Fax + 40 21319.25.85 int.895 e-mail: cabinetsecretardestat@mmuncii.ro Web: www.mmuncii.ro

Niciun comentariu: