Un produs Blogger.

sâmbătă, decembrie 21, 2013

Noul statut al cadrelor militare, pus in dezbatere pe site-ul MApN

31 comments
Pe site-ul Directiei pentru Relatia cu Parlamentul si Asistenta Juridica a MApN a fost pus in dezbatere proiectul Legii privind statutul cadrelor militare, gradatilor si soldatilor, cu recomandarea de a formula propuneri pâna pe 29 12 2013.
Noua lege abroga cunoscuta Lege 80/1995

Puteti citi proiectul in format PDF aici 


            Dispozitii referitoare la rezervisti
                                                                      CAPITOLUL VII
                                         DISPOZIŢII SPECIFICE PERSONALULUI MILITAR
                                                           ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE


Art. 97. – (1) Personalul militar în rezervă, pe timpul cât este concentrat sau mobilizat, are aceleaşi îndatoriri şi beneficiază de aceleaşi drepturi stabilite prin prezentul statut pentru personalul militar în activitate.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), personalul militar în rezervă, pe timpul cât este concentrat sau mobilizat, poate păstra calitatea de membru al partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice, precum şi al sindicatelor din care face parte, fiindu-i interzisă desfăşurarea oricăror activităţi care contravin principiului unităţii de comandă sau ordinii şi disciplinei militare.
(3) Membrii de familie ai personalului militar în rezervă beneficiază, pe timpul cât acesta este concentrat sau mobilizat, de drepturile prevăzute de prezenta lege pentru membrii de familie ai personalului militar în activitate.
Art. 98. – În timp de pace, personalul militar în rezervă poate fi înaintat în gradul următor, în raport cu nevoile forţelor armate, după expirarea stagiului minim în grad, dacă a obţinut rezultate bune şi foarte bune pe timpul concentrării/programului de instruire şi a fost propus prin documentele de evaluare a activităţii militare, cel mult până la gradul corespunzător celei mai mari funcţii îndeplinite în activitate sau până la gradul corespunzător funcţiei în care este repartizat în planul de mobilizare.
Art. 99. – (1) Cu ocazia Zilei Naţionale a României, precum şi cu prilejul evocării unor evenimente importante din istoria patriei şi forţelor armate ale României, pentru servicii excepţionale aduse naţiunii prin contribuţia deosebită la promovarea valorilor naţionale, personalul militar în rezervă şi în retragere poate fi înaintat în gradul următor, indiferent de nivelul funcţiilor îndeplinite în activitate sau în care a fost repartizat în planurile de mobilizare.
(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), coloneilor şi comandorilor li se poate acorda gradul de general de brigadă/similar, maiştrilor militari principali şi plutonierilor adjutanţi principali li se poate acorda gradul de sublocotenent, iar caporalilor principali li se poate acorda gradul de sergent.
(3) Înaintarea în grad, respectiv acordarea gradului celor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se realizează prin:
a) decret al Preşedintelui României, pentru ofiţerii cu grade de generali şi amirali, la propunerea conducătorului instituţiei militare sau a structurilor asociative ale personalului militar în rezervă şi retragere constituite potrivit legii, după însuşirea şi promovarea acesteia de către instituţia militară din care au provenit;
b) ordin al conducătorului instituţiei militare sau al comandanţilor/şefilor stabiliţi de acesta, pentru celelalte categorii de personal militar.
Art. 100. – (1) Personalului militar care are o vechime în activitate de cel puţin 15 ani şi s-a distins prin activitatea desfăşurată, precum şi celui care a adus patriei servicii deosebite, indiferent de vechimea în serviciul militar, i se poate acorda dreptul de a purta uniforma militară.
(2) Personalul militar în rezervă sau în retragere are obligaţia de a nu desfăşura activităţi care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ostăşească, atunci când poartă uniforma militară.
(3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) conduce la retragerea dreptului de a purta uniformă militară.
(4) Criteriile privind acordarea şi retragerea dreptului de port al uniformei militare, precum şi situaţiile în care personalul militar în rezervă şi în retragere poate purta uniforma militară se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
Art. 101. – (1) Personalul militar în rezervă şi în retragere, pensionar militar, are dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) şi are acces, împreună cu familia, la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele militare şi la alte amenajări culturale, recreative sau sportive, beneficiind de înlesniri stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul militar în rezervă şi în retragere, foşti pensionari militari de invaliditate cauzată de accidente în serviciu ori boli contactate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.
(3) Membrii familiilor personalului militar în rezervă şi în retragere, pensionari militari, beneficiază gratuit de asistenţă medicală în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a).
Art. 102. – Pentru menţinerea legăturii personalului militar în rezervă şi în retragere cu preocupările curente din cadrul instituţiei militare, aceasta organizează acţiuni de informare cu privire la diverse aspecte de interes ale exercitării profesiei militare.
Art. 103. – (1) Personalul militar trecut în rezervă sau în retragere poate beneficia de măsuri de asistenţă postcarieră, în condiţiile prevăzute prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
(2) Măsurile de asistenţă postcarieră aplicabile personalului militar trecut în rezervă sau în retragere, sunt: a) consiliere în rezolvarea problemelor specifice;
b) îndrumare în relaţia cu structurile din cadrul instituţiei militare sau cu autorităţile din afara acestora pentru asigurarea drepturilor de cazare, tratament ori a altor drepturi sau înlesniri ce i se cuvin, potrivit legii; c) măsuri speciale de asistenţă şi solidaritate socială, pentru personalul militar aflat în dificultate din cauza vârstei înaintate sau a stării de sănătate, ori din alte asemenea cauze;
d) alte măsuri, prevăzute de lege.
(3) Măsurile de asistenţă postcarieră se asigură, la cerere, de către instituţia militară, în colaborare cu alte structuri guvernamentale sau neguvernamentale care au atribuţii în legătură cu acest domeniu.


                                                                          CAPITOLUL VIII
                                                     DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 104. – (1) Evidenţa nominală, statistică şi în sistem informatizat a personalului militar în activitate şi în rezervă, metodologia acestei activităţi, în timp de pace şi în timp de război se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei militare, mai puţin pentru situaţiile reglementate prin lege.
(2) Actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în serviciu şi funcţiile îndeplinite de personalul militar în cadrul instituţiilor militare este fişa matricolă şi/sau, după caz, alte acte cu valoare juridică.
(3) Calitatea de personal militar se dovedeşte prin documente stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
Art. 105. - Prevederile prezentei legi referitoare la îndatoriri, obligaţii, interzicerea şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi se aplică şi studenţilor şi elevilor din instituţiile militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, persoanelor aflate în programele de formare a soldaţilor şi gradaţilor, precum şi celorlalte persoane care îndeplinesc serviciul militar obligatoriu pe timpul stării de asediu, stării de mobilizare şi stării de război.
Art. 106. – (1) Pentru domenii de activitate specifice, stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare, criteriile şi standardele de performanţă, precum şi condiţiile referitoare la provenienţa personalului militar în activitate se stabilesc prin ordin.
(2) Personalul militar încadrat în structuri din domeniile stabilite potrivit alin.(1), care nu mai îndeplineşte criteriile şi standardele de performanţă poate fi numit într-o funcţie echivalentă sau inferioară celei deţinute prevăzută cu grad cel puţin egal gradului deţinut, în oricare dintre structurile instituţiei militare, sau pus la dispoziţia structurii de management resurse umane a instituţiei militare în vederea încadrării, după analizarea fiecărui caz în parte de către o comisie constituită în acest scop şi după consultarea personalului în cauză, potrivit ordinului conducătorului instituţiei militare.
(3) Numirea în funcţie şi punerea la dispoziţie prevăzute la alin.(2) se realizează prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
Art. 107. – (1) Contractele de exercitare a profesiei de cadru militar, respectiv contractele încheiate de către soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi celelalte angajamente şi contracte încheiate de către personalul militar în activitate cu sau în cadrul instituţiei militare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la data expirării termenelor pentru care au fost încheiate.
(2) La expirarea termenelor pentru care au fost încheiate contractele prevăzute la alin. (1), ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate stabilesc raporturi de serviciu pe durată nedeterminată cu instituţia militară.
(3) Prevederile art. 27 alin. (2) se aplică inclusiv soldaţilor şi gradaţilor profesionişti trecuţi în rezervă cu cel mult 4 ani înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 108. – (1) Prevederile referitoare la ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în rezervă şi în retragere, pensionari militari, se aplică şi celor aflaţi în plată la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au calitatea de personal militar în rezervă, indiferent de provenienţă, sunt considerate rezervişti în sensul prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. a).
Art. 109. – (1) Personalul militar trecut în rezervă sau direct în retragere poate fi angajat, potrivit legii, pe baza documentelor de absolvire a studiilor militare sau a echivalării acestora potrivit nomenclatorului elaborat de instituţiile militare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu avizul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2) Funcţiile îndeplinite de personalul militar în activitate se echivalează cu funcţii civile în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Art. 110. – (1) Categoriile de personal aeronautic din instituţiile militare care desfăşoară activităţi aeronautice militare, îndatoririle şi drepturile acestuia se stabilesc prin lege.
(2) Numirea, promovarea, transferul, limitele de vârstă, condiţiile de menţinere în magistratură, şi celelalte aspecte ale carierei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor militari, precum şi relaţiile decurgând din structura ierarhică specifică, în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor judiciare, sunt supuse normelor care reglementează statutul de magistrat.
(3) În exercitarea atribuţiilor profesionale specifice ofiţerilor medici, farmacişti şi subofiţeri sanitari, soldaţilor şi gradaţilor sanitari le sunt aplicabile normele statutului de medic, farmacist şi asistent medical
Art. 111. – (1) În Ministerul Apărării Naţionale, prevederile art. 62 alin. (1), după o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor deveni regulă, fără excepţie. În această perioadă se vor aplica prevederile art. 62 alin. (1) gradual, astfel încât la termenul stabilit să se respecte cu stricteţe obiectivul propus.
(2) Personalul militar în activitate poate îndeplini atribuţiile unei alte funcţii, prin împuternicire sau detaşare, potrivit prezentului statut, numai în cadrul corpului de personal militar din care face parte.
Art. 112. – Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate sau trecuţi din activitate în rezervă ori în retragere, precum şi soldaţii şi gradaţii în activitate, decedaţi, au dreptul la onoruri militare în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
Art. 113. – (1) Gradul de plutonier adjutant şef, acordat cadrelor militare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se înlocuieşte cu gradul de plutonier adjutant principal.
(2) Gradele de caporal clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I prevăzute de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc cu gradul de caporal, cei în cauză beneficiind de salarizare la nivelul gradului de caporal clasa a III-a, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Până la stabilirea salarizării personalului care are gradul de caporal principal, acesta beneficiază de salarizarea la nivelul gradului de caporal clasa I.
Art. 114. – Miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum şi asimilaţii acestora, civili, aflaţi în funcţie în cadrul instituţiilor militare beneficiază de drepturile materiale stabilite în prezenta lege pentru cadrele militare în activitate, echivalente ofiţerilor cu grad de general, respectiv de amiral.
Art. 115. – În timp de război, structurile considerate ca făcând parte din zona acţiunilor militare se stabilesc de către Statul Major General.
Art. 116. – Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, parchetele care dispun trimiterea în judecată şi instanţele care judecă personalul militar în activitate pentru infracţiuni în legătură cu serviciul, au obligaţia de a înştiinţa imediat instituţia militară.
Art. 117. – (1) Sintagma cadre militare folosită în legislaţia în vigoare se referă exclusiv la ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.
(2) Sintagma soldaţi şi gradaţi profesionişti folosită în legislaţia în vigoare se referă exclusiv la soldaţi şi gradaţi.
Art. 118. – În sensul prezentei legi, familia personalului militar cuprinde soţul sau soţia şi copiii, precum şi persoanele aflate în întreţinerea legală a acestuia.
Art. 119. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2011, cu completările ulterioare;
d) orice alte dispoziţii contrare.

Bucureşti,


31 de comentarii:

mos alecu spunea...

Se confirma cele semnalate de scmdcag/gourcha/r26500 referitoare la pachetul de legi (//r-26500.blogspot.ro/search?updated-max=2013-11-11T19:40:00%2B02:00&max-results=7&start=7&by-date=false) ...

Atentie la unele "ziceri" din acest proiect de lege (al statutului) :
- introduce niste sporuri care depasesc cu mult vestita limitare la 30% (impusa de legea salarizarii unitare) . Deci se are in vedere o noua lege a salarizarii pentru militari ...
- peste tot se vorbeste despra PENSII MILITARE DE STAT (nu despre ... pensii) ... Deci se are in vedere o noua lege a pensilor militare ...

Huhu Rez spunea...

Asteptam celelalte proiecte ale pachetului anuntat de ministrul Dusa.
Despre statutul rezervistului nu mai este de asteptat nimic in afara celor reglementate in statutul cadrelor militare.
Nu mi-am dat seama daca a supravietuit Ordinul Meritul Militar.

acvila spunea...

Doar vise. Se vor materializa doar drepturile care nu aduc povara pe buget. Pentru obligatii se consuma doar cerneala.
In alta ordine de idei ,tanti Mariana de la munca a fost deconspirata rau de tot de cei de la postul Romania Tv. Daca Boc nu ar fi dat amaritilor de la agricultura acei 350 lei, dupa lacrimogenele lu tanti asta ,acei amariti ar putea trai linistiti cu 5 -10 lei pensie/luna. Vorba multa si fapta putina si aceea doar impinsa de unele decizii legislative.Multa falsitate si demagogie ordinara.
Probabil cu asa ministeriabili multi vor” poposi in deal ”cu drepturile cuvenite nerecuperate si neclarificate cel putin din malaxorul legislativ care pentru aproape fiecare aduce o nemultumire.
Dar oare alde unii pe nume precum ” Lupu ”care ne terfeleau spunind ca am incasat” miliardul ”la trecerea in rezerva prin disponibilizare citi bani or fi bagat in buzunar drept recompensa pentru inclusiv meritul de a fi terfelit la un moment dat multi semeni care chiar nu au vrut sa se desparte de structura militara.Oare le-o fi taiat guvernantii acel ”miliard ”pe care in mod ”legal ”(sunt exact aceleasi prevederi ca in Ordonanta 7) sigur trebuiau sa-l incaseze. Nu cred. Si atunci de ce atita fariseim desantat. Oare alde” Fratila” cit o sa incaseze la trecerea in rezerva.
Sa-i foloseasca sanatosi. Este meritul SCMD ca nu am fost calcati in picioare de aceste” napirci” cu venin si otrava-n colti. Dar si scmd si-a luat partea si acum tace desi chiar si membrii de sindicat au mari nemultumiri una fiind cea privind discriminarea prind incadrarea aceluiasi loc de munca in grupe diferite. De ce tacere pe acest subiect? Nu se putea clarifica odata cu actuala modificare pentru civili prin OG a legii 263 si discriminarea intre militari privind incadrarea in grupe? Daca nu a cerut nimeni !!!!!!

acvila spunea...

Completez co o reformulare ;in log de OG ,lege de modificare a art. 55 si 158 din L 263/2010

Huhu Rez spunea...

Numai lamentari de om care nu pare afi bine informat
In sfârsit, voba lui Vasile Moraru când i s-a spus la TV ca a murit prietenul sau Nae Lazarescu, auzim pe cineva care-l lauda pe Boc ca a dat la cooperatori ce a luat haiduceste de la cei cu pensiile mari.
Statutul este o propunere. De ce nu faceti propuneri la adesa de mail care vi se indica? propuneri , nu vaicareli.

mos alecu spunea...

Of , of , of !
Greu-îi , dificil si incomod de citit legile (chiar si in proiect) ...
Că cică : "Nu mi-am dat seama daca a supravietuit Ordinul Meritul Militar." ...
----------------
Art. 86. – (1) Personalul militar trecut în rezervă sau direct în retragere beneficiază de pensie militară de stat, potrivit legii.
(2) Cuantumul pensiei militare de stat prevăzute la alin. (1) se majorează cu 10%, 15% şi respectiv 20%, pentru personalul militar căruia i s-a conferit, potrivit legii, Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi respectiv 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
(3) Cuantumul pensiei militare de stat se actualizează potrivit legii.

------------------------------

mos alecu spunea...

Sigur ca da : "Despre statutul rezervistului nu mai este de asteptat nimic in afara celor reglementate in statutul cadrelor militare."

Numai ca ... cele reglementate in statutul cadrelor militare vor fi (probabil) cele reglementate in aceswt proiect de lege a STATUTULUI CADRELOR MILITARE ...
Si aici (pentru cei care citesc legile ... pe diagonala) :
Art. 108. – (1) Prevederile referitoare la ofiţeri, maiştri militari şi
subofiţeri în rezervă şi în retragere, pensionari militari, se aplică şi
celor aflaţi în plată la intrarea în vigoare a prezentei legi.

mos alecu spunea...

Pentru a nu se spune ca "Ordinul Meritu Militar" nu se confunda cu "Semnul Onorific in Serrviciul Patriei" a se citi : ":://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_189_2011_modificare_acte_normative_sistemul_national_decoratii_semne_onorifice.php

acvila spunea...

Da ,domnule care poate nu stii ca taranii aia care-si munceau propriile paminturi ”cedate ” din dragoste de CAP zi lumina pe niste amarite de” norme ” au fost rasplatiti la batrinete cu o pensie de CAP de 5-10 -15 lei sau 100 lei pe vremea lui raposatu.
Dupa parerea ta de bine informat probabil ca acei batrinei trebuiau lasati sa -si duca suferinta cu 10 lei/luna. Si spre informarea dumneavoastra ar fi bine sa nu folositi termenul ”au furat haiduceste” de la noi fiindca niciodata acei oameni nu au fost rasplatiti pentru munca lor si nici despagubiti fiindca statul s-a folosit de roadele acelor paminturi (uzufructar ordinar) aproape treizeci de ani.Cu roadele acelor paminturi poate a intretinut efecctivele de militari ,etc. Asa ca nu ei au furat de la noi ce poate noi am beneficiat de munca lor zi de zi pe temperaturi vara de 30*(taranul nu a muncit de la birou sau de la umbra).
Daca le-a fost creata o nedreptate si daca Boc a creat inca o nedreptate de ce nu o repara madam ministrul muncii. Oricum a declarat ca acel ajutor social nu se indexeaza. Mai bine in opinia multora sa le taie pensia de tot sa-i lase cu 10 lei /luna. O sa verse madam din nou niste lacrimi dar vor ramine cu 10 lei exact cum au mai ramas in astfel de situatii desi-i vaita pe la tv.
Daca ai fi fost mai atent si ai fi postat continutul unor link-uri ai fi obsernat ca e-mailurile in acea directie au circulat.
Dar vorba lui Gourcha ,ori ai fost un ”militian” cu traista-portbagajul-remorca la indestulat in holda punind in schimb catusele bietului taran care completa si el bagajul cu un cucuruz din holda. De alde ca voi ii satul.............poporul cu pensii mizerabile raportat la..................
Si sa mai stii ca sunt categorii care au dat si pe la alde facult. de drept dupa ce in prealabil au facut o facultate militara de meserii . Acestia stiu bine ce nemultumiri si cerinte au.
Sa fii sanatos .

Huhu Rez spunea...

Art.  1.  –  Prezentul  statut  reglementează  exercitarea  profesiei  militare,  provenienţa,  formarea şi  cariera,
îndatoririle, obligaţiile şi drepturile personalului militar în activitate din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică
securitate naţională, denumite în continuare instituţii militare, precum şi provenienţa, obligaţiile şi drepturile personalului
militar în rezervă şi în retragere.
Art.  2.  ­ (1)  În  înţelesul  prezentei  legi,  prin  personal militar se  înţelege  cetăţenii români care  au  dobândit
calitatea de ofiţer, maistru militar, subofiţer, gradat sau soldat, în urma acordării unui grad militar, în condiţiile legii
află în activitate, în rezervă sau în retragere.

Huhu Rez spunea...

Da ce, a zis cineva sa nu le dea pensii la cooperatori?
Numai ca in loc de pensii le-au dat ajutoare sociale lor si cooperatorilor mestesugaresti.

Huhu Rez spunea...

Multumesc si bine ca ai avut timp sa gasesti articolul cu OMM.

mos alecu spunea...

Pentru ca este , pe-aici-şa , cineva cam politist de felul său ...
Pe site-ul MAI a aparut un proiect de statut al "politionerului" ...
Acest proiect are prevederi foarte "bucuracioase" pentru sustinatorii contributelii : politionerii se pensioneaza in sistemul public de pensii (L.263/2010) ... nu in sistemul pensiilor (de serviciu) militare de stat ...
(://www.mai.gov.ro/Documente/Transparenta%20decizionala/Proiect%20statut%20politist.pdf)
-----------------------------------

Art.82 –Încetarea de drept a raporturilor de serviciu are loc în următoarele cazuri:
a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării in sistemul public de pensiipentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

Huhu Rez spunea...

Nu am semnale ca acest blog este frecventat de politisti.

mos alecu spunea...

Ha , ha ,ha !...

Sau ... dupa modelul promovat din virful ierarhiei : Hă , hă , hă ! ...

Huhu Rez spunea...

?????

Huhu Rez spunea...

Cred ca s-au lamurit toti cititorii ca nu mai este nevoie de o lege a Statutului rezervistilor militari.
Pachetul Dusa este aproape complet.

anonimul spunea...

nu il inteleg pe dmnul mos alecu, dece ia in raspar pe ceilalti cum ar fi politionerul ,ha ha , eu zic ca aici sant aia care au trecut dela celelalte structuri care nu erau ca de exemplu cei dela STS. care erau la securitate inainte de 89 , acum sant la casa de pensii a mapn ,, asa ca de asta este pputin contrariat mos alecu . , dar lasati a se va consuma multa cerneala pana la aparitia acestui statut , ca apare dupa 180 de zille dela aprobare ,, si asa ca nu va grabiti ca vin unii ca gargauni ,,asteptati si nu va grabiti .. LA MULTI ANI si sanatate

Huhu Rez spunea...

Asa sunt persoanele conflictuale.totdeauna se afla in opozitie cu cineva.
Daca ies liberalii de la guvrnsre

Karadeniz spunea...

O lege a rezervistului este necesară. Rezerva armatei nu se compune doar din cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, trecuți în rezervă și rechemati la nevoie.

mos alecu spunea...

@ karadeniz
Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei legi, prin personal
militar se înţelege cetăţenii români care au dobândit calitatea de ofiţer,
maistru militar, subofiţer, gradat sau soldat, în urma acordării unui grad
militar, în condiţiile legii şi se află în activitate, în rezervă sau în
retragere.
(3) Personalul militar în rezervă este cel care întruneşte condiţiile
pentru a îndeplini serviciul militar în rezervă, potrivit legii şi este
constituit din:

a) REZERVISTI , respectiv personal care a îndeplinit serviciul militar,
a încetat raporturile de serviciu cu instituţia militară şi poate fi utilizat
pentru instruire, îndeplinirea unor misiuni sau completarea structurilor
instituţiilor militare;

b) REZERVISTI VOLUNTARI , respectiv persoane care sunt selecţionate,
instruite şi dobândesc un grad militar în rezervă şi consimt să îndeplinească
serviciul militar în rezervă, în baza unui contract, potrivit legii.

mos alecu spunea...

Z'gura ma-tii de disquss !... Iar mi-ai mincat o bucata de comentariu !...

@ karadeniz

Despre rezervistii voluntari se mai vorbeste in legea privind pregatirea populatiei pentru aparare ... Se mai vorbeste si in legea gradatilor si soldatilor profesionisti ... dar aceasta lege se abroga prin legea statutului cadrelor militare , a gradatilor si soldatilor ...

Ca urmare nu ramine decit sa "luam de bune" prevederile :
"Art. 1. – Prezentul statut reglementează exercitarea profesiei militare, provenienţa, formarea şi cariera, îndatoririle, obligaţiile şi drepturile personalului militar IN ACTIVITATE din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, denumite în continuare instituţii militare, PRECUM SI provenienţa, obligaţiile şi drepturile personalului militar IN REZERVA SI IN RETRAGERE ." .

Deci acest statut este ATIT AL CADRELOR IN ACTIVITATE CIT SI AL REZERVISTILOR ...

mos alecu spunea...

Uite-asa se grabesc unii !...
Suparat-îi cineva că_cum_că eu iau "in raspar pe ceilalti cum ar fi politionerul ,ha ha..." .

Una era chestia cu "politionerul" si alta era chestia cu "ha , ha , ha" ...

S-o luam metodic ;

- chestia cu politionerul ...
----- greu-îi sa nu stii de gluma ... si să-ţi sară muştarul tare repede
----- in zona unde traiesc eu , acest termen este folosit uzual , fara ca cineva sa simta "şifonat" . Termenul vine de la rusescul "militioner" !
Daca foloseam termenul "politiomam" era bine ? Termenul venind de la "policeman" din limbeza ?- chestia cu "ha , ha , ha ..." nu are nici o legatura cu "politionerii" ... Are legatura cu cele spuse de patronul blogului , care , vezi treaba "nici usturoi n-a mincat , nici gura nu-i miroase" ...

mos alecu spunea...

Cineva (altcineva) care se supune , si el , zicerii "suparat îs , doamne , suparat !" decreteaza : "Asa sunt persoanele conflictuale.totdeauna se afla in opozitie cu cineva.
Daca ies liberalii de la guvernare nu se stie ce se intampla cu proiectele" .

Acu' ... intreb si eu ca prostu' ... că_care-i legatura intre "persoane conflictuale" si "iesirea liberalilor de la guvernare" ...

Huhu Rez spunea...

Indiferent câte aluzii face cineva la militian si politian, tot nu pun proiectul Statutului politistului pe blog.
Poate il pune Burcu de Sfântu Vasile pe MH....

Karadeniz spunea...

@ moș alecu la chestia cu Zgura.
Dacă "luam de bune" prevederile acestui proiect de statut, supus dezbaterii publice și amendării exact în perioada asta, cu ignat, sarmale, caltaboși, răcituri, DE BUNE rămân.
Trece statutul nebăgat în seamă ca proiectul de HG a lui Catalin Zisu de sub
proiectul de statut.
Ce spune art.2-(3) din proiectul de statut nu prea bate cu legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare.
“ Articolul 3-(5) La declararea mobilizarii si a starii de razboi sau la instituirea starii de asediu, indeplinirea serviciului militar in calitate de militar in termen devine obligatorie pentru barbatii cu varste cuprinse intre 20 si 35 de ani, care indeplinesc criteriile pentru a indeplini serviciul militar."
Art. 15
(1) Rezerva de mobilizare cuprinde resursele umane care pot fi folosite pentru
instruire si indeplinirea unor masuri pe timpul starii de asediu, al starii de
mobilizare sau al starii de razboi si este formata din:
a) rezerva operationala;
b) rezerva generala.
(2) Rezerva operationala cuprinde:
a) rezervistii voluntari incadrati in functii din statele de organizare ale
unitatilor;
b) rezervistii cuprinsi in planurile de mobilizare ale unitatilor.
(3) Rezerva generala cuprinde cetatenii cu obligatii militare care nu fac parte
din rezerva operationala."

alina spunea...

Ne-a intrat in cap cu proiectul. Am inteles ca sunt proiecte in studiu. Intrebarea e: Sunt si sanse de aprobare si aplicare sau se vorbesc vorbe?

Huhu Rez spunea...

Pai... ce faci @alina, nu mai esti colonel?
Acest proiect face parte din pachetul de proiecte promis de ministrul Dusa. Ar avea multe sanse daca nu se rupe sandramaua USL.

catalin spunea...

dar dece spune ca art 27 se aplica la cei cu numai 4 ani ....dece asa? .ei bine , credeti ca se va vota anul asta statutul l legea noua a pensiilor // eu nu prea cred .cand ei nu fac decat sa se lupte intre ei , basescu asta nu stiu de ce nu il da jos , cum adica prioritate zero A LUI . lupta cu neamestecul politicului in justitie .. pai asta e treaba lui?// asa ca greu cu legile aste ..

iceparu spunea...

Habar nu ai.Membrii cooperatori,adica cei ce au lucrat efectiv timp de 10 ani in CAP primesc pensie.Nu este vorba de cei 350 lei.Cei 350 lei ii primesc cei ce au lucrat in CAP sub 10 ani drept ajutor social..Mai mult Cei ce beneficiaza de pensie de urmas nu mai primesc pensie de ceapist.Ce spun unii pe la televizor sunt povesti.Este pe undeva o discriminare.Cei ce au lucrat in productie si nu au implinit varta de pensionare nu primesc deloc ajutor social.Poate nu stiti. societatile comerciale care au obiect de activitate produse de alimentatie publica pe langa impozit pe profit si TVA mai platesc un spor care se duce la bugetul de stat pt.ajutoare sociale>Problemele "este mai complicat" .Documentati-va.

iceparu spunea...

Neamestecul lui Basescu in justitie este un bluf.Pai el da directive direct prin televiziune."vezi ca eu am semnat numirea ta".Ce vreti mai mult/As fi tare curios ce discuta Basescu pe telefonul TO cu procurorii si cu alte mariri ale zilei,ca doar STS ii este subordonat.