Un produs Blogger.

vineri, iulie 01, 2016

Proiectul noului Statut al cadrelor militare pastreaza sporul pentru OMM acordat pensionarilor militari prin L 80/1995

65 comments


Proiectul integral al Statutului a fost pus in dezbatere publica pe site-ul MApN

Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor

FISIERE DISPONIBILE:dati click pe butoane   (DATA AFISARII: 2016-06-30) 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.************

Extrase pentru cadrele in rezerva si retragereSECŢIUNEA a 4-a
Încetarea raporturilor de serviciu 

Art. 96. – (1) Personalul militar în activitate încheie cariera militară prin trecerea în rezervă sau direct în retragere după caz, în una dintre următoarele situaţii: 

a) la împlinirea vârstei standard de pensionare ori a limitelor de vârstă prevăzute de prezentul statut;
b) la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în condiţiile legii;
c) când este clasat „inapt pentru serviciul militar” de către comisiile de expertiză medico-militară;
d) după expirarea perioadei de punere la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a clasării „apt limitat” de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu se identifică o funcţie corespunzătoare pe care starea de sănătate să-i permită să o îndeplinească;
e) când, în urma desfiinţării, transformării, redimensionării, reorganizării sau redislocării unor structuri militare şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, nu sunt posibilităţi pentru a fi încadrat în alte funcţii sau structuri, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiei militare;
f) la expirarea raporturilor de serviciu stabilite pe durată determinată, dacă una dintre părţi nu este de acord cu continuarea acestora;
g) la cerere, pentru motive bine întemeiate;
h) prin demisie, care se notifică instituţiei militare cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se solicită trecerea în rezervă;
i) când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii militare şi de specialitate;
j) când comite abateri disciplinare, în urma cărora i s-a aplicat sancţiunea trecerii în rezervă;
k) când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, i s-a aplicat prin hotărâre judecătorească pedeapsa amenzii penale sau pedeapsa închisorii, cu suspendarea executării sub supraveghere, precum şi în cazurile când a beneficiat de renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării acesteia ori de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei;
l) când, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, i s-a aplicat prin hotărâre judecătorească pedeapsa amenzii penale sau pedeapsa închisorii, cu suspendarea executării sub supraveghere, precum şi în cazurile când a beneficiat de renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării acesteia ori de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei;
m) când a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;
n) când nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. a), g) şi h);
o) când încalcă prevederile art. 11;
p) în cazul în care nu a fost acordat sau a fost retras avizul pentru eliberarea/revalidarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, din motive imputabile persoanei verificate, în conformitate cu prevederile cadrului normativ cu aplicabilitate în domeniu;
q) după expirarea perioadei de punere la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a limitării nivelului de acces la informaţii clasificate, atunci când nu se identifică o funcţie corespunzătoare gradului deţinut cu o prevedere a nivelului de acces la informaţii clasificate înscrisă în fişa postului, la nivelul acordat după limitare;
r) când este apreciat prin documentele de evaluare profesională cu calificativul „necorespunzător” doi ani, consecutiv ori, când nu se identifică o funcţie adecvată, în cazul prevăzut la art. 64 alin. (1) lit. f);
s) când s-a stabilit că dobândirea calităţii de personal militar în activitate s-a realizat ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni constatate de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească definitivă.
(2) Trecerea în rezervă sau direct în retragere se realizează:
a) din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e), l), m), n), p), q), r) şi s), cu excepţia personalului militar din cadrul Serviciului Român de Informaţii care se trece în rezervă sau direct în retragere la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor din care face parte personalul în cauză, numai în situaţia prevăzute de lit. l);
b) la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor din instituţiile militare, în urma hotărârii definitive a consiliilor de onoare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), j), k) şi o) , cu excepţia personalului militar din cadrul Serviciului Român de Informaţii, care se trece în rezervă sau direct în retragere la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor din care face parte personalul în cauză, numai în situaţia prevăzută de lit. k);
c) la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor instituţiei militare din care face parte personalul în cauză, înaintată ierarhic, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi g);
d) la cererea personalului militar, înaintată ierarhic, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi h).
(3) În condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliile de onoare pot propune trecerea în rezervă sau menţinerea în activitate. Decizia privind trecerea în rezervă sau menţinerea în activitate a personalului militar condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni se adoptă, pe baza acestor propuneri, numai după soluţionarea definitivă a cauzei.
(4) Până la data trecerii în rezervă prin demisie, personalul militar în cauză este obligat să îndeplinească atribuţiile funcţiei în care este încadrat, precum şi toate îndatoririle ce îi revin, inclusiv predarea funcţiei.
Art. 97. – Prin excepţie de la prevederile art. 96 alin. (1) lit. c) şi d), personalul militar clasat „inapt pentru serviciul militar” încadrat în gradul III de invaliditate sau clasat „apt limitat pentru serviciul militar” de către comisiile de expertiză medico-militară, din cauza afecţiunilor dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi a altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la misiunile şi operaţiile în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, desfăşurate pe teritoriul naţional poate fi menţinut sau rechemat în activitate ori încadrat în funcţii civile fără examen sau concurs, după caz, la cerere, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
Art. 98. – (1) Personalul militar nu poate fi trecut din activitate în rezervă:
a) prin demisie, pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război, precum şi pe timpul executării misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român;
b) când nu îndeplineşte condiţiile de pensionare şi se află în incapacitate temporară de muncă fiind internat în spitale ori sanatorii, se găseşte în concedii medicale sau în concediu pentru creşterea/îngrijirea copilului, iar personalul militar femei nici în perioada gravidităţii, a concediului de risc maternal şi a celui de maternitate.
(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în situaţiile prevăzute la art. 96 alin. (1) lit. g), h), j), k), l), m), n), o), p) şi q).
Art. 99. – (1) Personalul militar trecut în rezervă sau direct în retragere beneficiază de pensie militară de stat, potrivit legii.
(2) Personalului militar căruia i s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi respectiv 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei militare de stat.
Art. 100. – (1) Limitele de vârstă până la care personalul militar în rezervă poate fi menţinut în evidenţă sunt de 63 de ani pentru cadrele militare şi de 58 de ani pentru gradaţi şi soldaţi.
(2) Personalul militar în activitate şi în rezervă se trece direct în retragere şi se scoate din evidenţa militară, în condiţiile prevăzute la art. 46.
(3) Personalul militar în activitate şi în rezervă se scoate din evidenţa militară în urma decesului, conform procedurii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
Art. 101. – (1) Trecerea personalului militar din activitate în rezervă sau direct în retragere se realizează prin:
a) decret al preşedintelui României, pentru ofiţerii cu grade de generali/amirali;
b) ordin al conducătorului instituţiei militare, pentru ofiţeri, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a);
c) ordin al comandanţilor/şefilor stabiliţi de către conducătorul instituţiei militare, pentru maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi.
(2) Trecerea personalului militar din rezervă în retragere se realizează conform normelor de evidenţă militară, elaborate de către Statul Major General, potrivit legii.
Art. 102. – Personalul militar în activitate care a încheiat angajament/contract de şcolarizare cu instituţia militară, prin care se obligă să îndeplinească serviciul militar o anumită perioadă de timp, în situaţia în care nu respectă angajamentul/contractul de şcolarizare şi este trecut în rezervă prin aplicarea uneia dintre prevederile de la art. 96 alin. (1) lit. g) - r) este obligat să restituie cheltuielile de întreţinere şi instruire pe timpul şcolarizării, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII SPECIFICE PERSONALULUI MILITAR 
ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

Art. 109. – (1) Personalul militar în rezervă, pe timpul cât este concentrat sau mobilizat, are aceleaşi îndatoriri şi beneficiază de aceleaşi drepturi stabilite prin prezentul statut pentru personalul militar în activitate.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), personalul militar în rezervă, pe timpul cât este concentrat sau mobilizat, poate păstra calitatea de membru al partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice, precum şi al sindicatelor din care face parte, fiindu-i interzisă desfăşurarea oricăror activităţi care contravin principiului unităţii de comandă sau ordinii şi disciplinei militare.
(3) Prevederile prezentei legi referitoare la recompense, răspunderea juridică, evaluare profesională şi sancţiuni disciplinare se aplică şi personalului militar în rezervă, pe timpul cât acesta este concentrat sau mobilizat.
(4) Membrii de familie ai personalului militar în rezervă beneficiază, pe timpul cât acesta este concentrat sau mobilizat, de drepturile prevăzute de prezenta lege pentru membrii de familie ai personalului militar în activitate.
Art. 110. – În timp de pace, personalul militar în rezervă poate fi înaintat în gradul următor, în raport cu nevoile forţelor armate, după expirarea stagiului minim în grad, dacă a obţinut rezultate bune şi foarte bune pe timpul concentrării/programului de instruire şi a fost propus prin documentele de evaluare a activităţii militare, cel mult până la gradul corespunzător celei mai mari funcţii îndeplinite în activitate sau până la gradul corespunzător funcţiei în care este repartizat în planul de mobilizare.
Art. 111. – (1) Cu ocazia Zilei Naţionale a României, precum şi cu prilejul evocării unor evenimente importante din istoria patriei şi forţelor armate ale României, pentru servicii excepţionale aduse naţiunii prin contribuţia deosebită la promovarea valorilor naţionale, personalul militar în rezervă şi în retragere poate fi înaintat în gradul următor, indiferent de nivelul funcţiilor îndeplinite în activitate sau în care a fost repartizat în planurile de mobilizare.
(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), coloneilor şi comandorilor li se poate acorda gradul de general de brigadă/similar, maiştrilor militari şefi şi plutonierilor adjutanţi şefi li se poate acorda gradul de sublocotenent/aspirant, iar caporalilor şefi li se poate acorda gradul de sergent.
(3) Înaintarea în grad, respectiv acordarea gradului celor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se realizează prin:
a) decret al Preşedintelui României, pentru ofiţerii cu grade de generali şi amirali, la propunerea conducătorului instituţiei militare sau a structurilor asociative ale personalului militar în rezervă şi retragere constituite potrivit legii, după însuşirea şi promovarea acesteia de către instituţia militară din care au provenit;
b) ordin al şefului Statului Major General/conducătorului instituţiei militare sau al comandanţilor/şefilor stabiliţi de acesta pe timp de pace, iar pe timp de război prin ordin al comandanţilor/şefilor stabiliţi de acesta.
Art. 112. – (1) Personalului militar care are o vechime în serviciul militar de cel puţin 15 ani şi s-a distins prin activitatea desfăşurată, precum şi celui care a adus patriei servicii deosebite, indiferent de vechimea în serviciul militar, i se poate acorda dreptul de a purta uniforma militară.
(2) Personalul militar în rezervă sau în retragere are obligaţia de a nu desfăşura activităţi care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ostăşească, atunci când poartă uniforma militară. 
(3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) conduce la retragerea dreptului de a purta uniformă militară.
(4) Criteriile privind acordarea şi retragerea dreptului de port al uniformei militare, precum şi situaţiile în care personalul militar în rezervă şi în retragere poate purta uniforma militară se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
Art. 113. – (1) Personalul militar în rezervă şi în retragere, pensionar militar, are dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) şi are acces, împreună cu familia, la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele militare şi la alte amenajări culturale, recreative sau sportive, beneficiind de înlesniri stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul militar în rezervă şi în retragere, foşti pensionari militari de invaliditate cauzată de accidente în serviciu ori boli contactate în timpul sau din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.
(3) Membrii familiilor personalului militar în rezervă şi în retragere, pensionari militari, beneficiază gratuit de drepturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a), precum şi de înlesniri, stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare, privind accesul la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele militare şi la alte amenajări culturale, recreative sau sportive.
Art. 114. – Pentru menţinerea legăturii personalului militar în rezervă şi în retragere cu preocupările curente din cadrul instituţiei militare, aceasta organizează acţiuni de informare cu privire la diverse aspecte de interes ale exercitării profesiei militare.
Art. 115. – (1) Personalul militar trecut în rezervă sau în retragere poate beneficia de măsuri de asistenţă postcarieră, în condiţiile prevăzute prin ordin al conducătorului instituţiei militare.
(2) Măsurile de asistenţă postcarieră aplicabile personalului militar trecut în rezervă sau în retragere, sunt: a) consiliere în rezolvarea problemelor specifice;
b) îndrumare în relaţia cu structurile din cadrul instituţiei militare sau cu autorităţile din afara acestora pentru asigurarea drepturilor de cazare, tratament ori a altor drepturi sau înlesniri ce i se cuvin, potrivit legii; c) măsuri speciale de asistenţă şi solidaritate socială, pentru personalul militar aflat în dificultate din cauza vârstei înaintate sau a stării de sănătate, ori din alte asemenea cauze;
d) alte măsuri prevăzute de lege.
(3) Măsurile de asistenţă postcarieră se asigură, la cerere, de către instituţia militară, în colaborare cu alte structuri guvernamentale sau neguvernamentale care au atribuţii în legătură cu acest domeniu.


DISPOZITII TRANZIORII SI FINALLE

.Art. 130. – (1) Sintagma cadre militare folosită în legislaţia în vigoare se referă exclusiv la ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.
(2) Sintagma gradaţi şi soldaţi profesionişti folosită în legislaţia în vigoare se referă exclusiv la gradaţi şi soldaţi.
Art. 131. – În sensul prezentei legi, familia personalului militar cuprinde soţul sau soţia şi copiii, precum şi persoanele aflate în întreţinerea legală a acestuia.
Art. 132. – Prevederile art. 11 - 19; art. 20 lit. c) - e), art. 55 alin. (7), art. 59, art. 94 alin. (1), (3) şi (4),  art. 95 - 99, art. 116, art. 120 şi ale art. 124 din prezenta lege se aplică şi preoţilor militari din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi familiilor acestora, după caz.
 Art. 133. –  Procedurile de ocupare a funcţiilor şi procedurile disciplinare iniţiate în temeiul Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, continuă în condiţiile legilor în temeiul cărora au fost iniţiate, cu excepţia procedurilor disciplinare în cazul cărora prezenta lege este mai favorabilă.
Art. 134. – (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Actele normative prevăzute de prezenta lege pentru aplicarea acesteia se emit în termenul prevăzut la alin. (1). 
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.


Bucureşti,
Nr. 
65 de comentarii:

Unknown spunea...

Si art. 99 ce prevede?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ei, acum v-ati linistit, cei care il sustineati pe Basescu, Udrea, Motoc, Iohannis si Ciolos? Va mai diceti buluc, ca orbetii, sa-i mai votati pe calaii pe care tot ni-i puneti pe cap din patru in patru ani pana cand ne-a chicat parul din nas? Iac-asa va trebuie, si inca nu-i destul ca sa va saturati! Stati asa ca inca nu v-ati linistit de tot, ca vine USR-ul lui Soros baci si iar va mananca la lingurica sa-i dati votul! Nu va lasati voi pana ce nu o sa mancati din castronul de tabla supa de la cantina saracanilor! Bagati-i tare la mantinela, si pe viitor, si veti ajunge in sapa de lemn!

Unknown spunea...

Art. 99. – (1) Personalul militar trecut în rezervă sau direct în retragere beneficiază de pensie militară de stat, potrivit legii.
(2) Personalului militar căruia i s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi respectiv 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei militare de stat.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhurez: Sa stam pe burtica intrucat e apa mica! Am mai facut noi 'jde calcule si au venit o mana de autisti retardati si ne-au dat totul peste cap! Sa dea Dumnezeu sa fie bine, dar eu nu mai cred in nimic cu haita asta de hiene infometate si instate de drujbareli si razuiri!

Huhu Rezea spunea...

Multumesc celor care au gasit prevederea la un capitol anterior celui dedicat cadrelor in rezerva.
Asa se intampla cand pornesti cu idei preconcepute.

Iulian Mareș spunea...

Huhurez,
Eu acum sunt multumit! Se da, deci nu se ia!
Ca se da, va fi o certitudine! Doar pe hartie!
Suzs, dar eu asa vad!...si mai vad ca oricine poate anula orice! Noua paradigma? Se poate cum vreau ëu! Sper ca litera sa reprezinte corect sunetul! Daca-i bai, pun œ!
Ce nu e clar?

avianyc spunea...

1.Ce s-or mai bucura Olescu,Kis si aghiotantul Mares cind or vedea ca la art 6 ofiterii sunt trecuti peste maistri.

2. Fidelizarea armatei.
Mares poate renunta la recalculare si se poate cere la fidelizare,evident daca nu a casat intrerupătorul de la neon.

”(10) Personalul militar trecut în rezervă sau direct în retragere cu drept la pensie de serviciu, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de lege, poate beneficia de o bonificaţie de fidelitate egală cu şase solde ale funcţiei de bază din ultima lună de activitate, dacă are cel puţin 30 de ani de serviciu militar activ, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei. ”
Bonificatie la cele max 20 de drept.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Camarazi: Cartile nu sunt facute. OuG 57 a prins mucegai in Parlament si nu stim ce mai clocesc ei. Toate sunt incertitudini. Eu nu mai cred in nimic, pana ce nu-i vad plecati inapoi pe talharii astia girati si sustinuti curveste de Dragnea tradatorul. Ati citit titlul? E un proiect. Care proiect intotdeuna poate fi modificat cum vor sculele lor. Art. 99 il pot manari asa cum au manarit 80 cu 65%. Numar infrigurat zilele AMR pana sa se duca dracului tehnoretardatii de unde i-a adus dracul!
Astept sa vad si cum se va descurca madam Kovesi cu plagiatul de Doctorat, pe langa alti demnitari fara scrupule. Pruna, Bostan si Trei lei vor ramane pe functii sa-si bata joc de romani pana la capat, pentru ca sindicatele ii tolereaza prin sefii corupti si innavutiti. Sindicatele noastre au papa bun din banii fraierilor si acum isi fac siesta, lasandu-ne in voia sortii.
@ Suntem ai nimanui, ca niste pribegi ramoliti. Vasul fara carma pluteste in deriva. Gneralii au pensii atat de mari si confortabile, incat ii dor in cot de trupa de rezervisti care au mari probleme cu pensiile. Ne-au fost si camarazi, si sefi si comandanti, au o datorie morala sa ne mai ajute in fata politicului, abuzurilor si a tot ce ne distruge! Erau candva precum cocosii si curcanii, in activitate, acum sunt dati disparuti, dar apar sa se impauneze la parade in tinutele lor militare pe langa grangurii puterii. Unii fac si politica doar de dragul faloseniei si imbogatirii personale! E treaba lor, dar sa nu uite cine au fost si ca inca-i respectam si iubim pe unii, si asteptam de la ei un minim ajutor!
ATENTIE!:
E si un banc cu ei, GENERALII LENTORII, pe care vi-l incropesc acum: Rezervistii pensionari, furiosi de lentoarea generalilor ca nu-i ajuta la toate problemele si greutatile pe OuG 57, le-ar fi dat ultimatum ca de a doua zi sa fie zbiri si rai, ca niste caini! Ajunsi acasa, doi dintre ei: unul din ei, mai tanar, cum a intrat pe usa i-a raspuns sotiei numai latrand ca un caine, orice i-ar fi spus aceasta: ha, ham, ham...! Al doilea, mai batranel, la intrarea in casa a marait in loc de sarumana, apoi s-a facut colac pe sub masa si s-a lins pe scula, indelung si cu lentoare, ca un caine batran, pana a adormit! Cam asa sunt o parte dintre ei, si de aceea nu ne mai ajuta cu nimic! E numai latratul si colacul de ei! Pacat.
E un paflet si luati-l, va rog, ca atare! Cine mai are in el un dram de empatie, va trage si invataminte...

Huhu Rezea spunea...

@Mares
Deocamdata, potrivit OUG nr. 57/2015 nu toti militarii beneficiaza de acest spor.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Eu am scris in gluma!
Potrivit regulilor armatei franceze, baza a armatelor moderne, personalul militar se imparte in cel putin 3 corpuri! La noi sunt 4, acum!
Ai permis ca sa posteze si maistrul supersonic, inginer aero spatial, care nu a aflat unde-i facultatea asta?
Ce zici daca-l scot la Metrou 3, Gara de Nord, suna la 112?
Eu, doresc de mult sa nu mai lasi postari care provoaca rasul, la adresa postacului!
Uite ce poate posta, de langa hangar, cu ciocanul comunist in mana! Este o forma de viata?

Unknown spunea...

Ce se intampla cu pensiile noastre, de ce credeti ca principalii opozanti sunt chiar cei din sistemul militar? Pai pensiile noastre nu vor mai fi platite din Sistemul national de pensii ci din fondul alocat Armatei ,iar din acest fond se vor plati si soldele precum si alte cheltuieli specifice . Aici intervine oponenta celor mari , pai daca ne dau noua ,in plus, la pensii se vor diminua aceste fonduri in defavoarea multitudinii de sporuri si indemnizatii ce si le acorda in progresie geometrica. Aici se concretizeaza reducerea procentelor din Baza de calcul ,la 65% si limitarea la 85%, ideea este sa nu se dea niciun leut in plus, ba chiar in minus ,doar pentru a se adauga la ei. Printre cei ce urmeaza sa se pensioneze sunt si ei, de aia , marea grija ca toate "bunaciunile" sa fie de partea lor. Trebuie sa ne revoltam cu totii, sa lasam micile galceve dintre noi si sa ne punem creierele la contributie pentru a-i contacara.
De aceea ,voi bloggheri ar trebui sa administrati micile scandaluri dintre noi, pentru a nu-i descuraja pe cei binevoitori sa vina cu idei novatoare. Cei care incearca sa ne deranjeze trebuie eliminati si stersi dintre noi!

avianyc spunea...

”D-nu Kis” faci si tu precum Dogaru cu mitingul ultim prin care ameninta guvernantii cu urcarea bagajelor in trenul spre BRuXelles. Ne indemni la unire tocmai acum cind toti politichienii umfla ce pot,altu mațu ,altu cardu,altu vip-ul ,etc prin cele mai pitoresti paradisuri de vacanta.Pîna acuma ce-ai facut?
Înca nu v-ati dezis de metoda sindicala de a face mitinguri cind toti sunt/erau plecati din Bucuresti.

Unknown spunea...

SA FIM OPTIMISTI
SPERANTA moare ultima!
Eu sunt optimist si vreau sa va insuflu si dvs aceasta oportunitate de mai bine. Poate ca , deja, am devenit agasant, pentru unii, cu insistenta mea , cu privire la pensiile militare dar aceasta rabufnire este un ecou al nedreptatiii facute mie si zecilor de mii de militari carora li s-a taiat avantul iar noua aripile si am fost expulzati brutal din sistemul militar inainte de vreme fapt ce a dus la diminuarea draastica a pensiilor si la distrugerea destinelor la care am visat inca de pe bancile liceelor si scolilor militare.
Nu am avut alta optiune, personal am stat noua ani cu gradul de maior , neputand avansa datorita faptului ca cei de pe functii mari REFUZAU sa se "lase dusi", cu toate ca aveau conditiile necesare iesirii la pensie. Tocmai acestia ne cam persifleaza acum , privindu-ne din situatia celui ghiftuit cu cuantumuri babane si beneficiind cu prisosinta din paragraful referitor la STAGIUL MINIM DE COTIZARE stabuilit la 20 de ani, cuantum gandit pentru a fi de folos celor iesiti anticipat la pensie , nu celor care au stat 30 de ani in Armata!
___Intaresc din nou ce am spus zilele astea si anume:
-In data de 1 august parlamentarii isi vor incepe activitatea...
-OUG 57 ,art 40 va suferi multe modificari;
-baza de calcul va cuprinde elementele SOLDEI BRUTE conform Legii 138/1999 cu modificarile de dupa;
-pensia se va stabili in limitele a 80-100% din baza de calcul;
-PS(pensia suplimentara) si OMM(ordinul meritul militar) se vor adauga pensiei stabilite
-se vor admite alte optiuni pentru cele sase luni, pentru cei dornici;
-...mai exista multe propuneri pentru fiecare articol in parte...
Repet: vom fi acolo!
Nu cerem decat LEGALITATE in raport cu alte legi aplicabile altor categorii de persoane.

***Toa'shu maistru militar avianyc, nu am ajuns sa dau raportul unuia de teapa ta, doar imi permit sa-ti dau un sfat :daca ai ceva de spus, pentru interes general , nu te opreste nimeni ca vad ca tu & cezar nu faceti decat sa va "legati" de spusele unuia sau altuia, chiar credeti ca ceilalti va apreciaza ?

Unknown spunea...

Fi-ti amabil , sgp ulterior cadru va primi omm (ex. 12 ani sgp 13 ani cadru omm 0 ) varsta de pensionare .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhurez: Va rog sa cititi ce-a scris Col. Dogaru pe blogul lui, unde afirma ca cei care s-au grabit sa faca cereri de recalculare pana la 30 Iunie, vor fi calculati cu 60%, cei care au refuzat asta vor si calculati mai tarziu cu 80%! E posibil asa ceva, onorabile? Mai sunt postate acolo si alte afirmatii, n-ar fi rau sa le studiati si Dvs. cat si ceilalti camarazi. Pe mine m-au lasat rece pe caldura asta! Uneori stiu ca domnia sa mai umfla gogoasa si artificial, ca sa dea bine la imagine si sa justifice papa bun din cotizatiile fraierestenilor sindicalisti! Chiar acum, Tara Galilor le-a inhipt-o a trei-a oara belgienilor! Batuta pe fasole, taica!

Soarele spunea...

Cristian. Vechimea ca sgp nu se pune la omv.

Huhu Rezea spunea...

@Chise
Dupa cum vezi, art. 90 din proiect foloseste expresia personal militar, notiune care include si soldatii si gradatii, nu numai ofiterii, maistrii militari si subofiterii.
Citeste si

http://www.huhurez.com/2016/01/inlocuirea-ordinului-meritul-militar-cu.html

@Corneliu
Este o rautate a domnului Dogaru, care incearca sa-i supere pe cei care n-au ascultat de recomandarea sa de a nu depune cereri.Cca 45 000 de pensionari militari nu au ascultat si au depus cereri.

Cât ai absentat, am lamurit ca, daca se aduc modificari prin Legea de adoptarea a OUG 57 a cotelor procentuale din art. 29 si 30, recalcularea se va face potrivit dispozitiilor in vigoare, ordonantei sau legii de adoptare, nu functie de data depunerii cererii.
Asta ar insemna ca, pana la data intrarii in vigoare a legii de adoptare, cuantumul pensiilor se recalculeaza, pentru toate pensiile in plata la 01'01 2016, cu preocentele din Ordonanta, 65%, plafon 85% si, dupa aceea data, cuantumul recalculat va fi cel potrivit legii de adoptare.
Cu alte cuvinte, deciziile de recalculare vor avea 2 Note de calcul
1. O nota de calcul valabila pentru perioada ianuarie 2016-luna urmatoare intrarii in vigoare a legii de adoptare a ordpnantei.
2. O nota de calcul pentru perioada ulterioara intrarii in vigoare a legii de adoptare in Parlament a OUG 57.

CEZAR spunea...

". Aici intervine oponenta celor mari , pai daca ne dau noua ,in plus, la pensii se vor diminua aceste fonduri in defavoarea multitudinii de sporuri si indemnizatii ce si le acorda in progresie geometrica.""....zice MaKiss..cu un nou patos revolutionar ...!!
Mai scarnavie nenonrocita ..tocmai tu vorbesti de sporuri si indemnizatii acordate in progresie geomeetrica ..tu ..care te-ai ghiftuit doar din asa ceva cat timp ai frecat tiparul pe lanaga tractorul cu elice ..si care acum ..ai vrea acelasi lucru si la pensie ..??
Nuu bai ..din bugetul Armatei trebuie sa se cumpere si Avioane noi si elicoptere de atac performante ..nu sa te ingrase pe tine ...!!!

avianyc spunea...

@ Corneliu
îmi cer scuze ca-l contrzic putin pe Huhurez
1.Ordonanta isi face efectul provizoriu pina cind devine lege adoptata in Parlament.
În momentul in care devine lege adoptata in parlament in forma 80% ea se aplica retroactiv acoperind tot efectul OG57 cu 65% incepind cu o1.01.2016.Aceasta ordonanta devine definitiva si se aplica retroactiv in forma adoptata de parlament.
A recalcula procentele functie de cum vor fi adoptate procentele in Camera Deputatilor nu constitue o problema. Problema devine in cazul in care se modifica elementele cuprinse in baza de calcul. In acesta situatie pot fi necesare redepuneri de cereri.
De aceea era bine ca parlamentul sa transeze aceasta problema pina prin 15 iunie 2016.
In concluzie se vor reface calculele pentru toate deciziile calculate cu 65% conform legii adoptate de parlament incepind cu 01.01.2016.
2. Ce spune liderul sindical acolo sunt niste aberatii pe fond paranoic inimaginabile.
L223 se va aplica pentru toti in forma adoptata de CD in sesiunea din toamna.Daca guvernantii slujesc ceva ,liderul sind. slujeste si el ce poate.

Unknown spunea...

Nu gasesc in proiect articolul care se refera la OMM pentru personalul militar. Cu stima.

solo_100@yahoo.com spunea...

Sporul de vechime ca urmare a reincadrarii in gr. munca conf. art.11,aln.3/L.223 se ia in calcul de la 01.01.2016(fiind o consecinta a L.223)sau se aplica art.109 aln.5(documente nevalorificate pina la intrarea in vigoare a L.223),drepturile cuvenite primindu-se din luna urmatoare depunerii documentelor la C.P.S.?Normal este sa se aplice de la 01.01.2016,acest spor de vechime neexistind inainte de 01.01.2016.In caz contrar ,functie de data depunerii la C.P.S. a fisei cu gr. munca este posibil sa se emita 4 decizii de pensie(2-conf. O.U.G.57 cu si fara spor vechime si 2 conf. O.U.G.57 modificata cu si fara spor vechime).

Unknown spunea...

Am gasit , art. 99 din proiect . Intrebarea este daca se poate aplica in exemplul dat mai sus . Stima !

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Nu exista efect provizoriu al unei ordonante. Ea produce efecte depline de la adoptare si pana la modificare sau abrogare.
Legea de adoptare a OUG intra in vigoare si produce efecte numai dupa 3 zile de la publicarea in MO. Nu are efect retroactiv privnd aplicarea ordonantei decât daca se prevede expres in ea.Vezi vreo asstfel de prevedere in forma legii de adoptare in Senat? Nu... si nu va fi nici in forma finala adoptata de CD.
Pensiile calculate potrivit cotelor procentuale din OUG 57 isi vor pastra cuantumul pâna in luna in care va intra in vigoare legea de adoptare si, daca aceasta va schimba cotatiile din art. 29 si 30, vor avea alt cuantum, recalculat din oficiu, din luna urmatoare Intrarii in vigoare a legii.
La fel se va intampla si cu pensiile in plata la 01 01 2016, recalculate in 2017; un cuantum pâna la intrarea in vigoare a legii de adoptare si altul dupa.

@solo
Se aplica din luna urmatoare inregistrarii cererii.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Huhurez+@ Avianic: Am deschis o dezbatere buna, am inteles, pe tema aceasta si raspunsurile m-au edificat indeajuns sa inteleg ca nu v-om avea probleme, legea aplicandu-se liniar la toti, indiferent de perioada depunerii cererilor si e firesc asa pentru ca statul ar fi intrant intr-un conflict de inselaciune prin dezinformare si indrumare ratacita! S-ar fi confruntat iar cu procese si am inteles ca ei evita cu mari eforturi aceste traume pe care le-u tot produs basistii. Mai inteleg si rautatea Col. Dogaru cu ducerea in eroare, pentru ca odata pornit bolovaul la vale, trebuie sa-l rostogoleasca cu sustinere sa nu pice de fazan in fata celor manipulati eronat de sfaturile lui paguboase. Va multumesc amandurora, iar doua pareri sunt foarte bine primite de noi cand dezvaluie nestiutele cai ale legilor pe care le stim foarte bine cum saunt numai ca sa deruteze si sa puna la indoiala!

Unknown spunea...

Da,asa este,daca cam.dep.modifica cuantumurile,iar Oug devine lege s v-a recalcula din oficiu si se va emite o noua decizie de recalculare,dar inepand cu data ramanerii legii im stare de aplicare,nu se va recalcula retroactiv. Pai,de ce credeti ca au tras de timp ai nostrii alesi? In felul asta se mai fac niste economii la fondul de pensii!
In ceea ce priveste pe Dogaru,o porcarie mai mare ca asta n-am mai auzit in viata mea! Cei ce nu au depus cereri intra si ei sub incidenta acestei oug 57,adica l-i se vor calcula si lor pensia tot ca la cei ce au depus,numai ca se v-a calcula ultimele 6 luni din activitate.
Cred ca,vor trage de timp cu aprobarea acestei oug tot anul asta.Ati vazut dvoastra ca s-au alocat fonduri la buget pentru pensiile recalculate? Nu mai punem faptul ca,guvernul a fost luat prin surprindere si de nr.mare de activi care si-au depus,pana acum,cereri de pensie.Termenul de recalc.este de doi ani.

Soarele spunea...

Chise legea nu e retroactivaa deci nu se aplica la tine .Nu ai dreptul la OMV

Unknown spunea...

CAPII ARMATEI NE VOR CAPUL
Oare de ce ne pun piedici"tehnocratii" din ...Armata ?
Studiind istoricul legilor pensiilor militare din ultimii ani sesizam manifestarile de avaritie, din ce in ce mai pregnante, ale diriguitorilor sistemului militar.Pe langa afacerile generalilor cu apartamente si trafic de influenta , marii bosi ai armatei, au pus ochii si pe pensiile militare, pe viitoarele pensii, in detrimentul celor aflati in plata, vechii pensionari militari. Pentru intarirea celor spuse am sa exemplific cu Legea 164/2001 in cadrul careia au prevazut o baza de calcul care sa-i favorizeze doar pe ei, nu si pe cei dinainte : "ART. 21
(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda lunară brută avută
în ultima lună de activitate, care include solda de grad corespunzătoare la data trecerii în rezervă.
(2) În cazul în care au avut loc modificări ale soldelor de funcŃie în ultimele 6 luni de activitate,
baza de calcul o constituie media soldelor lunare brute din această perioadă, mai puŃin solda de
grad. La media obtinută se adaugă solda de grad prevăzută la alin. (1)".
...Legea 223 vine sa indrepte ce era "putred" in legile 164 si 263 si prevede o baza de calcul asemanatoare (ca text, dar cu alte elemente cu L 164) si anume:" Art. 28
(1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este MEDIA TUTUROR VENITURILOR BRUTE realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute la Art. 3 lit. a)-c).
La media obtinuta se adauga un spor de pana la 15% în conditiile stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale ".
Tocmai asta i-a deranjat pe "mafiotii" de la conducerea Armatei= amenintarea viitoarelor ,lor, pensii , prin cresterea cuantumului pensiilor vechi. Plus ca au venit cu tot felul de tertipuri in asa fel ca cei ce intra in Armata prin alte cai decat scoala militara , sa aiba drepturi egale si chiar mai mari decat militarii de cariere(ex .tot felul de sporuri de doctorate, lucrari de exceptie si durata de stagiu).
Adica, ce fac nemernicii: taie de la "boul care trage" si baga in traista lenesului, a amantei adusa alaturi de el in serviciu sau al nepotului facut colonel peste noapte si adus de prin barurile urbei.
Trebuie sa fim vigilenti si sa ne zbatem pentru drepturile noastre!

Unknown spunea...

Pt. Arhimandritul , Linistestete , L-am intrebat pe d-l "Huhu" , care intelege ce am intrbat si sper ca a inteles de unde pleaca nivelul discutiei. Respecte.

cove spunea...

@Huhurez
"Pensiile calculate potrivit cotelor procentuale din OUG 57 isi vor pastra cuantumul pâna in luna in care va intra in vigoare legea de adoptare si, daca aceasta va schimba cotatiile din art. 29 si 30, vor avea alt cuantum, recalculat din oficiu, din luna urmatoare Intrarii in vigoare a legii. "

Sa inteleg ca vor se vor micsora pensiile celor iesiti conform OUG 57, daca cuantumul calculat conform legii de adoptare a ordonantei va fi mai mic ?

Huhu Rezea spunea...

@cove
Si pensiile calculate in baza OUG 57 se vor recalcula de la data intrarii in vigoare a legii de adoptare, daca aceasta modifica procentele din art. 29 si 30.
Textul adoptat de Senat deja prevede, in art. 109, recalcularea si a acestor pensii.Se va aplica si in acest caz cuantumul mai avantajos prevazut de art. 111.

cove spunea...

@ Huhurez,
Multumesc !

Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Known spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
iceparu spunea...

Cu cuantumul sa mai vedem.se pare ca lucrurile vor fi astfel aranjate astfel incat una peste alta sa nu avem cresteri semnificative dar nici pierderi semnificative.probabil ca maiorul pensionar va avea pensie apropiata soldei de maior si tot asa in conditiile in care are vechime.adio pensii astronomice numai ca ai ai inumarat izmene prin armata sau ai urat drum bun pilotului etc.se va plati raspunderea si competenta.

Unknown spunea...

@Adrian Bontas, pe ce criterii ii injuri pe Dogaru si pe Pricina, ai vreo informatie ca ar lupta impotriva intereselor noastre? Aici te inseli , sunt cei mai ferventi luptatori pentru revenirea la TOTAL VENITURI BRUTE si nu numai, intreaba-l pe Ionel(Cioaca) si te vei convinge. Si noi , grupul de piloti, luptam de aceiasi parte a baricadei.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Viorel Kis: OK! Rai, buni dar mai misca ceva pentru noi, Dogaru si Pricina, macar prin prezentele lor in emisiuni cu audiene ridicate, si sunt destul de vocali sa fie auziti! Altii nu mai avem. Nu vedeti ca atunci cand ei vorbesc li se ia repede microfonul in momentul ajungerii la miezul problemelor noastre? Omai dau ei si in bara, dar sa-i iertam totusi! Atatia avem, cu astia mergem la defilare si lupta si vrem, nu vrem trebuie sa-i sustinem in calitate de camarazi, in primul rand, si ca mai misca ceva pentru noi, ca barosanii cu stele mari si pensii obeze, la prezenta carora pe timpuri ne tremurau izmenele si vipustile, acum sunt niste mamaligi reci, ceea ce denota ca faceau caprarie si gatos doar din grandomanie si pe motive peceriste! Acum se vede cine avea in el sange kaki si isi merita stelele aurii! Nu dau doi bani pe ceilalti care stau ascunsi de dupa perdele si-si sug degetul mare, sa nu zic si altceva! Era un Colonel la Braila, pizdos rau de tot, Comandant de Regiment, cu initiala numelui de ,,B'' si era faimos prin severitatea lui de il stia si Ceausescu...In regimentul lui nu misca nimeni in front, si pana si cadrele mergeau prin cazarma in pas de defilare sau pas alergator! Trantea ofiterul pe burta de fatza cu soldica, la suparare, si il vedeam ca un Erou! Hei,nasule, acum de ce taceti din gura si nu luati atitudine ca pe vremuri? Sau scopul pizdoseniei era sa luati gradul de General si apoi sa va dati la fund, ca orice carierist de duzina? Eroii la vremuri grele ies la suprafata, dezertorii sunt marfa bruta doar in carierism si lichelism! Nu toate zdrentele sunt si haine primenite pentru strada! Na, c-am zis-o!

Unknown spunea...

Acest videoclip,ar trebui selectat pt.concursul "Steaua fara Renume".

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhurez & Cezar: V-am trimis pe paginile de pe fb un material intresant!

Huhu Rezea spunea...

@corneliu
Pai...si acolo este tot acest proiect pe care-l discutam aici.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhurez: In fuga calului am crezut ca sunt si altele decat atat, erau fazele cu 11 m Italia- Germania si am postat pe pag mea fb cu anticipatie, se poate verifica, faptul ca Germania bate cu 1-0! N-a fost chiar 1-0, dar a batut! Militarii profesionisti, soldati si gradati, se regasesc acolo si ii reprezinta, se pare. Cel putin sunt preocupati sa-si caute drepturile pe acel blog.

Iulian Mareș spunea...

A Bontas, nu esti tu, pcc de la SMFA? ...cu reclamatia, pt drum si statia RATB?
Daca da, bine ai venit, rau ai nimerit!

Unknown spunea...

Ca OG57 e o mare prostie nu mai incape indoiala. Pesiile se uniformizeaza indiferent ca iesi la 47 sau la 55 ani cu cotizatii evident diferite si cu atributiuni diferite. Iar cu SM e la fel varful prostiei pe care l-a perpetuat sistemul militar vreme de peste 6 ani si nu face nimic in sensul bun, ba dimpotriva-l il ridica si mai sus.
Cu riscul de a va plictisi va mai expun cazul meu concret. Eu si subordonatul meu iesim la pensie in aceeasi luna. Eu cu functie cu 10 procente mai mare si 5ani de cotizare mai mult(eu vechime cumulata 51ani el numai 38). El a primit SM in 2009 ca iese cu ordonanta eu tocmai schimbasem unitatea si nu m-am regasit pe tabel. Acum calculele arata ca pensia lui e mai mare decat amea ca legislatia asta face. La ce folos au fost riscurile si cutezanta mea in cariera cand iau mai putin decat subordonatul mai mic cu vreo 5 ani si care a rupt scaunul la birou si la cursuri dintre cele mai lejere, poate numai de tesatoreasa nu l-a urmat cu adevarat.
Intrebarea e retorica : oare in viitor sau legea asta care e aprobata de 1 an si din care se aplica decat un avorton numit OG? Poaste comenta cineva aceasta speta si sa ma convingaca nu am dreptate? Poate dl Mares ca am fost colegi candva ma poate contrazice.

Liviub spunea...

scrie in proiectul statutului ca personalul militar beneficiaza de reducerea de impozit in raport cu vechimea si corelat cu restrangerea unor drepturi?

Iulian Mareș spunea...

Dl Dunareanu,
Eu nu va contrazic, OG57 are 1% bun, restul e impotriva noastra!
De ce ati lasat acel subordonat sa faca orice curs?
Cele de cariera sunt obligatorii!....restul.....la latitudinea sefilor!
Cine-i prelua atributiile pe timpul acestor cursuri?

Unknown spunea...

Stimati colegi:In timp ce noi vorbim si asteptam modificarea og 57,art.40 si revenirea la baza de plecare 80% pecum si eliminarea plafonarii la 85%,activii fug masiv la pensie.Printre ei se acutizeaza tot mai mult informatia pe surse ca s-ar pregati prin septembrie o naua modificare a legii 223/2015 cu pornire de la 45%.De asemenea se aud tot mai multe voci autorizate(se si observa de altfel) cum ca guvernul de specialisti IOHANISTO-CIOLOSISTI ar fi pus economia pe butuci,situatia este tragica iar cat mai curand, cel mai tarziu in 2017 se vor taia din nou pensiile si salariile bugetarilor.Totodata se contureaza ideia revenirii la o lege unitara de pensie.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Pe fb se invart niste cercuri legionare cu o propaganda desantata si chemari la nu stiu ce intruniri sau lupte ,,greco...catolice.'' Nu sunt prea bagacios de felul meu in treburile necurate ale altora, dar le-am sugerat s-o lase mai moale, avand in spate un trecut innaclaiat in sange prin asasinarea prim ministrului interbelic, Armand Calinescu, a marelui profesoror si istoric bizantinolog, Nicolae Ioga ( vai, ce greseala fatala i-a fost sa intre si in politica!)si a altor personalitati romane, menemavorbind de prigoanele sovine, chiar mici progromuri si alte rele. Studiindu-i pe acesti asa zisi fanatici fascistoizi, nu-i mare lucru de capul lor! Mai mult vor sa epateze din teribilism si lipsa de alta ocupatie, unii chiar sa arate cunoscutilor ca sunt altfel decat restul pulimii de rand. S-a dat si o lege pentru ca aceste activitati sa fie stavilite, si chiar pot risca si condamnari, dar ma mira faptul ca nici macar nu-si venereaza proprii eroi, doar trecandu-i in revista ca la parada, punctul central fiind o doctrina haotica si din care nu intelegi mare lucru, stiind ca serviciile secrete le da tarcoale sa culeaga probe incriminatorii la activitatile lor. Si, ma intreb atunci, de ce mai consuma atata propaganda si energie? Pentru ce scop cand toata lumea fuge de ei ca de dreaku'si nici macar nu pot incropi un partid politic? Daca faci o analiza pertinenta si le studizi trecutul, poti afla cu oaresce usurinta ca au caziere penale, mai multe internari pe la spitalele de psihiatrie, sunt handicapati social sau niste ratati ai societatii. Nu ne este destul ca exista penelimbisti, pempizdisti cu maru' verde-n cur si alte gunoaie si zdrente, oare ne mai trebuie una bucata partid de useresorosisti-masonisti, pe langa acesti fascisti? Uitam, in final, sa amintesc si de guvernul tehnoretardat, insa astia intra in categoria oligofren-autista si deci e o alta mancare de peste intrata in putrefactie! Romanistanul a ajuns deja o ghena de gunoi a Europei, de ce sa mai si curga pe de laturi aceste putregaiuri si infectii? Pacat ca aici nu pot posta un sticker cu simbolul vomei profunde! M-as fi racorit cu obida si cu naduf pe toate jegurile astea!

Huhu Rezea spunea...

@Vladimir
E treaba activilor daca sunt atât de manipulabili.
Tehnocratii si sustinatorii sai liberal-pedist-johanisti mai au de guvernat doar pana in decembrire si nu au timp de asemenea masuri.
Daca votati prost, pe cei de mai sus sau partidele anarhiste ale ong-urilor sorosiste, ale tinerilor "frumosi" ...si nemtalaul isi va pune un alt guvern al sau, dupa alegeri, sa fiti sanatosi si sa nu va mai aud ca va plângeti.Inchid si blogul.

solo_100@yahoo.com spunea...

Am rugamintea,daca poate sa-mi precizeze cineva,daca C.P.S. a M.A.I. ia in considerare pt. recalcularea pensiei ultima luna de activitate in conditiile in care am fost trecut in rezerva in ultima zi a acestei ultime luni(am optat pt. ultimele sase luni).In cazul in care nu se ia in calcul aceasta ultima luna,cum procedeaza C.P.S.?

Unknown spunea...

Domnule HUHUREZ:Am mai spus-o pe aici.Am vechime cumulata 50 ani,cps.9%,omm.pentru 25 ani,stiu si ce vreau si ce-mi doresc,am mai facut si loby pe linga parlamentarii din urbea mea de provincie,este adevarat ca sunt surprins de ce aud din randul activilor,cat de paraleli sunt fata de realitatiile pe care le traim cu totii,in special noi cei din sistemul de APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA.Cat priveste votul am votat si voi mai vota doar cu STANGA.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Domnule Huhurez, asculatati la mine ce va zic, inainte de a va sustine la ultima postare: Aici, pe blogurile militare, cam 80% au votat Basescu, Iohannis, PDL, PNL, PMP, acum USB si alte haite de nenorociti de drujbari! Unii au si tupeul sa se mai si vaicareasca pe aici, sa se lamenteze! Nu-i stiu eu de pe timpul Basanaului cand ma injurau infectios ca la usa cortului si ma crucificau pe unele bloguri militare de pe fb? De aceea mi-am si dezvaluit aici numele sa stie cu cine sunt in contact! Poti sa le dai sa pipaie viitorul morbid ce-i asteapta, ei tot cu criminalii lor voteaza, va asigur! Nu vedeti din atitudine ca nici aici nu se mai sinchisesc sa mai posteze stiindu-se cu bazoiul pe caciuli? Ii cunosti intr-o fractiune de secunda prin obraznicii, luari de pozitii pline de ifose si ironii, dfar si o atitudine diferita de ale celor afectati profund! Ti-e si scarba de acesti ipocriti sa mai comentezi in postari, iti vine sa-ti iei lumea in cap si sa te tooot duci unde vezi cu ochii sa nu mai sti de nimeni si de nimic!

Iulian Mareș spunea...

Solo...Solo!
Ultima luna in activitate nu se ia in calcul!
O sa-ti ia in calcul incepand cu luna 7-penultima!
Asa cred! Daca poti si nu te avantajeaza mergi la CSP MAI si schimba!
Dar, nu a vazut nimeni ce ai scris...de la personal si/sau es superioare? Te avertizau si modificai atunci!
Bafta, sper ca nu e o mare greseala!...si mai poti interveni!

Iulian Mareș spunea...

Vladimir,
Confirm cele relatate! Nici nu au timp sa se documenteze!
In lumea buna, chiar si in armata, se practica 50% in CO, prin rotatie si reducerea activitatilor la minimum!
Si la noi exista un asemenea ordin, dar ce zici, se respecta?

karadeniz spunea...

solo_100@yahoo.com
Soluția este să suni la casa de pensii. Cei de la MApN spun clar ca nu se ia in calcul ultima lună chiar daca e lună întreagă. Nu știu când ai trimis cererea dar dacă nu acceptau ultima lună ar fi trebuit cred să te contacteze. La MApN așa au procedat într-un caz în care cererea trimisă, in ultimele zile, conținea 7 luni în loc de 6. Dar e posibil să facă corectura și fără a mai comunica.

Huhu Rezea spunea...

@Vladimir
Nu e vorba de a vota doar cu stânga, ca nu doar stânga este patriotica si nationala.
Si adevarata dreapta, cea care a format coalitia USL, nu PD-ul lui Basescu ascuns in fundul caricaturii ce a mai ramas din PNL, este de orientare nationala.

Unknown spunea...

Domnule H:De acord ca in 2012,solutia U.S.L.a venit ca o manuse pentru acest popor,fiind cel mai viabil proiect in care am crezut si mi-am dat votul, dupa ce guvernarea Boc-Basanau-Udrea-Anastase au otravit fantanile,au dat foc Romaniei,au furat ca in codru cu toata camarila lor ascunsa acum la urmasii Bratienilor.Acest proiect s-a dus atunci cand KLAUSS vroia neaparat vicepremier la interne pe scaunul lui OPREA,cu care se pare ca ar fi negociat recent intrarea UNPR-ului sub comanda cuplului de comici BLAGA-GORGHIU DEJ(STAN si BRAN) al politicii romanesti.Nici gruparea finantata de SOROS-BACI nu este o solutie,cred ca un guvern PSD-ALDE in Decembrie ar fi o solutie pentru Romania.Stau si reflectez ce bine ar fi fost daca BASANAU l-ar fi numit pe IOHANIS premier cand a fost propus de Antonescu-Gioana,fiindca s-ar fi compromis si nu ar mai fi ajuns presedinte(o pacoste pe capul acestei natii)Sigur BASANAUL l-ar fi numit pe KLAUSS daca facea parte din majoritatea agreata de el.Va mai amintiti ce-i facea Antonescu BALALAULUI si spunea ca nu va face NICIODATA alianta cu teroristii,aici incluzandu-i si pe PDL,ce s-a intamplat ulterior am trait si am vazut cu totii.Ar fi multe de spus in ce priveste politica damboviteana dar sa fim sanatosi si sa auzim numai de bine cu totii.

solo_100@yahoo.com spunea...

Acum citeva zile,un amic,pensionar M.Ap.N. a sunat pe tel. verde la C.P.S. a M.Ap.N. cu aceeasi problema si operatorul ia comunicat ca in situatia in care a trecut in rezerva in ultima zi a lunii,aceasta ultima luna se ia in calcul la recalcularea pensiei.Nu stiu opinia C.P.S. a M.A.I. ca nu am reusit sa-i contactez telefonic.Am contactat telefonic contabilul sef de la fosta unitate care mi-a spus ca trecind in rezerva in ultima zi a lunii, este luna intreaga si se ia in calcul pt. recalculare.Deci care-i adevarul?

Unknown spunea...

Am inteles ca,daca aveti luna intreaga,o puteti alege.
Nu vreau sa va duc in eroare. Mai bine intrebati la CSP!

Unknown spunea...

Ultima luna nu se ia in considerare deoarece Jmecherii care au putut au luat si pensie si solda - si si-au mai si bagat o prima cat jumate de solda !!!. Oricum , stimatzi camarazi GUVERNUL JUPUITULUI A BAGAT ROMANIA IN DEFICIT BUGETAR , INCEPAND CU LUNA MAI !!!!!!!!!!. LA ANUL N-O SA MAI PUPAM NICIO CALCULARE ,INDEXARE, RECALCULARE , CI DOAR INGHETZARE ORI TAIERE , DE DATA ASTA EFECTIVA , A PENSIILOR !!!. BOKUL BASAULUI ERA DOAR O MICA JAPITZA PE LANGA BANDA DE FUFE SI BAGABONTZI, DE CANALII AI DESANTULUI PARASHUTAT DE LA BRUXELLES, GUVERNUL ,, MAU'' AL MALAKULUI PLAVAN !!!!. Am onoarea sa va salut !!.

Unknown spunea...

Atunci,sa-si depuna DEMISIA!
DOSARE PENALE PT.INFRACTIUNILE COMISE!
DNA-ul AUDE?

Florin spunea...

Daca raman la pensie cu data de 15 august,se face actualizarea celor 6 luni alese la solda din august sau la cea din iulie intrucat luna august nu este completa?

solo_100@yahoo.com spunea...

Multumesc tuturor celor care s-au straduit sa-mi dea un raspuns documentat la intrebarile adresate.

Unknown spunea...

RESTRANGEREA SI INTERZICEREA UNOR DREPTURI..... LA TV, FOSTUL PREMIER BOC. SE BATEA CU CARAMIDA IN PIEPT PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM UNIC DE PENSII SI DESFIINTAREA UNOR PENSII SPECIALE, DUPA CUM STITI SI CELE MILITARE. A JUSTIFICAT MENTINEREA PENSIILOR SPECIALE PENTRU JUDECATORI MOTIVAT DE CONSTRANGERILE PERSONALULUI DIN DOMENIU. OMUL ARE PROBLEME MAJORE. O FI CITIT VREODATA STATUTUL CADRELOR MILITARE? SAU PROTESTELE AU DEVENIT MOTIVE. DACA CONSTRNGERILE SUPORTATE DE PERSONALUL DIN JUSTITIE SUNT ASEMANATOARE SAU MAI MICI DECAT CELE DIN SISTEMUL MILITAR, UNDE E LOGICA PREMIERULUI? SI, SA RETINEM, OMUL SE LAUDA IN CONTINUARE CU .... MAREA REALIZARE. EU PERSONAL CONSIDER O DUBLA MASURA CU CARE BOC/BASESCU SI-AU SPRIJINIT POPULISMUL.

Unknown spunea...

buna ziua, se stie cand va fi promulgata legea privind noul statut al cadrelor militare? si daca da, cand intra in vigoare??? multumesc!!!

Huhu Rezea spunea...

@Danndell
Promulgată?
Nici nu cred ca a intrat pe ordinea de zi a Parlemetului.