Un produs Blogger.

joi, decembrie 28, 2017

Despre salarizarea militarilor în anul 2018

37 comments
Articol preluat din Presa Militară, scris de Irina Nedelcu

Am semnalat, în numărul trecut, apariţia OUG nr. 90 şi 91, care prevăd unele măsuri financiar-fiscale pentru anul 2018, dar şi modificarea şi completarea legii salarizării. Revenim asupra acestui subiect cu unele precizări, după ce am aflat detalii de la locţiitorul şefului Direcţiei generale financiar-contabile a MApN, colonel Stănică Tudorie.
Când a apărut Legea-cadru nr. 153 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în iunie a.c., toţi ne-am gândit că din ianuarie ne vor creşte veniturile. Asta pentru că, la art. 38, se prevedea că, începând cu 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al soldelor de funcţie/salariilor de bază şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din solda/salariul lunar brut se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.
Numai că, bucuria de atunci a fost de rău augur, ne-am bucurat prea devreme. Creşterea salariilor, care se va aplica de la 1 ianuarie, nu va însemna că ni se vor mări şi veniturile. Nu în procentul respectiv, ci, în medie, într-unul de până la 2%.
La începutul lunii noiembrie, a fost adoptată OUG nr. 79, care modifica Codul fiscal şi prin trecerea contribuţiilor obligatorii de la angajator la angajat. Cred că am urmărit cu toţii dezbaterile pe această temă, argumentele pro şi contra acestei măsuri şi am înţeles, poate şi crezut, că nu vor fi urmări negative asupra veniturilor, deoarece cotele plătite până acum de angajator vor fi transferate în solda/salariul angajatului, astfel încât să nu fie vreo scădere. Într-adevăr, nu va fi o scădere faţă de decembrie a.c., dar nici vreo mărire, aşa cum prevedea legea salarizării.
În OUG nr. 90 se face trimitere la nivelul soldelor/salariilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare din decembrie 2017. De fapt, din 2010, când a început bulversarea sistemului de salarizare, au fost emise legi-cadru, 330/2009 şi 284/2010, ale căror prevederi nu s-au aplicat integral.
An de an au fost adoptate legi sau ordonanţe de urgenţă de salarizare care limitau dispoziţiile respective şi precizau că se păstrează în plată cuantumul soldelor/salariilor şi al celorlalte drepturi din luna decembrie a anului precedent. Consecinţa este că, acum, unele sporuri şi drepturi, cum ar fi compensaţia pentru chirie, sunt calculate la nivelul soldei/salariului din decembrie 2009.
Încercările repetate ale MApN, prin structura de specialitate, de a promova un act normativ care să nu mai creeze probleme în domeniul financiar au eşuat. Aşa s-a ajuns, pe scurt, în situaţia de acum, când există posibilitatea, redusă, e drept, ca un nou angajat să fie încadrat cu un salariu mai mare ca unul cu vechime.
Legea nr. 153, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că până la aplicarea integrală a prevederilor sale, pentru personalul nou-încadrat, numit, promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare (funcţia similară reprezintă o funcţie de acelaşi fel din MApN, care implică aceleaşi condiţii de studii, grad/treaptă profesională, gradaţie, vechime în funcţie sau vechime în specialitate, după caz, şi condiţii de muncă).
În situaţia în care nu există funcţie similară în plată, nivelul soldei de funcţie/salariului de bază, pentru personalul nou-încadrat, se  stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, sporul corespunzător gradaţiei/vechimii în muncă.
Conform Legii-cadru nr. 153/2017, solda lunară se compune din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale în bani. Solda de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, corespunzător funcţiei îndeplinite, stabilită conform anexei VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi securitate naţională“, care nu poate fi mai mică decat nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Soldele de funcţie sunt diferenţiate în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională, atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, solicitările la efort, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acestora, precum şi cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea.
Salariul lunar cuprinde salariul de bază, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi drepturile prevăzute în anexa VI şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare categoriei bugetare şi domeniului în care personalul civil îşi desfăşoară activitatea.
Cei mai mulţi salariaţi civili din MApN sunt salarizaţi conform anexei VIII – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”.
Legea mai prevede, de asemenea, că dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar şi civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. În asemenea cazuri, normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Se menţin la nivelul lunii decembrie 2017:

 indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută;
 cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament.

Prevederi care intră în vigoare la 1 ianuarie 2018:

se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, cuantumul brut al soldelor de funcţie/salariilor de bază, soldelor de grad, gradaţiilor, soldelor de comandă, după caz, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din solda lunară brută/salariul lunar brut de care beneficiază personalul militar şi civil din MApN;
 se majorează cu 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, cuantumul brut al soldelor de funcţie/salariilor de bază, soldelor de grad, gradaţiilor, soldelor de comandă, după caz, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din solda lunară brută/salariul lunar brut de care beneficiază personalul militar şi civil din MApN care beneficiază de scutire de impozit pe venit, la data de 31 decembrie 2017 (categoriile de persoane care sunt scutite de impozit sunt prevăzute la art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare).
Pentru activitatea desfăşurată de personalul militar şi personalul civil în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă un spor de 75% din solda de funcţie/salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
În anul 2018 nu se acordă ajutoarele la trecerea în rezervă sau în retragere.

Măsuri ce se vor aplica începând cu 1 martie 2018:

pentru personalul prevăzut în anexa nr. II a Legii-cadru nr. 153/2017– Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”:
-salariile de bază ale personalului civil care ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare din reţeaua proprie a MApN se majorează la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 2022;
-cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre a Guvernului;
-în perioada 1 martie-31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activităţii prestate în linia de gardă, sporurile pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopţii, vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018;
pentru personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar din sistemul propriu de învăţământ al MApN, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut se
majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018.
În situaţia în care soldele de funcţie/salariile de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.


Prevederi ale Codului fiscal care se aplică în 2018

Personalul MApN beneficiază de deduceri personale din venitul salarial, în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere şi cuantumul venitului lunar brut.
Pentru personalul al cărui venit lunar brut este de până la 1.950 lei inclusiv, deducerea personală se acordă astfel: 510 lei – pentru cei care nu au persoane în întreţinere; 670 lei – pentru o persoană în întreţinere; 830 lei – pentru două persoane în întreţinere; 990 lei – pentru trei persoane în întreţinere; 1.310 lei  – pentru patru sau mai multe persoane în întreţinere.
Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale căror venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor provenite din bursele de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat; premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice/paralimpice; premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale; pensiile de urmaş; alocaţiile de stat şi indemnizaţiile acordate persoanelor cu handicap.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive şi sunt prevăzute în tabelul de la art. 77 alin. (2) din Codul fiscal.
Nu se acordă deducerea personală pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei.
Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil realizat din: activităţi independente, salarii şi asimilate salariilor, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, pensii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, premii şi alte surse.
Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru personalul MApN este de 25%, iar cea de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10%.

37 de comentarii:

Unknown spunea...

LEGEA asta sa vedem ce soarta va avea , daca va ramane asa , o sa vedeti ca inainte de alegerile presedentiale sau mai tarziu ,parlam entare vor reveni si la pensiile militare , daca o sa mi fim pe atunci , sa le fie rusine pentru toata mizeria pe care ne-au facut-o .

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
In ce act normativ exista prevederea, căci nu am înțeles:

" În anul 2018 nu se acordă ajutoarele la trecerea în rezervă sau în retragere."...?

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@mares
OUG nr. 90, art 10.

https://www.huhurez.com/2017/12/oug-nr902017-prelungeste-recalcularea.html

@Leonard
OUG nr. 59/2017, fiind lege specială, nu mai permite actualizarea pensiilor militare cu creșterile prevăzute în L 153.
Solda de funcție egală cu salariul minim garantat pe anul 2018 este valabilă doar pentru cadrele în activitate.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhu Rezea: Asa ca m-am lins pe bot cu actualizarea in raport cu salariul minim pe economie! Bine ca aveti o postare cu tratamente despre prostata, sa ma mai delectez si eu pe alea medicale, ca despre soldele la activi mai mult fac imi rau sa-mi saliveze cavitatea bucala! O mai am si pe Craciunita ce poate sa-mi mai aline suferintele...
@ Leonard, au cazut calculele noastre! Lasa sa aiba ei si sa le ajunga, noi s-o luam pe stevie si urzici la borcan, care are! Adios si-un praz verde, sperante! Hmmm...

Leo spunea...

DA , DA , Maestre , asa este eu doar am vrut sa fac o analogie cum ca Soldele de functie sunt legate de salariul minim brut in plata garantat. Desigur , conf. OUG 59/2017 ( care a inghetat actualizarile) - actualizarea este generata numai de L 152/2017 completata cu OUG 56/2017. Nu stiu de ce , dar eu "miros" , ca cel mai tarziu in 2019 ( daca nu chiar in urmatoarea sesiune când va fi adoptata legea de adoptare a OUG 59/2017 ) lucrurile nu vor ramane (de tot) INGHETATE.
Ieri pe 27 am primit talonul de pensie cu tichetele CFR ( dpv al meu o cheltuiala inutila) in loc sa primesc decizia de actualizare. Dar am inteles ca mai intai "seniorii" sunt primii in coada de asteptare.....de aceea sunt sigur ca primele informatii despre ce si cum "suna" o decizie de actualizare vor veni chiar de la seniorul "H" ...

Huhu Rezea spunea...

@Flavius
Nu dispera! Actualizarea cu 1450 + 15% pentru solda de funcție, de la 30 iunie 2017, o ai garantată. De următoarele creșteri nu mai beneficiezi.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Huhu Rezea: Bogdaproste pentru vestea buna, si sa va dea Dumnezeu sanatate si viata luuuuuuuuuunga! Mi-am revenit din starea de lesin! Ia-uzi, coane Leonard, ce zice onorabilul din suflet divin, ca inca nu ne bate moarticica cu coparia-n poarta, mai avem zile de lungit coada la pisoi! Doamne, pupati-as talpile Tale, mai urneste-le si mintile celor de la Casa Sectoriala, ca si faptele!

Leo spunea...

Flavius , deci fi atent cum iti calculezi cuantumul actualizat "PAS cu PAS" , in 4+1 = 5 pasi:
1. Deschizi decizia de pensie recalculata
2. Faci diferenta dintre 1667,5 lei si Solda de functie din decizia mentionata , si-ti va da un numar D ; ( 1667,5 - Sf.din decizie = D )
3. Adaugi diferenta D , la BAZA de CALCUL UTILIZATA mentionata tot in decizia de recalculare si-ti va rezulta noua Baza de calcul utilizata actualizata ; ( BCU + D = BCU actualizat)
4. La BCU actualizat , aplici procentul din decizia de recalculare si-ti va rezulta Cuantumul pensiei ACTUALIZATE.
5. Faci diferenta dintre cuantumul actualizat al pensiei pe care tocmai l-ai aflat la pasul 4 si vechiul cuantum si-ti va rezulta o suma de X lei. Aceasta suma o inmultesti cu 6 si vei afla diferentele care-ti fac portofelul ca purcelul in anul 2017.
Sa ne spui daca esti multumit cu noua pensie pt. care vei primi diferntele incepnd cu 01.07.2017 in cel mai rau caz ( ca sa nu zic din 01.06.2017 prin proportionalitate ). Este ca zambesti acum si ca-ti poti permite chiar si o craciunita ?...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ntz, nrz, ntz: Probabil ca staff-ul ANCMRR-ului, de Revelion, vor petrece alaturi de elitele Harmatei la Casa Centrala, ivitati de onoare fiind si recompensati, ca o recunoastere pentru valoroasele merite si contributii aduse, alaturi de cloaca politica, la diluarea drepturilor rezervistilor!
Le urez mese imbelsugate, ingogonate si generos strochite cu udatura, chiar excesiv de supradozate toate! Sa le fie de bine, sa danseze, sa se distreze si sa fie fericiti, ca nu se stie, la varsta asta respectabila a senectutii, daca si la anul mai apuca o astfel de pomana, mai ales ca guvernarii asteia ii cam pute a hentz de cartonas rosu si aut! Si inca ce le mai pute!
Asa ca noi, nefiind pomanagii, ne vom descurca cum vom putea pe spezele si pe carpelile noastre! Sa ne fie de bine si cu veselie in sanatate, la fiecare, frate!
Aici pe blog, intre noi, saracani si vioi sa ne facem salonul, masa si Revelionul, ca-i mai frumos si mai sanatos, decat o pomana cu meniu gretos, din care se poate da ortul cu stomacul lacom intors pe dos!

CEZAR spunea...

Pentru Radio EREVAN,,,
joi, decembrie 28, 2017
Iulian Mares spunea...
Huhu,
In ce act normativ exista prevederea, căci nu am înțeles:

" În anul 2018 nu se acordă ajutoarele la trecerea în rezervă sau în retragere."...?

Raspuns ...binevoitor..!

Doar din doi in doi ...aveti grija cum va plasati la ..coada pentru ajutoare...!!
NB.
Nu va ajung pensiile TRIPLE FATA DE OMOLOGII....??

Unknown spunea...

DLE H . o sa vedeti ca inainte de 2019 .se vor razgandi . sau fac promisiuni .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Vai, mie, Leonard! Eu, un uman 100% imbuibat de litere si filozofii, m-ai bagat in mari belele pe matematica slaninoasa a stiintelor exacte! Mi-e jena, dar mai degraba as da date sa ma calculeze cineva, decat sa ma bag in groapa cu lei a cifrelor! Mai intai, sa trag aer in chieptu-mi cu 50% cap. respiratorie, sa incerc marea cu deshtul, si daca incep sa iau apa si la bocanci o sa strig: Heeeeelp! Pai, calculul ce l-am facut noi o data, nu e bun? Atunci am avut o inspiratie, chiar rapida (a naibii ce te mai invata nevoia!)de mi-a iestit din prima, cu oaresce indrumari hotarate de pe tusa, si iesise un surplus de + 200 parai! As scoate macar chiria lunara, saracan de mine!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leonard, prost nu-s, dar daca mi se explica mot a mot, eu inteleg! Iata acilea:
1.667,5-425 SF= 1.242,5 LEI
BC 944+1.242,5= 2.186,5 LEI
2.186,5-605 Pens. Recalc=.1.581,5 lei pensie actualizata(as vrea eu!)! E bine?
Multumesc frumos pentru ajutor, si sa-ti dea Dumnezeu sanatate si-o Craciunita prospatura!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Acum am 1.064 lei, iar ce s-ar adauga, ceea ce nu cred pana nu vad cuponul, ar fi salvarea vietii mele!

Leo spunea...

Flavius,
deci BCU actualizata este 2186,5 lei.
2186,5 lei inmultesti cu procentul aferent vechimii cumulate din decizia reclculata.
Sa zicem ca acest procent este este 60% .
Pt. 60% cuantumul pensiei actualizate este 2186,5 x 0,6 = 1312 lei.

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
Întrebarea mea era despre actul normativ....și nu era adresată ție!
Nu vorbi de pensii triple căci nu ești frate cu Morsa competenta!
Oricum nu avem repere comune...grad, funcție, vekime...etc!
Eu am solicitat să mi se taie ceea ce este ilegal, dar ei mi-au marit-o!
Fă și tu la fel!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Multumesc, Leonard! Asa e, si stiam eu ca nu se oprea calculul acolo, iar vechimea cumulata e notata cu 61, (0,6,01) deci aproape perfect si nu-i rau de loc, la o adica!

Leo spunea...

Flavius , tres bien :
- Deci daca ai procentul de 61% atunci pensia actualizata va fi de 1334.
TOT CE ESTE SUB ACEST CUANTUM trebuie sa te alarmeze ca ori este o eroare a lor ori este alta hotie a lor. Mai mare decat 1334 poate fi pensia daca se transmite majorarea Sf si la Gradatii.
- Deci vezi ca difernta dintre cuantumul in plata si cuantumul actualizat este de 1334 - 1064 = 270 lei.
Apoi , numai pt. anul 2017 vei primi diferentele din urma de 270 lei x 6 = 1620 lei.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Leonard: Multumesc, onorabile! Mi-ai fost de un incomensurabil ajutor, crede-ma, si n-am cuvinte de multumire la cat de mult ai pus umarul sa ma ajuti! Intr-adevar e un cadou foarte frumos de sfarsit de an, dar numai cei de la Casa Sectoriala sa aplice legea, asa cum s-au aplicat acele majorari pentru politicieni in Iunie, cand macar un minut n-au intarziat sa si le aplice, asta-i tragedia care schilodeste astazi zeci de mii de suflete de rezervisti, datorita unei mafii de neanchipuit care taie si spanzura cum vor in Armata in zilele noastre! Bine ca acum sunt inarmat cu date exacte pentru a proceda pe petitii la obiect! Inca o data multumesc frumos si din suflet pentru sprijin! Multumesc si onorabilului @ Huhu Rezea pentru facilitarea acestei comunicari fructoase pe blog, dovedind inca o data utilitatea in randul rezervistilor militari! Doamne, ajuta!

Unknown spunea...

PAI aceste diferente pentru dl CORNEL . cand dacu le vor da , intram in 2018 si nu au miscat nimic .

Unknown spunea...

DLE HH , ma tot intreb ce cauta acest umflat BOGDAN CHIRIAC asta, pe la toate posturile de televiziuni , ca sa denigreze armata , sa ia in ras SRI , cand asta a avut un tata general de securitate si muma-sa salariata la MAI / ? asta este in toate mintile . ia ,poate zgandariti putin biografia umflatului asta se na mai slabeasca cu ironiile lui . Trebuie si asta atacat cumva , ca o tine tot timpul spunand fel de fel de tampenii ,vad ca nu are nici o rusine

Leo spunea...

Flavius ,
Eu nu as fi stiut sa-ti explic , cele prezentate daca nu le "pescuiam" si eu de la maestrul. De aceea si eu ii multumesc pt. consultanta oferita , deoarece astfel nu mai "lucram in orb" cu guleratii , care si pt. simplul fapt ca sunt desconspirati in nelegiuirile lor , au si vor avea mari probleme.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Leonard, multe am invatat noi de la domnia sa, onorabilul Huhu Rezea, dar unii acum ii arata ,,recunostinta'' intr-un mod care nu le face cinste, dar asta e treaba fiecaruia sa respecte si sa fie respectati. Sperantele prelungesc viata, si i-as raspunde lui Marinela ca e posibil din Inauarie sa se deblocheze fondurile, fiind inceput de an fiscal. Se putea sa se acorde macar la amarati, chiar imediat din Iulie, dar cu niste incompetenti si ignoranti, satui si ghiftuiti in niste fotolii la caldurica, n-ai ce face! Unii au vazut armele la Muzee si expozitii, iar o aplicatie de lupta doar in filmele de actiune le-au vizionat, dar porcoaiele de bani la solde nu se justifica atunci cand si le indeasa nemeritat in borsete si portofele. Asa ca suntem la cheremul lor! Credeam ca daca se schimba seful se schimba si naravurile, dar se pare ca e aceeasi Marie, dar cu o alta palarie, sa nu le zic apucaturi impardonabile! Acolo trebuie intrat cu buldozerul si schimbat tot, de la Vladica pana la opinca, dar cine s-o faca daca o mana spala pe alta? Alo, DNA, mai traiti ca sa va duceti si sa-i cotrobaiti?

Leon spunea...

Asadar in anul 2018, Ordonanta nr.103/2017, elimina toate paragrafele si articolele, inclusiv Anexa nr.6, din Legea nr.263/2010 cu referire la personalul militar din SNAP.
Din analiza acestei Ordonante am mai retinut:
1.Se permite pentru militari primirea a doua pensii, militara si civila, cu conditia sa nu se dubleze perioadele de activitate: stagiul ca militar in termen, studiile universitare, stagiile civile,etc.
2.Pentru agricultori se permite cumularea altor venituri cu cele din agricultura obtinute in aceeasi perioada .
3.Pensia de invaliditate se acorda persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare de minim 2 ani din ultimii 5 ani de activitate.
4.Ajutorul de deces pentru SALARIATI si Pensionari se acorda de catre Casele de Pensii in 3 zile lucratoare de la data solicitarii, (in prezent termenul este de 24 ore).
In anul 2018, ajutorul de Deces are valoarea de 4162 lei ( mai mult cu 33% fata de 2017)
conform proiectului Bugetului de asigurari sociale de stat, aflat la promulgare.
Tot acest buget stabileste si Indicele de Corectie pentru pensiile civile deschise in 2018 in procent de 15% (1,15).

Leo spunea...

*** Leon
- Mi-a placut informatia de la pct.4
- Apoi la pct. 1 , eu am inteles ca vechimea in munca ( sau in serviciu) se poate valorifica numai o singura data pt. deschiderea dreptului de pensie. De aceea , atunci când iti deschizi dreptul de pensie la CNPP iti vor cere in cazul pensionarilor militari (care au ştampila CPS in carnetul de munca) si adeverinta cu stagiile valorificate pt. deschiderea pensiei militare. Te rog sa ne spui, ce se intampla cu stagiile de cotizare realizate de pensionarii militari dupa data de 01.01.2016 care sunt mai mici de 15 ani.
- // Flavius , eu stiu cine l-a "tulburat" pe maestrul , astfel incat a inchis revista cam 3 saptamani. Imi cer eu iertare in locul lui, deoarece stiu ca nu a facut-o intentionat....

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

Leonard,am subliniat SALARIATI ptr.ca dupa 1 ian.2018, familia decedatului va primi Ajutorul de la Casa de pensii si nu de la Angajator ca in prezent.
Poti deschide dreptul la pensie civila si cu o vechime de minim un an deoarece se ia in considerare si stagiul de cotizare realizat ca militar si cumulate sa fie peste 15 ani..! Trebuie sa prezinti o Adeeverinta de la CPS cu stagiile realizate si/sau Decizia de pensie militara. Dar esti baiat tanar..mai ai pana la 65 ani..:)).

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Stelica, te-as fi ajutat eu, dar si pe mine m-a invatat @ Leonard, si fara baza de calcul sunt aerian! Si eu il rog respectuos sa te ajute, frate!

Leo spunea...

Stelica,
BC actualizata = 2774,5 ( conf. L 152 + OUG 56/2017)
a) Daca s-ar aplica procentul , atunci cuantumul pensiei actualizate ar fi = 1864,46
deci va fi cu 689,4 lei mai mare decat pensia neactualizata conf. L 152 si OUG 56
b) Daca CPS respecta Hotararea Jud. , atunci pensia actualizata va fi 2774,5
c) Ar fi foarte frumos sa fie b). Eu cred ca guleratii de la CPS , vor aplica varianta a) ca sa te oblige sa-i mai dai o data in judecata .
Aici este o subtilitate juridica care ma depaseste. Poate numai maestrul sa te lamureasca 100% corect. Eu ti-am dat variantele , ca atat m-am priceput.
Oricum s-ar finaliza problema , ai motive sa zambesti si numai pt. o majorare de 689 lei , cum am aratat in varianta a).

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Leon, fara nici o grija! Si eu am fost o cauza ca n-am stiut sa fiu cuviincios si, cu regret si cu scuze, am scapat porumbei negrii care ar fi trbuit sa-i tin in colivie!

Unknown spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leo spunea...

*** Flavius , vezi ca Stelica a castigat in instanta ca pensia de boala sa-i fie considerata in cuantum de 100% din Baza de Calcul. Eu stiam ca si tu ai tot pensie de boala , deci exista jurisprudenta ( precedente) . Poate iti foloseste informatia in scopul sa deschizi si tu o actiune in acest sens , prin care sa obtii ca si cuantum al pensiei actualizate sa fie chiar Baza de calcul. Dar , vezi ca actiunea trebuie facuta profesionist caci miza e mare , adica 2186 lei la tine. Merita sa studiezi problema ....

Unknown spunea...

Credeti ca vom avea vreodata 8o % la pensie , ar putea acest FIFOR sa faca asta cel putin pentru pensiile mici , asa cum cauta solutii cei din civil ,care dau si la asistatii sociale 140r in iulie , aloooo dle FIFOR .poate vi si dumneata cu o idee , sa ii scoti pe amaratii aia din zona asistatilor sociali, OLGUTA te are sub fusta?

Leo spunea...

Pana la urma , azi 30.12.2017 avem bugetul adoptat si promulgat ?
Daca da , care este acest buget pt. MFA ? Mai cumpara MFA-ul in 2018 "partrioatele de raza lunga" ? Ce a platit pe 2017 , a fost prima transa , dar in 2018 ?

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Bugetul a fost votat pe 22 decembrie. Se află în faza exercitării dreptului asupra constituționalității.
Poți să consulți bugetul adoptat, nepromulgat, aici

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16739

Leo spunea...

Flavius,
Daca ai pensie de invaliditate care sa se incadreze la Art.40 al L223/2015 cred ca trebuie sa incerci sa contesti procedural ( adica la Comisia de Cont. apoi la tribunal) Decizia de actualizare care iti va veni , pt. a obtine ca cuantumul pensiei sa-ti fie chiar Baza de Calcul 100% , adica o pensie de 2186,5 lei . Te inspiri dupa @stelian palaghianu . Citeste-l mai sus.