Un produs Blogger.

miercuri, martie 04, 2020

Alt complet al Tribunalului ALBA, aceeași soluție de adaugarea a sporului OMM la cuantumul net al pensiei militare

47 comments
Această Sentință are șanse mai mari să treacă de cenzura Curții de Apel ALBA IULIA pentru că subliniază caracterul diferit al pensiei militare fața de sporul OMM.

"În aceste condiții,sporul pentru semnul onorific în mod  cert nu face parte din pensia militară stabilită și recalculată,aceasta trebuind a fi adăugat la cuantumul acesteia, deoarece are un alt caracter juridic decât pensia,această majorare se calculează și evident se adaugă la pensie, doar după ce se cunoaște cuantumul final al pensiei militare."
Dosar nr, 1475/107/2019
05.11.2019
Ora estimata: 11:00
Complet: C10 AS
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de către pârâta Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Admite acţiunea civilă formulată de către reclamantul Hirean G. Gabriel, împotriva pârâtelor Casa de Pensii Sectorială din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, şi Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, şi în consecinţă: Anulează decizia de pensie nr. 204919/26.03.2019, emisă de către pârâta Casa de Pensii Sectorială din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Anulează Hotărârea nr.19458/6.06.2019, emisă de către pârâta Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Obligă pârâta Casa de Pensii Sectorială din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să procedeze la recalcularea pensiei lunare, cu consecinţa emiterii şi comunicării unei noi decizii de pensie militară, cu adăugarea sporului pentru meritul militar la valoarea netă a pensiei militare anticipată parţial aflată în plată. Obligă pârâtele să plătească reclamantului suma de 200 lei, cu titlu cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Alba. Pronunţată în şedinţa publică din data de 5.11.2019.
Document: Hotarâre  1481/2019  05.11.2019

Apelul se judecă pe
09.04.2020
Complet A10
Extras di Motivarea Tribunalului Alba


1481/201905-11-2019

Contestatie decizie de pensionareTribunalul ALBA

 Analizând actele și înscrisurile depuse în probațiune la dosarul cauzei civile instanța de judecată reține următoarele :
        Stabilirea ,determinarea și deschiderea dreptului la pensie prin plata efectivă a acestor prestații pecuniare cu titlu venit de înlocuire,trebuie să se facă  și să fie circumscrie normelor de drept incidente și cuprinse  în legislația  din domeniu în vigoare evidențiată și cuprinsă expres , imperativ și limitativ în legea 223/ 24 iulie 2015(*actualizată*),privind pensiile militare de stat dar și HG nr.146/10 martie 2016,privind aprobarea normelor pentru aplicarea prevederilor art.121 din legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat respectiv Ordinul nr.31/12 februarie 2016,pentru aprobarea procedurilor de recalculare si de actualizare a pensiilor militare de stat.
    Cu preemțiune,potrivit normelor procedurale incidente și aplicabile, instanța de judecată urmează a se pronunța cu celeritate asupra excepției lipsei calității procesuale pasive, invocată de către pârâta C______ Centrală de Contestații,potrivit celor cuprinse în întâmpinarea depusă la fila 19-23,în sensul respingerii acesteia ca neîntemeiată,în condițiile în care această părătă este emitenta hotărârii nr.xxxxx/6.06.2019,script dispozitiv criticat de către partea interesată,având sub acest aspect calitate și legitimitate procesuală pasivă,neputând a fi primite aprecierile și susținerile invocate în motivarea excepției invocată.
    În prezenta cauza civilă se reține faptul că entitatea juridică părătă de ordin 1 respectiv c___ de p_____ s_________ a emis decizia de stabilire/deschidere inițială a  pensiei de serviciu-pensie militară anticipată parțial aflată în prezent în plată nr. xxxxxx/26.03.2019 depusă la fila 6-9 în sumă netă de 4.598 lei începând cu data de 1.03.2019, împreună cu buletinul în extenso. Este realizată și făcută inclusiv dovada îndeplinirii de către partea interesată și care are deplină legitimitate procesuală activă a procedurii prealabile,în sensul promovării în termenul legal de 30 de zile potrivit art.97 alin. 1 din legea 223/2015 actualizată,a contestației către pârâta C______ de contestații nr.xxxxxxx/25.04.2019 menționată la fila 10,sens în care a fost emisă și comunicată Hotărârea părătei C______ de Contestații nr19458/6.06.2019 depusă la fila 10,reclamantul potrivit cererii introductive solicitând desființarea celor 2 scripte dispozitive anterior menționate,emise de către entitățile juridice părăte. Se evidențiază și se valorifică de către instanța de judecată faptul că prin această ultimă decizie de pensie militară de serviciu au fost reținute și evidențiate elementele și algoritmului de calcul uzitate în mod just la calculul acestei prestații pecuniare succesive potrivit buletinului de calcul întocmit și depus în probațiune .
    Instanța de judecată apreciază că se  impune admiterea cererii dedusă judecății de către reclamant privind  acordarea și plata efectivă a majorării pensiei potrivit art.11 din legea nr. 80/ 11 iulie 1995,privind statutul cadrelor militare,fiind înlăturate ca vădit nejustificate  cele învederate de către  părăte prin întâmpinările depuse la  fila 19-23respectiv fila 25-27,în sensul că modalitatea de calcul a pensiei respectiv cuantumul acesteia,respectă în integralitate prevederile legale suma solicitată fiind însumată în baza de calcul fiind stabilit cuantumul brut din care s-a dedus impozitul pe venit ,în condițiile în care pârâta c___ s_________ are posesiunea livretului militar precum și a oricărui ordin aflat inclusiv în mapa profesională a acestuia,astfel că în aceste condiții pretenția și cererea de acordare a sporului de 15% corespondent ordinului "Meritul M______" clasele a II-a,urmează a fi apreciată și calificată ca fiind deplin justificată și întemeiată. Se reține faptul că potrivit art.11  din legea 80/1995 modificată,pensionarii militari decorați cu ordinul "Meritul M______" clasele a III-a, a II-a si I beneficiază de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.Ca urmare acestui fapt cert circumscris acordării meritului militar,urmează a se face corecta aplicabilitate a prevederilor art.60 și urm din legea nr.223/2015 actualizată și modificată inclusiv prin OUG 59/2017,în sensul obligativității adăugării sumei datorată și cuvenită reclamantului la pensia deja stabilită și astfel recalculată prin ultima decizie de pensie.
     Sunt avute în vedere și dispozițiile cuprinse în art.67 alin.3 din legea 24/200 modificată, în sensul că evenimentele legislative implicite nu sunt recunoscute in cazul actelor normative speciale ale căror dispoziții nu pot fi socotite modificate, completate sau abrogate nici prin reglementarea generala a materiei, decât dacă acest lucru este exprimat expres dar și normele cuprinse în legea 573/ 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific In Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri,în vigoare din data de 1.01.2005-art.12  astfel modificat de punctul 9, articolul II din legea nr. 149/ 22 iunie 2018, unde se prevede expres în sensul că o fițerii, funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițerii, si preoții militari, decorați cu Ordinul Meritul M______, instituit in anul 1954, cu Semnul onorific In Serviciul Armatei si cu Semnul onorific In Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare,cu modificările și completările ulterioare.
  În aceste condiții,sporul pentru semnul onorific în mod  cert nu face parte din pensia militară stabilită și recalculată,aceasta trebuind a fi adăugat la cuantumul acesteia, deoarece are un alt caracter juridic decât pensia,această majorare se calculează și evident se adaugă la pensie, doar după ce se cunoaște cuantumul final al pensiei militare.  Prevederea potrivit căreia la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi m__ mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei,trebuie apreciată în sensul că acesta reglementează strict,limitative și exclusive numai cu privire la pensie, și  nu la suplimentele și majorările care se impun a fi adăugate ulterior la  aceasta. În  cauza pendinte, acest drept material nu este parte a calculului cuantumului pensiei, ci un adaos la aceasta,diferit de la caz la caz,în funcție de meritele și condițiile de acordare,cu valorificarea faptului că art.28 din legea nr.223/2015 prevede că în baza de calcul nu se includ  sporurile prevăzute la literele a-p,prin raportare și coroborare cu prevederile art.6 din Ordinul nr.31/M/2016 al M.A.I și art.11 alin.4) din legea nr.80/1995, conform cărora recalcularea pensiilor militarilor se realizează pe baza art.28 din legea nr.223/2016, baza de calcul necuprinzând sporul pentru semnul onorific.  
    Din coroborarea art. 28 din legea nr. 223/2015, care interzice includerea sporurilor în baza de calcul, cu art. 60 din același act normativ care trimite expres la media din baza de calcul, a rezultat fără echivoc că suma,respectiv media netă a celor 6 luni salarii din baza de calcul, nu cuprinde sporul pentru semnul onorific. Apreciindu-se că la cele 6 salarii/solde corespondent perioadei menționată expres de către contestator nu a fost adăugat sporul pentru meritul militar/ semnul onorific și, cum OUG nr. 59/2017 nu putea anula art. 11 alin. (4) din legea nr. 80/1995 art. 12 din legea nr. 573/2004, art. 12 din legea nr. 574/2004, dreptul la acest spor fiind legal câștigat, instanța de judecată va admite  cererea  reclamantului sub acest aspect.Se impune ca în mod  deplin întemeiat ca instanța de judecată în prezenta cauză supusă aprecierii judecătorești,să dispună  adăugarea la valoarea pensiei militare nete deja stabilită valoric și nu includerea acestei majorări în baza de calcul,având în vedere faptul că pensionarii militari decorați cu ordinul "Meritul M______" clasele a III-a, a II-a si I beneficiază de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% al cuantumului pensiei, și evident plata majorării corespondent a pensiei militare lunare aflată în plată, cu evidențierea și plata efectivă a sumei reprezentând meritul militar, începând cu data de 1.03.2019,aceasta fiind data  stabilirii inițiale a venitului de înlocuire menționată expres  în cuprinsul deciziei a cărei anulare se solicită. În aceste condiții,în situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie,se constată diferențe _________________________/sau plătite si cele legal cuvenite,părăta c___ de p_____ s_________ operează din oficiu ori la cererea persoanelor îndreptățite,modificările ce se impun,prin decizie de revizuire,ori această ultimă părătă care are posesiunea dosarului administrativ de pensie, urmează a proceda în consecință potrivit prezentei.
    Instanța de judecată apreciază că obligația expres stabilită potrivit legislației în materie menționată m__ sus,corespondent inclusiv aplicabilității Ordinului nr.31/12 februarie 2016,pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat,nu a fost realizată de către cele două entități   părăte potrivit deciziei și a hotărâri emise,conform prerogativelor și competențelor atribuite acestora,în condițiile în care   pârâta C___ de P_____ S_________ are obligația să valorifice in integrum toată evoluția și traseul profesional al titularului dreptului material sub toate aspectele și elementele necesare,inclusiv a stabilirii și plății sumei reprezentând majorarea corespondentă meritu lui militar acordat prin ordin. Astfel, s-a evidențiat prin reținere în decizia emisă și comunicată de către   pârâta CPS,ca elemente necesare și definitorii unei  corecte stabiliri a venitului de înlocuire datorat  reclamantului cu titlu pensie de serviciu-pensie militară anticipată parțial,vechimea/stagiul total de cotizare realizat, vechimea în serviciul militar,vechimea cumulată și rezultată ca urmare a aplicabilității dispozițiilor art.25, art.77 și art.106 din legea 223/2015, cu evidențierea contribuției pentru pensie individuală suplimentară cu determinarea deplin legală a bazei de calcul potrivit art.28, art.59-60 din legea 223/2015,dar și a cuantumului procentual al pensiei lunare potrivit art. 29-30 din acest ultim act normativ,dar cu excluderea neîntemeiată a acordării inclusiv a majorării pecuniare datorată și corespondentă meritului militar decât în condițiile lipsite de suport juridic a includerii sumei fixe de 908 lei în baza de calcul uzitată alături de celelalte elemente salariale, la stabilirea pensiei lunare nete,ori sporul procentual cuvenit în mod evident și neechivoc trebuie adăugat la valoarea netă a pensiei militare și nu inclus ca sumă fixă în baza și algoritmul de calcul uzitate, aceasta potrivit inclusiv normelor de drept reținute și valorificate de către instanța de judecată prin prezenta .
   Concluzionând,instanța de judecată apreciază că modalitatea de aplicare a dispozițiilor art. 11 din legea 80 /1995 privind statutul cadrelor militare actualizată, trebuie realizată în sensul că pensionarii militari decorați cu meritul militar - semnul onorific clasele a III-a, a II-a și I-a beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20%  la cuantumul pensiei, astfel că această majorare trebuie să se aplice la cuantumul pensiei prin adăugare la pensia netă stabilită și nu prin includerea în baza de calcul a pensiei milit are lunare astfel determinată. În condițiile în care textul de lege vorbește de cuantumul pensiei iar nu de baza de calcul a pensiei, instanța de judecată consideră în mod dispozitiv că majorarea  procentuală aferentă și corespondentă sporului solicitat se impune a fi calcul at după plafonarea pensiei, conform art.30 din legea nr. 223/2015 actualizată,la 85% din baza de calcul prevăzută la art.28 din acest ultim act normativ,deci în afara  plafonării valorice impusă de normele legale incidente și aplicabile.
       Pentru  toate aceste considerente si motive de fapt si de drept, și având în vedere incidența și forța juridică aplicabilă și corespondentă datelor și elementelor dispozitiv-imperative cuprinse fără echivoc inclusiv în înscrisurile anterior menționate,urmează a se dispune cu deplin temei si suport juridic  admiterea  acțiunii civile formulată de către  reclamant ca fiind  vădit întemeiată,cu consecința justă și legală a dispunerii anulării deciziei nr.xxxxxx/26.03.2019 cât și a Hotărârii nr xxxxx/6.06.2019,cu consecința obligării  părătei de ordin 2- c___ s_________ de p_____,să procedeze la reconsiderarea prin recalculare a pensiei lunare, cu consecința emiterii și comunicării unei noi decizii de pensie militară cu stabilirea prin adăugare la valoarea pensiei lunare netă deja determinată și aflată în plată,a majorării procentuale corespondente dată  de acordarea prin ordin a meritului militar,cu plata pensiei lunare astfel stabilită și evident a diferențelor bănești datorate reclamantului începând cu data de 1.03.2019,având în vedere considerațiunile instanței de judecată anterior menționate strict sub aspectul datei obligativității recalculării și plății efective a  pensiei lunare astfel stabilită , existând și urmând  a se face aplicabilitatea norme lor și prevederi lor legale care susțin în mod dispozitiv, raționamentul și obligativitatea adăugării acestui spor la pensia lunară netă aflată în plată.

47 de comentarii:

 1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pensiile calculate după 01 01 2016 nu au fost recalculate și au cuantumul calculat egal cu cuantumul în plată.

   Ștergere
 2. Oare citesc și cei din conducerea Caselor de Pensii Sectoriale, Cei din Direcțiile Generale juridice, aceste decizii, care le explica ca și unor copii de școală cum trebuia aplicat sporul pt OMM/SOSP??
  Ca să nu mai spun ca ar trebui atacata OUG 59 și 114 pentru nelegalitate din cauca ca nu este specificat unde se duce diferența de bani care este reținută după 15.09.2017, dintre pensia netă rezultata după retinerea impozitului legal și pensia plafonata în plată. Și sunt sume destul de mari ( la mine cam 2600 lei lunar). Pe fluturaș apare doar 1. pensia bruta 7484, 2.impozit 548 si apoi la 3. (1-2)= 4292 ??? Asa este matematica 😢 la CPS...
  Înseamnă că pentru restul de bani care sunt reținuți nu exista bază legală (pentru ca nu se specifica unde se duc acei bani.. Raman la CPS, se întorc la bugetul Ministerului sau se întorc la bugetul de stat?
  Din cauza pensiilor brute din ultimii ani care sunt mult mai mari, dar în realitate pensionarii primesc în plată aproximativ 57,4% din pensia bruta, a crescut artificial media pensiilor militare brute... De fapt mefia pensiilor nete în plată este mult mai mică...

  RăspundețiȘtergere
 3. EXACT CE AM PREZIS.DUPĂ ELIMINAREA PENSIILOR SPECIALE STATUL PARALEL A ÎNCEPUT SĂ PIARDĂ TEREN.FELICITĂRI COMPLET-URILOR DE JUDECATĂ DIN ALBA!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stai că Deep state a înmugurit odată cu primăvara asta....

   Ștergere
  2. Se pare că doar cele de la Tribunalul Alba judecă corect.... Cei de la C A Alba sunt tot cu statul paralel... 🤣

   Ștergere
 4. Se pare că în România se judecă total aiurea... După legile proprii ale magistraților și nu după cele valabile în România și după Constituție...
  Apelul de la C A Alba a fost admis...
  Urât... Foarte urât...


  04.03.2020
  Ora estimata: 10:00
  Complet: C3 - Apel civil
  Tip solutie: Schimbat în parte
  Solutia pe scurt: Admite, ca fondate, apelurile declarate de pârâţii MAI-Comisia de Contestaţii Pensii şi Casa de Pensii Sectorială a MASI împotriva sentinţei civile nr. 1621/14.11.2019 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 1476/107/2019. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că respinge acţiunea formulată de reclamantul Dan Nicolae în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii Sectorială a MAI şi MAI-Comisia de Contestaţii. Menţine dispoziţiile sentinţei atacate cu privire la modul de soluţionare a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâti Comisia de Contestaţii din cadrul MAI. Respinge cererea intimatului de obligare a apelantelor la plata cheltuielilor de judecată.
  Document: Hotarâre 229/2020 04.03.2020

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu trebuie să te miri că exista judecători care au lenea gândirii, câtă vreme există cătane bătrâne care consideră sporul OMM pensie militară.
   Primul articol despre magăria CSP-urilor care au anulat o recompensă acordată de lege pentru continuitate si stabiitate în serviciul militar, pentru militarii pensionați după 15 09 2017, l-am scris pe data de 01 05 2018 aici

   https://www.huhurez.com/2018/05/casele-de-pensii-sectoriale-includ-in.html

   Abia după aceea au inceput să conteste deciziile, cei care mai erau în termen.
   Demersul a fost privit cu mult scepticism chiar în mediul online, de comentatori sateliți ai Caselor Sectoriale.
   Totuși au fost destul de mulți noi pensionari care s-au documentat și de pe acest blog și au contestat deciziile, cerându-si dreptul acordat de L 80. Așa că avem suficient de multe decizii ale Curților de Apel, și este important că între ele este și CA București, care au obligat CSP să acorde sporul OMM peste cuantumul plafonat la media soldelor nete. Nu mai este mult până se va cere o aplicare unitară a legi în instanțe, dacă între timp nu le vine mintea la cap celor de la MApN, ceilalți aproape că nu cotează, pentru a da o dispoziție legală de aplicare a L 80.
   La Alba mai sunt 2 cauze admise la nivelul Tribunalului care urmează a fi judecate în Apel.
   Să speram că nu vor cădea la același complet și că până atunci jurisprudența celor 16 Curți de Apel se va îmbogăți cu noi contestații admise.
   Sunt sigur că, în viitor, printre succese se va număra și contestația dvs.

   Ștergere
 5. Cand unii afirmau ca a te judeca cu CSP/MAI si MAPN este un meci pierdut te-ai suparat.Rezolvarea este protestul si negocierea.

  RăspundețiȘtergere
 6. Dacă stai și citești hotărâri date de mai multe instanțe,de Tribunalul din Iasi,Timiș,Cluj,Vâlcea etc,hotărâri date pe aceleași spețe,vom constata că nu sunt la fel,unele instante dau dreptate petenților,altele nu,ba chiar același tribunal,judeca pt.unii favorabil,iar pt.unii nefavorabil.
  Acum,orice om cu mintea întreagă se întreabă dacă nu cumva se dau hotărâri pe mai multe legi,pe județe,pe regiuni istorice,sau după cu au ochii petentul(ii).
  Dețin hot.jud.date de același Tribunal complete diferite,unii au câștigat,alții au pierdet.Mă refer la ajutoarele când s-au ieșit la pensie,că tot zicea cinva că nu a câștigat nimeni.
  În ce țară trăim,poate sa să constate fiecare.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. A maretziei dreptului de a judeca dupa propriul cap de...-ula!

   Ștergere
 7. Domnilor dar cu ACTUALIZAREA ce se mai aude .
  În final care este adevărul .
  Se Actualizează coantumul compus al funcției la salarul minim sau NU.
  A câștigat cineva așa ceva în instanța privind actualizarea ??????

  RăspundețiȘtergere
 8. AZI AM INTENTAT ACTIUNEA NUCLEARA, ,,ULTIMUL CARTUS,'' CU PROBATORIU DE 400 GR-POSTAL! DACA LE ADUNAM SUNT 3 TRIBUNAL, 2 CCR, 1 AV. POPORULUI! INCA NU AM TRIMIS SUPER NUCLEARA, CARE VA FI SURPRIZA SUPRIZELOR IN TIMPUL SI TOIUL ACTIUNII, CARE VA RASTURNA CARUL CU BERE! UN GRAD MIC CA AL MEU ARE ATATA AMBITIE SA RASTOARNE REGULILE CLOCARIMII, INCAT SI EI VOR RAMANE MASCA! INCA O DATA REPET CA UNELE EPURARI DIN ARMATA SI DISTRUGERI DE CARIERE DE CLOCARI MAFIOTI SE VOR TRAGE DE LA MINE SI GASCA MEA! LE VOI RETEZA HLIZELILE SI LE MAI PROMIT CA TOT CE AU MANARIT SA LE CREASCA MAFIOTILOR PENSIILE MILITARE SE VOR RUINA CA UN CASTEL DE NISIP, CURAND! IN REST, ,,MUTE!'' LE-AM PROMIS SI IN COMISIA DE AUDIENTE A MApN CA NU-MI VOR MAI AUZI CIOCUL, DAR SA SE ASTEPTE LA CE E MAI RAU DE LA OMUL CARE A PIERDUT TOTUL SI NU MAI ARE NIMIC DE PIERDUT! SI VOR PIERDE, FOARTE MULT...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 400GR de PL235 sau U238 ?

   Ștergere
  2. Cornel, ce impresie își fac civilii citind prostiile tale?
   Domnule H., nu e de admis limbajul.
   Credeți că mai pupați citarea la revistap?

   Ștergere
  3. @A.I
   Revista presei militare ni citeaza din comentarii. Nici măcar dint-ale d-tale!

   Ștergere
  4. Domnule, odată ce citează un articol orice activ se duce săă vadă ce comentarii sunt. Așa am ajuns și eu aici.

   Ștergere
  5. Sunteți în relații bune cu generalul Bâlbâie?

   Ștergere
  6. Și în buna tradiție românească îți tremura budigaii să-ți treci un nume de om?
   Vrei Șaria?

   Ștergere
  7. Aștept de ani de zile să apară site-ul CLI?
   Se pare că nu interesează pe nimeni.
   La saitul SMA apare link catre Com.Log.Int. dar de ani de zile ni se precizează că saitul CLI este în construcție. Așteapă să vină Ana lui Manole sau ce?

   Domnule Mareș, poate aveți mai multe date...

   Ștergere
  8. Puțin respect, domnule!
   Știți că pe vremuri semnam cu numele real(?)(Nu vă place numele Utilizator Microsoft? - E nume de om, numai un om poate fi ... cum spuneam)
   Vă amintiți, poate, jignirile la adresa mea?
   Dacă da, nu mai insistați!

   PS. Poate domnia voastră poartă budigăi...
   Viorel, putem continua dialogul?
   De ce intervin alte persoane aici?

   Ștergere
  9. Ok, lumea te știe Drăghici sau Dembele!
   Clar că nu-i nume de om!
   Te puteai numi și Instalator sau Canalagiu era mult mai bine! Sau Specialist 1 și șofer la vitanjă!

   Ștergere
 9. Am primit azi hotărârea instanței privind ACTUALIZAREA și cei 5% în 12 file și îmi trebuie 4 luni ca sa caut toată legislația nominalizata începînd de la LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 și pănă în prezent .Hotarărea a fost redactată în 5 luni de la pronunțată deci cam așa îmi trebuie și mie ca s-o înțeleg .
  Referitor la cei 5% cea mai tare fază la care m-a trântit cu capul de monitor .
  " În acest contest ,în aplicarea disp.art.60,alin.3 din Legea 223/2015,reclamantului i-a fost menținut cuantumul aflat în plată ,de 1236 lei ,care conține și majorarea de 5% prevăzută pentru anul 2016 prin art.14,alin 2,din OUG nr.57/2017."
  Păi atunci ce rol mai are actualizarea Bazei de calcul cu 15% .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Citeste pana intelegi, pt ca nu ai fi singurul! :))
   In concluzie pensia "conține și majorarea de 5% prevăzută pentru anul 2016 prin art.14,alin 2,din OUG nr.57/2017" numai tu nu ai simtit asta! Nu ti-a indicat cumva un control medical la oftamologie sau pt verificarea simtului tactil?

   Indicatii:
   Parcurgand scurtul si edificatorul text din link, imediat mai jos vei gasi date despre trezirea unei dorinte...
   Bafta!

   http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/tactil-simtul_5552

   Ștergere
  2. Stelică, veyi că pt. 2016 a fost şi o indexare , nu numai majorarea de care ai pomenit.

   Ștergere
  3. Dupa cum a motivat Tribunalui Iași tind sa cred că au dreptate.Atat faza cu 5% cat si cu salarul minim brut la actualizare.Dar mai studiez problema .Pentru mine un lucru LOGIC este și LEGAL.Faptul ca Legea 223/2015 a fost ciuntita cu OUG si alte bazaconii de catre jegurile din sistem si din guvern NU raspunde TRIBUNALUL.

   Ștergere
  4. Vânătorule, sfatul meu prietenesc de moldovean ca și tine este să studiezi, analizezi și dacă (,) consideri că este cazul și se merită, aplică sfaturile poetului nostrum național din poezia Cântecul răzeșului. (Iași, necazuri, judecată, dreptate, ghioagă, toate se leagă de conținut, parcă a fost scrisă pentru tine).
   Frunză verde de cireș,
   Lung e drumul pân la Iași,
   Lung e drumul și bătut
   Din Siret și până-n Prut !
   Nu-i bătut de car cu boi,
   Ci-i bătut tot de nevoi
   Și de păcatele mele
   Cele multe, cele grele !
   Ard-o focul răzeșie !
   Eu chiteam că-i boierie,
   Și-i numai o sărăcie !
   Pentru-o palmă de pământ
   Zilele mi-am dat îm vânt.
   Ani întregi m-am judecat
   Și nimic n-am câștigat !
   Eu umblam la judecată,
   Copiii plângeau pe vatră,
   Nevasta-mi zăcea lăsată.
   Dare-ar Domnul Dumnezeu
   Să fie pe gândul meu !
   Lăsa-m-oi de răzeșie
   Să apuc în haiducie
   Ca să-mi fac sfânta dreptate
   Cu cea ghioagă de pe spate,
   Să-mi aleg judecători
   Cei stejar nestrâmbători !

   Ștergere
 10. pensia aceasta este sub salariu minim pe economie parca era vorba altfel in iunie 2017

  RăspundețiȘtergere
 11. politicienii nu vor tine cont de hotarirea unui tribunal ,mai sunt cazurii la nivel inalt cind nu sa respectat ,hotarirea inaltei curti de casatie si justitie

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stampilati-i in continuare....
   Deveniți părtaș...

   Ștergere
  2. Ce mișto!!! 😁

   CCR îi spune lui Robotea să facă ceva "DE ÎNDATĂ" și pe el îl doare în regescul său kur iar poporul român îi confirmă nesimțirea și îi validează comportamentul ALEGÂNDU-L ÎNCĂ O DATĂ!

   Când însă e vorba de drepturile proprii, aoleu, de ce nu se respectă deciziile instanțelor?

   D-aia!!!! Pe 66% din români îi doare în kur de respectarea deciziilor instanțelor ca normă generală! Dacă vedeți un pnlist nemulțumit că nu se respectă legile să îl scuipați că asta ar merita!

   PS- scuipareaeeste o metaforă chiar și pnlistii merită să fie tratați ca ființe umane.
   Nu trebuie să ne purtăm ca ei!

   Ștergere
 12. Pe surse, am aflat ca in aceasta saptamana, Comisia de aparare din Senat, s-a ocupat numai de audierea ministrilor premierului desemnat Catu, si n-au mai discutat alte proiecte de lege aflate pe ordinea de zi !
  Sa urmarim sedintele de saptamana viitoare..!

  RăspundețiȘtergere
 13. Acum sunt in altă belea juridica.
  Am primit Hotararea comisiei de contestatii acum 35 de zile dupa ce sa dat hotararea Tribunalul negativa cu actualizarea si cei 5%. Am atacat in 29 zile cea de contestatie iar acum mi-a fost comunicata cea a Tribunalului.Daca fac Apel mi-l respinge ca de fapt este emisa cea de contestatie .Daca nu fac Apel cand ajunge procesul celalalt la judecata ei spun ca sa emis o Hotarare a Tribunalului si a devevit definitiva prin neapelare.Ce rahat de treabă

  RăspundețiȘtergere
 14. pai ai aflat de laDOGARU ei erau invitati acolo asa ca ......

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu n-am incredere in Dogaru !
   Informatia o am de la un parlamentar ..!

   Ștergere
 15. Domnule Viorel
  Versurile sunt foarte bune.Eu decat sa intru in HORĂ surd mai degraba joc ȘAH. Daca o instanță imi arată calea adevarului NU sunt atât de prost să pierd timpul prin Tribunale.

  RăspundețiȘtergere
 16. La propunerea legislativa, B 586/2019, este postat si Avizul Favorabil al Consiliului Legislativ cu multe Observatii (pe 6 pagini..) inclusiv cu Eliminarea pct.17 care propune Abrogarea celor 3 Ordonante de urgenta, 57, 59 si 114... !

  RăspundețiȘtergere
 17. Marti, 10 martie ora 10.00, este programata sedinta Comisiei de Aparare si la pct.3 apare din nou, propunerea legislativa L 38/2020 (proiectul LES..), pentru Raport !
  Avand termen 19 martie, cred ca nu mai este timp pentru adoptare in Plenul Senatului si va merge in aceasta luna la comisiile din CD, in varianta initiala..!

  RăspundețiȘtergere
 18. https://m.ziuaconstanta.ro/stiri/justitie/casa-de-pensii-sectoriala-a-ministerului-apararii-nationale-obligata-la-revizuirea-unei-pensii-713985.html

  RăspundețiȘtergere
 19. Rog colegii care cunosc, daca mai sunt alte procese castigate pentru neacordarea OMM /SOSP la pensia neta la curtile de apel din tara, sa le faca cunoscute, daca se poate cu nr de dosar/curte de apel. Multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
 20. Interesant raspunsul MApN catre Liga drept.pensionarilor militari:
  http://ladpm.blogspot.com/2020/03/informare-din-partea-conducerii-ligii.html?m=1

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule Leon, în luna septembrie/octombrie 2016, Unitatea Militară 02490 “F” București (Direcția Financiar Contabilă a M.Ap.N) a dat ordin tuturor unităților militare să înainteze o situație care să cuprindă următoarele date (eram activ, am avut faxul în xerocopie, l-am dat la un coleg să-l anexeze la dosar / tribunal; 2015-2016 au fost anii în care M.Ap.N. a început să piardă procese în instanță):
   - “situația nominală a cadrelor militare trecute în rezervă cu drept la pensie începând cu anul 2011 și până la momentul respectiv;
   - numărul soldelor ale funcției de bază;
   - contravaloarea totală ale soldelor funcției de bază.
   După înaintarea situației, aceasta va fi actualizată și înaintată luar la sfârșitul lunii sau ori de câte ori un cadru militar trece în rezervă cu drept la pensie”, respectiv în situația actuală 30.06.2017.
   Anual a fost calculat impactul financiar asupra bugetului M.Ap.N., în momentul de față se cunoaște aproximativ suma exacta (+ inflația, dobânda).
   Domnul Ministru al Ap.N. nu are de făcut decât următoarele:
   - propune domnului prim - ministru o O.U.G. în care să se specifice că (,) cadrele militare trecute în rezervă cu drept la pensie în perioada 2011-30.06.2017 beneficiază de prevederile art. 20, alin. (1) și (2), Secțiunea a 3-a, Capitolul II, Anexa nr. VII din Legea - cadru nr. 284/2010 prin abrogarea art. 41/O.U.G. nr. 114/2018, achitarea într-o singură tranșă sau eșalonat în maxim 3 ani nu 5;
   - emite un ordin de ministru cu metodologia de aplicare a O.U.G. astfel încât șefii compartimentelor financiar - contabile din fiecare unitate militară să cunoască exact și să pună în aplicare întocmai și la timp acest ordin, fără a avea posibilitatea de a-l interpreta după cum cred dumnealor (oare la nivelul anului 2009, la data trecerii în rezervă, înmulțit cu rata inflației, dobânda, etc. ?). Se evită procese fără rost, bani cheltuiți, judecători sufocați de dosare inutile, pensionari purtați pe drumuri. Bani a avut și are ministerul.
   “Să ne spună nouă militarilor, dacă N.A.T.O. și în special S.U.A. sau partenerii cu care România a desfășurat / desfășoară misiuni în T.O. Afganistan, la sfârșit au întrebat cât a costat mentenanța, hrănirea, asistența medical, etc., după care au spus, poftiți banii. Sunt țări din NATO care refuză politicos să trimită efective în T.O. preferând să suporte cheltuielile și să meargă alții. Pe lângă pregătirea de excepție și celelalte calități ale militarului roman, pertenerul american simte plăcerea și are încredere în a desfășura acțiuni / misiuni împreună cu noi, motiv pentru care suntem solicitați cu prioritate, dar și plătesc” (spuse de un fost coleg Lt.col. participant în 2017 în T.O. Afganistan ca instructor militar sub comanda unei companii private de securitate încadrată cu veterani din trupele speciale americane). Ex.:
   Omul de afaceri american, Erik Prince, fost membru al Navy Seal şi fondator al companiei Blackwater, promovează din nou ideea „privatizării” războiului din Afganistan, iar Administraţia Trump ar fi interesată de această variantă, în ciuda opoziţiei liderilor militari americani şi a oficialilor afgani. În principiu, planul lui Prince prevede ca misiunile îndeplinite în prezent în Afganistan de militarii din US Army să fie realizate de companii private de securitate, ce includ veterani din trupele speciale din America şi ţări NATO.
   (https://www.g4media.ro/fondatorul-controversatei-companii-blackwater-propune-din-nou-privatizarea-razboiului-din-afganistan.html)


   Ștergere
 21. @Antoane ATENȚIE MARE
  Art. 448: Executarea provizorie de drept
  (1) Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect:
  1. stabilirea modului de exercitare a autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei
  minorului, precum şi modul de exercitare a
  dreptului de a avea legături personale cu minorul;
  2. plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit
  legii, şomerilor;
  3. despăgubiri pentru accidente de muncă;
  4. rente ori sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii, precum şi pensii acordate în
  cadrul asigurărilor sociale;
  5. despăgubiri în caz de moarte sau vătămare a integrităţii corporale ori sănătăţii, dacă despăgubirile s-au acordat sub
  formă de prestaţii băneşti periodice;
  6. reparaţii grabnice;
  7. punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului;
  8. cereri privitoare la posesie, numai în ceea ce priveşte posesia;
  9. hotărârile pronunţate în temeiul recunoaşterii de către pârât a pretenţiilor reclamantului, pronunţate în condiţiile art.
  436;
  10. în orice alte cazuri în care legea prevede că hotărârea este executorie.
  Art. 633: Hotărârile executorii
  Sunt hotărâri executorii:
  1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;
  2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să exercite direct
  recursul, potrivit art. 459 alin. (2).
  Art. 634: Hotărârile definitive
  (1) Sunt hotărâri definitive:
  1. hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
  2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs;
  3. hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
  4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
  5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
  6. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
  Codul de Procedura Civila din 2010 - forma sintetica pentru data 2016-12-11
  pag. 67 12/11/2016 : stancunp@yahoo.com
  (2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) devin definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului ori recursului
  sau, după caz, la data pronunţării.

  Apă de ploaie
  CPS pune de fiecare data în aplicare Hotarările primei instanțe întrucât refuzul ar însemna un dosar penal .
  Dar acestea sunt cenzurate prin APEL iar apoi sumele acordate sunt Executate conform legii de ANAF .
  Deci nu au nici o valoare hotărările primei instanțe pănă ce nu sunt DEFINITIVE
  SCURT.

  RăspundețiȘtergere
 22. D-nule H.stiti ce soluție s-a dat în acest dosar? Avea ca termen data de 09.03.

  RăspundețiȘtergere
 23. Da aveți dreptate, am reținut greșit data.

  RăspundețiȘtergere
 24. Această Sentință are șanse mari să treacă de cenzura Curții de Apel ALBA IULIA pentru că subliniază caracterul diferit al pensiei militare fața de sporul OMM.

  "În aceste condiții,sporul pentru semnul onorific în mod cert nu face parte din pensia militară stabilită și recalculată,aceasta trebuind a fi adăugat la cuantumul acesteia, deoarece are un alt caracter juridic decât pensia,această majorare se calculează și evident se adaugă la pensie, doar după ce se cunoaște cuantumul final al pensiei militare."

  RăspundețiȘtergere