Un produs Blogger.

luni, aprilie 26, 2021

Hotărarea de Guvern care a băgat asigurații AOPSNAJ la grămadă

57 comments

 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 noiembrie 2020

privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT

GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 72, alineatele (6), (7) și (13) se abrogă.

2. La articolul 72, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

(10) Fiecare medic de specialitate din specialitățile paraclinice care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 71 alin. (2) își desfășoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Excepție fac medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital aflat în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, care pot desfășura activitate în afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, într-un cabinet organizat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât întreaga activitate desfășurată în relație cu casa de asigurări de sănătate să respecte legislația muncii. În sensul prezentului contract-cadru, prin medicii de specialitate cu integrare clinică într-un spital se înțelege personalul didactic din învățământul superior medical care are integrare clinică în secțiile clinice/ambulatoriul de specialitate al unității sanitare cu paturi.

3. La articolul 74, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

n) să efectueze investigațiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate; investigațiile efectuate fără bilet de trimitere nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană. Pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/Confederația Elvețiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu. Pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de serviciile medicale acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere, pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu. Începând cu data de 1 decembrie 2020, furnizorul efectuează investigații paraclinice pe baza biletului de trimitere, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care l-a eliberat;

4. La articolul 76, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

m) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraților, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul și indiferent dacă medicul care a făcut recomandarea se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice;

5. La articolul 76, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

p) să aducă la cunoștința casei de asigurări de sănătate cu care medicul care a făcut recomandarea pentru investigații medicale paraclinice se află în relație contractuală situațiile în care nu au fost respectate prevederile legale în vigoare referitoare la recomandarea de investigații medicale paraclinice, în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de prezenta hotărâre, după caz.

Articolul II

Furnizorii de servicii medicale paraclinice care au încheiate două contracte, respectiv cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială își au sediul lucrativ, filiale sau puncte de lucru înregistrate și autorizate și cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, potrivit prevederilor art. 72 alin. (6) lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, începând cu data de 1 decembrie 2020 rămân în relație contractuală cu o singură casă de asigurări de sănătate pentru care optează, având obligația de a anunța în scris ambele case de asigurări de sănătate cu care aveau încheiate contracte.

Articolul III

Contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice potrivit prevederilor art. 72 alin. (7) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, încetează la data de 1 decembrie 2020.

Articolul IV

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 decembrie 2020.


PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Raluca Turcan

Ministrul sănătății,

Nelu Tătaru

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Adela Cojan

București, 23 noiembrie 2020.


57 de comentarii:

Leon spunea...

http://www.aopsnaj.ro/Comunicate_CNAS/Informare_Paraclinic.pdf

Petrut spunea...


Ma bucur ca ati abordat aceasta tema ...

Eu Colonel (R)Doctor incercand sa obtin azi servicii medicale obligatoriu de efectuat (Tiroidectomie totala )la una din 2 Clinici din Brasov -Hiperdia si Policlinica de Diagnostic Rapid Brasov am fost refuzat categoric cu gratuitate sau compensare , desi aveam Bilet de Trimitere de la Medicul meu de Familie ,acesta avand la randul sau Contract cu CASAOPNAJ

Desi ...


La articolul 74, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

n) să efectueze investigațiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate....

iar ...

La articolul 76, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

m) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraților, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul și indiferent dacă medicul care a făcut recomandarea se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice;


Desi cele de mai sus mi s-a pretins plata integrala .


Am fost cadru militar medic si as fi vrut sa ma bucur de drepturile cuvenite acum,normale ca rezervist ... recunoscute chiar si prin Legea de mai sus ,dar care nu are efect in practica acum...sant profund dezamagit ...cred ca acestia nu sant in termen cu plata cuvenita ...Cat am fost cadru activ la MApN am fost sanatos si nu am solicitat CASAOPNAj pentru mine personal iar acum...??!! Nici cat am lucrat ca medic in Africa timp de 10 ani caci MApN-ul nu a mai avut nevoie de medici nu am solicitat nimic de la CASAOPNAJ ...acum cand am nevoie ma desconsidera...!


Sa fie sanatosi toti ..!

Petrut spunea...

Revin cu o precizare - am avut nevoie de verificarea cu analiza de laborator a starii periodice dupa tiroidectomie totala...

Huhu Rezea spunea...

Unii medici de familie recomandă ca mai întâi să te planifici la un laborator de analize, fără să mai precizezi că esti asigurat aopsnaj, si apoi să vii la dr ca să-ți dea formular cu pachetul de analize compensate sau decontate.

tehnocrat spunea...

Problema cu banii de analize este veche.Acum doi ani 2019 ,internat fiind la SMCm-au trimis la SANADOR sa fac to,mografie spunand ca ei in februarie au terminat fondurile asa ca am platit 800 lei pe care nu mi i-a decontat nimeni.Dar medicamentele se deconteaza in continuare.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Acum, căcând zuntem cu gramada, precum chestia aia de dat cu pompa la bugy bugy cu poșta ca sa ne simtim ca Mafalda băgată in lada cu scule de diferite calibre sa se simta bine, sau ca baba Smaranda cand isi scarmană blana cu laba, dârdâind de Parkinson pe sub plapoma de nylon, când moșului locul ciotului bandajat s-a cicatrizat, mă intreb cu ce avantaje mai ramane o păstaie rezervistă, cand a iesit la penzie damblagit, cu scula in batistă, chel in gură si la penzie șuntit de clocarimea nazistă plină de ură?! Asa ca treceti pe ceaiuri de bulihoace de ghizda fântânii gâgăncii, in schinare cu doua cojoace, dezinfectati-va pe garleje cu rachiuri de găteje si chierje si ungeti-va locurile de stremeleacuri decedate cu apa sfintită de Bobotează si Paste, că zamă de stucheală aveti destula la limbă s-o ungeti si pe babă la crăcănea, sa nu prinda dugheala ca de telemea... CASAOPNAJ nu-i decat un bot băgat in bij de mij al guvernării userist lăbărale, sa ne zugă măduvioara mădularelor penziilor meletare, si asa de mare găgare, asa ca, până la țintirim, trebuie sa avem mare rabdare!

Petrut spunea...

Cu tot respectul ..azi am mers la un Laborator de Analize agreat de CASAOPNAJ pentru analiza respectiva ..in urma cu mai mult de o saptamana i-am rugat de programare mi-au spus sa revin pe 26 Aprilie..iar azi mi-au zis ca nu se poate ...nici pentru luna MAI nici pentru Iunie...de la Cabinetul Medicului de familie mi-au solicitat rabdare ...am precizat la Laboratoarele respective ca sant asigurat la CASAOPNAJ si mi-au spus ca nu-i intereseaza caci aceasta nu mai exista ......ma plang aici caci este vorba de un principiu /drept al militarilor in rezerva ...drept pe care l-am avut in minte cat am fost militar activ ...!

Petrut spunea...

Multumesc Huhu..!

Ioan spunea...

La ce spuneti dmneavoastra mai sus cu cele doua clinici din Brasov acele sunt private si nu a fost gratuit numai daca va internati la spitalul militar si va trimit ei asa este gratuit.

Petrut spunea...

Nu ...nu mai tineti cu"Lupul"! pana acum fara internare in Spitalul Militar Brasov a fost gratuit cu trimitere de la medicul de familie cu contract cu CASAOPNAJ.....ma scuzati de va conrazic...

F16 spunea...

si cand te gandesti ca SMC e plin de tigani!!

tehnocrat spunea...

Nu conteaza ban sa iasa ,buzunarele 'e grasa"

Petrut spunea...

Nu stiu ce ziceti de SMC dar treaba merge spre rau ,cel putin mie ca fost medic militar ..! poate spre mult mai rau daca fostii nostri colegi nu se vor mobiliza ...daca nu se vor mobiliza nici viitorii fosti colegi ai lor nu vor face ceva ...!

Ein Stein spunea...

@Petrut
Daca nu aparea jegul de lege 223 si ramaneam pe L263 nu mai aveai astfel de probleme. Dar altfel cum te mai apucai de studiat legi?

Viorel spunea...

Domnule Col.(r.)dr., când am prezentat pe blog într-un comentariu precum că începând cu 01.04.2021 s-au adus unele modificări la lege și cele 6 medicamente pe care le luam de la farmacie în baza receptei, farmacie care avea contract cu CASAOPSNAJ (are și acum) și pentru care nu plăteam nici un leu iar începând cu 01.04.2021 mi sa perceput cotă parte din valoarea medicamentelor, niște atotștiutori de pe blog au sărit de fund în sus (scuzați expresia) că nu este adevărat. C-au sunat pe la CASAOPSNAJ, SCMU Constanța, unii chiar pe la Ambasada SUA și că totul e OK. nu s-a schimbat nimic. Haideți messieurs să văd ce mai spuneți acum. Aștept.
Notă(prezint ex. meu): Ești bolnav iar ca să ajungi într-o policlinică din Spitalul Județean (la cabinetul de specialitate / gastroenterologie, etc.) îți trebuie trimitere de la medicul de familie. Cu ea îți faci programare la recepție care durează și luni de zile (din cauza Covid toți fug de spital, preferă cabinete particulare contra cost). Mă prezint la cabinetul particular, îmi face ecografie, emite Scrisoare medicală și mă trimite la medicul de familie să-mi facă trimitere pentru analize hepatice (TGO, TGP, GGT, Electroforeza, etc.). Suni la un laborator particular dacă au fonduri pentru CASAOPSNAJ (dacă ai noroc e bine dacă nu le plătești integral). Medicul în baza Scrisorii medicale eliberează trimitere către laborator cu analizele solicitate de medicul specialist. Când ajungi la laborator poți avea surpriza că nu plătești nimic sau unele nu se decontează și dai bani pe ele. Asta a fost până la ultimul meu control. Ce au stabilit de la 01.04.2021 voi vedea.
Domnule Huhu Rezea, pe orice trimitere (internare, laborator, etc. este rubrică unde pentru militari se trece obligatoriu asigurat casaopsnaj), altefel dacă laboratorul nu are contract cu CASAOPSNAJ, nu-ți face analize iar dacă cei de la CASAOPSNAJ nu le-au trimis fonduri nu-ți fac decât contracost. Trăiască domnul ministru Ciucă și Sistemul Sanitar. A terminat-o cu tehnica și are nevoie de altă vacă de muls.

tehnocrat spunea...

@ Viorel ,Viurel vad ca tot codita de purcel ai ramas.Normal c-am sunat mai insotitor de catel ca iau medicamente de 750 lei / luna si de ani de zile se retine txarea farmaciei(un fel de adaos al fiecareia) iar pentru decontare numai cele din Nomenclatorul publicat anual de ministerul sanatatii. Cred ca tu la idiotenia pe care o ai in dotare ai cerut sa tie se deconteze si banii dati pe Viagra sau samahoanca.
Mai bine retrage-te cu javra din dotare , sub masa si fa-te colac apoi puteti sa va faceti reciproc ...merchezul.
Nu ma luam de tine dar vad ca ai raia capreasca de pe la turma lui cezar si nu incapi de unul si de altul, te mai crezi si mistocar, ii fi calcat in scuipat de smecher.

Leon spunea...

Viorele, s-a schimbat..Schimbarea !
Guvernarea actuala NU mai doreste Fonduri separate pentru OPSNAJ, ci la Comun..!
Cu trimiterea de la med.de familie poti face analizele la orice Casa Judeteana de Sanatate, binenteles cu o Programare facuta cu o luna-doua inainte, iar programarile la laboratoarele private se fac NUMAI intro singura zi (telefonic) si in intervalul a 2-3 ore !
Idem si Retetele se pot ridica de la orice Farmacie din Tara, indiferent de care casa apartii..!
PS. N-ati auzit ca USR+ doresc ca si Spitalele Militare sa fie in subordinea MS..!

Viorel spunea...

Faptul că am specificat că unii au sunat (nu am dat nume, v-ați autosesizat, mai bine erați procuror și nu aviator), nu înseamnă că v-am jignit cu ceva (ați sunat pentru o informație și ați trimis-o mai departe spre informarea tuturor). Mă așteptam la un comentariu pe subiect dacă tor ați comentat și nu pe floricele și ghiocei (jigniri și alte jargoane). Chiar nu mă așteptam știind că de multe ori v-am luat apărarea în fața unora, inclusiv când nu aveați dreptate în totalitate. Vă lăudați cu vechime în meserie (ca și cum o boală / tratament este de lăudat) însă vă spun că sunteți afon. Explicațimi un lucru dacă sunteți atât de bine informat ca să nu zic deștept. Medicul de familie îmi emitea receptă în baza unor Scrisori medicale pe care îmi trecea: Depachine Chrono, Cipralex, Xanax, Clenil Jet, Debridat, Liphantil. Mă prezentam la farmacie, îmi cerea CARD-ul de sănătate și o Xerocopie de ultimul talon de pensie. Îmi punea medicamentele într-o sacoșă și-mi ura o zi bună fără a da nici un leu. Începând cu 01.04.2021 când m-am prezentat la farmacie mi-a perceput o cotă parte din valoarea medicamentelor pentru care mi-a emis factură și bon fiscal urmând ca eu să întocmesc raport către Cdt. S.Cl.M.U. Iași la care să atașez Rexepta, factura, bonul fiscal, Xerocopie C.I. și ultimul talon de pensie, asta dacă vreau să-mi recuperez banii plătiți la farmacie. DE CE DOMNULE PROFESOR DOCTOR, ÎNAINTE NU PLĂTEAM NIMIC IAR ACUM PLĂTESC URMÂND SĂ MII DECONTEZE S.Cl.M.U. Iași când o avea ? Rima cu Viorel este și viceversa având și dumneavoastră același prenume. Doar dacă nu s-a uscat și a căzut între timp.

Viorel spunea...

Da domnule Leon, între timp (de pe 01 până pe 26.04 au trecut ceva zile) lumea s-a mai informat, alții sau mai inflamat. La începutul lunii când am specificat într-un comentariu că ceva (vorba dv,) s-a schimbat, domnul tehnocrat a spus clar că nu s-a schimbat nimic din informațiile primite de la S.Cl.M.U. CT. Și totușu s-a schimbat. Dacă totul e universal, de ce m-a sunat un coleg (fost asistent / Plt.adj.pr. / N misiuni T.O. / pensionar dar lucrează la un azil de bătrâni) și mi-a spus că medicamentele pe care le luam de peste 20 de ani de la Farmacia Medical Farm nu le mai pot lua decât de la Farmacia Dona. Doar cele de la Farmacia Dona le decontează S.Cl.M.U. ?
Domnule Leon, cred că sunteți un pensionar isteț. Legat de Spitalele Militare. De ce credeți că pe timpul Pandemiei s-a numit conducere militară la Spitalul Județean Suceava. Pentru că militarul face și tace pentru că regulamentul nu îi dă voie să vorbească despre ce a constatat, ce vede și aude. Medicul civil își bagă piciorul și dă pe goarnă tot, îl dă afară din sistem, pleacă la „ruși” că e mai bine plătit (glumesc / în UE).

HALA spunea...

Tehnoneghiobule ai început cu autodescrierea, nu-i rău!

tehnocrat spunea...

@ "HALA" nu stiu cine esti dar banuiesc ca esti o fiinta perfida cu inclinatii spre regnul animal si cu o gandire mult inapoiata fata de varsta ta.Ai porniri de adolescent frustrat ,urat ,plin de dorinte neimplinite si cosuri (acnee) inclusiv pe varful limbii uzate de prea multa intrebuintare in locuri murdare.
De ce sunt sau as fi neghiob, ti-am surprins dragostea vietii tale cu budigaii in vine si am capatat hepatita de...scarba?

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
tehnocrat spunea...

@ Iata ce spune un mujic:Mi-e dor de vremurile când Olguța Vasilescu îmi creștea salariul atât de mult de pierdeam câte 1000 de lei lunar!

un oscar = o pensie spunea...

M,dar cei de genul tau in frunte cu mares(carioca) si alti oskarizati puteti sa mergeti la lupta,tu cu ce arma stii sa tragi in caz de nevoie?

tehnocrat spunea...

@Tot asa,pe cale de consecinta ,dupa Legea 223/2015 mie mi-a crescut pensia cu o gaura de 960 de lei, noroc cu L263 ca am ramas in plata cu cea veche.Multumim din inima partidelor in speciallui dobi ciolanus...anus care putea si inainte de alegeri si acuma, ca au majoritate prin comisii sa ne bage PLX199 cu amendamentele acceptate de SCMD.
Sunt ceva sperante dar ciolanu si ciusca(doi kakanari pe care istoria nu-i va aminti) sunt niste tradatori de cea mai joasa speta-rusine lor si originii lor, mi-e sila de astfel de camarazi si fii de camarazi.Sa n-aiba noroc de sarbatori si de sanatate!Amin zic voua!

Huhu Rezea spunea...

O terminași ca ultima țață mistică...

tehnocrat spunea...

@ D-le Huhu Rezule, sa-ti dea D-zeu sanatate si numai bine ca-i saptamana luminata!
Dar:
HOMO SUM: HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO (lat.) sunt om: nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin – Terențiu.

tehnocrat spunea...

Se aude ca dupa Pastele...cailor Mircea va discuta cu ciucale ceva de genul:
https://www.facebook.com/viorelionel.puscas/videos/389666882631680

Leo spunea...

AMIN!

CEZAR spunea...

Grija mare ca dobitocul asta de maKiSS..vrea sa va strice feelingul de Pasti !
Al lui cica ..deja umbla dupa gagici !

CEZAR spunea...

PLx-199..s-a blokat ..pemtru ca astia din Comisie..au ramas blokati !!
La o analiza atenta ..au observat ca jegosul de maKiSS...a dekolat de ..10 ori si a aterizat doar de 8 ori !
Na kum sa-l incadreze la sporeuri..
Este asteptat m-Alul MARES...care stie baa...el stiee baaa...!!!

HALA spunea...

Tehnoneghiobule, trebuie musai sa știm ca ești deștept, știi și "dictoane" în "engleza". Uite îți spun și eu una în "franceza" :-Chupanos la del perejil"!

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Oricum te iau șofer la Organizarea cooperării (dacă știi ce-i aia), mai kakareaza!

Iulian Mareș spunea...

tehnicrat,
Este un ăla care o șlefuia pe nevastă-sa că preda la seral grefierelor fără liceu!
Mare om, mare valoare.
Ăla, căruia îi pute BOR, biserica strămoșească... Un bluf de om. Cosmopolitul de serviciu...

Iulian Mareș spunea...

Tot la seral cu nevastă-ta ai făcut franceza?

Iulian Mareș spunea...

Are oarece carte după liceu, nu ca tine, idiotăn! Sa-ti mai pun o întrebare din Specialitate, nivel grupa-pluton? Vrei iar sa rada toți de tine?
Ai tupeu de obială!
Nene, ai fost ofițer sau "te-au carat în spate" de milă atâția ani?

HALA spunea...

Intreaba-l pe amicul Huhu ce răspuns ți-am dat căci nu publica decât voma ta și a celuilalt pupincurist cu care faci tandem.

Huhu Rezea spunea...

Hala
Pentru limbaj agresiv o perioadă nu-ți voi mai publica vreun comentariu.

Iulian Mareș spunea...

Dacă o mai baga pe aia cu biserica pravoslavnica te rog sa îl lași, ca să mai rad și eu ...
Cat de mare este gradina ta, Doamne și cât de pura a fost Inkizitia, condusa de unul cu origini evreiești, încât și azi mai sunt adepți ai psihopatului Torquemada. Da, da,... cine se aseamănă se aduna în turme....

Ela Pop spunea...

Prin urmare pot să mă înscriu la un medic de familie civil care nu are contract cu OPSNAJ? Îmi voi putea deconta facturile?

tehnocrat spunea...

Urziceniul are peste 500 de pensionari militari si niciun medic de familie sau farmacie nu a avut si nu are contract cu OPSNAJ, noi decontam ,pe baza receptelor medicului de familie la spitalul Militar unde suntem arondat(este pe judete, IL este la CT).

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Tehnocrat, de n-o fi cu banat, bine ca ai deschis in șpagat portile la barul cu sticle cu rime sa ne imbatam bine cu rime de poezie, sa nu creada mortul ciucălăului de pe catafalcul din cortul meapeneului ca suntem rebuturi rezerviste neculturalizate, asa cum sunt noile generatii active, antrenate si comercializate, ca marfurile expirate, in parteneriate de mercenariate sa apere interesele barbare si invadatoare ale politicilor hamerecane pentru cateva amarate de miare tradatoare, iar ai nostrii cazuti in miziuni la datorie, in tară, sunt tinuti pe din afara de clocarii mișei cu pensii pulei de 1000 de lei, baga-mi-as pipirigu-n ei de firfirei cu gaurei, buni doar sa te stergi la gur-gui cu ei!

Simdum spunea...

daca vreti procente de reprezentare interese rezervisti LPDAM 3600 membri!!!
Reprezentativitate 3600/65000=5,53846. ori ne unim, ori murim pe interese

Simdum spunea...

pensionarii militari sunt de categorii diferite , criteriul e varsta sau data cand ai parasit sistemul si esti aruncat la RESTURI care nu merita alocati...


Simdum spunea...

Apreciez activii armatei care l pupa in cur pe ciuca, ca nu au curaj sa se pozitioneze pt cariera sau bani, veti fi iubiti de neumarxisti si antiromanisti

tehnocrat spunea...

Ne unim dar LPDAM ale cui interese promoveaza, ale MApN care este inamicul nostru?Nu mai departe PLX-199 art.28, ce vrea LPDAM ,pulimea sa nu ia nimic ,doar de pe la colonel in sus ca de, daca Gligor nu a avut prime orare de zbor, parasutism, imersiune sau plata cu ora, garda la medici sa nu ia nimeni.Asta promoveaza asociativii si cu voi, ii canta in struna lui Ciuca si Jianu pentru un blid de fasole cu carnati si eventual o steluta ampulea sau o reducere la pampersi.Daca ar promova interesele tuturor , ale celor multi, cu draga inima dar ei promoveaza ca la voturile parlamentarilor , cum zice partidul adica kkciosul ce s-a autointitulat 'presedinte" ca nu a fost ales nici macar de soacra sau mama amantei.Au aproape 80 de ani si vor sa fie in frunte sa vedem noi cu se basesc in direct in haine de maresal pe la TV ELODIA

Iulian Mareș spunea...

Pana nu va exista o lege privind libera asociere în sindicate profesionale nu puteți cere activelor asa ceva.

Viorel spunea...

Sindum, criterial de bază este Legea, nici vârsta nici data. Dacă Legea spune că poți ieși la pensie la 40 de ani cu 20 ani vechime ca militar (fără școală) și că Baza de calcul pornește de la 80% din ultima soldă cu toate elementele și se oprește unde vrea ea, este în regulă, nu ?

y spunea...

Depinde de care parte a istoriei se vor a se poziționa. Pe unii îi știm deja. Dar ceilalți?

HALA spunea...

Huhurezule, replicile mele la jignirile celor doi nerusinati nu le publici dar publici cu mare placere postările ANTISEMITE ale medievalului Mareș și o faci cu o frecventa care nu poate rămâne fără urmări.

Iulian Mareș spunea...

Medieval și dus cu capul ai fost tu când ai defăimat BOR în detrimentul altei biserici creștine...
Dar limitele sclavului cosmopolit sunt evidente, precum și faptul ca Inkizitia a fost condusa de unul cu părinți evrei! Iar dacă nu cred ca în WW2 8n Regat au fost uciși 400.000 de evrei este pt că Știința are metode de cunoaștere și demonstrația trebuie sa fie baza și nu enunțuri-dogmă. Iar asta nu înseamnă antisemitism, decât în aceeași măsură în care admitem ca în perioada 47-64 a existat și antiromânism.
Goimule, devenit neomarxist, acea perioadă (47-65) ne-o pregătiți iar?

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada

tehnocrat spunea...

Daca noi l-am primit cu bratele deschise pe acest individ "hala", el in doi timpi si trei miscari a fost in copac, precum scroafa ajunsa diva din piesa cu Nae Lazarescu.
Ba, mai vine si cu pretentii ca noi sa admitem ce spune el si sa ne inspaimantam cand deschide gura, sa spuna vreo tampenie.
"Se pare ca toleranta va ajunge in curand la un nivel in care inteligentului i se va interzice sa gandeasca pentru a nu jigni deciziile si sentimentele prostului"(Denzel Washington)
Cazul concret de aici, hala a blasfemiat religia neamului nostru si Iulian , un bun ortodox la cam "tras" de urechi, hopa ,musulmanul , a sarit de cur in sus de i-a cazut fesul de pe scafarlie.

Cezar spunea...

,m.Alul..îi penticostal...de rit tremurici...

Iulian Mareș spunea...

Padina,
Ești prost sau te prefaci? Sunt lucruri cu care nu se fac glume...

Cristi spunea...

Eu sunt inscris la medic de familie civil și diferențele ce plătesc la rețelele compensate ,semestrial trimit spre decontare la spitalul militar dr. Jianu (arondat).
După ~ 2 luni primesc banii.
Se depun factură , bon fiscal, copii CI,CUPON,REȚETĂ ..,cerere tip..
BAZĂ M110/2009,anexa7

tehnocrat spunea...

@Cristi ,referitor la decont recepte medicamente, medicul de familie are dreptul sa-ti prescrie maxim 7 medicamente compensate ,restul ti le da pe o recepta la liber, indiferent cate nu numai pentru bolile care necesita scrisoare medicala.Toate se pot trimite pentru decont impreuna cu "Taxarea" pe care o da farmacia (adaos comercial care nu se deconteaza).Eu ,iau zilnic vreo 15 feluri de medicamente ca ma cam supara unii pe aici si-mi sunt de trebuinta.Nu vreau sa supar pe nimeni dar in functie de locul de munca te mai alegi si cu un dictionar de boli si dupa aia ,daca ai avut o viata tihnita si neexpusa la radiatii, "G"uri, socuri nervoase si fizice, trepidaje si zgomote enorme, adrenalina la greu, nu poti pretinde a te compara cu unul care a stat la caldurica, fara stres auzind doar fasaitul hartiilor sau cate un soarece ori carie rozand in grinda.Iar acuma sa vii si sa negi grupele de munca si sa ai aceleasi pretentii este intr-adevar o dovada a prostiei si a invidiei rautacioase.