Un produs Blogger.

vineri, august 13, 2021

In cazul transformării pensiilor militare în pensii contributive, vom mai auzi de DECIZIA CCR nr. 43/2021

78 commentsCCR s-a referit în recenta decizie  doar la pensiile de invaliditate, pentru că excepția a fost ridicată într-un proces vizând aplicarea indicilor de corecție pentru pensiile de invaliditate stabilite potrivit L nr.119/2000, dar transformate în pensii pentru limită de vârstă potrivit legii 263/2010. Potrivit principiului disponibilității, instanța de contencios constituțional nu putea să extindă interpretarea sintagmei "la data înscrierii inițiale la  pensie" la toate categoriile de pensii care sunt calculate potrivit legii contributivității.

Mutatis mutandis, dacă revenirea pensiilor militare la contributivitate s-ar face in alte condiții decât cele stabilite prin Legea 263/2010, in forma in vigoare la data de 31 12 2015, fără aplicarea indicelui de corecție, dispozitivul  unei Decizii a CCR, în cazul   pensiilor pentru militari, în excepție ridicată într-o contestație la decizia de recalculare în pensie contributivă, ar putea să sune astfel:

"Admite excepția de neconstituționalitate ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel .... Dosarul  nr. ..... și constată că sintagma „la data înscrierii iniţiale la pensie” din cuprinsul art.IV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor  stabilite potrivit Legii nr. 223/2015, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr.263/2010.

Definitivă şi general obligatorie."


DECIZIA nr.43

din 20 ianuarie 2021

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „la data înscrierii iniţiale

la pensie” din cuprinsul art.IV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul

unitar de pensii publice

Publicată în Monitorul Oficial nr.269 din 17.03.2021
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.IV din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010

privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr.71 din 16 octombrie 2017,

pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Excepția a fost ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Cluj – Secția a IV-a pentru litigii de muncă și

asigurări sociale – Completul A1 în Dosarul nr.2586/117/2015 și constituie obiectul Dosarului Curții

Constituționale nr.675D/2018.

2. Dezbaterile au avut loc în data de 19 ianuarie 2021, cu participarea reprezentantului

Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, și au fost consemnate în încheierea de ședință de la

acea dată, când, pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul

dispozițiilor art.57 și ale art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Constituționale, republicată, cu modificările ulterioare, Curtea a amânat pronunțarea pentru data de 20

ianuarie 2021, când a pronunțat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin Încheierea din 5 februarie 2018, pronunţată în Dosarul nr.2586/117/2015, Curtea de

Apel Cluj - Secția a IV - a pentru litigii de muncă și asigurări sociale – Completul A1 a sesizat

Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.IV din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind

sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr.71 din 16 octombrie2017,

pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Excepția a fost ridicată, din oficiu, de instanța de

judecată.

4. În motivarea excepției de neconstituționalitate, Curtea de Apel Cluj - Secția a IV- a

pentru litigii de muncă și asigurări sociale – Completul A1 susține, în esență, că dispozițiile art.IV din

Ordonanța de urgență Guvernului nr.1/2013, în interpretarea dată prin Decizia nr.71 din 16 octombrie

2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de

drept, sunt contrare prevederilor art.16 și art.50 din Constituție. În acest sens, instanța de judecată

arată că, deși situația diferită în care se află cetățenii în funcție de reglementarea aplicabilă potrivit

principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor constituționale care

consacră egalitatea în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări, atunci când

legiuitorul nu distinge în mod neechivoc între categoriile de pensionari care beneficiază de un drept

conferit de lege, nu este permis ca, pe cale de interpretare, să se ajungă la situații de vădită discriminare

între categorii sociale aflate în situații egale sau identice. Or, consideră că, în ceea ce privește art.170

din Legea nr.263/2010, starea de discriminare nu este generată de modificările succesive ale legislației,

ci de interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție unei norme legale, prin decizia mai sus

menționată. De asemenea, apreciază că problema interpretării textului legal în sensul respectării 

2

normei constituționale cuprinse în art.16 se pune nu doar în situația expres analizată de Înalta Curte de

Casație și Justiție, cea a pensiei anticipate, ci și în alte cazuri în care persoanele au beneficiat de un

anumit tip de pensie sub imperiul legii vechi, iar dreptul la pensie de vârstă li s-a născut sub imperiul

legii noi. În acest sens, amintește situația persoanelor care au beneficiat de pensie de invaliditate sau

pensie de urmaș.

5. Curtea de Apel Cluj - Secția a IV- a pentru litigii de muncă și asigurări sociale –

Completul A1 arată că motivul pentru care legiuitorul a reglementat acordarea unui indice de corecție

a fost acela de atenuare a efectelor negative generate de modul inițial de calcul al pensiei, care

determină pentru toate persoanele care intră sub incidența noii legi un punctaj mediu anual mai mic.

Această rațiune subzistă și în situația în care o persoană a beneficiat de o pensie anticipată, de urmaș

sau de invaliditate, în condițiile Legii nr.19/2000, însă pensia pentru limită de vârstă se stabilește sub

imperiul Legii nr.263/2010. Esențial este că dreptul la pensie pentru limită de vârstă se stabilește în

condițiile legii noi, adică în condiții mai dezavantajoase, care justifică aplicarea indicelui de corecție.

6. Instanța de judecată arată că pensia anticipată parțială, pensia anticipată, pensia de

invaliditate și pensia de urmaș sunt distincte de pensia pentru limită de vârstă, astfel că acordarea

primelor tipuri de pensii menționate nu face inaplicabil art.170 din Legea nr.263/2010 în cazul acordării

pensiei pentru limită de vârstă. Art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010, potrivit căruia „indicele de

corecție se aplică o singură dată, la înscrierea inițială la pensie”, se interpretează în sensul că o

persoană care a beneficiat de aplicarea acestui indice la înscrierea inițială la pensie nu-l poate cumula

cu un nou indice de corecție la un moment ulterior, chiar dacă i se acordă o nouă categorie de pensie.

Dimpotrivă, acest articol nu poate fi interpretat în sensul că unor persoane a căror pensie a fost calculată

în baza Legii nr.263/2010 ar putea să nu li se aplice deloc indicele de corecție pe motiv că au beneficiat

în baza legislației anterioare de o altă categorie de pensie, exigența legii fiind ca toate pensiile calculate

în baza noii legi să includă acest indice o singură dată, începând de la data înscrierii inițiale la pensie

în baza Legii nr.263/2010. Astfel, stabilirea în baza legislației anterioare a unei pensii de urmaș ori a

unei pensii de invaliditate nu trebuie să îl lipsească pe cel în cauză, pe calea unei interpretări formale

și contrare Constituției, de aplicarea indicelui de corecție la data întrunirii condițiilor de pensionare

pentru limită de vârstă sub imperiul Legii nr.263/2010.

7. Nu în ultimul rând, instanța de judecată arată că, în cazul unei pensii anticipate parțiale

stabilite în baza Legii nr.263/2010, indicele de corecție aplicat inițial nu se pierde la momentul

transformării ei în pensie pentru limită de vârstă, astfel încât acest indice se acordă la înscrierea inițială

la pensie sub imperiul Legii nr.263/2010 tuturor persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis

în baza ei, indiferent dacă au beneficiat în trecut de alte tipuri de pensii în baza legislației anterioare,

precum și în cazul în care acest indice a fost aplicat începând de la 1 ianuarie 2013, fără a se pierde

ulterior, ca urmare a acordării unei alte categorii de pensii. Curtea de Apel Cluj - Secția a IV- a pentru

litigii de muncă și asigurări sociale – Completul A1 apreciază că această soluție este singura care

corespunde unei interpretări a legii în conformitate cu art.16 alin.(1) din Constituție, astfel încât în cazul

tuturor drepturilor de pensie deschise în baza Legii nr.263/2010 trebuie utilizată aceeași formulă de

calcul, inclusiv prin aplicarea indicelui de corecție prevăzut de art.170 asupra punctajului mediu anual

determinat potrivit art.95.

8. În ceea ce privește încălcarea art.50 din Constituție, instanța de judecată subliniază că nu

este admisibil ca, pe cale de interpretare, să se creeze unei persoane ce a beneficiat de pensie de

invaliditate o situație juridică mai grea decât dacă acesta nu ar fi beneficiat de dreptul pe care legea i-l

conferea. Or, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr.71 din 16

octombrie 2017, o persoană care a beneficiat de pensie de invaliditate, în temeiul Legii nr.19/2000, nu

beneficiază de indicele de corecție la data trecerii pensiei pentru limită de vârstă sub imperiul Legii

nr.263/2010, deși, în aceeași situație fiind, dacă s-ar fi pensionat în același moment direct pentru pensie

de vârstă, ar fi beneficiat de acest indice. În acest mod, persoana este sancționată pentru că a avut în

trecut o pensie de invaliditate.

9. În conformitate cu dispoziţiile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a

fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului

Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

10.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu

au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului,

dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr.47/1992, reţine

următoarele:


11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146

lit.d) din Constituţie, precum şi ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să

soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare,

prevederile art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2013. Examinând critica de neconstituționalitate, Curtea constată că

aceasta vizează, în realitate, doar sintagma „la data înscrierii inițiale la pensie”din cuprinsul art.IV

alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013, fără a se referi și la dispozițiile celorlalte

alineate ale aceluiași articol de lege care stabilesc valoarea indicelui de corecție, respectiv data de când

se cuvin drepturile la pensie rezultate în urma aplicării indicelui de corecție. Prin urmare, Curtea reține

că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie doar sintagma „la data înscrierii inițiale la

pensie” din cuprinsul art.IV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013, al cărui conținut

este următorul: „(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin.(1), indicele de corecţie se aplică asupra

punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.”

13.Curtea reține că, de fapt, critica autorului excepției vizează și interpretarea dată de Înalta

Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr.71

din 16 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.953 din 4 decembrie

2017, însă observă că această interpretare privește aplicarea dispozițiilor art.170 din Legea

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr.852 din 20 decembrie 2010, și nu aplicarea dispozițiilor art.IV alin.(2) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.1/2013. Chiar dacă cele două texte de lege se referă, deopotrivă, la aplicarea indicelui

de corecție, reprezintă reglementări distincte, astfel că nu se poate reține ca reprezentând obiectul

prezentei excepții de neconstituționalitate dispozițiile art.IV alin.(2) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.1/2013, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru

dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr.71 din 16 octombrie 2017.

14.În mod distinct, Curtea, examinând cauza în cadrul căreia a fost invocată excepția de

neconstituționalitate, constată că persoana care a formulat contestația împotriva deciziei de pensionare

a beneficiat de pensie de invaliditate în temeiul Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte

drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 1 aprilie

2000, iar pensia pentru limită de vârstă i-a fost calculată în temeiul Legii nr.263/2010. Așa fiind, având

în vedere condiția prevăzută de dispozițiile art.29 alin.(1) din Legea nr.47/1992, potrivit căreia obiectul

excepției de neconstituționalitate trebuie să aibă legătură cu soluționarea cauzei, Curtea urmează să

examineze dispozițiile de lege care constituie obiectul excepției doar în raport cu situația relevantă în

cauză, respectiv cea a persoanelor pensionate pentru invaliditate.

15.În opinia Curții de Apel Cluj - Secția a IV - a pentru litigii de muncă și asigurări sociale –

Completul A1, dispozițiile art.IV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013 contravin

prevederilor constituţionale ale art.16 privind egalitatea în drepturi și celor ale art.50 privind protecția

persoanelor cu handicap.

16.Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art.IV din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013 reglementează modul de aplicare a indicelui de corecție

pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie

2013. Așa cum Curtea Constituțională a reținut în jurisprudența sa, aplicarea indicelui de corecţie

„reprezintă o măsură prin care legiuitorul a urmărit să compenseze consecinţele negative în ceea ce

priveşte cuantumul pensiei pe care condiţiile referitoare la stagiul complet de cotizare reglementate de

Legea nr.263/2010 le au în raport cu cele stabilite prin Legea nr.19/2000.” Prin urmare, este vorba de

o măsură compensatorie pentru persoanele care se pensionează în temeiul Legii nr.263/2010 în raport

cu cele care s-au pensionat în temeiul Legii nr.19/2000, care au beneficiat de condiţii mai favorabile

(Decizia nr.702 din 31 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.96 din 10

februarie 2020, paragrafele 23 și 31).

17.Acordarea indicelui de corecție a fost reglementată inițial prin dispoziţiile art.170 din Legea

nr.263/2010, a căror intrare în vigoare a fost amânată, prin dispozițiile art.193 alin.(2) din aceeași lege,

la data de 1 ianuarie 2012 și apoi la data de 1 ianuarie 2013. În vederea reglementării modului de

aplicare concretă a indicelui de corecție odată cu intrarea în vigoare a art.170 din Legea nr.263/2010 a

fost adoptată o reglementare distinctă, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013.

18.Atât dispozițiile art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010, cât și prevederile art.IV alin.(2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013 conțin reglementări asemănătoare cu privire la aplicarea

indicelui de corecție. Astfel, în vreme ce primul articol prevede că „Indicele de corecţie se aplică o

singură dată, la înscrierea iniţială la pensie”, dispozițiile celui de-al doilea articol de lege prevăd că 

4

„indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii

iniţiale la pensie.”

19.Modul de interpretare a sintagmei „la înscrierea iniţială la pensie” a ridicat probleme de

interpretare și aplicare atât la nivelul caselor de pensii, cât și la nivelul instanțelor judecătorești. În mod

concret, în cauza în care a fost invocată prezenta excepție de neconstituționalitate, Casa Județeană de

Pensii Cluj a apreciat că indicele de corecție nu îi este aplicabil persoanei pensionate pentru invaliditate

în temeiul Legii nr.19/2000, în timp ce Curtea de Apel Cluj – Secția a IV-a pentru litigii de muncă și

asigurări sociale a apreciat că dispozițiile art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013 sunt

aplicabile.

20.Având a dezlega chestiunea de drept „dacă se aplică, la momentul emiterii deciziei de

pensie pentru limită de vârstă, indicele de corecţie conform art.170 din Legea nr.263/2010 privind

sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul emiterii unei

decizii de pensionare anticipată sub imperiul Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, decizie care nu a fost niciodată

pusă în plată”, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,

prin Decizia nr.71 din 16 octombrie 2017, a decis că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.170

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

„indicele de corecţie se aplică persoanelor al căror drept iniţial la pensie s-a născut ulterior intrării în

vigoare a legii.” În considerentele acestei decizii, Înalta Curte de Casație și Justiție a arătat că „data

înscrierii iniţiale la pensie este cea care rezultă din prima decizie de pensionare anticipată, că plata

acesteia se suspendă pe perioada în care asiguratul se află în una dintre situaţiile prevăzute de lege şi

că la împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă pensia anticipată se transformă în pensie

pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate

în perioada de anticipare” (paragraful 62). De asemenea, a precizat că „în situaţiile în care dreptul iniţial

la pensie s-a născut anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor art.170 din Legea nr.263/2010, indicele de

corecţie nu este aplicabil, fiind fără relevanţă juridică nepunerea în plată a deciziei de pensionare sub

aspectul stabilirii datei la care s-a născut dreptul iniţial la pensie întrucât, potrivit textelor susmenţionate, a operat doar suspendarea efectelor deciziei de pensionare cu privire la plata drepturilor

băneşti.”

21.Ulterior, prin Decizia nr.29 din 14 mai 2018 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu

privire la interpretarea dispoziţiilor art.170 alin.(1) şi (3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar

de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.568 din 5 iulie 2018, paragraful 71, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru

dezlegarea unor chestiuni de drept a decis că „nu se poate reţine niciun argument pentru care Decizia

nr.71 din 16 octombrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru

dezlegarea unor chestiuni de drept, să nu se aplice în ceea ce priveşte modul de interpretare a art.170

alin.(1) şi (3) din Legea nr.263/2010 tuturor categoriilor de pensii, deci şi pensiilor de invaliditate.”

22.Sesizată fiind la rândul său să se pronunțe asupra constituționalității sintagmei „înscrierea

iniţială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010, Curtea Constituțională a reținut

însă că „în ceea ce priveşte persoanele care au obţinut pensie de invaliditate în temeiul Legii

nr.19/2000, interpretarea sintagmei «la înscrierea iniţială la pensie», cuprinsă în conţinutul art.170

alin.(3) din Legea nr.263/2010, în sensul că acestora nu li se acordă indicele de corecţie prevăzut la

alin.(1) al aceluiaşi articol de lege cu prilejul stabilirii pensiei pentru limită de vârstă în condiţiile de stagiu

de cotizare şi vârstă legală de pensionare prevăzute de Legea nr.263/2010 creează un tratament juridic

diferit, care nu este susţinut de o justificare obiectivă şi rezonabilă, fiind astfel contrar prevederilor

constituţionale care consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Prin urmare, Curtea a apreciat că

această sintagmă legală este constituţională doar în măsura în care se interpretează că pentru

persoanele care au obţinut pensie de invaliditate potrivit Legii nr.19/2000 înscrierea iniţială la pensie se

referă la momentul când stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oară în condiţiile Legii nr.263/2010,

respectiv atunci când a fost acordată pensia pentru limită de vârstă”(Decizia nr.702 din 31 octombrie

2019, paragraful 35).

23.Curtea apreciază că sintagma „la data înscrierii inițiale la pensie” din cuprinsul art.IV alin.(2)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013 nu poate primi o interpretare diferită de cea reținută

prin Decizia nr.702 din 31 octombrie 2019, deoarece soluția legislativă vizată de legiuitor este aceeași.

Întrucât, chiar dacă se află într-o strânsă legătură, dispozițiile art.170 din Legea nr.263/2010 sunt

distincte de dispozițiile art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013, astfel că dispozițiile

art.29 alin.(3) din Legea nr.47/1992, potrivit cărora „nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate

ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”, nu sunt aplicabile, și pentru

că, așa cum reiese din decizia antereferită a Curții Constituționale, viciul sintagmei „la inscrierea inițială

la pensie” rezultă din însuși conținutul reglementării, Curtea va admite excepția de neconstituționalitate 

5

și va constata că sintagma „la data înscrierii iniţiale la pensie” din cuprinsul art.IV alin.(2) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul

unitar de pensii publice este constituţională, în ceea ce priveşte beneficiarii pensiilor de invaliditate,

doar în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin

aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare

prevăzute de Legea nr.263/2010.

24.Pentru considerentele expuse, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie,

precum şi al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

Decide :

Admite excepția de neconstituționalitate ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Cluj – Secția a  IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale – Completul A1 în Dosarul nr.2586/117/2015 și constată că sintagma „la data înscrierii iniţiale la pensie” din cuprinsul art.IV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr.263/2010.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Curții de Apel Cluj –

Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale – Completul A1 şi se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 ianuarie 2021.


 

78 de comentarii:

Iulian Mareș spunea...

Nu se va întâmpla asta!
Cum l-ar ajuta asta pe un militar cu vekime sub 30 de ani?
Cunosc domni serioși, cu inteligenta superioara care se și bucură precum țiganul care își infigea cuțitul în carne pe considerentul ca asa îi va intra apa în cizmele boierului ...!🤣😂
*Rog inteligentul asimptomatic sa explice cum îl ajuta pe el o lege a pensiilor pe principii contributive când cel mai mult timp ai avut funcție mica și ai vekime mica?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Norica Nicolai a pariat ca Ionel Ciuca va fi prim ministru si seful PNL! Acum intelegeti de ce Flocea Cațu a dat de dracul cu scormonirea acelui trecut!? Mucles, neonazisatilor si neomarxistilor ca tot cu mâna pe dansa o sa fiti si tot nu o sa aveti toate botoanele! Pașol d-acilea la defilarea curcubeelor in bulul si gurul gol!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Daca eram pe Lg 263 beneficiam si eu de aceasta Hotarare!

Leon spunea...

Decizia CCR nr.43/2021 este asemanatoare cu Decizia nr.702/2019, care a dat dreptul pensionarilor civili beneficiari ai pensiei de invaliditate cf.L.19/2000 sa beneficieze de Indicele de Corectie din anul trecerii la Pensia pentru Limita de Varsta.
Am ajutat doi vecini, pensionari de invaliditate, sa beneficieze de IC de 1,41 cand au trecut la PLV in acest an, si au avut o crestere frumoasa de 41% ( in legea nr.263/2010 scrie ca se face din Oficiu, dar a prins bine solicitarea..).
In Decizia 43/2021, se spune ca si PENSIA ANTICIPATA ar trebui sa beneficieze de acest IC la trecerea la PLV, dar Decizia s-a limitat numai la obiectul solicitarii, adica beneficiarul Pensiei de Invaliditate; posibil sa fie pe rol si solicitari pentru Pensia Anticipata(Partiala) !
Referitor la TEMA, eu nu cred ca in laboratoarele actualei puteri se fac simulari dupa Formula de calcul din Legea nr.263?2010.
Mai degraba se lucreaza cu Formula din Legea nr.127/2019, unde se jongleaza cu un VRS in intervalul 40-70 lei, diferit pentru Familii ocupationale si riscurile activitatilor.
In Legea nr.127 dispare Indicele de Corectie, si cum aceasta lege trebuia sa intre in vigoare la 01.09.2021 (prin Abrogarea L.263/2010), dar a fost prorogata la 01.09.2023 (OuG.nr.8/2021), nu m-ar mira daca art.170 va fi abrogat print-o alta Ordonanta de Urgenta a acestui Guvern..!

Huhu Rezea spunea...

Trebuie sa le dam de gândit, sa măsoare de 10 ori consecințele inainte de a lua o hotarâre

Huhu Rezea spunea...

Mareș
Cum îți explici d-ta că sunt mii, poate zeci de mii, de ofițeri superiori cu pensia militară recalculată pe L 223/2015 în cuantum mai mic cu 30-40% decât pensia calculată/recalculată pe contributivitate?

y spunea...

În sua, progresiștii lor, încep să se dea la pensionarii militarii, deocamdată timid, să vadă reacțiile. Aruncă în mass-media întrebări ceva de genul: „de ce să plătim militarilor pensii, de două sau chiar trei ori mai mult timp, decât cât timp sunt ei în serviciul activ”. Vise plăcute în continuare.

Viorel spunea...

Corneluș. Domnul președinte KWI îl dorea de anul trecut prim ministru pe domnul Ciucă.
În locul domnului Orban a apărut domnul Cîțu ca umplutură și primire de măciuci pentru proasta gospodărire a avuției naționale și banilor împrumutați. Începe bătaia pe funcția de președinte al PNL, evident și prim ministru în continuare. Probabil cineva (cu sau fără intenție) îi șoptește domnului Cîțu că nu are susținerea președintelui și că apare un alt candidat în persoana domnului Ciucă. Anul trecut era biban în partid și nu putea accede așa de repede la funcția supremă în partid. A încercat domnul Cozmin Gușă acest lucru cu PD în 2005 în defavoarea domnului Boc și l-a mazilit imediat domnul Băsescu. Domnul Cîțu are ceva avantaj în fața domnului Orban, dar aflând complotul, pentru a nu cădea de fazan cred că s-a „autodenunțat” presei chipurile ieșind din joc cu fruntea sus (cazul America=tânăr și neliniștit, să-l iertăm de păcate dar nu și de împrumuturile nejustificate, ca împrumut cât și ca și cheltuieli). Asta dacă se adeverește ce spune doamna Norica Nicolai.

valy spunea...

PENSIA ANTICIPATA în momentul trecerii la Pensia pentru Limită de Vârstă, beneficiarul beneficiază de indicele de corecție de 41% în momentul actual față de 1,14 cât a beneficiat la calculul pensiei anticipate.

Gigi spunea...

Eu ce vã spuneam cã se fac simulãri in draci,încã de acum un an. Şi eu cred ca se va merge tot pe formula de calcul din L.127,dar nu cu VRS 75,cum o stabilise Lov,ci mult ajustata.

Iata cã CCR-ul poate da şi Decizii bune,şi lamureste cum stã treaba cu sintagma "La data inscrierii initiale la pensie" pt.cei care primeau pensie de invaliditate şi pensie anticipata.
Nu înţeleg de ce nu şi pt.pensie ant.partial.
Ce Observam este faptul cã,cei din Casele de pensii,interpretau dupã ureche acea sintagma,deposedand de un drept pe amaratii aia de pensionari care erau ieşiţi pe caz de boala sau pe ceii ieşiţi anticipat.
Cornel al nostru,nu a beneficiat de Indicele de corecţie,cã dupã cum am înţeles el a trecut din pensia de boala in cea de limitã de vârsta in 2011 sau 2012,iar in perioada respectivã nu se aplica I.C. Sper sã nu gresesc.Ne poate confirma sau infirma.Chiar îl rog!

ifrim spunea...

Dacă se trece pe contributivitate,în semn de protest îi dau foc lu' Caesar în piața Universității.Auzi bă,vezi poate întârzii!Off topic.Cumpăr doi baloți de paie vreau s-o fac pe tradițional!

monteoru spunea...

Te inteleg.Tremura izmenele pe tine de frica si la toti care s-au pensionat dupa 2010.Daca nu se pastreaza cuantumul cel mai avantajos ai imbulinat-o.Valorifica ce ai acumulat din 2015 pana acum nu sta cu mainile in san..Nu le mai purta tu de grija celor diponibilizati.Cei disponibilizati nu au vechime efectiva mai mica de 30 ani si functii de cel putin lt.col.Rar functie de mr.Unde mai pui ca unii au lucrat cu forme legale dupa pensionare si li se adauga la vechime implicit punctaj.Discuta cu Kis si Padina,eventual Huhu si te vor lamuri.Dece crezi tu ca ei cer lege a contributivitatii?Unde mai pui ca cei dela securitate si aviatie ,naviganti,au avut conditii speciale si dupa ce au ajuns la 3 m in pamant.

Marcel Orzan spunea...

Decizia asta a CCR, ca si multe altele, este inca o dovada a “preciziei” limbii noastre dragi si a “competentei” aduse in CNPP, de numirile policite a unor ospatari si floristi pe functii de conducere! Pai, de ce sa mergi la CCR sa-ti explice, cand legea e foarte clara si umilii lucratori vechi in ale emiterii Deciziilor de pensie stiu asta din instinct, ca de aia scriu in fiecare decizie: “In urma analizei dosarului ……….. SE STABILESC urmatoarele drepturi de pensie”! Repet, legea e f.f.f. clara:
L. 263/2010:
Art. 116 - Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi ORICE MODIFICARE A DREPTURILOR DE PENSIE se fac prin DECIZIE emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării REGIMULUI JURIDIC AL DECIZIEI DE ÎNSCRIERE LA PENSIE.
Si aceasta prevedere este o constanta in legislatia de asigurari sociale, inclusiv cele militare:
Legea 223/2015:
Art. 74 - (1) Încetarea, suspendarea sau reluarea plății pensiei, precum și ORICE MODIFICARE A DREPTURILOR DE PENSIE se fac prin DECIZIE EMISĂ DE CASELE DE PENSII SECTORIALE, ÎN CONDIȚIILE RESPECTĂRII REGIMULUI JURIDIC AL DECIZIEI DE ÎNSCRIERE LA PENSIE.
(2) NU CONSTITUIE MODIFICARE a drepturilor de pensie MĂSURILE DE INDEXARE ȘI ACTUALIZARE a pensiilor generate de evoluția estimată a indicelui prețurilor de consum corelată cu creșterile medii salariale, acordate prin hotărâri ale Guvernului, cu excepția primei actualizări reglementate de art. 60 alin. (1).
Adica, si rec. pe L.119/2010, rev. OuG1/2011, punerea in plata pe L.241/2013 samd au fost tot STABILIRI de drepturi de pensie, prin ”aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor” prevazute de noua lege, cel putin si pt. faptul ca intrau in sfera a „ORICE MODIFICARE A DREPTURILOR DE PENSIE”!!
Sper ca, odata cu noua lege a trecerii militarilor pe contributeala sa nu reinceapa discutia cu: “aceasta e o lege de rec., rev. sau ce o mai fi si nu o lege de STABILIRE” a unor drepturi de pensie.

Iulian Mareș spunea...

terminati cu prostiile...
Le-a ramas cuantumul avantajos in plata....si cu forme legale au lucrat sporadic! Si indexarile se faceau la cuantumul in plata...
deja plang....
Sa vedem daca angajatorul si platea contributiile la pensie,,,, :))

Iulian Mareș spunea...

Pana se supara republicanii din statele din Sud, majoritatea rezrvistilor sunt republicani! Au dreptul la cate 2-3 arme din care 1 de asalt parca?

Leon spunea...

Eu n-am vazut inca niciun articol de lege si/sau o Decizie de pensie civila, care sa acorde IC din anul trecerii la PLV pentru Pensia anticipata sau anticipata partial..!

Huhu Rezea spunea...

Orzan
Vrei d-ta sau nu, o pensie stabilită în baza unei legi rămâne definitiv stabilită în baza acelei legi, chiar dacă ulterior este recalculată potrivit aceleiași legi sau a legilor ulterioare care schimbă sau nu regimul juridic al pensiei.
Așadar, o pensie stabilită(deschis dreptul de pensie) în baza L 164/2001 râmâne definitiv pensie stabilită în baza Legii nr. 164/2001, chiar dacă a fost recalculată potrivit L 119/2010, prin schimbarea regimului juridic.
O pensie recalculată potrivit Legii nr. 119/2010 nu poate fi considerată în același timp și pensie stabilită în baza L 263/2010, pentru a fi încadrata în art. 110 din L 223/2015, chiar dacă a fost recalculată prin adăugarea stagiilor ulterioare pensionării potrivit art. 107 din Legea nr. 263/2010.
Doar drepturile de pensie deschise după data de 31 12 2010 constituie pensii stabilite în baza Legii nr. 263/2010

Huhu Rezea spunea...

@Mares
Nu-ți prinde urechile în hățișurile juridice!
Totuși, e ușor de înțeles că un cuantum mai avantajos rămas în plată nu este un cuantum calculat în baza Legii 223/2015. Era obligatoriu să rămână în plată, fiind un drept de pensie contributiv garantat ca drept câștigat.
Actualul cuantum al pensiei militare, cuantum calculat sau rămas în plată, nu mai constituie un drept câstigat, în cazul revenirii la pensiile contributive, decât în limitele noului cuantum contributiv.
Stagiile ulterioare pensionarii se dovedesc cu adeverința emisă de Birourile de stagii de cotizare din cadrul Caselor Teritoriale de Pensii. Daca angajatorul nu a plătit CAS nu exita date nici la Biroul de stagii de cotizare.

Leon spunea...

Observati ca Petentului i se face Dreptate dupa 6-7 ani de procese in instantele din Romania, la CA Cluj,
Dosarul nr.2586/117/2015 si in 2021 Decizia CCR nr43..!

Cezar spunea...

🤣🤣🤣🤣🤣😛😛😛😛
Iti dau..tapu...
NB
Roga.te sa ua viuca haturile la caruta
Plx...asteapta!
Stiu nici asta nu.ti place...😂😂😂😂😛😛😛
Ramîi cu frina de mina a ..magarului

Marcel Orzan spunea...

Ce sa spun, parerea ta! Dar cred ca art. 116 L.263/2010 este foarte clar! Mai mult, Decizia CCR nr. 43/2021 din topic chiar asta spune si subliniaza!
Cat priveste L.119/2010, am mai publicat despre art.171 din Legea nr. 263/2010 (Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-05-2021 până la data de 27-05-2021): https://www.cnpp.ro/legi, care spune sec:
Art. 171 - La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, INCLUSIV CATEGORIILE DE PENSII PREVĂZUTE LA ART. 1 DIN LEGEA NR. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, DEVIN PENSII ÎN ÎNŢELESUL PREZENTEI LEGI. (Adica, incepand cu 01.01.2011, toate pensiile din sistemul public erau PENSII ÎN ÎNŢELESUL L.263/2010, inclusiv cele pe L. 119/2010. De la 01.01.2011 nu se mai putea face referire la/nu mai exista L. 119/2010 – vedeti Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative).
Si culmea, acest art. ESTE INCA IN VIGOARE, nefiind afectat de niciun act normativ ulterior. Desi nu era nevoie, m-am adresat (anual, de 10 ori incepand cu 2011, cred ca ma injura aia! – trimiteti un link si va pun la dispozitie) Consiliului Legislativ cu privire la acest art. si mi s-a raspuns permanent ca: “Art. 171 din Legea 263/2010 este in ANSAMBLUL LEGISLATIEI ACTIVE din Romania, NEFIIND MODIFICAT, COMPLETAT, ABROGAT SAU SUPUS ALTOR EVENIMENTE LEGISLATIVE” si am primit si „Fisa cu evenimentele legislative suferite de Legea 263/2010”, in care acest art nu apare deloc; ADICA E IN FORMA ORIGINALA!!
Ma rog, asa e la noi!

M spunea...

@Y

Am sesizat si eu acum cateva zile dezbaterea din Senatul american. Zicea cineva pe acilea ca USR sunt de dreapta... De unde naiba? La fel ca democratii lui biden au in cap numai masuri de stanga.

La americani se pune problema asa: poti fi militar la 17 ani, 20 de ani de cariera ➡ pensie la 37. Daca la noi fac neo-marxistii icter mecanic ca unii se pot pensiona la 47 de ani va dati seama cum e in America!!!

Apropos: Angelei Merkel i s-a stabilit "pensia speciala". Cum???? In Deutschland? Was ist das? Pensii speciale in Germania? Nuuuuuu.... numai in colonii nu e voie!

Leo spunea...

Mai rău decât este acum (mai precis zis din 15.09.2017), NU are cum să fie. Lichelele gulerate în frunte cu sinecuristul politrucizat vor face tot ce pot ca să amâne sau ca să nu se schimbe ceva.
Dacă va fi ceva serios în a se schimba ce este acum , vom ști în funcțe de ce va face croitoreasa și ailalta de la 2580.

valy spunea...

Pensia calculată pe legea 223/2015 a fost mai mică cu 15 lei față de pensia calculată pe legea 263/2010.
Vechime efectivă 40 ani.
La calculul pe Legea 223/2015 nu am beneficiat de contribuția celor 7 ani lucrați după pensionare. La momentul actual am vechime efectivă 45 ani.

valy spunea...

Mulțumesc D-lui Leon pentru răspuns.

Gigi spunea...

Domnule H,îmi puteti spune mie,ci nu numai,de ce în 2013 când s-a aplicat şi celor iesiti in 2011-oct.2013,carora nu li s-au aplicat Indicele de corectie pentru faptul cã art.respectiv care prevedea mãsurã respectivã a fost prprogat,dar în 2013 li s-a aplicat şi lor cnf.Deciziei CCR,de la 01.01.2013,trebuia emisa o nouã Decizie de pensie prin care trebuia inscrisa nouã mãsurã luata,adicã cresterea PMA cu procentul respectiv al ind.de corecţie?
Bine,faptul e consumat,dar aşa ca fapt divers!

monteoru spunea...

Daca vine cu tapul ai sfeclit-o.Sigur nu ai succes.
Nici nu te poti apropia de el.Pe bune .Crescatorii de capre nu miros ci put.

Viorel spunea...

Domnule ifrim. Lăsați pe la Crăciun pentru că atunci e și timpul și tradiția.

Viorel spunea...

Ce pensie va primi Angela Merkel după ce își încheie mandatul de cancelar al Germaniei. Cancelarul german Angela Merkel va primi o pensie lunară de circa 15.000 de euro.
Angela Merkel, în vârstă de 67 de ani, se va retrage după alegerile generale din septembrie.
Angela Merkel va avea dreptul să ţină un birou după ce îşi va încheia cariera politică.
Cancelarul german Angela Merkel va primi lunar o pensie de aproximativ 15.000 de euro după ieşirea din funcţie, potrivit unui calcul al Asociaţiei contribuabililor germani.
Aceste drepturi la pensie rezultă din calitatea sa de membru de lungă durată în Bundestag şi din perioada de ministru federal şi cancelar, a anunţat organizaţia.
Angela Merkel va primi astfel aproape jumătate din salariul actual. Cancelarul câştigă în prezent puţin peste 35.000 de euro pe lună. La fel ca toţi foştii cancelari şi foşti preşedinţi federali, Merkel va avea, de asemenea, dreptul la un birou. În plus, i se va plăti un manager de birou, doi asistenţi, un dactilograf şi un şofer.
Drepturile la pensie sunt reglementate de lege. Potrivit paragrafului 20 din Legea deputaţilor, de exemplu, Merkel ar avea dreptul la suma maximă de 65% din indemnizaţia membrilor care au stat aproximativ 31 de ani în parlament, potrivit Focus.de.
Angela Merkel se va retrage după alegerile generale din septembrie 2021. https://alephnews.ro/guvern/ce-pensie-va-primi-angela-merkel-dupa-ce-isi-incheie-mandatul-de-cancelar-al-germaniei/ 13.08.2021

Cezar spunea...

@/ Monta.de.oru !
Mai bine sa cresti tapi si caprite decit C.I..sti
Acum tapii put..a petrol of Dubai si dolarei din aur
Mosulee...ai ramas in urma lînga cazanul cu tescovina
Mai schimba ...sapca
🤣🤣🤣🤣😛😛😛😛😛😛

Huhu Rezea spunea...

@Orzan
Regimul juridic al pensiilor militare stabilite sau recalculate potrivit L 164/2001 fusese deja modificat prin L 119/2010.
Auzi art. 1 din L 119/2010.

Articolul 1
"Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare:"
Nu te juca cu noțiunile juridice,
Pensia stabilită este pensia rezultată ca urmare a deschiderii dreptului de pensie.
Pensia recalculată este o pensie stabilită deja, dar modificată prin recalculare. Modificarea poate să fie în cadrul aceleiași legi în care s-a deschis dreptul de pensie sau in baza unei legi ulterioare.
La data intrării in vigoare a L 263/2010, pensiile militare deveniseră deja contributive în înțelesul L 19/2000.
Art. 171 din Legea 263/2010 asigură tranziția de la legislația anterioară în domeniul pensiilor la dispozițiile noii legi.
O pensie militară stabilită în mai 2001 rămâne definitiv stabilită potrivit L 164/2001, cu toate că a fost recalculată de n-șpe ori până în prezent.
De aceea, când art. 110 din Legea 223/2015 a prevăzut că pensiile stabilite în baza Legeii nr. 263/2010 se recalculează prin raportare la vechimea din ultima decizie de pensie, trebuia să se aibă în vedere vechimea din decizia de stabilire, nu vechimea din decizia de recalculare cu stagiile ulterioare.

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu:

Nu stiu cuine se joaca mai mult cu notiunile juridice!
Si la "MODIFICAREA poate să fie în cadrul aceleiași legi în care s-a deschis dreptul de pensie sau in baza unei legi ulterioare.", reiau art 116 L.263/2010:
Art. 116 - ........ şi ORICE MODIFICARE A DREPTURILOR DE PENSIE se fac prin DECIZIE emisă ......, în condiţiile respectării REGIMULUI JURIDIC AL DECIZIEI DE ÎNSCRIERE LA PENSIE.
Simplu! Adica hai sa vedem ce inseamna REGIMULUI JURIDIC si ce imseamna ÎNSCRIERE LA PENSIE.
Ok, cum zici tu!
Si o intrebare: daca se revine la contributeala si PM revin in sistemul public, reprezinta asta o MODIFICARE A DREPTURILOR DE PENSIE? Si Decizia va fi de STABILIRE sau de orice altceva?

Iulian Mareș spunea...

Viorel,
Da, 67, însă arata de 76! Este căzută rău, babaciunea...

Iulian Mareș spunea...

Ati muncit și înainte de cariera militară?

Iulian Mareș spunea...

Ținând cont ca în US berea este la sticla de 33 și ca este mai slaba ca la noi, cine poate calcula cu aproximație, cam câte beri trebuie sa bei ca să ai alcoolemia 1,6 % în aerul respirat?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Dilema pentru un spanzurat intr-un prepeleac pe cine sa pună inhipt cu pârțu in locul lui Flocea Câțu: Pe Dobitoc Boboc Boc, rahitic ca un dop, sau pe Ciucă Maciucă Ort, mort in cort?

spiritul lui Haret spunea...

Vechime efectiva in armata?Daca e in armata inseamna ca ai iesit pr targa sau ai sters toata viata fise de evidenta pe la cadre.
Cezar@am tras pe dreapta.M-am lasat de sport.vara taran,iarna orasan.Iti dau daca ai nevoie masa verde.Din stiinta mea arabii nu sunt atrasi de capre decat daca au numai doua picioare.Am trecut pe curcani rasa big numai pentru consum propriu.Pe aici unii s-au profilat pe struti.100 euro puiul.


Huhu Rezea spunea...

@Orzan
Se vede că nu ai trecut prin recalculari, dacă pui asemenea intrebări.
Eu am cel puțin 10 decizii de modificare a dreptului inițial de pensie.
Recalcularea, fiind modificare, este musai să fie efectuată printr-o decizie de recalculare.
Eu am primit o decizie de recalculare a pensiei contributive în baza Legii nr. 119/2010, o decizie de revizuire în baza OUG nr. 1/2011, o decizie de recalculare, la cerere, potrivit art. 107 din L nr. 263/2010, o decizie de recalculare la revenirea in regimul juridic de pensie militară, potrivit L 223/2015 si o decizie de actualizare, în anul 2017, în baza art 60 din din L 223/2015.
Trecerea din nou în regim de pensie contributivă ar necesita o nouă decizie de recalculare a dreptului de pensie stabilit/recalculat/revizuit/din nou recalculat etc.
DE stabilit, un drept de pensie se stabilește o singură dată.....la deschiderea dreptului de pensie.
In cadrul aceluiași sistem de pensie nu poți avea decât o singură pensie.

Leon spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
monteoru spunea...

Parca ar fi fost de 0.08.Nu m-a interesat subiectul.Cine nu si-a dat cu stangul in dreptul in jurul varstei de 20 ani?Prin 1967 elev la Sibiu fiind pe timpul stagiului la VM la Sf.Gh.impreuna cu un coleg am atacat pe timp de noapte spre deliciul soldatilor un cartier de tigani nomazi.Cartusele de manevra si petardele si-au facut efectul iar cdt.cp. ne-a recompensat.
Si nu a fost ultima trasnaie.Cand esti tanar toata lumea e a ta.
Rau e cand esti copil intarziat si cand ai peste 50 ani.
Ne-am dat naibii.Unii beau numai bere americana.Cum sa nu-ti permiti cand esti castigator de Oskar!Cine poate oase roade spre supararea lui Cezar.

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu:

Ok, cum zici. Si am trecut prin recalculari, mai mult decat tine – am 5 Decizii pe art. 107 L.263/2010!
Si ca sa concluzionam, caz concret, militar pensionat din MApN in 2011 (deschiderea dreptului de pensie, cum zici) in baza L. 263/2010, care intre timp trece la L.223/2015, incepand cu 01.01.2016, si in 2018, la 65 de ani, merge la CTP si solicita, pt. anii din civilie lucrati dupa iesirea din armata, PLV in baza L. 263/2010 (cu recunoasterea vechimii in serviciu, ca sa indeplineasca conditiile pt. LV – art. 192 L. 263/2010) si primeste Decizie pt, acordarea pensiei de limita de varsta! Rezulta, din ce spui, ca aceasta ultima Decizie de LV eliberata de CTP nu este decat o „decizie de recalculare a dreptului de pensie stabilit/recalculat/revizuit/din nou recalculat etc.”, pt. ca „un drept de pensie se stabilește o singură dată.....la deschiderea dreptului de pensie”, adica pt el, in 2011!? Asa e? Am inteles bine, nu? Interesant, ce sa zic!

Cezar spunea...

Eu beau numai..LeFFe..olandeza si pap la masa de prînz..cite un ied..pregatit haiduceste
Berea americana îi o posirca..calda🤣🤣🤣🤣😛😛😛😛

Iulian Mareș spunea...

Nenea,
Soarele te-a afectat rău...
Nu încerca să minimalizezi: tu nu ai făcut pârnaie și nu ești Premier!
Berea americana este f proasta, ca și cafeaua și nu sunt asa scumpe..., în plus și tu poți sta o vara la Miami, însă ești zgârcit!
Mai, era f aproape de coma alcoolica.
Rău este xa a mințit și a ascuns, deci probleme de moralitate la maturitate.
Mai nou va ieși și buletinul de analize toxicologice...sa te ții bine!
Și mai nou mai are încă o cauza penala în 2008, dar idiotăn Betivo-Mincinos nu își da demisia pt xa el se crede Mesia și are de făcut Bine poporului! Adică mai semnează niște împrumuturi, poate cu cota de 1,5% la semnătură!
Auzi răspuns de Prwmier... Ce ministrul Drula și-a dat demisia? (Când au fost o mulțime de evenimente feroviare)
Bwtivule Drogat, pai pe Drula tu trebuia sa îl demiti, tontule!
Scuze, însă nu mai suport troli...

Iulian Mareș spunea...

Ice,
Treci și pe pasarea Kuwi, strângi și lână....

https://www.toateanimalele.ro/pasari/pasarea-kiwi/

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Viorel, e posibil ca Dop Boc Popândoc sa-i stearga preșul lui Măciucăde sub bornău-i rotofei si osânzos, dupa cate se șușoteste pe din dos: Se pare ca s-a convins si spanzuratul de la Corcoceni ca e o mare mămăligă pârțoiță fleoșcăit, fara autoritate si fara snagă, un terchea berchea de duzina, oportunist si arivist!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leo, linkul e tare, dar trebuia sa-i pui un ceas de kilometraj la postare! Asta ma intereseaza si pe mine, caci se stie bine ca si eu sunt fost beneficiar in etate de pensie de invaliditate... Ce ghișăft asa avea sa mi se aplice asa ceva?

sky-zone spunea...

Se mai acorda actualizarea de la 1 septembrie asa cum se laudau guvernantii?

valy spunea...

Nu. Am mai lucrat 5,5 ani după luna octombrie 2015 - mai 2021.

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Te rog să recitești deciziile CCR și să constați că ambele se referă la pensiile de invaliditate deschise potrivit Legii 19/2000, dar tranformate in pensii pentru limită de vârsta in condițiile Legii 263/2010.
Diferența este că Decizia nr. 702/2019 se referă la interpretarea unei sintagme din art. 170 al Legii nr. 263/2010, în timp ce Decizia nr. 43/2021 se referă la interpretarea aceleiași sintagme, dar din OUG nr. 1/2013 de modificare a art. 170 din L 263/2010.
Interesant este ca argumentele Curtii de Apel Cluj împotriva Deciziei ICCJ, care spusese că indicii de corectie nu se aplica pensiilor de invaliditate deschise înainte de 01 01 2011, se referă și la pensiile anticipate si la pensiile de urmaș, totusi CCR s-a oprit doar la a decide ce se intâmplă cu pensiile de invaliditate, pentru că în cauza aflată pe rol la Cluj era vorba de o contestație la o pensie de innvaliditate . Principiul disponibilității.
Ceea ce ne interesează pe noi este că în cazul în care si pensiile militare vor fi calculate pentru prima oară in condițiile de vârstă de pensie și stagii complete de cotizare din L 263/2010, ne vom afla în aceeași situație cu pensiile de invaliditate asupra cărora deja s-a pronunțat CCR.
In concordanță cu Decizia CCR nr. 43/2021 si pensiile militare care vor fi recalculate în condițiile actuale ale L 263/2010( nu în condițiile L 127/2019) vor trebui să primească indicele de corecție din anul recalculării.

Leon spunea...

Da, asa este, Decizia nr43, se refera la Contestatia petentului cu pensie de invaliditate stabilita cf.L.19/2000 !
In acest caz toata teoria mea de mai sus este gresita !

Huhu Rezea spunea...

Orzan
Legile spun, nu eu, că in cadrul unui sistem de pensii, nu se poate deschide decât un drept de pensie.
Pensia stabilita de CTP pentru perioadele ulterioare pensionării reprezintă un nou drept de pensie deschis in alt sistem de pensie, respectiv sistemul public de pensii.

Leon spunea...

Cornele, nu sunt sanse; citeste comentariul de mai jos al lui Huhu !

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu:

Hai, ca macane! Pai nu ai spus tu ca: "DE stabilit, un drept de pensie se stabilește o singură dată.....la deschiderea dreptului de pensie"?!
Dar pe L. 119/2010 nu a fost vorba de un "nou drept de pensie deschis in ALT SISTEM DE PENSIE" (din militar in civil/public) asa cum si pe L.223/2015 a fost vorba de un "nou drept de pensie deschis in ALT SISTEM DE PENSIE" (invers, din civil/public in militar)?!

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu Rezea:

Si omul din ex. meu, caz real – medic mil SpMil, si-a deschis in 2018 “un nou drept de pensie deschis in alt sistem de pensie, respectiv sistemul public de pensii”, cum spui,dar el avea deschis acelasi drept de pensie -LV L.263/2010 inca din 2011, chiar daca din 2016 asta din urma a trecut la militari!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, eu n-am gasit lipsa de sanse, de fapt poate ca nu inteleg prea bine... Multumesc frumos!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, deci n-am situatia ruinată?

Huhu Rezea spunea...

Orzan
Urmărind comentariile din anii precedenți, constat că nu ai mai evoluat, ai rămas la nivelul de nedumiriree din anul 2015.
Pentru că ai coborât nivelul conversației, nu mă mai străduiesc să-ți răspund.

Huhu Rezea spunea...

Pensiile militarilor fiind recalculate potrivit L 119/2010 cu stagiul complet de cotizare de 20 ani, nu mai puteau primi și indicile de corectie potrivit art 170.

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu Rezea:

Bine, ce sa zic! Ma lipsesc de straduinta ta, ca oricum vorbesti numai prostii, vezi si tu ce zici mai sus si o sa relizezi cat ai evoluat, sau de fapt nu, chiar tu!

monteoru spunea...

Nu astept nimic dela actualii si viitorii guvernanti.La seceta asta isi vor da numai lor insasi.Noua in cel mai ferici caz nu ne va lua.Poate vom primi un indice de corectie in jos ca in sus nicio speranta.
Cezar,Mares@eu zic sa incetati cu razboiul acesta fraticid ca voi sunteti amandoi pesedei.
Imediat dupa cel de al 2-lea razboi mondial a existat o intelegere de neagresiune intre comunisti si legionari.Dece nu ar exista si intre voi?

vasile spunea...

Domnilor am mai vazut una: plavanul si-a tras si Ziua Marinei lui! Nu participa decat el, puscariasul catu si cativa apropiati. Poporul nu are loc, din ,,cauza de pandemie,,. Dupa festivitatea lui Poporul poate urmari o scurta defilare a unor epave. Felicitari marinarilor!

Cezar spunea...

@/Monta....
NU AM CU CINE SA FAC PACE! NU ARE IDENTITATE..NU ARE PAGINA PE FB(pentru ca acolo iti cere C.l.etc)..
Basca faptul ca NU ARE LICEU MILITAR SI SCOALA DE OFITERI..SUPERIOARA SAU NU!SIC!!!
ARE INSA ..OSKAR LA PENSIE SI UN CUANTUM NESIMTIT DE 15.000..

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu Rezea:

Vezi ca, in functie de ce o urma, neaparat cererea pe care o vei face sa sune ceva de genu’:
“Subsemnatu’ Huhu Rezea, beneficiar al unei pensii STABILITE conform Legii 164/2001, rog sa-mi “recalculati dreptul de pensie stabilit/ recalculat/ revizuit/ din nou recalculat etc.”, pt. ca „un drept de pensie se STABILEȘTE O SINGURĂ DATĂ ..... la deschiderea dreptului de pensie”, adica pe Legea 164/2001 la mine.”

Huhu Rezea spunea...

@Orzan
Am crezut că ai studii juridice, dar se pare că ai fost doar un funcționăras militar... după abrevierile pe care le folosești în comentarii de tipul LV și PLV, PAP, PA.
Ai lucrat pre mult la redactarea unor ciorne despre pensii,astfel că acele abrevieri au devenit automatisme pe care crezi că le înțelege orice cititor.
Dreptul de pensie este un drept care se cuvine doar când indeplinesti condițiile de vechime și vârstă cerute de legea în vigoare.
A nu se confunda cu noțiunea de cuantum al pensiei care se poate modifica după deschiderea dreptului de pensie(stabilire) prin recalculare/revizuire sau prin trecerea în alt sistem de pensii.

monteoru spunea...

Ceri prea mult.Tu vrei ca romanii
sa aiba si portavion?Zici epave?Esti marinimos.De cat bani dai atat primesti.Se pare ca noi vrem si fututi si cu sufletul in rai.Ei uite asta nu se poate.

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu Rezea:

Incepi sa intelegi si tu:
Adica, ai primit Decizie de pensie astfel:
- Pe L. 164/2001 “cand ai indeplinit condițiile cerute de L. 164/2001”;
- Pe L. 119/2010 “cand ai indeplinit condițiile cerute de L. 119/2010”;
- Pe L. 119/2010 “cand ai indeplinit condițiile cerute de L. 119/2010”;
- Pe OuG 1/2011 “cand ai indeplinit condițiile cerute de L. 119/2011”;
- Pe L.263/2010 “cand ai indeplinit condițiile cerute de L.263/2010 art. 107”;
- Pe L.223/2015 “cand ai indeplinit condițiile cerute de L.223/2015”;
- Pe Noua lege cu contributeala “cand vei indeplini condițiile cerute de Noua lege cu contributeala”.
Eu ce-am spus pana acum?

Leo spunea...

Din apr. 2001 , MAESTRUL a prins toate RECALCULĂRILE etapizate pe l 164/2001 ( câte două anual până în 2004) + recunoașterea vechimii pt. condițiile de muncă ( nerecunoscute pensiilor în plată în 2001). A mai prins RECALCULAREA pe L 119/2010 , apoi REVIZUIREA pe OUG 1/2011 apoi RECALCULAREA pe L 263/210 apendice GĂBIȚĂ ,apoi RECALCULAREA pe L 223/2015 și ACTUALIAZAREA din 2017. Asta însemană să ai 20 de primăveri de pensii.....
Bașca că a mai lucrat și după 2001 ........

Huhu Rezea spunea...

#Orzan
E clar că ai o logică juridică inversă.
Eu trebuia să îndeplinesc condițiile de pensionare ale legii în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie.
In rest, datele din decizia inițială de pensie au fost valorificate pentru recalcularea/revizuirea cuantumului de pensiei ce mi s-a cuvenit potrivit legilor menționate de d-ta.
Stai liniștit!
Prin niciuna din acele legi nu mi s-a stabilit un al doilea, al treilea..etc... drept de pensie.
Nici prin decizia de recalculare potrivit art. 107 din L 263/2010 nu mi s-a stabilit un alt drept de pensie, de aceea Casa Sectorială trebuia să valorifice pentru recalcularea pensiei militare vechimea consemnată în decizia de recalculare pe Legea 119/2010, potrivit art. 109 din L 223/2015, fără stagiile ulterioare pensionării.

Luc 3 spunea...

La multi ani tuturor care au numele Maria,Marian,Marin,Mari,Marinică,Marioara,Mioara,Mariuța,Mariuca și Mariana! Multa sanatate si fericire!

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu Rezea:

Tu ai inteles ca am zis ca ti s-a deschis al 2-lea, al 3-lea drept de pensie; eu am zis ca ti s-a deschis/stabilit un alt drept de pensie/stabilit de alta lege, mai ales la trecerea dintr-un sistem in altul si tot asa!
Daca nici situatia petentului din Dosarul CCR judecat prin Decizia Decizia CCR nr. 43/2021 de mai sus nu te convinge, ce sa mai...!
Omul a avut Pensie de invaliditate pe L.19/2000 – Drept de pensie deschis/stabilit pt. prima data, cum zici tu (intre timp, incepand cu 01.01.2011,a devenit Pensie de invaliditate in intelesul L.263/2010) si cand a indeplinit varsta a cerut P.LimitaVarsta (se face si din oficiu), ceea ce reprezinta O NOUA INSCRIERE/STABILIRE a pensiei, asa cu spune si CCR: „sintagma „la data înscrierii iniţiale la pensie” ...... este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu complet de cotizare prevăzute de Legea nr.263/2010”. Si in interiorul ACELUIASI SISTEM DE PENSII!

Marcel Orzan spunea...

Pt. Leo:

Acum inteleg de ce militeaza atat cu „hai pe contributeala din nou”! E stresat ca „o are mai mica” decat a celor pensionati dupa 2010 incoace!
Ce pot sa spun: citez din clasici in viata - „Dreptul de pensie este un drept (inclusiv cuantumul) care se cuvine doar când indeplinesti condițiile de vechime și vârstă cerute de legea în vigoare”.

Huhu Rezea spunea...

Orzan
Vezi ce înseamnă să fii analfabet funcțional în probleme juridice?
Nici atât nu ai sesizat că deciziile CCR îndreaptă un viciu de reglementare din lege, viciu care a generat interpretări neconstituționale.
Paragraful 23 din decizie
"pentru că, așa cum reiese din decizia antereferită a Curții Constituționale, viciul sintagmei „la inscrierea inițială la pensie” rezultă din însuși conținutul reglementării, Curtea va admite excepția de neconstituționalitate."

ED spunea...

Pensiile militare nu se vor mai transforma niciodata in pensii contributive!!!Motivul este simplu:de aceste pensii beneficiaza si cateva zeci de mii de soldati si gradati!!!Daca cineva vede o scadere a pensiei militare a unui soldat de la 3000 si la unii si mai mult,la o contributiva de maxim 600-700 lei cat i s-ar stabili in sistemul public,inseamna ca a pierdut simtul realitatii!!!O astfel de miscare ar baga in greva sau alte forme de protest,in 2 timpi si 3 miscari,tot corpul soldatilor si gradatilor!!!Si asa,desi nu se spune oficial,unitatile armatei au un deficit imens atat de soldati,cat si de cadre!!Daca le mai taie politicienii si pensiile militare,pe multe unitati se poate pune lacatul.

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu Rezea:

Vezi ca chiar tu accepti/mergi pe rationamentul meu in discutia de mai jos cu Leon despre consecintele Deciziile CCR 702/2019 si 43/2021, cand spui:
„Ceea ce ne interesează pe noi este că în cazul în care si pensiile militare vor fi CALCULATE PENTRU PRIMA OARĂ IN CONDIȚIILE DE VÂRSTĂ DE PENSIE ȘI STAGII COMPLETE DE COTIZARE din L 263/2010, ne vom afla în aceeași situație cu pensiile de invaliditate asupra cărora deja s-a pronunțat CCR”.
Deci vor fi Decizii de Stabuilire/inscriere/deschidere a dreptului pensie in sistemul public de pensii si nu Decizii de „recalculare a dreptului de pensie stabilit/recalculat/revizuit/din nou recalculat etc.”.

Huhu Rezea spunea...

#Orzan
Ești turc!
Doar prima decizie se numește Decizie de pensie. Următoarele, deși poartă același număr, se numesc decizii de recalculare,revizuire,actualizare.
Nici nu știi ce ai în buzunar!😙

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu Rezea:

Eram convins ca asta e convingerea ta! F. gresit! Pai tu ei de buna titulatura data unor decizii de catre cei pe care-i numesti “gulerati”? Eu credeam ca acest termen e peiorativ dar vad ca e chiar de mare apreciere la tine! Vezi si tu in sistemul public cum se intituleaza Deciziile de pensie! In MApN samd, legal, deciziile ar fi trebuit sa aiba titulatura:
“DECIZIE
pt. cordarea/stabilirea pensiei de limita de varsta (de invaliditate; de urmas)
Cu preabul:
In temeiul prevederilor L.199/2010 (OuG1/2011, L.241/2013, art. 107 L.263/2010, L.223/2015), din analiza Dosarului lui XXX, se STABILIESC urmatoarele derepturi de pensie:!”
Asta e formula corecta, fara nicio indoiala, intreaba si la CNPP!

Huhu Rezea spunea...

Dreptul la pensie il ai de cand te-ai incadrat prima dată cu contract în câmpul muncii, dar ți se acorda numai când indeplinesti comdițiile de vârstă si vechime.
După ce se constată că îndeplinești condițiile ti se calculează si cuantumul pensiei sub denumirea de drepturi de pensie.
Cuantumul pensiei, sau drepturile inițiale de pensie se recalculează.actualizează, indexează, revizuiesc.
Art. 10 din L 223/2015, asta te doare pe tine, se referă numai la vechimea care a stat la baza drepturilor de pensie stabilite pe L 263/2010, nu si la vechimea care a stat la calcularea drepturilor recalculate prin adăugarea stagiilor ulterioare.

Marcel Orzan spunea...

Pt. Huhu Rezea:

Art. 110 din L.223/2015,ai vrut sa spui si chiarnu am nicio treaba, nu ma doare nimic!
Problema pe care nu vrei in ruptul capului sa o intelegi (poate intelegi, dar cine stie!) e faptul ca chestia asta cu “inscrierea/deschiderea initiala la pensie” si tot ce urmeaza, mai ales la trecerea dintr-un sistem in altul, nu este deloc asa. Chiar tu spui mai sus ca “Pensia stabilita de CTP pentru perioadele ulterioare pensionării reprezintă UN NOU DREPT DE PENSIE deschis in alt sistem de pensie, respectiv sistemul public de pensii”! Adica, ca sa reiau ex. medicului militar:
1. In 2011 i se deschide/acordare initiala a P.Limita.Varsta conform L.263/2010, din pozitia de asigurat conform art. 6 - (1) - I. c) “cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale” din L.263/2010 (nu mai punctez transf. acesteia in PM in 2016 L. 223/2015);
2. In 2018 i se deschide/acordare initiala a P.Limita.Varsta conform L.263/2010, din pozitia de asigurat conform art. 6 - (1) - I. a) “persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă” (pentru stagiile ulterioare);
Cele 2 Decizii sunt ambele Decizii de acordare/stabilire a pensiei de limita de varsta si singura legatura dintre ele este “recunoasterea stagiilor de cotizare, respectiv vechimii în muncă sau vechimii în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă”, in cea de a 2-a Decizie, conform art. 192 (1) din L.263/2010.
Deci, a 2-a Decizie, cea emisa de CTP nu e o “decizie de recalculare a dreptului de pensie stabilit/recalculat/revizuit/din nou recalculat etc.”, cum tot sustii, este o Decizii de acordare/stabilire a pensiei de limita de varsta. Si asa a fost sau a trebuit sa fie si la L.119/2010 si la L.223/2015 si la eventuala noua lege de revenire la contributivitate. E vorba de sisteme de pensii diferite, neintegrate, ALT SISTEM, ce naiba!