Un produs Blogger.

sâmbătă, septembrie 18, 2021

Acordarea calității de "veteran în teatrele de operații" intră în sfera raporturilor de serviciu ale militarilor, eventualele litigii fiind judecate de instanțele civile

93 comments

 Mulțumiri pentru cititorul GC din Constanța  care a pus la dispoziție o hotărâre judecătorească, într-o cauză având ca obiect obligația de a face, privind preschimbarea legitimației de veteran în legitimație de veteran în teatrele de operații.

Din motivarea instanței de contencios administrativ, care și-a declinat competența în favoarea instanțelor de drept civil, rezultă că raporturile de serviciu ale militarilor(pentru perioadele în care au fost în activitate) nu intră în sfera raporturilor de serviciu ale functionarilor publici reglementate de Noul Cod Administrativ.

Prezint această hotărâre pentru uzul militarilor care pot formula asemenea cereri.


ROMÂNIA  

TRIBUNALUL CONSTANŢA 

Operator de date cu caracter personal nr.8470 

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

Incheierea civilă nr. 1449 

Şedinţa publică din data de 14.09.2021 

Completul compus din : 

Preşedinte : Dumitru Radu Comşa 

Grefier : Elena Neagoe 

Pe rol fiind soluţionarea cauzei de contencios administrativ având ca obiect – obligaţia  de a face, acţiune promovată de reclamantul G C, domiciliat in Constanta, jud.Constanta, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul  Apărării Naţionale, cu sediul in Bucureşti, str.Izvor, nr.110, sector 5, Centrul Militar Zonal  Constanta, cu sediul in Constanta, str.Mircea cel Bătrân, nr.106, jud.Constanta, Statul Major al  Apărarii, cu sediul in Bucureşti, str.Izvor, nr.110, sector 5, Direcţia Personal şi Mobilizare din  MApN, cu sediul in Bucureşti, str.Izvor, nr.110, sector 5 şi Direcţia Calităţii Vieţii Personalului  din MApN, cu sediul in Bucureşti, str.Drumul Taberei, nr.7B, sector 6. 

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, atât la prima cât si la a doua apelare a  cauzei, se constată lipsa părţilor. 

Procedura de citare este legal îndeplinită, conform disp.art.153 şi urm.C.proc.civilă  S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care evidenţiază părţile, obiectul  litigiului, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare şi stadiul procesual. Instanța din oficiu, în raport de prevederile disp.art.131 C.proc.civilă și art.382 lit.h.din  OUG nr.57/2019 si art.536 din același act normativ, invocă excepția de necompetență  funcțională a Secției de Contencios Administrativ și Fiscal în soluţionarea cauzei și rămâne în  pronunțare asupra excepției, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei  instanței. 

T R I B U N A L U L 

Prin acţiunea promovată şi înregistrată la data de 31.05.2021 pe rolul Tribunalului  Constanta - Secţia de contencios administrativ si fiscal sub nr.2488/118/2021, reclamantul G C, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Apărării Naţionale, Centrul Militar  Zonal Constanta, Statul Major al Apărării, Direcţia Personal şi Mobilizare din MApN şi  Direcţia Calităţii Vieţii Personalului din MApN, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va  pronunţa să dispună : 

- obligarea pârâţilor a proceda la preschimbarea legitimaţiei de veteran detinută de către  reclamant, emisă conform OUG nr.82/2006), in legitimaţie de veteran in teatrele de operaţii,  conform art.20 din L.nr.168/2020;

În motivarea actiunii se arată in esenţă că reclamantul a fost angajat al MApN( Baza 57  Aeriana M.Kogalniceanu si Baza 86 Aeriana Borcea) iar la data de 29.02.2016 am fost trecut în  rezervă cu drept de pensie militară de stat, în baza L.nr.223/2015; în perioada 1990-2016 a  executat Serviciu de lupta permanent - Politie Aeriana, in ture operative iar la data de  08.02.2018 i-a fost acordată legitimaţia de veteran, conform OUG nr.82/2006, pentru  executarea de misiuni cu potenţial ridicat de risc desfăşurate pe teritoriul naţional - Serviciu de  Lupta. 

Se susţine că reclamantul, la data de 22.02.2021, a înaintat pârâţilor o cerere de  preschimbare a legitimaţiei vechi, cu una nouă, in condiţiile art.20 din L.nr.168/2020, insă  răspunsul a fost negativ, pozitia pârâţilor fiind încadrabilă în disp.art.2 din L.nr.554/2004,  respectiv în definiţia dată refuzului nejustificat de eliberare a unui act. 

Se menţionează ca in conformitate cu documentele pe care le detine -extrase din Ordinul  de Zi pe Unitate (OZU), acesta a participat la acţiuni militare, misiuni şi operaţii (conform  enumerării de la art.2, lit.b din L.nr.168/2020, respectiv in perioada 2001-2016 Serviciul de  Lupta - Politie Aeriana; în perioada 2008-2016 Serviciul de Lupta -Căutare Salvare iar în  perioada 2008-2016 Serviciul de Lupta -CBRN. 

În drept au fost invocate disp.L.nr.554/2004, art.20 din L.nr.168/2020, Ord.M7/2021,  Dispoziţia SMAp-3/2021. 

Au fost anexate înscrisuri – filele 6-24. 

Pârâtii, legal citati, prin MApN, au formulat si depus întâmpinare - filele 60-61, prin  care s-au solicitat instanţei a dispune respingerea acţiunii promovată de către reclamant, ca  nefondată. 

În susţinerea poziţiei procesuale s-a arătat in esenţă că începând cu data de 04.02.2021,  calitatea de „veteran din teatrele de operaţii" se acordă în conformitate cu prevederile art.4 din  L.nr.168/2020 personalului care a participant cel puţin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, la  acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni, in sensul  definit de art.2 lit.k din acest act normativ, precum şi răniţilor, militarilor invalizi, civililor  invalizi, personalului participant care a dobândit afecţiuni fizice/psihice indifferent de durata  participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de  misiuni, conditii pe care reclamantul nu le întruneşte cumulativ. 

În drept au fost invocate disp.art.205 C.proc.civilă. 

Prin răspunsul la întâmpinare formulat de către reclamant – filae 65, s-a solicitat  instanţei a proceda la înlăturarea susţinerilor dezvoltate de către pârâti, ca nefondate si pe cale  de consecinţa admiterea acţiunii promovate; in susţinerea poziţiei procesuale au fost reinvocate  în esentă criticile dezvoltate prin acţiunea principală. 

Tribunalul – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la termenul de judecata din data  de 14.09.2021 a invocat excepţia de necompetenţă funcţională în soluţionarea cauzei. 

Asupra prezentei excepţii : 

Potrivit art.248 alin.1 C.proc.civilă : ”Instanta se va pronunta mai intâi asupra  exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in totul sau in parte,  administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei.” 

Instanţa, la termenul de judecata din data de 14.09.2021, in raport de prevederile art.382  lit.h din OUG nr.57/2019, a pus in discuţia părţilor excepţia de necompetentă funcţională, in  soluţionarea cauzei, excepţie invocată din oficiu.

Potrivit art.382 lit.h din OUG nr.57/2019, cu titlul marginal – ”Categorii de personal  bugetar cărora nu li se aplică prevederile privind funcţionarii publici – Prevederile prezentului  titlu nu se aplică următoarelor categorii de personal bugetar: 

h) personalul militar;” 

Pe de altă parte, potrivit art.536 din OUG nr.57/2019 – cu titlul marginal –”Competenţa  de soluţionare a cauzelor care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public – Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de  competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor  pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe” 

Textul normativ reţinut stabileşte limitele de investire ale instanţelor specializate de  contencios administrativ, competenţa instanţei de contencios administrativ fiind una specială,  derogatorie de la dreptul comun şi care intervine doar în cazurile strict limitativ şi condiţiile  prevăzute expres de legiuitor. 

În speţă se retine faptul că reclamantul a promovat acţiunea invocând calitatea acestuia  de fost militar, făcând astfel parte în raport de prevederile art.1 alin.1 din L.nr.80/1995, din  categoria personalului militar, sens in care, in raport de prevederile art.382 lit.h din OUG  nr.57/2019, acestuia nu îi sunt aplicabile prevederile privind funcţionarii publici şi in mod  implicit nici prevederile art.536 din OUG nr.57/2019, ce ar atrage competenţa instanţei de 

contencios administrativ in analizarea pretenţiilor invocate in cauză.  

Din analiza coroborata a prevederilor art.382 lit.h si ale art.536 din OUG nr.57/2019,  rezultă că legiuitorul român delegat, a urmărit, in mod expres, neatribuirea către instanţa de  contencios administrativ a competentei de analiză a raporturilor de serviciu ale militarilor. 

Astfel, procedura analizării solicitărilor invocate in cauză se realizează in conformitate  cu prevederile L.nr.80/1995, OUG nr.82/2006 si L.nr.168/2020 şi este un procedeu juridic de  natură civilă ce urmează a fi cenzurat de tribunal, prin secţia civilă - litigii de muncă. 

Calitatea reclamantului, de personal militar, in raport de prevederile art.382 lit.h si  art.536 din OUG nr.57/2019, exclude competenta instanţei de contencios administrativ in  analizarea raportului de serviciu ale acesteia, din perspectiva drepturilor salariale cu caracter  special, aferente participării la o misiune militară în afara teritoriului statului român. 

Sub aspect normativ este de reţinut că, după intrarea in vigoare a OUG nr.57/2019,  privind codul administrativ, respectiv după data de 05.07.2019, in condiţiile in care acest act  normativ de recodificare a palierului administrativ al statului român, a abrogat în mod expres  prevederile L.nr.188/1999, in speţă nu mai poate fi reţinută ca incidentă dezlegarea dată de  ICCJ, in cadrul Decizia nr.23/12.11.2018, prin care a fost soluţionat recursul în interesul legii  care privea aplicarea unitară a dispoziţiilor art.43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998  privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, raportat la  art.109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile art.518  C.proc.civilă fiind exprese in acest sens; lipsa excluderii explicite a personalului militar din  cuprinsul prevederilor L.nr.188/1999, a determinat pronunţarea Deciziei nr.23/2018 - pct.116, însă in condiţiile actuale, prevederile art.382 lit.h impun o altă abordare a competentei instantei. 

Excluderea expresă a categoriei personalului militar, din categoria funcţionarilor publici  si implicit din competenta de analiză a instanţei de contencios administrativ, conduce în privinţa  personalului militar la aplicarea normelor de drept comun, reprezentate de legislaţia muncii si  ale L.nr.80/1995, OUG nr.82/2006 si L.nr.168/2020 si nu a celor specifice funcţionarilor  publici, in soluţionarea cauzele care au ca obiect raportul de serviciu ale acestora.

Este de reţinut că potrivit prevederilor L.nr.80/1995, privind statutul cadrelor militare - art. 3511-art. 3512, instanţa de contencios administrativ este competentă a analiza doar  contestaţiile formulate impotriva deciziilor de sancţionare disciplinară a militarilor, legea  prevăzând competenţa specială a instanţei de contencios administrativ doar în privinţa acestor  contestaţii, astfel că în celelalte litigii privind raportul de serviciu ale militarilor se aplică  dreptul comun din materia litigiilor de muncă, iar nu prevederile speciale referitoare la raportul  de serviciu al funcţionarului public, aşa cum acest raport este reglementat de OUG nr.57/2019,  câtă vreme aplicarea dispoziţiilor statutului funcţionarului public sunt excluse expres în privinţa  categoriei personalului militar. 

Instanta are in considerare si faptul că sub aspectul practicii neunitare in material  competentei solutionarii cauzelor privind militarii, după intrarea in vigoare a OUG nr.57/2019,  in cadrul Întâlnirii președinților secțiilor de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curți  de Casație și Justiție și curților de apel Timişoara, 22-23 aprilie 2021 (http://inm-lex.ro/wp 

content/uploads/2021/06/Minuta-intalnire-practica-neunitara-SCAF-_-Timisoara 22_23_04_2021_site.pdf), s-a statuat (pct.3 al dezbaterilor), cu exceptia cazurilor exprese vizate  de art.35¹¹-art.35¹² din L.nr.80/1995, că aceasta competentă aparţine secţiilor civile; de altfel  această temă a şi fost propusă de Curtea de Apel Constanta, pentru unificarea abordărilor  relative la competenta solutionării acţiuniilor civile promovate de către militari. 

Având în vedere aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa reţine natura civila a  litigiului, sens în care va fi admisă excepţia de competentă funcţională a instanţei - Secţia de  contencios administrativ si fiscal, dosarul urmând a fi înaintat Secţiei I-a civilă din cadrul  Tribunalului Constanţa. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE 

Admite exceptia de necompetentă functională. 

Constată natura civilă a acţiunii promovate de reclamantul G C, domiciliat  in Constanta , în contradictoriu cu  pârâţii Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul in Bucureşti, str.Izvor, nr.110, sector 5, Centrul  Militar Zonal Constanta, cu sediul in Constanta, str.Mircea cel Bătrân, nr.106, jud.Constanta,  Statul Major al Apărarii, cu sediul in Bucureşti, str.Izvor, nr.110, sector 5, Direcţia Personal şi  Mobilizare din MApN, cu sediul in Bucureşti, str.Izvor, nr.110, sector 5 şi Direcţia Calităţii  Vieţii Personalului din MApN, cu sediul in Bucureşti, str.Drumul Taberei, nr.7B, sector 6. 

Înaintează dosarul Secţiei a I-a civilă din cadrul Tribunalului Constanţa spre competentă  soluţionare. 

Se atacă odată cu fondul. 

Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia părţilor prin mijlocirea grefei instantei, azi,  14.09.2021. 


93 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Nu vad nici o ,,calitate'' a fi ,,veteran,'' mai ales ca pentru a se duce acolo, in operatiuni externe, cum afirma unii, s-au dat chiar si spagi din lacomia de a castiga bani, nimeni neducandu-se acolo de placere, banul fiind cauza, caci patriotismul nu are ce cauta acolo unde te duci in afara teritoriului patriei tale, pentru care ai jurat s-o aperi cu pretul vietii. Au murit civili nevinovati si eu nu consider ca e o misiune de pace cand te duci sa pui umarul la expansionismul american, care a distrus Afganistanul, Irakul, Libia, Vietnamul, etc, doar ca sa-si mentina statutul de superputere mondiala. E jenant si sa te judeci cu statul pentru un drept ce n-are o cauza cu teritoriul Romaniei si natiunii romane, iar NATO nu trebuie invocat, fiind de fapt SUA, ceilalti in calitate de slugi ai SUA. In statutul NATO scrie clar ca doar cand sunt atacate interesele si granitele NATO te duci la razboi. dar asa a fost o navalire sub pretextul de mentinere a pacii, cand in fond era problema Afganistanului sa-si rezolve problemele interioare, nu cu forta armelor din exterior, Afganistanul fiind invadat, ca si toate tarile amintite mai sus! Acea suma de 1000 lei trebuie scoasa si impartita saracilor armatei, care mor de foame cu pensii de 47 lei-1 000 lei pensii militare, Ciuca, spre rusinea lui, primind acesti bani nemeritati! Au invadat tari, nu au aparat nici o pace, nici o granita NATO, deci trebuie sa fie desfiintate si notiunile, si ,,drepturile'' nemeritate, si sumele alocate! Sa mai amintesc jenanta postura ca au venit invinsi si cu coada intre picioare? Atunci, ce pretentii juridice sa mai ai? In plus, comparatia cu adevaratii veterani de razboi, care au luptat pentru Romania Mare, care s-au jertfit pentru Patrie la modul real, este de o ofensa adusa acestor EROI, cuvantul veteran fiind definit si destinat doar acestora, nu celor care s-au dus sa invadeze mergand mii de kilometrii cu avionul, departe de granitele Romaniei natale! Ar trebui dezbatuta chestiunea aceasta serioasa, sa afle si cei din conducerea Armatei, care au mai gasit un mijloc de spoliere de la altii mai necajiti si sa acorde sume unora care nu merita acesti bani, mai ales ca parte dintre capii mari ai armatei s-au dus prin excursii de placere pe acolo, departe de realele operatii, doar ca la reîntoarcere sa mai obtina 1000 lei la pensii in plus, sa nu mai zic de miile de euroi castigate ca s-au plimbat in sejururi lungi pe acolo, cum a facut actualul ministru Ciuca, de era sa moara de atata somn intr-un cort la umbra, sub palmieri, si la venire se lauda cum el, dai si lupta cu dusmanul navalitor din Irak, care era mai, mai sa zboare inaripati sa cucereasca Romania cu grenadele ,,Molotov'' pe benzină si pustile de vanat iepuri si vulpi! Rusine!

Iulian Mareș spunea...

Corneliunsson,
Nimeni nu muncește de plăcerea muncii ci pt un interes...bani, poziție profesionala, sociala, pt burta, copii, alte avantaje.
*Adica "au dat spaga" sa se întâlnească cu moartea?
Personal, eu sunt alături de cei care au fost în TOpEx și mărturisesc ca odată cu pregătirea lor toți militarii au trebuit sa pună mana pe cărți sa studieze și sa înțeleagă cât de cât cum funcționează Alianța! Eu am cautat sa înțeleg cum se planifica și executa operațiile post conflict, de stabilitate, mai puțin teoretizate în literatura noastră de specialitate și mai ales de către putini militari cu acces la documente de specialitate din acest domeniu.

Petrut spunea...

Actualii veterani din teatrele de operatii cum ar fi Afganistan sant niste participanti la un esec magistral...asta este parerea mea ...Participantii din aceasta actiune au revenit de acolo ca parte a unor invinsi...!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Iulian, eu pun mare pret pe moralitate, corectitudine si infierez orice discriminare criminala: Acel care, pe teritoriul tarii, ca mine si ca multi altii, cu ce am fost mai prejos decat externii cand ne-am schilodit sau au murit unii la datorie, scriind pe certificatele de invaliditate ca in timpul si din cauza serviciului si in misiuni ne-am schilodit, in locuri cu mult mai periculoase ca in Afganistan sau Irak, ca mortalitate, caci la minele de carbuni si Canal s-a murit cu sutele, nu cativa ca in teatrele de ocupari fortate de teritorii, de avem pensii de 47 lei-1500 lei, fara acea 1000 de lei, fara a se mai majora pensiile din 2011? Nu-i o crunta discriminare si imoralitate sfasietoare sa diferentiezi militarii intre ei pe criterii bolsevice? Am boli numeroase, sunt batran, am boala cardiaca si diabet pe langa acele boli, care toate au nevoie de medicamente, hrana ingrijire, si trebuie sa mor cu pensia de 1100 lei pe aceste crunte scumpiri ca nu am fost in actiuni externe, inghetat din 2011, dandu-mi-se doar de doua, trei ori indexari de 1%-3% ca la mucea, dar nu si o sumka ca la astia de 1000 de lei? Nu mai dezvolt, dar ce fac guvernantii, dar mai mult Ciuca si sleahta de gealati sunt terfeliri, batjocoriri, discriminari strigatoare la cer si intentii criminale de a se elimina bolnavii armatei, altii decat mercenarii, prin infometare, lipsa de medicamente, hrana si servicii medicale si sociale, caci asta se vrea in realitate, desi miliardele returnate anual la buget sunt chiar banii care trebuiau investiti in ajutarea acestor saraci napastuiti, dar ordinul pentru genocid venit de sus trebuie executat, cu o mare bucurie si entuziasm suprem Ciuca si ai lui facand asta, niciodata ei nepomenind ca sunt cazuri sociale extreme ce trebuiesc sprijinite, intrucat tradatorii si lacomii egoisti sunt doar pentru pieleaq lor si ai celior de terapa lor, super, super bogati si ghiftuiti! A fi mercenar in tarile invadate nu e o mandrie, din pacate, doar in Somalia fiind o actiune ONU cu adevarat, in rest s-au savarsit crime IMPOTRIVA UMANITATII in tari invadate de SUA, cu ajutorul slugilor din NATO, caci marea majoritate a tarilor au refuzat aceste interventii, unii mai tarziu, abia cand au realizat ca nu au ce cauta acolo!

Iulian Mareș spunea...

În ce logica snslizam militarii supuși unei decizii politice?

Iulian Mareș spunea...

Fiecare om se 8mbraca cum poate și de unde poate...mai de firma mai de la comun, destui sunt cei ce cauta haine la magazinele SH!
Cei cu dare de mana au proprii creatori sau prefera anumite case de modă!
Pana mai ieri nu am avut habar ca DGIA a devenit un brand de haine, mai ales pe un sector de nișă, ekipament pentru sporturile de iarnă...
Dacă a nimerit-o cu ekipamentul de ski nu știu cine a sfeclit-o cu cel de kelner!

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea: Magistraţii militari au decis: costumul negru-roşu purtat de Iohannis iarna trecută la schi, ia un an şi cinci luni cu suspendare

https://m.mediafax.ro/editorialistii/prezentul-fara-perdea-marius-oprea-magistratii-militari-au-decis-costumul-negru-rosu-purtat-de-iohannis-iarna-trecuta-la-schi-ia-un-an-si-cinci-luni-cu-suspendare-20264224

Cezar spunea...

@/Petrut
QED
Invinsi si DEPROFESIONALIZATI!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ca sa nu fie discutii si discriminare, de ce ministrul Ciuca nu a luat masura ca suma de 1000 de lei sa fie acordata si celor care s-au distrus in misiuni ordonate pe pamant romanesc, caci pensiile de 47 lei, 1000 lei, 1500 lei sunt majoritar ale invalidantilor saraci, intrucat misiunile militare, prin excelenta, sunt in mod egal riscante si aduc morti si invalidanti? Doar ca domnia sa trebuia sa ia acesti bani jenanti a facut-o? Ca daca nu se ducea si domnia sa in Irak, aceste sume nu se acordau, fiti foarte siguri, dar lacomia e mare, ca si egoismul: ai ,,mei'' mercenari sa ia, nu si patriotii Romaniei, accidentati in misiuni in tara! Corect era ca toti, si interni si externi, cu pensiile mici si medii sa ia acea suma de 1000 lei, nu si cei cu sutele de milioane, super bogati, cum este ministrul Ciuca, ca ei au cu ce sa traiasca, pe cand astia se tarasc ca ramele sa supravietuiasca IN CEA MAI CUMPLITA SARACIE LUCIE, la modul cel mai degradant si spre rusinea ARMATEI! RUSINE, ARMATA ROMANA, CA INTRETII O STARE DE SARACIE PENTRU INVALIDANTI, PE UN FOND DE DISCRIMINARI ULUITOARE, CARE TE DEGRADEAZA CA MORALITATE DE INSTITUTIE DE STAT, MAI ALES CA AI COMPARTIMENT CU ,,CALITATEA VIETII,'' VAI CE PLEONASM DEZONORANT! Seful acestui compartiment, de ce mai ia acel porcoi de bani pe functie, ca sa faca NIMIC pentru noi, saracii Armatei? Nu-i sta in gat cand se satura la mesele bogate si abundent stropite, cu veselie si fara grija zilei de maine?! Ne da la 1 Ian 2022 UN FLEALC DE 3%, IN BATAIE DE JOC SI DERADERE SI SA SE AFLE IN TREABA, APOI LAUDANDU-SE IMPAUNATI CA AU ,,MAJORAT'' PENSIILE? Stati asa, ca au mai zis ei ca majoreaza cu 1% sau 2% si in 2020, decembrie, si nu au facut-o, si anul asta la 1 Septembrie, si iar nu au facut-o, dar au returnat la bugetul de stat miliardele destinate acestui beneficiu, ignorand mereu si mereu saracii Armatei, muritori de foame cu pensii de 47-100-1500 lei, doar ca ministrul Ciuca sa se laude ca este si el partas activ la austeritati si la batjocorit ,,camarazii'' rezervisti! Nu o sa vedem absolut nici 1 leu nici in Ianuarie, parol, caci acest anunt s-a facut sa nu iesim zilele astea alaturi de civili si politisti in strada, la manifestatii, in Ianuarie e frig si in strada nu se iese, deci poate iar sa mai amane inca pentru la pastele cailor cei 1%-2%, ca la mai mult sa nu va asteptati de la acesti calai batjocoritori! Rusine!

Cezar spunea...

Latrii degeaba m.Ale
Ii analizam din punct de vedere..Militar
IN 20 DE ANI..CU DOTARILE AVUTE LA DISPOZITIE..NU TREBUIA SA MAI EXISTE PICIOR..URMA DE TALIBAN
DAR VICTORIA NU SE OBTINE STÎND IN CAZARMA BINE BLINDATA DE US..SI PRIVID CUM DRONELE SE MISCA..ELEGANT PE CER
DECI ESEC MILITAR
.CATASTROFAL..

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Iulian, dar chiar se crede ca nu povestesc ,,veteranii'' cum au dat spagi sa mearga in teatrele de razboi? Am curajul ca pe blogul-grupul meu fb sa deschid o dezbatere sa povesteasca toti aceste patanii, ca sunt satul de postari pe grupurile militare care au povestit despre asemena lucruri! Erau batalii cumplite care sa mearga, si cine dadea mai mult avea intaietate, doar se stie si de catre servicii, dar gunoiul sub pres se ascunde, nu?

Iulian Mareș spunea...

Corneliunsson,
Departe de mine marginalizarea celor aflați în situațiile expuse de dumneata, însă nu trebuie acuzați acești bărbați tineri, care au inteles/dorit sa audă pe viu lătratul câinilor razboiului!
Nu au ei nicio vina pt că azi putem concluziona:
-*de frică, establishmentul ROU a ales on proporție de 90% sa tine sub presiunea unor legi și acte judecătorești inepte, privind salarizarea, drepturile la pensie și reprezentare socială a membrilor celui mai ferm și indispensabil pilon și sistem al oricărei democratii: SNAOPSN!
EVIDENT SE IMPUNE INTREBAREA: PÂNĂ CÂND?
Aici sunt mai multe răspunsuri, însă cel mai pacifist ar fi: *PANA VOM AJUNGE LA DEMOCRATIA DIRECTĂ, PURĂ!
...restul, .. înțelegi singur!

Aurica spunea...

Esti um om de o inteligenta desebita! Nu stiu ce ne -am fi facut fara un asemenea specimen ca... tine!

Cezar spunea...

CATĂ TUPEU SI NESIMTIRE LA ASTA DE.SI ZICE MARES..
MAI ALES CA VORBESTE EL..DE LA INALTIMEA CUANTUMULUI DE 15.000 LEI
RUSINE..BAA...MAI AI TUPEU SA DAI DIN BUZEKE SUBTIRI...!!
APLICATI PLX..199...CA DE NU SE DUCE DRAKU NOTIUNEA DE CAMARAD..
IMPOZITATI PENSIILE NESIMTITE...SI AJUTATI PE CEI LOVITI DE SOARTA..!!

Cezar spunea...

@/Aurica...multumesc..dar stiam🤣🤣🤣🤣
Fara..subsemnatul..daca te.ai referit la mine..ramîneai un imbecil...
Asa..esti un specimen..informat!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Fara sa fiu cutra, dragi prieteni si camarazi, si nu ma intereseaza cat au altii, da cinstiti sa fim: Ciuca, azi si-a pus in cap sa aloce acea mie de lei, intr-o luna s-a eliberat ordinul si oamenii si-au primit banii! Bravo lor si nu-i invidiez, ca usor nu le-a fost cu lunetele pe ei sau cu minele ingropate pe drumuri, tineri si doritori de o casa, ca si eu ma duceam pe bani sa fi fost tanar, eu ma refer la ministrul Ciuca, la indiferenta sa fata de catanele mai vechi, indiferent de grade sau pensii, el axandu-se discriminator doar pe generatia sa, doar ei sa aiba de castigat, fraierii generatiilor vechi, nimic! Pai, sunt Colonei cu 2300, generatie veche, noua generatie bate usor peste 10.000, sau maiori cu 2100, astia noi peste 5000-7000, si tot asa, nu vorbim de invalidanti, ci pe dreptate, dar Ciuca un deget nu misca, el fiind special insurubat de Iohannis sa ne traduca, sa ne tina austeri pe cei mai vechi, avand doar cei care au ciupit la brodeala ceva mai mult, cat si Generalii, care indiferent ce ar fi au partea leului asigurata, dar latura sociala absolut deloc nu exista, desi acel compartiment social cu ,,calitatea'' vietii, ce jeg de cuvant ofensator la adresa noastra, a invalidantilor, inghite bani cu droaia sa tina pe functii cumetrii, nasii, finii, amantele si tot soiul de mafioti oportunisti, care chiar absolut nimic nu fac pe social! Lasa sa ia toti externii din teatrele de razboi acea 1000 de lei, ca acolo au indurat multe, chiar daca rusinos a fost vorba de un esec militar din cauze politice, combatantii neavand nici o vina, dar nu fii golan, tu cu socialul si ,,caliatea'' vietii de rahat a militarilor Armatei, sa-i tii pe astia batrani si bolnavi cu pensiile inghetate din 2011, altii din 2017 si sa nu intreprinzi chiar nimic, nimic, caci asta e buba de fapt! Si, spuneti, Dle ministru al Apararii, ca nu este mafie in Armata? Ai? Puteti fura cate sute de mii de euroi vreti ca vi se da 1 an si 4 luni cu suspendare de catre Justitia militara, platita tot de Dv si tot la curtea Dv, la agape impreuna, revelioane si chiolhanuri de gat, asa ca nu ma mira furaciunile, hotararile judecatoresti, pensiile inghetate abuziv, banii de social returnati cu nerusinare la sfarsit de an, avand si dopuri in urechi sa nu auziti tipetele de foame si dureri netratate ale invalizilor Armatei, fiind legat la ochi sa nu vi se faca scarba de ranile noastre supurande! Sa luati Dictionarul si sa cautati ce inseamna sentimentele de empatie si solidaritate, poate ca asa va amintiti ca exista Hristos si Dumnezeu, cat si judecata de Apoi, cat despre pedepsirea divina pentru furt de drepturi, indiferenta criminala fata de cei flamanzi si bolnavi si alte pacate, o sa le cunoasteti abia dupa ce v-ati saturat de bani si averi si vi s-a facut de duca pe lumea cealalta, la cerut socoteala pentru ce ati facut in viata asta traita chiar ca sa faceti numai rele, pacate si orori inumane!

dobre spunea...

...frustrari ,invidiosi, nesimtire in a arunca peste toti cu spaga etc ...au fost militari care au chiar condus aeroportul cand multi isi cautau identitatea in engleza invatata de la d-na Irina Nistor prin casetele video traduse...rusinica baieti , nu sunteti altfel decat guleratii pe care cu dreptate ,ii blamati. ...in 2004 fara servicii de trafic aerian pe aeroportul fara nici o facilitate radar ...mureau de foame. Eu am condus aeroportul ,intr-o misiune singulara negociata in necunostinta de cauza de RO ...DA am facut-o pentru bani dar daca stiam ce ma asteapta nu ma duceam. Numai o experienta de viata si profesionala exceptionala. ...si m-am ales si cu un cancer de grad inalt .dar mi-am asumat riscurile ...hai baga analiza administratorului si traiti in bula voastra de frustrati cu gulere albe cu pretentii de formatori de opinie. Am crezut ca e ceva de capul vostru ..hai administatorule blocheaza accesul dupa acest comentariu sincer in a-ti arata transparenta si onestitatea . Pacat pentru ca aveti si multe articole bune pentru multi pensionari militari. Sa fiti sanatosi !

Huhu Rezea spunea...

Te voi bloca in viitor pentru că nu stim care necunoscut ești.
Ești atât de nedotat că nici nu ai realizat ca acest topic este de ajutor celor care nu au primit încă legitimația de veteran în teatrele de operații.

Leo spunea...

Un necunoscut este Vasile I.
Acesta pe care-l atenționezi este al doilea. Cred că sunt în total 3.
O soluție ca să scape de sancțiune , ar fi ca în loc de unknown să pună konwn.
PS
Flavius , prioritatea 0 este ca să faci totul să obții apartamentul din Onești pe care-l amenajează acel primar de MARE ISPRAVĂ de acolo , care se gândește și la amărâți
Apoi , printre altele când ai timp şi vine oportunitatea , să "lustruiești" "PATRIOATELE" şi HIMARSURILE

Viorel spunea...

Cornele. Unii vor râde de noi (cum a mai fost cazul într-un comentariu de-al tău tot legat de religie, blesteme și Dumnezeu), Dumneze însă poate să-l pedepsească pe domnul Ciucă și pe lumea aceasta pentru suferințele foștilor colegi și subordonați, cei de astăzi și cei care au plecat. Nu este obligatoriu să aștepte până ajunge dincolo. Cei ce ne vor lua la bășcălie să nu uite că poporul român este un popor creștin / credincios până în măduva oaselor iar când nu-și găsește dreptatea pe pământ, scăparea de anumite boli, necazuri apelează la forța divină. Vin din toate colțurile țării când este o sărbătoare religioasă de amploare (ex. Sf. Parascheva). Inclusiv la stările de bucurie, fericire (botez, nunți / sănătate, fericire, etc.) sau chiar la moarte (se roagă pentru iertarea păcatelor și Dumnezeu să-l odihnească). Nu uitați cei răutăcioși că atunci când v-a murit un fost coleg ați postat pe blog diferite comentarii de compasiune. Am mai spus în alt comentariu. Mult a fost, puțin mai este până când unii vor trebui să dea cu subsemnatul pentru toate măgăriile din M.Ap.N. (mă repet pentru a nu fi acuzat / prezentate de presă și TV. iar ca să le expun într-un comentariu s-ar extinde pe cel puțin 10 coli de hârtie). Și sincer m-aș bucura să-i văd pe cei vinovați cu cătușe la mâini și lanțuri la picioare dacă se poate. Unii sunt mai periculoși decât criminalii. Criminalul a omorât un om cu sau fără intenție. Ei au băgat în pământ (conștienți fiind) zeci de pensionari militari, pensionari care au murit cu dreptatea în mână și care poate mai puteau trăi câțiva ani să se bucure de soare alături de cei dragi.

Leon spunea...

Casele de Pensii Sectoriale platesc 4600 de pensii minime( Indemnizatia sociala) in valoare de 800 de lei/luna..!!

God is busy.. spunea...

Unknown
18 septembrie 2021, 19:32
"Eu am condus aeroportul ,intr-o misiune singulara negociata in necunostinta de cauza de RO ...DA"
".in 2004 fara servicii de trafic aerian pe aeroportul fara nici o facilitate radar ."
si rezultatul:.... fara "facilitati radar".."si m-am ales si cu un cancer de grad inalt"

Ce-ai facut maaa??? Cum i-ai aterizat pe aia fara radioaltimetre,si radare de apropiere si panta de aterizare? cu stegulete??
Du-te si canta la alta masa!!

Alexandru spunea...

Bravo felicitări și multă sănătate dle Cornelius Flavius Ifrim ptr comentariul postat!

y spunea...

Dar o (mai) plătesc și pe asta! O fi plafonată la 85%?
https://www.facebook.com/iesitiinstradadacavapasa/photos/a.984579328397482/1511471745708235/

NEBUNUL spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
avianyc spunea...

Curiozitatea mea este oare care o fi algoritmul de calcul al indemnizație astfel încât Ciuca a căzut exact pe 1000 lei. O fi tot cu n pe langa n + + - - = 1000. Poate ne spune reanimatul tehnocrat.
Sau ....Mares ,care din cate vad este plecat in documentare la Marisel iar M la Oradea.

Auziți M si Mares ce zice badia Ciolacu despre ....pensii. D-apai comentatorii!!!!😴

https://www.facebook.com/776571519096433/posts/4394797300607152/?sfnsn=mo

Iulian Mareș spunea...

Camarade....
multe din enunturile dumitale pot fi discutate si/sau nuantate, insa cu acesta nu pot fi de acord, dar sub nicio forma: ”ACȚIUNEA MILITARĂ DE RĂZBOI ÎN 1989”.
Privind Afganistanul...eu nu consider ca optiune politica poate fi categorisita ca una militara! Militarii executa un ordin/o directiva politica prin mijloace militare si, uneori, non militare, dar a crede ca o forta armata poate democratiza/redemocratiza(!?) o tara si un popor, ca sa nu mai spun ca acesta este aproape in relatii sociale feudale, este nu numai o greseala dar si o imposibilitate actionala si conceptuala!
Nu-ti fa tu probleme pt banii ”pierduti” de US pe materialul militar abandonat: el a fost scazut odata cu iesirea din granitele US! Apoi tiparnita de bani si FED stiu bine ce au de facut, atat timp cat $ are o arie de cumparare enorma, fata de euro! Vorba evreului: fie $ cat de mic, apleaca-te si ia-l!...ca maine va fi mare!

Iulian Mareș spunea...

Aurica,
omul este un nemuritor si eu cred in reincarnare, intrucat nu putea acumula atata prostie intr-o singura viata! La nivel de pluton, pistolarul 2 nu poate face diferenta intre optiunea politica, cea-politico-militara si pur militara precum si dintre actiuni militare proprii unei invazii si operatiile post-conflict! In rest, tu crezi ca el a auzit in ultii 22 de ani de pensionat de legile si obligatiile internationale ale ducerii razboiului, de riposta graduala, de Reguli de Angajare? Nu auzi ca talibanii trebuiau sa dispara nu adusi in fata judecatii? de fapt nici nu prea stie cine erau talibanii...teroristii internationali din DAECH/ISIS! Ea, Armata, trebuia sa-i urmareasca pe tot globul si sa-i likideze!
Asa procedeaza armatele tarilor democratice, cum a procedat el in 89!
Tu iti dai seama ce se intampla?...judecam fapte de nivel mare din 2021 cu minimalele cunostinte avute in 2000! Te doare mintea!...insa are limbaj de caporal, cu 2-3 clase, a la 916!

Iulian Mareș spunea...

Element de masurare a prostiei generale si in particular, militare!
Oamenii nu sunt egali, doar sansele! Sansele ti le faci tu si mai vin si prin Destin!
Cum mi-am facut eu sansele puteai si tu, insa superficialitatea si comoditatea ti-au invins vointa! Diferit de tine, eu ma fericicesc pt efortul meu, insa nu te maculez pt nulitatea ta! din cand in cand, firesc iti mai aduc aminte ca la capitolul carte esti mai jos decat atunci cand ai fost inaltat la grad; deh si timpul a lucrat impotriva ta, mai ales cand nu ai avut date consolidate!

Leo spunea...

BRAVO Stelică.
Am să urmăresc acest dosar în care sigur te vei întâlni iarăși cu HUO!norius.
Dar mai ai probatoriu pe care să-ți întemeizi cererea ?
1026 este Regimentul 30 Gardă care împreună cu parașutiștii de la B. 64 Titu au fost de bază la București

Huhu Rezea spunea...

@Flavius
Acum... nu te gândi că poți scrie aici tot ce ți-au interzis cei de pe FB. Bălăcărelile și blestemele nu ajută pe nimeni.

Leo spunea...

A căzut și penultimul fanion pt. SF de 1450 lei
Dosar 448/98/2018
14.09.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: S8 Completul 15 recurs NCPC
Tip solutie: Dispune rejudecarea
Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a CCR cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 1 din nota la Anexa IV/1A din Legea cadru nr. 330/2009 şi art. 6 alin 1 din OUG nr. 1/2010. Respinge ca nefondată cererea de sesizare a ÎCG cu pronunţarea unei hotărâri prealabile. Admite recursul. Casează în parte sentinţa recurată şi rejudecând respinge cererea reclamanţilor faţă de IPJ Ialomiţa ca neîntemeiată. Menţine dispoziţiile sentinţei privitoare la soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a IGPR. Definitivă. Cu drept de recurs în 48 de ore de la pronunţare în ceea ce priveşte cererea de sesizare a CCR. Pronunţată prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre 32/2021 14.09.2021

Huhu Rezea spunea...

Ramâne bătut în cuie cuantumul compus al soldei de funcție, până în 2022, așa cum a fost reglementat de OUG nr.1/2010 și L 285/2010. Pe lângă CIF x 197,33 solda de funcție mai cuprinde sub formă de sume compensatorii elementele salariale prevăzute în L 330/2009 dar care au dispărut din legislația ulterioara anului 2010.
De asemenea, este de reținut că sumele compensatorii din componența soldei de funcție în cuantum compus nu participă la determinarea altor elemente salariale care se calculează procentual din solda de funcție.
După finalizarea aplicării Legii 153/2017, deci în anul 2022, cuantumul compus al soldei de funcție, majorat conform art. 38 din legea salarizării, se va suprapune cu cuantumul soldei de funcție calculat ca produs dintre coeficienții din Capitolul 1 al Anexei Vi a L 153 și salariul minim pe economie.

Huhu Rezea spunea...

După 2022 nu vor mai fi diferențieri în privința mărimii soldei de funcție pentru militarii care au același coeficient de funcție.
Pensionarii nu vor beneficia de aceleași solde de funcție dacă nu se reintroduce actualizarea în L223/2015, eliminată prin OUG 59/2017.
De aceea am insistat ca Pl x 199/2020 să aibă un articol unic care să reintroducă actualizarea.

Iulian Mareș spunea...

Mister,
Din câte ai observat dezavuez cultura de Facebook și Instagram!

Iulian Mareș spunea...

Cel mai bine explica Sorin Baltariu... in rest tromboane de studios cu liceu la bază și la vârf!

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
O rugaminte:
-Cand a i întrat în vigoare legea privind obligatia contribuțiilor individuale pentru pensie? 2000 sau 2001?

Huhu Rezea spunea...

Legea 19/2000 privind pensiile in sistemul public a intrat in vigoare la 01 04 2001
Până atunci nimeni, civil sau militar, nu a platit CAS.
Legea a introdus sistemul contributiv de calcul pentru viitor, Pentru trecut s-a convenit ca toata lumea beneficiaza de pensie contributivă pentru perioada in care s-a aflat sub contract de munca. Ca si cand ar fi platit CAS.

Cezar spunea...

Stiti ca Mares...nu are o pagina de fb?
Oare de cee??
1..nu.i capabil sa o deschida
2...i se cer datele de identificare si cum el îi omul fara umbra e cam greu..

Calinmihaib spunea...

Iulian MAREȘ:
..continuând ideea din final(cu $.."mic" ..),..EL.."$" = "mic" sau "mare"..(sic!), este "marfa universa lă"..,multi funcțională și multi- potentă..!

Leon spunea...

CAS o platea Angajatorul la Total fond de Salarii:
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/protectie_sociala/pensii/2018_Evolutia-valorii-cotelor-CAS.pdf

Iulian Mareș spunea...

Mulțumesc...

Huhu Rezea spunea...

Da dar nu era contributie personală cum spun neavizatii, multi politicieni, ca ei au platit-o dar militaroi nu.

Leon spunea...

Doamna Doina Parcalabu, fost Presedinte la CNPP, a spus de cateva ori la Tv acest lucru, dar Neavizatii n-au retinut acest aspect si o tin langa in continuare cu aceasta Contributie !
Mai mult ca sigur ca si Fortele Armate plateau ceva asemanator din Bugetele alocate ..!
De altfel, dupa 01.04 2001, si militarii au platit aceleasi procente(CIBS) ca si civilii(CAS)..!!

Huhu Rezea spunea...

Militarii au platit CIBS 5% în perioada 04 2001-31 12 2010. După 01 01 2011 au plătit CIBS egală cu CAS.

dobre spunea...

Am intrat cu contul google , singura optiune valabila ptr mine. Ma numesc Dobre.Daca stiam o faceam de la inceput. Cat despre dotari mama natura poate fi generoasa daca esti sincer cu ea. Forma strica fondul. Nu intru in polemici tehnice cu profesionistul 75 dar sigur nu trebuie sa stie ca se zbura procedural ,pe ruta cu rapoarte de pozitie ,astia nu aveau nici o clasificare a spatiului aerian..in Kabul era un spatiu clasa D, vezi si evita , TWR Kabul stabilea numai secventa de aterizare.,pista trebuia largita si asfaltata fara inchidere ,deminari ziua /marcare piatra rosie mina /albe zona sigura ..doar ca noaptea unii localnici mai schimbau pietrele...mai sarea cate unul in aer..etc.22 de tari din NATO timp de 11 luni cat am stat au trimis ce aveau mai calificat pentru ca astia sa nu moara de foame..dupa 2009 americanii le-au donat un radar militar de apropiere /publicat in AIP/AFG/ICAO..diseminarea facilitatilor..complicat.si daca tot imi spui de dotari intelectuale mai putin docte in a intelege mesajul tau de mare intelepciune si rafinament cum ca NATO /romanii sau intors invinsii ,prezenta inutila ..esecul real este al localnicilor care s-au obisnuit ca altii sa munceasca pentru ei. In rest sa fiti sanatosi la minte si la trup !

Iulian Mareș spunea...

Reincarnatule,
Nu-ti cere nimeni nimic. Un simplu cont și atât...
Nu te mai kinui căci îmi displace FB. Prietenii ori ii sun la telefon, ușă sau ma întâlnesc cu ei...
Din dezvăluirile recente FB își spionează abonații...eu nu am kef, pt că sunt multe alte metode și asa...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Unknown, Wooow!

Huhu Rezea spunea...

dacă știai să intri pe profilul contului scriai acolo Dobre și terminam cu un NIMENI.

jupderval spunea...

BRAVO LUI !. Nu stiu cine este acest om , dar daca ar mai fi inca 10 ca el, MAPN ar trebui sa isi puna serioase intrebari in legatura cu ACESTI VETERANI DIN TEATRELE DE ACTIUNE , ale nimanui, care nu au adus nici un beneficiu Romaniei

Iulian Mareș spunea...

...🤣😂,
Reîncarnat, dar cu FB!...
Ti-au cerut CNP și seria de la CI?

dobre spunea...

Dobre. Am intrat d-le cu profilul plutonierul de rit vechi si am primit feedback negativ de la voi, pentru ca am mancat prea multa carne si m-am desteptat ...si ca am inceput sa dau ordine la ofiteri..nu credeam ca mai aveti in softul aplicatiei panflete comuniste.actuale oricand...dai caporalului putere si se crede general ..dar tot cu minte de caporal cu radacini in familia STRIGIDAE si nu numai. Sunteti gomosi ,rautaciosi ,incercati sa fiti mistocari cu cine va permite coalizand dulaii de serviciu din bula voastra de frustrati impotriva unei alte pareri .Recomand studierea DEX URBAN despre idiotii functionali..rodul final al scolii. Voi chiar credeti ..cu aceasta atitudine ,ca viata mea si altora graviteaza in jurul vostru ? Ati devenit politruci de rand...si ca sa intru in preocuparile normale ale unui pensionar militar /reactualizat /recalculat /ferit de o posibila supraimpozitare ,pe decizie /contributia unui nimeni -5,8538 Pct pensie/mediu/anual...mai mare putin cu 223 / Tu mai Strix Aluco cu pretentii de Uralensis ce punctaj ai dupa o munca dedicata si cinstita ? ..si mai ai tupeu nesimtit sa jignesti oameni cu o alta parere .vi sa umflat capul si voua ..eu raman cu pensia mea ..sa fie la voi !

Cezar spunea...

Si nr telefon si e.maill...gogosare
🤣🤣🤣🤣

NEBUNUL spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
ED spunea...

Va rog, cei pensionati, indiferent ca ati fost in TO sau nu, sa nu va mai muscati unii pe altii!!! Va explic eu faza subversiva la legea in cauza: de cei 1000 lei beneficiaza si acei militari care au trecut in mod aventurier prin armata, adica au fost angajati doar 6 luni, 1, 2 sau 3 ani in armata, apoi s-au plictitist si si-au dat demisie!! Numai ca in scurta perioada din armata, respectivii au fost si in TO!!!Asadar, nu trebuie sa fii pensionar, ca sa fii veteran si sa primesti 1000 lei pe luna moca. Ci poti sa ai si 21-22 ani, si sa iti fi dat demisia, dar mai inainte ai fost in TO!Si asa ajungi mare veteran la 21-22-25 ani,ai plecat si din armata si ai si 1000 lei pe luna!!!

Aceasta este dedicatia legii si ca de obicei, cei nevinovati ascund pe marii smecheri!!!Nu sunt 1, 10 sau 100 in situatia asta, ci ... cateva mii!!!

Ce sa va mai zic?Pai doar se stie ca s-a procedat asa!!Se angaja baietul viitor veteran, informat si cu spate, fix la unitatea desemnata sa plece in curand in TO!!!Dupa ce lua 15000-27000 de dolari pentru 6 luni (in functie de perioada si grad), pac demisia. Sau, marca o alta misiune dupa 6 luni de repaus, dar detasat la alta unitate desemnata sa plece!!Si tot asa!!Apoi si-au bagat papucii in ea de armata!!!Iar azi dau cu flit celor ceu zeci de ani de cariera in spate!!!

Va rog sa nu mai spuneti la nimeni!! Seara buna!

ED spunea...

Mai,Dobre!!!Ia zi tu cum e faza!?Un caporal cu un an vechine in armata si 6 luni in TO!!Si-a dat demisia dupa TO,ca cica nu erau de el banii de caporal!!Iar pana la pensie era cale prea lunga sa mai piarda vremea in armata!!Acum e bisnitar pe olx!!!Dar dupa lege,primeste si 1000 lei pe luna,ca deh, este veteran si el!!!Chiar daca nu are 25 ani!!!Iar un parlit de subofiter de pe acest grup,cu 12 ani vechime si trecut in rezerva pe caz invaliditate ca a sarit intr-o mina in aer,are pensie cam tot am 1000 lei!!Sau cu vreo 100 lei mai mult decat indemnizatia caporalului cu un an vechime in armata!!

Mai, Dobre!!Exemplul este real!!Ti se pare oabla treaba!?Pentru ca indemnizatia de veteran nu este consitionata de iesirea la pensie!!!Ci poti sa iti dai demisia linistit inainte de demisie si tot veteran esti si tot 1000 lei ai ca indemnizatie!!!Ti se pare oabla smecheria?!

Calinmihaib spunea...

Iulian MAREȘ:
..o întrebare: cine e
Sorin BALTARIU..din comentariu..?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Dragii mei șogori, Mârlănie mare cu 1000 de lei astia! Daca Ciuca nu se ducea in Irak, nimeni altcineva nu dadea acesti bani. Asta ar fi una. Acum si pe-a doua: Dar daca Ciucă nu era sluga lui Iohannis si agent infiltrat al serviciilor, ca nevasta-sa, iar nu se dadeau acesti bani! Noul ministru al Apararii trebuie sa fie unul care a iesit in grad de invaliditate, sa fie infiltrat de-al SRI-ului si sa fie sluga la Iohannis, ca sa ia si invalizii 1000 de lei! Fiecare cu sfantul lui securist-turnator si slugă la Imparat, nu? Mai e vreo categorie care sa merite cei 1000 lei? Aha: ,,Neterminatii,'' care bietii de ei au iesit fortuit la ordin si li se scot toata viata ochii pentru niste manjeli de fofei sa nu maraie in front catre NATO, si lor le trebuie, ghici, un ministru tot ,,neterminat,'' sa fie sluga lui Muilă din prepeleac si securist ca sa le poata acorda blestemata aceea de 1000 lei! Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul cu gandul la cei 1000 de lei ciucălăi, vai de ei! Apropo: Hai sa facem si noi calcule jmecheresti, cam cate lumânări ar putea sa-si cumpere ciucalăul imbălsămat din sicriul de pe catafalc din acea 1000 dă lei paralei? Ei?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Dragnea a varsat bena unei Rabe de 16 tone cu grele vorbe pe Realitatea tv, de i-a facut pe unii praf si pulbere, intr-un interviu de curse, ce poate fi citit la Stiri pe surse, pe Muilă flegmuindu-l in silă cum securanii îi citeau rapoartele cu toate convorbirile telefonice, cât a stat hău la bulău, cat si alte chestii despre turnatori si turnatorii de otelarii, in care o implică si pe Sfanta Veorică, afirmand ca tot PSD-ul e plin de vicii si vandut la servicii, mai va nu-i otova si Firea, care cu incă unul stau față de servicii mai hacana! Cititi si o sa va cruciti! Uitasei, in alta ordine de idei, ca doi bețâvani doldora de bani, si ar hi Cățos, care libidinos a baut ca o streche tocmai la Vama veche, dar si Organ, care a baut pahar dupa pahar la o terasa pe trotuar, cantandu-i un boșketar la ureche cum alegerele de partid le va pierde, drept pentru care a scos nenorocitul din poznare cateva sutare sa i le dea pentru cantare! Haida-ha si hai, liberareee! Este ca, pentru evenimente de explicat, e mai bine sa va scriu la modus rimat?

Iulian Mareș spunea...

Reincarnatule.....
dovedesti prostie enorma! nr de telefon si o adresa de mail? ... astea se gasesc oriunde sa-ti faci un cont, iar adrese de mail poti face cate vrei..., Paraditule!

Iulian Mareș spunea...

Calinmihaib,
da, un comentator (primul) si cel mai emblematic, din linkul postat de el!

Iulian Mareș spunea...

Cred ca exagerati! Nu exclud cazuri de genul prezentat de dv, insa nu trebuie generalizat la 27.000 $ sau sazuri cu miile...

Iulian Mareș spunea...

Cornelinsson,
Ciuca are mai multe misiuni externe si nu statea el, general 4**** in acesti bani, cu toate ca acesti 200 Euro inseamna ceva, mai ales in ROU!
Din cate am auzit, acest mod de recompensa a militarilor veterani din TOpEx se practica si la altii de prin NATO, asta conducand gandul spre o aliniere si/sau impunere externa pt ca acolo unde au fost timp de 6 luni au simtit RĂUL la fel!

CEZAR spunea...

IULIAN MARES..
ai auzit ce spune..ED
19 septembrie 2021, 21:42

CUM AI RATAT-O TOCMAI TU......!!!!

Viorel spunea...

Un om care ne-ar fi făcut dreptate. Merită titlul de Veteran în propria țară.
Troiţă pentru Coroi, ultimul haiduc al Botoșanilor: CUM a devenit erou rebelul ajuns ofiţer de Securitate
Un bandit interbelic, Gheorghe Coroi, este considerat un adevărat erou şi o mândrie locală de sătenii dintr-o comună botoşăneană.
”Lua de la bogaţi şi dădea la săraci”. Domnul Ciucă este mic (,) copil pe lângă Coroi. Dânsul a luat de la noi și a dat la americani.
https://www.botosaneanul.ro/stiri/troita-pentru-coroi-ultimul-haiduc-al-botosanilor-cum-a-devenit-erou-rebelul-care-a-devenit-ofiter-de-securitate/

ED spunea...

@Iulian Mareș. Nu exagerez deloc!!!Vedeti ca de vreo 15 ani,fluctuatiile de cadre si soldati angajati din armata sunt extrem de puternice!!!In sensul ca din ce in ce mai multi militari,se angajeaza,stau o perioada scurta sau in orice caz nu asteapta pensia,si pleaca prin demisie!!La demisii predomina cele ale soldatilor profesionisti!!!In mod deosebit in teritoriu!!Vedeti ca in teritoriu nu este asa cald ca la structurile din Bucuresti!!Unitate operationala astazi cu deficit constant de 30% de soldati/gradati.Singura data cand a fost ful incadrata in ultimii 15 ani a fost exact la cele 6 misiuni in TO!!Aceeasi reteta:oamenii se angajau,mergeau in TO,apoi demisia!!!Toti acestia sunt veterani!!!Sa retineti ca in decursul timpului un maxim de 25% dintre soldatii si gradatii angajati initial au mai asteptat sa iasa si la pensie!!!Ceilalti au plecat fie dati afara cand nu aveau drept de pensie,fie prin demisii!!Va dau un exemplu de misiune UNAVEM III.Niciunul dintre soldatii si gradatii cu care am fost in misiune nu a mai iesit la pensie!!!Dar toti sunt acum veterani!!Nici la subofiteri si la ofiterii de generatii mai tinere, treaba nu este asa roz!!Unitate CBRN ealon a armatei.Mai are ..2 ofiteri incadrati, ceilalti au plecat din sistem prin demisie,majoritatea cu cate o misiune in TO!!Si ei sunt veterani!!

Cat priveste valoarea indemnizatiilor de 15000-27000 dolari pentru 6 luni?!!Ce este exagerat?!!Vedeti ca indemniatiile din TO nu mai sunt cele de la primele misiuni!!Un soldat primea la Iraqi Freedom 70 de dolari pe zi,iar un cadru ofiter primeste acum 140 dolari pe zi!!Ia faceti calculul!!Ies 15000-27000 dolari pe luna?!!Desigur!!Sa luam un exemplu de subofiter angajat pe indirecta si apoi demisionat!!2 ani vechime in armata,dar prinde un TO cu 130 dolari pe zix30 zile=3900 dolari pe luna.6 lunix3900 dolari=23400 dolari!!Demisia si o indemizatie de 1000 pe luna!!Dar la 3-4-5-6 misiuni!!Pai prost sa fii sa nu pleci din armata fara sa mai astepti pensia!!

ED spunea...

@ Diurnele de azi!!Atentie sunt in ....euro,nu in dolari!!https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/diurne-mai-mari-pentru-militarii-din-misiuni-mapn-au-crescut-riscurile-la-care-sunt-supusi-1248134

ED spunea...

Inca o data intervin!!!Indeminizatiile pentru TO nu se acorda doar militarilor pensionati,ci si oricarui venetic prin armata si care prin diverse mijloace a ajuns in TO!!!Iar apoi si-a dat demisia!!Va dati seama ce misto este sa fii veteran la varsta de 23 ani si sa primesti de la stat 1000 de lei pe luna,cat pensia unor cetateni pentru 40 ani de munca?!!De aceea am spus ca legea este cu dedicatie,pentru niste ciumpalaci si pitipoance care s-au angajat in armata pe perioada mica, cu un scop precis - sa ajunga in TO sa castige 120-14o euro pe zi si sa o taie din armata prin demisie!!!Apoi s-au gandit sa isi traga si o indemnizatie de veteran de 1000 lei pe luna, la fel ca cei care au stat pana la pensie in armata si asa aparut legea!!!

Sa ne gandim la faza!!!Veteran la 22-30 ani varsta,la fel ca unul de 101 ani varsta care a luptat la Cotul Donului?!!Chestia asta doar in Romania se putea intampla!!!

tehnocrat spunea...

S-a propus impozitarea diurnelor pe ultimii cinci ani, deocamdata la soferii de TIR, ghiciti cine urmeaza si ce efecte dezastruoase pentru 'ciucalioti".ii compatimesc, sincer mai ales ca majoritatea au platit bani grei si au dat blanita la bataie pentru toata sefimea ca sa ajunga acolo.

Cezar spunea...

Ce mult ma bucur ca in sfirsit a aparut o voce..din interior..care prezinta MAREA MIZERIE DIN ARMATA..
SA SPERAM CA.I DE BUN AUGUR..
BAGA ED.....🤣🤣🤣

Iulian Mareș spunea...

ED,
Am cam priceput unde bateți, însă nu vad ce este ilegal?
Consider xa sunteți pornit împotriva SGV și nu va înțeleg, pt că bănuiesc ca știi cum un civil poate deveni SGV și mai ales ce etape trebuie sa parcurgă pt o misiune externa!
Vi se par bani mulți, însă eu va informez ca sunt putini, printre cei mai putini din NATO! Dpv al meu sa fie cât mai mulți cei care stau 3-4 ani ca SGV și țării ii va fi mai bine!
Eu as fi trecut în lege 1000 lei pt misiunea de 6 luni și proporțional pana la cei 2 ani, făcuți de mine!
Când ați auzit sintagma ca Armata României executa cea mai avansata și profesionista Politica Extera a ROU, este ca nu v-ati gândit la cărămidă cea mai de jos, SGV,?

Iulian Mareș spunea...

Te referi la Reincarnatul Aritmetician? Ia uite ce vioi este strâmbul după 40 de cicluri de viață în prostie pură!

Alexcta spunea...

Sa-mi spună si mie cineva, cine îmi plătește cele 70-100 de ore lucrate in plus in fiecare luna timp de 5 ani ca sa fac/completez turele colegilor plecați in ,,teatru''?

Cezar spunea...

Iulian Mares..iti raspunde documentat..Alex
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Iulian Mareș spunea...

Alexcta!
Știi bine ca efortul în plus nu ți s-a răsplătit și nici nu ți se va plăti, mai puțin plata orele de noapte, prin metodologia consacrată!
Stiu bine ca în ekipe mici preluarea sarcinilor unui coleg plecat în misiune, concediu, curs, spitalizat sau alte situații...
Acum și eu pot spune ...tu nu ai fost plecat? De ce? Exista restricții pt un militar în a-l limita sa facă raport în vederea selecție și pregătirii unei misiuni?
Pt că Reâncarnatul nu are cum sa dea soluții decât pt înlocuirea plantoanelor de noapte îți dezvălui eu o solutie: colegul admis la selecție sa spunem admis la pregătire. Ținând cont ca vizita medicala si testarea psihologica dureaza, verificarea aptitudinol de conducere Au, vaccinările, pregătirea centralizata în tara și afara...cam 3 luni, ulterior 6 luni misiunea, apoi vizita medicala și concediu pt refacere se impune DETAȘAREA cuiva pt cel puțin 9 luni.
Eu am văzut asa ceva însă obținerea unei detasari tine de înțelegerea șefilor care pot emite Ordinul de Detașare.

Alexcta spunea...

Controlorii de trafic aerian au fost și sunt foarte puțini în toată țara. Dacă îl detașezi pe unul, creezi aceeași problemă în alt loc.

Cezar spunea...

🤣🤣🤣🤣😛😛😛😜🤪😝🤑
Te.a lamurit?

Cezar spunea...

Rezolva Mares
🤣🤣😛😛🤐🤪😝🤑🤑🤑

Iulian Mareș spunea...

Alexcta,
Cunosc bine problema, am in familie un fost controlor de trafic aerian! Pt amuzament explicati si Reâncarnatului ce inseamna si cu ce se mananca specialitatea asta...; nu cred ca aveti sanse sa va inteleaga, el fiind toata cariera doar specialist in planificarea plantoanelor pe companie!

Iulian Mareș spunea...

Alexcta,
Cand SMFA a condus de 2 X aeroportul din Kabul trebuiau sau nu controlori de trafic aerian si buni vorbitori de limba engleza? Trebuiau! Era o misiune nationala? Era! de unde sa-i iei? Din cei existenti..... :))
Exista o rezerva de personal din aceasta specialitate? ...ma indoiesc! Sau...exista fosti controlori, insa au grade si functii mari si nu-i poti repune in aceste pozitii, nu merge!

Iulian Mareș spunea...

”Te-a lamurit?” :))
...ce sa intelegi tu, cand nu ai avut in toata viata dreptul de a muta un soldat de la o companie la alta?

Alexcta spunea...

@Iulian Mares
E chiar mai greu decât pare: nu poți detașa un controlor de la elicoptere, transport, școala ori de la eșalon ca sa facă tura la Vânătoare. Aceștia au nevoie de pregătire îndelungata pentru a putea face tura.

ED spunea...

@Iulian Mareș!!Nu cred ca ati inteles esenta!!!Asa ca desenez!!!Nu are nimeni nimic cu calitatea de veteran a SGV sau altcuiva!!!La urma urmei si eu sunt veteran!!!Dar imi incasez indemnizatia cuvenita,dupa ce am iesit la pensie!!!

Numai ca indemnizatia de veteran nu se acorda doar daca esti pensionar!!!Ci si daca esti trecut in rezerva prin demisie sau altfel,fara drept de pensie!!Si asta a creat portita imoralitatii!!!Deoarece sunt mii in special dintre SGV,dar si sute de cadre care au stat in armata cativa ani,au mers in TO,au trecut in rezerva fara drept de pensie, asica prin demisie inainte sa implineasca varsta de 25,30 sau 35 ani!!!Iar de la 1 ianuarie primesc 1000 lei lunar!!!

Ati inteles acum?!!Daca era o lege morala, ar fi trebuit conditionata acordarea indemnizatiei,abia dupa iesirea la pensie!!Cine are pensie militara sa primeasca indemnizatia dupa iesirea la pensia militara,cine si-a dat demisia sa primeasca indemnizatia dupa iesirea la pensia civila!!!Nu ca acum cand primesti indemnizatie dupa 2 ani de armata in care ai bagat 1 TO!!Cum sa primesti indemnizatie de 1000 lei pe viata dupa numai 2 ani de armata??! Pa astia sunt bagabonti,nu sunt ostasi!!!

Ati inteles acum?!!!Eu insumi cunosc multiple cazuri de sgv,dar si un ofiter si vreo 3-4 subofiteri demisionati din armata inainte se implineasca 25-30 ani!!Dar care au fost in TO!!!Ei uite ca acum desi au stat in armata doar cativa ani,primesc 1000 lei pe luna!!Cel mai in varsta are ...39 ani!!!Dar poate la fel de bine sa aiba si 22 ani!!Aici a fost dedicatia legii!!!Nu pentru veteranii pensionati,ci pentru aurolacii care au trecut fugitiv prin armata si au trecut si prin TO!!!

Ce spun eu incurajeaza si fenomenul aventurismului in armata!!!Daca vrei sa faci rost de 1000 lei pe luna moca,du-te 1-2 ani in armata,baga 1 TO si da-ti demisia!!!Si asa ajungi mucios la 25 ani avand 1000 lei pe luna dati de armata la care ii arati degetul mijlociu!!!

CEZAR spunea...

@/Alex,
Ai vazut ce simplu a fost pentru Mares..stie tot..??
O singura conditie ": nu care cumva sa faca el ceva ..practic si palpabil..!!

CEZAR spunea...

@/ED
Nu a inteles Mares-stie tot !
Fa desenul in culori cu ..carioca..asa poate ..poate !
NB
Va dati seama citi bani au fost SIFONATI din fondul de salarii si pensii ?
Si ne mai miram ca Ciuca..a facut pauza cu PLX-199 !!
Baga ED....poate ajunge si la organul de control financiar militar si nu numai!
Cineva ..a vrut SA-SI FIDELIZEZE un nucleu electoral DUR..pe principiul REVOLUTIONARILOR lu papa ILESCOVICI!
Nu mai dezvolt caci deja ..vomit....

Leon spunea...

Sa nu exageram !
Legea 168/2020, a intrat in vigoare in februarie 2021, odata cu publicarea Normelor!
Probabil ca au fost cateva cazuri de demisie dupa intrarea in vigoare a legii, dar in niciun caz civilii nu au venit in armata ca SGP-isti cu acest scop in perioada 2001- 2020..!
Cine doreste sa primeasca bani de la Armata devine REZERVIST MILITAR, si cf.L.115 publicata in MO nr.603 din 17.06.2021, beneficiaza de solda de GRAD si 30% din Solda de FUNCTIE, in fiecare luna fara sa fie prezent la UM..!

Iulian Mareș spunea...

Prietene,
Nu te uita în gură handicapaților de mai jos...
Elicopterele zboară la vedere, alții instrumental. Nu întru în detalii și fineturi pe care nu am cum sa le stăpânesc! Pana la urma eu am expus o soluție viabila, pricipala, nu a făcut teoria bilei (testicolului) stâng sau din dreapta!
I esență , ai făcut raport ca nu ești de acord? ...sau ...

Calinmihaib spunea...

.Iulian MAREȘ:
..da,au dat "șpagă".. să se..întâlnească..
(..si..) cu MOARTEA..!,cu care te poți întâlni..ca militar..chiar și neparticipând în..TO
..!
..revenind..: ca să trăiască la un"anumit standard", persoana a ales să.."se facă".. militar.!;în perioada de început a misiuni lor în "TO", persona lul "era recrutat /selecționat" dintr-o.."masă" MARE de MILITARI, pt. un NUMĂR MIC de LOCURI .., așa că..calea.. "șpăgii" era deschisă ..!
..deci era(..și este
încă.."firesc"( în ROMÂNIA..!) să se dea.."șpagă"..atunci
pt."recrutarea"..pt.misiuni "TO"..!

Iulian Mareș spunea...

Leon,
Cam asa sta treaba, nu prostiile Reincarnatului...
Au fost câteva valuri de plecări prin demisie pt MI, care i-a și făcut la foc automat subofiteri:
-Jdm;
-pompieri.
*Oare ăsta (C) nu s-a saturat sa știe toți ca el e prostul din curtea scolii?

ED spunea...

@Leon!!!Faceti o mare eroare!!Nu doar demisionatii de dupa intrarea in vigoare a legii 168 beneficiaza de indemnizatia de veteran!!!Ci si toti demisionatii de dinainte de intrarea in vigoare a legii veteranilor,beneficiaza de indemnizatie de veteran de 1000 lei!!!Va readuc aminte ca TO exista inca de prin 1995,de cand cu Angola!!!Sunt mii care au fost in TO inainte de aparitia Legii 168 si care si-au dat demisia din armata dupa un numar de ani!!Darin scurtele perioade cat au stat in armata au fost si in TO!!!Toti acestia sunt veterani si beneficiaza de indemnizatii!!!Doar eu cunosc personal cazuri cu 2-5 ani de armata,cu o misiune sau doua in TO,varsta maxima actuala 30-40 ani si in rezerva de peste 10 ani!!Na,veterani si 1000 lei pe luna!!Despre asta discutam!!!In principiu,sunt soldati si gradati cara au plecat prin demisie!!!Dar mai gasim in aceeasi situatie si sute de subofiteri si ofiteri!!Sa stiti,ca mai ales dupa anii 2005,demisiile sunt o moda in armata,nu mai sunt exceptii ca pe vremuri!!!

Leon spunea...

@Ed, LEGEA nr. 384 din 10 octombrie 2006
privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, a dat posibilitatea acestora sa demisioneze dupa incheierea primului contract de 4 ani !
In activitatea mea de 31 de ani, n-am avut niciun coleg care sa plece din Armata prin Demisie, dar acum in ROMANIA EDUCATA, este posibil orice, mai ales ca 40% din randul Tinerilor sunt Analfabeti Functionali!
PS. Am si eu o cunostinta(SGP-ist) care a plecat din Armata prin desfintarea Functiei, si in prezent lucreaza la un Service auto, probabil pe salariul minim pe economie, 1386 lei net; cred ca-i prind bine acesti 1000 de lei lunar, are 2 copii la scoala, iar sotia n-are serviciu(a avut 2 plecari in TO)..!

Iulian Mareș spunea...

ED
Cred ca nu avem aceeasi lungime de unda!
Este total anacronic sa fii veteran si sa beneficiezi de unele drepturi (Fi-in cazul nostru) dupa iesirea la pensie! Ce am cazut toti in cap? ...daca mori pana la pensionare?...ramane familia cu o hartie?
In armatele moderne, militarii sunt lasati ”la vatra” dupa un numar de misiuni (Ex. pilotii) sau o perioada de timp in care au participat la campanie!
Daca un razboi tine 4 ani, nu veti mai gasi un militar executant continuu pentru cei 4 ani! La 1 an, 2 (dupa 1-campanie) tara îi multumeste si-l trimite la odihna binemeritata!
Dintr-un razboi nimeni nu iese intreg, fizic sau psihic!

Cezar spunea...

@/ED
ATENTIE..SI MARES este un "linge blide"de veteran..du pa ce a frecat duda 2 ani prin Congo
Tot se lauda ca are 2..pensii
A
ACUM SPAIMA MARE ESTE SA NU LE TAIE MACAROANA..ORICUM RAZBOIUL PRINCIPAL A FOST PIERDUT IN 3 ZILE..DUPA 20 DE ANI DE RISIPIRE A RESURSELOR NATIONALE INUTIL..INCLUSIV A VIETILOR OMENESTI
ASA CA NU TE LASA MANIPULAT DE PLAVANUL ASTA
BAGA MATERIAL...🤣🤣🤣

ED spunea...

@Iulian Mareș!!!Nu avem precis!!!Indemnul dvs.suna cam asa!!Bai,baieti,care aveti nevoie de lovele de la armata,dar fara sa stati prea mult in armata,faceti asa!Panditi angajarile la armata doar la unitatile desemnate sa execute misiuni in TO!!Dati din coate sa va angajati,bagati 120 zile misiune la 120=140 euro pe zi!!!Apoi puteti sa va dati demisia!!Si apucati-va de altceva mai pasnic,cat inca sunteti tineri!!Ca aveti oricum 1000 lei lunar asigurat!!

Domnule!!!Acest aspect este profund imoral si incurajeaza decadenta armatei!!Pai decat sa mai stati pana la pensie in armata,merita mai degraba sa bagi cate misiuni poti in TO si sa iti dai demisia pana faci 30 ani!!Tara plateste,armata devina naveta du-te vino!!!Plus lezarea demnitatii adevaratilor vetereni cati or mai supravietui dintre ei!!