Un produs Blogger.

luni, iunie 27, 2022

Completul Curții de Apel București a umplut cu prostii Motivarea anulării Deciziei Curții de Conturi privind actualizarea pensiilor militare în anul 2017

77 comments

In memoria mesterului popular, PETRE IACOVOIU, Vâlcea Pentru a decide astfel, pe fond a invocat dispoziții din OUG nr.59/07 08 2017, ordonanță inaplicabilă la data de 30 06 2017, data actualizării potrivit L 152/2017, intrată în vigoare la 30 iunie 2017. Se aventurează în a cita din decizii ale Curții Constituționale care privesc excepții ridicate față de dispoziții din aceeași ordonanță de urgență neaplicabilă la data de 30 06 2017

De asemenea, judecătoarea Mădălina Elena Vladu-Crevon comite o gafă elementară pentru un jurist, nereușind să identifice, ca și Casa Sectorială,  care este excepția de la articolul 59 din Legea nr.223/2017 în ordonanțele care au reglementat indexările. 

Excepția este valorică doamnă judecătoare, de 5%, și 5,25%, nu cu privire la aplicarea în timp a indexărilor din 2016 și 2017.

Ajunge la concluzia stupefiantă potrivit căreia indexările din 2016 și 2017 au fost temporare, aplicabile numai în anii 2016 sau 2017, pentru că și ordonanțele de urgență prin care au fost impuse au fost din categoria celor bugetare, aplicabile doar pe perioada unui an. 

Păi, ce facem doamnă judecătoare cu pensiile a 5 milioane de pensionari civili ale căror pensii au fost majorate prin aceleași ordonanțe temporare?

Ce facem cu indexarea temporară de 5% din 2016 care a fost aplicată tuturor pensionarilor militari care au primit pensie și în anul 2017, până la 30 06 2017, si este aplicată si in prezent pensiilor militare rămase mai avantajoase cu calculul contributiv pe L 263/2010?

Sunt pertinente criticile privind pct. 1/iii din Decizia nr. 4/2020 a Curții de Conturi, punct pe care nici Curtea de Conturi nu l-a mai susținut in concluziile finale depuse la dosar, dar de aici și până la gafele juridice reținute în Motivare, pentru a justifica anularea pct. 1/i și 1/ii, este cale lungă.

Nu discut aici motivele procedurale care ar fi fost încălcate de Curtea de Conturi în perioada desfăsurării controlului și judecării contestației.

Extras din Motivarea Sentinței nr. 974/2022 a Curții de Apel București.

 3.Considerentele Curţii de Apel asupra cauzei; 

Reţine Curtea că în urma unui control dispus în baza Hotărârii Plenului Curţii de Conturi cu privire la modul în care Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a aplicat prevederile legale în procesul de actualizare a pensiilor militare de stat la data de 30.06.2017, a fost verificată perioada 27.05.-05.06.2020 . 

A fost întocmit Raportul de control nr. A 1464 din 16.06.2020, prin care au fost constatate deficienţe privind cadrul procedural şi modul de realizare a actualizării pensiilor militare de stat la data de 30.06.2017, reţinându-se că reclamanta a eliminat în mod incorect din algoritmul de calcul al pensiei actualizate la 30.06.2017 suma reprezentând echivalentul indexării din anul 2016 şi de asemenea s-a constatat că includerea cuantumului indexării din 2016 în cuantumul pensiei actualizate trebuie să se facă cu încadrarea în procentul de 85% prevăzut la art. 30 din lege. 

CPS a MApN a diminuat valoarea pensiei actualizate la 30.06.2017 în cazul pensionarilor care nu atinseseră plafonul de 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28 din lege, fapt ce determină riscul acordării unui cuantum mai mic al pensiei în plată începând cu luna iulie 2017. Ulterior, la data de 13.07.2020 Departamentul XII al Curţii de Conturi a României a emis Decizia nr. XII/4 prin care a stabilit:

 - ’’Conducerea CPS MApN va proceda la corectarea metodologiei de calcul utilizată pentru actualizarea pensiilor la data de 30.06.2017, iar determinarea în baza art. 60 din lege a cuantumului pensiei militare la 30.06.2017 se realizează cu respectarea următoarelor principii: 

- i. Actualizarea pensiei în anul 2017, conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 constituie procesul de majorare a pensiei ca urmare a creşterii soldei de funcţie, respectiv translatarea în cuantumul pensiei a creşterii salariale de la personalul activ, având ca punct de plecare cuantumul pensiei în plată la momentul respectiv, inclusiv indexarea din anul 2016; 

- ii. începând cu data de 30.06.2017, pensiile militare la care sunt incidente prevederile art. 60 din lege trebuie să aibă în componenţă majorarea de 5% acordată în 2016 la care se adaugă fie indexarea de 5,25% acordată în anul 2017, fie actualizarea soldei de funcţie cu 15% acordată de la 30.06.2017, astfel cum prevede art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015; 

- iii. Actualizarea pensiilor, în condiţiile menţionate mai sus, se realizează cu încadrarea în procentul de 85% din baza de calcul, conform act. 30 din Legea nr. 223/2015. Termen de realizare: 31.12.2020”.

 Împotriva Deciziei nr. XII/4 din data de 13.07.2020 emisă de Departamentul XII al Curţii de Conturi a României Casa de pensii sectorială a formulat Contestaţia înregistrată sub nr. A 1822 din data de 23.07.2020, reiterând totodată cele precizare în documentul A 1592 din data de 30.06.2017. 

Prin încheierea nr. 19 din data de 07.08.2020 Comisia de contestaţii constituită la nivelul Curţii de Conturi a dispus: 

1. - Respingerea contestaţiei formulată împotriva măsurii de la pct. 1.1. din Decizia nr. XII/4/13.07.2020, emisă de Departamentul XII; 

2. - Stabileşte un nou termen de ducere la îndeplinire a măsurii de la pct. 1.1. din Decizia nr. XII/4/13.07.2020, respectiv 30.06.2021.

 Față de toate aceste aspecte reținute de Curtea de Conturi, Curtea de Apel constată că prin Decizia nr.849/2019, paragraful 26, instanța de control constituțional a subliniat „Referitor la critica prevederilor art. 60 din Legea nr. 223/2015, modificate prin Ordonanţa de 9 urgenţă a Guvernului nr. 59/2017, care nu mai prevăd actualizarea pensiilor de serviciu, Curtea observă că, potrivit acestor dispoziţii de lege pensia militară de stat netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.

 Curtea reţine că această reglementare este în acord cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora cetăţenii au dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legii. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul dreptului la pensie şi condiţiile acordării acestuia, precum şi să le modifice în funcţie de resursele financiare existente la un anumit moment (a se vedea, în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 783 din 29 noiembrie 2018, paragraful 35,). 

Astfel cum se precizează în nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017, măsura eliminării actualizării anuale a pensiilor de serviciu, în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate, a fost instituită, în vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului de pensii, dar şi pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat. 

De asemenea, Curtea precizează că actualizarea pensiilor de serviciu constituie o măsură a cărei instituire sau eliminare se înscrie în marja de apreciere a legiuitorului, fără a reprezenta un drept câştigat.” Potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 care constituie cadrul general al pensiilor militare de stat, (forma în vigoare la data de 01.01.2016), este instituită regula conform căreia „(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.” 

Prin derogare de prevederile mai sus enunţate, în anul 2016, pensiile militare de stat au fost majorate cu 5% în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, la data de 01.01.2017 pensiile militare de stat au fost majorate cu 5,25% în conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, tot un act normativ cu caracter temporar privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Faptul că ambele articole menţionate din cele două ordonanţe de urgenţă ale Guvernului se raportează la dispoziţiile cadrului general, în speţă art. 59 alin. (1) din Legea nr.223/2015, conduc la concluzia potrivit căreia cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, potrivit dispoziţiilor derogatorii anuale instituite prin ordonanţele de urgenţă indicate. De asemenea, Curtea reţine şi menţiunile par 26 din Decizia CCR nr.849/2019 care precizează că actualizarea pensiilor de serviciu constituie o măsură a cărei instituire sau eliminare se înscrie în marja de apreciere a legiuitorului, fără a reprezenta un drept câştigat. Prevederile art. 14 alin. (2) ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 au caracter temporar, acestea stabilind că „prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%. ” Prin prisma acestor considerente, în lipsa unor dispoziţii speciale, aceste prevederi nu pot fi reaplicate în anii care urmează, sens în care afirmaţia pârâtei conform căreia Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a omis să mai adauge majorarea cu 5% a pensiei" este neîntemeiată, întrucât, în cazul de faţă nu este vorba despre o omisiune, ci despre inaplicabilitatea unui act normativ de esenţa căruia este caracterul său temporar. Se are în vedere că la elaborarea politicilor sale bugetare, statul se bucură de o marjă largă de apreciere, aspect recunoscut şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului iar Legea nr. 223/2015 a pensiilor militare de stat este o lege specială, care instituie un algoritm specific de calcul al pensiei militare, fără legătură cu principiile care guvernează calculul pensiei în sistemul de pensii publice. 

10 La rândul său, art. 30 din Legea nr. 223/2015 instituie un plafon în ce privește cuantumul pensiei, stabilind că aceasta nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28 din același act normativ, indiferent de numărul operațiunilor de actualizare și recalculare la care respectiva pensie a fost supusă. 

De asemenea, Curtea constată că și sub aspect procedural, efectuarea acţiunii de control, finalizată actele administrative contestate, s-a realizat cu încălcarea mai multor prevederi din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, cu modificările şi completările ulterioare, (RODAS). 1. Astfel, se reține că Departamentul XII nu a notificat reclamanta despre acţiunea de verificare cu 15 zile înainte, încălcând dispoziţiile punctului 53 alin. 2 lit. b) din RODAS; 2. Se reține faptul că reclamanta a formulat 11 obiecțiuni ale dispoziţiilor RODAS în redactarea raportului echipei de verificare, înregistrate sub nr. A 1592 din data de 30.06.2020. Asupra acestor încălcări ale RODAS, în Nota conţinând poziţia motivată referitoare la obiecţiile depuse de conducătorul entităţii controlate, cât şi directorul Direcţiei 2 din cadrul Departamentului XII, cu ocazia analizei efectuate în baza pct. 164 alin. 2 din RODAS, dar şi şeful Departamentului XII, cu ocazia „examinării proiectului deciziei” – se face trimitere în mod generic la „obiecţiunile formulate” fără o analiză și răspuns punctual asupra acestora, ceea ce constituie în fapt o încălcare a dreptului la apărare și a contradictorialității, nefiind acordată în mod real atenție susținerilor reclamantei. 

II. Referitor la cele dispuse prin Decizia nr. XII/4 din data de 13.07.2020 emisă de către Departamentul XII al Curţii de Conturi a României, s-a reținut de către pârâtă că măsura de „corectare a metodologiei de calcul utilizată pentru actualizarea pensiilor la data de 30.06.2017”, nu poate fi realizată deoarece reclamanta nu a utilizat „o metodologie de calcul”, ci a aplicat în procesul de actualizare a pensiilor militare de stat dispoziţiile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, şi dispoziţiile Anexei nr. 2 „Procedura de actualizare a pensiilor militare de stat” la Ordinul nr. 3l/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat. Aplicând metodologia Curţii de Conturi, se ajunge la situația egalitarismului, în sensul că pensionarii care în urma recalculării au coeficient mai mic de 85%, vor avea în urma acestui mod de actualizare, impus de pârâtă, o pensie mai mare decât pensionarii cu coeficient de 85%, deşi aceştia vor avea vechime mai mare. 

III. În ce privește încheierea nr. 19 din data de 07.08.2020, emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi se reține că au fost analizate argumentele prezentate în Contestaţie, aspectele prezentate în Raportul de control, precum şi prevederile legale aplicabile în acest domeniu, fără a se face referire la obiecţiunile formulate de reclamantă, înregistrate sub nr. A 1592 din 30.06.2020, deşi în Contestaţie se face trimitere la acest document. În aceste condiții, din nou se reține o încălcare a principiul contradictorialităţii şi a dreptului la apărare în derularea procedurii jurisdicţionale a Curţii de Conturi. De asemenea pârâta face trimitere în document la Raportul de control unde se menţionează că ’’legislația secundară emisă pentru aplicarea art. 60 din Legea nr. 223/2015, respectiv Anexa 2 la Ordinul comun nr. 31/M.25/999/8148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, nu cuprinde precizări explicite privind algoritmul de calcul pentru actualizarea pensiilor militare de stat.” Acest aspect menționat de pârâtă excedează prevederilor art. 77 şi 78 din Legea nr. 24/2000, care precizează fără echivoc că ordinele cu caracter normativ, ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale se emit numai pe baza şi în executarea legilor şi trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise si nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora”. 

11 Prin urmare, aspecte explicite privind „algoritmul şi modul de calcul”/„formula de calcul” - nu se regăsesc în alin. (4) al art. 60 din Legea nr. 24/2000 şi nici în alin (1) al aceluiaşi articol și reprezintă din punct de vedere juridic soluţii care contravin prevederilor textului - cadrul din lege, în baza căreia „procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun”: În ce privește legalitatea Ordinului comun şi a Anexei nr. 2, Curtea reține că aceasta a fost contestată şi în instanţă, iar prin încheierea de şedinţă din 16.06.2020 completul de judecată de la Tribunalul Bucureşti a respins excepţia de nelegalitate invocată în Dosarul nr. 1611/3/2019*, reținând că Anexa nr. 2 a fost elaborată cu respectarea dispoziţiile art. 77 şi 78 din Legea nr. 24/2000. 

Faţă de toate aceste aspecte reţinute, Curtea apreciază că acţiunea de faţă este întemeiată, urmând a fi admisă şi anulate actele administrative contestate, fiind întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor legale. 

Cu referire la cererea de intervenţie accesorie în interesul pârâtei, astfel cum a fost completată, formulată de intervenientul Budeanu Viorel, Curtea, având în vedere soluţia care se va da cererii principale, precum şi faptul că intervenția în proces reprezintă o apărare în sprijinul părţii pentru care se intervine, va fi respinsă ca neîntemeiată. Văzând şi dispoziţiile art.18 din Legea nr.554/2004, şi art.63 din C.pr.civilă.  

77 de comentarii:

Huhu Rezea spunea...

Multumesc, Stelică!

Cătălin spunea...

TRĂDĂTORII DE NEAM ŞI ŢARĂ ŞI CORUPŢII DIN JUSTIŢIE, VOR AJUNGE IN IAD DACĂ NU VOR AJUNGE MAI ÎNTÂI DUPĂ GRATII.ORICUM NU VOR FI IERTAŢI.

M spunea...

E de noaptea minții!!! Ar fi de 😂 dacă nu ar fi de 😭

Viorel spunea...

JUSTIȚIE ?!
EXCLUSIV Un judecător promovat de liberali în funcții guvernamentale a anulat toate sesizările de plagiat depuse la CNATDCU în cazul doctoratului premierului Nicolae Ciucă / Dacă decizia va fi menținută, nu mai există un caz Ciucă pe masa instituției care verifică plagiatele.
ANCHETE • 22 IUNIE 2022 • SORIN SEMENIUC • 58.927 VIZUALIZĂRI • 97 COMENTARII
Încă un scut în analiza suspiciunilor de plagiat din teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă, președintele PNL: la cererea acestuia, un complet al Curții de Apel București a anulat toate sesizările depuse, la începutul anului, în atenția Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
Judecătorul Marius Iosif, cel care a luat decizia anulării sesizărilor, a fost numit, în 2007, de către ministrul liberal de atunci al Justiției, într-o funcție în minister și, ulterior, în cea de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Fără a oferi vreun motiv, Iosif a refuzat accesul reporterului G4Media.ro la studierea acțiunii din dosarul intentat de Ciucă și nu a răspuns la întrebările legate de potențiala sa lipsă de obiectivitate în judecata speței.
Printr-o decizie anunțată în urmă cu câteva ore, într-un dosar al cărui ultim termen a fost ieri, completul condus de Marius Iosif a decis: ”Admite acţiunea exercitată de reclamantul Ciucă Ionel Nicolae în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Educaţiei şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi în consecinţă: Anulează Adresa nr. 122/21.01.2022 de admitere a sesizării nr. 111/20.01.2022, Adresa nr. 137/25.01.2022 de admitere a sesizării nr. 123/21.01.2022 şi Adresa nr. 160/27.01.2022 de admitere a sesizării nr. 143/25.01.2022, toate emise de pârâta Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.”
https://www.g4media.ro/exclusiv-un-judecator-promovat-de-liberali-in-functii-guvernamentale-a-anulat-toate-sesizarile-de-plagiat-depuse-la-cnatdcu-in-cazul-doctoratului-premierului-nicolae-ciuca-daca-decizia-va-fi-mentinu.html

raul spunea...

Motivare de rahat!Fara a fi misogin ,creierul femeii e mai mic iar al acestei judecatoare si mai mic!Absolventa de Craiova,master la Tg Jiu ,doctor la Titu Maiorescu ,ma pis pe justitia romana!Stat populat de cretini!Mor ca atunci cand am fost mai tanar si am avut ocazia nu am plecat din tara asta de cacao ,din cauza cretinismului meu de patriotism ,care si acum ma face sa lacrimez cand aud imnul sau cand vad un film ce promoveaza dragostea de tara!Mare dobitoc am fost si mai sunt,desi ar trebui sa iau un cutit sa dau cu el in cheatra!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Secretosul Hăpau a iesit o data cu croitoreasa la pensie! Epurari? Sau periclitau sitemul de Aparare?

Victor spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Victor spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Paul Puiu spunea...

Cand coruptia este legiferată pe tru politicieni si magistrati in vederea obținerii sau menținerii unor privilegii orice este posibil in dauna rezervistilor si innretragere!!! Ce e valabil pentru ei nu e valabil pentru noi si asta e pentru ca ei sunt inamovibili si apărați de constitutie, restul nu conteaza!!!! Asta e România, tara tuturor posibilităților!!!! Pentru unii ca ei e valabila vorba lui EMINESCU: “Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei, Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei…”!!🤣🤣🤣😂😂😂

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ce sa mai comentez ce face aceasta justitie corupta, care ne-a distrus toate procesele? Nu exista independenta Justitiei si independenta institutiilor statului! Daca Iohanis ordona sa se piarda toate procesele, la propunerea prim ministrului, asta se face! Daca ordona arestari, asta se face! Iesirea croitoresei la pensie, a lui Hăpău si am informatii ca au mai iesit si altii, denota ca ceva se pregateste nasol pentru ei, gusterii, la pensii, si asta ar fi una la mana, a doua ar fi ca se vrea curatarea acestei Case de Pensii mafiote de clocari si rubedenii, si greu imi vine sa cred asa ceva, dar informatia primita cam asta prevesteste. Cred ca sunt si ei consternati de nr de petitii, procese, plangeri si proteste pentru eliminarea gastilor mafiote din Ministerul Apararii, caci s-a scris si la modul international si aia dau bobarnace guvernului si ministerului! Pana in Decembrie este posibil sa ne asteptam la mari schimbari in sistem, pentru ca pensiile uriase ale unora nu mai permite sa se faca echilibrarea si eliminarea inechitatilor, UE, PNNR si Banca Mondiala fortand marea schimbare, ori mentinand in posturi aceeasi mafie nu se poate realiza nimic din toate astea si, atunci, se vor produce epurarile asteptate de toti, de noi. De vineri nu voi mai scrie, caci ma mut definitiv, acolo nu-i tras cablul si situatia e complicata, ca RCS & RDS se misca greu, ma poate salva prietenia cu Directorul, de ani si ani, a copilarit in incinta copilariei mele si frate-sau mi-a fost vecin aici vreo 10 ani, fiind instalator de retele, si poate reusesc sa am prioritate. Doamne, cate bagaje mai am si iar trebuie sa le triez... Sa dea Dumnezu sa zboare pulimea mafiota si clocara, cu tot cu nepotisme, de la pensiile militare, asta e cel mai important!

Victor spunea...

Din pacate, suntem specatorii unor piese de teatru jucate de peste 25 de ani si atunci cand spectatori devin nemultumiti mai schimba scenariul... o ordonanta, o lege, un ministru sau alt guvern, daca situatia devine critica (FUMIGENE)... si pana schimba actorii ne canta melodia aiaaa, foaie verde si-un rahat' ati ajuns d-unde a-ti plecat...
Stimati camarazi va doresc o zi frumoasa si multa sanatate !

Gigi spunea...

Aceasta motivare data de jud.la nivel de C.Ap.este de noaptea mintii.Am citit-o de 3 ori,uitati-va cum se contrazice singur.Cititi anumite pasaje si vă veti da seama ca nu a facut altceva decat sa copieze din Concluziile scrise sau Întâmpinarea depusa de juristii CPS la dosarul cauzei.
Sa se spuna ca OUG 57,este data temporar si ca are efect doar pt.anul respectiv,asta e prea de tot.Cum temporar,când aceasta Ord.isi face efectul ei in prezent.La fel si O.59.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

In septembrie se va publica primul jalon pe pensii in PNRR, concluzii cu situatia si cheluielile, masurile si modul de aplicare, in Decembrie totul va fi gata, cu aplicare din 2023, poate ca imediaqt in Ianuarie. Acolo o sa vedem daca a fost invinsa mafia clocarilor, daca au fost taiat tortul de nunta al pensiilor nesimtite.

mosmartin16 spunea...

Stau și mă intreb ! În cazul ăstei "judecătoare" e vorba de prostie, reavoință sau ambele ?! Pfuu...mi-e scârbă !!

Doru spunea...

Subscriu celor scrise de Raul cu o completare
…..și imnul este de cacao ,,Deșteaptă-te române 😂

akord 75 spunea...

N-are importanta sursa ci comunicatul CNATDCU.Apare peste tot.
Se poate trage inca o data concluzia ca justitia a devenit sluga politicii.Inca odata!

https://www.g4media.ro/cnatdcu-reactie-dura-dupa-decizia-ccr-privind-plagiatele-activitatea-noastra-este-subminata-fundamental-anularea-titlului-de-doctor-obtinut-de-plagiator-va-reveni-unui-factor-politic-de-n.html
doar un citat scurt
"Prin urmare, CG al CNATDCU își exprimă public dezavuarea față de această imixtiune a puterii judecătorești în domeniul de competență al CNATDCU.
2) Prin schimbarea, de către Curtea Constituțională, a condițiilor de retragere a titlurilor de doctor în caz de plagiat real și probat, activitatea CNATDCU în acest domeniu este subminată fundamental. Aceasta este transformată într-un exercițiu inutil, în condițiile în care dreptul de a promova acțiunea în anulare a titlului de doctor obținut de plagiator va reveni unui factor politic."
"CNATDCU, membrii CG ai CNATDCU își declară profunda dezamăgire și îngrijorare față de decizia Curții Constituționale și resping fără nici o rezervă încercările de a apăra ceea ce este DE NECONCEPUT ȘI DE NEACCEPTAT că ar putea fi apărat: impostura academică și obținerea titlurilor de doctor și de abilitare prin fraudă, plagiat sau prin lucrări a căror calitate și valoare nu satisfac standardele minime acceptate de către comunitatea academică din România și reglementate prin actele normative adoptate de către CNATDCU."

https://www.g4media.ro/exclusiv-cum-a-fost-directionat-dosarul-premierului-nicolae-ciuca-prin-metoda-coperta-catre-judecatorul-marius-iosif-care-s-a-pensionat-imediat-dupa-ce-a-anulat-sesizarile-de-plagia.html

Asta cu metoda "coperta" suna pur mafiotic

John spunea...

Dacă ei o spun,nu putem fi decât de acord:

"Cineva care este numit la Curtea Constitutionala obligatoriu trebuie sa stapaneasca la nivel inalt o ramura de Drept. Nu te poti duce la CCR sa inveti Dreptul. Mai degraba inveti drept constitutional, elemente de drept constitutional. Sa stiti ca paradoxal, din punctul meu de vedere, cei mai dezavantajati – nu ca sunt cei mai slabi – dar cei mai dezavantajati care ajung la Curtea Constitutionala sunt profesorii de drept constitutional. Si cei mai avantajati sunt cei care stapanesc o ramura de drept. De penal, de civil, de fiscal. Numirea unui judecator la Curtea Constitutionala trebuie sa aduca pentru institutie o plus valoare, nu o greutate”, a declarat Daniel Morar intr-un interviu pentru Mediafax."


spiritul lui Haret spunea...

Nu cunosc situatia armatei in epoca regala dar pe cea in era comunista in general si ceausista in special am halito din plin.Toti ofiteri si subofiteri MApN batuti de soarta.intamplarea a facut ca o scurta perioada de timp sa gust din traiul celor dela securitate si militie.Ce bine traiau comparativ cu noi.De morti numai de bine dar nu pot sa nu remarc ca Olteanu,Milea,Ilie Ceausescu si sculele lor niste satrapi dupa modelul "voi nu aveti voie sa faceti ce facem noi".Ideia generala"sa aiba mult de lucru ca sa nu aiba timp sa gandeasca".

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

E tarziu si @Onorabiul inca nu a deschis Bodega... Cineva o sa chiaune de sete, dar are frectie Diana si medicinal in colt la farmacie. Pe unde sunteti, @Onorabile? Pe la Praga, Carlovy Vary, la pastravi afumati prin Valcea, sau prin Ardeal după usturoi rosu? Crapam de cald, bre, lume, si mai am treaba ca la Pasti... O sa-mi fie dor de croitoreasa si ucenicii ei cu acul, foarfeca, sula, Prefectura si degetarul, altii cu mumu, pipi si cacaorile la razuit penziile, 'tu-le rasa de la Malaxa! Revin guvidul, masca si vaccinul, iar indărătnicii intremeniti pe marsalier sunt din ce mai multi infectati cu pojarul maimutei, care a capatat 50 de mutatii, pentru fiecare pozitie cate o mutatie! Bai, mai stati si in cap, poate asa ameteste pojarul si cade de pe voi, ca sa scapati de pedigree! Pe aici n-avem nici un pojarnic cu mers de rac? Caniculă usoară, scumpii mei, ca sa parafrazez un indaradnic mai cunoscut, rujatul, Ramses Bogdan!

Negritoiu spunea...

Domnule C.F.Ifrim,
Nici prima,nici a doua! Ambii si-au indeplinit cu succes sarcinile trasate de stapani asa ca nu mai era nevoie de serviciile lor. Credeti ca a fost usor pentru Hapau(in in subordinea caruia lucra doamna Ciuca) sa o treaca in rezerva din corpul subofiterilor si sa o reactiveze,in aceeasi zi,ca Lt.Col? Sau pt. Andritoiu,sa-i calculeze pensia? Din curiozitate,cate sporuri a obtinut dna.Ciuca in scurta perioada cat a activat ca ofiter? Si ce greu le-a fost acestora sa-l convinga pe dl.Ciuca sa accepte acest lucru? Ca dansul era foarte ocupat cu actualizarea pensiilor adevaratilor rezervisti! Oare ce posturi le-o fi pregatit pentru perioada urmatoare? Madam Andritoiu poate sa-i ia locul lui Arafat(ca tot e specialista in dezastre) iar hapau poate fi trimis in Ucraina. Numai numele acestuia va baga groaza in Putin!

Leon spunea...

Un articol foarte drag D-lui @M..:)):
https://www.stiripesurse.ro/romania-achizitie-sisteme-rachete-antiaeriene_2448070.html

Alkan spunea...

Happy a fost ejectat la termen cu toate insistentele lui de a mai rămâne activ încă 6 luni.

Liviub spunea...

Numai ca prostiile scrise de magistrati scoliti seara, pe malul apei, raman in aplicare pentru tot restul vietii, iar cei cu dreptatea de partea lor sunt si vor fi pacalitii cu statut...

XXX spunea...

CONCLUZIE GENERALĂ .DOSAR 4241/2/2020
După doi ani de lupte seculare într-un proces ,în care subsemnatul îl judeca definitiv într-o sedință ,cu o complexitate de imposibilitate planetară în soluționare , cu un judecător care și-a dat seama după 6 luni că a fost militar și este incompatibil cu cauza , cu o instituție fundamentală a statului în speța Curții de Conturi care am s-o trimit la ales fasole și Nu cu atribut de verificarea a BANULUI , cu mult ABUR fără spens pe durata procesului , cu o gașcă de petenți aruncați prin bălării și multe aspecte de doi lei am ajuns și la Soluția FINALĂ .
;;Prin urmare, aspecte explicite privind „algoritmul şi modul de calcul”/„formula de calcul” - nu se regăsesc în alin. (4) al art. 60 din Legea nr. 24/2000 şi nici în alin (1) al aceluiaşi articol și reprezintă din punct de vedere juridic soluţii care contravin prevederilor textului - cadrul din lege, în baza căreia „procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun”: În ce privește legalitatea Ordinului comun şi a Anexei nr. 2, Curtea reține că aceasta a fost contestată şi în instanţă, iar prin încheierea de şedinţă din 16.06.2020 completul de judecată de la Tribunalul Bucureşti a respins excepţia de nelegalitate invocată în Dosarul nr. 1611/3/2019*, reținând că Anexa nr. 2 a fost elaborată cu respectarea dispoziţiile art. 77 şi 78 din Legea nr. 24/2000.
Faţă de toate aceste aspecte reţinute, Curtea apreciază că acţiunea de faţă este întemeiată, urmând a fi admisă şi anulate actele administrative contestate, fiind întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor legale. ;;
Acum jurisprundența ,în acest dosar se învârte în jurul unui dosar care a avut ca obiect pretenții.
Din motivare rezultă faptul că cei 5 % nu se acordă decât în anul 2016 ,întrucât s-au dat ordonanțe temporare .
Se cunoaște foarte bine că NIMIC NU ESTE VEȘNIC .
Si legea tot temporară este .
Pentru ce a trebuit atâta ABUREALĂ pentru NIMIC .
Nici atât lucru nu a știut instanța și îi aduc la cunoștință că :
NU INDEXAREA TREBUIA ADĂUGATĂ LA ACTUALIZARE ( așa cum scrie în motivare întrucât este ILEGAL ) și ACTUALIZAREA TREBUIA ADĂUGATĂ LA CUANTUMUL PENSIEI INDEXATĂ .

Viorel spunea...

Citiți conținutul linkului integral.
Stupefiant: Unul dintre motivele pentru care un judecător a suspendat analiza doctoratului premierului Ciucă a fost ”nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului.” Unele fragmente din sentință sunt plagiate din alte sentințe
ANCHETE • 28 IUNIE 2022 • SORIN SEMENIUC • 16.729 VIZUALIZĂRI • 88 COMENTARII
Infamul ”Vrem liniște” folosit de fostul președinte Ion Iliescu și foștii comuniști, în anii 90, pentru a le ascunde intenția de a captura Statul, a fost reutilizat de judecătorul Ionela Tudor de la Curtea de Apel București pentru a suspenda efectele înregistrării unor sesizări de plagiat în teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă. Judecătorul Tudor a negat independența actului de justiție de cel politic, recunoscând că a admis cererea de suspendare a analizei și pentru că România are nevoie de stabilitate, iar chestiunea plagiatului lui Ciucă ar putea servi intereselor adversarilor politici ai acestuia. G4Media.ro a descoperit, în motivarea sentinței, fragmente copiate, cuvânt cu cuvânt, din alte sentințe disponibile public.
În decizia luată de judecătorul Ionela Tudor pe 1 martie, decizie a cărei motivare a fost făcută public astăzi, se indică o argumentație cel puțin bizară:
”Astfel, luând în considerare, contextul social şi politic în care s-a desfăşurat procesul de verificare al tezei de doctorat, chiar până ca CNADTCU, respectiv instanţa de judecată să se pronunţe asupra veridicităţii susţinerilor invocate prin sesizări, Curtea apreciază că reclamantul a suferit un prejudiciu prin aceea că, pe lângă faptul că sesizările nu au respectat condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa nr.3 a OMEC nr. 5229/2020, pct. c) şi d), acestea nu conţin o analiză personală, motivată şi sprijinită pe probe a celor care au formulat sesizările.
Totodată, luând în considerare cariera profesională şi, în concret, cea politică a reclamantului, generarea unei astfel de ştiri are un impact major în credibilitatea electoratului şi a partidului, care poate să conducă la retragerea încrederii acordate, mai ales în contextul social şi politic actual, în care este nevoie de o stabilitate în conducerea executivă a statului.
De asemenea, astfel de sesizări neconforme sunt susceptibile şi de a deveni arme ale adversarilor politici, important de menţionat fiind şi faptul că sesizările şi declanşarea verificărilor având loc în scurt timp de la preluarea de către reclamant a funcţiei de prim-ministru al României.”
https://www.g4media.ro/stupefiant-unul-dintre-motivele-pentru-care-un-judecator-a-suspendat-analiza-doctoratului-premierului-ciuca-a-fost-nevoia-de-stabilitate-in-conducerea-executiva-a-statului-unele-fr.html

Leo spunea...

Flavius ,
Vezi că nu ești atent.
Jaloanele au fost publicate de anul trecut.
În sept. nu există nici un jalon de îndeplinit.
Poate vrei să zici că în sept. se pune în transparență publică draftul noii legi de pensii.
Pt. sistemul public, este prevăzut JALONUL 214 cu termen de îndeplinire MAXIM în 31.03.2023.
Pt. pensiile pe legi speciale este prevăzut JALONUL 215 cu termen de îndeplinire MAXIM în 31.12 2022. deci pt. acest JALON 215 , e musai ca prin sept. sau cel târziu oct. să fie pus în transparență publică.

Brenda spunea...

Tot ce se întâmplă ,se face pentru a ne subjuga complet, distrug toată țara

M spunea...

@Leon

😂 Exact ce îmi e mie mai drag: văicăreala dascălilor!

"fiecare sală din România să fie echipată cu tablă inteligentă cu ecran tactil, care să substituie creta și tablele clasice până în 2026, cu 360 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)"

Deh.... Dacă avem dascăli idioți trebuie să le dăm table inteligente.
Mă întreb: spor de cretă mai primesc?
Am înțeles că e extrem de periculos să predai la clasa I și au nevoie de "spor de pericol" de 15%.

Huhu Rezea spunea...

Col.MISU NAON
Cv. - Dulce ,, savarina,,.... ,, SCOPUL SCUZA MIJLOACELE.......totuși lumea trebuie sa STIE ca datorită ei și lui LEȘ , Dragnea nu a putut sa dea ORDONANȚA DE ABROGARE A ORD DE GUV 59, pentru ca cucoana , bot in bot cu Ciucă .... NU A PREZENTAT UN STUDIU DE IMPACT FINANCIAR AL ACESTEI ABROGARI......acea intalnire cu Dragnea a fost organizata de doamna OLGUȚA , la solicitarea mea.ATUNCI AM VĂZUT CÂTA MINTE ȘI BUNĂVOINȚA AU DOMNII BAHNAREANU , Tudor, Bălăceanu, și HURDUBAIE DE LA POLIȚIE..........TOATĂ STIMA PENTRU DL FILIP TEODORESCU.....(care s-a retras elegant)

Leo spunea...

Nu e vina ei și a lui Leș.
E vina lui Daddy dacă nu a fost MIMĂși a fost pe mână cu ei.
Daddy , trebuia să-i spună croitoresei și lui Leș ,că până la data de ...să-i fie prezentat impactul , analiza , etc în caz contrar veți zbura de pe funcții.


Leon spunea...

Cred ca la aceasta intalnire se refera Mișu Naon:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mediafax.ro/politic/liviu-dragnea-anunta-elaborarea-in-cel-mai-scurt-timp-a-unei-noi-legi-a-pensiilor-militare-17988958&ved=2ahUKEwi3wODS1dD4AhUJm_0HHbdNBUEQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1c0_IjdEkShgcpnh5zX9Aw

Leon spunea...

Pai daca si Marcel Ciolacu considera ca pensiile militare sunt in categoria "pensiilor speciale" n-avem ce sa comentam:
"El afirmă că, ”oricât de tare ar deranja acest lucru, pensiile speciale care ne costă peste 2 miliarde de euro anual, trebuie supraimpozitate. Totodată, trebuie taxate corect averile celor care trăiesc în lux”.(Stiripesurse) !

Calinmihaib spunea...

CITAT:
"LUPUL spunea:"
"..instanța și îi aduc la cunoștință că :
NU INDEXAREA TREBUIA ADĂUGATĂ LA ACTUALIZARE ( așa cum scrie în motivare întrucât este ILEGAL ) "și" ACTUALIZAREA TREBUIA ADĂUGATĂ LA CUANTUMUL PENSIEI INDEXATĂ .

"28 iunie 2022, 18:19"

Încheiat CITATUL,
LUPUL:
..aș putea fi de acord,dacă precizezi:
la care.."CUANTUM AL PENSIEI INDEXATE" ..se adaugă ACTUALIZAREA= adică MAJORAREA de 15 % a CCA-SF.Maj.(?)..te REFERI..?
..tehnic/contabil:care e diferența și cum faci calculul în cele 2 varian te..? (care = au fost mult dezbătute aici..!).
PRACTIC..începi recalcularea cu lit. "a", calculezi pas cu pas până la lit. "h2"=calea comună a RECALCULĂRII și ACTUALIZĂRII, apeoi la lit."h3"= CCA-SF.Maj.REC.(×10%/x25 %= la MEDICI) îl ACTUALIZEZI:"X"15 %,obținând..CCA-S.F. -A.(ctualizat),apoi,tot ca la recalcu lare, ajungi la: lit."T"=TOTAL S.L.B. REALIZATĂ la F.Bz.,adică BAZA de CALCU L ACTUALIZATĂ a PENSIEI ACTUALIZATE, încă "NEINDEXATĂ" la data de 01.07. 2017 ..!; (indexarea de 5,25 % de la 01.01 2017 se"neglijea ză "= adică se taie..(?!)
..Mai departe:..SPUI..că "diferența" rezultată din SCĂDEREA bazei recalcula te din cea actualizată (vreo 2-3 sute de lei) se adună la CUANTUMUL PENSIEI RECALCULATE și INDEXATE cu 5 %..din 2016..!
PROBLEMĂ:
Bz.C.Rec.2016: Bz.C.Act.2017:
= 4.160 lei, =4.486 lei,
=% CALC.= 85 % =% CALC.= 85 %
=% OMM = 20 % =% OMM = 20 %

Aplică-ți..teoria: ACTUALIZĂRII și INDEXĂRII..LEGALE..!

Huhu Rezea spunea...

Avem aici informarea pe care Filip Teodorescu a făcut-o despre acea întâlnire
https://www.huhurez.com/2019/04/colr-filip-teodorescu-presedintele.html

Sorin spunea...

https://www.romaniatv.net/noi-taxe-si-impozite-in-romania-ilie-serbanescu-nato-si-fmi-le-vor-impune-daca-americanii-nu-au-razboaie-nu-o-duc-bine-exclusiv_6608893.html.Realitatea,propun sa donam pensiile pentru bunăstarea,,stapaniri"

M spunea...

@Sorin

Ce bine o fi să stai la siguranța dată de alianța cu americanii și să îi înjuri.
Deci rușii căsăpesc ucraineni și americanii sunt vinovați!!! 😂 Cu putiniștii mereu e o mare distracție!

avianyc spunea...

Huhurez face " jaloane" din cate vad.
Daca il răstoarnă pe cel care baga pensiile militare la contributiva ma dau de-a dura in parcul Astra o saptamana intreaga🤣😋
Un lucru bun consta in faptul ca incepe sa inteleaga ca justitia dupa "iepoca" Dady- TT este praf si joaca functie de " marimea potului",implicați ,implicatii guvernamentale ,etc.
Mai mare coruptie in justitie ,administratie ,politie ca acuùm nu am vazut.
Acum este lumea lor - cercul lor restrans in care omul de rand nu are sanse la adevar si corectitudine.
Vezi ,recenta motivare pur politica din dosarul de plagiat al prim ministrului in functie.
Absolut stupefiant!!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Calin (Mihai)-file de poveste! Iti ador tenacitatea si calculele!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, sa nu suparam țărănoiul! Dupa el, branza se mananca cu usturoi, nu cu ceapa!

kostas spunea...

Dl. Vasile Dincu se plimba prin Guvern cu oronanta in mana, l-a vazut dl.Ciuca si l-a pus sa manance ordonanta. De aceea dl. Dincu nu mai zice nimic, deoarece nu mai stie ce scria in ea.A uitat sa faca o copie. Ghinionul nostru.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Maine:La multi ani sanatosi, Petru si Pavel! Cezar are berbeci la protap si rachiu de corcoduse, asa ca invitati-va la el!

Sorin spunea...

@M
Tu ai impresia ca Rusia e cu ochii pe noi?
Crezi ca stationarea trupelor NATO e gratis? Americani intervin unde au interese economice atat.Iar cu balaria ne apara americanii sa o lasam balta.Nu e asa simplu cum viseaza unii.Iti recomand sa citesti sau sa vizionezi documentar despre Atolul Bikini.Nu sunt rusofon dar nici adeptul sa dezvoltam alta economie(cea de armament a SUA).

IAR99Army spunea...

Domnilor colegi rezervisti,
Citind ce hotaraste o putere judecatoreasca di Romania, va propun sa trimitem masiv la CPS a MApN, la DNA si Avocatul poporului o petitie in care sa aratam si sa cerem luand ca baza aceasta decizie si motivare a Curtii de Apel Bucuresti (care este hotarare judecatoreasca definitorie), anularea de urgenta a ordonantelor 57 si 59 intrucat au avut valabilitatea doar anul in care au fost date si recalcularea tuturor pensiilor care sigur vor creste aratand astfel ca MApN si CPS au savarsit un furt de propietate, evaziune fiscala si prejudicierea bugetului de stat. Totodata sa cerem tragerea la raspundere civila si penala a celor vinovati care au aplicat ordonantele respective si in anii urmatori desi isi incetasera valabilitatea(vezi hotararea curtii de apel bucuresti). dar trebuie ca 80% din rezervisti sa trimita acesta petitie. ce ziceti va incumetati sau ramane sa plangem in continuare pe bloguri si retelele de socializare ????

Huhu Rezea spunea...

@IAR
Propunerea d-tale s-ar potrivi cu interpretarea halucinantă a judecătoarei Mădălina Corvu doar în privința OUG 57/2015, cea care a introdus plafonul de 85%, pentru că acea ordonanță a fost una temporară în privința dispozițiilor bugetar-fiscale, valabile pentru anul 2016.
OUG 59/2017 s-a referit numai la plafonarea unor pensii speciale.

Leo spunea...

Pt. Legea 223 , OUG 59 prin art. VII a însemnat CASTRAREA legii 223.
Legea de aprobare a OUG 59 și OUG 114 când vor fi ele, vor trebui să se coreleze cu NOUA Lege care se va adopta ca urmare a J. 215 din PNRR.
PS
De văzut pe lângă croitoreasă , ce face și al doilea marker , madam scârbu.


Huhu Rezea spunea...

Hotărârea 974/2022 în Dosarul 4241/2/2020 ar trebui să fi fost comunicată tuturor intervenienților ale căror cereri au fost respinse pentru că, potrivit modificăriloer aduse Codului de Procedură Penală, și pentru ei termenul de recurs împotriva Incheierii de respingere curge de la data comunicării Sentinței pe fond date în dosar.
Nu știm dacă Curtea de Conturi mai este interesată să declare recurs.

BONIFATIE spunea...

Am onoarea!
Azi este, deja, 29 IUNIE.
Să le urăm LA MULȚI ANI celor care poartă numele de botez PETRU și PAVEL, cu derivatele lor!
DOMNULE HUHU, ... CPC ! Și eu am „lucrat” mai mult cu CPP.

Doru spunea...

OK trimitem dar ar fi indicat un format standard

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Gomflatul spinos, Malaimare Ciucalae se da fortos, dotat libidinos cu un dondonel bășinos, la gură cu bale si cu doua perechi de cofraje goale, nefiind de acord, ca o cutră balamută, cu impozitarea cu 1% a marilor averi ca sa nu sleiasca companiile mafiote de parale si puteri, dandu-se ,,dur,''si asta pentru ca el insasi e plin de terci la gur, avand o pensie de om distrus etic si moral si un salariu de politician laturoi in canal, ca asa au veniturile acesti nenorociti si blestemati, grasi ca niste cârnați expirati, ajunsi din niste coate goale si jerpeliti niste Jenerali si politicieni banditi si hoti, ca daca erau pe timpul lui Ceașcă nu stiu dacă treceau de fonctia de Cdt de Batalion si gradul maxium de Maior Major, cu cizme de cauciuc si centiron prin glodurile din poligon!

Calinmihaib spunea...

Curtea de Conturi ar trebui "să fie interesată" să declare RECURS pt. apli carea legii și înfăptuirea dreptății (..!),independent de "atitudinea"(?!) ..instanței față de intervenienți..!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Hopa- henț, careu de ași cu popă-n coadă, ca si plavanul spanzurat de noadă nu-i de acord cu cota unică năroadă, pentru că are el un fix sa nu saraceasca bogatii din pix, ca ce atatea oferte pentru saracani, daca nu sunt bani, ca gata cu pomenile sociale pentru coate goale si sa mai manance si rabdari prăjâte la mațele lor fripte si ogârjâte! Bogatul, cum sa-l creada pe saracan ca ii mai trebuie si lui un ban sarman, daca el s-a imbogatit din actiuni mafiote si mai ales ilicite, din ,,meditat'' transcendental jumatate din Romanistan de a adunat ban cu ban sa-și ia intravilan sase casoaie si viloaie cat pentru un Batalion sau o Companie, dar mai ales din vanzarea pruncilor orfani la clientii hamericani! Si iar 'tu-i rasa de la Malaxa ca iarasi mi-a sarit de draci capsa ca s-a stopat taxa asta!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Pe Câțos Colțos l-au ,,demisionat'' intempestiv de la Senat, deci betivul s-a imbatat si a cazut direct in cap, asa cum de fapt era si de asteptat! Pa, pa in bu, etnofolcloricule cu prinze trase pe-o nară, glu-glu, băi, Biju, i-ati catrafusele si te du unde si-a dus mutu' iapa si surdu' capra, de la Ana la Caiafa!

Gigi spunea...

Legea 223,trebuie sa recunoastem a fost o lege buna pentru noi,asa cum a fost ea votatata în 2015 si promulgata la acea vreme de presedinte.Unii tâmpiti au spus la vremea respectiva ca nu se putea aplica,de ce ca era prea buna pt.noi? Trebuia ciuntită? Iar apoi înghetată?
Cum este posibil ca o lege care trebuia sa intre in vigoare cateva luni mai târziu la 1.01.2016 sa fie modificata de o OUG?.Am discutat atunci despre acest aspect.Toti au spus ca este constitutional,inclusiv CCR s-a pronuntat.
Daca ne reamintim,Ord.57 nu a fost adoptata nici acum sa devina lege,cum era normal.
Acum,aflam din recenta Decizie a C.Ap.Bucuresti asa cum a retinut instanta respectiva,ca OUG 57 a avut efect temporar,ca indexarea de 5% nu se aplica actualizarii,ca a fost acordat din"mila"ocarmuirii de la vremea respectiva.Si multe alte modificari,banuiesc ca unele secretizate pe care nu le stim,au dus la momentul de fata sa avem o lege gaunoasa,o lege care nu o mai intelege nimeni,doar ei o inteleg,juristii CSP-urilor si Instantele judecatoresti,care o interpreteaza dupa cum le convine lor in detrimentul rezervistilor.
Intreb si eu,si are dreptate @IAR ce spune,daca a avut efect temporar,anul 2016,de ce nu s-a revenit la prevederile initiale ale legii in 2017? Sau aceasta OUG este interpreteaza cu au ei interes?
As mai avea de aratat ceva in legatura cu un OUG,dar nu vreau sa le dai idei celor care ne-au faultat pana acum,totul la timpul potrivit.
S-ar putea ca aceasta Decizie a CAp.sa ne fie benefica intr-un fel.Am sa intreb un jurist despre asta.


akord 75 spunea...

@Leon
Fara desene animate cum vad marii "comandanti" ai blogului

https://www.youtube.com/watch?v=nWXI5Wy9tXs

sky-zone spunea...

Mâine intra out ul pe pensii militare. Depinde doar de Ciuculete dacă vrea, deși nu cred ca vrea sa l supere pe Dîncu

Leon spunea...

@Gigi, pai OuG.57/2015 are efecte si in aceste zile !
In Sedinta de Guvern de astazi, Premierul Ciuca chiar aduce ceva modificati la aceasta Ordonanta printr-o alta Ordinanta de Urgenta :
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/06/OUG-30.pdf
PS. Tare rautacios a fost Gl.Jianu,sa nu-si lase colegii sa iese la pensie cu aproape 50% mai mult decat media bruta a celor 6 luni alese..!!

Cezar spunea...

@/Gigi,
Continui sa bati cîmpii fara gratie..
Daa L.119..a fost buna...acum toti aveam cel putin ..DUBLU !
Eram linistiti..si multumiti

Viorel spunea...

Da Don Cezare. Aveai cel puțin la DUBLU MIXT sau DUBLU, 6 / 6, poartă-n casă.

nr. 1 spunea...

Legea 223/2015 facuta LHP(Lege harcea parcea) nu mai este buna de nimic. Anul acesta f posibil sa nu se intample nimic nou pe frontul pensiilor militare. Incepand cu 1 ianuarie 2023 insa surpriza apare ca o boare ! O noua lege , un nou sistem de calcul , fara cuantumul mai favorabil , ce a rezultat din noua lege aia va fi LITERA DE LEGE! Nu cred ca va exista cineva care sa riste pierderea a zeci de mld euroi pentru a -salvgarda pe termen nelimitat- niste pensii excesiv de avantajoase! Bugetul de pensii oricum este sub nivelul metroului!

benji spunea...

Jalonul cere doar legislaţie nouă sau modificări majore ale legilor existente(reforma pensiilor) nu plăţi majorate până într-un viitor apropiat. Întrucât PIB-ul nu prea va mai creşte, pensiile militare vor fi la mila domnului. Să sperăm că vom avea măcar o cotă promisă mai generoasă de indexare: 1/3 din indexarea pensiilor contributive şi nu 1/5 cât a stabilit anul trecut ciucă.

Gigi spunea...

@Leon asta am vrut sa scot si eu in evidenta,că are,dar pt.unii cand au interes,spun ca a avut efect temporar!!!!

Pt.unul care spune ca bat câmpiile.Daca faceai calcule,pe toate legile,civile(119,263) inclusiv pe actuala militara 223,originala),atunci te-ai convinge ca nu bat câmpii.Dar,cum nu te descurci,atuci macar taci!

M spunea...

Credeam că e clar că până când nu lămuresc ăștia cu PNRR nu se face nimic la pensiile militare.
Nu vă faceți vise! Legea tot în România se va face și UE nu o să se bage pe un subiect care de fapt nici nu intră în competența UE.

Pensiile militare vor fi scoase oficial din cei 9,4% și gata.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ce se face maine? Intrati pe SCMD si aflati de acolo stiri si actiuni noi! Eu acum sunt in proces de mutare!

rambo2021 spunea...

@nr.1, sa ne jucam de-a cifrele precum promteritele si Chireac cu analiza razboiului din Ukraina.
Acuma, cu pensiile militare, fara imixtiunile unor magistrati si sotii sau pmc facuti militari peste noapte, se cheltuie cam o jumatate de miliard de euroi pe an.
Daca TOATE pensiile militare s-ar mari cu ''x"% situatia cheltuielilor anuale si pe o durata mai mare ae arata cam asa:
--marire 30% >> 0,65 mld E...20 ani =13 mld E
--.......40% >> 0,7 ...............-14.....
--.......50% >> 0,75.................15....
--.....
--.......100% [DUBLAREA PENSIILOR]....20 MLD EURO

Stricto senso, matematic ca sa putem vorbi de cheltuieli de ''zeci de mld euro'' ar trebui ca toate pensiile militare sa se dubleze si abia in 20 de ani se va cheltui atata.
Pana in 20 nu putem vorbi de ZECI de mld, asa ca nu mai aruncati cu noroi asa ca sa se creada ca ati fost colegi de birou cu proaspata doamna general!
Iar legea 223/2015 a fost o lege buna pentru amarasteni nu pentru ghiftuiti si smecherasi de moment doar ca a fost ologita inainte de promulgare si dupa aia cu tot felul de ingradiri si oprelisti , oprelisti care s-au aplicat doar la pensionari militari ,la altii nu , niste imixtiuni cu dedicatie dusmanoasa pentru noi!

Sorin spunea...

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii a declarat că inechităţile din sistemul de pensii, pe care România s-a angajat prin PNRR să le elimine, vin din faptul că în ambele legi anterioare modul de calcul a fost mult complicat inutil, iar acesta ar trebui, din punctul său de vedere, simplificat prin eliminarea stagiilor de cotizare, rămânând doar să se înmulţească valoarea punctului de pensie cu numărul anilor de contribuţie.

rambo2021 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

@Rambo, cele 3 Case de Pensii Sectoriale platesc cam 10 mld.LEI/an = 2 mld.EURO !
CNPP mai plateste inca 1,3 mld.lei/an = 0,65 mld.euro pentru Pensiile de serviciu civile..!!

Leon spunea...

Ordonanta Dancu a suferit ceva modificari:
https://www.ces.ro/newlib/PDF/proiecte/2022/OUG-salarizare-aparare.pdf

Leo spunea...

Flavius ,
e MIMĂ.
La MMSS este grup de lucru pt. jalaoanele PNRR privind pensiile la care participă și cei din SNAOPSN.
Nu va fi nimic altceva decât MIMĂ până în sept. oct. ac.

nr. 1 spunea...

Mult stimate si iubite dle Rambo ca sa nu mai oscilati precum pendulul lui Foucault , cu alte cuvinte intre metafizica si clitoris va rog sa imi permiteti a va lamuri cat de cat ca multe prostioare scriserati pe aici. Cele 20 miliarde de euroi (cca 9,4% din PIB ) sunt pentru toate pensiile din Romania indiferent ca sunt pe contributeala ori pe militareala ori pe smechereala!Nu numai pentru pensiile militare!Legea 223/2015 o fi fost ea la origine buna pentru amarasteni insa ea nu a fost aplicata nici macar una secunda! A fost ologita de n+1001 ori ca a devenit chiar de la inceputuri buna doar pentru ghiftuiti si smecherasii de moment ! Si ar fi ramasa ea neschimbata ( asa cum vor cei cu pensii smecherite) multi ani de aci incolo dar veni PNRR care inseamna 1. O lege noua 2. Recalibrarea pensiilor semcherite(alea de care chiar ministrul spuse ca sunt de 3 ori mai mari decat ale similarilor pensionati cu mai bine de 10-15 ani in urma! ) adicatelea aducerea lor la cuantumuri rezonabile , priceput-ai mult iubite si stimate?

Brenda spunea...

Așa este, la toamnă până nu se rezolvă cu pensiile civile .Adio

rambo2021 spunea...

@nr.1
Oau, cîtă intelighenție răcoroasă și inchegată,scoasă si etalată în fața puțului gîndirii dvs .,care, pe mine un mujic scapat din stepele Rusiei cu o gîndire dialectic-istorică profundă m-a luminat precum opaițul in izba, vă pre multumesc sensei--asta ca un raspuns la ironia grosolana cu care m-ați gratulat așa ca să arătați vulgului că ce spuneti dvs are putere de lemă și să nu mai ridice veac de veac vreo obiecție ziselor omului superior.Vedem diseara de partea cui este adevarul , asta in caz că nu aveți pretenția de a deține adevărul absolut!

rambo2021 spunea...

@ nr.1 ,dupa cum metroul poate fi suspendat si măria voastra n-ati specificat, asa si cu zecile de mld de euro nu ati dat de inteles ca ar fi de la penenere si nici ca si despre pensiile noastre s-ar face vorbire ,nefiind inca clar daca isi au sau nu locul acolo si nu cumva ar fio alta idiotenie ca si multe altele editate de alt mare gîndicaci al nației un neica ghinea,banuiesc ca facand parte din tribul "cel ce gandeste singur"
In gandirea mea obscura am considerat ca acea cincime din PIB ar fi cheltuita cu penzioarele noastre ,iar calculul s-a referit strict la pensiile MApN fara intruziuni carora personal nu le vad locul acolo, din varii motive.

@ Abia acuma realizez dimensiunea urii politicului fata de Armata, atunci ne-au mintit cu reducerea efectivelor deoarece le era frica de noi ramasesem o forta capabila sa le opreasca pornirea catre jaf si vanzare de tara asa ca au redus efectivele de la vreo 320.000 la 70.000 si alea pe jumatate pizdificate cunoscand ca aveam ''aprobare la 120.000 iar acuma continua cu aversiunea , in orice problema financiara delicata scotandu-ne vinovatul de serviciu cu toate ca in majoritatea cazurilor suntem ''a doua linie de cale ferata''.

ifrim spunea...

Ce-mi place expresia recalibrare!Neîncepuții ne vor da lacrimile după procedură.Las' să fie fericiți Tutankamonii să ia tot să suspine DFCul!

rambo2021 spunea...

MINISTERUL INVESTIITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE
PNRR(Planul National de Redresare si rezilienta )
COMPONENTA C8. REFORMA FISCALĂ ȘI REFORMA
SISTEMULUI DE PENSII
Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Nr.secvential 215...cadru legislativ va revizui pensiile speciale și le
va alinia la principiul contributivității. - Nu se vor crea noi categorii de pensii speciale, iar
categoriile actuale vor fi raționalizate.
- Pensiile speciale se calculează în prezent pe baza
principiului contributivității, a vechimii în profesie și a reajustării procentului legat de veniturile
obținute. Perioada minimă de cotizare este similară
cu cea aplicată în fondul public de pensii.
- Protecția deciziilor Curții Constituționale se va
referi numai la pensiile magistraților, nu și la alte
categorii, și se va referi numai la limitele explicite
din argumentele Curții.
Nicio pensie specială nu poate depăși venitul obținut în
cursul perioadei de cotizare.

rambo2021 spunea...

https://www.facebook.com/iosob.gabi/posts/pfbid0mMxnGxrSwcj3Ag8KCcPvvzwF4vPLHuLC8UU2MsY7FoTTSBSyFQFeZycetSWpqCe2l

nr. 1 spunea...

Mult preastimate si preaiubite domn Rambo, in loc sa ne ametiti pe caldura asta mai bine luminati-ne fata si spuntei-ne macar asa pe scurt cateva indicii cu bunaciunile ce ne asteapta pe inserate la pensiile militare! Va multumim cu anticipatiune !