Un produs Blogger.

duminică, iunie 16, 2024

Destept Completul C25 ! Pensionarul militar a contestat dreptul statului de a impozita suplimentar pensia militara, cu toate ca avea la indemana actiunea in pretentii pentru aplicarea gresita a art. 101 din Codul Fiscal de catre CSP

43 comments


 Pe acest blog nu a fost incurajat nimeni sa conteste dreptul statului de a impozita suplimentar o pensie speciala. A fost recomandata solutia de a reclama pretentii de restituire a impozitului retinut ilegal de Casele Sectoriale in aplicarea gresita a articolelor 100 si 101 din Codul Fiscal. 

Mai intai, trebuia stabilit venitul impozabil din venitul din pensie, potrivit art. 100, nemodificat de L  282/2024, prin deducerea venitului neimpozabil de 2000 lei.

In al doilea rand, transele de impozit trebuiau fixate numai pe venitul impozabil, 

Fiind o masura aplicata de Casele Sectoriale, prejudiciul a fost creat de aceste case nu de lege sau de catre un organ fiscal al statului. In aceasta forma, litigiul este de asigurari sociale privind plata pensiilor, potrivit art 101-105 din L 223/2015

Primele actiuni in instante au curs in forma STASS recomandata de structurile asociative, prin contestarea art. 101 ca neconstitutional. Contestand politica statului de impozitare, se schimba si natura juridica a litigiului, astfel ca 2 complete ale Tribunalului Bucuresti s-au dezinvestit, trimitand cauzele spre completele de contencios administrativ.

Actiunile formulate corect au fost admise de Tribunal, asa cum le-am prezentat in articolele anterioare.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Î N C H E I E R E ŞEDINŢA ####### DIN DATA DE 10.06.2024 Pe rol soluționarea cererii formulate de reclamantul ##### #### în contradictoriu cu pârâții #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, cu participarea CONSILIULUI NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII. Dezbaterile asupra excepţiei de necompetenţă funcţională au avut loc în şedinţa publică din data de 29.05.2024, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, în conformitate cu art. 396 din Codul de procedură civilă din 2010, a amânat pronunţarea pentru data de 10.06.2024, când a hotărât următoarele: T R I B U N A L U L, Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 21.02.2024 pe rolul Secţiei a VIII-a Civilă, Conflicte de muncă şi Asigurări sociale a Tribunalului Bucureşti sub nr. unic ####/3/2024, reclamantul ###### ####, în contradictoriu cu pârâţii #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, a solicitat: - obligarea pârâtei #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE la restituirea sumelor reţinute din pensia acestuia începând cu luna ianuarie 2024, cu titlu de impozit, efectuate în aplicarea art. 101 din Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat prin legea nr. 282/2023, sume ce se solicită a fi actualizată în funcţie de indicele de inflaţie, cu plata inclusiv a daunelor interese reprezentând dobânda legală penalizatoare, calculate începând cu prima reţinere(01.01.2024) şi până la executarea integrală a obligaţiei principale. Totodată, în temeiul art. 29 alin. 1 și 3 din Legea nr. 47/1992 coroborat cu art. 9 alin. 1-5 din Legea nr. 554/2004, a solicitat sesizarea Curții Constituționale a României cu: - excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 282/2023, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M. OF. nr. 956 din 20 octombrie 2023 prin raportare la dispozițiile art. 1 alin. 3 și 5 cu trimitere la art.6 din Legea nr. 24/2000 şi art. 16 alin. l, art.44 alin. 1 și 2, art. 56 alin. 2, art. 124 alin. 3, art. 139 alin. 1 şi art. 147 alin. 4 din Constituția României. În legătură cu această excepţie, partea a mai solicitat şi suspendarea cauzei până la soluționarea acesteia, iar pe fond a solicitat sesizarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru emiterea unui punct de vedere și pentru a se constata că prin aplicarea în mod concret a dispozițiilor art.101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal astfel cum a fost modificat prin Legea 282/2023, reclamantul este discriminat faţă de alţi pensionari atât din sistemul public, cât şi beneficiari ai pensiilor de serviciu, pe de o parte, iar pe de altă parte, faţă de categoria salariaţilor bugetari, sumele de la pct. I reprezentând despăgubiri ce i se cuvin pentru repararea prejudiciului produs de actele/faptele discriminatorii la care este supus. Cererea de chemare în judecată, inclusiv excepţia de neconstituţionalitate invocată, sunt motivate în fapt şi în drept. În susţinerea acţiunii sale, reclamantul a depus la dosar înscrisuri. Legal citată în acest sens, la data de 18.03.2024 pârâta #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE a formulat întâmpinare (f 28 şi urm.(copie)/34 şi urm.(original)) prin care: - a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acesteia deoarece sumele reţinute cu titlu de impozit sunt virate la bugetul de stat pe care nu îl gestionează, - a susţinut că sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia invocată este inadmisibilă, iar - pe fond a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. Întâmpinarea este motivată în fapt şi în drept. În susţinerea întâmpinării, pârâta a depus la dosar înscrisuri. Legal citat în acest sens, la data de 28.03.2023 pârâtul Ministerul Apărării Naţionale a depus întâmpinare (f 50 şi urm.(copie)/60 şi urm.(original)) prin care: -a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestuia deoarece nu este parte în raportul juridic dedus judecăţii, - a susţinut că sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia invocată este neîntemeiată, iar - pe fond a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. Întâmpinarea este motivată în fapt şi în drept. În susţinerea întâmpinării, pârâta a depus la dosar înscrisuri. La primul termen de judecată, având în vedere natura obiectului cauzei, instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei sale funcţionale asupra căreia a rămas în pronunţare. Analizând cu prioritate această excepţie, apreciază că este întemeiată pentru următoarele considerente: Conform art. 123 din Codul de Procedură Civilă din 2010: „(1) Cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de instanţa competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competenţa materială sau teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120.(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi atunci când competenţa de soluţionare a cererii principale este stabilită de lege în favoarea unei secţii specializate sau a unui complet specializat”. În cauza de faţă, cererea de chemare în judecată cuprinde mai multe capete de cerere: unul principal, constând în obligarea pârâtei să îi restituie reclamantului sume de bani reţinute cu titlu de impozit pe venit din pensii şi restul accesorii, asupra cărora instanţa trebuie să se pronunţe doar în cazul în care admite cererea principală(în cazul dobânzii şi al actualizării). Astfel, competenţa de soluţionare a întregii cereri de chemare în judecată este determinată de capătul principal de cerere, conform art. 123 din Codul de Procedură Civilă din 2010 #### de obiectul acţiunii, respectiv natura juridică a sumei a cărei restituire se solicită, adică impozitul pe venit pretins eronat calculat și reținut din pensie conform raționamentului reclamantului, instanţa apreciază că prezentul litigiu este unul care vizează materia fiscală și nu cea a asigurărilor sociale. În speță, prin motivarea capătului principal de cerere, reclamantul nu solicită plata pensiei într-un anumit cuantum, nu pune în discuție corectitudinea calculării ab initio a acesteia sau a eventualei sale recalculări prin raportare la prevederile legale aferente raportului juridic de asigurări sociale, ci solicită explicit restituirea sumelor reținute cu titlu de impozit pe venit, apreciind că acestea nu au fost datorate. În acest caz, întrucât natura sumelor solicitate este cert cea a unei creanțe fiscale este firesc să devină aplicabile prevederile materiale şi procedurale din materie fiscală. Sublinierea de la pct. c) din petite cum că aceste sume reprezintă de fapt o despăgubire ce i se cuvine pentru repararea prejudiciului produs de actele/faptele discriminatorii la care este supus reclamantul reprezintă doar o susţinere a cererii de sesizare a CNCD, această despăgubire nefiind solicitată expres, cum de altfel nu sunt indicate nici actele/faptele considerate discriminatorii, diferenţa de regim fiscal a pensiei de care beneficiază reclamantul prin raportare la persoanele de comparaţie rezultând din lege, nu din acte/fapte ale pârâţilor. Revenind, instanţa apreciază că obiectul restituirii îl constituie o creanță fiscală principală aşa cum este definită la art. 1 pct. 11 din Codul procedură fiscală, respectiv „dreptul la perceperea impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, precum și dreptul contribuabilului la restituirea sumelor plătite fără a fi datorate și la rambursarea sumelor cuvenite, în situațiile și condițiile prevăzute de lege”. Cadrul legal privind ceastă creanţă fiscală şi nu numai este stabilit prin Codul Fiscal conform art. 1 rap. la art. 2 din acest Cod care prevăd scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal şi obligaţiile fiscale reglementate de acesta astfel: „Art. 1. –(1) Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin.(2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a legilor de ratificare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare. (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedură fiscală. (3) #### orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care ####### este parte, se aplică prevederea acelui tratat. (4) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind ajutorul de stat. Art. 2. - Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal (1) Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: a) impozitul pe profit; b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; c) impozitul pe venit; d) impozitul pe veniturile obţinute din ####### de nerezidenţi; e) impozitul pe reprezentanţe; f) taxa pe valoarea adăugată; g) accizele; h) impozitele şi taxele locale; i) impozitul pe construcţii. j) impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare. ...” Prezentul litigiu a fost generat de modificările aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 282/2023 cu privire la algoritmul de calcul al impozitului pe venit, conform art. 101 alin. 2 din Codul Fiscal care prevede următorul algoritm: „(1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul, potrivit prevederilor prezentului articol, la data efectuării plăţii pensiei, de a-l reţine şi de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei. Impozitul reţinut este impozit final. (2) Impozitul lunar se determină de fiecare plătitor de venit din pensii, astfel: a) pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicării principiului contributivităţii, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică o cotă de impunere de 10%; b) pentru venitul lunar din pensii care are atât componentă contributivă, cât şi componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, pentru partea contributivă se aplică dispoziţiile lit. a), respectiv o cotă de impunere de 10%, iar pentru partea necontributivă se aplică progresiv următoarele cote de impunere: (i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta; (ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta; (iii) 20%, pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat; c) pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică progresiv următoarele cote de impunere: (i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta; (ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta; (iii) 20%, pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (3) Determinarea câştigului salarial mediu net prevăzut în prezentul articol se stabileşte prin deducerea din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. a) şi b) şi a impozitului pe venit. (4) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte prin împărţirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia. (5) Drepturile de pensie restante se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea calculării impozitului datorat, reţinerii şi plăţii acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii. (6) Veniturile din pensiile de urmaş vor fi individualizate în funcţie de numărul acestora, iar impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecărui urmaş, conform prevederilor alin.(2). (7) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează asupra venitului impozabil lunar, prin aplicarea prevederilor alin.(2), se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii, şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. Diferenţele de venituri din pensii, primite de la acelaşi plătitor şi stabilite pentru perioadele anterioare, se impozitează separat faţă de drepturile de pensie ale lunii curente. (8) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, precum şi al sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea prevederilor alin.(2), impozitul reţinut fiind impozit final. Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul astfel reţinut se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile”. #### de obiectul său, litigiul pune în discuție îndreptățirea sau nu a autorităților publice competente de a impune sau nu plata impozitului pe venit conform noului algoritm. În discuție nu se află însuși dreptul la pensie în sensul nașterii, modificării sau stingerii sale pentru a atrage competența instanțelor de litigii de muncă și asigurări sociale. Aspectele juridice care se impun a fi interpretate sunt cele aferente Codului Fiscal și nu cele aferente asigurărilor sociale, respectiv elementele prin raport de care se calculează efectiv pensiile. Reclamantul neagă dreptul Statului de a impozita acest drept pecuniar în modalitatea stabilită de art. 101 alin. 2 din Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 282/2023. #### de acest obiect al cauzei, instanţa reține incidența dispozițiilor art. 10 alineat 1 din Legea ######## conform cărora: „Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de lei se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.” Astfel, determinarea competenței este dată de natura creanței în discuție și valoarea sa, fără a exista vreo distincție referitoare la baza de impunere aferentă taxelor, impozitelor sau contribuțiilor aflate în litigiu. Totodată, nici prevederile art. 152 și următoarele din Legea nr. 263/2010 și nici cele ale art. 101 și următoarele din Legea nr. 223/2015 nu pot fi considerate ca fiind norme speciale și derogatorii în sensul tezei finale a art. 10 din Legea 554/2004. Din interpretarea sistematică a prevederilor art. 152 și următoarele din Legea nr. 263/2010, respectiv din observarea capitolului căruia aceste norme îi aparțin reiese că sfera competenței materiale a tribunalelor și curților de apel secțiile de litigii de muncă și asigurări sociale este delimitată de drepturile și obligațiile născute în temeiul acestui act normativ. Or, chestiunea impozitării nu este guvernată de această lege, ci de Codul fiscal. Similar, și în cazul jurisdicției pensiilor militare de stat competența materială a instanțelor specializate în litigii de asigurări sociale se referă tot la verificarea modului de stabilire (în sensul art. 61 și următoarele din Legea 223/2015) și plată a pensiilor din perspectiva actului normativ din care normele de competență fac parte. Aspectul impozitării implică specializarea instanțelor de contencios administrativ și fiscal independent de baza concretă(salariu, pensie, venituri din activități independente, etc.) la care se raportează sarcina fiscală. În concluzie, reținând faptul că obiectul cererii principale îl constituie pretenția financiară a reclamantului, cu domiciliul în Bucureşti, de restituire a unei sume sub valoarea de # ### ### lei plătite cu titlu de impozit pe venit, față de prevederile art. 10 alin. 1 și 3 din Legea ######## instanţa va admite excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei a VIII-a Civilă, Conflicte de muncă şi Asigurări sociale a Tribunalului Bucureşti invocată din oficiu, competenţa aparţinând Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a aceluiaşi Tribunal. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, D I S P U N E: Admite excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei a VIII-a Civilă, Conflicte de muncă şi Asigurări sociale a Tribunalului Bucureşti şi declină competenţa de soluţionare a cauzei formulate de reclamantul ##### ####, CNP #############, cu domiciliul în Bucureşti, #### ######### ##### ### #, ### ##, ### #, ####, ap. 31, sector 3, în contradictoriu cu pârâții #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, cu sediul în Bucureşti, #### ###### ####### ### # F, sector 6 şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, cu sediul în Bucureşti, #### ##### ### ### sector 5, cu participarea CONSILIULUI NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII, cu sediul în Bucureşti, #### ##### ###### ########### ####-3, sector 1, în favoarea Secţiei a II -a Contencios Administrativ şi Fiscal a aceluiaşi tribunal. Fără cale de atac. Pronunțată azi, 10.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

43 de comentarii:

VALNIC74 spunea...

Ei na,frumoase informatii,ce bine ar fi dacă s-ar îndeplini și s-ar pune și în practică beneficiile limitărilor în rezervă și retragere!Doamne Ajută!Respect!

Claudiu Marin spunea...

@valnic

???

Claudiu Marin spunea...

Potrivit OUG 62/2024, in zilele urmatoare vom vedea care va fi prima chestiune de drept supusa atentiei ICCJ si care va suspenda toate actiunile aflate pe rolul tribunalelor, avand ca obiect pretentii impozit.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Felicitari pt postarea adminului, felicitari pentru petent! In plus: Ciolacu 31% previziuni electorale la prezintiale, gunoaiele mai putin! Cat are Malaimare Ciucalaie? Cat are si Ciolacu, dar vazut in oglinda, adica numarul dracului 13, fiind, atentie, pe ultimul loc in preferinte, Simion fiind al doilea are 17%, Geoana pe locul 3 cu 16%. Este si o cazuza pentru fiecare candidat si procent, iar cifra 13 ii revine unui călău de pensii militare, adica ultimul loc, ultimul om, ultimul cos de gunoi, ultima speranta lăbarala, ruinata!

Claudiu Marin spunea...

@Ifrim
Pentru ce feliciti petentul, pentru ca a foirmulat gresit o actiune cum i-au recomandat structurile asociative si instanta il poarta de la un complet la altul?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Claudiu Marin: Pentru curaj, ca a facut ceva, chiar daca prost ca nu l-a invatat nimeni de bine, saracul!

Cătălin spunea...

ACUM DE CE NU SE IESE IN STRADA?
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/iohannis-va-convoca-sedinta-csat-saptamana-viitoare-joi-probabil-se-va-discuta-si-despre-trimiterea-unui-sistem-patriot-in-ucraina-2824399

RD spunea...

@Cornelius Flavius Ifrim,

Previziuni electorale vor fi în continuare 'fără număr'. Cel mai probabil președintele va fi tot din partea dreaptă, cele mai mari șanse le are Ciucă. Acum să vedem ce va se va dori, nu ce se va vota!

RD spunea...

@Catalin,

De ce să se iasă în stradă?

Viorel spunea...

Cătălin. Ciocul mic. După cum am mai spus într-un comentariu, ieri am trimis la 11 dintre cei 12 mambri ce compun CSAT (mai puțin domnul Oprișor care nu are adresă de email și domnului președinte KWI) punerea pe Ordinea de zi ȘI ACTUALIZAREA SOLDEI DE GRAD PENTRU MILITARII ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE (cu o mica sinteză / motivare). Deci, să așteptăm ziua de joi / vinery.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Lasati naibii strada ca e o prostie si risipa aiurea de energie, timp si bani ca nimeni nu ne mai baga in seama, daca acolo nu sunt cat pe un stadion de fotbal la un meci de mare miza, adica furnicaraie cu tot cu politisti si activi, dar asa cu cativa rabladiti cocosati si terminati de boli poate mai si pierdem dintre noi pe acolo in canicula asta! Intampinari, petitii, plangeri, notificari mai degraba, sau contacte cine poate! Azi incerc sa iau legatura cu Coarna pentru ischiteala si indemnuri sindicale.
@Viorel a facut bine demersuri la CSAT, fiind si istet, il stiu bine, ca eu le-am umplut acolo mailul de ceva vreme cat si de timp indelungat. Cat priveste pe Ciucălăul bătailor, mai oameni buni, acest neom ne-a lucrat cu sabotarile la pensii inca de cand era sef la M.St.M, si apoi ca sinistru la Aparare, nici nu mai zic ca e calare pe sabotari la modul diavolesc, pana la jaloanele PNRR, Strasbourg si Bruxelles, si urmarind emisiuni civile care, cand se refera la el, ii pufnesc pe aia rasul cand se refera la moliciunea lui, la modul gangav si motănesc-pisicesc si sfios de a vorbi, fiind feminizat ca o cocotă, la lipsa de barbatie si autoritate, ca este impus la modul de lichelism si oportunism de catre Corcoceni si n-are snagă, sare si piper, fiind absolut o nulitate umana si politica! Cu toata ura sau dispretul unora, dar se compara cu incisivul si omul de actiune, cu calitati impaciuitoare si de moderare, cu spirit de initiativa si chiar autoritar, Marcel Ciolacu? Fiind sarac, eu sunt de stanga, cu mare ură pe dreapta politica lipsita de intentii bune, initiative si actiuni constructive, fiind pentru bogatani si infractori, si n-am sa-mi dau dreptei votul, cum n-am dat niciodata nici la presedintie, ca asa s-a dat pentru un neamt si 10 ani am stat cu gurul in sanț, deci Ciucălaul e sters definitiv, ca si ceilalti care fac parte din categoria de gunoaie aduse de ape, tradatori sau mafioti! Retineti tare de tot ca Momâia impăiată nu se va ridica nici macar la 15%, deci excludeti-l de la socoteli, din start, si nu va risipiti voturile pe o nulitate absoluta!

Claudiu Marin spunea...

@Claudiu și tatarush
Puteți sa întrebați rusofil, dar nu pe acest topic.
Voi nu sunteți interesați de supraimpozitare?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Cu 1 minut in urma am vorbit cu Dl Coarna si mi-a zis ca Legea se afla in stadiul de asteptare si nu se intervine, nu se mai face nimic de nimeni pana ce Ciolacu nu-si da avizul verbal sa se rezolve, domnia sa zicand ca stie sigur ca Ciolacu nu o vrea aprobata, ca daca avea intentii bune o rezolva de atunci, dar nu vrea, asa ca Dumnezeu mai stie ce se va intampla cu legea de actualizare a soldelor de grad! Chiar a subliniat ca Ciolacu este singurul care mai poate face ceva, numai daca vrea, dar... Asta e.

xmax spunea...

Petitii si Dosare in instanta(cit mai multe):

1. solda de grad/salariu de functie
2. procent lucrari de exceptie(cei care au avut)
3. impozitare progresiva gresit aplicata de CSP
4. majorare procent anticoruptie
5. solicitare Dosar Personal pentru pensionari
6. OUG 59/2017 si OUG 114/2018
7. legea salarizarii unitare neaplicata in totalitate

.....s-au cam adunat!!!! NU??? Ce ziceti???

Fira-ar mama lor a naibii de nemernici!!!! Daca veti face un calcul simplu sa vedeti ce sume ne sunt furate luna de luna prin excrocherii financiare. Asa sa ii ajute Dumnezeu.

Poate are altcineva si alte "minuni"

Sa nu uitam aceste probleme!!!! Permanent trebuie scoase in public sa cunoasca LUMEA ce hoti avem la guvernare!!!!!

Dodo spunea...

@Cornelius. Nu stânga ne-a nenorocit oare? Iar dvs spuneți ca să lasam strada.....pai pana acum de 25 de ani nu au fost ...sesizări...petiții, amendamente, și alte încercări diplomatice.sau judecari pe la trebunal..SI? A CONTAT? INTREB DOAR....Fără sa acuz pe cineva ....Numai bine!

Dodo spunea...

@xmax.Stie lumea de hoții de la guvernare și cei actuali și cei care au fost. Ce dovezi ne mai trebuie? Repet, e greu sa ne adunam 20-30-mii de oameni...multi cu alte cuvinte ...nu numai bătrânii cu probleme cum zicea domnul Ifrim. Hai sa o facem cumva și pe asta...nu știu cum...
...dar măcar sa încercăm...Sa vedem,poate asa vom reuși sa fim ascultați și rezolvați. Eu nu vad o alta soluție. Și sa nu uitam sa avem și lideri în frunte. Nu fără conducători. Avem destui...n-are rost sa dau nume.Se știu ei...🙏

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Dodo, mare dreptate ai cu situatia anacronica la pensiile militare, PSD avand un rol nefast, dar asta nu ma determina sa votez banditii aia din dreapta, care absolut nimic nimanui n-ar da, chiar nimic nimica, plus ca ne-ar umple cu restrictii #reziste, ar imparti harta Romaniei in cinci bucati si date vecinilor, am hali la greu viermi, gandaci, limbrici si oxiuri la mese, ar desfiinta fermele de animale, cu religiile interzise, ar ramane oamenii fara proprietati si am imparti nevestele intre noi, ca si copiii, cum vor ei, familia fiind desfiintata, apoi sa ne iubim cu botu' si poponetele, ce mai, ar fi greu de tot cu panaramele #reziste iar la putere, ca in pandemie, caci ei si Coldea ne-au aratat ce inseamna adevarata dreapta politica, acum ar vrea si Geană Peochi sa continue visele lui Coldea, de sus, de la balconul cu funie si sapun! Eu zic sa mai asteptam ca poate se lucreaza in secret la o noua Lege a Pensiilor Militare, sa fie gata pana in Septembrie cu tot cu aplicare. Ceva tainic trebuie sa existe, nu se poate altfel, cred eu. Sanatate!

Viorel spunea...

Având în vedere că domnul Ștefan-Radu OPREA, MINISTRUL Economiei, Antreprenoriatului și Turismului mi-a răspuns că nu este de competența dânsului să ridice / discute astfel de probleme în CSAT, M-AM ENERVAT, deci, repet, M-AM ENERVAT și i-am scris domnului Președinte al României în calitățile dânsului de: Președinte al României, Comandantul Forţelor Armate, Preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Dodo, Eu ii potcovesc cu petitii, peste tot posibil, interen si extern si ministerele imi scriu ca nu au atributii pe pensiile militare, desi cam toate, adica Finantele, Economia, Muncii... aplica stampile la orice lege la pensiile militare! Apararea promite ca se vor analiza aspectele (sanki!) Traiasca compartimentul de vagon clasa 1 cu calitatea vietii!..ulaaaa! ...ulaaaa! ...ulaaaa!

Claudiu Marin spunea...

Chiar n-ati observat că mai toate instituțiile statului considera apărarea și alte instituții militare în parohia lui Ciuca și nu intervin dacă acesta tace interesat.

xmax spunea...

Categoric asa este @Dodo

Atita vreme cit aceste asociatii PLUS sindicatele, la care se platesc cotizatii lunare, nu pun accentul pe o ORGANIZARE ca la carte privind o manifestare de cel putin 30000 de suflete, vom fi eliminati din orice schema!!!! Si asta o stiu acesti nenorociti de politruci!!!!

Semaka spunea...

Oare când politicienii noștri vor lupta pentru români și România așa cum au luptat fotbaliștii noștri.
HAI ROMANIA!Dodo spunea...

Sa dea DUMNEZEU sa reușim și noi ...asa cum au reușit ROMANIA. BRAVO!!!

Negritoiu spunea...

Domnule Claudiu Marin,
Stiti cumva rezultatele obtinute de pensionarii magistrti din Buc. si musceleni care au deschis actiuni pe tema''pretentii impozite''(10.03.24 si 07.04.24) ? Multumesc,

Dodo spunea...

@semaka. Oare am văzut bine...în poza dvs de profil este un cuib de albine,viespi sau asa cv? Dacă da, va spun ceva după ce îmi confirmati.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Trei rachete de croaziera au intrat in spatiul portii ucrainiene, explodand tribunele, full cu romani in extaz! Cele trei torpile de macelarire m-au intors, pentru o vreme, la fotbal, caci incendiul de proportii iscat mi-a infrant inima coplesitor! Ucrainienii, zapaciti precum guguțul atins de pikammerul cu nară de taurid, isi pierdusera busolele si se orientau, pentru gasirea balonului zglobiu, dupa scoarta stejarilor mioritico carpatini, parca atinsi de o toamnă galbenă, timpurie, ba chiar si dupa un frezon inalbastrit, care sa le arate ukrainilor ca au sarit in aer, intre norii razleti de pe cerul Germaniei! FELICITARI, napolionilor neîncoronati, cu bastoanele de maresali ai fotbalului in ranite!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Dle Claudiu Marin, in toamna asta noi ii vom demola sandramaua lui Ciucălău Bălălău, nu parohia, ca deja a inceput sa intre in ruina, cu tot cu peneleaua licheaua! In toamna se numara bobocii prajiti pe gratar, dar el va fi ars total si schimbat dupa acest esec, la care noi vom contribui hotarator din prea multa dragoste pentru cele trei gusi in pliuri! Nu pot butona nimic pe retelele de socializare ca trebuie sa-mi scot ochii in el si Bulibaș Siminoc, doi perdanti jenanti si stupizi, fara nici o sansa la funia cu sapun! Cel putin olteanul e disperat sa se atarne in prepeleac, sumecandu-si de pe acum gulerul camasii sa-l stranga bine lațul! Alt gatos va intra in acel laț de mare preț, din fericire!

Claudiu Marin spunea...

Poate sa se alinieze toata dreapta in spatele olteanului, care vorbeste in caciulile si coifurile ăă...ââ, ca nu va ajunge presedinte.

Dodo spunea...

Domnu ciuca putea rămâne în zona Armatei...ca ministrul al apararii de exemplu, sau orice numai direct în MAFIE. NU....In concluzie va culege ce a semănat...SPINI...Păcat pt noi. Ar fi fost o șansă buna.

Iulian Mareș spunea...

Kiar daca nu spune ce anume, dv intelegeti ...

https://www.facebook.com/reel/833317715337295

xmax spunea...

....dom'le moderator iar nu postezi tot ce scrie lumea!!!!!

ce treaba are SULA cu PREFECTURA........ia posteaza acel mesaj....daca se poate


Este interzisa OPINIA????

GG spunea...

Cineva mi-a ciripit că,se caută să se depisteze,resurse prin care actualizarea SG sa nu afecteze bugetul și resursele ministerelor ap.si de int.
Pai le spun eu unde ar putea face economii,dar... parcă țin cont de mine,un amărât de militar,căruia nu i s-a mărit soda de ani buni a gradului? Dacă cineva știe sigur ca alesilor le-au marit salariile înainte de alegeri,stim motivul,ar fi o resursa,am depistat o resursă .Cum draku pt. alții se găsesc,pt.noi nu?

Torventor spunea...

Mă gândeam la acest nimeni în drum pe nume Ciucă, care este pensionar militar, a ocupat cea mai înaltă funcție din armata României, fără a mai pune la socoteală faptul că și mândra sa soție este pensionar militar. Acest infam, este la guvernare, este șef al Senatului, este președinte de partid - în acest context își vede camarazii în stradă cwrandu-si drepturile și el...nimic!!! Mucles!!! Pai cum să nu își râdă în barbă Ciolacu?!

Leo spunea...

Azi Mircea , lovește nemilos.
E prăpăd cum le dă în cap la țuțeri.
https://sindicatulcmd.blogspot.com/

Alexandru spunea...

@Viorel
Chiar crezi că citește cineva epistola pe care i-o trimiți? Sau, dacă o citește, îi pasă? Face ceva? De unde atâta răbdare+naivitate?! Te mai și enervezi degeaba. Când vom înțelege că vremea epistolelor a trecut demult? Sau a "luptei" în justiție? Altele sunt căile.

Viorel spunea...

Alexandru. Încerc. Mă descarc psihic. Cel puțin fac ceva atât tim cât nu pot akunge la proteste la București. Apoi. Nu a zis ministrul Tîlvăr să ne găsim sponsori care să ne propună și susțină. Exact ca și în confducerea partidelor. Un prost să te propună și 2-3 proști care să te susțină. Cu unanimitate de voturi, tembelul a fost ales președinte. Iar atât timp cât domnul Ștefan-Radu OPREA de la Turism mi-a spus că nu este de competența dânsului, deci mai citește câte 1, 2.

GG spunea...

Până ne mai descărcăm psihic,observăm ca interesul fata de proiectul de mărire a SG,nu prea mai interesează pe nimeni. Este normal alegerile locale și Euro,au trecut.Acuma se așteaptă vacanta parlamentara care tinetine pana în Septembrie,
când se începe o noua ofensiva pt.parlamentare și pt.cele de alegere a președintelui.Urmează o noua runda de promisiuni pt.catanele bătrâne,iar după se va așterne întunericul peste tot.
PS/ Ai dracului politicienii ăștia,de aproape 10 ani ne duc cu preșul!În tot acest timp,salariile și pensiile alesilor au crescut de câteva ori în contrast cu ale noastre care au stat pe loc,excludem indexare anuale,dar nu în fiecare an,ne-au mai sărit în câțiva ani!

Pop de Ploiesti spunea...

17.06.2024.Nicolae Ciuca-O mare bucurie să îi întâlnesc astăzi pe membrii asociațiilor de militari în rezervă și în retragere din Dolj, aflați în vizită la Palatul Parlamentului. Mi-am revăzut, cu drag, foști colegi pe care i-am avut alături mulți ani și de care mă leagă amintiri plăcute din perioada începuturilor mele ca militar.
Am vorbit despre condițiile pe care le au rezerviștii după greaua decizie de a ieși din viața militară activă. Ei au fost, decenii întregi, în slujba țării și își respectă jurământul dat chiar și după trecerea în rezervă. Pentru că știu că datoria lor este serviciul pentru România și români. Mă bucură și mă onorează aprecierea și susținerea camarazilor mei în toate misiunile politice actuale și viitoare.

xmax spunea...

Acest discurs genereaza o mare dezamagire....

Sa ii fie rusine!!! Lipsa celor 7 ani de acasa genereaza la maturitate numai oamnei mincinosi, fara respect.

Viorel spunea...

Pop de Ploiești. Când postezi un comunicat, postează te rog și lincul (ca să am bază legală) pentru a citi în totalitate cele spuse. În plus, vreau să-i trimit o contră prin care să-i demontez cuvând cu cuvânt cele afirmate pentru a arăta cât de mincinos este acest cochon.

Rezervistul spunea...

Cătălin....Din câte știu..Omul din capul mesei are o altă poreclă... Mutu... Coadă mare la stomatologie pe două rânduri... oamenii nervoși cu probleme la măsele... Înăuntru de 2 ore... șeful statului... Afară cei nemulțumiți îi întreabă pe cei doi hăndrălăi de la SPP postați in ușă... cât mai durează dom le?...Namila de om vizibil plictisit le răspunde... Așteptați....de abia acum...a deschis gura...😶

daniel sandu spunea...

am vazut ca C25 se dezinvesteste intr-o veselie (intradevăr cererile cu CCR) dar sper ca va admite Cererile simple (pe eroare de calcul CPS) adica daca avem ghinion de repartizare la C25 sa ne asteptăm oare si la posibila dezinvestire? Ar fi păcat celelalte completuri de la Sectia VIII-a conflicte de muncă au inceput să admită cererile simple formulate pe calcul eronat (ultima de ieri vezi dosarul 10520/3/2024)vedem in Apel ce se mai intamplă De asemenea tot ieri C12 a sesizat ICCJ ....deci iar ne trage pe dreapta pană la dezlegarea chestiunii de drept privind impozitarea progresivă

daniel sandu spunea...

din păcate (pentru mine) Completul 25 se dezinvetește pentru TOATE litigiile privind/avand legătură cu pensiile militare deci si pe chestiile/cererile simple unde obiectul cauzei vădit nu se circuscrie prevederilor art. 1 şi 8 din Legea nr. 554/2004, respectiv nu priveşte anularea unui act administrativ pretins vătămător emis de pârât, şi nici refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere adresată autorităţii.... Nu cunosc motivul