Un produs Blogger.

vineri, iunie 28, 2024

Inca un pensionar militar a obținut in instanta eliminarea stagiilor ulterioare pensionarii din pensia militara

45 comments

 
MOTIVAREA SENTINTEI

Hotarâre nr. 4756/2024 din 20.06.2024 pronunțată de Tribunalul București, cod RJ 398777439 (https://www.rejust.ro/juris/398777439)

Cod ECLI: ECLI:RO:TBBUC:2024:006.###### DOSAR NR.####/3/2024 R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE SENTINŢA CIVILĂ NR.#### Şedinţa publică din data de 20.06.2024 Tribunalul constituit din: Pe rol judecarea cauzei Asigurări sociale privind pe reclamantul ####### ####### ########## şi pe pârâta #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, având ca obiect recalculare pensie. Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din 06.06.2024, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 20.06.2024, data pronunţării când, TRIBUNALUL Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 07.03.2024 sub nr. ####/3/2024 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale, reclamantul ####### ####### ########## în contradictoriu cu pârâta #### de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a solicitat instanţei să dispună obligarea pârâtei la revizuirea pensiei militare de stat, recalculate şi actualizate prin decizia nr. #####/1 din data de 01.09.2016, prin luarea în considerare doar a perioadelor de vechime de până la trecerea în rezervă din data de 01.03.2006, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. În motivare, a arătat că, în cadrul operaţiunilor de recalculare, s-a folosit, în mod eronat, un stagiu de 43 de ani, în loc de 34 de ani 2 luni şi 26 de zile, fiind incluse şi stagiile realizate după trecerea în rezervă. Reclamantul a precizat că Legea nr. 223/2015 nu permite folosirea stagiilor de cotizare realizate la sistemul public de pensii după trecerea în rezervă în procesul de recalculare a pensiilor militare de stat. Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile, iar, pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. Referitor la excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile, a învederat că reclamantul nu a parcurs procedura prevăzută de art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 223/2015. Pe fond, pârâta a menţionat că, începând cu data de 01.01.2016, pensia reclamantului a devenit pensie militară de stat şi a fost recalculată, prin valorificarea vechimii din ultima decizie aflată la dosarul de pensionare. În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri. Reclamantul a depus răspuns la întâmpinare prin care a indicat că excepţia şi apărările pârâtei sunt neîntemeiate. Sub aspect probatoriu, în cauză, a fost administrată proba cu înscrisuri. La termenul de judecată din data de 06.06.2024, instanţa a respins excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile ca neîntemeiată. Analizând ansamblul materialului probator administrat în prezenta cauză, reţine următoarele: În fapt, drepturile de pensie ale reclamantului au fost stabilite, iniţial, prin decizia nr. ######## din data de 01.03.2006 (fila 56 vol. II), în temeiul Legii nr. 164/2001. Ulterior, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, pensia militară de stat a reclamantului a fost transformată în pensie în înţelesul Legii nr. 19/2000 şi a fost recalculată. Suplimentar, drepturile de pensie ale reclamantului au fost recalculate în virtutea prevederilor OUG nr. 1/2011 şi ale Legii nr. 263/2010. În aceeaşi ordine de idei, în temeiul Legii nr. 223/2015, prin decizia nr. #####/1 din data de 01.09.2016, emisă de pârâtă (fila 174 vol. I), s-a dispus recalcularea pensiei reclamantului, fiind stabilit noul cuantum al acesteia, începând cu data de 01.01.2016. În motivarea deciziei, s-au reţinut o vechime efectivă realizată de 39 de ani 9 luni şi 24 de zile, o vechime în serviciu de 30 de ani 5 luni şi 6 zile şi o vechime cumulată de 44 de ani. În drept, în conformitate cu art. 109 din Legea nr. 223/2015, în forma aflată în vigoare la data emiterii deciziei nr. #####/1, 01.09.2016, „(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi (subl. ns.). (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special. (3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. (5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor şi se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă. (6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii (subl. ns.). (7) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4)”. De asemenea, potrivit art. 28 alin. (1) din acelaşi act normativ, „#### de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) -c), în care nu se includ: a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer; b) compensaţiile lunare pentru chirie; c) valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană; d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament; e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă; f) indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă; h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie; i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat; j) restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul; k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat; l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora şi drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar; m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia; n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român; o) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa nr. II - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ" şi în anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "########" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare; p) alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor”. Din analiza dispoziţiilor citate reiese, pe de o parte, că, prin efectul Legii nr. 223/2015, pensiile militare de stat, transformate în pensii din sistemul public de pensii, au redevenit pensii militare de stat şi, pe de altă parte, că baza de calcul pentru determinarea drepturilor de pensie a fost reprezentată media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar. ##### în vedere aspectele menţionate, vechimea care trebuia utilizată la recalcularea drepturilor de pensie ale reclamantului este doar cea realizată în sistemul militar, până la trecerea în rezervă, iar nu cumulată cu stagiile realizate după data trecerii în rezervă. Soluţia se impune deoarece, după cum s-a arătat, baza de calcul pentru determinarea drepturilor de pensie a fost reprezentată doar de media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar, veniturile salariale obţinute ulterior neprezentând relevanţă. Or, faptul că veniturile salariale obţinute ulterior, după încetarea calităţii de militar, nu prezintă relevanţă pentru determinarea pensiei militare de stat nu înseamnă că acestea sunt lipsite de orice efect juridic, ci, în baza art. 109 alin. (6) din Legea nr. 223/2015, se pot valorifica în sistemul public de pensii. În plus, concluzia este susţinută şi de faptul că art. 16 din Legea nr. 223/2015 condiţionează acordarea pensiei militare de stat de o anumită durată a vechimii în serviciu, aceasta fiind definită de art. 3 lit. e) din acelaşi act normativ drept „perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională s-a aflat în una dintre următoarele situaţii: 1. a avut calitatea de cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate; 2. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist; 3. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special, cu excepţia învăţământului liceal; 4. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist; 5. a fost în captivitate; 6. a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de muncă”. Prin urmare, vechimea la care trebuie raportată recalcularea este cea în serviciul militar, nu cea totală, în muncă. Susţinerea pârâtei, în sensul că vechimea care trebuia preluată este atât cea în serviciu, cât şi cea din sistemul public de pensii, nu poate fi reţinută deoarece, într-o asemenea modalitate, reclamantul ar fi lipsit de stagiile de cotizare realizate ulterior trecerii în rezervă, acestea nemaiputând fi valorificate în sistemul public de pensii, în timp ce, pentru pensia militară de stat, nu prezintă relevanţă. Or, rolul art. 109 din Legea nr. 223/2015 este acela de a recalcula pensiile militare de stat prin raportare la noile criterii legislative, iar nu de a înlătura efectele stagiilor de cotizare realizate ulterior trecerii în rezervă. Din aceste considerente, instanţa urmează să admită acţiunea şi să dispună obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de revizuire a pensiei militare de stat cuvenite reclamantului, prin eliminarea de la valorificare a stagiilor de cotizare realizate de reclamant ulterior datei trecerii sale în rezervă. Asupra cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 453 C. proc. civ., „(1) Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. (2) Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. #### este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată”. În prezenta cauză, reclamantul a făcut dovada achitării sumei de 1.500 de lei cu titlu de onorariu de avocat. ##### în vedere soluţia asupra cererii principale, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂŞTE Admite cererea formulată de reclamantul ####### ####### ##########-cnp #############, cu domiciliul în Bucureşti, str. Sg.Maj.### ######### nr.5, ######, ####, ####, #####, sector 5 şi domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat ######### ###### din ##### Moşilor 258. ### # ###, ##### ##.6. #####, sector 2, în contradictoriu cu pârâta #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE-cu sediul în Bucureşti, #### ###### ####### #####, sector 6. Obligă pârâta la emiterea unei decizii de revizuire a pensiei militare de stat cuvenite reclamantului, prin eliminarea de la valorificare a stagiilor de cotizare realizate de reclamant ulterior datei trecerii sale în rezervă. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 20.06.2024.

45 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Felicit calduros reclamantul camarad, ca si onoranta Instanta de Judecata, dand o Hotarare justa si dreaptă! Asa trebuie sa arate toata Justitia romana, netinand cont de aburelile viclene ale clocarimii gulerate, care s-a obisnuit sa fie bufonii instantelor cu tot felul de circării inadecvate si puse pe jegmanirea petentilor, cu credinta izvorata din falsa teorie ca statul trebuie sa castige si petentii sa piarda, dar uite ca de la un timp aceste cauze incep sa fie castigate de reclamanti pe bune si legal, adaugand si faptul ca daca cererile sunt facute dupa sfaturile date de adminul de blog sunt sanse de 100% ca procesele sa fie castigate, si nu o spun sa-l perii pe Dl Claudiu Marin, nici vorba de asa ceva, caci nu suntem
nici incumetriti si nici incuscriti, ci din practica aplicarii acestor sfaturi si principii corecte! Succes si celorlalti camarazi, care au cauzele pe rol!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

In ce priveste petitia catre Dl Geoana, eu o consider ca oportuna, realista si adresata unui om cu mari relatii NATO si internationale si care poate sa intreprinda ceva concret din pozitia functiei detinute, daca se va apleca asupra acestei solicitari, caci de la guvrnanti nu mai avem chiar nici o sansa! Felicitari, domnilor ofiteri!

VALNIC74 spunea...

Geoana are gandul la sa castige presidentia !poate vrea sa se agate de fiecare votant in parte poate poate ne baga si pe noi in seama !ce il doare doar un telefon la cei ce sunt competenti in sistemul militar!

Leo spunea...

BRAVO PUNGUȚĂ !
Asta înseamnă a fi PROACTIV și nu să râmâi în pasivitate.
Nu va trece mult timp , până când INSTANȚA va ADMITE la cerere și trecerea cu totul de la pensia militară la pensia calculată după algoritmul Legii 360/2023.
Peste 70% din pensiile de azi , ar crește.

Dodo spunea...

Geoana...HMM... Nu știu ce sa zic. Adevărul este ca trebuie încercate toate variantele.Nu pierdem nimic,de fapt. Bine s-a gândit colegul de la Cluj. Deși mister Geoana știe 100% de problemele noastre. În orice caz, pana în toamna trebuie sa avem în dotare toate variantele posibile. Pt ca este războiul nostru. Și clar ca ne trebuie muniție.(multa) Doamne ajuta!

avianyc spunea...

Mai mult de ceva Lubenite de Dăbuleni nimic in plus de la domnul cu functie mare la armya nato ((((
Grosul voturilor vine dinspre mediul civil.
Orice mișcare în favoarea "pensiilor nesimțite" hulite la greu de mediul civil le-ar aduce " in acest moment" un recul puternic în rândul votanților.
Ei stiu bine regula jocului aducător de noroc .

maiag spunea...

HELLO TOVARASI,nato nu are atributiuni privind legislatia interna a unei tari,e o aberatie ce vreti,.Pensiile si bugetul unei tari nu e facut de nato,mai multa influinta are SOSOACA decit geoana ca poate interveni la bruxel pt tratament discriminatoriu legislativ si poate interveni in parlamentul romaniei prin interpelarea decidentilor,.INTREBAREA MEA,,,de ce onor sindicatele nu deskid o actiune in instanta sau prin avocatul poporului pentru discriminare legislativa privind indexarea pensiilor, fata de civili si magistrati la militari se indexeaza numai cu inflatia,la ceilalti si cu 50 la suta din cresterea salariala medie.ASTA NU E DISCRIMINARE CLARA?helloo nenea tudor,her gen balaceanu si altii,nimic nimic?palcovnic sxpiratus,,,,la atac innainte,,,,urraaa,urraaa

Bzr spunea...

De ce nu are putere executorie la toti pensionarii militari,asa cum fac smecherii de magistrati?magistratul militar ce păzește?doar cand greseste omul coplesit de stres și oboseala?doar de dat in cap la militar?de ce nu ii apara si drepturile?au o caciula de bani pe langa cei civili!

Claudiu Marin spunea...

Semnalez, pentru cei care obisnuiesc sa nu mai citeasca topicul, ca am publicat si Motivarea sentintei de catre Tribunalul Bucuresti.

Bzr spunea...

Atata timp cat asociatiile nu se unesc si nu fac nimic vizibil,activii tac ca mortul in papusoi,magistratii militari nu fac nimic,politicienii si magistratii civili isi bat joc,cu medaliile,decoratiile si livretele duse si aruncate la ministere!de ce bataia de joc sa fie numai de o parte,cam din 2009 pana acum?de ce schimba regulile jocului din mers?

Claudiu Marin spunea...

@Bzr
Hotararile judecatoresti sunt executorii numai pentru parti, spre deosebire de deciziile CCR care sunt erga omnes.
Public asemenea hotararii pentru ca tot mai multi pensionari sa actioneze similar in instante, atat in privinta stagiilor ulterioare cat si in privinta aplicarii supraimpozitarii.... astfel incat cheltuielile de judecata sa determine insitutiile militare sa initieze acte legislative care sa modifice normele secundare de aplicare a L 223/2015 in sensul interpretat de instantele de judecata.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Astazi era ultima zi cand ni se mai putea face si noua un bine cu acel plx la soldele de grad. Sansa nu ne va surade si va ramane pentru la toamna, si daca se va face ceva in Septembrie, ceea ce nu prea cred in prag de alegeri, va fi pentru aplicare la anul in Ianuarie, caci sunt cele 90 de zile pentru aplicare. Greu de anticipat daca si varianta asta se va mai realiza... In acest caz, vom vota asa cum ne vor dicta constiintele, eu fiind foarte hotarat sa taxez ignorata, indiferenta si lipsa de respect pentru rezervistii militari, pensionati inainte de 2017! Oricum, succesul de la locale si europarlamentare, pentru actuala coalitie de guvernare, nu se va mai repeta la parlamentare si prezidentiale, pentru ca, in afara de noi, mai sunt civilii care nu vor primi nici un leu la recalculari, ba inca unii vor fi blocati ani in sir de la actualizari, plus pensionarii agricultori, care brumariti cu cativa lei sunt foarte suparati dar si alte categorii in care intra indecisii, si acestia afectati total de legea care scoate centralele de apartament, aici chiar ca vor fi voturi negative masive din partea tuturor categoriilor afectate, chiar si cei care vor primi in plus la pensii! Daca sindicatele militare nu-si iau rolul in serios si uniti sa actioneze in favoarea noastra, chiar ca se vor topi total din lipsa de membrii si cotizatii, daca nu cumva s-a si intamplat asta pana acum. Eu? M-am resemnat, ca un condamnat...

valy spunea...

Domnule Administrator

Nu îndemnați să extragă stagiile de cotizare după pensionare, făcând pasul greșit la îndemnul dumneavoastra, mulți vor pierde enorm la pensie.

Mă sună astăzi un coleg care a ieșit la pensie la vârsta de 39 de ani în 2001, a mai lucrat 13 ani si au fost pusi la pensia militara.
În cazul lui pensia va scădea drestic.

Dacă se aprobă Statutul cadrelor militare, pensia urcă până la 100% IARĂȘI VOR FI BOCETE PE BLOG, PIERZÂND AMARNIC LA PENSIE.

Claudiu Marin spunea...

@valy
Nu generaliza!
Pe blog au fost permanent prezentate avantajele si dezavantajele extragerii stagiilor civile din deciziile de pensie militara.
Daca stagiile civile au contat la calculul pensiei militare este evident ca la revizuire pensia militara va scadea.
De asemenea, in cazul in care a ramas in plata cuantumul civil mai avantajos.
In cele mai multe situatii, la recalcularea din anul 2016 stagiile ulterioare nu au contat in calculul cuantumului.

In schimb, pentru 13 ani lucrati in civilie, noua pensie civila calculata dupa L 360/2023 va fi consistenta.

valy spunea...

Respectiva persoana are abia 62 de ani, mai are 3 ani până la 65.
Daca ar extrage stagiul de cotizare pt. cei 13 ani ar pierde mai mult din pensie.

Pensia ar fi mult pe minus.

Doru spunea...

Oare cu cât se diminuează pensia dacă stagiile realizate ulterior trecerii în rezervă vor fi extrase din sistemul militar ? Precis ,, șmecheri de la CSP o să găsescă modalități să mai fure ceva

Constantin spunea...

Cu 1% pentru fiecare an vechime.

Doru spunea...

1% pentru fiecare an realizat din stagiile de cotizare după trecerea în rezervă ?
La mine sunt 13,6 ani

Andrei spunea...

Geoană? Uite așa am aflat cine stau în spatele manipulării militarilor în rezervă prin acest blog. Securicii.

Alkan spunea...

Pentru stagiile de cotizare de 12 ani realizate după trecerea în rezervă s-a adăugat 1% pentru fiecare an. Acest procent de 12% s-a “topit” prin plafonarea la 85% împreună cu alte 7 procente din totalul de 104. Nu poate fi diminuată pensia prin extragerea stagiului de 12 ani vechime.

Claudiu Marin spunea...

@Dodo si alti difuzori de sloganuri
Nu poti sa vorbesti de unitatea pensionarilor militari cata vreme chiar legea pensiilor militare ii dezbina in 3 categorii, dupa modul de calculare a cuantumului:
-avant ciucani
-ciucani
-post ciucani(legea 282/2023)

Constantin spunea...

Doru. Dacă ați obținut un cuantum de 85% sau mai mare din baza de calcul,fără stagiul de cotizare din viața civilă,intr-adevar vechimea obținută după trecerea în rezervă de 13,6 ani nu mai contează la procentajul general,deoarece prin plafonarea la 85% a cuantumului pensiei conform legii 223/2015,cele 13,6% adaugate nu mai sunt luate în calcul. Dacă aveți un procentaj mai mic de 85%,procentajul de 13,6% contează,el adaugandu-se la procentajul obținut pentru stabilirea pensiei militare,dar nu poate depăși 85% din baza de calcul.

Apostol Mircea spunea...

Domnule Claudiu Marin ,va mulțumesc pentru ca ne oferiți soluțiile judiciare pronunțate de instante ,privind admiterea acțiunilor, promovate de catre camarazi,pentru separarea stagiilor din activitatea în serviciu și al celor realizate după trecerea în rezerva și deschiderea dreptului la pensie de serviciu.Am beneficiat de o documentare ,oferita cu generozitate de catre domnul Huhu Rezea și m-am adresat cu o acțiune în constatare Tribunalului Caras-Severin ,secția litigii de munca ,și am termen sorocit pe data de 11.09.2024, în dosar nr.70/115/2024.Pe adresa de e-mail am sa va comunic parola pentru a urmări evoluția procesului.Oare în cazul meu ,și al celorlați camarazi, care au realizat stagii de cotizare ,dupa trecerea în rezerva și acordarea pensiei de serviciu,impozitarea progresiva a pensiei ar trebui sa aibă în vedere ca pensia în plata are o parte necontributiva și una contributiva ?Considerați ca ar fi un motiv pentru chemarea în juecata a CPS din M.Ap.N ?Va asigur de toată stima și considerația.

Dodo spunea...

Am înțeles domnule Claudiu. Și dacă rămânem asa pasivi și buni comentatori și exemplele pot continua,oare se va întâmpla ceva vizavi de cele 3 categorii? E foarte bine ca pe blog se atrage atenția și se informează despre ce fac decidenții,însă eu cred ca ar trebui pe lângă unitate sa avem și acțiune. Chiar dacă este poate învechită expresia aia: vorba lunga este sărăcia omului",tot mai buna este expresia: Taci tu,sa vorbească faptele tale". Spun acestea fără a face aluzie la cineva dintre noi. PS: În continuare,apreciez eforturile dvs ...și ale colegilor de blog.🤝

Doru spunea...

Ăștia de la CSP sunt în stare de orice ticalosenie dacă vrei să-ți extragi stagiile de cotizare realizate ulterior trecerii în rezervă .Nu înțeleg ce-i deranjează dacă cer extragerea stagiilor

Leon spunea...

@Claudiu, ai vrut sa scri pana la 9% Pensia suplimentara, nu OMM...!

Claudiu Marin spunea...

@Constantin
In plafonul procentual de 85% intra si sporul de pana la 9% pentru pensia suplimentara, art. 108 din L 223/2015. Asa ca, fara sa diminueze pensia militara, se disponibilizeaza pentru deschiderea unui nou drept de pensie civila mai multe stagii civile blocate de desteptii finantisto-juristi de tipul luca-jiano-sarbesc in decizia de pensie militara.

@Apostol
Nu va fi supraimpozitata pensia civila pe care o vei primi la Caselle Teritoriale din stagiile eliberate de instanta din capsomania functionarasilor din institutiile militare. In prezent, pensia militara nu are, dupa modul de calcul, nicio componenta contributiva.
@Dodo
Nu-i vezi pe ciucani cat de lipsiti de empatie sunt fata de camarazii lor mai in varsta? Au pensii duble si tot ei tipa ca nu au primit si ajutoare la pensionare.
Cei din institutiile militare sunt deranjati pentru ca instantele le dau in cap cu legea pe care ei nu stiu s-o aplice.

Dodo spunea...

Adevărat domnule Claudiu. Am fosti colegi care s-au pensionat de curând. Intr-adevar au pensii unii triple,nu duble. Nu au nici o vina,dealtfel,numai ca ar trebui sa se ascundă și sa tacă în fata noastră...măcar asa din bun simt. Și sa nu ceara ei drepturi. Au reușit politrucii sa ne dezbine. Trebuie sa înțelegem, de asemenea,ca fără sa luptam cu ei(mizerabilii), nu se va întâmpla mare lucru. M-am saturat de firimituri( indexare). De aia tot insist ca e mai buna varianta cu unitatea și mobilizarea noastră pe orice cale posibila, dacă am înțelege, măcar noi ăștia dinainte de 2020,cei cu pensii mai modeste, ca nu prea avem alte soluții. De-asemenea,încă mai cred ca avem nevoie de lideri puternici care au prestanta și demnitate, care sa ne reprezinte. Dar ii avem oare??? Sau dacă ii avem, cât timp vor mai fi demni și corecți???

Claudiu Marin spunea...

@Dodo
Nu politrucii ci luca-jienii din MApN ne dezbina.
La cata legislatie stie, in contextul politic de astazi, Ciolacu crede ca prin actualizarea soldei de grad ii mareste si pensia lui Ciuca.Or, Ciuca nu primeste nimic prin actualizarea pensiei de grad. Iti dai seama cat face indexarea cu 13,8% a pensiei lui 20 000 lei?

gigi 2 spunea...

Ce se intampla cu cei care au cuantumul mai favorabil in plata? Daca scoti stagiile civile iti da pensia recalculata< care e f. mica> sau ramane cea in plata din care se scot numai stagiile civile. E cu dusintors?

Doru spunea...

La cum ( nu ) știu să aplice legile ,, specialiștii de la CSP ,noi facem fel de fel de calcule degeaba .CSP face ce vrea .Nu voi înțelege niciodată de ce CSP face tot posibilul doar să încurce .Lipsa de profesionalism și comoditatea angajaților este singura explicație a faptului că nu se rezolvă inechitățile

Constantin spunea...

Gigi 2.Dacă ai un cuantum de 85% din baza de calcul fără stagiile civile este ok.poti scoate stagiile civile din constituirea procentajului pentru calculul pensiei militare,dacă nu ai 85% decât adăugând și stagiile civile,atunci nu e bine să le scoți deoarece pensia militară va scădea prin recalculare. Dacă ai 85% fără stagii civile și vreo 10 ani vechime spre exemplu în viața civilă,beneficiezi de pensie militară, la care se adaugă si o pensie minim garantată în cuantum de 40% pentru cei 10 ani vechime din 3700 de lei(salariul minim brut),care va crește la această valoare la 01.07.2024(până acum a fost 3300 de lei)și va rezulta o pensie pentru cei 10 ani vechime de 1480 de lei(3700×40%=1480 de lei).Dacă ai 11 ani vechime în viața civilă procentul va fi de 41% din salariul minim brut și tot așa până 15 ani vechime se mai adaugă câte un procent în plus. Dacă ai mai mult de 15 ani vechime în viața civilă pensia cuvenită îți va fi calculată pe bază de punctaj.Dacă în urma calculului pe bază de punctaj rezultă o pensie mai mică decât pensia minimă garantată prin lege,atunci pensia va fi calculata pe baza cuantumului de 45% din salariul minim brut pe economie,dar fără a depăși procentul de 75% din salariul minim brut pe economie.

Claudiu Marin spunea...

@Doru
Incepand cu aplicarea L 223/2015 s-au inmultit greselile de interpretare a legii de catre nespecialistii din sistem.
Vezi:
-includerea stagiilor civile ulterioare pensionarii in cuantumul pensiei militare
-actualizarea soldei de funcție din 2017,in care s-a ignorat art 60 alin.(3). Astfel, 98% dintre pensionari nu au primit un ban dupa o majorare cu 15% a soldei de functie in cuantum compus.
-aplicarea indexariilor succesive la pensiile plafonate la venitul net: legea spune ca se indexeaza numai baza de calcul de la data deschiderii dreptului de pensie.
-impozitarea cuantumului pensiei si nu a venituilui impozabil.
Acum ne confruntam cu o molima a modului cum trebuie reglementata si aplicata actualizarea soldei de grad.
Adevarul este ca specialistii din sistem s-au pensionat si sunt atat de apatici si de indiferenti la ceea ce se intampla in fenomenul reglementarii si aplicarii cadrului juridic din domeniul pensiilor militare.
Nu se implica nici in domeniul structurilor associative, pentru a echilibra balanta disputei dntre pensionari si noile institutii populate de nespecialisti aroganti.
De circa un an, de cand moderez blogul, nu am simtit decat rareori interventia unor finantisti in a lamuri aspectele discutate. De juristi, nici atat! Ei asteapta onorariul de asistenta juridica.

Claudiu Marin spunea...

@Constantin
Nu este chiar asa!
Daca in 2016 ai ramas in plata cu cuantumul contributiv, prin eliminarea stagiilor civile din calcul, cuantumul pensiei militare in plata va scadea cu partea corespunzatoare punctajului adus suplimentar prin deciziile de recalculare.
Avand deja o pensie pentru limita de varsta, stagiile transferate la Casele teritoriale vor fi calculate de la inceput in punctaj contributiv, fie si daca vechimea transferat este de numai un an.

Constantin spunea...

Nu am știut de această prevedere,dar dacă stagiile transferate la Casele teritoriale vor fi calculate în punctaj contributiv,indiferent de mărimea lor, este în defavoarea pensionarului militar,deoarece un transfer de sub 10 ani vechime în viața civilă e posibil să se transforme într-o pensie mai mică decât pensia minimă garantată.

Claudiu Marin spunea...

@Constantin
Cata vreme pensionarul are deja o pensie militara pentru limita de varsta, nici nu se pune problema sa primeasca si o pensie minima garantata.
Primeste in civilie exact pensia contributiva corespunzatoare punctajului contributiv, chiar daca este numai de cativa lei.

Constantin spunea...

👍

Outlander spunea...

Domnilor de la CPS...
Vă doresc cădere liberă!
Când o să dați peste unul ca ăsta (@adminul) o să vă cadă gușile, care și așa v-au depășit cu multă nesimțire fruntea, burțile și onoarea militară!
Voi nu greșiți din neștiință!
Scuzați pleonasmul!
Voi greșiți pentru că așa ați primit ORDIN!
Și mai aveți tupeul (nesimțirea)..., de, pleonasmul bată-l vina, să formulați întâmpinări în cauzele deschise de pensionarii militari, în care expuneți, fără rușine, elucubrațiile emanate de optimizările (oare unde am mai auzit acest atât de uzitat termen) calculelor la pensiile militare, fie că era vorba de actualizările de grad, de funcție, indexări, calcul de supraimpozitare!

Băi, târâturilor, băi fleoșcăiților...nu vă mai ajunge cât ați furat de atâția ani de la cei pe care i-ați deposedat de tot felul de sporuri, pe care voi nu le-ați avut, pentru ca mai apoi să le vi le băgați (sub tot felul de ”excelențe”) sub cureaua și sub gușa ce nu vă mai poate cuprinde?
Repet, ce spunea un coleg de blog...:”până și o dactilografă are condiții speciale!”
Bă, voi citiți aceste probleme ale pensionarilor militari?
Doar, pentru unul singur, dacă era vreo problemă, și ar fi trebuit să vă sesizați!
Nu mai spun de plagiatele de doctorate cu care vă împăunați, ca și când ați adus un mare adaos și un mare progres la știința și arta militară!
Vă doresc degradare militară pentru furt intelectual și universitar...și tot ce incumbă!
Vă doresc ce ne-ați dorit voi, nouă!

Leo spunea...

citez din @Claudiu
”...) nu am simtit decat rareori interventia unor finantisti in a lamuri aspectele discutate. De juristi, nici atat! Ei asteapta onorariul de asistenta juridica.”
Păi îi avem deja finanțiști și juriști AUTODIDACȚI , pe @FLAVIUS , pe PUI DE CUC , pe Leon , pe 4x4 etc.....
Iar @FLAVIUS chiar s-a specializat pe drept CONSTITUȚIONAL. Nici nu vreți să știți ce MĂCIUCI le trage în instanțe celor de la 2505 .............
Leon s-a specializat în PROIECTE de acte normative
Iar PUI DE CUC este specializat la contabilitate/finanțe + juridic + drept constituțional.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

De la un timp incoace, calicii zgarciogari si scalpati de creieri din CSP iau smardoieli grele in instanțe, de le cad căciulile instant de pe canistrele cu păr, cu tot cu circumvolutiuni! Le-au tot mers primele si sporurile pentru praduielile de drepturi din instante, dar acum s-a intors calimera si castiga rezervistii, si parca-i vad opăriți intre căpriorii șublerelor de ciudă! Comprese cu vată de sticlă si oțet, guleratilor!

Outlander spunea...

”Sentință fără precedent în istoria Forțelor Aeriene Române.
Pedeapsa primită de comandorul în rezervă Marius Ouatu.”

”Fostul comandant al bazelor aeriene de la Câmpia Turzii și Boboc a fost condamnat de Tribunalul Militar București la trei ani de închisoare cu suspendare.”
”Comandorul în rezervă Marius Ouatu a fost găsit vinovat că vreme de mai bine de trei ani ar fi pilotat avioane de vânătoare și elicoptere, deși nu mai avea licență medicală validă.
Iar pentru cele aproape 150 de misiuni de zbor ar fi încasat prime ilegal.
În schimb, medicul bazei aeriene de la Câmpia Turzii, care fusese acuzat de complicitate, a fost achitat de judecătorul militar.
O altă fațetă grotescă a sistemului militar!
Voi pe unde erați?

Outlander spunea...

Scuzați... nu am pomenit sursa!
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/fostul-comandant-al-bazelor-aeriene-de-la-campia-turzii-si-boboc-condamnat-la-trei-ani-de-inchisoare-cu-suspendare.html

Voi, unde erați, domnilor de la INMAS?
Un pilot avea control la 6 luni!
A..., noi nu știm nimic!
Complicitate pe toate nivelurile!
”Dobitocilor...l-ați omorât pe Chirvase!”

Outlander spunea...

Bă, voi ăia care l-ați numit ”comandant” la Boboc și C. Turzii, pe ce criterii ați făcut această numiri?
A,...noi nu știm nimic...,așa am primit ...”ordin”!

”În schimb, medicul bazei aeriene de la Câmpia Turzii, care fusese acuzat de complicitate, a fost achitat de judecătorul militar.”

...Optimizare și alte tăieri de frunze la câini!

R'ați ai dracului cu melcii voștrii!

Gavril Valerică spunea...

Sunt in aceeași situație ca dl Punguță. Vă rog să-mi spuneți unde trebuie să mă adresez pentru recuperarea anilor lucrați ulterior pensionării militare (11 ani).

Claudiu Marin spunea...

@Gavril
Trebuie sa introduceti actiune la Tribunalul de care apartineti si sa obtineti o hotarare asa cum a obținut Punguta.

Daca dati cautare pe blog dupa eticheta "recalculare pentru stagii ulterioare" veti gasi si alte decizii, inclusiv motivarile lor,foarte utile pentru dvs. in formularea actiunii.