Un produs Blogger.

miercuri, decembrie 28, 2011

Decizia nr.29/2011 a ICCJ in RIL pentru aplicarea Legii 119/2010(motivare)

74 comments
Livia Doina Stanciu presedintele ICCJ
Deocamdata puteti citi motivarea Deciziei nr. 29/2011 in MO nr. 925/2011, in forma aceasta:  ----> aici  sau  AICI 
Dupa ce deschideti comutati pe pagina 43 si urmatoarele.Primele concluzii:
ICCJ lasa instantelor posibilitatea de a constata in ce masura, in fiecare caz individual,  ingerinta in dreptul de pensie este disproportionata fata de scopul social urmarit.
Proportionalitatea ingerintei ar fi compromisa daca:
-reclamantul suporta o sarcina excesiva, exorbitanta care excedeaza marjei de apreciere a statului in aplicarea politicilor sale sociale;
-reclamantul este lipsit total de beneficiul social reglementat;
-reclamantului i-au fost suprimate integral mijloacele de subzistenta.
ICCJ mai stabileste ca, in aprecierea proportionalitatii ingerintei, mai pot fi avute in vedere, nu limitativ, criterii ca:
-indemnizatia sociala pentru pensionari prevazuta de art 7 din Legea 118/2010
-pensia medie lunara
Toate acestea analizate functie de situatia concreta a reclamantului.
Decizia mai statueaza ca ICCJ nu poate da solutii cu caracter general de apreciere, cum ca justul temei al ingerintei in dreptul de pensie ar fi fost incalcat in toate situatiile de L 119/2010, pentru ca aceasta  ar echivala cu abrogarea legii.
Vom mai completa concluziile.

-Cei nemultumiti, ca sa poata spera ca vor castiga ceva, in sensul de a-si pastra cuantumul pensiei,  nu sa li se aplice Legea 164/2001 sau Legea 179/2004, abrogate prin Legea 263/2010, trebuie sa conteste decizia de revizuire si sa demonstreze ca ingerinta statului in dreptul lor a fost disproportionata.
-Este de apreciat corectitudinea  ICCJ! 
A indreptat party-priu-rile Colegiilor de conducere ale Curtilor de Apel recurente care au formulat recursuri in interesul legii doar in cazul  unor solutii care priveau  grefierii, litera c), desi aveau mult mai multe hotarari cu solutii contradictorii pe literele a) si b). ICCJ precizeaza ca, prin extindere,  Decizia 29 este valabila si pentru celelate categorii  de pensionari care fac obiectul art. 1 din Legea 119/2010.


 Cititi aici partea finala a Deciziei

"Aplicarea acestui act normativ (Legea nr. 119/2010) a avut ca efect imediat reducerea cuantumului sumelor aflate în plată cu titlu de pensii de serviciu, emiterea unor decizii de recalculare cuprinzând noul cuantum, plătibil în viitor, situaţie în care cei vizaţi au promovat cereri în justiţie prin care au solicitat anularea acestor decizii de recalculare şi menţinerea în plată a deciziilor în cuantumul anterior, pentru motivul încălcării dreptului lor de proprietate, astfel cum este ocrotit în sistemul Convenţiei europene a drepturilor omului prin art. 1 din Primul Protocol adiţional.
Ca atare, jurisdicţiile naţionale au analizat plângerile formulate în raport cu prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (sau art. 14 din Convenţie coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie).
În mod corect instanţele au constatat că pensiile de serviciu, stabilite în temeiul actelor normative speciale în baza cărora cei vizaţi le încasau, reprezintă un „interes patrimonial“ ce intră în sfera de protecţie a art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, atât sub aspectul părţii contributive (partea achitată de la bugetul asigurărilor sociale de stat), cât şi sub aspectul părţii necontributive (care se suporta de la bugetul de stat). În acest sens, Înalta Curte are în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în Cauza Stec ş.a. împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din 12 aprilie 2006, Cauza Rasmussen împotriva Poloniei din 28 aprilie 2009 (§ 71), Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei din 12 octombrie 2004 (§ 39) etc.

Totodată, instanţele de judecată au apreciat unanim că, întrucât prin adoptarea şi aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 pensiile speciale au devenit pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000, iar titularii de pensii speciale au devenit titulari de pensii de asigurări sociale de stat, cu consecinţa diminuării cuantumului pensiei până la limita corespunzătoare unui beneficiu contributiv, statul suprimând achitarea părţii necontributive (suportată până atunci de la bugetul de stat), această lege reprezintă o „ingerinţă“ din perspectiva respectării dreptului de proprietate al reclamanţilor, în raport cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Sub acest aspect este avută în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în Cauza Rasmussen împotriva Poloniei din 28 aprilie 2009 (§ 71), Cauza Aizpurua Ortiz ş.a. împotriva Spaniei din 2 februarie 2010 (§ 48), Cauza Kjartan Asmundssen împotriva Islandei din 12 octombrie 2004 (§ 39 şi 40).
Pentru ca ingerinţa să nu conducă la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ea trebuie să fie legală, să urmărească un scop legitim şi să respecte un rezonabil raport de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit a fi realizat.
Din perspectiva acestor condiţii, Înalta Curte constată că în mod unanim instanţele au reţinut că ingerinţa este legală, întrucât este reglementată de Legea nr. 119/2010, şi urmăreşte un „scop legitim“, de utilitate publică, în deplină concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Cauza Wieczorek împotriva Poloniei din 8 decembrie 2009, § 59), constând în necesitatea reformării sistemului de pensii, reechilibrarea sa, eliminarea inechităţilor existente în sistem şi, nu în ultimul rând, situaţia de criză economică şi financiară cu care se confruntă statul, deci atât bugetul de stat, cât şi cel de asigurări sociale.

Înalta Curte constată însă că analiza cerinţei privind existenţa „raportului rezonabil de proporţionalitate“ a fost sursa practicii neunitare ce a condus la iniţierea prezentului recurs în interesul legii, întrucât instanţele nu au aplicat testul justului echilibru în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărei cauze; pe de altă parte, nici „ingerinţa“ nu a fost analizată în toate cazurile din perspectiva „dreptului la respectarea bunurilor“ (regula generală şi, totodată, prima normă din art. 1 din Protocolul nr. 1), ci precum o încălcare de tipul „privării de proprietate“ (cea de-a doua normă din acelaşi text).

Astfel, prin recalcularea pensiilor speciale, cei vizaţi şi-au văzut limitat dreptul cu sume diferite care se încadrează procentual între 30% şi 80%, uneori chiar mai mult, ca efect al suprimării beneficiului ce reprezenta suplimentul acordat de la bugetul de stat (deci, cu partea necontributivă) care a variat de la o categorie profesională la alta, iar în cadrul aceleiaşi categorii, de la o persoană la alta, potrivit condiţiilor prevăzute de legea ce definea fiecare statut profesional în parte şi calificarea fiecărui beneficiar pentru obţinerea pensiei speciale; din analiza jurisprudenţei ataşate recursului în interesul legii se constată însă că instanţele judecătoreşti nu au stabilit în mod riguros, în concret, acest element ce reprezintă o circumstanţă importantă în identificarea premiselor de analiză a raportului de proporţionalitate, fiind util a se observa proporţia reducerii beneficiului social în discuţie pentru reclamantul cauzei, iar nu indicarea unei marje generale a diminuării pensiilor speciale pentru toate categoriile de persoane vizate de Legea nr. 119/2010.

Or, instanţa europeană însăşi, în aplicarea acestui test de proporţionalitate, analizează situaţia reclamantului din fiecare cauză, determină anumite circumstanţe particulare în plângerile pe care le soluţionează, se raportează în mod necesar la situaţia de fapt pe care ea însăşi a reţinut-o în legătură cu respectiva plângere şi, numai pe baza acestui ansamblu de constatări, conchide asupra raportului de proporţionalitate, fără a stabili vreodată o concluzie cu caracter general, chiar referitoare la o anumită categorie vizată de „ingerinţă“, în afara statutului de „victimă“ (dacă se au în vedere cauzele cu mai mulţi reclamanţi - de exemplu, Aizpurua Ortiz ş.a. împotriva Spaniei). Apoi, se reţine că raportul de proporţionalitate este compromis dacă acel reclamant suportă o sarcină individuală excesivă, exorbitantă, care excedează marjei de apreciere a statului în reglementarea aspectelor legate de politica sa socială (marjă care, în acest domeniu, este una extensivă); asemenea concluzii sunt stabilite, de exemplu, când reclamantul este lipsit total de respectivul beneficiu social ori când acestuia i-au fost suprimate integral mijloacele de subzistenţă.

În acelaşi timp, fără a fi limitative, în ansamblul circumstanţelor obiective de analiză, ar putea fi avute în vedere criterii precum indemnizaţia socială pentru pensionari (prevăzută de art. 7 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar) ori pensia medie lunară, după cum vor trebui identificate circumstanţele particulare ale cauzei.

Este esenţial a se constata că în privinţa fiecărui reclamant în parte a fost depăşit un anumit „prag de dificultate“ pentru ca instanţa europeană însăşi să constate o încălcare a drepturilor ocrotite de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (cum se reţine, de exemplu, în Decizia asupra admisibilităţii în Cauza Hasani împotriva Croaţiei).

Totodată, este necesar a se preciza că în analiza raportului de proporţionalitate instanţele trebuie să urmărească raţionamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului în plângerile vizând încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie şi în care Curtea însăşi a analizat tipuri de „ingerinţe“ în dreptul la respectarea bunurilor prin măsuri legislative adoptate de stat în prestaţiile de asigurări sociale, iar nu să se recurgă la specia proximă (încălcări ale art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional, de tipul privării de proprietate) ori la alte cauze prin care au fost reclamate alte încălcări (chiar perspectiva analizării discriminării în legătură cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional având alţi parametri de evaluare).

Înalta Curte are în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Cauza Hasani împotriva Croaţiei – decizie de admisibilitate din 30 septembrie 2010, Cauza Rasmussen împotriva Poloniei, Cauza Banfield împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din 18 octombrie 2005, Cauza Callejas împotriva Spaniei din 18 iunie 2002 - decizie asupra admisibilităţii, Cauza Maggio ş.a. împotriva Italiei din 31 mai 2011, Cauza Moskal împotriva Poloniei din 15 septembrie 2009, Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei) în cauze în care statele contractante au adoptat măsuri legislative prin care au suprimat sau au limitat, pentru viitor, plata unor pensii speciale sau a altor beneficii sociale aflate în plată.

În raport cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului reiese că stabilirea raportului de proporţionalitate nu este decât o chestiune de apreciere în fiecare cauză în parte, în funcţie de circumstanţele sale particulare.

Ca atare, pe calea recursului în interesul legii nu este posibil a se statua o concluzie general valabilă de natură a asigura unificarea practicii judiciare, având aptitudinea de a fi aplicată în fiecare cauză aflată pe rolul instanţelor, de vreme ce stabilirea raportului de proporţionalitate este rezultatul aprecierii materialului probator şi a circumstanţelor proprii fiecărei pricini sau a situaţiei de fapt reţinute, fiind aşadar exclusiv o chestiune de aplicare a legii (Convenţia şi jurisprudenţa Curţii Europene, în acest caz).

Pentru a fi legală o soluţie asupra unei sesizări (cum este cea cu recurs în interesul legii), ea trebuie în mod necesar să antreneze efecte legale şi în cazul admiterii şi în cel al respingerii.

Or, dacă s-ar admite ca posibilă soluţionarea printr-o concluzie cu caracter general asupra raportului de proporţionalitate în acest gen de cauze şi astfel s-ar stabili că justul echilibru este afectat sau compromis în toate situaţiile, efectul indirect ar fi similar celui al abrogării legii.

Simetric, dacă s-ar stabili, pe calea recursului în interesul legii, că raportul de proporţionalitate a fost unul rezonabil, just, ar însemna negarea dreptului de acces la instanţă (garantat de art. 6 alin. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale) pentru fiecare dintre persoanele ce se pretind afectate în mod individual prin adoptarea şi aplicarea Legii nr. 119/2010.

În concluzie, analiza în concret a acestui raport de proporţionalitate nu poate fi realizată pe calea recursului în interesul legii, întrucât ar excede obiectului acestuia şi competenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul în interesul legii nefiind un recurs naţional în convenţionalitate."

74 de comentarii:

 1. bla,bla,bla.....pensia medie !!!!!

  RăspundețiȘtergere
 2. Cezar
  Asta nu-i comentariu calificat! :(:)

  RăspundețiȘtergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 4. PLANO-Da,dar ii ..sugestiv!
  Calificat ar fii cam asa: Bla,bla,bla = au incercat sa impace si capra si varza....
  ..pensie medie = daca ai in dotare pensia medie ,salut atingere disproportionata a..proprietatii
  Ps. Se adevereste -Drept de prop.=drepul castigat de a fii pensionar !! Cuantumul variaza in functie de evolutia economica a tarii!! Intrebari??

  RăspundețiȘtergere
 5. Concluzie: Instantele romanesti vor respinge actiunile introduse, urmand ca justa despagubire sa fie obtinuta prin dosar la CEDO.

  RăspundețiȘtergere
 6. @anonim
  Nu generaliza.
  Daca nu demonstrezi ca ingerinta in drept a fost disproportionata fata de scopul social urmarit de stat si in raport cu mijloacele de subzistenta... nici instantele din Romania si nici CEDO nu pot da castig de cauza.

  RăspundețiȘtergere
 7. stai asa ca eu nu am inteles,statul le poate da parlitilor de subofiteri pensii care au crescut de la 1500 de lei la 10000 de lei,(90% au crescut),iar pe cei cu responsabilitate(colonel spre exemplu) sa le scada pensia pana la limita subzistentei,si dupa sa aiba tupeul sa spuna ca ca au scazut din cauza problemelor economice?
  pai cum sa scada din cauza problemelor economice daca per total au crescut cu vreo 200 de milioane de euro in plus fatza de dec 2010.

  RăspundețiȘtergere
 8. Mi-au dat lacrimile
  Saracu' mierlici!!!....

  RăspundețiȘtergere
 9. mai pe romaneste,nu ii greu sa demonstrezi ca statul te-a furat,poate doar pentru cei care au avut pensii de 10000 de lei si acuma au 5000 de lei,dar cei care au pensii scazute asa de mult ca un muncitor pe santier castiga mai mult decat ei,nu au cum sa piarda.
  ii cum a spus cineva mai sus incearca sa impace si capra si varza,dar cand cei carora le-au crescut pensiile trebuie sa returneze banii,sa nu ii aud pe cei de la guvern ca se plang.

  RăspundețiȘtergere
 10. @ano=kkt 14:04(colonele vezi ca inafara de PV la BOB altceva n-ai facut toata viata toarsu'Vrei razboi ??Iti dau cu varf si indesat.Da nu te mai salveaza nici CPSA(comitetul politic superior al armatei)

  parlit esti tu prostalaule
  sg.maj/mm cls a 4-a biban
  semnat
  subof. Don Corleone

  PS Ce ordinari pot fi unii oameni....(oameni??)

  RăspundețiȘtergere
 11. Daca te semnezi anonim pot sa-ti zic BOU???
  Desigur toarsu' hi,hi

  RăspundețiȘtergere
 12. Pensiile militare de stat stabilite in baza legii nr 164/2001 sant pensii de asigurari sociale si nu mai au alta componenta Cred ca nu se mai pune problema proportionalitatii diminuarii ci mai degraba de discriminare in raport cu cei carora pensiile le-au crescut.
  Aceasta decizie nu ne ajuta si nici nu ne incurca, instantele de fond sant suverane. Vom mai vedea!

  RăspundețiȘtergere
 13. Care L164???....N-a fost abrogata?
  Stiti ce inseamna abrogat???Inseamna ca ma insel si L164 este in vigoare.In acest caz ....mii de scuze.:):)

  RăspundețiȘtergere
 14. Anonime-don Corleone se straduieste sa-ti explice ,cum ca pensiile nu se dau dupa ..grade si functii !! Pentru astea ai primit salariul baban ! Pensia se da DUPA CONTRIBUTIE_TOLOMACULE (faci ofiterii de ris,ce dracului?)

  RăspundețiȘtergere
 15. Stimabile! Pana inclusiv luna aceasta ai primit pensia stabilita in baza Legii 164, chiar daca a fost abrogata. Daca ai primit pensie revizuita si e mai mare este altceva. Preocuparea este ptr. cei carora le-au scazut pensiile si vor solicita instanta sa le mentina in plata vechile pensii.Nu prea stapanesti notiunile juridice! Mai citeste.

  RăspundețiȘtergere
 16. de ce trebuie sa demonstrez ceva evident,parliti aia de subofiteri din cauza incompetentei statului castiga de 2-3 ori mai mult decat un colonel,in urma recalcularii?
  pai nici in tari bananiere nu este asa ceva posibil.
  banii,parlitii aia de subofiteri oricum o sa ii dea inapoi,acuma tinand cont ca i-au baut pe toti,o sa ma intreb de unde o sa ii scoata,dar nu conteaza,statu o sa le vanda casa si toata lumea o sa fie multumita.

  RăspundețiȘtergere
 17. Zexe said
  Don Corleone
  Nu inteleg de ce va “ofuscati” asa tare! Deocamdata, este o motivatie a RIL-lui care, poate va da sau nu castig de cauza celor care pierd la pensie. Atat si nimic mai mult ! Probabil ca justitia va stabili cine si ce merita…daca merita. Cat despre oameni…toti oamenii sunt trecatori, insa nu toti trecatorii se pot numi oameni !

  RăspundețiȘtergere
 18. @cezar,pai aia ii ,ca militarii nu au contribuit niciodata,imi este rusine de tine ca nu sti nici macar atata,ii ca si cum as castiga la pariuri sportive,si peste 10 ani cineva imi spune ca de fapt meciurile pe care am pariat au fost blaturi si trebuie sa dau banii inapoi,pai cum asa bah?
  oricum stati toti flex ca nu ramane treaba asa,o sa vedeti,deja conform ril-ului,trebuie doar sa demonstrez ca un parlit de subofiter castiga de 2 ori cat un colonel,si cazul este castigat,dar voi parlitilor ce o sa faceti cand statul o sa va ceara banii inapoi?
  deja 100% i-ati baut toti.
  daca din 2013(cand o sa se pronunte cedo,evident ca pentru abrogarea prostiei date de guvern) trebuie sa dati banii inapoi(in 2 ani s-au adunat ceva bani),si nu mai stiu eu pe unde o sa scoateti camasa.

  RăspundețiȘtergere
 19. @zexe,cum adica poate va da castig de cauza,pai cand un parlit de subofiter castiga de 2-3 ori cat un colonel spre exemplu,situatia ii clara, legea ii gresit facuta.

  RăspundețiȘtergere
 20. ciar credeti ca in instanta ve-ti castiga ?
  si daca - cine va pune in aplicare sentintele ?
  Basescu , Boc , guvernul ?
  SANTETI NAIVI !

  RăspundețiȘtergere
 21. Asta-i mos Alecu garantat ! Fara Abac insa ,se vede si din avion !!

  RăspundețiȘtergere
 22. cel mai berbec colonel, cum ex. este "anonimul14;50,turnator la c-dul UM,pe cei care nu aveau bocancii lustruiti si kurpapiru in buzunar,are o pensie suficienta ca i-si angajeza,menajera (pt bat-ut-u' covoarelor ,ca l-a lasat "doamna" de la atata bataie incasata si desteptacine neinteleasa ,gatitu'oalei de cioarba saptamanala si 'dublei'de coaiele lu dobrin la bufetu undei'respectat'.....crede el.

  RăspundețiȘtergere
 23. @All
  Daca abuzati de anonimat, chiar si cei care de regula postati logat, setez din nou blogul pe excluderea anonimatului.
  Am rugat ca aici a posteze cei care au rabdare sa citeasca si capacitatea de a intelege un document juridic.

  RăspundețiȘtergere
 24. @ ANONIM, 28.11.1011 ora 14,04 si 14,50. Daca pentru tine, subofiterii sunt niste parliti, tu pentru mine (subofiterul), dupa cum gandesti si scrii nu esti decat un cacat cu ochi, un gunoi. Ori esti bolnav ori nu reusesti sa te trezesti din betie, betivanule. Cu cine crezi ca stai tu la comentarii, numai cu cei de teapa ta ?. Cum poti sa spui ca un subofiter a avut pensie 1.500 lei, iar acum dupa recalculare are 10.000 ?. Cum poti sa spui ca un subofiter are pensie de 2-3 ori mai mare decat un colonel, ca tine ?. Gunoiule, retine: tu suferi de alzheimer, patima betiei esti incult si dai dovada de prostie crasa. Sunt convins ca si cei din familie s-au saturat de tine, in cazul in care nu sunt la fel. Sfat: Ia sticla si pleaca de la calculator, te-ai facut de ras, pretinzi ca esti si colonel. Rusine si tie si lui mierlici. Semnez: GABRIEL

  RăspundețiȘtergere
 25. de aia va injura toti pe strada si va uraste lumea,din cauza subofiterilor,acesti trantori betivi care fac de rusine armata,pai voi ati crezut ca eu sunt colonel sau ca fac parte din armata,asa de inapoiati mintali sunteti.
  voi sunteti doar niste tradatori infecti,auzi,un parlit de subofiter spune ca daca cineva a castigat in instanta statu o sa continue sa ii fure banii,pai statu o sa fie executat silit,simplu,adica nu ii ca si la profesori care prin nu stiu cum de au castigat cu statul si cersesc bani,nu,militari se lupta pentru a nu fi furati.

  RăspundețiȘtergere
 26. Domnilor, aceasta motivare,este o filosofie de 3 lei.In epoca post decembrista '89 si pina astazi(deci timp de 21 ani)nicio pensie nu a scazut un urma actelor normative noi aparute.Cind a aparut scaderea cuantumului pensiei in urma recalcularilor a fost introdus in legislatie principiul potrivit caruia daca in urma recalcularii cuantumul este mai mic se pastreaza cel in plata.Alt perincipiu este cel al neretroactivitatii legii-ori aici constitutia este clara.
  Aceasta Curte Constitutionala si-a incalcat propria jurisprudenta-ceea ce pentru mine aceasta (curtea)este o nulitate absoluta.In viziunea mea Curtea in materie de constitutionalitate reprezinta cam acelas lucru precum simulacrul de proces al dictatorilor Ceausescu.

  RăspundețiȘtergere
 27. @anonim
  In 2001, cand potrivit L 19/2000 s-au recalculat toate pensiile civile in puncte de pensie, dupa un sistem aleatoriu de calcul, si in 2005, cand toate pensiile civile, in plata pana in 2001, au fost recalculate in puncte de pensie pe baza veniturilor reale pensiile mai mari au fost stopate pana erau prinse din urma de cresterea valorii punctului de pensie.
  Asa s-a intamplat si cu pensiile militare in aprilie 2001.
  Aplicarea cuantumului mai avantajos este o reparatie temporara.

  RăspundețiȘtergere
 28. Este inexplicabil cum s-a ajuns ca intre oameni care fac parte din aceeasi categorie socio-profesionala sa apara astfel de disensiuni, generate in fond, de un demers legislativ ce ne afecteaza pe toti cei care am fost militari/functionari publici cu statut special.
  Personal, ma bucur foarte mult pentru cei care au avut de castigat in ceea ce priveste cuantumul pensiei dar, sunt total imotriva demersului de a micsora cuantumul pensiei aflate in plata inainte de declansarea acestei nebunii de recalculare si ulterior, revizuire.
  Trebuie sa intelegem cu totii ca suntem militari in rezerva si asa trebuie sa ramanem pana vom incheia socotelile cu aceasta viata-este un drept pe care l-am castigat pe baza propriului consimtamant dar, in acord cu Statul Roman care, l-a imbratisarea acestei cariere s-a obligat fata de noi.
  In numele DEMNITATII SI ONAREI MILITARE (daca suntem in stare sa mai apreciem aceste valori)trebuie sa incetam cu aceste discutii contradictorii care se bazeaza doar pe a ne aduce acuze si, uneori, jigniri unii altora.
  Impreuna sa gasim solutii pentru a iesi din aceasta situatie nefavorabila noua si, totodata, sa-i sprijinim si pe cei care ne-au inlocuit in institutiile de aparare si ordine publica si care, datorita actualului regim ne sunt alaturi dar, nu se pot exprima si actiona in consecinta.
  VA DORESC TOATE CELE BUNE SI SA DEA DUMNEZEU CA NOUL AN SA NE ADUCA SI VESTI MAI BUNE !

  TUTUROR
  Cu deosebita consideratie si respect

  RăspundețiȘtergere
 29. @Marin
  Salutar apelul tau la concordie intre rezervisti. Concordia nu inseamna unitate de vederi si renuntarea la discutii contradictorii. Eu as zice ca diversitatea trebuie exprimata in termeni mai academici, nu in forma straina celor nefamiliarizati cu viata cazona.
  Cat priveste modificarea conditiilor de pensionare, sunt militari care au prins si 4 "reforme"; decretele din 1967 si 1977, legea 164/2001 si Legea 119/2010.

  RăspundețiȘtergere
 30. @Marin
  Sunt in asentimentul dvs. Nu sunt rezervist MApN, dar regret aceste discutii degradante situate cu mult sub nivelul de educatie reclamat de statutul avut in baza caruia se calculeaza pensia.
  Salut respectuos toti militarii indiferent de gradul detinut si cuantumul pensiei.

  RăspundețiȘtergere
 31. Si eu regret dar cuvantarile astea sunt bune la manastirea de maici.Daca nu mai tine cu injuraturi au dat-o unii pe miorlaiala...
  Ce credeti ca degeaba sunt mafiot??Nu inghit "siropuri" si nici nu sunt usor de pacalit.
  Hai lasati-o balta ca pana acu' 10 zile aveati alt "discurs"
  Va recomand "doine si balade"

  RăspundețiȘtergere
 32. @PLANO10
  Perfect de acord cu dvs. dar, nici unul din actele normative invocate de dvs. nu s-au aplicat retroactiv si toate, au imbunatatit sistemul pensiilor speciale (cu exceptia L 119/2010).
  Ati uitat sa invocati si Legea 179/2004 in baza careia politistii au incetat raporturile de serviciu cu MAI.

  NU INTELEG DE UNDE ATI CONSTATAT DVS. CA EU SUNT IMOTRIVA EXPRIMARII OPINIILOR, CHIAR DACA ACESTEA SUNT CONTRARE.
  Dimpotriva, salut interesul pentru acest subiect dar, trebuie sa ne indreptam energiile spre solutionarea acestei problematici in interesul benefic al tutror.
  Sa gasim impreuna raspunsul la intrebarea:
  -Ce lasam noi mostenire celor care lucreaza in sistemul national de aparare si ordine publica si cat de atractive vor mai fii profesiile ocupationale specifice acestui sistem ?

  Chiar nu sesizati ca prin actualul sistem de calcul al pensiei militare/speciale, daca nu ocupi fuctii de conducere cel mai tarziu de la gradul de maior(subcomisar-ceea ce este foarte dificil astazi ca urmare a politizarii excesive-)nu mai ai nici un avantaj la stabilirea cuantumului pensiei ?
  Nu cumva miroase a ceva gen "baietii destepti din energie" si aceasta lege (119/2010)ii avantajeaza doar pe unii care au salasuit mult si indelungat pe functii de conducere (si numai noi stim cum) ?

  Cu stima,

  RăspundețiȘtergere
 33. Eu stiu ceva mai simplu ca-s mai prost.
  E bataie mare pe locuri si la MAI si la MApN la toate formele de invatamant
  De ce???
  Restu' sunt vorbe goale si poezii de frustrati
  PS "Uite acusi pica drobu de sare"

  RăspundețiȘtergere
 34. @Marin
  Spre deosebire de Legea 119/2010, care se aplica numai pensionarilor exiztenti in plata, toate celelalte norme enumerate s-au aplicat atat pensionarilor existenti cat si celor care urmau sa iasa la pensie.
  Recalculari de pensii au avut loc de fiecare data.
  In 2001 toate pensiile militare existente au fost recalculate dupa noul sistem de calcul si puse in plata, esalonat, pana prin 2004.
  Daca prin asta intelegi retroactivitate inseamna ca toate au fost retroactive.
  Principiul corect al neretroactivitatii era cam asa:daca legea nu prevede nu poate fi interpretata ca se aplica si raporturilor nascute anterior intrarii ei in vigoare.

  RăspundețiȘtergere
 35. Belea mareeeee.
  L119 nu l-a avantajat pe MARIN.Dar dansul e "diplomat" o ia pe dupa shura nu direct ca-si strica "look-ul"

  RăspundețiȘtergere
 36. @plano
  hai c-am "comis-o" in ritmul asta te las fara "gargaragii"
  Am zbughit-o
  Mea culpa

  RăspundețiȘtergere
 37. @Don Corleone
  Daca n-au respectat avertismentul... uite ca nu mai pot comenta anonimi.
  Se tem si de pseudonimii!!!!

  RăspundețiȘtergere
 38. MARIN spunea...
  28 decembrie 2011, 21:48

  Domnule Marin , va imbratisez opiniile si apelul la un limbaj civilizat. Sugerez administratorului acestui blog filtrarea exprimarilor triviale si care nu au nicio legatura cu tema in discutie. Injuraturile si balacarelile nu produc solutii ci doar greata. Constat ca foarte multi oameni de opinie s-au retras , printre dumnealor , un pseudonim rgretat este ALTFEL pe care il urmaream cu multa atentie fiindca avea ce spune. Pe blog au ramas doar cativa care se injura intre dumnealor .
  Referitor la soarta celor care vin dupa noi , in sistemul de pensii , Legea 263/2010 le este total nefavorabila , mai ales din trei puncte de vedere : plafonarea veniturilor care constituie baza de calcul a pensiei la 5 venituri salariale brute , medii, pe economie ; stagiul de cotizare care creste pana in 2030 de la 20 de ani la 30 de ani si disparitia pentru perioada de dupa 01 Aprilie 2001 a sporului datorat contributiei la fondul de pensii. In conditiile legii 263/2010 , din 2030 ( presupunand ca legea sau principiile legii vor ramane neschimbate ) un pensionar din randul M.Ap.N ( sau cum se va mai denumi, in conditiile integrarii in SUE ) va avea o pensie cu un numar maxim de 9 puncte ( daca toata cariera a obtinut venituri de 5 venituri medii pe economie , a lucrat numai in conditii de munca speciale - in MIA este posibil- si a obtinut OMM/echivalent cl.1).Deci probleme vor fi si in viitor care pot constitui surse de nemultumire daca se va raporta la situatia creata azi.

  RăspundețiȘtergere
 39. @Don Corleone
  Nu am fost afectat de Legea 119 deoarece in timp ce unii, gen dvs., "urlau" sa nu ducem adeverintele de venit si erau mereu un fel de "Gica-contra", eu le-am solicitat institutiilor in drept si le-am depus la Casa sectoriala de pensii. Dar, asta nu inseamna ca trebuie sa dau dovada de lipsa de respect fata de ceilalti camarazi.

  RăspundețiȘtergere
 40. @PLANO10
  In modul cel mai respectuos, imi cer scuze ca am intervenit pe cest blog. Il voi urmari in continuare dar, nu voi mai face comentarii deoarece nu sunt adeptul uni vocabular degradant.

  PS
  Legile invocate de dvs. nu au adus atingere cuantumului castigat prin legi anterioare (cu exceptia Legii 119)

  RăspundețiȘtergere
 41. @Trofin
  -Ai dreptate in ceea ce priveste seriozitatea unor comentarii.
  Am lasat posibilitatea comentariilor sub anonimat pentru ca au fost multi militari care au soliciatat lamuriri sub aceasta forma... deoarece nu stiu sau nu vor sa-si creeze un cont.
  As putea sa setez blogul si fara comentarii. N-am timp sa moderez in timp real comentariile.
  -Nu cred ca e atat de rau cu 9 puncte de pensie, d-le Trofin!

  RăspundețiȘtergere
 42. @Marin
  Am mai discutat de multe ori acest aspect.
  In 2001 au fost mii de pensionari care dupa recalcularea pe L 164 li s-a stabiliot un cuantum mai mic.
  Intr-adevar, au ramas cu vechiul cuantum dar la indexarile urmatoare au luat zero lei... spre deosebire de colegii carora le-a fost mai favorabil noul mod de calcul care au primit si indexarile.
  Orice recalculare din oficiu a pensiei este retroactiva.

  RăspundețiȘtergere
 43. @ Don Corleone
  L.119 nu avantajează pe nimeni. Chiar și cei cărora le-au crescut pensile, față de cele calculate după L.164, vor pierde în timp.
  Interesant e că, împreună cu Cezar, faceți un lobby disperat acestei legi, care vă avantajează, de parcă v-ar fi frică să nu dispară. Lipsa lui Stelian P., care purta dialoguri civilizate și chiar argumentate, încercați să o supliniți prin creșterea numărului de postări și atacuri cât mai virulente și jignitoare la adresa puținilor comentatori care mai au curajul să se expună tirului vostru. Sper că nu veți reuși să bagatelizati și acest blog așa cum ați făcut cu Mehedinți.

  RăspundețiȘtergere
 44. 9 puncte n-o fi rau,dar 30 de ani platesc si pling.De ce se limiteaza pensia ?

  RăspundețiȘtergere
 45. Ciupacapra
  Multi ar vrea sa aiba un venit lunar care sa fie mai mare decat 5 salarii medii pe economie, adica mai mare de 10 000 lei.
  Pai... pentru ce depasesti cinci salarii medii nu te mai pune sa dai CAS!
  @karadeniz
  Cand vrea, Corleone e baiat giorno. Si-a pus la dispozitie si decizia de pensie ca sa carcoteasca multi pe seama lui.
  Are o singura problema; crede ca acest blog dispare daca nu are comentarii.
  Eu am precizat de atatea ori ca este un blog de informare.
  -In alta ordine de idei: cum sa nu-i avantajeze legea 119 pe cei care castiga 1000 de lei in plus pe luna?
  De eventualele cresteri ale valorii puntului de pensie beneficiaza toti, chiar daca le-a scazut, chiar daca le-a crescut.

  RăspundețiȘtergere
 46. Vedeti Domnule Plano ca sunt tot mai multi colegi care nu doresc un dialog jignitor,la misto,cu atac la pesoana ect.Dragos Icleanu

  RăspundețiȘtergere
 47. @karadeniz
  1-spuneti in comment-ul dvs ca cei cu L119"vor pierde in timp"
  Sunteti oracolul din Delphi sau doar vorbiti,vorbe??Aveti argumente pt viitor,ca eu nu stiu nici ce va fi maine.Doar dogaru va poate asigura pensii de 6-7000 euro.Cereti-le lui!!
  2-Nu fac nici un fel de lobby.N-am de ce si pentru cine."alea jacta est".Cititi legea...restul e gargara.
  3-eu bagatelizez MH???.Va rog intrati pe blogul respectiv si constatati singur ce si cum(UNDE CUM, CE SI DE CAND N-AM MAI POSTAT).
  Cu tot respectul @karadeniz chiar vorbiti asa....fara acoperire??(ca sa fiu elegant)
  Uite eu va promit solemn ca nu va mai deranjez si adminu' acestui blog ne este martor.
  Hai sa vedem ,poate fara mine veti schimba dvs legea.SUCCES!!
  Dar luati-va gandul de la pensii NATO (6-7000 euroi)Presupun ca toti cei de aici suntem cu "capul pe umeri" si nu doar ca sa ne ploua in gat.
  sper ca "mierlicii" si adoratorii lor sa dispara cu timpul.Haideti sa iesim si noi din "epoca de piatra"Priviti ce se intampla in europa si in lume......doar atat ne mai lipseste pensia de 7000 de euro:):):)Dogaru a promis-o ,el sa o dea.
  PS tot dogaru a spus ca de la 01.01.2012 pensia va fi NATO si la cuantum de 2-3000euro.Va rog sa asteptati mai sunt doar cateva zile.
  \Doriti si post-ul cu articolul??Va servesc
  Cat despre restul hai sa nu fim copii chiar daca unii vad "cai verzi pe pereti"

  RăspundețiȘtergere
 48. @dragos
  Sunt, dar nici nu au curajul sa intre in polemici taioase si decente, din care sa se informeze cat mai multi cititori.
  Cativa obisnuiti comentatori au postat zile intregi sub anonimat!
  Cred ca n-am sa mai las deschis pentru nelogati.
  Oricum, in anul care urmeaza se schimba din nou profilul cititoriloe acestui blog. Interesul pt pensiiler speciale s-a consumat!

  RăspundețiȘtergere
 49. @karadeniz
  si banuiesc ca cei 6-7000 sunt la subof.Eu vreau minim 10.000.Iar de la col. in sus ...fara numar,fara numar...(euro,euro,si iar euro)
  Vedeti ce usor se cade in ridicol??
  Si nu eu sunt ridicol.Ia mai cercetati....cine-o fi??

  RăspundețiȘtergere
 50. plano spune:
  "Oricum, in anul care urmeaza se schimba din nou profilul cititoriloe acestui blog. Interesul pt pensiiler speciale s-a consumat!"

  adevar graita-i!!

  RăspundețiȘtergere
 51. @ Plano
  L. 164 avea niște prevederi care nu se mai regăsesc în L.119 și nici în L.263, cea mai importantă fiind creșterea pensiei atunci când creștea solda de grad și funcție. Tinând sema de efectul acestei prevederi în creșterile pensiilor, pentru perioada 2003-2007, apreciez că în 6-7 ani inclusiv cei care câștigă acum 1000 de lei prin recalculare ar fi câștigat mai mult pe L.164.
  Dacă L.164 a suferit diverse modificări ulterioare, în favoarea pensionarilor, L.119 nu mai poate fi completată. Chiar și cei cărora le-au crescut pensile nu vor ști niciodată dacă toate veniturile lor au fost luate în calcul. Cei care au fost obligați să iasă la pensie anticipat, cu ordonanța 7, sunt marii perdanți ai acestei legi. Nu e obligatoriu să beneficieze toți de creșterea punctului de pensie, prin 2004/2005, dacă mai țin bine minte, se făceau majorări ale pensiilor doar până la un anumit plafon, parcă 10 milioane.

  RăspundețiȘtergere
 52. @karadeniz
  Dupa ce s-a introdus puntul de pensie nu a mai fost posibila cresterea diferentiata. Si cand s-a introdus pensia minima de 350 lei se pastreaza pensia in puncte care este completata pana la 350 lei.
  Aminteste-ti ca in ultimii 3 ani valoarea punctului de pensie a crescut si soldele activilor la care se raportau pensiile au ramas pe loc.Le-a crescut si lor, dar ordinul de hrana, care nu se punea.
  Sunt mai multe sanse sa creasca valoarea punctului de pensie decat soldele.

  RăspundețiȘtergere
 53. 1- militarii activi au pierdut/retinut/taiat 25% din sal.
  Iti convenea sa fii "legat"de sal lor???
  2-sa nu crezi cumva ca vor creste salariile militarilor asa aiurea "tip NATO"Tot timpul vor depinde de starea economica a tarii.Capisci??Daca nu crezi uita-te in ultimii 30-50 de ani dar asa an cu an nu "labareala"
  3-dogaru dixit:punctul de pensie va ajunge la 15 lei:):)
  Tie iti ploua in gat??

  RăspundețiȘtergere
 54. Pai daca se mareste punctul de pensie cu 0,5 eu deja zic mersi.
  Bine ca asta o sa fie la sf. asteapta dar presiunea facuta de peste 5 mil de pensionari la vot o sa-i cam faca pe politicieni sa pluseze.
  Si daca dam in beleaua cu inflatia???
  Dogaru ne poate explica .....hi,hi

  RăspundețiȘtergere
 55. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 56. Pentru : Plano10 spunea...
  28 decembrie 2011, 22:45

  Nu este rau dar este maxim.

  RăspundețiȘtergere
 57. Pentru : Plano10 spunea...
  28 decembrie 2011, 22:45

  Nu este rau dar este maxim.

  RăspundețiȘtergere
 58. @Trofin
  AM O RUGAMINTE :DACA AVETI POSIBILITATEA DE A CALCULA
  PENSIA MEDIE PENTRUUN LOCOTENENT COLOLEL
  EU AM 35 ANI VECHIME CU GRUPA II 20ANI
  MEDIC SEF DE U,LOCTIITOR AL CDT. MEDIC SEF DE MU
  ANI L264=3214 L 119=2578
  SUNT CONVINS CA ATI FACUT UN LUCRU IMMPORIANT PRIVIND SINTEZA REVIZUIRI PESIILOR.
  S-AR PUTEA FOLOSI IN INSTANTA DATE PRIVIND PROPROTIONALITATE DE DIMINUARE,
  DAR SI DE CRESTERE LA CARE SE REFERA D.29 A ICCJ
  VA MULTUMIM

  RăspundețiȘtergere
 59. Pentru :fiducius spunea...
  29 decembrie 2011, 11:40

  Imi pare rau , nu pot sa va ajut. Nu detin date privind cuantumul pensiilor pe grade si nici pe stagii de cotizare.

  RăspundețiȘtergere
 60. Pentru :fiducius spunea...
  29 decembrie 2011, 11:40

  Imi pare rau , nu pot sa va ajut. Nu detin date privind cuantumul pensiilor pe grade si nici pe stagii de cotizare.

  RăspundețiȘtergere
 61. @TROFIN consultatie
  AM CONTRIBUIT 24 ANI LA PENSIA SUPPiEMENTARA CU 6 % CONFIRMATA PRIN DECIZIA L.264la mine in PERIPADA 1978- 2002
  MAI TINE CONT DE ACEST INTERVAL CONTRIBUTIV DE 6% confirmat prin acte IN CALCULAREA PENSIEI
  multumesc

  RăspundețiȘtergere
 62. @fidicius
  24 ani ai platit 6% pensie suplimentara?
  Nu se exista !
  Poate ai platit in vreun sistem privat de pensii!

  RăspundețiȘtergere
 63. din '78, pensie suplimentara???
  sau sistem privat????hi,hi
  Si mai zic unii ca sunt eu nebun.!!....
  Nebunii sunt mai aproape decat credeti

  RăspundețiȘtergere
 64. @Corleone
  Erau asigurarile de viata la ADAS!

  RăspundețiȘtergere
 65. @fiducius 29 decembrie 2011, 18:40 :
  Dupa unele minciuni spuse pe aici ... hotarisem sa tac ...

  Dar intrebarile dvs. , domnule doctor , merita un raspuns ...
  Contributia la care va referiti se denumea "contributie la fondul de pensie suplimentara" .
  Mentiunea din decizia de pensie (emisa in baza L.164/2001) este/era in conformitate cu art.78 din acea lege , si reprezenta un spor procentual la stabilirea pensiei (militare de stat) in functie de numarul de ani in care ati contribuit la fondul mentionat . Valoarea de 6% (aratata de dvs.) nu reprezinta o contributie a dvs. la fondul de pensie suplimentara .

  RăspundețiȘtergere
 66. Sunt in situatia domnului doctor , in anul 1978 am semnat pentru contributie la fondul de pensie suplimentara cu 6% . Nu am reusit in anul 2001 la intocmirea dosarului de pensie sa dovedesc acest lucru . Daca cineva poate sa explice cum se poate rezova , va multumesc . Adaug la comentariu urmatoarea adresa : http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=1224

  RăspundețiȘtergere
 67. @gigel 30 decembrie 2011, 08:12 :
  Conform datelor "recuperate" pina in prezent ... contributia la fondul de pensie suplimentara a fost (in diferite perioade) de 2 ,3 , 5 % . Pentru o anumita perioada a existat si posibilitatea (pentru anumite categorii de salariati) de a se contribui cu 4% din salariul tarifar .
  Se pare ca nu a axistat vreo perioada sau categorie de salariati care sa fi contribuit cu 6% .
  Contributia respectiva se retinea de "angajator" (si se vira intr-un cont special la CEC) , era obligatorie si nu presupunea acordul salariatului .

  RăspundețiȘtergere
 68. @ mos alecu va multumesc , cred ca aveti dreptate se poate sa fie 5% . Eu am semnat separat , pentru o contributie mai mare in 1978 . Va doresc numai bine si un an mai bun . La multi ani ! tuturor

  RăspundețiȘtergere
 69. @Ghindauanu 30 decembrie 2011, 09:17
  @gigel 30 decembrie 2011, 12:16 :
  Va multumesc pentru urari .
  Va doresc si eu multi ani fericiti !

  Asta in conditiile in care se pare ca numarul "nefericitilor" (cei 9-10% din tabelele MApN) creste ... pe masura ce se primesc deciziile ...

  RăspundețiȘtergere
 70. Deciziile C.C. nr. 871 si 873 /2010 SUNT CONTRARE!!,astfel Lg. 119/2010 devenind INCERTA din p.d.v. LEGAL ! NU poti emite 2 decizii care se CONTRAZIC, in aceeasi zi (25 iunie 2010).MOTIVELE- nu sunt cele legale, ci PUR SUBIECTIVE=POLITICE !

  RăspundețiȘtergere