Un produs Blogger.

miercuri, septembrie 25, 2013

Formalitătile pe care cetăţenii cu domiciliul în străinătate trebuie să le îndeplinească în vederea stabilirii drepturilor de pensie în România

0 comments
Baza legala este art. 5 din Legea 263/2010
Art. 5
(1) Asiguratii sistemului public de pensii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.
(2) Pot fi asigurati ai sistemului public de pensii si cetatenii romani, cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte. 

Formalităţile pe care cetăţenii cu domiciliul în străinătate trebuie să le îndeplinească în vederea stabilirii drepturilor de pensie în România
          În cazul cetăţenilor stabiliţi în străinătate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a beneficia de pensie din partea statului român, operaţiunile legate de stabilirea şi încasarea drepturilor  pensie pot fi îndeplinite:
1.     fie în mod direct de către titularul drepturilor de pensie, prin depunerea dosarului de pensionare şi deschiderea unui cont curent personal la S.C. BANC POST S.A.
2.     fie prin intermediul unui mandatar cu domiciliul în România, desemnat prin procura specială, care să îndeplinească operaţiunile menţionate la punctul 1.
          În cazul în care se optează pentru varianta încasării drepturilor de pensie prin intermediul unui mandatar, cetăţenii români, precum şi persoanele de origine română care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid pot solicita emiterea procurii speciale în următoarele condiţii:
1. procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu, după cum urmează:
- în cazul statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga , procura este valabilă numai dacă este însoţită de apostila eliberată de către autoritatea competentă potrivit legislaţiei naţionale a statului de la care emană documentul;
- în cazul statelor cu care România are încheiate tratate sau convenţii de asistenţă juridică bilaterală în acest domeniu, procura este valabilă fără nici o altă formalitate; 
2.  procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu şi de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, în acest caz  emiterea procurii fiind scutită de taxa consulară.
3.  procura specială poate fi emisă şi de către notarii publici de pe teritoriul României.
Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:
a)    numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale titularului dreptului la pensie (valabil la data eliberării procurii);
b)     numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul naşterii) ale mandatarului; 
c)     obiectul mandatului (ridicarea carnetului de muncă, întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, încasarea pensiei pentru plăţi curente şi restante, semnarea extrasului de cont); 
d)     precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunţa în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenită în situaţia titularului de natură să modifice sau să înceteze dreptul la pensie.  
Procura specială care nu este emisă în limba română, precum şi apostila (când este cazul), vor fi traduse legalizat. Procura specială este valabilă 18 luni.
Titularul sau mandatarul, după caz, deschide un cont curent personal la filiala S.C. BANC POST S.A. de domiciliu, singura instituţie bancară cu care CNPAS are încheiată convenţie în acest sens.
Titularul dreptului de pensie sau mandatarul desemnat depune la casa teritorială de pensii (de la ultimul domiciliu al titularului sau de la domiciliul mandatarului), o cerere însoţită de documentele necesare stabilirii pensiei (dosarul administrativ de pensionare).
          Dosarul administrativ de pensionare trebuie să conţină următoarele documente:
-                     cerere pentru înscriere la pensie ;  
-                     carnetul de muncă (original şi copie);
-                     alte acte prevăzute de lege pentru vechimea în muncă;  
-                     livret militar (original şi copie); 
-                     diplomă de studii superioare (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
-                     adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau contractul de muncă;
-                     adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
-                     adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
-                     procură specială pentru mandatar;
-                     confirmare de la S.C .BANC POST S.A. privind deschiderea contului curent personal la filiala de la domiciliul mandatarului etc.
Facem precizarea că dintre documentele menţionate sunt obligatorii doar cele care fac dovada vechimii în muncă (carnet de muncă şi adeverinţe privind vechimea în muncă), precum şi procura specială în cazul în care drepturile de pensie sunt încasate prin mandatar.  
În cazul în care titularul domiciliat în străinătate şi-a stabilit o reşedinţă în România, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza sa de reşedinţă.
Această soluţie este valabilă numai în cazul în care titularul nu şi-a desemnat un mandatar pentru stabilirea şi încasarea drepturilor de pensie.
În condiţiile în care titularul dreptului de pensie domiciliat în străinătate şi-a desemnat un mandatar, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza de domiciliu a mandatarului. 
          În cazul în care drepturile au fost stabilite/suspendate de către o altă casă teritorială de pensii, dosarul urmează a fi preluat prin transfer, la cererea casei de pensii din raza de domiciliu a mandatarului.        
Procedura menţionată se aplică şi în cazul reluării în plată a drepturilor de pensie, anterior stabilite şi suspendate de la plată.
Pensia, stabilită prin decizia emisă de Casa teritorială de pensii, urmează a fi virată în contul curent personal şi poate fi ridicată pe baza actului de identitate de către titular sau pe baza procurii speciale de către mandatar.

Niciun comentariu: