Un produs Blogger.

joi, iunie 30, 2016

Scrieti si pe blogul Directiei de informare si relatii cu publicul a MApN

28 comments

Pensiile militare de stat - Recalculare, Stabilire, Reîncadrarea activităţii în condiţii de muncă

Pentru clarificarea unor prevederi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată şi completată prin art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ne-am adresat directorului-adjunct al Casei de pensii sectoriale a MApN, colonel Florentin Răduţ. Astfel, pentru a răspunde întrebărilor şi nedumeririlor transmise de cititorii noştri, publicăm câteva precizări pe care le considerăm esenţiale în înţelegerea corectă a prevederilor celor două acte normative.
De ce a fost necesară modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015?
Prin acest demers legislativ s-a avut în vedere stabilirea unei baze de calcul a pensiei prin valorificarea exclusiv a soldelor/salariilor lunare brute realizate din exercitarea funcţiei de bază, actualizate la data deschiderii dreptului de pensie. De asemenea, s-a stabilit cu exactitate care venituri nu se includ în baza de calcul.În cuprinsul Legii nr. 223/2015 nemodificate, lipsa unei definiţii a sintagmei „toate veniturile brute” a condus la ideea că, în afara veniturilor realizate din exercitarea funcţiei de bază, beneficiarii actului normativ pot valorifica şi alte venituri decât cele de natură salarială care, aşa cum rezulta din textul iniţial, puteau proveni din orice sursă.
De asemenea, în cuprinsul art. 30 din actul normativ iniţial se avea în vedere valorificarea unor procente corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii. Însă actul normativ nu stabilea procente, pe tipuri de activităţi, care să poată fi valorificate la stabilirea cuantumului pensiei militare, dispoziţie legală care devenea astfel inaplicabilă. Mai trebuie spus că pentru realizarea operaţiunilor de recalculare a pensiilor aflate în plată la data de 31.12.2015, acelaşi act normativ nu prevedea faptul că baza de calcul, stabilită în condiţiile art. 28, s-ar fi actualizat la data intrării în vigoare a noii legi.


Un alt aspect foarte important se referă la faptul că, prin intrarea în vigoare a noii legi, la 1ianuarie 2016, pensiile stabilite în baza legislaţiei anterioare pentru militari vor deveni pensii militare de stat, fapt ce presupune recalcularea acestora după noile principii. Însă Legea nr. 223/2015 nu a stabilit dintru început un termen în interiorul căruia casele de pensii sectoriale să aplice prevederile acesteia.
Pentru remedierea acestei situaţii, în cuprinsul noului act normativ au fost introduse prevederi clare şi termene precise pentru recalcularea, în condiţiile art. 109 şi 110, a tuturor pensiilor aflate în plată în prezent, împrejurare de natură să elimine posibilitatea apariţiei unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010-2012. Totodată, s-a stabilit cu claritate că pensiile recalculate se cuvin începând cu data intrării în vigoare a legii, adică de la data de 1 ianuarie 2016, ceea ce elimină arbitrariul în interpretare şi posibilele diferenţieri de tratament aplicabil pensionarilor.
În plus, pentru înlăturarea eventualelor discriminări, s-a clarificat modalitatea de stabilire a pensiei de invaliditate şi a pensiei de urmaş.
Totodată, au fost corelate în integralitate prevederile din lege care făceau imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior (spre exemplu, art. 28, 30, 60, 109, 110). În mod concret, acest act normativ elimină în mare parte neclarităţile privitoare la modul de stabilire, recalculare şi/sau actualizare a pensiilor militare de stat.
Recalcularea pensiilor
Procedura de recalculare a pensiilor şi termenul de emitere a deciziei se vor stabili prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015. În acest moment, proiectul se află în fază avansată de elaborare, fiind demarată deja şi procedura de avizare internă în cadrul instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu.
Pensiile militarilor stabilite, revizuite, recalculate sau plătite în baza actelor normative din domeniul pensiilor, anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat. Acestea se vor recalcula, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul, actualizată conform prevederilor care reglementează salarizarea militarilor (cu luarea în calcul a majorării cuantumului brut al soldelor funcţiilor de bază din luna decembrie 2015).
În vederea recalculării pensiei, beneficiarii acestor drepturi trebuie să transmită la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale o cerere, prin care să aleagă şase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate. În caz contrar, recalcularea se va face din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor şase luni de activitate, desfăşurată în calitate de militar.
Recalcularea pensiilor se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a legii, iar drepturile vor fi acordate cu data de 1.01.2016. Pentru efectuarea acestei activităţi în termenul legal, personalul Casei de pensii sectoriale a MApN a fost suplimentat, astfel încât structura dispune de toate resursele umane, materiale şi financiare necesare.
În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor recalculate şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului, acest cuantum fiind supus indexărilor anuale ulterioare. Nicio pensie aflată în plată nu va scădea în urma procesului de recalculare.
Stagiile de cotizare nevalorificate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 (1.01.2016), precum şi cele realizate ulterior acestei date, se vor valorifica în sistemul public de pensii.
Diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale OUG nr. 1/2011, se restituie la cererea beneficiarilor, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015.
Modalitatea de acordare a diferenţelor se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii. La această dată, proiectul de hotărâre sus-menţionat este deja elaborat, fiind demarată procedura de semnare de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu în vederea includerii pe agenda şedinţei Guvernului de la începutul lunii ianuarie 2016. Menţionăm că sumele necesare plăţii diferenţelor se află aprobate în bugetul Casei de pensii sectoriale a MApN.
Stabilirea pensiei
Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procent de 65% din baza de calcul pentru vechime cumulată de cel puţin 25 de ani. Pentru fiecare an care depăşeşte cei 25 de ani, se adaugă câte 1% din baza de calcul. Totodată, se acordă un spor de 3%, 6% sau 9%, în funcţie de contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget.
Pensia astfel stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile Legii nr. 223/2015, nu poate fi mai mare de 85% din baza de calcul. La cuantumul astfel obţinut, în funcţie de clasa ordinuluiMeritul militar deţinut, se adaugă un spor de 10%, 15% sau 20%, prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Reîncadrarea activităţii în condiţii de muncă
Militarii care au trecut în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv până la data de 31.12.2010, trebuie să adreseze o solicitare centrelor militare în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, în vederea reîncadrării activităţilor desfăşurate în condiţii de muncă, similar prevederilor aplicabile militarilor în activitate, în conformitate cu legislaţia actuală.
Pentru punerea în aplicare a acestor noi prevederi, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a fost emis Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 30.12.2015, data de intrare în vigoare a acestuia fiind de asemenea, 1.01.2016. Conform prevederilor acestuia, locurile de muncă şi activităţile ce dau dreptul personalului militar din Ministerul Apărării Naţionale la sporuri de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, în sensul Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute înanexa nr. 1 la HG nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.
Perioadele în care personalul militar se află în incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă anual, concediu de odihnă suplimentar, se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care cei în cauză şi-au desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii. Nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile locului de muncă în care personalul militar şi-a desfăşurat activitatea perioadele în care cei în cauză s-au aflat în una din următoarele situaţii: concediu de risc maternal, concediu de maternitate, concediu pentru creşterea copilului, concediu pentru creşterea copilului cu handicap, concediu de studii, învoiri, permisii, concediu fără plată, suspendarea din funcţie ca urmare a cercetării şi judecării în stare de arest preventiv şi perioada de predare a funcţiei după trecerea în rezervă/retragere.
Locurile de muncă în care personalul militar desfăşoară, permanent sau temporar, activităţi în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii sunt stabilite, de regulă, o dată pe an, prin Ordinul de zi pe unitate nr. 1, şi atunci când intervin modificări în statele de organizare şi/sau în fişele posturilor.
Pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine, nu au fost evidenţiate în memoriul original/dosarul personal ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, centrele militare/structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale ale personalului militar în rezervă/retragere, la cerere, întreprind toate demersurile necesare în scopul obţinerii adeverinţelor de la unităţile militare în care acesta a fost încadrat ori de la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate.
Începând cu 1 ianuarie 2016, toate pensiile militare de stat se majorează cu 5%, în conformitate cu art. 14 alin. (2) din OUG nr. 57/2015. De asemenea, prin aplicarea noului Cod fiscal, vor rezulta creşteri ale cuantumului pensiei nete puse în plată, determinate de deducerea din venitul din pensie a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate şi a sumei neimpozabile lunare de 1.050 lei.
În conformitate cu dispoziţiile art. 122 din Legea nr. 223/2015, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, precum şi urmaşii acestora, care vor ieşi la pensie după 1 ianuarie 2016, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute atât de Legea nr. 223/2015, cât şi cele prevăzute, la data de 1 ianuarie 2016, de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta, în termen de 5 ani, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
EXEMPLE
• militar care iese la pensie, la cerere, cu reducerea vârstei de pensionare; vechime efectivă: 28 de ani; • a lucrat în condiţii deosebite 20 de ani (1an şi 3 luni pentru fiecare an lucrat: 20 x 1,25 = 25 de ani) şi în condiţii normale 8 ani; • vechime cumulată: 25 + 8 = 33 de ani; • peste 25 de ani de activitate: 8 ani x 1% = 8%; • a cotizat la fondul pentru pensie suplimentară şi buget peste 25 ani: 9%; • total procente din baza de calcul: 65+8+9 = 82%, la care se adaugă procentul pentru ordinul Meritul militar.
• militar care iese la pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare: 57 de ani şi 8 luni, cu 36 ani vechime efectivă, din care 20 de ani în condiţii speciale (1 an şi 6 luni pentru fiecare an lucrat: 20 x 1,5 = 30 de ani) şi 16 ani în condiţii deosebite (1 an şi 3 luni pentru fiecare an lucrat: 16 x 1,25 = 20 de ani ); • vechime cumulată: 30 + 20 = 50 de ani; • peste 25 de ani de activitate: 25 de ani x 1% = 25%; • a cotizat la fondul pentru pensie suplimentară şi buget peste 25 de ani: 9%; • total procente din baza de calcul: 65+25+9 = 99%, dar se plafonează la 85%, la care se adaugă procentul pentru ordinul Meritul militar.

28 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ HUHUREZ: BUNA, FOARTE BUNA POSTARE, ONORABILE! FELICITARI! NE-A MAI LAMURIT CU CATE CEVA!

CEZAR spunea...

E clar !!
Sper ca-i multumit si Matok MaKiss.....!!!

Huhu Rezea spunea...

Constat ca va temeti sa comentati pe blogul Directiei de informare si relatii cu publicul.
Eu am comentat:

Huhurez
15 ore în urmă
Sa-l intrebe cineva pe domnul de la Casa Sectoriala care este baza legala a afirmatiei ca se indexeaza cuantumul mai avantajos, ramas in plata, si nu cuantumul recalculat , mai mic?
Motivele invocate pentru a justifica Ordonanta nu cuprind si cele care ar justifica taierea cu pâna la 28% a drepturilor de pensie stabilite prin legea initiala.
Absurditatea Ordonantei este genial ilustrata prin cele doua exemple:
Un militar cu vechime cumulata de 50 an, ex nr.2, este redus la aceeasi cota procentuala utilizabila, ca si cel din ex. nr. 1, cu numai 33 ani vechime cumlata.

Nu e discriminat militarul cu 50 de ani vechime? Ba, da!
Pierde cinci ani din vechimea cumulata,
Pierde intregul spor pentru pensia suplimentara.
Pierde intregul spor pentru OMM.
Iata motive de contestare a unor asemenea decizii, cu posibilitatea ridicarii unor exceptii de neconstitutionalitate in fata instantei, cu referire la discriminarea unor militari, care se afla in aceeasi situatie juridica cu altii.
0 Edit Reply

Soarele spunea...

Pe blogul lui Rxxx vad ca Mares e cenzor .Ce se intampla acolo cu astia doi ? Stie cineva?

maiag spunea...

\prin absurd,HAI sa lassam 65 la suta,e decizia parlament,dar nu e posibil sa anulezi sporuri,corect ar fii sa lase 65 la suta si sa nu limiteze plafonul de 85 la ssuta,in cazul asta nu mai are nimeni de comentat,cei cu vekime cumulta mai mare,are pensie mai mare,sa nu fie limitata,si atunci ar fii ekitate pentru toata lumea=
dar zic si eu sa nu tac.cazul meu-40 cumulat,inseamna 65+15=80+9=89*20 la suta=107,asa mi se pare corect,nu sa ma reduca la 102,pe altii ii sparge,e corect?

CEZAR spunea...

Sunt homalai nene ..se ling toata ziulica ....!!!

Unknown spunea...

Domnilor care incearca sa ne lamureasca cat de proasta era legea 223/2015 si ce bine este cu modificarile aduse prin faimosul art.40 din OG57/2015 le spun ca au facut vraiste o lege si ca mai mult au incurcat lucrurile decat le au descalcit,impunandu-se urmatoarele intrebarii:Daca le a fost teama ca prin sintagma "venituri brute"s-ar fi introdus in calculul pensiei si alocatia de stat pentru copii sau alte bazaconii,de ce nu s-au limitat la clarificarea,ce venituri intra concret in baza de calcul fara a umbla si la procentul de pensie din acea baza,care face ierarhizarea corecta comform vechimei in munca a fiecaruia?De ce plafon la 85%?De ce doi militari cu aceleasi elemente de calcul al pensiei dar unul cu vechime de 25 ani si o luna in conditii speciale,cps.9% si omm.clasa-I-a are aceiasi pensie cu cel cu 50 ani vechime cumulata,are cps.9% si omm.clasa-I-a?De ce primul valorifica totul integral si al doilea nu.De ce ati facut praf prevederile art.2 litera b(principiul egalitatii) din legea 223/2015.Nu credeti ca ati creat astfel situatii de contestare si actionare in judecata? De ce se incurajaza nemunca si parasirea sistemului cat mai devreme,nemaiexistand satisfactia unei cariere militare mai lungi?De ce credeti ca nu se poate ca cps.si omm.sa poata depasii peste 100% din baza de calcul si de ce pana la aparitia legii 223/2015 si inclusiv se putea iar acum dupablestemata ordonanta nu se mai poate?De ce daca tot vreti sa ne omorati pe toti sau mai plastic cum se exprima faimosul BOC sa iesim natural din sistem (va dau o sugestie)cautati in evidente sicel care are vechimea cea mai mare sa fie asezat procentual pe plafonul de 85% "CIOLOS-IOHANIS" si toti ceilalti sa fie in functie de vechimea fiecaruia ierarhizati in jos,omorandu-ne astfel repede,facand economii la buget?De ce trebuie doar ca militarii sa fie cenusereasa iar alte categorii magistrati etc.sa fie inbuibatii natiei?Nu ar fi bine create niste cantine unde sa mancam si uniforme si sa nu mai primim pensii deloc?Ia mai reflectati putin baieti ca dupa cum se vede in tarisoara asta nu este loc pentru oameni cinstiti iar bani sunt doar pentru furat.Vad ca marii borfasi ai neamului se imbratiseaza la mare cu pitipoancele natiunii,cheltuind banii furati tot de la noi,ce ziceti de COCOS?

Unknown spunea...

@Vladimirescu1821 Vladimir "DE CE???" dar de ce nu trimiti, cele scrise aici,presedintelui, primului ministru, parlamenhotilor, presei straine si romanesti,ambasadelor? daca fiecare dintre noi am 'bombarda" cu petitii si scrisori de informare toti factorii interni si externi, pana la urma, s-ar sesiza cineva si ar lua taurul de coarne. Eu am trimis peste tot si am vrut sa va dau model ce si cum, in engleza si romana ,plus adrese dar, sincer, mi-e si jena sa mai scriu cate ceva ca imediat apare cate un rapciugos si increarca sa faca misto ,in dobitocia lui ...

avianyc spunea...

Spre liniste si o vara de asteptare cît mai placuta.
Deoarece am afirmat anterior ca in Romania nicio pensie ,din oricare sistem ar fi, nu depăseste 100% din venitul brut, va aduc in fată spre a va linisti si compara modelul de calcul al pensiilor magistratilor (legea 303/2004 si spicuiri din normele de aplicare).
Aveti in vedere ca la aceste lege nu se iau in calcul vechime cumulata rezultata din grupe de munca,cps ,OMM. Cu acestea la militari rezulta max 102%.

”Potecare mai ia inca un fazan.Sper sa le si publici spre lamurirea problemei.

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Exemplu referitor la aplicarea prevederilor art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată

O persoană îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă la data de 1 decembrie 2005. La data pensionării are funcţia de procuror şi o vechime în magistratură de 40 de ani, din care 29 de ani realizaţi în funcţia de judecător, 5 ani realizaţi în funcţia de jurisconsult şi 6 ani în profesia de avocat.

Media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni, pe baza căreia se stabileşte pensia de serviciu, este 5.000 lei. Venitul brut la data pensionării este de 4.000 lei.

Calculul pensiei de serviciu:

29-25 = 4 ani.

Procentul de calcul pentru pensia de serviciu: 80 + 4 = 84%

5.000 x 84% = 4.200 lei (depăşeşte venitul brut avut la data pensionării de 4.000 lei)

Cuantumul pensiei de serviciu este de 4.000 lei.”

Venitul brut se calculeaza cf.normelor de aplicare art 7. al.3.

Asa ca nu va mai faceti nervi raportindu-va la alte sisteme. Diferenta este facuta doar de salarii.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Uite ca nu-mi primeste comentariul! Am incercat in fel si chip si nu merge! Imi cere mailul care al meu e pe @yahoo si imi apare adresa de fb care e pe gmail, dupa ce gasca basanista m-au scos definitiv pe dreapta candva cu numele meu, de acum intru cu gmail pe fb, si orice as face ma respinge! Cand o veni baiatul cu reglajele sa-mi mai bage niste resturi neterminate sa mi-l lamureasca, dar am fost foarte acru in postare si l-am sustinut si pe @ Huhurez la problemele si intrebarile puse! Dar blogul asta militar se incotopaneste si se incapataneaza, si ma gandesc ca smecherii nu ma agreeaza de nu ma primesc pe toate variantele ce le incerc, si nu vreau sa-l dau iar peste cap, mai ales ca l-am setat sa intru pe direct, fara parola ca nu am eu secrete de tinut prin servere sa-l tin sub lacat!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Vladimirescu 1821 Vladimir, te adresezi mutantilor, oligofrenilor si autistilor oficiali de la Case si Minister? Acestor gusteri si granguri rau intentionati, rau voitori si calificati drujbari si razuitori de drepturi? Gresesti, dragul meu! Adreseaza-te direct noua, celor inteligenti, culti, pregatiti, lucizi, cinstiti si verticali si lasa-i pe monstrii astia tehnoretardati-ratati si dati dreaku,' ca sunt plini de rahat intre chiloti si izmene, dar unsi bine cu toate alifiile de jmecheri cocliti, parfumuri de centuriste, fumuri si aere aeriene de nu le ajungi cu prajina la bornau! Noi te intelegem, noi te compatimim, noi te ajutam, noi te mangaiem, noi putem sa te mangaiem sa-ti treaca necazurile, nadufurile si durerile jecmanelilor oficiale, ca pe baza acestor oligofreni ramane cum s-a stabilit si cum ai fost fript de ti s-a dus carnea de pe oase! Nu vezi ce golanie si ce marlanie troneaza peste tot? Si crede cineva ca daca postam noi la ei, asa cum a facut-o onor Huhurez, vor sari de cur in sus sa ne balege de seama, sa ne ajute cu ceva, sa indrepte erorile si ororile pe care le fac cu buna stiinta si intentie, in stil mafiot, comunist si criminal asa cum au fost crescuti si educati de la ma-sa de acasa, asa cum mie mi-au furat perioada asimilata din ultima decizie, de am facut cerere de revizuire oficiala si legala conf L 223/2015 si apoi m-au aburit cum o fac toti borfasii si talharii de la drumul mare care te jefuiesc apoi iti dau bani de-o inghetata sa-ti revii din spaima? Calaii cu barda lacarita in sange nu te vor ajuta si nici nu se vor sinchisi sa-ti puna capul la loc, dupa ce ti l-au taiat, ca asa i-au invatat Motoc si Iohannis si toata cloaca masonist, sorosist perciunata a incapabilului si celui mai prost prim ministru din Istorie, Ciolos baci Buboi! Manca-i-ar viermii si buba neagra cu tot neamul lor blestemat pe toti care mi-au distrus si nenorocit pensia de am dat faliment, si nu misca un deget sa mi-o repare!

Unknown spunea...

Domnule KIS: Aveti perfecta dreptate: Sa stiti ca ceva ceva am mai facut insa ma voi implica mai mult in viitor,ar trebuii sa fim cu totii mai hotarati,sa punem presiune pe autoritati dar si pe politicieni,altfel ne meritam soarta.Observ si constat cu ingrijorare ca in ce-i priveste pe cei ce se pensioneaza recent,parca vin din alta lume,sunt mult pe langa subiectele dazbatute de noi pe aici.

Unknown spunea...

@avyanic
Nu trebuie sa facem comparatie intre pensia unui procuror si a unui militar.
In primul rand,dupa cum ati si aratat,salariul lui este de 2-3 ori mai mare ca al nostru.Rezulta chiar din exemplul d-vostra,5000lei in 2005.Uitati-va, cit aveati in 2005?
In al foilea rand,la ei BC este formata din suma tuturor veniturilor brute.
Pe noi ne-ar ajuta OMM. Zic,ne-ar ajuta deoarece,dupa cum stiti si dvoastra,in forma actuala a legii,pierdem procente din acesta.

Marian spunea...

Am fost/suntem PATRIOTI, insa am gresit. Oportunismul nun ne-a caracterizat. Am cotizat la pensia suplimentara, avem merite militare si/sau in serviciul patriei, insa au fost calcate in picioare de oameni care nu au nimic in comun cu Armata. Sper ca generatia tanara sa nu repete greselile noastre, adica acelea de a ne considera patrioti. Pentru TARA MERITA, dar pentru IMBECILI NU.

Unknown spunea...

@clucere vladimir Mai avem ceva sperante dupa 1 august, probabil de 23 august ne vor premia si pe noi, pe pensionarii militari si se va schimba, in bine, BC. Vacanta parlamentara tine doar o luna!

avianyc spunea...

@ gigi ghe
Exemplu acela nu este dat de mine. Esta anexa nr.8 la normele metodologice la L 303/2004.
Conform art,7 din norme si din baza de calcul la magistrati sunt excluse unele venituri.Vezi art.7.al 3.

”Art. 7.
(1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzute la art. 82 alin. (1) şi (2) este de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării, iar pentru pensia de serviciu prevăzută la art. 82 alin. (5), cuantumul este de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate ale unui judecător sau procuror în funcţie, în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.

(2) În stabilirea mediei veniturilor brute realizate prevăzute la alin. (1) se vor lua în considerare numai acele 12 luni anterioare pensionării, în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În cazul în care persoana s-a aflat efectiv în activitate o fracţiune de lună, se va include în calculul pensiei numai această fracţiune de lună, prelungindu-se corespunzător termenul până la împlinirea celor 12 luni.

(3) În veniturile brute realizate se includ, pe lângă indemnizaţia de încadrare brută lunară, sporurile cu caracter permanent sau nepermanent. În veniturile brute nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade şi nici indemnizaţia egală cu cele 7 indemnizaţii de încadrare brute lunare prevăzută la art. 81 alin. (1) din lege ori alte drepturi fără caracter salarial.

(4) Cuantumul pensiei de serviciu, stabilită în condiţiile art. 82 alin. (4) din lege, se diminuează cu 1% pentru fiecare an în minus faţă de vechimea în magistratură de 25 de ani.

(5) La calculul pensiei de serviciu, majorarea de 1% prevăzută la art. 82 alin. (3) din lege se aplică la media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data de pensionare a unui judecător sau procuror, în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului, şi se aplică doar pentru fiecare an realizat în funcţia de judecător sau de procuror în plus peste vechimea de 25 de ani în aceste funcţii, potrivit exemplului din anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.”

Deci nu-i chiar cum cred unii. Greu se ajunge le 100%. Un magistrat trebuie sa aiba cel putin 45 de ani vechime efectiva ca sa ajunga la 100%.
Cititi cu atentie textul art 7 si anexa 8 cu exemplul dat de legiuitor si nu de mine.
Diferenta se face din venituri.Eu am spus asta ca sa nu ne mai consideram discriminati la comparatie procente.
Este bine zic ca eu ca legea a fost promulgata si se afla in aplicare chiar si sub aceasta forma careia i se pot aduce pe parcurs modificari pozitive.

karadeniz spunea...

@ avianyc
Dacă ciugulești ca struțul câte o frază de ici de colo tragi concluzii pe măsură. Te-ai înfipt în exemplu din norme fără să te întrebi dacă normele din 2005 se mai brodesc pe prevederile legii 303/2004 completate și modificate ulterior. Dacă studiai mai profund vedeai că acea chestie cu media pe 12 luni nu mai e valabilă iar baza de calcul este formată din ”indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”
Iar ca sa înțelegi ce înseamnă asta citești și art.7 (3) ”În veniturile brute realizate se includ, pe lângă indemnizaţia de încadrare brută lunară, sporurile cu caracter permanent sau nepermanent”. Tot spre știință si magistrații beneficiază de grupe de muncă care generează vechime acesta fiind și motivul pentru care se pleacă cu pensia de la 80% din baza de calcul, dar pensia finală nu poate depăși baza de calcul. Doar că această bază de calcul, după cum vezi, față de militari cuprinde toate veniturile salariale.
Pensiile magistraților se actualizează ”ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecãtor şi procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a sporului de vechime.” Iar ACTUALIZAREA asta nu e o joacă cum vrea mușchiul guvernului care o reglează prin ordonanțe ci, conform art 18 (2) din norme, ”Actualizarea pensiei de serviciu se face la începutul fiecărui an, în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii şi procurorii în activitate”. Iar concret conform ar.19 se face așa ”La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza adeverinţelor transmise de aceste instituţii. Noua decizie, însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, va fi comunicată pensionarului.”

CEZAR spunea...

Asa-i MaKiss
De 23 Avgust ne vor premia " si pe noi si vor baga in BC...si CiucKallata ...
Mare bou mai esti ....

sw_worker spunea...

@ Huhurez,

Eu am scris pe blog-ul Directiei de informare si relatii cu publicul, este curios ca nimeni nu modereaza acest blog, probabil ca este doar de forma, eventual cineva sa-i laude. Important este ca altii care sunt in situatia mea: stagiu de cotizare dupa pensionare valorificat prin L 263 anulat parctic de L223/2015 sa-i dam in judecata.

avianyc spunea...

Karadeniz ,cu tot respectul, te rog citeste aici mai jos decizia ICCJ/2015 si intelege ce vrei !
Eu nu am vrut decît sa atrag atentia ca in niciun sistem de pensii nu se trece de 100 din venitul brut defalcat de ceeace cf fiecarei legi de pensii in vigoare nu intra in acest venit brut..
Acest venit brut care este stipulat ce ar fi insemnînd atit in L 263,art 37 ,,art.7 ,al 3 din normele de aplicare a L303/2004,legea pensiilor pentru diplomati,etc.
In legea 223 dintr-o eroare de tehnica legislativa nu s-au stipulat concret elementele salariale care nu compun venitul brut. Si atunci ca sa se aduca legea la forma normala ca norma de drept s-a stipulat prin OG 57 ceeace este prevazut ca nefacind parte din venitul brut atit in L263 art 37 (prin nedatorarea cas)cit si in art,7 al3 din normele de aplicare a L 303/204 actualizata,etc la care s-au mai adaugat niste repere prin care s-a crezut ca vor iesi pensii prea mari(prime zbor,scufundari,ambarcari,etc).
-------------------------------------------------------------------------------------
Acte de interes public
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 23/2015 Dosar nr. 1367/1/2015
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de dreptMinuta deciziei nr. 23 Dosar nr. 1367/1/2015

Şedinţa din 29 iunie 2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. 7340/97/2013 şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi art. 7 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5%, 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se încadrează în sintagma de „indemnizaţie avută” şi vor fi luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistraţilor.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 29.06.2015.

Huhu Rezea spunea...

A@sw-
Am vazut si sunt de acord cu cle scrise.
Adevarul este ca articolul e foarte vechi, de prin ianuarie, si blogul nici nu are rubrica comentarii recente ca sa aduca articolul in prim plan.
Oricum, administratorul vede ce ai scris.
Dati clyk pe acasa ca sa vedeti si ultimele articole de propaganda.

avianyc spunea...

PS
@ Karadeniz
Iar in magistratura cf.legii la virsta standard de pensionare de 60 de ani iesi cu procent de 90% daca ai intrat in magistratura (judecator,procuror) la 25 de ani.
Dar este 90% dintr-un hă.hă.hă , nu orice venit. Asta face diferenta.
Asteapta sa apara deciiziile si atunci o sa vezi si la altii zone...inundabile. Chestia-i sa se mearga pe burta si sa nu rasufle ca apoi iar luam apa-n gura.

R-26500 spunea...

@ karadeniz, 30 iunie 2016, 23:50:00 EEST. Multam. L-ai zdrobit pe tov. maistru militar. Mai ca ma exasperase cu incapatanarea lui!

Trofin spunea...

La adresa dlaj.mapn.ro este publicat , din data de 30.06.2016 , proiectul de lege "Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor " . Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

Putem transmite propuneri , in cazul nostru in calitate de rezervisti , privind introducerea in statut a unor prevederi cu privire la drepturile de pensie care sa nu mai faca ulterior obiect de disputa pentru diverse grupuri de interese , cum ar fi baza de calcul a pensiei , procentul de calcul a pensiei pentru conditii standard de vechime cumulata sau de serviciu , limita maxima a cuantumului brut al pensiei in raport cu baza de calcul, majorarea procentului standard de cacul al pensiei in functie de incadrarea in conditii de munca diferite de acelea normale .
Avem ca baza de plecare statutul magistratilor , al aviatorilor , al parlamentarilor , al diplomatilor .

Huhu Rezea spunea...

@Trofin
Nu putem spera la ceva bun promovat prin Statutul cadrelor militare, când dusmanul nostru este chiar in interiorul sistemului militar, reprezentat de structurile centrale, intesate cu personaje promovate pe sistemul PCR.
Nu politicul si Guvernul au avut initiativa OUG 57 ci aceste structuri carora putin le pasa de traditia Armatei, Ordinii Publice si Sigurantei Nationale.
Precis ca au matrasit Art. 11 din L 80/1995.
Il vom analiza.

karadeniz spunea...

Incă nu, exista deocamdată in proiect la art. 99.

avianyc spunea...

@ Potecare ”Faraday”,daca ai vrea tu sa citesti ”judecta ICCJ/2015” expusa mai sus ,cu usurinta ai putea deduce ca legea 303/2004 se aplica simultan cu ”art. 7 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005”= norme de aplicare a legii 303/2004 republicata cu modificari ulterioare.
Sunt curios la ce formula va opriti după ce te documentezi impreuna cu Karadeniz. Ori o-ți fi voi mai judecatori decît judecatorii.
Media veniturilor pe ultimele 12 luni daca sunt constante pot fi identice cu veniturile din ultima luna. Deci s-a simplificat doar procedura si atit,mare brînza.
Art 82 ramîne in picioare cu procent de pornire 80% iar veniturile brute se stabilesc tot conform normelor de aplicare HG 1275/2005 ,art 7,al 3.
Un magistrat (procuror,judecator) cf legii la 60 de ani cu 35 ani efectivi de magistratura realizeaza 80% +10% =90% , cu conditia sa fie in serviciu de la 25 de ani.
Clar , tu adauga ceva GB la cutie ca asa nu face fata.
In acceptiunea CSP structuri sunt acceptate ca sporuri permanente sporurile care se regasesc constant in cele 6 luni consecutive alese indiferent ca sunt sporuri fixe sau sporuri variabile functie de timpul efectiv lucrat, cu exceptia celor eliminate de OG 57.

Unknown spunea...

Ca OG57 e o mare prostie nu mai incape indoiala. Bun exemplul dat in sensul ca uniformizeaza pesiile indiferent ca ai iesit la 47 sau la 55 ani cu cotizatii evident diferite si cu atributiuni diferite. Iar cu SM e la fel varful prostiei pe care l-a perpetuat sistemul militar vreme de peste 6 ani si nu face nimic in sensul bun, ba dimpotriva-l il ridica si mai sus.
Cu riscul de a va plictisi va mai expun cazul meu concret. Eu si subordonatul meu iesim la pensie in aceeasi luna. Eu cu functie cu 10 procente mai mare si 5ani de cotizare mai mult(eu vechime cumulata 51ani el numai 38). El a primit SM in 2009 ca iese cu ordonanta eu tocmai schimbasem unitatea si nu m-am regasit pe tabel. Acum calculele arata ca pensia lui e mai mare decat amea ca legislatia asta face. La ce folos au fost riscurile si cutezanta mea in cariera cand iau mai putin decat subordonatul mai mic cu vreo 5 ani si care a rupt scaunul la birou si la cursuri dintre cele mai lejere, poate numai de tesatoreasa nu l-a urmat cu adevarat.
Intrebarea e retorica : oare in viitor sau legea asta care e aprobata de 1 an si din care se aplica decat un avorton numit OG? Poaste comenta cineva aceasta speta si sa ma convingaca nu am dreptate? Poate dl Mares ca am fost colegi candva ma poate contrazice.