Un produs Blogger.

duminică, noiembrie 13, 2016

Contestaţia lui Monac(AORR) la decizia de recalculare

81 comments
Dl. Constantin Monac(stânga), pe vremea când era consilier la Senat
     
Vezi AORR.
Către
              Comisia de Contestaţii Pensii din Ministerul Apărării Naţionale

  DOMNULE PREŞEDINTE
  Subsemnatul ................... domiciliat în Bucuresti, str. ..... nr. , bl. , sc. et. ap. sector, posesor al CI seria nr. ,eliberată de la data de ,CNP cu dosar de pensie nr. în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, în termenul legal, depun prezenta
  CONTESTAŢIE
la Decizia de recalculare a pensiei nr. din ce mi-a fost eliberată de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, prin care contest cuantumul stabilit prin această Decizie şi solicit:
  - revocarea Deciziei nr. din ca netemeinică, nelegală, abuzivă si discriminatorie;
  - emiterea unei noi Decizii prin care cuantumul pensiei mele să se stabilească cu respectarea întocmai a prevederilor legale, astfel:

           1. Recalcularea pensiei mele să se facă pe baza elementelor salariale actuale şi a cuantumului fiecărui element actual de care beneficiază un ofiţer care are acelaşi grad militar şi îndeplineşte aceeaşi funcţie pe care am îndeplinit-o şi eu în perioada luată ca bază de calcul în conţinutul Deciziei.
           2. Evidenţierea, separat de pensia militară de stat, a punctajului mediu anual acumulat şi a cuantumului pensiei obţinute calculate de către Casa de Pensii Sectorială ca urmare a stagiilor de cotizare, dobândite pe bază de contributivitate, ulterior trecerii în rezervă şi deschiderii dreptului la pensie militară de stat, precum şi punerea în plată a cuantumului cuvenit pentru acest drept.
  3. Calcularea cuantumului pensiei suplimentare separat de pensia militară, recalculată în baza legii 223/2015 prin neintroducerea acesteia în procentul bazei de calcul, precum şi acordarea cuantumului pensiei suplimentare ca drept individual legal dobândit pe baza de contribuţie individuală în acest sens.
  MOTIVE
  1. Art. 2 lit. b) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat stipulează principiul egalităţii, potrivit căruia se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoanele aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege”.
              Este clar faptul că toţi pensionarii militari, care au acelaşi grad şi au îndeplinit aceeaşi funcţie, indiferent de data pensionării, beneficiază la calculul pensiei de aceleaşi elemente salariale, ca număr, procentaj şi cuantum.
             În întreg sistemul de pensii de serviciu din România şi în sistemul pensiilor militare/de serviciu/ocupaţionale din ţările membre UE şi NATO pensia este stabilită şi în permanenţă actualizată procentual la solda/salariul persoanei în activitate care îndeplineşte aceeaşi funcţie pe care a îndeplinit-o pensionarul în cauză, acesta fiind un principiu nediscriminatoriu, întocmai respectat.
  Mai mult decât atât, într-un sistem organizat şi bine ierarhizat cum este cel militar, în care gradul militar este esenţial este inadmisibil să se creeze discriminări între persoane care deţin acelaşi grad şi au îndeplinit aceeaşi funcţie. La grad, funcţie şi vechime egale competenţele, atribuţiile, responsabilităţile riscurile şi privaţiunile au fost egale şi pensia trebuie să fie egală.
  Recalcularea pensiei mele pe baza unor elemente salariale incomplete şi diminuate în raport cu situaţia la zi, în cuantumuri actualizate la nivelul lunii decembrie 2009, în loc de 1 ianuarie 2016, constituie o încălcare a principiului egalităţii şi crează o evidentă discriminare în raport cu cei cărora li se stabileşte dreptul la pensie pe baza elementelor salariale şi ale cuantumurilor acestora la zi.
  Raţiunea adoptării Legii nr. 223/2015, aşa cum precizează principiul egalităţii stipulat în conţinutul acesteia, a fost aceea ca situaţia juridică nou creată, să asigure tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu.
  Şi în motivaţia de modificare a conţinutului art. 28 din Legea nr. 223/2015 prin OUG nr. 57/2015 se subliniază necesitatea asigurării principiului egalităţii în stabilirea drepturilor şi asigurarea tratamentului nediscriminatoriu persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică.
  În acelaşi timp, sunt încălcate principiile constituţionale ale egalităţii în drepturi şi neretroactivităţii legii stipulate în art.4 alin.(2), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (2) din Constituţie.
  În temeiul prevederilor articolelor mai sus menţionate, Curtea Constituţională s-a pronunţat constant prin deciziile sale, privind încălcarea principiilor egalităţii şi neretroactivităţii legii în situaţii similare.
  Astfel, prin Deciziile nr. 88 şi 89 din 01.06.1999, publicate îm M.Of. al României Partea I nr. 322 şi 325 din 1999, Curtea a decis că dispoziţiile art. 103 alin. (5) din Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească “ sunt neconstituţionale în masura în care nu asigură şi magistraţilor pensionaţi anterior datei intrării în vigoare a Legii 142/1997, de modificare şi completare a Legii nr. 92/1992, actualizarea pensiei în raport cu nivelul salariilor de bază ale magistraţilor în activitate.
  De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, prin Decizia nr. 4188/2005, publicată în M. Of. al României nr. 1072/29.10.2005, a decis că: în compunerea salariului de bază al personalului didactic intră şi unele sporuri reglementate ulterior apariţiei Legii nr. 128/1997, aşa cum au fost adoptate prin OUG nr. 123/2003, aprobată prin Legea nr. 164/2004.
  Parlamentul României, prin art. 72 pct. 2 din Legea nr. 218/2008 de aprobare a OUG. nr. 100/2008 a dispus ca de sporul de vechime în muncă să beneficieze şi pensionarii care nu beneficiau la data pensionării de condiţiile grupelor de muncă I sau II, întrucât aceste sporuri nu erau reglementate: ”asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate in grupe superioare, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 precum şi cei care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale sau deosebite, potrivit legislaţiei în vigoare după această dată, beneficiază de majorarea punctajelor realizate în perioada respectivă”.
  Aşadar, pensionarii militari care, la recalculare pensiei, nu beneficiază la zi de elementele salariale ale funcţei îndeplinite, trebuie să beneficieze de aceste elemente, cu atât mai mult cu cât Legea nr. 223/2015 prin art. 28 şi art. 60 reglementează actualizarea pensiilor.
  2. În temeiul prevederilor Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Casa de Pensii Sectorială, care în perioada 01.01.2011 – 31.12.2015 avea competenţe de a opera în sistemul public de pensii, mi-a calculat punctajul mediu anual şi cuantumul pensiei cuvenite ca urmare a unor stagii de cotizare dobândite pe bază de contributivitate, ulterior trecerii în rezervă şi deschiderii dreptului la pensie militară de stat, stabilindu-mi-se pentru această perioadă …… puncte şi un cuantum în valoare de……. lei. Este clar faptul că acesta este un drept legal dobândit printr-o munca suplimentară, ulterioară obţinerii dreptului la pensie militară de stat pe baza unei contribuţii sistematice, la un alt sistem de pensii, sistemul de pensii publice.
  În Decizia de pensie nr. /            nu sunt stipulate nici punctajul mediu anual stabilit nici cuantumul cuvenit al pensiei pentru această perioadă şi nici o altă decizie nu mi s-a eliberat în acest sens.
  Neacordarea acestui drept este o acţiune profund abuzivă de încălcare a dreptului meu de proprietate, drept dobândit prin îndeplinirea obligaţiei de contributivitate la sistemul de pensii publice, după deschiderea dreptului la pensie militară de stat, în strictă conformitate cu principiile de bază ale sistemului public de pensii, principii stipulate cu claritate în art. 2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, între care enumerăm principiile: unicităţii, obligativităţii, contributivităţii şi egalităţii.
  Dreptul de proprietate asupra pensiei mele contributive este protejat în acelaşi timp prin mai multe documente internaţionale la care România este parte. Invoc în acest sens:
  Art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului : “1 Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură cât şi în asociaţie cu alţii; 2.Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.
  Art. 1 din Protocolul nr 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: “orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”.
Art. 10 din Tratatul privind constituirea Comunităţii Europene :Statele membre iau toate măsurile generale sau speciale necesare pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul tratat sau care rezultă din actele instituţiilor Comunităţii. Statele membre facilitează Comunităţii îndeplinirea misiunii sale. Statele membre se abţin să ia măsuri care ar pune în pericol realizarea scopului prezentului tratat”.
Art. 6 alin(1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene: ”Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adoptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceiaşi valoare juridică cu cea a tratatelor”.
  În mod constant prin deciziile sale Curtea Constituţională a României stabileşte că dreptul la pensie este un drept câştigat, preconstituit individul fiind obligat prin lege să contribuie la bugetul de asigurări sociale şi corelativ se naşte şi obligaţia statului să îi plătească pensia. Astfel:
Persoana care a plătit contribuţia este îndreptăţita să primească o pensie calculată conform prevederilor legale”(Decizia nr. 861 din 28 noiembrie 2006).
“Cuantumul pensiei, stabilit potrivit principiului contributivităţii se constituie într-un drept câştigat, astfel încât diminuarea acestuia nu poate fi acceptată nici măcar temporar”.(Decizia nr. 872/25 iunie 2010 şi nr. 874/25iunie 2010). În speţa de faţă este vorba de mult mai mult – de confiscarea cuantumului pensiei stabilit potrivit principiului contributivităţii.
 
  3. În temeiul prevederilor Decretului nr. 141/1966 în perioada 19.08.1972-18.05.2005, deci timp de 32de ani, 8 luni şi 29 de zile, am contribuit individual la pensia suplimentară.
  În art. 58 şi 59 din Decretul 141/1966 se stipula: Art. 58. Cu începere de la 1 ianuarie 1967 se instituie, în afara pensiei militare de stat, pensia suplimentară, care se bazează pe principiul mutualităţii între militari.
Art. 59. (1)Fondurile necesare pentru plata pensiei suplimentare se formează din contribuţia tuturor militarilor din cadrele permanente. Această contribuţie este de 2 la sută din solda lunară şi se varsă, prin unităţi, într-un cont special la Banca Naţională a Republicii Socialiste România.”
  (2) “Banca Naţională a Republicii Socialiste România va plăti la sumele depuse o dobândă anuală de 1,5 la sută, cu care se întregeşte fondul pentru pensia suplimentară.
  Prin Decizia de pensie anterioară am beneficiat de acest drept legal prin calcul separat, distinct de baza de calcul a pensiei militare de stat.
  Prin actuala Decizie mi s-a confiscat şi acest drept el fiind prezentat procentual (9%) dar, în mod abuziv, inclus procentul bazei de calcul a pensiei militare de stat şi nu în afara acestuia, aşa cum prevede actul normativ de instituire şi obligare la plata contribuţiei.
  Aşa cum se menţionează în actul normativ prin care a fost introdusă (Decretul nr. 141/1966), pensia suplimentară este rezultatul unei obligaţii legale de contributivitate individuală care dă naştere obligaţiei corelative din partea statului de a plăti pensia suplimentară separat de pensia militară de stat şi nu prin amputarea dreptului la pensie militară de stat. Iată cum este, şi de această dată, compromis principiul contributivităţii atât pe Pilonul 1 dar mai ales pe Pilonul 2 de pensii. Se crează în acest sens un precedent foarte periculos.
  Totodată, este limpede faptul că şi în acest caz a fost încălcat principiul dreptului câştigat şi dreptul de proprietate al subsemnatului, nerespectându-se prevederile actelor normative şi ale documentelor internaţionale ce au fost prezentate la pct. 2 al motivelor prezentate mai sus.
În concluzie, faţă de motivele arătate, mai sus, solicit:
  Revocarea Deciziei de recalculare a pensiei nr. din ce mi-a fost eliberată de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale pe care o contest, întrucât am fost vătămat în dreptul meu legitim la pensie şi emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei militare de stat, în care:
1. În conţinutul bazei de calcul a pensiei mele să se regăsească toate elementele salariale, în procentajul şi cuantumul lor actual, de care beneficiază un ofiţer care are acelaşi grad militar şi îndeplineşte aceeaşi funcţie pe care am îndeplinit-o şi eu în perioada luată în calcul în conţinutul Deciziei.
2. În conţinutul noii decizii emise să se arate distinct, separat de drepturile de pensie militară de stat: stagiul de cotizare, punctajul mediu anual acumulat şi cuantumul pensiei obţinute ca urmare a cotizaţiilor la sistemul public de pensii după trecerea mea în rezervă şi deschiderea dreptului la pensie militară de stat, iar acest cuantum să-mi fie pus în plată.
3. Calcularea cuantumului pensiei suplimentare să se facă separat de pensia militară, recalculată în baza legii 223/2015 prin neintroducerea acesteia în baza de calcul, precum şi acordarea cuantumului pensiei suplimentare ca drept individual legal dobândit pe baza de contribuţie individuală în acest scop.

  SEMNĂTURA DATA

 DOMNULUI PREŞEDINTE

  AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

81 de comentarii:

iceparu spunea...

Excelent.Meriti si merita multumiri.Poate fi intrebuintata si ca cerere de chemare in judecata la tribunal.Inca odata.Multe multumiri.

avianyc spunea...

@ Huhu Rezea
Raspunsul CSP va fi scurt si la obiect.
Drepturile banesti cuvenite petentului au fost acordate in conformitate cu legislatia in vigoare ,respectiv L 223 modoficata cu OG57 ,art 40 si M 25/2015.
In rest se pare ca ”juristii” sindicatului s-au mutat la AoRR sau cum îi spune.
Retin doua lucruri ca palpabile dar care nu intra in competenta CSP (comisiei de contestatii).
-actualizarea elementelor soldei pentru toti rezervistii la nivel 31.12.2009 (identic cu cel de la 01.01.2016 dar se pere ca nici formatorul contestatiei nu stie lucrul asta).
-evidentiarea cps in mod distinct prin includerea in totalitate a procentajului ,3,6,9 % realizat peste cuantumul pensiei.

In rest necunoasteri ale legilor si expunere de motivatii aberante in contradictie cu decizii ale CCR si ICCJ.

Doar o mica monstra pe linga afirmatia gresita a actualizarii la 01.01.2016 si nu la 31.12.2009.
Doar o monstra si vin si altele;
Se spune in textul contestatiei;
”De asemenea nr. , Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, prin Decizia 4188/2005, publicată în M. Of. al României nr. 1072/29.10.2005, a decis că: în compunerea salariului de bază al personalului didactic intră şi unele sporuri reglementate ulterior apariţiei Legii nr. 128/1997, aşa cum au fost adoptate prin OUG nr. 123/2003, aprobată prin Legea nr. 164/2004.”dinului nr. 4.209 din 8 iulie 2004, emis de pârât, şi obligarea acestuia să emită un nou ordinul”

Din decizia ICCJ nr 4188/2005 ,(merita citita);

din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin cererea adresată Curţii de Apel Bucureşti, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ Spiru Haret a chemat în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru ca instanţa să dispună anularea Ordinului prin care să se includă în salariul de bază şi indemnizaţia pentru învăţământ special, pentru a deveni bază de calcul pentru toate celelalte sporuri şi drepturi salariale acordate.

In acest context motivatia din contestatie devine complet eronada mai ales ca mai apare si contradictia ICCJ -CCR privind salarizarea prin calcularea unor sporuri dintr-o baza de calcul care include sporuri (cazul de fata).
Idem in cazul cu grupele de munca pentru civili. Niciodata legea nu a acordat grupe de munca retroactive superioare pentru civili ci ”a se face distictie fata de motivatia contestatiei) a acordat cf legii in vigoare 25% si 50% si pentru cei pensionati inainte de aprilie 2001 ,lucru absolut firesc si in consonanta doar cu actualizarea drepturilor salariale din activitate la nivelul 01.01.2016.Liviu PO spunea...

Casa de pensii nu e tribunal...

Unknown spunea...

DL H . cea mai mare problema a lor vad ca este aceea ca nu se iau in calcul sau asa ceva anii lucratinin civilie ,dupa trecerea in rezerva .si expun 3 situatii Dar nu se mai stie ca inainte de 1989 veneau in armata ,prin transfer ,in interesy=ul serviciului , direct din viata civila cu ceva ani muncitii si contrubutii .Deci caz'; iese la pensie un acest an cu art 19 si 24 ,dar cel putin pentru vechime munca nu au luat in calcul acei 7 ani pe care impricinatul ii avea la transfer . Ar fi putut sa legifereze si cazuri de acestea ,sant convinsa ca nu sant multe. Acum daca mai apuca 65 de ani cere pensie civila pentru 7 ani? ii are pe cartea de munca .

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
avianyc spunea...

@ Huhurez
Acum ai ocazia sa vezi negru pe alb ceeace spun de foarte mult timp.
Chiar daca era adresata in contencios tot prost si neprofesionist motivata este,de fapt probabil ca ei mizeaza pe faptul ca respingerea de catre comisia de contestatii le deschide in contencios.
După monstra asta isi pot da multi seama cu ce cunostiinte se dau unii aparatori ai drepturilor tuturor. Tot asa documentati s-au prezentat în mod arogant aproape impunindu-i ”Avocatului poporului” precum ca o ”OUG care priveste masuri economico-financiare” intemeiate ar fi neconstitutionala. Si avocatul cind a vazut ce pot i-a tratat cu ”plictiseala”.
Nu ma mira faptul ca militarii profesionisti si o parte din ofiteri au facut apel la sindicalistul Coarna pentru a le apara drepturile in fata institutiilor de forta ,guvern si parlament.

iceparu spunea...

Cei ce aduceti critici dece nu veniti cu variante de contestatii?

tigri2 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
mega2005 spunea...

Daca posteaza unul o contestatie...si accea prost facuta, gata, o luam de buna. Unii vor pe de-a moaca "un model" de contestatie gandindu-se probabil ca un avocat care sa le reprezinte drepturile costa...se pare ca dl. Monac a ales varianta "prin el insusi". Asa a facut si SCMD-ul acum 5-6 ani cu "modele" similare...nu stiu, e o boala la "copy paste" ce n-am vazut....

Trofin spunea...

iceparu spunea...
"Cei ce aduceti critici de ce nu veniti cu variante de contestatii?
duminică, noiembrie 13, 2016"
Din punctul meu de vedere , raspunsul este simplu : nu este nevoie sa contestam legea si actele subsecvente. CPS si Comisia de Contestatii rezolva abaterile de la lege si de la actele subsecvente. Daca nu sunt asemenea abateri , nu are rost contestatia. Pentru nemultumirile produse de lege si actele subsecvente , exista o cale , calea justitiei . Cu toate ca utilizand calea justitiei consumam foarte mult timp si energie , este cea mai sigura cale . O alta cale ar fi calea politica , adica sa atragem atentia politicului asupra problemelor pe care legea si toate actele subsecvente le-au adancit in loc sa le rezolve. In prima instanta ramane in discutie calea politica prin adoptarea, cu amendamentele formulate , legii de aprobare a OUG 57/2015, acel proiect PLx82/2016. La alte forme nici nu indraznesc sa ma gandesc .

Anonim spunea...

@avianyc
mai termina omule cu exprimarea "monstra de" ca ai repetat-o de 4 ori :deci nu e greseala este altceva:initial am crezut ca e o scapare de exprimare,dar nu este mult mai grav cu "monstra"
asta spune totul despre gradul dvs de cultura.....cat marfarul ca are doar clasa "bou vagon"

sa va dau si eu o "monstra". azi e 13.11.2016:):)
si nu-mi ziceti ca e atac la "useri" ....e doar gramatica de cls-a 4-a.....ca in acest caz eu ies acum pe strada si "tranversez":)

tigri2 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Ein Stein spunea...

Huhurezule l-am vazut pe Ponta la Romania TV la emisiunea Corinei Dragotescu cu o retorica care ar face sa roseasca de invidie si pe cel mai curvit demagog PDL-ist.
Spunea ca nu are de gand sa mareasca bugetul apararii, daca se uita in jur vede ca vecinii nostrii au bugetul apararii mai mic iar cu programul de inzestrare decat sa cumpere corvete de la olandezi sau tancuri de la nemti mai bine mareste ceva la batrani, profesori/medici(ca e la moda acum). Mai sublinia faptul ca acum daca a castigat Trump alegerile se va impaca cu Putin iar toate problemele din lume vor disparea, ce ne mai trebuie buget de 2% pentru aparare.
Nix buget nix pensii. Ma intreb eu, Ponta a vorbit in numele PSD-ului sau a avut un puseu de inteligent precoce?

Am mai scris ca se va face o alta lege a pensiilor sau toti vom fi in sistemul public de pensii.

Ein Stein spunea...

Huhurezule o intrebare daca din recalculare pe 223 imi iese un cuatum mai mare decat cel in plata voi primi diferenta pe perioada 1 ian 2016 -data cand voi primi recalcularea?

Huhu Rezea spunea...

"Ein S
Decizia de recalculare se aplică de la data intrării în vigoare a legii indiferent când este emisă.
Deci, numai să vă crească pensia că veti primi diferenţele din urmă, începând cu luna ianuarie 2016.

Carpe Diem spunea...

1.Vor fi si un anumit numar de decizii de recalculare care stabilesc pe minus,pentru militari trecuti in rezerva in anii 90 (cazul meu- o suma cu 57.5 % mai mica !).
Pentru moment,cu aplicarea art. 111 din L 223,ramane in plata cuantumul mai avantajos.Si inghetat pe viata,desigur.Desi,acest lucru (diferenta intre pensia in plata si cea recalculata) nu ar trebui avut in vedere pentru viitoarele actualizari si majorari;ci,cuantumul mai avantajos ar trebui considerat ca drept efectiv in virtutea principiului constitutional al dreptului de proprietate,si nu ca un hatar acordat prin art. 111 al L 223.Pentru ca,exista principiul ierarhizarii actelor normative.
Iar metodologia de aplicare a L 223 nici macar nu trebuia sa aduca in discutie persoanele care pastreaza cuantumul mai avantajos,cu privire la indexari si majorari.Tocmai avand in vedere ca acel cuantum (mai mare si aflat in plata) este un drept cuvenit si acordat legal.Si,asupra caruia,sa se aplice viitoare indexari si majorari ca asupra oricarui cuantum legal acordat,identic ca in cazul celor ce-si vor deschide dreptul de pensie dupa 01.01.2016.
Fara a trata o astfel de situatie ca si cand ar califica-o drept o culpa a celui care avea un cuantum mai mare inainte de recalculare,si a-l penaliza netemeinic pentru pastrarea cuantumului mai avantajos-prin inghetarea lui.
2.Este fireasca si de bun simt revolta celor care constatam ca,este o discrepanta enorma pentru cuantumuri recalculate pentru conditii similare de grad,functie si stagiu,pe masura ce elementele soldei brute sunt atat de diferite pe masura ce ne indepartam de anul 2016.Nu vad alta rezolvare,decat amendarea L 223.Altfel,asa cum s-a remarcat deja,comisiile de contestatii ar sustine ca au aplicat corect legea in vigoare.
3.Nu reusesc sa inteleg-inca-cum de s-a permis la elaborarea L 223 incalcarea principiului neretroactivitatii legii.
L 223 nu trebuia sa prevada nimic cu privire la pensiile aflate in plata (RECALCULAREA INSASI),acele pensii fiind acordate legal,conform legii in vigoare la data trecerii in rezerva.Plus ulterioare decizii de majorare,dupa cum au s-au succedat legi ulterioare care au recunoscut noi drepturi,deci au acordat si reglat in sensul majorarii doar.
Altfel spus,L 223 putea preciza modul de calcul pentru pensii acordate numai dupa 01.01.2016,nicidecum si efectuarea recalcularii.
In aceste conditii,cei care inca inca nu dormim,ne vom intreba mai intai in ce scop s-a procedat de asa o maniera.Iar raspunsurile,ne vor lamuri asupra adevaratelor tendinte si scopuri ale celor implicati si aserviti.Deci,nu va imbatati cu apa rece,prin demagogia ori ascunderea adevaratelor interese.Realitatea e mai cruda decat se vrea sa se stie.Nu e timp de letargie ori de naivitate,caci am ajuta doar la propria exterminare,nu mai zic si de vatra asta de peste 8000 de ani,care a fost leaganul civilizatiei de pe trei continente...

Huhu Rezea spunea...

Văd aici nişte intervenţii, unele critice , altele făcute doar pentru a se afla în treabă, care arată că unii doresc să se audă numai pe ei inşişi. Au nişte idei fixe neclintite nici de numeroasele precizări privind necesitatea parcurgerii etapei procedurii prealabile, fie că se doreşte atacarea în contencios administrativ a unor prevederi din Metodologia M25, care încalcă grosolan prevederii Legii 223/2015 modificată prin Ordonanţă, fie că se doreşte sesizarea Tribunalului pentru greşeli în procedura de calcul , dar mai ales pentru a reclama diminuarea cuantumului recalculat prin articolul neconstituţional 30, aşa cum a fost modificat prin ordonanţă.
In primul caz, când dorim atacarea M25 în contencios administrativ, documentul prealabil se numeşte reclamaţie. Acesta nu se adresează Comisiilor de contestaţii ci chiar emitenţilor Ordinului M25 sau Guvernului. Se întelege că mai-ştii se adresează conducerii MAI, mapen-iştii la MApN şi sereiştii la SRI. Toţi pot adresa reclamaţia către Guvern, organ superior emitenţilor, aşa cum precizeaza L 554/ 2004 a contenciosului administrativ. Se cere modificarea articolelor care încalcă Legea 223, cele mai des invocate fiind 14-17.
Nu este necesar să aşteptaţi primirea deciziei de recalculare pensie pentru a începe procedura.
Dacă nu primiţi răspuns în 30 de zile, vă puteţi adresa Curţii de Apel din raza domiciliului dvs.

In cazul în care doriţi sesizarea nconstituţionalitaţii unor prevederi ale Legii 223/2015 modificată,în special Art. 30, nu o puteţi face decât în cadrul unui proces civil având ca obiect diminuarea drepturilor de pensie recalculată cauzată de o prevedere considerată necostituţională a L 223. Chiar dacă Comisia de contestaţii nu este competentă să rezolve situaţia reclamată, tot trebuie să faceţi contestaţie la Comisie , fară de care nu puteţi sesiza Tribunalul Judeţean.
In cererea de sesizare a Tribunalului se ridică excepţia de neconstituţionalitate în al doilea capăt de cerere. In cazul în care cererea este bine argumentată juridic, Tibunalul sesizează CCR.

micutzul spunea...

Calea justitiei este lunga si sinuoasa....adica la Cluj e bine iar la Craiova e rau, in aceeasi speta.
Singura varianta este presiunea pe noul parlament pentru ca legea sa exprime clar ce se intelege atunci cand spune ca nu se fac discriminari....Adica la grade si functii identice sa se ia in calcul pentru toti sporurile existente la 01.01.2016 in sensul ca daca erai activ beneficiai de acele sporuri.
Domnule general Ciuca ce mai faceti? Sunteti bine ? Va doresc o saptamana placuta.

Carpe Diem spunea...

Cu principiul egalitatii si nediscriminarii clamat in L223 e foarte usor sa ne dea replica.Vor enunta spiritul articolului,adica vointa legiuitirului.Astfel,ca sa nu se produca discriminari intre persoane in aceeasi sitatie juridica,doar cand acestea se afla in aceeasi situatie juridica LA ACELASI MOMENT in care se aplica prevederile legii,nu persoane care se afla in situatii similare de grad,functie si stagiu dar la momente de activitate diferite,cu drepturi salariale diferite !

Huhu Rezea spunea...

@micutzul
-Si dacă politicienii nu vor, ce faci, preferi să pierzi termenul de contestație? Leneșul mai mult aleargă....
- Cugetă puțin și răspunde la întrebarea:
Crezi că toți militarii care la 01 01 2016 au gradul și funcția pe care le-ai avut d-ta în cele 6 luni alese au același număr de sporuri sau toate sporurile posibile acordate de legea salarizării militarilor? Pe care din acestea vrei să ți le acorde legea pensiilor?

Iulian Mareș spunea...

DS,
Din pacate, am crezut ca fostul "inginer" a fost saptamana trecuta "jurist", cu studii la baza, .....si ca saptamana asta va fi actor, tot cu studii la zi, dar observ ca este doar analfabet si cabotin, care copiaza cate ceva si posteaza chiar daca nu-se potriveste!
Ai observat corect....dar, nu trebuia sa-l faci de kko! Se face singur!
Directia este buna, sensul este gresit!

Huhu,
posteaza contestatia sa poata fi descarcata!

IV spunea...

Domnule H,

Observ ca in loc ca ai nostri colegi sa contribuie la imbunatatirea textului propus ei se limiteaza la a-l critica.
Oricum am analiza lucrurile si din satelit s-ar vedea urmatoarele:

1.Un commandant de regiment nu poate avea o pensie cat un sef de post MAI actual, indifferent de anul pensionarii. Nici doi comandanti de regiment nu pot avea pensii sensibil diferite, indifferent de anul pensionarii, pentru aceleasi servicii aduse Tarii.

2.Pensia civila obtinuta in afara raporturilor de munca cu MAPN, PE BAZA CONTRIBUTIVA, nu poate fi mixata cu pensia militara, nu poate fi CONFISCATA, NATIONALIZATA SAU FURATA.

3.Pensia suplimentara d-aia e SUPLIMENTARA pentru a se adauga din EXTERIOR, LA PENSIA MILITARA CUVENITA.

4.Doi magistrati, doi profesori, doi aviatori., doi strungari cu vechimi diferite nu vor avea niciodata pensii egale. Doi militari de ce ar avea?

Poate in locul unor discutii sterile ar fi cazul sa ne punem creierele la lucru si sa gasim acele argumente juridice care sa faca sa roseasca si pe un judecator stagiar inainte de a pronunta o hotarare contrara evidentei.
Nu cred ca judecatorii Curtii Constitutionale isi vor pata CV-ul professional prostituindu-se prin respingerea unei exceptii de neconstitutionalitate pe subiectele mai sus prezentate, indifferent de presiunile la care ar fi supusi.

Cu speranta unei abordari positive privind initiativa d-lui col.Monac, al d-voastra sincer I.V.

CEZAR spunea...

Avem pensie militara ..?? Avem...!!
@ Micutzu ..la sfat ...ce-i nu ai primit suficienta ..Demnitate si Onoare ...ca asta iti lipsea ..
Cuponul va fi kaky ..
Hai ..pa...
Trandafirii galbini ..inrourat
S-au ofilit maica ..
Acum rosu e ..la moda
Iat Chanel five ..pute ..a ..c...!!

avianyc spunea...

Cu o astfel de fraza inclusa in contestatie fie ea si doar ca si parcurs preliminar inaite de a se ajunge in justitie veti avea ”succes deplin”.

” Recalcularea pensiei mele pe baza unor elemente salariale incomplete şi diminuate în raport cu situaţia la zi, în cuantumuri actualizate la nivelul lunii decembrie 2009, în loc de 1 ianuarie 2016, constituie o încălcare a principiului egalităţii şi crează o evidentă discriminare în raport cu cei cărora li se stabileşte dreptul la pensie pe baza elementelor salariale şi ale cuantumurilor acestora la zi.”

@ Serban
Inca o ”monstra” de necunoastere la care ”turma ”precis pune botul (evident în frunte cu Mares).

CEZAR spunea...

PS.
Frunza verde ..magheran
Cand eram eu ..LABEral ,
Cu Alinutza ma intalneam
Trandafirii galbini admiram ..!!
De Chanel Five ,..curtea traznea
Si E..tot..tot promitea !!

micutzul spunea...

@ huhu rezea
Avand in vedere ca tara mai are un singur C.Aer. atunci exista doar unul cu functia similara. Daca tara nu are , nu are ...

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Este evident că este greșit acel argument, dar probabil este tributar ideii greșite că actualizarea înseamnă să primești toate sporurile, indemnizatiile pe care le are un militar, încadrat pe aceeași funcție, la data de 01 01 2016. S-a gândit că după 2009 militarul a mai primit ceva sporuri și indemnizații.
Actualizarea prevăzută în legea pensiilor militare înseamnă aducerea elementelor salariale pe care le-ai avut, nu altele, în cele 6 luni alese la nivelul(coeficienți, vrs, procente) din 2016, de fapt, nivel egal cu cel din 2009.

Carpe Diem spunea...

Pentru actiuni individuale in instanta,cred ca merita analizata si urmatoarea abordare.
Sa fie invocata exceptia de NECONVENTIONALITATE a art. 30 din pct. 40 al OUG 57.
Analiza de conventionalitate a legii interne nu implica o examinare in abstracto a legii,ci,o cercetare in concreto a imprejurarii daca modul in care legea este interpretata si aplicata INTR-UN ANUMIT CAZ risca sa conduca la incalcarea Conventiei.
La concret,fiind incalcat art.1 din Primul Protocol aditional la CEDO (dreptul de proprietate).Potrivit jurisprudentei Curtii Europene,notiunea de "bunuri" priveste atat "bunurile actuale" avand o valoare patrimoniala,cat si,in situatii precis delimitate,creantele determinate-potrivit dreptului intern-corespunzatoare unor bunuri cu privire la care cel indreptatit poate avea o "speranta legitima" ca ar putea sa se bucure efectiv de dreptul sau de proprietate.
In speta,fiind vizate in integralitatea lor beneficiile recunoscute pentru depasirea stagiului complet de 25 de ani (1% la an).Insa,acordarea efectiva fiind interzisa de art.30.Un jurist poate construi o motivare temeinica si solida pe baza caracterului de PREDICTIBILITATE conferit unei legi a pensiilor.
Demonstrand ca ar fi aberant sa se impute celui care a fost in serviciu,faptul ca nu a incetat activitatea cand avea 36 de ani stagiu complet (11%+9% CPS ar da 20% permis acum ! de la 65% la 85%).Cadrele militare au efectuat anii respectivi de serviciu pe de o parte pentru ca sistemul de aparare avea nevoie de competenta celor care acumulasera experienta,iar pe de alta parte militarul in cauza a avut in vedere si ulterioarele beneficii,palpabile si la care avea o speranta legitima,tocmai din caracterul de predictibilitate al legii de tip a pensiilor.
Pur si simplu,nu se poate spune acum pensionarului,"ti-ai macinat viata si sanatatea 45 de ani in slujba tarii,sa-ti fie de bine,ai primit salariu,dar cu pensia e alta poveste".
Respectivele beneficii (stagiu total si CPS) sunt cuantificabile in sume banesti,la care-repet-cel aflat in serviciu putea avea o speranta legitima ca le-ar putea obtine.
Limitarea abuziva si nelegala din art. 30 nu e de acelasi tip ca in cazul L 263/2010,care spune ca reducerea varstei standard poate fi de maxim 13 ani prin prisma beneficiilor grupelor de munca.Art. 30 e o bataie de joc si o spoliere fatisa.Cine vrea sa inghita asta,e alegerea lui.

Liviu PO spunea...

Soluţia de rezolvare a discriminărilor apărute ar fi ca într-o lege de salarizare corectă ,toate sporurile(radiaţii,grele,deminări,lucrări de excepţie etc.),mai puţin clasificarea sau specialitatea (aduse la nivelul 1 ianuarie 2016) să fie incluse în solda funcţiei.Prin urmare dacă funcţia e de 4 cu sporurile maxime la care are dreptul un militar la 1 ianuarie 2016 ,să presupunem că de 100%, aceasta să devină 8 şi cam atât.În rest e numai vorbăraie...De asemenea indemnizaţia de comandă să fie acordată numai comandanţilor de unităţi şi şefilor de stat major...,iar aceasta să fie la nivelul 1 ianuarie 2016. De asemenea pentru rezolvarea discriminării dintre categoriile de bugetari,pensionari etc. ,indicatorii salariilor să fie corelate cu salariul minim pe economie,iar acesta să fie corelat cu PIB-ul.Când economia e pe plus ,salariul creşte ,iar când economia e în scădere salariul,pensia scad.Dacă salariul mediu net pe economie este acum de 2640 de lei,s-ar putea ca salariul minim pe economie să fie de 1700 de lei (valoarea coşului minim),iar punctul de pensie să fie egal cu acesta ,iar pensia de orice tip să fie de maxim 1,5 puncte.Nu se poate să ne declară creştini,respectiv ne iubim aproapele ca pe noi înşine şi în realitate anumite sectoare ale economiei să huzurească şi alţii să moară de foame...Iar toate acestea să fie stipulate în CONSTITUŢIE.Acumularea în viaţă trebuie să se facă în perioada activă ,nu la pensie.
Armata nu este în afara poporului ci face parte din popor şi serveşte poporul.Eventual pentru cei care şi-au servit patria sub drapel ar putea să se găsească o recompensă gen rentă militară proporţională cu durata şi gradul de periculozitate al serviciului activ,adăugată la pensia militară ,contributivă sau cum s-o numi...

Huhu Rezea spunea...

@IV și Carpe Diem
Pertinente observațiile voastre.
@Carpe
Identificarea corectă a textului neconstituțional este:
Art. 30 al Legii 223/2015, așa cum a fost modificat prin Art. 40. punct 6 al OUG nr.57/2015

Rog a se citi toate articolele de la etichetele din antetul acestei postări, unde găsiți un model simplificat al contestației.

Huhu Rezea spunea...

@cezar și @micutzul
Voi vă transmiteți niște mesaje codificate pe care doar voi le înțelegeți. De ce nu folosiți e-mailul?

Unknown spunea...

DLE H .suneti-mi va rog cum pot aceia de la PNL sa faca o lege a salasrizarii unitare ,fara sa se consulte cu sindicatele , boarfa aia de gorghiu spune ca va fi asumat de guvern , pai unde il asuma daca parlamentul este in campanie electorala . Se poate face asa ceva sau u inebunit de-abinelea./ ?

ionut spunea...

Pt.CARPE DIEM
Referitor la principiul egalitatii si nediscriminarii:
Eu cred ca legiuitorul in momentul cand a acceptat calcularea dupa soldele actualizate ,pt cei trecuti in rezerva inainte de legea 223 din2015 a urmarit tocmai REPARAREA acelor inechitati determinate de sporurile care in mod normal trebuiau sa se reflecte in cresterea dif.componente ale soldei.
Nu poate fi vorba de egalitarism !
Cu stima,
Ionut

CEZAR spunea...

A Huhu ..zau asa ..
Ma exaspereaza ..oamenii astia care publica mai sus ..!! Sunt exemple clare de indivizi obisnuiti sa complice o situatie - problema pentru a NU O PUTEA REZOLVA !
Fac asta doar din dorinta lor neostoita de a arata ..ca ei cunosc .. si altceva decat armata ! Ei cunosc hatisul legilor alambicate facute la randul lor tot de indivizi care ..doreau sa NU REZOLVE O PROBLEMA..!!
Asa si chiar mai mult s-a intamkplat si cu L-223..ca sa ma refer la ultima isprava !
Aici a mai fost si lacomia iesita din comun al unora cu ..cerul gurii albastru !!...rezultatul il vedem !
Scurt !
Pensia militara (fir-ar a draku sa fie, ca nu scap de militarie nici la pensie ! )
sa se CALCULEZE PENTRU TOATA LUMEA ASTFEL ..:
85% din B.C . fara a depasi 100 !
Pensia suplimentara si rabdarea magarului 1 2 3 Se adauga la rezultatul obtinut
BAZA DE CALCUL = solda de functie + solda de grad actualizate la zi.+ dispozitivul + un spor NOU INVENTAT(pentru a putea beneficia si cei de la 1948)..in cuantum de x ..si care sa reprezinte sa zicem compensare pt.renuntarile benevole la unele drepturi constitutionale ! PUNCT...
Nu ne mai intereseaza ca unii au mancat (degeaba ) CiuKalata ..alti vaca de cobe ..iar altii au luat in gura pamantul patriei ...
Este ceva NECLAR ..?
Daca nu asta trebuie sa inlocuiasca L-223
==
PS. Legat de Micutzu ..la sfat ...stie el...foaie verde magheran / Cand eram Io ..(adica el) ..Laberal ...!!

avianyc spunea...

@ Cezare
Daca tot te-ai apucat de facut legi poate-i mai bine pe varianta;
Frunza verde ,foi în brînză,
Dă-le capra sa o mulgă,
......................

Carpe Diem spunea...

Ionut
Perceptia acelui lucru,asa cum il privim prin prisma firescului din noi insine,ne conduce la concluzia de factura optimista si de dimensiune optima.Nu neg in niciun fel,ca asa ar fi de dorit sa fie interpretata legea in acel segment al ei.
Iar postarea mea,vrea sa previna asupra modului in care s-ar putea face analiza si pronuntarea de catre instanta de judecata.Adica,sa luam in calcul si eventualitatea ca instanta ar putea motiva in acel fel raspunsul sau,in maniera descrisa de mine.E gandire strategica,la fel ca in sah,sa iei in calcul orice posibila reactie a adversarului.Am avut peste 30 de dosare in ultimii 6 ani.Si,crede-ma,am ajuns sa inteleg cat de cat cu ce ma confrunt,tocmai prin experientele traite pe viu.
In toate gradele de jurisdictie (in afara de ICCJ),CSM,CEDO,Parchete.
Am descoperit,astfel,liniile pe care le urmeaza toti acesti sateliti ai unuia si aceluiasi tip de sistem fascist si globalist.Deci,nu e suficient,si nici prudent,sa mizezi doar pe firesc,suprematia legii si profesionalismul magistratilor.Am spus suficient de clar,in formularea respectivei postari,cat de usor va fi de pronuntat o decizie de respingere a unei cereri de acel tip.Invata sa te astepti-Seneca.

micutzul spunea...

@ huhu rezea
Nu este neaparat nevoie sa publici asta . Te rog totusi sa imi spui de cate postari nu ai mai citit un cuvant adresat de mine lui Cezar? Ai mai spus asta si ca urmare a faptului ca iti respect munca eu nu m/am mai adresat maimutei... Deci te rog daca vrei sa il atentionezi doar pe el.
In alta ordine de idei , cunosti faptul ca exista mii de cadre in rezerva sau retragere care nu au avut nic macar spor de dispozitiv daramite altele. In astfel de cazuri ( la terestrii in majoritate) un colonel din acele vremuri are potrivit legii actuale pensia egala cu Subofiter actual sau de ce nu, O JUMATATE din pensia unui meletian cu sase luni scoala care facea LUCRARI DE EXCEPTIE si lua INDEMNIZATIE DE COMANDA intr-o comuna amarata . Iar ,,prostul,, care comanda un regiment de tancuri sau o divizie mecanizata este batjocorit exact de cel pe care el l-a facut ofiter adevarat.
De aceea spun ca actualizare inseamna TOTUL fara nici o deosebire.
Nu pentru mine dar sunt fraieri ca tatal meu Dumnezeu sa il odihneasca , care stateau acasa DOUA zile pe saptamana daca nu aveau cumva control sau nu plecau la trageri. Si a ajuns plotonerul de politie sa se compare cu comandantii de mari unitati. Efectiv mi-e scarba de dobitocii care au facut o asemenea lege.

Unknown spunea...

spre rusinea mea nu stiu ce urmeaza si...cum va fi cu anii lucrati dupa iesirea la pensie !

Unknown spunea...

Deciziile de pensie din 1987, care au trecut prin mai multe actualizarisi care au crescut din momentul cand au inceput sa le indexeze,cum vor fi recalculate si actualizate ,tinand cont de indexarile date .Cum stim ca acestea au fost luate in calcul , sau cum le-au aplicat in procesul de recalculare ? sau cum ?

Huhu Rezea spunea...

@micutzul
După câte spui înseamnă că tot punctul de pensie este cel care asează în mod corect raportul între veniturile din întreaga carieră cu cuantumul pensiei militarilor.
Legea 164/2001 a fost dată la o parte pentru că nu permitea introducerea în baza de calcul a sporurilor pe care nomenclatura din ministere le-a tot introdus în ultimii 10 ani în solda lunară brută.

Huhu Rezea spunea...

@Vali
Te lămurește art. 109 din noua lege.
@eufrosina
Am mai multe pretenții la d-ta, care citești de ceva vreme acest blog. Tocmai d-ta să pui o asemenea întrebare.
Indexările de după 2011 sunt în cuantumul în plată. Cele pe Legea 164/2001 se regăsesc, după caz, în cuantumul pus în plată pe Legea 241/2013.

Coldea Calustian spunea...

Micutzul.Diferenta e ca ’'meleteanu'' muncea in frig in schimb comandatii de regimente toceau scaunele popotelor la caldurica.Iar la meletean nu ii spune nimeni ''sa traiti am inteles'' ci il injurau toti ( infractori si amendati) iar multi infractori incercau sa-i dea si in cap.De alfel speranta de viata la ''meletian '' e cea mai mica din Romania.Care mai apuca pensia.

Anonim spunea...

Oaiii ce muncea "meleteanu" in frig prin crasmele din sat cu bautura moca "in camera din spate"...+plus ca a baut si cerneala.
@Coldea
hai sa punem 2-3 ASP comandanti de regiment...ca si asa "aia" stau la caldura
...sau in "conceptia" dumitale inlocuim toti comisarii de politie cu ASP.....dupa care iarasi vei fi nemultumit.Pe ce planeta traiesti??? vi cu chestii: vai saracii stau in frig.Hai nu zau! mai bine vezi cum ii rad procurorii pe capete pentru spagile luate.Sa fie de la "frig":):)......sau ai si mata o vila de agent politist(desigur din salariu:):))? O poza ceva putem vedea?
PS @coldea
militarii au stat numai la caldurica sa stii.Iti spun eu.

Unknown spunea...

Imi pare rau dar nu ati inteles ,dleH, asta este ca acele indexari sant in plata .Daca se ia calculul de la data iesiri la pensie,la recalculare .La pensia in plata stiu, dar ma refer la revcal culare . Inteleg ca se va recalcula pensia dela data trecerii in rezerva.Din ce an au inceput sa aplice indexari,insfarsit asta e .

Unknown spunea...

Dl. Monac a facut o contestatie pe care Comisia de judecare o va respinge ca neintemeiata. Cei din comisie aplica legea, asa cum este, buna sau rea. Ce sa faca, sa ii dea dreptate si sa-i treaca inca 9% ca PS, daca regula zice ca se include in limitarea de 85%? Apropo, ultima luna de plata/retinere a contributiei pentru PS a fost martie 2001, in cuantum de 17%, deci nu a avut cum sa i se retina procentele respective pana pe 18.05.2005. Apoi cu anii de activitate ca si civil, dupa pensionare, iar este in eroare. Pensia (socotita ca si contributiva, nu militara) era reactualizata in prima luna de dupa depunerea documentelor la casa de pensii, iar la 31.12.2015 a avut un anumit punctaj mediu, pe baza caruia i se calcula cuantumul pensiei in plata. Iar noua lege a pensiilor militare de stat precizeaza ca la recalculare si reactualizare se ia in calcul ce era la dosar la 31.12.2015. Vechimea cumulata este compusa din stagiul militar, cu grupele de munca ale fiecaruia, plus anii de contributie ca civil. Diferenta dintre vechimea cumulata (militar si civil) si pragul de 25 ani se traduce prin 1% pentru fiecare an in plus sau minus. Iar procentele in plus, dupa adunarea cu cele de la PS sunt limitate la 85%. Ca la cei cu stagiul complet prin limitare se pierd niste procente semnificative, iar pe cei care ies la pensie la 48-49 ani ii ajuta, asta este legea, incurajeaza iesirea la pensie si nu activitatea pana la indeplinirea stagiului complet. Iar casa de pensii aplica legea, asa cum am mai mentionat, nu au cum sa-i dea dreptate lui Monac. Pot fi si situatii in care includerea anilor de civilie de dupa pensionarea ca militar pot fi benefice, de exemplu pentru cineva care opteaza pentru pensia dupa Legea nr. 263/2010, ca fiind in cuantum mai mare. Si sa nu va mirati daca la punctajul mediu anual (si la care s-a tinut cont de toate veniturile impozate, deci si prime sau sporuri care la pensia militara sunt eliminate) va fi mai buna pensia asta (decat cea militara de stat), mai ales in perspectiva ca valoarea punctului de pensie va ajunge la 1.400 lei (asta la nivel de promisiuni electorale). Ma uitam la un venit declarat de un MM din aviatie, care lua lunar peste 10.000. MM-ul precis va merge pe pensie contributiva, pe cea militara este fiul ploii. Oricum, ma surprinde ca un fost militar, care a lucrat si ca expert parlamentar, sa "produca" o astfel de contestatie nula din oficiu. Ce a scris dansul in contestatie este bun (mai mult sau mai putin) pentru actiunea in justitie. De acord ca pentru proces trebuie parcursa etapa contestatiei in administrativ, dar hai sa fim seriosi, trebuia sa conteste ceva concret, nu generalitati sau sa faca aprecieri asupra textelor de lege aplicabile la data emiterii deciziei de pensionare.

ionut spunea...

Carpe Diem,
Multumesc pt.lamuriri.
Ionut

Anonim spunea...

Nu am nimic cu politistii,dar daca incep sa vorbesc tot ce stiu e belea,belea mare.....de parca voi n-ati sti:)Au si prostul obicei(din prostie unii) ca dupa ce fac tampenii se mai si lauda.Pai daca prostul nu e si fudul,parca nu e prost destul,nu-i asa?

micutzul spunea...

@ coldea calustian
Nu imi sta in obicei sa fiu nesimtit dar acum imi dau toata silinta....

Aici sunt foarte multi care stiu ce insemna o unitate de RAA .
Bai papagale care aperi meleteanul spagar de la sat tu ai habar ce insemna unitatea de la Valea Ursului? Asta ca sa nu mai mananci ..... cu meleteanul inghetat de frig. Doru Serban poate sa iti povesteasca.
Recunosc ca sunt oameni tari in politie , cu scoala si carte multa dar nu ma aburii cu meleteanul care sta in frig , adica cu curul pe soba , f...e tot ce prinde , e spagar si face manarii cu primarii.... Intamplator locuiesc intr-o comuna...
Speranta de viata la meletian e fiindca mananca prea gras si bea peste tot.....si orice, nicidecum radiatiile si mancarea proasta din aplicatii, lipsa apei si stresul pentru rezultatele aplicatiilor. ASA CA ... CIOCU MIC/
Bai ce tupeu au unii....

Mama ce nesimtit am fost dar o meritai din plin....

Huhu Rezea spunea...

@Diem
Iti propui obiective mărunte după modul cum comentezi.
De când tot spun pe acest blog că nu trebuie să ne așteptăm și nici nu le putem cere Comisiilor de contestații să înfrângă dispozițiile Legii 223/2015 si nici măcar pe cele ale Ordinului M25. Nu sunt competente să dispună împotriva acestor acte normative.
Obiectivul major este să ajungem individual să supunem atenției CCR neconstitutionalitatea art. 30 din Legea 223/2015, din care transpar inechitătile si discriminările despre care se vorbește și în contestația d-lui Monac.
Nu putem ajunge la CCR dacă nu deschidem mai întâi o acțiune la Tribunal prin care invocăm reducerea drastică a cuantumului pensiei printr-o dispoziție abuzivă si discriminatorie a legii.
Ca să putem sesiza Tribunalul, trebuie ca, mai întâi, dacă vrei, formal, trebuie să indeplinim procedura prealabilă a contestației, chiar dacă știm că vom primi un răspuns negativ de la Comisia de contestații.
Cine își propune un asemenea obiectiv apelează la un avocat priceput, căruia e suficient să-i explice că legea i-a flituit:
-întregul spor de 9% pensie suplimentară
-n ani din vechimea cumulată peste cea de 45 ani
-n ani stagiu de cotizare prestat după pensionare.
Așa că nu are cum să fie nulă o asemenea contestație.
Repet, cine este nemulțumit numai de modul cum este reglementată actualizarea bazei de calcul, prin Ordinul M25, are la îndemînă o acțiune în contencios administrativ la Curțile de Apel, potrivit LEGII 554/2004, precedată de o reclamație la ministere, prin care li se cere modificare dispozițiilor care încalcă Legea 223.

Carpe Diem spunea...

Domnule Huhurez
Inteleg in destul de buna masura aceste aspecte.
Si,e imbucurator si faptul ca,raspunzand la opinia formulata de mine (in sine,o dezbatere deschisa),dumneavoastra-de fapt-oferiti noi explicatii riguroase si documentate care completeaza tabloul intelegerii si ghidarii atator nefericiti care ne macinam sufletul si timpul din cauza celor care se petrec cu drepturile de pensie.Ar fi prea mullte de spus,in legatura cu modul in care au ajuns lucrurile astfel.Lasam deoparte concluziile astea.Noi,suntem fortati acum sa fim pragmatici,si sa gasim calea de iesire,pentru o diversitate de cazuri particulare.
Intr-un anume comentariu anterior,mi-am exprimat reticenta ca s-ar putea deschide cu succes o cale (in instanta) pentru a obtine-doar pe baza principiului egalitatii de tratament-ca sa se considere cuiva trecut in rezerva cu peste 25 de ani in urma,ca avand in totalitate elementele salariale ale activului cu grad si functie echivalente la 01.06.2016.In 1990,tatal meu avea venitul compus din SF,SG,GR.Atat,si nimic mai mult.Fata de care,a rezultat o catastrofa de recalculare,de doar 42.5% din cat era pe OUG 1/2011.Va dati seama,cat mi-as dori si eu acum,ca sa se fi considerat o baza de calcul egala cu tot ce are la 01.01.2016,ori chiar la 31.12.2009,activul cu grad si functie similare.
Insa,chiar nu vad cum s-ar putea admite exceptia de neconstitutionalitate,din sustinerea incalcarii principiului egalitatii de tratament.
Instanta ar explica aplicarea legii in felul urmator.Ca s-ar putea avea in vedere incalcarea principiului egalitatii ori a principiului nediscriminarii,doar pentru situatii in care,pentru persoane diferite,cu aceleasi elemente salariale LA ACELASI MOMENT,s-ar emite decizii cu sume diferite (pornind,deci,de la baze de calcul diferite).Cunosc perfect drama,doar am decizia de recalculare acasa.Si,chiar nu vad cum,s-ar putea considera ca baza de calcul ar putea fi cea echivalenta in prezent (cand elementele componente care alcatuiesc venitul lunar brut sunt cel putin de acelasi ordin de marime cat SF+SG,si doar atat se acorda in 1989).L 223 spune ca se pleaca de la ceea ce era EFECTIV acordat in cele 6 luni alese,se face actualizarea sumelor si asa mai departe.Nicidecum,echivalarea cu venitul obtinut in prezent de activul cu functie si grad similare.Nu s-ar apuca nimeni sa amendeze L 223 in directia asta,pentru ca masa revoltatilor nu e critica.Iar o judecare pe exceptie-asa cum confirmati si dumneavoastra ca e singura cale abordabila-e un lucru serios doar intr-un sistem autentic de drept,nu doar cu numele.Iar noi,stim bine in ce sistem traim.Desigur,speranta moare ultima.Si,va intreb acum urmatorul lucru.Pentru a avea deschisa calea in justitie,este obligatorie procedura prealabila de contestare a deciziei de recalculare in 30 de zile.Ce as putea eu contesta,chiar si de forma,la Comisia de contestatii ? Calculul e corect.Chiar daca baza de calcul avea doar SF+SG+GR.45 de ani stagiu total.Deci,nu mai intra CPS 9%.Apoi,OMM 20% aplicat.Pastrat cuantumul mai avantajos.Deci,fiind aplicate corect L 223 + OUG 57,ce-as putea solicita in contestatie ? Sunt nevoit sa invoc ceva,orice.Altfel,ramane definitiva.
Cu aceeasi stima,si recunostinta.

Gigi spunea...

Asa este,pt.a putea merge mai departe in instanta,trebuie facuta procedura de contestare a deciziei emise.
Astfel,patim ca si Corneliu,care nu a contestat la timp decizia si acum are de tras prin instante!
Orice decizie emisa de cps ne contestata in termen devine definitiva.
Chiar daca unele probleme contestate nu sunt de competenta comisiei de contestatii,decizia trebuie contestata obligatoriu pt.a se indeplini procedura,iar dupa aceea sesizata instanta.
Prea multe critici pt.cineva care a avut curajul,pana la urma,sa-si conteste decizia de pensie.

Huhu Rezea spunea...

@Diem
Destul de frecvent se face confuzia între nelegalitate și neconstituționalitate.
Actualizarea elementelor bazei de calcul reglementată de articolele 15-17 din Ordinul M25 este nelegală pentru că încalcă articolele 28 și 109 din Legea 223/2015, în sensul că nu actualizează procentele pentru indemnizația de comandă, solda de merit și indemnizația de dispozitiv la nivelele existente în 2016.
Aici este vorba de aplicarea neunitară a legii, prin încălcarea ei, în comparație cu actualizarea celorlalte elemente, respectiv solda de funcție, solda de grad și gradațiile. Prin aceste încălcări de lege sunt diminuate toate pensiile recalculate, fără discriminare.
Pentru înlăturarea ilegalității nu facem contestație ci reclamație la emitenții Ordinului și apoi la instanța de contencios administrativ.
De neconstituționalitate vorbim la art 30 din lege care prin formula de calcul îi discriminează numai pe militarii cu vechime mare.

gheo spunea...

Legea 263 a venit ca *un mar al discordiei* prin modul si de legiferare si apoi de aplicare, fara prevederea ca, se va aplica *cuantumul mai favorabil* asa cum s-a procedat prin legea *civila nr.19/2000*. Zbaterea spiritelor pentru *nasterea* unei noi legi a pensiilor militare* probabil a readus niste sperante, care sau dovedit ulterior *vise inutile, iluzii*, vinovatii, cei care au propus legea la pachet cu cei care au tratat cu ei prevederile acestei legi cu unele articole cu continut ambiguu. A fost intentie *legiferarea acelui articol ambiguu care a fost apoi corectat prin art.40 din OUG 57 ... ???* si care a *reincins spiritele, ca un adevarat *cui al lui Pepelea ?*. Este vorba despre prevederea Legii 223, care nu prevedea *recalcularea pensiilor celor iesiti inainte de 2011*, apoi corectat prin art.40 din OUG.57 cu o baza de calcul diferita *in minus*, chiar daca pentru ei, nu se mai aplica recalcularea, pentruca aceasta aduce cuantum negativ datorat bazei de calcul dar ... le este aplicat cel mai favorabil adica cel aflat in plata. A fost o *ambitie a catorva sau o polita* de a dovedi ca *unii pensionari militari* nu-si merita pensiile sau, cineva a vrut sa *re-aprinda spiritele prin OUG.57 ?, probabil ca ... amandoua dar, ce fel de oameni sunt aceia care in loc sa linisteasca spiritele, le incing, in loc sa linisteasca apele, le tulbura.

iceparu spunea...

Nu ati inteles nimic.Nimeni nu se asteapta ca din partea comisiei de contestatii sa aiba o solutie favorabila.Pe ce lume traiti?Contestatia este un pas obligatoriu in drumul catre tribunal.Nu poti in contestatie sa pui numai imnul Romaniei sau o poezie de Cosbuc.

IV spunea...

Domnule H,

Sa revenim la oile noastre....si sa facem un pas inainte.

Presupunand ca am facut contestatie pentru a avea acces la Instante....

Propuneti-ne:

1. Un model de cerere de chemare in judecata pentru aspecte de nelegalitate.

2. Un model de cerere de chemare in judecata si invocare a unei exceptii de neconstitutionalitate.

Modelul va fi adaptat de fiecare conform situatiei sale specifice si functie de competenta avocatilor la care vor putea avea acces financiar dar va fi un ghid bun de urmat.

Cu aceeasi consideratie,

Huhu Rezea spunea...

@IV
Scopul acestui blog este de a informa pensionarii militari, nu de a asigura asistență juridică.
Cine iși închipuie că poate câștiga un proces în contencios administrativ, referitor la dispozițiile nelegale ale Ordinului M25, sau o excepție de neconstituționalitate a legii, fără avocat, se amăgește singur. Aici nu este vorba de simple greșeli de calcul pe care le-ar putea face organele financiare, în întocmirea Fisei de pensie, sau Casele Sectoriale, în calculul cuantumului pensiei.Este vorba de atacarea normelor juridice care reglementează pensiile militare.
Inainte de modelul de chemare în judecată pentru nelegalitate, vă trebuie un model de reclamație spre ministere prin care cereți uniformizarea procedurii de actualizare din articolele 15-17 cu procedura din articolele 12-14 din M25.

IV spunea...

Domnule H,

Dl.col.Monac a avut generozitatea sa prezinte o varianta de contestatie, expunandu-se, dupa cum ati sesizat, unui val de critici neconstructive.

Sper ca printre colegii nostri cu pregatire juridica sa existe binevoitori care sa sintetizeze informatiile pe care d-voastra le-ati oferit pensionarilor militari si sa faca un exercitiu de inteligenta structurand concluziile rezultate din dezbterile de pe acest forum intr-un document util, perfectibil.

In final acesta este drumul: Instante, Curtea Constitutionala. Altfel discutiile noastre raman sterile.

Cu stima,

Anonim spunea...

http://www.invingator.com/2013/11/romania-nu-si-merita-politistii.html?m=1

Carpe Diem spunea...

Chiar nu putem evita,sa nu ne intrebam la ce s-a dorit sa se ajunga prin aceasta lege.
Despre divizare si despre tinerea mintilor ocupate cu ceea ce se doreste,pentru ca-prin distragere-sa nu ne gandim mai adanc la realele masinatiuni dirijate global,este primul lucru evident.Inscris unui mai larg mecanism de dezinformare si de manipulare a constiintelor si a maselor sclavagizate.
Despre motivarea cat mai multor cadre sa se pensioneze,facand astfel loc infiltrarii in structurile de aparare a unor elemente de alta factura,este evident si asta.
Despre includerea fortat in procesul de recalculare si a pensiilor stabilite de pana la inclusiv prin OUG 1/2011,tocmai pentru ca simularile de calcul demonstrau cert ca acele cuantumuri vor scadea drastic,e doar o politza platita celor care le-au dat peste bot prin procesele castigate dupa 2011.
Mai adaugati,oricate concluzii puteti trage.
De subliniat,insa,ca la o lege de acest tip nu se putea ajunge (prin formulari si efecte) doar pe baza iscusintei si experientei forumului legislativ.Ce stiu parlamentarii,despre,sa zicem,cum mor elefantii ?...
In niciun caz.Instructiunile au venit clar din partea capilor structurilor militare.La pachet,cu ale celor care,din interiorul forumului legislativ,ling mana stapanilor lor.
Dixit.

Huhu Rezea spunea...

Ar fi o mare greșeală ca la Comisiile de contestație sau la instanțe să ajungă mii de cereri sau contestații șablon.
Eu văd neconstituțional art. 30, altcineva consideră că și articolele 28, 29 sunt neconstituționale.
Trebuie înțeles că deciziile în contencios administrativ sau ale CCR au valabilitate pentru toți pensionarii militari, erga omnes, nu numai pentru cei care le invocă.
Iată o pâine de mâncat pentru asociațiile și sindicatele militare de care nu am auzit că le e foame.
Stiu că există deja contestații individuale la deciziile de pensie la care Casa Sectorială a MApN, de fapt, se pare că e singura care a emis decizii de recalculare, nu a răspuns.

Huhu Rezea spunea...

Pe Portalul Tribunalului București apar înregistrate primele contestații la deciziile de pensii militare.
In urmă cu câteva zile apare înregistrată și o contestație la o decizie de recalculare.

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000730894&id_inst=3

Carpe Diem spunea...

Neconstitutional este si art. 108,reformulat prin OUG 57.
Neconstitutional este si art. 109 (1).Am aratat deja ce efecte discriminatorii produce,prin efectul de a face recalculare si celor pentru care,la momentul definirii si contabilizarii elementelor de venit brut,nu exista inca legislatia care,ulterior,a adaugat inca mai mult de 100% din cat era doar SF+SG.

Huhu Rezea spunea...

@Carpe
Art. 109 modificat nu produce discriminări intre cei pensionați la date diferite, din moment ce precizează că elementele bazei de calcul se actualizează la dată intrării legii în vigoare.
Metodologia de aplicare a acestui articol este discriminatorie prin actualizarea neuniformă a elementelor salariale.
Legea pensionării nu-ți poate adăuga ce n-ai avut ca militar activ.

Carpe Diem spunea...

Domnule Huhurez...
Spuneti dumneavoastra ca introducerea la recalculare si a pensiilor de pana in OUG 1/2011 nu conduce la efecte discriminatorii.Atunci,ce etichetare ar fi mai potrivita,pentru cazul tatalui meu ?
In cele 6 luni din 1989,adeverinta de venit cu SF+SG+GR.Atat.Stagiu total 45 de ani.Comandor,OMM 20%,CPS 9%.
Pe OUG 1/2011,total drepturi 5216 lei.
Pe recaculare,2218 lei.
De unde asta ? Din aplicarea L 223 + OUG 57.Tot pe actuala lege,putem face calculul pentru veniturile acordate in prezent activului in retragere,cu acelasi grad,functie si vechime totala.Pun capul,ca ne ducem tot spre 5200 lei.Ba chiar 5500 lei,daca am face abstractie de OUG 57. Deci,unde e echitatea ? Cand spun ca este exclus sa nu se fi facut simulari de calcul,inainte de cristalizarea L 223,pentru a fi palpabile efectele financiare,cu ce gresesc,cand afirm ca s-a cunoscut,anticipat si urmarit tocmai efectul produs ?

Huhu Rezea spunea...

@Diem
Pai... diferența este dată de modul de calcul stabilit de art. 30 și de actualizarea nelegală reglementată de art. 15-17 din Metodologie. Când bagi intreagă vechime cumulată în plafonul de 85% și mai inghesui aici și PS, te arde cu aproape 30% din baza de calcul.
In plus, spre deosebire de legea contributivității care a găsit un reper echitabil de raportare a soldelor brute din întreaga cariera militară, când te raportezi numai la 6 luni din carieră din urmă cu 20 de ani, ca în L 223, inechitățile sunt inevitabile.
Legea 263 i-a penalizat pe cei care n-au prea făcut purici prin armată ... și de aceea a fost inventată aceasta penibilă L 223.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Eu vad o contestatie conforma starii mele de nervi pe ciorba de potroace din carne de caine acrita cu otet de baliga de vaca a sorosistilor si mi se potriveste ca o manusa sa le-o dau lor in bot, la ce as gasi-o neconforma?! Omul n-a gresit cu nimic, poate gresim noi ca ne conplacem in starea de latentza sau de non combat! La beregati cu securea rezbelului, capul in freza sau poeme de iubie sa le-o aplicam? Aleg prima varianta! Pai daca omul a invocat pana si Drepturile Omului, Curtea europeana a Drepturile Omului, va mai asteptati la altceva ca fiind ca fiind mai bun ca un ultimatum! Am s-o copiez ca pe o teza la mate sau ca pe o tema la Bac! Iac-asa! Zicea adminul mai sus ca blogul nu-i avocat sa castigi un proces, dar ca sa ignori blogul, sincer ca poti pierde un proces!

Unknown spunea...

Buna seara, in data de 10.1.2019 am primit impreuna cu pensia obisnuita JUMATATE din suma ce trebuia restituita conform HG. 146/2016, pantru anii 2011-2012. Mai multi fosti colegi au primit la fel. Am incercat sa sun la Casa de pensii a Mai dar nu se poate lua legatura, permanent ton ocupat. am trimis si un mail, dar slabe sperante de raspuns. Stie cineva cand se va da si a doua jumatate aferenta lunii noiembrie? multumesc

avianyc spunea...

Interesant. Dar asa se nasc solutiile de rezolvare.
Studiind cazul Carpe Diem mi-a venit ideea sa adaug pierderea peste 85% la sporuri ca fiind un fel de gn+1. Luînd in calcul ca s-ar calcula cu 5.5 si 1.8 apoi IPOTETIC cu totul la maxim (gradatii,IC,SM,ID) + acel gn+1, ar rezulta cuantumul pe contributivitate (adica cel care ramine in plata).
Poate ar fi o solutie ca ce se pierde peste 85% sa fie adaugat ca un spor la total g.
@ Huhu Rezea de unde 30% pe metodologie . Din calcule se pare ca doar 9%.
Poate tine cineva cont de aceasta propunere in vederea diminuarii pierderii. Adaugarea diferentei pierdute peste 85% ca si un spor la capitolul g-uri.
Crescind astfel procentul de sporuri (g) din SLB prin metodologia se diminueaza si paret din pierdere . Nu am calculat dar se poate chiar sa nu rezulte pierdere. Si ar fi si perfect legal.

Primele,primele orare de zbor le-as transforma in sporuri proportionale cu valoarea acestora pina la spor maxim de 50%.
As actualiza toate elementele salariale detinute in solda de la data deschiderii dreptului de pensie (6 luni alese din ultimii cinci ani de activitate)la voloarea procentelor existente la 31.12.2009 respectiv 01.01 2016.

Poate studia si Iceparu tinînd cont ca cerea propuneri.
Consider ca astfel s-ar elimina astfel de contestatii cu unele motivatii hilare si politico-administrativ(implicare institutii de forta) s-ar rezolva problema fara cheltuieli si timp pierdut in justitie. Si ar fi si perfect legal.

Carpe Diem spunea...

Domnul col.(r) Marin Butiu ne ofera un articol intitulat "Cabotinii" pe http://resitascmd.blogspot.ro
Din spusele dumnealui,reiese ca actualizarea sumelor s-a facut tinand cont de Anexa IV/1A din L 330/2009.
Insa,legea de mai sus a fost abrogata la 01.01.2011 prin art. 89 lit. w al L 284/2010.Iar aceasta noua lege,stabilind valori superioare pentru coeficientii de ierarhizare pe baza carora se calculeaza solda functiei de baza.
Ar reiesi de aici,nu doar ca s-au folosit CI dintr-o lege abrogata,ci si mai mici in valoare absoluta,fata de cei din legea consecutiva ! Nu credeti,ca i-am rabdat destul ?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Lungu Mihai: Gata banii pe anul asta, care au fost aprobati de anul trecut! De la aprobarea bugetului si pana acum s-au tot dat pana s-au terminat, dar ca sa nu va lase cu ochii in soare vi i-a injumatatit macar, ca la MAI sunt mai omenosi ca la MApN, care da tot o data celor cu pensiile nsimtite cu intaietate pe dedicatie, pe urma pun frana la podea cand se ajunge la fraieresteni!. Si la anul la fel. In prima faza se dau bani in totalitate, apoi cand bugetul e pe terminate se injumatateste suma, altii sunt amanati pe celalalt an. Repet, la MAI, la cei albi, negrii Armatei au alta socoteala, unde discriminarea este un portofoliu de neancalcat, din tata-n fiu, si din neam prost pana in cel de traista si pana la sfarsitul acestei ere submedievale! Ca si ei! Orice incercare de recuperare momentana e conforma hazardului...

Huhu Rezea spunea...

@Lungu
diferențele aferente perioadei ianuarie-septembrie 2013 le primiți în noiembrie 2017, potrivit HG 146/2016.
Citiți
http://www.huhurez.com/2016/03/hg-nr-14610-03-2016-de-aprobare.html

Anonim spunea...

Cornelius la MAI nu se mai recalculeaza nimic din iulie.E adevarat ce spui ca smecheriilor li sa dat prioritate ca in orice mafie a statului.Oricum peste 75% din pensii ( la MAI) au fost recalculate in jos .Deci va fi durere nu bucurie.

Huhu Rezea spunea...

@Carpe
Legea 284/2010 este suspendată la aplicare în privința familiei profesionale apărare, ordine publică, siguranță naționale.

Carpe Diem spunea...

@Huhurez
Asta nu am verificat,inca.Insa,daca dispozitia de suspendare la aplicare e prevazuta tot de OUG 57,lucrurile se leaga mai mult decat evident.

Unknown spunea...

HUHU Rezea, stiu asta dar cum am spus, din suma care trebuia sa o primesc pentru anii 2011-2012, deci nu pt anul 2013, am primit doar jumatate.

Huhu Rezea spunea...

@Lungu
Trebuie să refaci socotelile ținând cont de faptul că, în anul 2011, până în luna în care ai primit decizia de revizuire pe OUG nr.1/2011 s-a reluat plata cuantumului avut în decembrie 2010.Ti-au dat și diferența reținută în luna ianuarie 2011.

Anonim spunea...

http://www.stiripesurse.ro/pre-edintele-aep-a-demisionat-in-urma-re-inerii-de-catre-dna-ce-a-spus-ana-maria-patru_1163724.html

Huhu Rezea spunea...

@Carpe
Legea 284/2010 a fost suspendată la aplicare tot din anul 2010, prin măsurile de austeritate introduse de Guvernul Boc.
Din această cauză actualizarea bazei de calcul în vederea recalculării pensiilor militare pe Legea 223 se face la nivelul anului 2009. De atunci nu a mai crescut valoarea de referință sectorială pentru soldele celor în activitate dar, în schimb, au fentat legea prin acordarea a numeroase sporuri.

Carpe Diem spunea...

@Huhurez
Foarte edificator raspunsul dumneavoastra.Pentru ca face trimitere la mai multe conexiuni,din care intelegem mai clar anumite jonglerii,cat si care au fost tzintele unei atare legi.Cunoaste-ti dusmanul...
E jale.Dar,sunt sigur ca si din asta va iesi ceva bun,pentru ca ne oblga sa scrutam mai adanc,si sa constientizam mai clar cu ce avem de-a face,si sa gasim mai repede forta in noi insine.

Unknown spunea...

Nu va mai sfaditi ,deoarece nu va ramane nimic din toata stradania de a rezova bulibaseala provocata de acel art 4o ,nici de neclaritatille legii 223 ,deoarece noul parlament in care spun ca vin 80% figuri noi , deoarece nu stim ce guvern va fi.Acestea sant puse la cale tocmai in a tine pe loc toata povestea cu pensiile rezervistilor. Cei care au pensii din acest an au lut teapa cu acel procent de 60 , cum credeati ca vor face ceva sa le aduca pensiile la 80 votat in senat .Asa ca degeaba ne tot sfadim ca totul va fi o mai mare tampenie daca vor veni liberalii ci acest CIOLOSi la putere . Sa speram ca nu va fi asa .

ungureanu spunea...

Cei care sunt pe plus dupa recalculare vor primi diferenta odata cu pensia?Este adevarat ca aceasta diferenta va veni intr-o singura transa in luna decembrie dupa pensie?Vamultumesc!