Un produs Blogger.

joi, decembrie 22, 2016

Legea nr. 250/2016 de adoptare cu amendamente a OUG nr. 20/2016 - creștere a salariilor în învățământ și sănatate

30 comments
 ....și de includere în solda de funcție  a soldei de merit,
a fost publicată în MO, după ce CCR a declarat-o constituțională și a fost promulgată de președinte.

Vezi MO nr.1028/2016(dați enter pe link-ul care se deschide în bara de sus, apoi rulați paginile monitorului.)

Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. -
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I punctul 1, după alineatul (14) al articolului 31 se introduc opt noi alineate, alineatele (15)-(112), cu următorul cuprins:
"
(15) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016.
(16) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcţia/gradul/treapta şi gradaţia de salarizare, funcţiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi echivalarea unor funcţii specifice activităţii caselor de asigurări de sănătate.
(17) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (16) se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(18) Prevederile alin. (15) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
(19) Prevederile alin. (15)-(16) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(110) Pentru persoanele prevăzute la alin. (15)-(18) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (15), (16) şi (18) se menţin în plată salariile de bază avute.
(111) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
(112) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (111) se face prin ordin al ministrului transporturilor."
2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii."
3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 32. -
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1."
4. La articolul I punctul 1, după alineatul (62) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (63), cu următorul cuprins:
"
(63) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (62)."
5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:".
6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 33 se introduc cinci noi litere, literele e)-i), cu următorul cuprins:
"
e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, pentru personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
f) spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.
g) indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare;
h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de predare - învăţare - evaluare în sistemul penitenciar;
i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământ şi din cadrul bibliotecilor centrale universitare şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:".
8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016."
9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) şi (12) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"
(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(12) Personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora."
10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 34 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 21 la prezenta ordonanţă de urgenţă, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor şcolare."
11. La articolul I punctul 1, articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 35. -
În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34, pentru personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."
12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 36 se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"
(5) Salarizarea personalului Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(6) Asimilarea funcţiilor şi salariilor potrivit alin. (5), precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare."
13. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
"
6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."
14. După articolul I se introduc două noi articole, articolele I1 şi I2, cu următorul cuprins:
"
Art. I1. -
Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea- cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. I2.-
În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează şi se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege."
15. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.
16. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 17 decembrie 2016.
Nr. 250.

30 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Multumim, onorabile! Cezar, TE ROG SA INTRII IN PRIETENIE CU MAIOR MURARIU ROMEO, sa-ti zica el cine-i Corneliu Ifrim!Am fost singu
rul care a prezis caderea ceausestilor...esti penibil daca ma acuzi de neloialitate! Raman acelasi, dar nu ma acuza!

Huhu Rezea spunea...

@Corneliu
Nu te aștepta ca pe acest blog să primești felicitări pentru că ai contribuit la intrarea băsiștilor în Parlament, chiar dacă Vreme a pierdut la Bacău.

Unknown spunea...

dle H CE IMPORTANTA ARE ACEASTA lege 250 pentru pensiile militare? are sau nu are ceva si pentru noi, multumiri

Unknown spunea...

Corneliu pana la urma e obtiunea ta ( gresita ).Totusi sa nu uiti cat rau a facut basismul populatiei .E pacat sa te incarci cu pacatele basistilor .Pentru nimic in lume nu se merita.

gheo spunea...

Domnule *H*, am trecut *peste toate actele publicate in Monitorul Oficial pana in 21.12., nu am gasit niciunde vre-o prevedere referitoare la *mult asteptata formulare a modului de indexare si a pensiilor militare cu 5,2 % din ianuarie 2017 ... ???* sau poate mi-a scapat ceva ....

avianyc spunea...

@ Huhurez
Daca poti sa recomanzi cu fermitate cu cine .......... mă conformez !! Astept !!
Mocirla româneasca este atit de parfumata de-ti vine sa stai cît mai departe posibil.
Nu as vrea ca aceasta doamna propusa sa fie atrasa intr-un proiect suspect de nerealizare si sa-si atraga fara nicio vină oprobiul public precum Ciolos care nu a umflat bugetarii , primariile si campania electorala cam cu citi bani au vrut bosii de partide si bugetarii in general.Ca de mediul privat ce sa mai vorbim,daca ramin in urma cu salariile si mai pleaca de pe aici in extern inca vreo cinci sute de mii sa vedem de unde realizam promisiunile. Dolarul creste si anuleaza toate masurile de reducere TVA,cresteri de pensii,etc lucru despre care nu vorbesc kkar-makarii analisti din televiziuni.
Si sa nu uitam ca OG 57 a fost pusa in bratele lui Ciolos de guvernul defunct ,defunct mai mult pe motivul jmecheresc lasa-i pe ei sa-si rupă gitul inainte de alegeri.Foarte buna tactica si mare prostie la care au pus botul iohanistii.
Si sa vedem de cîte multinationale vor avea curajul sa se apropie noii guvernanti.
Acum a venit rindul ca Ciolos sa le pună in brate ceea ce de fapt au conceput si s-a transmis din tata-n fiu .Sa vedem prin februarie cum isi vor spala păcatele.
Cît timp filozofia votului pentru marea masa consta doar in a da votul celui care promite marea cu sarea fara a judeca consecintele promisiunilor vom avea o mare problema. Iar altii mai profita functie de oportunitati de orice situatie desi pe fata spun cu totul altceva. Si sunt de inteles cit timp nevoia ii indeamna (vezi chiar cazul Cornel If cu prelungire in politica ,televiziuni,mediul social etc).
Probabil de aceea in gindirea lor ”politica” conceptul ”promite-le dar tine-i in saracie” este la loc de frunte. Asta le va aduce succesul din campanie in campanie.
Oricine va incerca sa-i duca pe romani pe alta cale prin reguli civilizate care sa-i scoata din saracia lucie la unii va fi un neavenit si va fi alungat cu pietre si vorbe de ocară.
Asa s-a intimplat si cu A.I. Cuza ,asa s-a intimplat si se va intimpla si cu altii.
Sper ca presedintele sa fie destul de echilibrat in acest caz si sa nu prelungesca prea mult desemnarea.
Lumea deja vorbeste ca daca vor aplica toate promisiunile posibil sa bage din nou tara in criza.Echilibru in masurile preconizate nu se vede nicaieri.Si atunci pacat de aceasta doamna din cite se pare o profesionista si o femeie la locul ei.
Ca sa iesi din aceasta mocirla după ce ai intrat impins si nevinovat si sa devii curat trebuie intr-adevar ”faci duș”.

hankook spunea...

si eu am cautat de mi-au sarit ochii...nimic...sper sa fie totusi ordonanta aprobata ( nici pe asta nu am gasito ) !

Unknown spunea...

IOHANIS ASTA se joaca cu nervii nostri ,ASA CEVA NU ZSE POATE SA II FIE RUSINE

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Nu e nevoie să mai publici și d-ta aici ce spun site-urile Binomului. Le putem citi direct acolo.
@gheo și @hankook
Nu aveați cum să găsiți ordonanța dacă nu a fost publicată în MO. Când va apărea vă voi informa.
Urmează ca în zilele următoare să ne concentrăm pe actualizarea soldelor ce va urma în anul 2017 în varianta proiectului discutat de PSD în 2015.

Gigi spunea...

Daca,dam "banda" inapoi si ne uitam ce au postat unii camarazi ai nostrii numai pe acest site,vom observa cat de repede se schimba un om care se crede a fi ofiter al armatei romane.
Vom mai constata,deasemenea,ce injuraturi primeau basisti si ceilalti diriguitori ai statului de la acesti anti basisti si anti sistem de credeai ca sunt cei mai mari dusmani ai acestora.
Sincer sa fiu,nu credeam niciodata ca basistii vor primi ajutor de la cineva care a fost afectat chiar el de magariile facute de cel care are pretentii sa fie seful guvernului-doamne fereste-si seful dreptei.
Bine ca i-ati ajutat sa intre in patlament in loc sa-i trimitem unde le este locul!
Tradarea, precum si alte caractere de joasa speta,sunt specifice la romani!La unii romani.

avianyc spunea...

@ Huhurez
Nu am nicio treaba cu site-urile binomului. Este crezul pur personal.
După cum cred ca nu-i bine sa caste lumea la zbenguiala in afirmatii nejudecate si nefondate ale unor ziaristi comedianti care adunati mai alaltaieri seară in sobor de sezatoare dadeau de pământ cu presedintele precum ca ar impune in guvern oameni absolventi ai ”Colegiului National de Apărare” sau similare si ca aceste ,colegii care nu ar avea nicio importanta in exercitarea unei functii de ministru sau demnitar. Judecati voi fara site-urile binomului in ajutor daca nu cumva ar fi chiar obligatie ca orice demnitar de rang inalt inclusiv prim ministru sa aiba absolvit un astfel de curs pentru a cunoaste la minim problemene pe care le implica functia referitor la pregatirea teritoriului si populatiei pentru aparare,cazuri de forta majora, calamitati etc. Sau cel putin sa fie ofiter cu scoala de ofiter in rezerva absolvita.
Sau este cumva normal sa se procedeze precum ministra aia de la transporturi care năuca habar nu avea ce-i de facut cind a cazut Iovan cu avionul in Apuseni si care doar a doua zi a inceput sa dea si ea ceva ordine bezmetice prin e-mail catre nu se stie cine. Va mai aduceti aminte cum erau reglementate aceste probleme si ce documente avea fiecare demnitar sau conducator de institutie in seif sau sertar pe vremuri? Numai ca aceea aveau si scoli de ofiteri in rezerva iar astia de acum ajung ministri fara cel putin stagiu militar.
Acum fac iar sobor precum ca presedintele nu a numit un prim ministru in persoana unui necunoscut in secunda doi de cum a cascat gura in premiera absoluta cu numele lui presedintele de partid. Stim si stiti că si cind am fost numiti noi ca ofiteri intr-o functie de raspundere mai aparte prin transfer,etc am stat in verificari si documentari vreo citeva saptamini. Darmite pentru un prim ministru cu asa natura a sitatie in CV si cu acces la toate secretele si treburile tarii?
Hai sa fim seriosi si chiar sa respectam legile si sa ne facem datoria. Altel cascind gura si punind botul la ”gura presei” de diverse interese cadem in ridicol. La ei pentru care armata ,serviciile sunt ceva de nebagat in seama este un lucru firesc. Iar noi am ajuns in astfel de situatii batjocoritoare si fiindca cei care conduc aceste institutii nu si-au stiut impune cu fermitate punctul de vedere.

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Cum vine asta? Faci Scoala militară sau Academie de Informații ca să fii ofițer sau ca să te amesteci printre politicieni?
Pai dacă serviciile de informații ale Armatei se amestecă în viața politică și în presă, cum a dezvăluit Turcescu, nu țurcanu, sau în Justiție, cum se plânge Becali, și
dacă SRI doar îi ține isonul doamnei Koveși în activitatea de epurare politică a adversarilor președinților de dreapta, cu deturnarea ofițerilor de la misiunile de apărare a siguranței naționale, nu este normal să înregistrăm asemenea reacții în presă?
Armata, Internele și Serviciile au misiuni bine precizate.
Nu sunt chemate să administreze, ele, Tara. Deciziile le iau politicienii investiți prin votul popular.

Unknown spunea...

Nu va inteleg ati lansat o stire despre o lege si discutati alte subiecte ?! Ce-i cu aceasta lege , in ceea ce ne priveste ?

avianyc spunea...

@ Huhurez
1.Cred ca ai auzit bine si cred ca esti constient ca fiecare cetatean si cu atit mai mult un demnitar trebuie sa aiba cunostiinte in privinta problemelor de aparare nationala, pregatirea populatiei ,pregatirea economiei ,pregatirea teritoriului pentru aparare,interventii la dezastre ,calamitati,etc.Aceste cunostiinte se pot obtine si prin ”Colegiul National de Aparare ” pentru cei care nu au cunostiinte in domeniu si ajung numiti in functii cheie (chiar fara stagiul militar facut).
Ori in functii ajung oameni care nu au habar de asemenea probleme si dau din colt in colt cind se lovesc de astfel de prioritati.
2. Cred ca stii ca atunci cind am fost promovati in anumite functii de cda ,stat major ,etc aveam nevoie de ,după cum ii spunea in ultimul timp certificatul ORNIS sau cam asa ceva (verificari de securitate) care venea cam la doua ,trei saptamini de la numire. Ori cu un aviz nefavorabil nu ocupai functia.
Aceste certificate se elibereaza si sunt obligatorii si pina la demnitari de nivel inalt. nivel inalt.
Acum cred ca m-ai inteles ce am vrut sa spun . Nu trebuia sa duci atributiunile functiei unui demnitar pe astfel de probleme in zona Turcescu ,etc.

avianyc spunea...

PS
Huhurez
Colegiul National de apărare nu este nici Scoala Militara ,nici Academie , este un simplu curs de informare sau perfectionare. Nu se ofera grade si functii in urma absolvirii lui. Poate promovari acolo unde este cazul.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
In capul unora rectificarea bugetara executata tarziu, din prostie, este o virtute!
Modelul demnitarilor israelieni, americani acum si nu numai, cat si al rusilor este bun si dictat de circumstante actionale!
Nu scriu mai mult, pt ca vreau sa las loc betivului de serviciu, absolvent de filologie si de graba punator de bot pe O7!
Ce zici, iese pe contra...se desconspira?...el e vesnic nemultumit dar nu cred ca are 20 ani...de cascheta! Nu a inteles ca a fost, este si va fi pe alt tabel!

PS-pentru cateva zeci de zile lipsa...pana-n 20 de ani, cel care l-a impuscat pe Been Laden nu a primit pensie!
Asa prevede legea acolo....si era FS...Seals!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Onorabile Huhurez, hai sictir adevarului Cum v-ati bautara apa dimineata, nici eu nu v-am tradat! Chiar asa de prost ma credeti? Chiar nu stiu ce ati votat? Ma chema Cezarica, daca ma fraieram in ram de prostan, vada el ca sunt luat in leuca,da nu pe ea! Tac,
si nu ma dezvolt sa devin periculos!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Eu stiu ca n-m gresit cu nimic, ca pasarea as zbura daca am gresit! L-am ajutat pe Valerian Vreme, prietenul meu! Nu a castigat! Cu drag, Corneliu, pa!

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Nu de Colegiul Național de Apărare era vorba ci de cei care urmează scolile de ofițeri și apar după câțiva ani candidați, inclusiv pentru funcția de premier.
Dacă serviciile se dedulcesc la administrația țării, nu mai sunt eficiente în exercitarea misiunilor legale.
@Roman
In textul publicat in MO sunt numai modificările aduse OUG nr. 20/2016. Urmăriți articolele de pe blog de la eticheta OUG 20, din antetul acestui topic, ca să aflați ce este cu ordonanța pentru soldele militarilor activi.
@Corneliu
Imi pare rău, dar, de la revenirea pe blog, după campania electorală pentru PMP, o parte din comentariile d-tale nu mai sunt publicabile din cauza limbajului licențios.

Carpe Diem spunea...

Ne intrebam,unii dintre noi,daca indexarea cu 5.25% se va aplica cuantumului mai avantajos pastrat in plata sau cuantumului (mai mic) rezultat din recalculare.Am intrebat despre acest lucru la CPS a MApN in urma cu vreo doua saptamani si mi s-a raspuns ca inca nu au instructiuni in aceasta privinta.
Acum,daca ar vrea sa indexeze cuantumul mai mic (ceea ce nu ar constitui de fapt nici o cheltuiala in plus de la buget,ci doar o evidenta scriptica despre marirea cu 5.25% a sumei reiesite din recalculare),s-ar ajunge la a judeca cu dubla masura.Deoarece,mai sunt inca un numar semnificativ de pensii pentru care nu s-a facut inca recalcularea,avand termen limita sfarsitul anului 2017.Deci,pentru aceste pensii inca nerecalculate,nu se cunoaste inca daca cuantumul lor va fi mai mic sau mai mare decat cel in plata la 1 ian 2017.Si,vor fi indexate cuantumurile aflate in plata.Pentru ca nu se proroga indexarea acestor pensii aflate in plata pana cand se va confirma in urma recalcularii daca noul cuantum e mai mare sau mai mic.Altfel spus,nu exista vreo reglementare care sa suspende indexarea cuantumurilor aflate in plata pana la momentul finalizarii recalcularii si pentru aceste pensii.Dupa cum am spus,s-ar ajunge la acordarea sau neacordarea indexarii cantarind cu dubla masura.Undeva,e o fractura in normele de aplicare a indexarilor.

iceparu spunea...

Avyanuc-1)avizul SRI este o necesitate.Problema este daca acest aviz este obiectiv sau subiectiv.Ce te faci daca are rude de gradul intai care atarna greu in pro si contra.Cum cantaresti cand poti sa superi in acelasi atat peste ocean cat la est?
2)Privind Colegiul national de aparare ce are sula cu prefectura?Gargara.Teoria ca teoria.Praftica ne omoara.Se vede ca privesti lucrurile din avion.E suficient ca un prefect sau un primar sa ridice un deget si are toate documentele actualizate.Il doare in pix pe domnul prefect sau primar de planul de mobilizare al economiei ,de planul de aparare civila,de planul de interventie la calamitati naturale,cutremur,inundatii,incendii de mari proportii sau de actiune la caderea de obiecte cosmice.Sa fim seriosi.

dac55 spunea...

Aici gasiti o.g.u cu indexarea:http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43NTE1OTQ2MDIyMTQxRSszMA==

MisuS spunea...

Ce parere aveti de OUG 99 din 22 decembrie ( Monitorul Oficial Nr 1035) privind unele masuri......prorogari... etc. Referiri la Legea 223 / 2015 apar doar la art.12 (2), privind indexarea cu 5,25%. Dar se precizeaza : "cu modificarile si completarile ulterioare". Ar trebui sa intelegem ca fara aplicarea OUG 57 /2015, art 40, intrucat aceasta ordonanta este functionala doar pe timpul anului 2016 ? Nu am gasit nici o referire expresa la prelungire efectelor OUG 57.

avianyc spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
CEZAR spunea...

Pyloate ...
Mai da-te dreak ...nu te mai da cu caramida in chiept ...!!
Inca nu esti constient de faptul ca tot ..tot ce era mobilizare ..organizare etc ..mai amu 25 de ani ..era cuprins in sintagma ,,carne de tun"...buna cel putin pentru a se lupta cu ienincerii lu ..Sha.....
Nu intelegi ioc ...conceptia de aparare actuala bazata 90% pe umbrela NATO

avianyc spunea...

Caprare, bine ca ne-ai luminat.
Înseamnă că noi o sa stam cu burta la soare și doctrina NATO își va face treaba.
Suntem vreo 450 în asociație(av,tanchisti,artileristi,în
) și de cind am părăsit definitiv poarta unitatii nu am fost deranjați cu vreo chemare pe la vreo verificare sau chemare pe undeva ca sa știm cel puțin unde trebuie sa ne prezentam în caz de necesar. Și la unii au treècut și 15-20 ani de la trecere în rezerva.
Ce sa mai zicem de generația care nici nu au pus mina pe pușcă sau piciorul în cazarmă și ajung mâine poimâine demnitari de rang înalt,miniștri ai apărării,interne,etc care ne hotărăsc soarta după cum le dictează intuiția.
Dacă asa este bine asa sa hie!

CEZAR spunea...

Si te pomenesti ca-ti pare rau ca nu te-au incaltat la vreo mobilizare ..
Pyloate ..si nu numai ..zi doamne ajuta !!
Germania federala si altii s-au dezvoltat bine merci sub umbrela NATO..peste 40 de ani !
Retine ..s-au dezvoltat inclusiv cu ajutor masiv american
Se pare ca se aprinde ..dictat si de imprejurari desigur si steaua noastra !
PS.
Cat priveste situatia ..strategica (sic)..stam cam asa ..
1. Conform doctrinei NATO ..este EXCLUS ca un stat NATO sa ne atace ..
2 Si daca totusi ..prin absurd si manipulati de alti..
Cu Ungaria ..Bulgaria sau Serbia..ne descurcam cu ce avemsa le dam peste labute basca si niste lovituri aeriene NATO ...
3. Daca i se nazare lu URSU...atunci punctul 5 se activeaza !
Preventiv ..NATO -SUA..au adus destule forte si mai aduc..pe frontiera de Est a NATO..
DECI..??

Anonim spunea...

@cezar
trezeste-te!!
Turcia vs Grecia (ambele state NATO)......gandeste la Cipru(jumatate grec jumatate turc cu incordare maxima de 30 de ani).....Bai tu chiar esti prost!!

CEZAR spunea...

Ce nu intelegi Dorele...??
Trecand peste faptul ca tu nu intelegi mai nimic....

CEZAR spunea...

PS..
Stii ceva Dorele ..??
Hai sa intrebam un ..prieten...
m-Ale ..ia baga ceva teorie aici ...de pe hartile voastre frumos colorate ....!!