Un produs Blogger.

sâmbătă, martie 25, 2017

Casa de Pensii Sectorială a SRI recomandă beneficiarilor săi să opteze pentru virarea a 2% din impozitul din pensii, plătit în anul 2016, către entități nonprofit

17 comments
INSTRUCŢIUNI
 privind completarea formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" cod 14.13.04.13 
I. Depunerea formularului
1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, în următoarele situaţii:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;
b) optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.
2. Termen de depunere - anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
3. Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
 - copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
4. Modul de completare și depunere
4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular.
4.2. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și venituri din pensii sau dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit / unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private potrivit art.79, art.82 și art.102 din Codul fiscal, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr......la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii". În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
4.3. Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. 4.4. Nu se depune formularul “Anexă nr......la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", ulterior depunerii unui formular 230. 4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
4.6. Data depunerii formularului în format hârtie este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
4.7. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

II. Completarea formularului
1. Perioada de raportare
În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016).
 2. Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
2.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
2.2. În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.
2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
3. Secțiunea II “Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% din impozitul anual"
Se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz, pentru care se solicită 2 % din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private.
4. Secțiunea III “Destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit art.79, art.82 alin.(6) și art.102 din Legea nr. 227/2015”
4.1. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004, cu modificările ulterioare.
4.1.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private. 4.1.2. Sumă plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
4.1.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
4.1.4. Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care formularul se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
4.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau a unităţilor de cult.
4.2.1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
4.2.2. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei. 4.2.3. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
4.2.4. Sumă - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
4.2.5. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
4.2.6. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
5. Secțiunea IV “Date de identificare a împuternicitului
5.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se îndeplinește de către un împuternicit, potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
5.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
5.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.
5.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

17 comentarii:

tehnocrat spunea...

Doresc sa-i virez 2% din impozit, Dl GHITA. Este persoana care a facut cel mai mult bine SRI. Acest lucru nu inseamna ca s-a pus in genunchi in fata lor si le-a facut pe plac.

Iulian Mareș spunea...

Dar sa ne spuna si la ce fundatii/ONG sa donam...stiu, se apropie legea cu interdictia activitatilor economice si se orienteaza!
Astia kiar au ompuscat cocorii?
On armata exista Camarazii si kiar au facut multe pt ranitii din TOpEx, pt mutilati cat si pt ceilalti: operatii pt cadre...proteze, operatii copii...etc!
Am avut subordonat caruia i-au cumparat cristalinul indicat!
Totul la vedere si cu rapoarte trimestriale la vedere!
Am cotizat cu 2% in activitate! Ei iti dadeau un formular..il completai si ei umblau pe la administratia fiscala...etc!
Multe scoli gimnaziale au facut asta ca parintii sa nu mai dea fondul scolii...clasei...etc!

Liviutatarush spunea...

Nu sunt de acord sa virez vre-un ban in locuri obscure, asta este parerea mea. Extrapoland un pic, desi nu este in tonul comentariilor care ar fi trebuit sa fie facute la postarea asta, permiteti-mi sa va inoportunez cu o piesa a lui Tudor Gheorghe, ale carei versuri, desi scrise prin 2010-2011, parca sunt mai de actualitate ca oricand! https://www.youtube.com/watch?v=BQVWZVkwGVk Cu scuze fiindca nu am postat 100% la subiect!

Iulian Mareș spunea...

Tehnocrat
Imi placi! Daca stii cat de cat Bucurestiul iti explic adresa ...strada...
Ghita este ceea ce se numeste "ANTICORP"!
Si merita din plin....

Huhu Rezea spunea...

In mod normal aemenea fonduri ar merge în conturile filialelor sau sucursalelor Asociațiilor Csdrelor Militare si în Rezervă din instituțiile militare.
Dar, mă îndoiesc că vor beneficia de acest sprijin financiar din partea rezerviștilor după prestația lamentabilă, uneori chiar dușmănoasă a conducerilor asociațiilor în apărarea drepturilor de pensie pentru militari.
Polițiștii au unde vira acest 2%. Sindicatul lor știe să se bată pentru drepturile lor.
Si disponibilizatii ar putea să opteze pentru viramente în contul SCMD.

Nu trebuie să înțeleagă cineva că dacă va face acestă opțiune va plăti impozit în plus.
Banii ajung la ONG-uri prin cedarea de către stat a 2% din impozitul plătit anul trecut de dvs.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Uite sunt f dispus sa fac asta, dar cu o conditie nenogociabila!
Dupa votarea legii privind interzicerea finantarii externe a ONG-urilor si Fundatiilor!

Iulian Mareș spunea...

Analizati si voi unde s-a postat Dulapul.....

http://m.activenews.ro/externe/Pupat-Piata-Independentei.-Liderii-UE-si-au-reinnoit-juramintele-prin-%E2%80%9EDeclaratia-de-la-Roma-.-Europa-cu-mai-multe-viteze-inlocuita-cu-un-termen-mai-soft-ritmuri-diferite-142167

CEZAR spunea...

..asa ca a ramas Dogaru ..pe uscvat ..!

CEZAR spunea...

m-Ale ..sper ca ai dat ..limbile cu o ora ..inainte !!

Huhu Rezea spunea...

Cezar
Pentru că ora 3,00 a devenit ora 4,00, că ora 4,00 este după ora 3,00 cum este corect spus?
-Ai dat ceasul cu o ora mai devreme sau mai târziu?
-Ai dat ceasul înainte cu o ora sau inapoi?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhu Rezea: De fapt am revenit la ora normala!

Iulian Mareș spunea...

Lui i-a stst cucul!
:))

Unknown spunea...

Pe 25 Martie s- a semnat înțelegerea ca suntem (oficial ) colonie de sclavi fără nici un drept.Numai ca în loc de'' Europa cu multe viteze ""( adică stăpâni tarile puternice si sclavii care doar cotizează folosiți ca piața de desfacere pentru gunoaiele lor) a apărut sintagma Europa ''cu multe trepte'' Adică același lucru. Austria deja a anunțat că doar copii români nu primesc alocația pe care o primesc toti copii austrieci chiar dacă părinții lor romani muncesc si plătesc impozite în Austria. Germania si Olanda au anunțat că vor face la fel.La tv nu se da nimic .Speranța e în Polonia care a spus că în ritmul ăsta scăpa de jugul impus de UE si părăsește al patrulea Reich .Cehia e pregătită si ea sa plece, vezi grupul de la Visegrad .Pentru colonia de sclavi Romanistan UE înseamnă sfârșitul dar trădătorii care conduc acum colonia se fac că nu inteleg iar populația trepanata si lasă doarme exact cum e si imnul.

CEZAR spunea...

@Huhu..ma depaseste ..problema !!
@ m-Ale..daca nu mai ai nici limbi poti incerca cu ..destul ..la botoaneeee...!!

Amoniac spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Cine?
Muscalu = Veja?
Felicitari atunci!

netlimitat spunea...

http://www.fundatia-spo.ro