Un produs Blogger.

sâmbătă, mai 18, 2019

Motivarea Sentinței Tribunalului Cluj privind salariul/solda de functie minim/a de 1450 lei, fără alte sporuri, de la 01 02 2017 În recurs s-a modificat Sentinţa.

68 comments
CURTEA de Apel Cluj a casat Sentinţa Tribunalului Cluj prin care Inspectoratul de Interne era obligat să aplice HG nr. 1/2017 privind salariul de funcţie mai mare decţt salariul minim dew 1450 lei, fără alte sporuri..
Să urmărim cum se vor pronunţa instanţele în cauzele în care solda/salariul de funcţie în cuantum compus sunt mai mici de 1450 lei în anul 2017.

Nr. dosar: 2435/117/2018
17.05.2019
Tip solutie: Modifică sentinţa

Solutia pe scurt: Admite recursurile declarate de pârâţii IGPR şi IPJ BH împotriva sentinţei civile nr. 3064 din 1.11.2018 pronunţată în dosarul nr. 2435/117/2018 al Tribunalului Cluj pe care o casează în parte şi rejudecând în aceste limite cauza, respinge cererea de chemare în judecată faţă de pârâţii recurenţi. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei recurate, respectiv cele privind soluţionarea excepţiilor şi respingerea acţiunii faţă de M A I pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Decizia este definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 17.05.2019


Tribunalul CLUJ 
- Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale 
(Complet 3 C.A.)
Dosar nr. 2435/117/2018 
SENTINȚA CIVILĂ Nr. 3064/2018 
Ședința publică de la 01 Noiembrie 2018 

Completul compus din: 
P_________ M____-F________ B____ 
Grefier M______-C______ D____ 
Pe rol este pronunțarea în cauza privind pe reclamantul O_____ H____ F_____ în contradictoriu cu pârâții 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMANE și 
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI BIHOR, având ca obiect litigiu privind funcționarii publici statutari . 
La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților. 
Procedura este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care, se constată că dezbaterile au avut loc în ședința publică din 11.10.2018, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 NCPC a amânat pronunțarea hotărârii pentru data de 25.10.2018. și ulterior pentru data de 01.01.2018. Instanța reține cauza în pronunțare pe baza actelor de la dosar. 
INSTANȚA 
Prin acțiunea înregistrată sub numărul de mai sus, reclamantul O_____ H____ F_____ în contradictoriu cu pârâții Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul de Politie al judetului Bihor, a solicitat să se dispună anularea Dispoziției nr. 8961/29.12.2017 si a răspunsului la contestație nr. xxxxx/19.03.2018, respectiv a răspunsului nr. xxxxx/08.05.2018, obligarea pârâtului de rândul 2 la emiterea unei noi dispoziții prin care sa stabilească drepturile salariale, inclusiv a sporurilor (sporul de dispozitiv, salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul pentru pericol deosebit, sporul de fidelitate, sporul de antena), începând cu data de 01.02.2017 prin raportare la salariul minim brut pe țară de 1.450 lei, obligarea pârâților la calcularea și plata drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor (sporul de dispozitiv, salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul pentru pericol deosebit, sporul de fidelitate, sporul de antena), pentru perioada 01.02.xxxxxxxxxxxxx17, care să aibă în vedere salariul minim brut pe țară de 1.450 lei, la calcularea și plata diferențelor de drepturi salariale pentru perioada 01.02.xxxxxxxxxxxxxxx17, ca urmare a stabilirii salariului minim brut pe țară de 1.450 lei, actualizat în funcție de coeficientul de inflație până la data efectivă a plății, respectiv la plata de daune-interese egale cu dobânda legală calculată de la data scadenței și până la data plății efective, cu cheltuieli de judecată. 
În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că prin dispoziția nr. 8961/29.12.2017 INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE dispune stabilirea salariului începând cu data de 01.07.2017 și că împotriva acestei dispoziții a formulat contestație, la care nu a primit nici un răspuns. 
In ceea ce privește calcularea drepturilor salariale pe perioada anterioara emiterii dispoziției nr. 8961/29.12.2017, reclamantul a formulat o cerere de recalculare a tuturor drepturilor salariale începând cu data de 01.02.2017 prin raportare la salariul minim brut pe țară de 1.450 lei, cererea sa fiind respinsă. 
Reclamantul a mai arătat că in speță s-a încălcat principiul neretroactivității în timp, dispoziția a fost emisă în data de 29.12.2017, se referă la drepturile salariale începând cu 01.07.2017 si i-a fost comunicată în data de 13.03.2018, neavându-se în vedere prevederile OUG nr. 56 /2017
Clasele de salarizare și coeficienții de salarizare a funcțiilor ocupate de personalul militar, polițiști și funcționari publici din sistemul administrației penitenciarelor, instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, sunt prevăzute Ia Anexa VII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
De asemenea, a menționat că potrivit OG nr. 8/2008, valoarea de referință sectorială pentru determinarea soldelor de funcție și grad ale personalului militar și polițiștilor a fost stabilita la valoarea de 197,33 lei, iar prin aplicarea art.10 al cap. al IlI-lea din Secțiunea 1 si art.3 al cap.II din Secțiunea a Ii-a a Anexei VII din Legea nr. 284/201, rezultă că pana la data de 01.02.2017, salariul de funcție era de 1.086 lei (5,5 x 197,33 lei). Acest fapt reiese și din decizia de pensie nr. xxxxxx/20.02.2018
Ulterior a intrat în vigoare HG nr. 1/2017, fiind singura hotărâre care conține sintagma ,,nu include sporuri și alte adaosuri". 
In prezent, salariul de funcție (în M.A.I.) este egal cu: salariul de funcție + foste sporuri incluse în salariul de funcție prin Nota la anexa IV/IA la Legea nr. 330/2009 + sume compensatorii tranzitorii (în baza art.6 alin 1 din OUG nr. 1/2010 ). 
Privitor la fostele sporuri incluse în salariul de funcție prin Nota la anexa IV/IA la Legea nr. 330/2009, reprezintă foste sporuri introduse în coeficienții salariului de funcție: cuantumul salariului de merit, cuantumul indemnizației de dispozitiv/sporului de misiune permanenta, cuantumul sporului pentru păstrarea confidențialității în legătura cu informațiile clasificate, sporul de fidelitate. 
Privitor la sume compensatorii tranzitorii, acestea reprezintă foste sporuri care nu au mai fost recunoscute de Legea nr. 330/2009, care nu au fost introduse în salariu în baza pct. 1 din Nota la anexa IV/IA la Legea nr. 330/2009, respectiv care au fost introduse în salariu ca "sume compensatorii tranzitorii", în baza art. 6 alin 1 din OUG nr. 1/2010, data în completarea Legii nr. 330/2009). 
In suma compensatorie cu caracter tranzitoriu acordata polițiștilor au fost incluse: cuantumul sporului pentru complexitatea muncii; cuantumul sporului pentru titlul științific de doctor; cuantumul sporului pentru pericol deosebit; cuantumul sporului pentru agenții de politie absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior cu diploma de licența; cuantumul indemnizației de 5-25% pentru conducătorii de autovehicule; cuantumul sporului de izolare; cuantumul sporului pentru personalul care are in primire animale de serviciu; cuantumul sporului pentru personalul care are in primire animale de serviciu; cuantumul sporului pentru atragerea personalului in județele C______ si Harghita, indemnizație pentru titluri de clasificare, etc. 
Reclamantul a mai arătat că în speță sunt incidente și prevederile art. 6 din OUG nr. 1/2010 ale art. 1 alin. 1 si 2 din HG nr. 1091/2014, ale art. 164 Codul muncii și că este mai mult decât evident faptul că legiuitorul însuși prin elaborarea HG nr. 1/2017 a urmărit să precizeze foarte clar (pentru toate familiile ocupaționale) modul de stabilire a salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată. 
Ca o consecința a stabilirii salariului de baza la 1450 lei se impune recalcularea tuturor sporurilor și a celor drepturi salariale Ia valoarea de 1.450 lei și acordarea drepturilor salariale pentru perioada 01.02.xxxxxxxxxxxxx17. prin luarea în considerare a Legii nr. 284/2010 care prevede expres, faptul ca sporurile se acorda în raport cu salariul de baza, iar art. 160 Codul Muncii prevede că salariul cuprinde salariul de baza, indemnizațiile, sporurile, precum si alte adaosuri. 
Referitor la cererea de actualizare cu rata inflației a diferențelor salariale achitate cu întârziere și la cererea de obligare a naratei angajator la plata de daune interese egale cu dobânda legală, reclamantul a arătat că sunt incidente prev. art. 1531 alin. 1 si alin. 2 și ale art. 1535 alin. 1 C . civ. 
Pe lângă dobânda legală, ca daună moratorie, pentru executarea cu întârziere a obligației care îi incumba, creditorul poate pretinde și alte daune ce au caracter compensatoriu și care sunt menite să acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creanței datorită inflației, după ce aceasta a ajuns la scadență. Valoarea acestui din urmă prejudiciu ar consta în diferența dintre valoarea nominală a creanței și valoarea sa reală la data executării. 
Ținând cont că natura juridică și scopul dobânzii sunt diferite de natura juridică și scopul actualizării obligației cu rata inflației, prima reprezentând o sancțiune pentru neexecutarea obligației de plată, iar prin actualizarea debitului se urmărește acoperirea unui prejudiciu efectiv cauzat de fluctuațiile monetare în intervalul de timp scurs de la data scadenței și până la cea a plății efective a sumei datorate, singura concluzie care poate rezulta este aceea că repararea integrală a acestui prejudiciu (atât actualizarea care se constituie într-o modalitate de reparare a pierderii suferite de creditor, cât și dobânda care urmărește acoperirea beneficiului nerealizat) presupune un calcul care se raportează la debitul restant, fără ca dobânda să se calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflației. 
În drept, a invocat dispozițiile art. 30 și 194 Cod procedură civilă, precum și dispozițiile legale menționate în cuprinsul acțiunii. 
Prin întâmpinarea formulată, pârâtul M_________ A_________ I______, a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului, deoarece nu poate acorda drepturi salariale pentru angajații unei alte instituții cu personalitate juridică, reclamantul fiind angajat in cadrul I.G.P.R. 
Cu privire la fondul cauzei, pârâtul a arătat că la data de 31.12.2009, salariul lunar cuvenit polițiștilor era stabilit în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, iar prin Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice au fost adoptate principiile unui nou sistem de salarizare, stabilindu-se caracterul unitar al acestui sistem, transformarea salariilor, a soldelor sau a indemnizațiilor lunare de încadrare în principalul element al câștigului salarial. 
Pârâtul a mai arătat că în speță se impune luarea in considerare și prevederile stipulate în legile anuale de salarizare ulterioare, și anume Legea-cadru nr. 284/2010) și al legilor anuale speciale de aplicare a legilor-cadru (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010; Legea nr. 285/2010; Legea nr. 283/2011; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2016; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017), care reprezintă în fapt o reconstrucție salarială elementelor salariale specifice funcției, vechimii și gradului militar/profesional și a unor cuantumuri ale elementelor salariale (prime, indemnizații, sporuri, etc.) de care personalul a beneficiat la un moment dat (decembrie 2009), prin preluări succesive a unui nivel de salarizare aflat în plată în luna decembrie a anului anterior. 
Astfel, în situația reglementării reconstrucției după data de 01.01.2010 cu stabilirea salariului lunar prin raportare la nivelul salarial de la 31.12.2009 al unor elemente componente, legiuitorul a adoptat politici salariale potrivit cărora pentru salariul de funcție prevăzut de legislația în vigoare nu au fost aplicate valorile de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din legile-cadru adoptate în perioada 2010-2017, fiind avut în vedere nivelul salarial de la 31.12.2009, utilizând reconstrucția salarială pentru stabilirea acestui salariu de funcție. 
Totodată, a menționat că în speță sunt incidente prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 1/2017 și ale HG nr. 12/2017 iar în situația în care nu s-ar ține cont de politicile salariale instituite de legiuitor după 01.01.2010 în ceea ce privește reconstrucția salariului de funcție actual, iar nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ar fi comparat doar cu un singur element din totalitatea celor care în prezent sunt utilizate la reconstrucția salariului de funcție, rezultatul salarial ar încalcă toate principiile și criteriile legale pentru care se suportă nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, inclusiv pe cele stabilite de sistemul de salarizare, conform cărora drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forța legii, deci, hotărârile de guvern nu pot institui alte reguli de salarizare decât cele prevăzute în legislația - cadru în vigoare în anii 2010 - 2017. 
În altă ordine de idei, majorările salariale prevăzute de Legea nr. 152/2017 se determinau la un cuantum al salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție de cel puțin 1.450 lei, iar suma astfel rezultată se adăuga la cuantumul salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție. În speță, dacă vorbim de un 
cuantum al salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție de 1.450 lei, 10% majorare reprezenta suma de 145 lei, iar 15% majorare reprezenta suma de 218 lei, sume care se adăugau la cuantumul de 1.450 lei, rezultând valori ale salariilor de funcție de 1.595 lei și ale soldelor de funcție/salariilor de bază de 1.668 lei. 
Totodată, a susținut că majorarea de 25% aplicată potrivit prevederilor respective generează un cuantum brut al salariilor de funcție de minim 1.994 lei (1.595x1,25) și un cuantum brut al salariilor de bază/soldelor de funcție de minim 2.085 lei (1.668x1,25), astfel că nu identifică personal care la 1 ianuarie 2018 să facă obiectul 
aplicării Hotărârii Guvernului nr. 846/2017 în care salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.900 lei. 
Pârâtul a învederat că la nivelul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, cu sprijinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și cu M_________ Finanțelor Publice, dar și a auditorilor din cadrul Curții de Conturi, au fost dispuse toate măsurile necesare pentru ca salariile personalului propriu să reprezinte aplicarea corespunzătoare a legislației de nivel superior care reglementează acest domeniu, inclusiv sub aspectul gestionării actelor administrative individuale de stabilire a drepturilor salariale cuvenite. 
Pârâtul a mai menționat faptul că salariile de funcție de 1994 lei sau salariile de bază/soldele de funcție de 2085 lei reprezintă baza de calcul a drepturilor salariale acordate potrivit legii ca sporuri, majorări etc (sporul pentru condiții grele de muncă; majorare de 75% pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru; spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică; majorare pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene; majorare pentru control financiar preventiv propriu etc. 
Prin întâmpinarea formulată, pârâtul I____________ de Poliție al Județului B____ a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului, arătând că reclamantul nu a fost angajatul acestei instituții, acesta fiind angajat in cadrul I.G.P.R.. 
Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat că la data de 31.12.2009, salariul lunar cuvenit polițiștilor era stabilit în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, iar prin Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice au fost adoptate principiile unui nou sistem de salarizare, stabilindu-se caracterul unitar al acestui sistem, transformarea salariilor, a soldelor sau a indemnizațiilor lunare de încadrare în principalul element al câștigului salarial. 
Totodată, a susținut că în speță se impune luarea in considerare și prevederile stipulate în legile anuale de salarizar e ulterioare, și anume Legea-cadru nr. 284/2010) și al legilor anuale speciale de aplicare a legilor-cadru (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010; Legea nr. 285/2010; Legea nr. 283/2011; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2016; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017), care reprezintă în fapt o reconstrucție salarială elementelor salariale specifice funcției, vechimii și gradului militar/profesional și a unor cuantumuri ale elementelor salariale (prime, indemnizații, sporuri, etc.) de care personalul a beneficiat la un moment dat 
(decembrie 2009), prin preluări succesive a unui nivel de salarizare aflat în plată în luna decembrie a anului anterior. 
Pârâtul a apreciat că actualul salariu de funcție al polițiștilor reprezintă în plan practic o sumă a cuantumurilor unor elemente salariale avute a 31.12.2009 și că acordarea salariului de bază minim brut pe țară garantat in plată se face prin raportare la salariul de funcție al polițiștilor iar salariul de funcție este determinat de componentele menționate anterior, care nu pot fi eliminate din construcția acestuia. 
Prin întâmpinarea formulată, pârâtul I____________ G______ al Poliției R_____ a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată și a reiterat în motivare susținerile formulate de către pârâtul I.P.J. B____ în cadrul întâmpinării. 
Analizând excepțiile lipsei calității procesuale pasive invocate de fiecare dintre cei trei pârâți cu privire la propria situație procesuală , instanța reține următoarele: 
P rin acțiunea sa, reclamantul O_____ H____ F_____ a a chemat în judecată pârâții, I____________ de Poliție 
Județean B____ , I____________ G______ al Poliției R_____, M_________ A_________ I______, 
formulând solicitări numai cu privire la pârâții 1 și 2 . Justificarea calității procesuale pasive reprezintă o obligație procesuală a reclamantului, care nu a indicat nici o pretenție concretă în raport de pârâtul 3, M_________ A_________ I______, față de care nu s-a justificat nici afirmat calitatea procesuală. 
Aspect dedus judecății prin intâmpinările formulate in cauză, calitatea procesuală pasivă presupune existența unei identități între pârât și cel obligat în raport ul juridic care a generat litigiul . Din această perspectivă, având în vedere că este vorba despre un litigiu având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială, calitatea procesua lă pasivă este deținută de instituția cu care funcționarul public a avut raporturi de serviciu, aceasta fiind în speță Inspectoratul General al Poliției Romane, emitentul dispoziției de salarizare nr. 8961 din 29.12.2017 . Simplul fapt că instituția publică este organizată și funcționează în interiorul unui minister, ordonator principal de credite, și că ministerul repartizează instituțiilor subordonate creditele bugetare aprobate, nu a determinat nasterea unui raport juridic direct între acest minister și reclamant, iar petite specifice raporturilor bugetare între ordonatori de rang diferit nu s-au formulat. 
Cât privește calitatea procesuală pasivă a pârâtului Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, instanța reține că plata efectivă a drepturilor salariale ale reclamantului s-a făcut, până la trecerea acestuia in rezervă, de către Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, prin Serviciul Financiar .
Analizând fondul cauzei in raport de argumentele părților, dispozițiile legale incidente si materialul probator administrat instanța reține următoarele: 
In perioada de referință 1.02.xxxxxxxxxxxxxx17 ( data trecerii in rezervă) reclamantul a avuta calitatea de comisar șef de poliție in cadrul I.G.P.R-B.B.C.C.O Oradea . 
In perioada iunie 2017-noiembrie 2017 salariul de funcție al reclamantului a fost de 1086 lei (45.5 x 197,33 lei), astfel cum rezultă din Buletinul de calcul anexă la Decizia nr. xxxxxx din 20.02.2018 privind stabilirea pensiei de serviciu, calculul fiind efectuat de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. ( f. 25-28).
Art.4 din Anexa VII la Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fon duri publice, polițiștii si funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la salariul lunar. Salariul lunar se compune din salariul funcției de bază, indemnizații, compensații sporuri, pr ime , premii si din alte drepturi salariale. Salariul funcției de bază este compus din salariul de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații si, după caz, salariul de comandă . Pentru realizarea diferențierii salariilor funcțiilor de bază se stabilesc clase de s alarizare si coeficienți de ierarhizare pentru salariile de funcție. 
In conformitate cu prevederile art . 4 din Anexa nr VI la Legea –cadru nr . 153/2017 
privind salarizarea perso nalului plătit din fonduri publi c e : 
„ Art. 4 - (1) Polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației 
penitenciare au dreptul la salariu lunar. 
(2) Salariul lunar se compune din salariul de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.” 
Urmează, raportat la prevederile legale anterior evocate, că elementul specific de incadrare corespondent salariului de bază este, in cazul polițiștilor, salariul de funcție in timp ce salariul gradului profesional si gradațiile reprezintă elemente salariale particulare fiecărui polițist in parte, cuvenite in raport cu pregătirea militară și de specialitate respectiv cu perioada de timp in care a deținut funcția publică specială. 
Pe de altă parte , in acord cu susținerile pârâților , instanța constantă intregul proces de salarizare aplicabil incepând cu data de 1.01.2010 la nivelul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate națională, potrivit legilor-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ( Legea-cadru nr. 330/2009 si Legea cadru nr. 284/2010) si al legilor anuale speciale de aplicare a legilor-cadru ( OUG nr. 1/2010, Legea nr 285/2010, Legea nr. 283/2011, OUG nr. 84/2012, OUG nr. 103/2013, OUG nr.83/2014, OUG nr. 57/2015, OUG nr. 99/2016, OUG nr. 9/2017) reprezintă in fapt o reconstrucție salarială cuprinzând elemente salariale specifice funcției, vechimii si gradului profesional precum si prime, indemnizații sau sporuri de care personalul a beneficiat in luna decembrie 2009, prin preluări succesive a unui nivel de salarizare aflat in plată in luna decembrie a anului anterior.
Cu alte cuvinte, supraviețuirea elementelor salariale care compuneau salariul lunar la data de 31.12.2009 s-a realizat deoarece ele au fost incluse în salariul de bază, sub forma unor sume compensatorii cu caracter tranzitoriu . Însă prin acest mecanism sporurile și-au pierdut individualitatea , devenind pur și simplu o parte a salariului de bază, fiind greșită practica acelor autorități publice care continuă să le evidențieze în actele de stabilire a drepturilor salariale ca sporuri distincte . 
Începând cu data de 01.02.2017 a intrat în vigoare HG nr. 1 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată care la art. 1 prevede că: „ începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată, sumă stabilită in bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră ". 
Această Hotărâre de Guvern nr. 1/2017 cu privire la salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată, este singura hotărâre (dintre toate celelalte hotărâri de guvern cu privire la salariul minim pe economie) careconține sintagma, nu include sporuri și alte adaosuri. 

Conform art. 6 din OUG nr. 1/2010 ,,în cazul în care drepturile salariale determinate în 
conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 și cu prezenta ordonanță de urgență sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcția respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Această sumă se include în salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau indemnizația lunară de încadrare, după caz, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcție de acestea".

Potrivit art. 164 Codul muncii: 
"(1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de munca, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. în cazul în care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de baza minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de 
lucru aprobat. 
(2) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe țară.
(3) Angajatorul este obligat sa garanteze în plata un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de baza minim brut pe țară. Aceste dispoziții se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei. 
(4) Salariul de bază minim brut pe tara garantat în plata este adus la cunoștința salariaților prin grija angajatorului ". 
In cauză pârâții s-au prevalat, in susținerea poziției lor procesuale de respingerea cererii de chemare in judecată , de punctul de vedere al Direcția Generală Financiară din cadrul M.A.I , exprimat cu privire la punerea in aplicare a HG nr. 1/2017( f. 21).Or, punctul de vedere evocat de pârâți nu face decât să susțină că „ aplicarea corespunzătoarea HG nr. 1091/2014 respectiv a HG nr. 1017/2015 se realizează ca urmare a analizei comparative a nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat in plată față de cuantumul soldei de funcție a personalului militar, respectiv față de cuantumul salariului de funcție al polițiștilor” , iar salariații care in urma analizei drepturilor salariale aferente lunii februarie 2017 au salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție in cuantum aflat _________________ 1450 lei trebuie să beneficieze de asigurarea acestor drepturi la nivelul de 1450 lei. 
In cauză s-a dovedit, astfel cum s-a arătat mai sus, că reclamantul nu a beneficiat de aplicarea prevederilor HG nr. 1/2017 nici de la data de 1.02.2017 si nici ca urmare a emiterii Dispoziție Inspectorului G______ al Poliției R_____ nr. 8961 din 29.12.2017 , acesta având un salariu de funcție de 1086 lei in perioada iunie-noiembrie 2017 ( f. 26). 
Stabilind că drepturile salariale ale reclamantului au fost greșit calculate in 
perioada de referință 1.02.2017 ( data intrării in vigoare a HG nr.1/xxxxxxxxxxxxxxx17( data trecerii in rezervă) prin stabilirea greșită a salariului de funcție intr-un cuantum mai mic de 1450 lei, cererea de chemare in judecată formulată in contradictoriu cu pârâții I____________ G______ al Poliției R_____ și I____________ de Poliție al Județului B____ apare ca fiind intemeiată si va fi admisă .

 In consecință, instanța va dispune : 
- anularea Dispoziției nr. 8961/29.12.2017 emisă de Inspectorul G______ al Poliției R_____. 
- obligarea pârâtul ui I____________ G______ al Poliției R_____ la emiterea unei dispoziții prin care să 
procedeze la stabilirea, in favoarea reclamantului, a tuturor drepturilor salariale (inclusiv sporurilor) aferente 
perioadei 1.02.xxxxxxxxxxxxx17 prin raportare la salariul minim brut pe țară de 1450 lei. 
- obligarea pârâților Inspectoratul general al Politiei Romane și Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor , la calcularea si plata către reclamant a diferențelor dintre drepturile salariale (inclusiv sporurilor) aferente perioadei 1.02.xxxxxxxxxxxxx17, stabilite prin raportare la salariul minim brut pe țară de 1450 lei si drepturile salariale efective achitate, cu dobânda legală calculată de la data scadenței si până la data plății efective si actualizate cu coeficientul de inflație până la data plății efective . 
In temeiul art. 453 Cod procedură civilă instanța va obliga pârâții Inspectoratul general al Politiei Romane și Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor să plătească reclamantului cheltuieli de judecată in cuantum de 500 lei reprezentând onorariu avocațial justificat prin chitanța depusă in probațiune la fila 75 dosar. 
PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 
HOTĂRĂȘTE 
Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului M_________ A_________ I______.
Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului I____________ G______ al Poliției R_____. 
Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului I____________ de Poliție al Județului B____ 
Respinge ca fiind formulată impotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă actiunea reclamantului 
O_____ H____ F_____ in contradictoriu cu pârâtul M_________ A_________ I______, cu sediul în 
București, P-ța Revoluției nr. 1 A , sector 1. 
Admite cererea de chemare in judecată formulată de reclamantul O_____ H____ F_____, având CNP 
xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Cluj N_____, _____________________, _________________, în 
contradictoriu cu pârâții I____________ G______ al Poliției R_____ , C u sediul în București, 
__________________. 6, sector 5 și I____________ de Poliție a l Județului B____ cu sediul în Oradea, 
________________________, jud. B____. 
Anulează Dispoziția nr. 8961/29.12.2017 emisă de Inspectorul G______ al Poliției R_____. 
Obligă pârâtul I____________ G______ a l Poliției R_____ la emiterea unei dispoziții prin care să procedeze 
la stabilirea, in favoarea reclamantului, a tuturor drepturilor salariale (inclusiv sporurilor) aferente perioadei 
1.02.xxxxxxxxxxxxx17 prin raportare la salariul minim brut pe țară de 1450 lei. 
Obligă pârâții I____________ G______ al Poliției R_____ și I____________ de Poliție al Județului B____ , la 
calcularea si plata către reclamant a diferențelor dintre drepturile salariale (inclusiv sporurilor) aferente 
perioadei 1.02.xxxxxxxxxxxxx17, stabilite prin raportare la salariul minim brut pe țară de 1450 lei si drepturile 
salariale efective achitate, cu dobânda legală calculată de la data scadenței si până la data plății efective si 
actualizate cu coeficientul de inflație până la data plății efective . 
Obligă pârâții I____________ G______ al Poliției R_____ și I____________ de Poliție al Județului B____ , să 
plătească reclamantului cheltuieli de judecată in cuantum de 500 lei. 
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj. 
Pronunțată prin punerea solutiei la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, astăzi, 1 noiembrie 
2018. 
P_________, 
M____-F________ B____ 
Grefier, 
M______-C______ D____ 
Red. Tehnored.MFB

68 de comentarii:

Iosif spunea...

D-le H,

Ei, sa ne explice acum Mos Alecu, impotriva celor trei judecatori din completul Tribunalului Cluj, cum e cu solda aia de functie..."cu de toate" , ca o shaorma vanduta la coltul strazii de MApN Armatei de Rezerva a Tarii.

JUSTITIA versus Casa de Pensii Sectoriala si Directia Financiara.

Stimati colegi, JUSTITIA a iesit din incercuire.

Cu stima,

Leon spunea...

Asteptam si o Hotarare a unei Curti de Apel din tara cu referire la aceasta speta..!
Zicea cineva ca la CA Brasov ar fi castigat cadrele militare din Jandarmerie. Poate primim informatii mai multe !

Iosif spunea...

D-le H,

Ei, sa vedem acum ce va spune Mos Alecu...

Cum va combate domnia sa argumentele din motivarea celor trei judecatori de nivel Tribunal, din completul de la Cluj, privind definirea soldei de functie ca rezultat al inmultirii coeficientului de functie cu valoarea sectoriala....

Si nu asa cum o descrie domnia sa ca pe o shaorma cu " de toate" vanduta de catre MApN si CSP, la coltul strazii, Armatei de Rezerva a Romaniei, respectiv cu sporuri si adaosuri si sume compensatorii si tranzitorii si,...si....., conform unei legislatii putrezite de 20 de ani, reinnviata - ultraactivata - ca un zombi pus in geam sa-l pacaleasca pe postas ca sa mai primeasca o pensie dupa decesul titularului.

Astfel incat militarul roman sa nu observe ca este remunerat sub nivelul de salarizare al femeii de serviciu...

Cu stima,

Leo spunea...

@ Leon,
Prima "definitiva" , pt. acest tip de cauza , va fi la acelasi dosar pe care l-a prezentat amabilul in acest topic.
VELA MARE SUS !

ifrim spunea...

La judecata de apoi e unul singur ala care inteteste focul la butoaiele cu catran!

vasile iosif spunea...

D-le H,

Asa cum ma asteptam, purtatorul de cuvant al CSP a decis definitiv si irevocabil:

"INSTANTA HOTARASTE HALUCINANT ",...

...halucinant, halucinant,

Trei judecatori au halucinatii la Tribunalul Cluj si alti vreo 12 judecatori "AU HALUCINATII" la Tribunalele Brasov, la Ialomita, altii la Curtea de Apel Alba Iulia, la Tulcea, inclusiv CSP a MAI, ....

Numai CSP a M.Ap.N., prin "purtatorul sau de cuvant", detine ADEVARUL ABSOLUT.

E clar, si-au pierdut uzul ratiunii si busola, probabil datorita miscarii campului magnetic spre Siberia.

Cu stima,

avianyc spunea...

@ Huhurez
Să te căiesti neaparat pâna la judecata de apoi (((((((

Cezar spunea...

#/T 2+1
Baza nasosule...baa uratule..
Ziceai ca nu mărește LOV..PENSIILE
UITE CA LA TEMBELIZIUNI SCRIE MARE CA S.AU TIPARIT NOILE CUPOANE

vasile iosif spunea...

Dle H,

Nu vreau sa monopolizez discutia si promit sa nu mai intervin pe acest articol, dar vreau sa subliniez ca AU APARUT BRESE IN SISTEMUL JURIDIC DEFENSIV AL CSP AL MAPN prin faptul ca s-au confirmat urmatoarele:

1.Nu exista un ORDIN COMUN de aplicare a actualizarii valabil in intreg sistemul de aparare.

2.Actualizarea trebuia facuta la valoarea soldei de functie de minimum 1450 lei.

3.Conceptul de solda de functie compusa nu este bazat pe nici o prevedere legala si nu se aplica in intreg sistemul de aparare.

4.Pensia suplimentara este un drept ce trebuie acordat in afara pensiei militare si indiferent de valoarea acesteia.

Aceste concluzii au rezultat din practica - deja - a INSTANTELOR si din documentele emise de institutiile statului.

Cu stima,

Huhu Rezea spunea...

@Iosif
Este de mirare că judecătorii au avut răbdarea să treacă aceasta speța prin hățișul mizerabil al legislației de după anul 2009 privind salarizarea în sistemul de apărare, legislație comparată cu unitatea de masupra numită BOC .
Felicitări și domnului comisar care a formulat contestația.
Cred că elementul hotărâtor în luarea deciziei a fost citarea art. 6 din OUG Nr 1/2010 din care reiese că sumele compensatorii intra in solda/salariul de bază, dar nu sunt luate în calcul în determinarea altor elemente salariale calculate procentual din solda de functie.
De altfel, in afara soldei de grad toate celelalte elemente din cuantumul agregat-compus sunt determinate procentual din solda de funcție stabilită după formula cif x 197,33 lei.
Au contat si definițiile din noua lege a salarizării care s-au corelat cu Hg nr.1/2017
Multi o înjură pe LOV dar legea ei a pus ordine în brambureala salarizării.
Daca se vor generaliza soluțiile instanțelor, Casele Sectoriale vor fi obligate să revizuiască din oficiu toate deciziile de actualizare și să opereze actualizarea ca o noua recalculare, pornind din solda de funcție,fără alte sporuri, chit că ea va fi cel puțin egală cu salariul minim pentru toate gradele, de la soldat până la colonel.
După cum ați văzut și în interviul din Observator,prezentat in topicul anterior, egalitarismul dintre soldele de funcție pentru grade diferite se elimina treptat, prin majorările succesive ale soldelor de funcție până în anul 2022, majorări raportate la valorile numerice ale soldelor de funcție, corespunzătoare gradației ZERO, din Anexa VI a L 153/2017

avianyc spunea...

Care merit al d-nei Lov care impreuna cu d-na de la imnterne nu a acceptat aplicare salariului minim 1450 dupa ce Coarna a castigat aplicarea acestuia pentru militarii profesionisti cu cerinta de a fi aaplicat in toate formulele de salarizare si recalculare pensii.
Vazand ca-i groasa ,dupa ce ne-a aplicat loviturile in plex s-a retras pe motiv ca pensiile militare apartin ministerelor de resort.
Plus ca a bramburit tot sistemul de salarizare.
Daca ar fi inteles legea si fenomenul oamenii nu mai trebuia sa conteste in justitie.
Coarna le-a explicat de n ori ca nu aplica corect legea in privinta ssoldei de functie si a derivatelor din ea.
Cele doua nu au inteles nici ca politistii si penitenciaristii nu sunt racordati la lege vizavi de mapn,dupa care s-a dovedit ca soldele lor trebuiesc majorate cu 10 respectiv 15 %.
Putine sanse sa aplice curand decizia.

Gigi spunea...

*** "Este de mirare că judecătorii au avut răbdarea să treacă aceasta speță prin hățișul mizerabil al legislației salarizării de după 2009....."
Așa este,am citit această Hotărâre de vreo câteva ori,greu de înțeles aceste încrengături,
aceste cocktailuri de legi,OuG etc.pe care noi le-am dezbătut cu ajutorul dl.admin H.de ani de zile.
Oricum, Onorata Instanță de la Cluj,merită toată stima noastră a tuturor.
Aș vrea să văd,în Recurs,la C.A.ca instanță
superioară, ce decizie vor lua cei doi jud.
O motivare așa de bine documentată rar mi-a fost dat să văd.Iată că sunt și magistrați profesioniști de toată lauda.***

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

ABIA ASTEPT IN PRIMAVARA SA VA PREZINT SI HOTARAREA MEA!

Dan spunea...

Instantele se pronunta din ce in ce mai mult in sensul echivalarii salariului minim brut pe economie obligatoriu in plata cu solda de functie calculata ca produsul dintre coeficientul de ierarhizare si valoarea sectoriala de 197 lei, cum o defineste si ultima lege cadru a salarizarii, nr.153/2017 .
Recent a mai aparut o sentinta a Tribunalului Cluj in acest sens.(Dosar nr.2435/117/2018).
Consecinta ar fi actualizarea pensiilor militare, cf.HG nr.1/2017 si Legii 207/2017 la nivelul soldei de functie de cel putin 1450 lei + 15%.
Rog verificati si, daca apreciati ca este de interes pentru cititorii d-voastra, procedati in consecinta.
Oricum, castelul de nisip juridic al CSP se fisureaza zi de zi.
Cu respect,

Iulian Mareș spunea...

Asta (KWI) nu merita o sentinta pt atac la persoana?

https://www.stiridiaspora.ro/ciutacu-dialog-incendiar-cu-olgu-a-ce-insinueaza-pre-edintele-ca-sunte-i-cam-c-va_413167.html

Iulian Mareș spunea...

Sunt sigur ca vestitul nostru sibian are si explicatii! Cred ca doar ezoterice.....

Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ Sibiu rezultat La nivelul județului Sibiu, la alegerile europarlamentare, PSD este primul partid în intenție de vot. Ar lua 33,90% din totalul voturilor. Este urmat de ALDE, cu 19,85% din voturi. Pe locul al treilea în intenție de vot se poziționează Alianța USR - PLUS 2020 care ar lua 6,39% din voturi.

Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ Sibiu rezultat Partidele deja menționate sunt urmate de PNL care ar obține 12,11%, iar varianta ”Alt partid” ajunge la 8,23%. Și PRO România, cu 5,57%, trece pragul în Sibiu. Nu și PMP - 1,45% sau UDMR - 0,97%.

https://www.dcnews.ro/alegeri-europarlamentare-2019-sondaj-sibiu-rezultat_636129.html

Iulian Mareș spunea...

Intru sustinerea unor pdv ale lui Ein Stein!

https://www.dcbusiness.ro/liberalul-care-si-a-aranjat-tot-neamul-in-functii-boieresti-la-stat_598604.html

Iulian Mareș spunea...

O viziune akimbata! De bun augur!

Cartea apărută la Editura Prestige poate fi cumpărată la prețul de 32 lei. Liviu Pleșoianu este autorul cărții "România – țara unui vis posibil". În exclusivitate pentru DCNews, a spus ce reprezintă acest volum și cui îi este dedicat.

"Cartea cuprinde viziunea mea despre România, drumul pe care îl propun. Această țară va avea multe de spus în anii ce vor urma! Mecanismele de autoapărare ale acestui popor au fost declanșate tocmai de cei care, de câteva decenii, ne vor resemnați și cu capul plecat, temători și lipsiți de speranță, încărcați de frică și convinși că suntem cei mai răi, cei mai leneși, cei mai corupți".

PS-Ne trebuie asa ceva!

Leo spunea...

Bine spus.
S-a intalnit profesionalismul , dedicarea , meticulozitatea judecatorilor cu rigoarea si stiinta de carte a contestatorului. Sunt cele 2 conditii fara de care nu poate fi realizata o hotarare temeinica si legala. Lipsa uneia din aceste conditii este ESECUL actiunii. Judecatorii nu pot analiza decat ceea ce este precizat in actele procedurale deci rigoarea si competenta contestatorului este prima conditie , iar a doua este ca judecatorii sa fie profesionisti si dedicati misiunii lor. Pt. ca a fi judecator nu este o simpla "meserie" ci este o MISIUNE , legata de juramant.

Vasile spunea...

Daca instanta a admis suma de 1450 lei ptr anul 2017, rezulta implicit ca pentru 2018 si 2019 se vor emite alte decizii cu valoarea din acel an?

CEZAR spunea...

Olguta -candideaza!
Vivat OLGUTA !
Comandant Suprem ..sa te vede, .....:):):)

avianyc spunea...

Asta inseamna sa cunosti legea si sa stii ce sa ceri.
Acum isi pot da seama multi ca de fapt toti la nivel ministere ,CSP,cunosteau fenomenul dar nu s-a dorit a se infaptui.
Singura lor preocupare este sa dea ordonante prin care netul pensiei sa nu depaseasca netul activului.
Si de asta se vor tine si dupa aceste decizii favorabile.
Aplicarea deciziilor ar insemna ca d-na LOV ,respectiv M.muncii sa faca demersuri de reparare a incalcarii legii prin noi modificari la legile si ordonantele in vigoare.
Acesta este intr-adevar un abuz in serviciu "stimabile"madam ,cu prejudicii atat materiale cat si morale.
Si mai au tupeul sa spuna ca presedintele comite un abuz in serviciu ca nu o numeste ministru dupa ce justitia le da cu legea si ordonantele in cap.

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Sentința este fara drept de apel. Este deja executorie. Recursul nu amână punerea imediata in executare .
@unknown
Sentința din acest topic este data chiar în dosarul pe care-l citezi.

avianyc spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
avianyc spunea...

De cand au aparut pdl-istii din nou pe sticla am renuntat total la mizeria din toate tembeliziunile de stiri,inclusiv cea națională . Mai bine cu DigiWord,Eurosport ,etc si era să uit "blogul lui Huherez ".

Huhu Rezea spunea...

@vasile
Valorile minime ale salariului de baza din anii 2018 și 2019 sunt deja aplicate pentru cadrele in activitate, nu și pentru cei pensionati înainte de 15 sept 2017. Vezi OUG 59/2017.

Huhu Rezea spunea...

De mare interes pentru pensiile militare a fost și art. 12 din OUG Nr 1/2010 a cărui aplicare s-a suspendat prin intrarea în vigoare de la 01 01 2011 a L 118 și 263/2010
El a redevenit de actualitate in anul 2016 prin intrarea în vigoare a Legii 223/2015.
Pensiile militare deschise până la 31 12 2009 trebuiau recalculare ținând cont de acest articol, fără cuantumuri compuse, cam cum a procedat Casa SRI.

Art. 12
1) In anul 2010, masurile prevazute de Legeacadru nr. 330/2009 si de prezenta ordonanta de urgenta referitoare la reincadrarea si salarizarea personalului platit din fonduri publice nu vor produce efecte asupra cuantumului pensiilor militare de stat, pensiilor de stat si pensiilor de serviciu aflate in plata si nici asupra ajutoarelor, platilor compensatorii/indemnizatiilor acordate la trecerea in rezerva sau la incetarea raporturilor de serviciu.
(2) Dupa data de 1 ianuarie 2010, pensiile si ajutoarele, platile compensatorii/indemnizatiile prevazute la alin. (1) si compensatiile de chirie se stabilesc in functie de nivelul si structura bazei de calcul in vigoare la data de 31 decembrie 2009, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009.

avianyc spunea...

@ Huhurez
De multe ori am spus ca exista o formula de calcul foarte simpla care te duce la acelasi rezultat. Le-au bagat prin anexa 1b ca sa nu priceapa prea multi si sa le poata ameti dupa vointa lor. Total inutil.

Ca sa ne mai descretim fruntile ;
Simplitatea unui om poate face minuni.
O lege simpla putea insemna foarte multa economie de timp ,resurse umane , hârtie si cerneală.
Dovada minunii simplitătii se vede chiar si aici;

https://youtu.be/MI_0mFM_Ugk

Stau si ma intreb, fata asta fară posibilitati materiale să urmeze canto si să faca balet după vointa ei la ce rost o fi avut învătători ,profesori ..........
Doar ca să-si câstige existenta cinstit din croitorie si sa fie indrumata spre concurs de participantii la karaoke .
Al naibii de beizadele clocitoare prin toate locurile bine platite de la stat si Bruxelles.

Ein Stein spunea...

@Mares
Exact, asta e ciuma care macina societatea romaneasca, nici cei de la PSD nu sunt feriti de astfel de apucaturi insa neocomunistii de dreapta mai au si obraznicia sa pretinda si sa se bata cu caramida-n piept ca ei reprezinta afaceristul, investitorul, initiativa privata si alte balarii cand de fapt sunt niste paraziti guralivi care au perfectionat notiunea de stat mafiot. Inchipuie-ti ca Bisboaca nu a fost angajata pe vreo functie de secretara sau referent ci pe una de conducere de unde ia decizii, pentru noi toti. Ia deciziii!!!! Pe deasupra sa nu-ti inchipui ca Bisboaca nu a adus si ea la randul ei alte rubedenii si cunostinte care la randul lor au tras si ei pe altii si tot asa se hraneste un stat mafiot pe o increngatura de relatii si pile. Asta e cauza a tot ce ni se intampla! Daca nu exista o vointa politica uriasa de a destructura statul mafiot Romania nu are nicio sansa, dar niciuna si mie greu sa cred ca se va intampla prea curand, tot politicul se hraneste astfel si nu vad de ce si-ar taia craca de sub picioare. Incercarile timide de restructurare ale unor institutii ale lui Teodorovici si Valcov s-au stins definitiv, era gata sa fiu un imbecil si sa cred ca se poate, dar mi-a trecut.
Imbucurator e faptul ca pana si avianyc a inteles care e problema reala, deci ar cam fi sanse sa ne coagulam intr-o idee si sa inviem spiritul de la 1848.
Doamne ajuta.

Ein Stein spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
avianyc spunea...

Simplitatea unui om baga in buzunar vedete si beizadele crescute in puf.
Asta este adevaratul popor roman de buna credinta ,umil, sarac ,muncitor,fara sansa, dar de-o inteligenta si talent nativ fara pereche.
Asta este poporul care isi câstiga zilnic existenta prin munca cinstită ,gândire ,inovatie și duce tara asta inainte.


O lectie de viață !

https://youtu.be/QKPZnusEfWU

„Vă uitaţi la Românii au talent? Am butonat şi am dat peste o fată simplă, cu mult bun simţ, croitoreasă, care, după ce a spus «o să cant o piesă care MĂ SPECIFICĂ», iar eu, ca mulţi alţii, am zâmbit puţin răutăcios, când a început să cânte m-a amuţit. Cât de des suntem dispuşi să fim superficiali, cât de rar judecăm uitând că avem şi inimă. Mi-a dat o lecţie fata asta şi-n cinstea ei, de acum, o să spun şi eu uneori, în diverse contexte, «MĂ SPECIFICĂ»! Emoţionant!“, a fost mesajul jurnalistei Cristina Topescu

Leon spunea...

Poate aveti timp sa va uitati si pe proiectul de lege Pl-x nr.26/09.02.2019, bugetul de stat pe anul 2019, in special la Anexa nr.3/18- Ministerul Apararii Nationale, din care am retinut:
- o crestere cu 2,88% fata de anul 2018, la capitolul ASISTENTA SOCIALA, care cuprinde in mare parte PENSIILE MILITARE, in anul 2018 avand un buget de 3,526 miliarde lei iar pentru anul 2019 un buget de 3,577 miliarde lei; in mod sigur in acest procent este cuprinsa si indexarea de 1,3%, iar diferenta de 1,58% acopera putinele pensii majorate in urma actualizaii cu 15% a SF cf.L.152/2017 si pensiile ceva mai mari deschise in acest an.
-o intentie de crestere cu 11,7% in anul 2020( alegeri locale si parlamentare..!) fata de anul 2019, la nivelul de 3,997 miliarde lei, care va cuprinde indexarea de 4,6% si ramane loc si de majorari de pensii militare de peste 5%..!
-urmatorii ani, 2021 si 2022, au planificate cresteri putin peste 2%.
Cheltuielile salariale in anul 2018 au fost mai mari cu 42,8% fata de anul 2017, iar in anul 2019 vor avea o crestere de 30% fata de anul trecut, de la 3,981 miliarde lei la 5,190 miliarde lei in 2019.
Cheltuielile cu norma de hrana vor fi mai mari cu 2,93%, iar pentru echipament o scadere cu 4,47%
Castigul salarial mediu brut pe tara va fi de 5163 lei, iar ajutorul de deces tot 5163 lei.

Leo spunea...

Nu trebuie uitat , ca lumina cu acest aspect de Solda de functie de 1450 + 15%=1667,5 , a aprins-o amabilul imediat ce s-a dat OUG 56. Eu am convingerea ca toate dosarele in numar de 5 s-au inspirat de la ce povestea amabilul începând cu august 2017. Si inca cate or mai fi pe conducta. Inca vreo 4 in plus , le stiu si eu.

CEZAR spunea...

Cu riscul de a supara ..si pe cine nu vreau !
Mare mizerie ..si pe care se pare ca o invartiti cu atata ,,voluptate !!
Asa trebuie sa actioneze o lege a pensionarilor si mai ALES LA ARMATA ..?
Hai sa dam in judecata ca poate ..mai scot ..doi lei , pe care atentie ,,,NUMAI EU SA-I PRIMESC..cel care- poate ca am beneficiat de un culoar favorabil similar protocoalelor..adica o nevasta jude ..sau o amanta ..sau o manaraie ceva in justitie si am reusit sa mulg ceva in plus..
NIMENI NU VORBESTE DE "ERGA OMNES"...probabil habar nu aveti ce insemneaza..
Dar inca odata intreb..ASTA-I CALEA...
Ce face unul ..si nu sunt putini ..care s-au retras in varf de munte..sau ii batran bolnav...sau nu stie....??
NIMENI NU VORBESTE DE O LEGE NOUA SI CLARA FARA LOC DE INTORS...
ASA CA A LU OLGUTA..
JENA SI MULTA GREATA...!!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Leonard, toate procesele castigate, pana acum, cat si cele ce se vor castiga, sunt pornite de la Onorabilul Huhurez, dar unul nu vine sa-i sarute mana drepata ca le-au deschis ochii si creierele, sau aici sa recunoasca faptul ca materialele prezentate i-au luminat si i-au determinat sa procedeze initiative in instante! Daca am sa castig, am sa-i scriu in privat sa ma intanlesc cu domnia sa sca a-i sarut mana drepata, pentru ca asa este politicos si normal s-o faci cu salvatorul tau initial, cat si cu cei care, pe mail, te-au perfectionat pe instrumentele procedurale, asa cum ai fost dadaca si profesor dumneata cu noi, Leonard! Dumnezeu sa va ajute cu sanatate, viata luuunga si fericire! Pana acum, totul merge uns, iar pe 20 luna asta am procesul prealabil, unde maciuca mea mare si grea, procedurala cu noi notificari e ridicata sus sa cada greu... Vai de capul aluia care se contreaza cu mine pe proceduri, ca n-are scapare la ce riposta procedurala are maciuca mea! Eu am mereu un as greu in maneca, ei s-au inecat in mocirla procedurilor de calcul secretizate, falsificate mafiot si ilegal, neconstitutional si pline de scandal, pe care nolens-volens musai trebuie sa le aduca instantei s-o convinga ca asa vrea scula mea cu penita! Orice ar prezinta, sa nu uite ca o face pe raspundere penala sub juramant, si eu cer reverificari la sange si cu DNA, CSM, etc!

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
La primul caz câștigat definitiv în instanță ar trebui sa se execute actualizarea de îndată!
Nu este normal că 70000 de pensionari sa dea instituțiile SNAOPSN în judecată!
Plus masuri împotriva celor care au acționat greșit! Kiar dacă a fost la ordin/cerința politică!

Iulian Mareș spunea...

Corneliunsson,
Ești bizantin!
Și dacă o să pierzi în instanță?.... îi rupi mâna? 😂😈

ifrim spunea...

Cornelius Flavius nu te entuziasma prea tare deoarece procesele dureaza mult iar cei de la MF&DFC cand ajung la concluzia ca nu se mai incadreaza in plaja bugetara pentru pensii in 24h dau o OUG ca OMM(rabdarea magarului)ramane doar la nivel de diploma si placheta fara valoare pecuniara si ne readuc la realitatea ca ani de zile de procese cu consum psihic si resurse au fost in zadar.Fara sprijinul politicului suntem fii ploii,intreaba-l pe Oprica daca ne ajuta sa mergem sigur pe mana lui!

reddog spunea...

@Leonard
Amabilu' zis si huhurezul trompeta, pe langa opiniile pertinente privind pensiile militare, e genul fanatizat, ii plac social democratii miliardari cu clante Swarovski. :)
Ceva gen PSD o Muerte! 😁

Leo spunea...

@Flavius,
Este chiar Procesul cel "serios".
Cel "prealabil" , a fost cam demultisor si a fost ceva "de incalzire".
Nu stiu cum il vei intalni pe amabil, ca din cate am auzit despre el, este mai mult o institutie platonica de iluminare.
TOATE PANZELE SUS !

Huhu Rezea spunea...

@Flavius Lasă pupăturile de mâini! La dendea dai frumușel o ladă de bere din Bremen.

Precis vei câștiga contestația la actualizare pe -cererea de soldă de funcție, indiferent care, chiar și în cuantum compus, actualizată la 1450 lei plus 15% și - pe cererea de adaugare a indexarii cu 5% în 2016 la actualizarea din 30 07 2017, dar atenție, 5% la cuantumul recalculat, din decizia de recalculare, nu la cuantumul în plată din anul 2016.. Cu această ultimă cerere îî laşi fără piuit pe pădurenii lui Andriţoiu.

avianyc spunea...

@ Corneliu
Fă-ți mutatia la Cluj ,gaseste comisarul, tu scrie "cuvantul inainte" iar comisarul contesttatia.
Identifici calea spre completul castigator si depui documentele.

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Liviu PO spunea...

"Reconstructie salariala" poate fi pana pe 25 martie 2012,dupa aceasta data este "ciudatenie salariala",caci cum altfel poate fi numita procedura de plata a slujbasilor din aparare,ordine publica si siguranta nationala cu VRS 197.3387 lei dupa data de respingere a OG nr.8/2008 prin legea nr.49/2012?
Ciudatenii de genul celor din ordonantele fluviu de dupa 25 martie 2012 prin care suntem anuntati ca VRS egala cu 600 de lei nu se aplica in anul x,y,z...frizeaza bunul simt...Daca vrs de 197.3387 lei este respinsa ,iar vrs de 600 de lei nu se aplica,atunci cum se face ca totusi soldele,respectiv baza de calcul pentru determinarea pensiilor se face prin aplicarea unui act normativ respins?
Legea nr.284/2010 a fost o lege buna,mult mai buna decat actuala 153.Ceea ce ar fi trebuit sa faca actualii guvernanti era sa o aplice.PUNCTUM

Patrascioiu spunea...

Cezar@Dacă nu mă înșeală memoria ai și militezi pentru pensie pe contributivitate.Vezi sa nu-ți dai cu stângul în dreptul.Mai Bine străjuite sa ai o pensie cu un similar al tău pensionat după 2010.

Iulian Mareș spunea...

Corneliunsson,
Îl ai ca avocat pe Găbiță? El era confirmat în arma justiție! Acum înțeleg avântul tău, dar este bine sa tii și ceva post și să dai acatiste ..., ridică moralul!reddog spunea...

Gabriel Oprea, general **** al Armatei Romane cu gradele la vedere.
"Eu stiu ce inseamna munca de teren"

Este ca suntem o tara vesela? 😁😂

http://mobile.hotnews.ro/stire/22965540

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ S-a facut cu lada, onorabile! Parol d'honnore! Multumesc pentru sfat! @Leonard, lumineaza-ma Maria Ta, in privat, cu ce a zis Onorabilul, ca s-o bagam pana la prasele! @ Tizule, Ifrim, am jurat pe viata mea ca Generalul Oprea e jurat la radul domniei sale sa faca cea mai mare si mai buna dreptate, doar suntem gasca cea mai intima intrunita, cu cei mai apropiati pentru bataliile cele mari ce le vom duce mediatic! Abia ce am venit de la Bucuresti, proaspat instruit si informat! Sunt deja pe baricade cu toate armele intrunite! Am sustinere grosiera, in crestere! Gestapovistii, ingroziti, baga nasoale cu postacii, dar ii vom pune la pamant cat de curand! Ne sustin acum si civilii, pe unde se duce Generalul sunt salile arhipline in teritoriu! Mai ales cu esecul manifestatiilor in fata unei cladiri goale, ca guvernantii le-au tras clapa si au mutat summit-ul in alta cladire, iar astia auzind asta s-au infuriat rau de tot! Se distribuie pe tot fb adeziuni de inscrieri la UNPR, in cateva zile s-au inscris 50.000 oameni! Se discuta acum alianta cu Ponta sa creasca numeric si sa nu mai dea nici o sasa PSD sa mai faca ce vor cu pensiile in urmatoarea guvernare, dar nu-i exclus, daca repara pensiile, Generalul sa ia o hotarare avantajoasa, caci acum aliantele sunt incerte si se tatoneaza, si cred ca se fac si declaratii care sa verifice reactiile electoratului la asa ceva! Important este ca Generalul Oprea a declarat ferm ca UNPR sa fie exclusiv pe osatura militara si politie, si pentru militari si politisti!

Huhu Rezea spunea...

!Liviu
Vrei, nu vrei, înţelegi sau nu, reconstrucţia soldelor lunare pe baza elementelor salariale de la 31 12 2009 se prelungeşte până în anul 2022, când se intră total pe coeficienţii de referinţă corespunzători gradaţiei ZERO din Legea 153/2017.Abrogarea ordonanţei 8/2008 în anul 2012 nu are efectele pe care le bănuieşti, pentru că parte din dispoziţiile ei au fost preluate de alte acte normative emise până în anul 2012, între ele numărându-se OUG nr. 1/2010 şi L 285/2010

avianyc spunea...

Atâta timp cât;
-politistii locali beneficiaza de ”salarizare autonomă” + norma de hrana+tichete de vacantă+ norma de echipament.
-politia natională si militarii a fost asezata la periferia grilei de salarizare + norma de hrana(la insistente mentinută pe legea Cuza) - ticete de vacantă (la insistentele liderului sindical politisti)
iti mai vine să spui cuiva că ai fost cândva col.

Leon spunea...

La A3, consilierul dnei Dancila, Darius Valcov, sustine ca dupa finalizarea legiferarii pensiilor civile, va urma Codul muncii, legea Dialogului social si reglementari privind Pensiile Speciale...!

Unknown spunea...

Cornelius, Anita sunt, fost prieten pe facebook.Te rog suna-ma la 0745765007.
Multumesc!

Cezar spunea...

Va dati seama...ce bune sunt ceaiurile de buruieni
Mai ieri...Corneliunsson..nu putea coborî din bloc..pana la parter fără carje si cu tot nomenclatorul de boli in carca

Cezar spunea...

....
Acum însă aleargă ca un țap pana la Bucuresti🤣😂🤣😂🤣😂😎
Nici macar onorabilă domniță nu mai face atacuri de panica..etc..etc.Medicina naturistă face minuni...😂🤣😂🤣

Liviu PO spunea...

@Huhu
OUG nr.1/2010 a fost respinsa prin legea nr.30/2012 inainte cu doua zile de OG nr.8/2008,aparand in MOf. nr.62 din 20 martie 2012...

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
Păcătosule! Viață boemă, papugiu vero-vero! Viață tristă de artist... așteaptă puțin, până la alegeri, că nici în marja de eroare nu intră, sub 1%! Unora le place sa fie perdanți! Oare, Vreme ce mai face?

Iulian Mareș spunea...

Care va sa zica alesii neamului se sacrifica pentru saaraci! ASA, DA!!!!!

Șefi fără studii superioare

Urmează apoi categoria funcțiilor de conducere pentru care se ia în calcul și vechimea și pentru care sunt solicitate studii superioare. De exemplu, salariul de bază al unui director poate varia între 10.289 și 13.717 lei. În consecință variază și sporul de condiții vătămătoare între 1.544 și 2.058 lei.

Citește și: Senatorii, ”mână spartă” pe banii contribuabililor

A treia categorie este cea a funcțiilor de execuție, în care condiția nivelului de studii variază. Consilierii parlamentari sunt cei mai bine plătiți, în intervalul 6.575-10.062 lei. Șef de cabinet sau referent parlamentar poți să ajungi chiar și cu studii medii, însă salariile sunt consistente, putând ajunge la 4.584 de lei plus un sporul de ”vătămături” de până la 688 de lei. Șoferii senatorilor, deși nu au condiția unei diplome de bacalaureat, au salarii mai consistente decât muncitorii care au o calificare și al căror salariu oscilează între 2.654 și 3.692 de lei, la care se adaugă sporul între 399 și 544 de lei.

Parlamentarii dau la săraci ca să primească ei mai mult

Indemnizațiile parlamentarilor se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie care se înmulțește cu anumiți coeficienți, după funcția pe care fiecare senator o are. Astfel, dacă o majorare a salariului minim îi aduce câteva zeci de lei în plus lui Gheorghe sau lui Vasile, parlamentarii primesc mult mai mult.

De exemplu, indemnizația brută a președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost în 2018 de 21.850 de lei, rezultată din înmulțirea salariului minim de 1.900 de lei cu coeficientul de 11,5, fixat prin lege. Pentru un senator obișnuit, coeficientul este de 9,00, iar indemnizația rezultată este de 17.100 de lei. Numai că de la 1 ianuarie, salariul minim a crescut la 2.080 de lei, iar parlamentarii au avut mai multe motive să se bucure decât muncitorul de rând care se chinuie să pună o pâine pe masa familiei. La acest cuantum, indemnizația brută a președintelui Senatului a ajuns la 23.920 de lei, iar a unui senator fără funcție de conducere la 18.720 de lei.

CEZAR spunea...

m-Ale ,
Ce chitra esti ! Mi-ai luat replica din varful..p..p..p..pixului(..rar al drakului..:D)
Pe de alta parte iti dai seama ce disperat..trebuie sa fie Instelatul...de si-a luat ca facator de imagine un ..majur !!!??
Nici macar Pricina..nu prea mai presteaza pe la tembeliziuni ..cu batistuta lui la gat ..off..off..nebunaticul....
Care 1%..ca eu nu-l vad decat la "..Alte partide"..care toate au vreo 1,5%..
E bine ca avem o sansa...
Atata timp cat lupta Generalul facator de ..doctorate si majurul..cu huila in cap ...succesuri garantate ...
Nu-i un pamflet ..realitatea nuda...hi..hi..hi..

Iulian Mareș spunea...

Cezar,
Unii se bat pt că partidului i se atribuie bani de la buget!
Uite...își mai zic ceva...la europarlamentare PNL va sari binișor de 10%, dar nu va depăși 13, hai 14%!
Să vezi atunci cum Sica-Mandolina va canta la flaut cu gușă, un fel de cimpoi național! Că tot sarea și răgea el ca animalul "Muie PSD!" (Expresia este o opinie politică marca KWI)

Liviu PO spunea...

Se pare ca usor, usor ne putem da seama de ce am ramas fara industrie,de ce am ramas fara agricultura,fara paduri ,fara resurse minerale,fara flota,fara cinci milioane de locuitori:
PENTRU CA IN ACEASTA TARA ,MORI CU DREPTATEA IN MANA.TOATE STRUCTURILE STATULUI SUNT PENETRATE DE INDIVIZI CARE NU MAI REPREZINTA INTERESELE POPORULUI ROMAN.
DE UNDE AU RASARIT ACESTI INDIVIZI?DIN CE COLTURI UITATE DE UNIVERS?MAI CA-MI VINE SA-I DAU DREPTATE LUI LORIN FORTUNA CU REPTILIENII LUI CU TOT!!!

Huhu Rezea spunea...

@Liviu
Deocamdată, trebuie să acceptăm soluţia că doar solda de funcţie corespunzătoare gradației Zero, fără alte adausuri, din anul 2022, nu poate fi mai mică decât salariul minim garantat.

Până atunci, e mare lucru dacă instanţele vor obliga Casele să aplice salariul minim la cei care au cuantumul compus al soldei de funcţie mai mic decât salariul minim garantat.In această situație pot fi doar subofițeri, agenți de poliție și soldați, gradați profesioniști.

Ein Stein spunea...

@Huhurez
E bine daca obligativitatea salariului minim nu se aplica doar la aia pe care i-ai amintit. :)

Huhu Rezea spunea...

"ein Stein
Obligativitatea este pentru toate soldele/salariile de funcţie în cuantum compus, dar numai cei pe care i-am amintit ar putea avea solda de funcţie în cuantum compus mai mică decât salariul minim garantat, aşa cum este cazul lui Ifrim Corneliu

Patrascioiu spunea...

Multe lucruri în bine s-ar schimba dacă guvernul și majoritatea parlamentara ar vrea.Observ ca unii pe aici se preda necondiționat. Automultumirea e periculoasa .

Liviu PO spunea...

Repet si tot repet.In momentul in care iei de buna structura soldei/salariului din legea nr.330/2009 ,ar fi trebuit sa iei de buna si VALOAREA DE REFERINTA SECTORIALA din aceasta lege,respectiv 705 lei.Daca iei numai structura ca elemente si o combini cu vrs de 197.3387, dupa 25 martie 2012 EFECTUEZI cu brio o LEX TERTIA,fapt interzis de CCR!!!
Ma intreb si intreb:Cum se face ca niste judecatori de curte de apel,care in mod teoretic ar trebui sa stie sa aplice legea mai abitir decat cei de la tribunale dau solutii pe banda rulanta de admitere a recursurilor paratilor din sistemul OPSNA?
Vom afla peste ani si ani ca au actionat la comanda,desfiintand practic niste motivari normale,omenesti si de interpretare corecta a legilor?Mai ca-mi vine sa cred ca au ascultat in corpore de circulara lui TUDOREL...

brenda spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@Liviu
Esti în eroare grava cu lex terția.
Nu instanțele au preluat prevederile din L 330/2009 referitoarela structura soldei de funcție ci chiar legile care au suspendat aplicarea acelei legi. Instanțele aplică legile care au suspendat aplicarea legilor 330/2009 și 284/2010/
Nu mă așteptam din partea d-tale să nu înțelegi că circulara lui Toader se adresa instituțiilor judiciare în calitatea lor de parți în procesele cu proprii angajați și nu instanșelor de judecată. Procurorii, judecatorii, grefierii au introdus acțiuni cu pretenții in instanțe și numeni nu apăra interesele statului în acele procese. Nici măcar să introducă întâmpinări sau să formuleze cai de atac.
Numai naivii au înghițit acel fake news.

BONIFATIE spunea...


Iar la obiect...
Curțile ne cam rad cu salariul minim dar e bine că ne dau speranțe cu 9%.
Chiar dacă este definitivă și am pierdut pe fond, conform minutei, aștept decizia pentru a vedea motivarea care să ne lămurească mai pe îndelete. Adică o să fie, în mos sigur, în rezonanță cu considerațiile d-lui Huhu.

Pe lângă obiect...
Circulara „lui Toader” a mai „circulat” pe aici. Mai dați-o peste vreo lună din nou, poate ne lămurim cu toții.
Acum să nu fim răi, poate unii n-au buchist-o (citit-o) prima dată. Se mai întâmplă. E clar că T.T. le-a cam arătat obrazul consilierilor juridici care, fiind și ei interesați, nici măcar formal nu au găsit de cuviință să apere instituția cu o întâmpinare, că pe persoană fizică au strâns rândurile.
Ai noștri, ca brazii, sunt corecți pentru că își fac datoria profesională de a apăra persoana juridică, care îi plătește binișor, cu mult sârg și răutate prin întâmpinări, note scrise, concluzii scrise și orale. Tot tacâmul și ceva pe deasupra.
Când iau exemplul negativ al M.J.?
Noapte bună tuturor!