Un produs Blogger.

miercuri, mai 08, 2019

Sentință a Tribunalului București privind calculul pensiei suplimentare

23 comments
Notă,
Tribunalul Bucureşti a găsit o breşă interesantă in redactarea aricolului 108 din L 223/2015, modificat prin OUG nr. 57/2015, pentru a ocoli plafonul de 85%, instituit prin art. 30, modificat de aceeaşi ordonanţă. Pentru că iniţiatorii ordonanţei 57 nu au specificat un element de raportare a procentelor de 3,6, 9%, cum ar fi cuantumul pensiei, ca în cazul sporului pentru OMM, Tribunalul a decis că legiuitorul a dorit sporirea bazei de calcul cu procentele pentru pensia suplimentară, înainte de aplicarea plafonului de 85% pentru stabilirea cuantumului pensiei militare.DOSAR NR. XXXXXXXXXXXX
R O M Â N I A
TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A VIII-A
CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 743

ȘEDINȚA PUBLICĂ D__ DATA DE 11.02.2019
TRIBUNALUL CONSTITUIT  D__:
PREȘEDINTE: C______ F______ I______
ASISTENT JUDICIAR: M____ N______
ASISTENT JUDICIA R: L____ M______
GREFIER: B_____ ALIN-G_______

Pe rol se află pronunțarea asupra contestației formulate de contestatorul N_____ V_____ , în contradictoriu cu intimații M_________ A_________ I______, C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ INT ERNE și I____________ G______ AL POLIȚIEI R_____ .
Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică d__ data de 16.01.2019, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea data, parte integrantă d__ prezenta, când Tribunalul, având nev oie de timp pentru a delibera, în conformitate cu art. 396 Cod procedură civilă, a amânat pronunțarea  pentru  data de 28.01.2019, iar apoi pentru data de 11.02.2019, când a hotărât următoarele:

T R I B U N A L U L ,

D eliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată inițial pe rolul Tribunalului București - Secția a II-a C_________ Administrativ și Fiscal,  la data de 22.01.2018 sub nr. 1942 /3/2018, declinată ulterior la Secția a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale a Tribunalului București unde a fost reînregistrată sub nr. unic XXXXXXXXXXXX, contestatorul N_____ V_____, în contradictoriu cu intimații M_________ A_________ I______ (în continuare M.A.I.) și C______ DE CONTESTAȚII P_____ D__ C_____ M.A.I, a solicitat:
- obligarea M___________ A_________ I______ - C______ de Contestații P_____ să emită actul de soluționare a contestației nr. 5241 l/SRP/27.11.2017;
- obligarea M___________ A_________ I______ - C______ de Contestații P_____ să comunice hotărârea prin care a soluționat a contestația nr. 5241 l/SRP/27.11.2017;
- obligarea intimaților în solidar la plata către contestator a sumei de 200 lei /zi, reprezentând penalității de întârziere în soluționarea și comunicarea unui răspuns la contestație, începând cu data de 16.01.2017 și până la comunicarea răspunsului la contestație.
În motivare, după ce descrie contextul în care a solicitat înscrierea la pensie de serviciu, precum și demersurile administrative întreprinse pentru stabilirea corectă a pensiei care i se cuvine, contestatorul susține că, C______ de Contestații d__ cadrul M___________ A_________ I______ nu i-a soluționat în termen contestația administrativă formulată împotriva Deciziei nr. xxxxxx/02.11.2017, acesta fiind motivul promovării prezentei acțiuni.
În drept, contestatorul și-a întemeiat cererea pe dispozițiile a rt. 15 și art. 20 d__ Constituția României raportat la Protocolul nr. 1 adițional la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a libertăților fundamentale, art.  1 alin. 3, art.  11, art. 21 și art. 47, alin. 1 d__ Constituția României, art. 1 alin 1, art. 7, art.  8, alin. 1 și art. 10, alin. 1 d__ Legea 544/2004, Legea nr 53/2003 codul muncii, art. 148 d__ C__, pct. 7, cap. II, d__ Anexa la H.G. nr. 1822/28.10.2004 și Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
În susținerea acțiunii sale, contestatorul a depus la dosar înscrisuri.

Legal citat, la data de 28.02.2018 intimatul M_________ A_________ I______ a formulat întâmpinare prin care, r aportat la obiectul cererii, a solicitat să se constate că prezenta acțiune a rămas fără obiect deoarece C______ de contestații a soluționat contestația formulată de contestator împotriva deciziei de pensionare, fiind emisă în acest sens Hotărârea nr. xxxxx/11 ianuarie 2018.
Întâmpinarea este motivată în drept pe prevederile menționate în cuprinsul acesteia.
În susținerea apărării sale, intimatul a depus la dosar înscrisuri.

La data de 20.03.2018, contestatorul a depus răspuns – f 36 și urm. la întâmpinarea formulată de intimatul M_________ A_________ I______ prin care a solicitat respingerea apărărilor intimatului ca neîntemeiate.

La data de 20.04.2018 contestatorul N_____ V_____ a depus o cerere modificatoare – f 44 și urm. prin care a lărgit atât cadrul procesual pasiv, chemând în judecată și C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______, cât și obiectul prin formularea de noi capete de cerere și anume:
- anularea parțială a Deciziei de pensie nr. xxxxxx/02.11.2017 și a buletinului de calcul ca fiind netemeinice, nelegale, abuzive și discriminatorii.
- obligarea Casei de P_____ S_________ a M.A.I. să-i achite drepturile de pensie începând cu data de 01.06.2017, dată la care se deschid drepturile de pensie;
- anularea Hotărârii nr. xxxxx/11.01.2017 a Comisiei de Contestații,
- obligarea Casei de P_____ S_________ a M.A.I. să emită o nouă Decizie de pensionare prin care la stabilirea cuantumului pensiei :
 Pentru perioada 15.10.xxxxxxxxxxxxxxx80 și 03.05.xxxxxxxxxxxxxxx84 să fie luată în calcul la stabilirea condițiilor/grupa de muncă Adeverința nr. 1300/144/05.04.2007 și Adeverința nr. 62/05.04.2012 emise GRIRO S.A., care atestă că în perioada precizată în cele două adeverințe a fost încadrat în grupa a II-a de muncă în proporție de 1 00 %;
 pentru perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxxxx10 și 19.02.xxxxxxxxxxxxxxx10 să se recunoască faptul că a lucrat în condiții speciale de muncă, având în vedere că și în această perioadă a desfășurat activități și a îndeplinit atribuții de executare, organizare , coordonare si control în calitate de lucrător desemnat cu securitatea și sănătatea în muncă, cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și responsabil cu protecția mediului;
 îndreptarea erorii materiale d__ Decizia de pensie nr. xxxxxx/02.11.2017, cu privire la perioada 25.06.xxxxxxxxxxxxxxx99, perioadă în care nu și-a schimbat calitatea de militar,
 calcularea cuantumului pensiei suplimentare separat de pensia militară, calculată în baza Legii nr. 223/2015 prin neintroducerea acesteia în procentul bazei de calcul, precum și acordarea cuantumului pensiei suplimentare ca drept individual legal dobândit pe baza de contribuție individuală în acest sens.
Cererea adițională este motivată în drept pe dispozițiile Legii nr. 554/2004, Leg ea nr. 223/2015, Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat și pensia suplimentară și CAP. 7 d__ Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat,
În susținerea acestei cereri, contestatorul a depus la dosar înscrisuri.

La data de 22.05.2018, intimații au depus întâmpinare la cererea adițională – f 65 și urm. prin care:
- au invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a Comisiei de Contestații d__ cadrul M___________ A_________ I______ deoarece stabilirea și plata drepturilor de pensie reprezintă atributul exclusiv al caselor de p_____ sectoriale, iar
pe fond au solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată.
În motivare, cu privire la fondul cauzei, analizând punctul criticile de nelegalitate invocate de contestator intimații susțin în esență că:
- algoritmul de calcul prin care a fost stabilită pensie respectă integral prevederile legii nr. 223/2015, fiind luat în calcul și suma corespunză toare privind semnul onorific „ În serviciu patriei”,
- a fost avută în vedere perioada aleasă de contestator, precum și baza de calcul d__ această perioadă așa cum a fost comunicată de fostul angajator,
- procentul aplicat a fost calculat conform prevederilor legale,
- procentul final aplicat cuprinde și procentul de 9% pentru pensia suplimentară,
- cu referire la adeverința nr. 62/05.04.2012 eliberată de GRIRO SA, se arată că nu a fost valorificată deoarece nu a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale (CNP, dată naștere etc.).
Întâmpinarea este motivată în drept pe prevederile invocate în cuprins ul acesteia.

La data de 17.07.2018 – f 7 ds. TMB – S8 contestatorul a formulat o cerere de sesizare a Curții Constituționale pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a prev. art. 30 și art. 108 d__ Legea nr. 223/2015 prin raportare la prev. art.  16, art. 41 alin. 2 și art. 46 alin. 1 și art. 47 d__ Constituția României și art. 1 d__ Protocolul 1 la C.E.D.O.
Cererea este motivată în fapt și în drept.

La termenul d__ data de 19.07.2018 – f 18-19 ds. TMB – S8 instanța a pus în discuție și s-a pronunțat cu privire la excepțiile lipsei calității procesuale pasive a intimaților în sensul că le-a respins.

Legal citată, la data de 27.08.2018 intimata C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______ a d epus întâmpinare (f 21 și urm. d s. T MB – S8) prin care:
- a invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive cu privire la datele culse pentru stabilirea pensiei deoarece acestea sunt furnizate de unitatea angajatoare , iar
pe fond a solicitat respingerea acțiuni ca neîntemeiată.
În motivare, cu privire la fondul cauzei, intimata susține în esență că:
- baza de calcul care a stat la baza stabilirii drepturilor de pensie ale contestatorului a fost stabilită de structura financiar-contabilă a unității angajatoare,
- datele au fost culese cor ect d__ cele furnizate de fostul angajator,
- sporul aplicat contestatorului este corect calculat prin raportare la prevederile legii nr. 223/2015,
- aplicarea plafonării de 85% s-a făcut după compararea procentului obținut de parte prin aplicarea tutror majorărilor prevăzute de lege inclusiv a celei de la art. 108 astfel că niciunul d__ elementele cu care a fost majorat procentul pensiei nu este înlăturat prin plafonare, ci doar se stabilește la nivelul maxim al pensiei recalculate, aceste elemente își pierd individualitatea atunci când concură la procentul total de 96% astfel că partea nu a fost deposedată de niciun drept, acela plafonat,
- interdicția de la art. 30 d__ legea nr. 223/2015 are caracter g______,
- legiuitorul nu distinge în cuprinsul art. 108 vreo ordine de acordare a sporului pentru vechimea pensiei suplimentare astfel că nu se poate ajunge la înlăturarea interdicției de la art. 30,
- aplicarea separată a sporului pentru contribuția la pensia suplimentară ar însemna valorificarea acestuia de două ori, înainte și după plafonare,
- referitor la adeverințele nr. 1300/05.04.2007 și nr. 62/05.04.2012 eliberate de GRIRO SA, intimate susține că nu au fost valorificate deoarece nu au fost întocmite conform prevederilor legale.
În continuare, intimata își prezintă și punctul de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate invocată în cauză.
Întâmpinare este motivate în drept pe prevederile art. 205 alin. 2 d__ NCPC și art. 28 alin. 10 d__ Legea nr. 223/2015 .
În susținerea poziției sale procesuale, int imate a depus la dosar înscrisuri.

La data de 13.09.2018 contestatorul a depus răspuns (f 119 și urm. d s. TMB – S8) la această ultimă întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor intimatei ca neîntemeiate.
La termenul d__ data de 10.10.2018 (f 125 ds. TMB – S8), instanța a invocat d__ oficiu excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei C___ de P_____ S_________ a M.A.I. cu privire la petitul privind constatarea dreptului contestatorului de a fi încadrat în condiții speciale de muncă într-o anumită perioadă, excepție pe care a unit-o cu fondul.

Prin încheierea d__ data de 19.10.2018 , completul investit cu soluționarea cauzei cu nr. u nic xxxxx/3/2018 de pe rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale a admis excepția de conexitate și a conexat respectivul dosar la cauza de mai sus.
Prin contestația înregistrată la data de 17.07.2018 care face obiectul cauzei cu nr. xxxxx/3/2018, contestatorul N_____ V_____, în contradictoriu cu intimații MAI și C___ de P_____ S_________ a MAI a solicitat:
- anularea Hotărârii nr. xxxxx/03.07.2018 emisă de C______ de Contestații,
- anularea parțială a Deciziei nr. xxxxxx/19.04.2018 și a buletinului de calcul aferent,
- obligarea intimatei C___ de P_____ S_________ a MAI la emiterea unei noi decizii de  pensie prin care să-i achite drepturile de pensie începând cu data de 01.06.2017, data la care i s-a deschis dreptul de pensie,
- obligarea intimatei C___ de P_____ S_________ a MAI să emită o nouă Decizie de pensie prin care să i se calculeze și să i se achite pensia suplimentară, separat de pensia militară.
În motivare, după ce redă dispozițiile legale pe care le consideră incidente în cauză, partea dezvoltă aceleași motive de nelegalitate ale modului în care i-a fost calculată pensia ca și în cauza cu nr. XXXXXXXXXXX.
Contestația este motivată în drept pe prevederile legale menționate în cuprinsul acesteia.
În susținerea acestei contestații, partea a depus la dosar înscrisuri.

Legal citată, la data de 27.08.2018 intimata C___ de P_____ S_________ a MAI a depus întâmpinare (f 24 și urm.) prin care:
- a invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive , iar
pe fond a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.
Întâmpinarea este motivată în fapt și în drept similar celei formulate în cauză cu nr. unic XXXXXXXXXXX.
În susținerea apărării sale, intimata a depus la dosar înscrisuri d__ dosarul de pensie al contestatorului.

Legal citat, la data de 29.08.2018 intimatul MAI  a depus întâmpinare (f 125 și urm.) prin care:
- a invocat excepția conexității cu cauza cu nr. unic XXXXXXXXXXX,
- a invocat excepția lipsei calității sale procesuale cu privire la petitul prin care se solicit anularea Deciziei nr. xxxxxx/19.04.2018, iar
pe fond a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.
Întâmpinarea este motivată în fapt și în drept similar celei formulate în cauză cu nr. unic XXXXXXXXXXX.
În susținerea apărării sale, intimatul a depus la dosar înscrisuri d__ dosarul de pensie al contestatorului.

La data de 10.09.2018 contestatorul a depus o cerere adițională (f 146 și urm.) prin care a lărgit atât cadrul processual pasiv prin chemare în judecată a fostului angajator I____________ G______ AL POLIȚIEI R_____, cât și obiectul deoarece a solicitat în plus:
- obligarea acestui intimat să modifice Fișa de pensie nr. xxxxxx/25.08.2017 în sensul să se stabilească pentru perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx10 faptul că a lucrat în condiții special e conform pct. II alin. 7 d__ Anexa la HG nr. 1822/2004,
- obligarea intimatei C___ de P_____ S_________ a MAI să modifice Decizia nr. xxxxxx/19.04.2018 și buletinul de calcul aferent în sensul să stabilească pentru perioadele 15.10.xxxxxxxxxxxxx80 și 03.05.xxxxxxxxxxxxx74 că a lucrat în condiții de muncă deosebite,
- în subsidiar, obligarea intimaților să modifice Fișa de pensie nr. xxxxxx/25.08.2017, a Deciziei nr. xxxxxx/02.11.2017 și a Deciziei nr. xxxxxx/19.04.2018 în sensul suplimentării perioadei de vechime de serviciu cu perioada 01.06-09.06.2017.
În motivare, cu privire la grupa de muncă în care a fost încadrat în perioadele 15.10.xxxxxxxxxxxxx80 și 03.05.xxxxxxxxxxxxx74, contestatorul susține că este atestată prin Adeverințele nr. 1300/144/05.04.2007 și nr. 62/05.04.2012 eliberate de GRIRO SA care au fost respinse nejustificat de la valorificare.
În perioadele 01.11.xxxxxxxxxxxxx10 și 19.02.xxxxxxxxxxxxxxx10 contestatorul susține că a desfășurat activități de executare, organizare, coordonare și control în calitate de lucrător desemnat cu securitatea și sănătatea în muncă, cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și responsabil de protecția mediului așa cum rezultă d__ Adeverința nr. xxxxxx/18.06.2012. Această activitate a prestat-o și ulterior, când a fost încadrat în condiții speciale de muncă.
Cu privire la perioada 01.06-09.06.2017, contetatorul susține că a avut calitatea de salariat astfel că i s-a reținut contribuția pentru pensie, astfel că reprezintă stagiu de cotizare ce se impune a fi valorificat.

La data de 10.09.2018 contestatorul a depus răspuns la întâmpinar e (f 148 și urm.) prin care a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată.

Legal citat, la data de 09.10.2018 intimatul I____________ G______ AL POLIȚIEI R_____ a depus întâmpinare (f 157 și urm.) prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.
În motivare, cu privire la încadrarea în condiții speciale de muncă, după ce enumeră actele administrative care au stat la baza acestei încadrări, intimatul susține că partea a fost încadrată astfel printr-un act adiminstrativ – Dispoziția nr. 2367/01.11.2008 - care nu fost contestat, deci care și-a produs efectele juridice.
Cu privire la perioada 01.06-09.06.2017, intimatul susține că a reprezentat termenul de 5 zile de predare a funcției conform art. 64 d__ Anexa VII d__ Legea nr. 284/2010 după încet area raportului de serviciu d__ data de 31.05.2017.
În plus, intimatul apreciază că această problemă de drept a fost definitiv tranșată în cauza cu nr. unic xxxxx/3/2017 de pe rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale în care a fost pronunțată Sentința civilă nr. 462/30.01.2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 3396/06.06.2018 a Curții de Apel București.
Întâmpinarea este motivată în drept pe prevederile menționate în curpinsul acesteia.
În susținerea apărării sale, intimatul a depus la dosar  înscrisuri (f 167 și urm.)

La data de 19.10.2018 intimata C___ de P_____ S_________ a MAI a depus întâmpinare (f 198 și urm.) la cererea adițională prin care a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată.

La data de 22.10.2018 contestatorul a depus răspuns (f 200 și urm.) la întâmpinarea formulată de intimatul I____________ G______ AL POLIȚIEI R_____ prin care a solicitat respingerea apărărior acestuia ca neîntemeiate.

La data de 22.10.2018 (f 4 și urm. Vol. II) contestatorul a invocat excepția de nelegalitate a Dispozițiilor nr. 2367/01.11.2018 și nr. 1403/08.03.2010 prin raportare la prevederile art. 4 d__ legea nr. 554/2004 .

La termenul d__ data de 19.11.2018 (f 128 ds. TMB – S8) în dosarele conexate instanța a pus în discuție cererea contestatorului de sesizare a Curții Constituționale pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a prev. art. 30 și art. 108 d__ Legea nr. 223/2015 prin raportare la prev. art.  16, art. 41 alin. 2 și art. 46 alin. 1 și art. 47 d__ Constituția României și art. 1 d__ Protocolul 1 la C.E.D.O., natura juridică a Dispozițiilor nr. 2367/01.11.2018 – f 169 și nr. 1403/08.03.2010 – f 170 și admisibilitatea excepției de nelegalitate a acestor acte prin raportare la prevederile art. 4 d__ legea nr. 554/2004, asupra cărora s-a pronunțat în sensul că:
- a respins ca inadmisibilă excepția de nelegalitate a Dispozițiilor nr. 2367/01.11.2018 și nr. 1403/08.03.2010 și
- a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a prev. art. 30 și art. 108 d__ Legea nr. 223/2015 prin raportare la prev. art.  16, art. 41 alin. 2 și art. 46 alin. 1 și art. 47 d__ Constituția României și art. 1 d__ Protocolul 1 la C.E.D.O.
La ultimul termen de judecată, instanța a (re)pus în discuție excepțiile invocate care au fost unite cu fondul și fondul cauzei, rămânând în pronunțare asupra acestora.
În cauză au fost administrate ca probe înscrisurile depuse de părți.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța constată următoarele:
Contestatorul este pensionar militar, pensia acestuia fiind stabilită în temeiul art. 64 d__ legea nr. 223/2015 prin Decizia nr. xxxxxx/02.11.2017 – f 51 (contestată în prezenta cauză) la valoarea de 3036 lei, începând cu data de 01.06.2 017.
D__ cuprinsul acesteia decizii și buletinul de calcul aferent – f 52 și urm. reiese că, deși procentul aplicat la baza de calcul prevăzută de lege – media de 2951 lei a soldelor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizată, stabilită în Anexa 1 pentru perioada de 6 luni aleasă de parte (decembrie 2016 – mai 2017) - a fost de 94% prin adăugarea la maximul de 85% prevăzut de lege a procentului de 9% pentru contribuția contestatorului la fondul pentru pensia suplimentară, pensia a fost plafonată la 85% (2951 lei (baza)*0,85 = 2508 lei) la aceasta adăugându-se majorarea pensiei conform art. 11 d__ legea nr. 80/1995 de 376 lei, respectiv pentru Semnul Onorific „În Serviciu Patriei” și cea de 152 lei prevăzută de art. 99 d__ OUG nr. 99/2015 (indexar e 5,25%) rezultând suma de 3036 lei.
S-a avut în vedere că partea are o vechime cumulată de 44 ani, 8 luni și 21 de zile și o vechime în serviciu efectiv realizată de 24 ani, 4 luni și 15 zile.
Drepturile de pensie ale contestatorului au fost stabilite înc epând cu data de 01.06.2017 , deci fără luarea în calcul a perioadei 01-09.06.2017 despre care contestatorul pretinde că reprezintă stagiu de cotizare, iar intimații contestă susținând că reprezintă cele 5 zile de predare a postului prevăzute de  lege, resp ectiv art. art. 64 d__ Anexa VII d__ Legea nr. 284/2010 (a se vedea în acest sens Adresa I.G.P.R. – Direcția Management Resurse Umane d__ data de 07.12.2018 – f 166 ds. TMB).
Prin Adeverința nr. xxxxxx/102/31.07.2017 – f 109 ds. TMB se atestă faptul că actualului pensionar i s-a achitat salariul lunar până la data de 09.06.2017 inclusiv.
Prin Adeverința nr. xxxxxx/CML/29.11.2018 emisă de M_________ A_________ I______ – I.G.P.R . – Direcția financiară – f 152 ds. TMB se atestă faptul că pentru veniturile obținute în perioada 01-09.06.2017 contestatorului i s-au reținut și virat contribuțiile de asigurări sociale și impozitul pe venit, raporturile de serviciu ale acestuia încetând la data de 10.06.2017 cu drept la pensie.
D__ perioada lucrată de contestator s-a reținut că în perioadele 01.11.xxxxxxxxxxxxx10 și 19.02.xxxxxxxxxxxxx10 activitatea acestuia a fost încadrată în condiții deosebite, iar perioadele 01.03.xxxxxxxxxxxxx15 și 06.11.xxxxxxxxxxxxx17 în condiții speciale.
Niciuna dintre părți nu contestă că în respectivele perioade contestatorul a desfășurat aceeași activitate în aceleași condiții.
Astfel, încadrarea diferită a acestuia s-a datorat:
Dispoziției nr. 2367/01.11.2008 – f 169 ds. cnx care prevedea drepturile bănești cuvenite contestatorului la momentul încadrării, inclusiv faptul că activitatea prestată de acesta se încadra permanent în locuri de muncă și activități cu condiții deosebite de muncă,
Dispoziției nr. 1403/08.03.2010 – f 170 ds. cnx care prevedea drepturile bănești cuvenite contestatorului la momentul promovării, inclusiv faptul că activitatea prestată de acesta se încadra permanent în locuri de muncă și activități cu condiții deosebite de muncă,
Dispoziției nr. 2852/21.06.2010 – f 171 ds. cnx care prevedea că începând cu data de 01.03.2010 activitățile desfășurate de contestator se încadrează în condiții de muncă speciale.
Prin Adeverința nr. xxxxxx/21.08.2017 – f 107 ds. TMB se atestă perioadele lucrate de contestator în condiții deosebite, speciale sau normale de muncă.
Nemulțumit de această decizie, partea a contestat-o administrativ la C______ de Contestații d__ cadrul M_________ A_________ I______.
Prin Hotărârea nr. xxxxx/11.01.2018 – f 56 și urm. (contestată în prezenta cauză) C______ de Contestații a respins această contestație ca neîntemeiată.
În motivare, după ce redă modul în care a fost stabilită pensia contestatorului, precum și prevederile legale aplicabile în cauză, se arată că în esență că algoritmul de stabilire a acesteia a respectat prevederile legale, respectiv procentul maxim aplicat la baza calculată pentru perioada de 6 luni selectată de parte, procentul aferent contribuției pentru pensia suplimentară fiind avut în vedere, la fel și sporul pentru Semnul Onorific sus menționat.
Prin Decizia nr. xxxxxx/19.04.2018 – f 16 ds. Cnx. (contes tată în prezenta cauză) intimata C___ de P_____ S_________ a M___________ Afaceri lor I______ a revizuit pensia mi l i tară de stat cuvenită contestatorului la suma de 3467 lei compusă d__ 2864 lei reprezentând pensia militară la care se adaugă suma de 430 lei corespunzătoare semnului onorific și indexarea prevăzută de art. 59 alin. 1 și 5 d__ lege de 173 lei.
D__ buletinul de calcul aferent acestei decizii reies elementele de calcul avute în vedere, care sunt aceleași cu cele d__ decizia de mai sus, cu singura diferență că media  soldelor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizată, este de 3369 lei.
Această revizuire a avut loc în baza Sentinței civile nr. 1731/16.03.2017 , definitivă prin Decizia civilă nr. 3959/11.10.2017 a Curții de Apel București, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale  în cauza cu nr. unic XXXXXXXXXXX care a avut ca obiect cererea pensionarului d__ prezenta cauză, în contradictoriu cu pârâții M_________ A_________ I______ și I____________ G______ AL POLIȚIEI R_____, de obligare a pârâților :
- la salarizarea reclamantului la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare d__ cadrul I.G.P.R. - Agent I, conform art. 2 d__ Legea nr. 285/2010, încep ând cu data de 10.03.2013 și până la data de 08.04.2015;
- la calculul diferenței rezultate și achitarea drepturile salariale conform art. 1 alin. 5 indice 1 d__ Legea nr. 71/2015, în același cuantum al salariului de bază cu cel al salariaților având aceeași funcție în cadrul I.G.P.R. - Agent I, la care au fost incluse, după data de 31.12.2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum și sumele aferente sporurilor (salariu de merit, spor fidelitate 20%) de care au beneficiat înainte de această dată (la aceleași condiții de studii - medii, de vechime - peste 20 ani și activitatea se desfășoară în aceleași condiții - condiții speciale), începând cu data de 09.04.2015 și pe viitor;
- la actualizarea prejudiciului suferit conform indicelui de inflație al prețurilor de consum la momentul plății efective, conform prevederilor art. 1531 - art. 1535 N.C.P.C. și art. 161 alin. 4 d__ Legea nr. 53/2000 - Codul muncii, republicat și renumerotat, în Monitorul Oficial nr. 345 d__ 18 mai 2011, în temeiul art. V d__ Legea 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003;
- la plata dobânzii legale potrivit dispozițiilor art. 1017 alin. 1 și alin. 2 pct. 3 N.C.P.C., calculată cu respectarea dispozițiilor art. 3 d__ O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar - publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607, d__ 30 august 2011, precum și
- la plata cheltuielilor de judecată.
Prin setința civilă sus menționată, menținută în recurs, instanța de fond a admis în parte cererea și a obligat pârâtul IGPR să emită actele prin care să recalculeze salariul de bază și sporurile de care beneficiază reclamantul la nivelul maxim al acestor drepturi salariale acordat în cadrul instituției pentru fiecare funcție, grad, treaptă, clasă și gradație, începând cu data de 9.04.2015, precum și să plătească reclamantului diferențele de drepturi salariale dintre sumele primite și sumele rezultate în urma recalculării, începând cu data de 9.04.2015, actualizate și cu aplicarea dobânzii legale.
A respins în rest cererea.

Nemulțumit de decizia de mai sus , partea a contestat-o administrativ la C______ de Contestații d__ cadrul M_________ A_________ I______.
Prin Hotărârea nr. xxxxx/03.07.2018 – f 10 și urm. ds. cnx. (contestată în prezenta cauză) C______ de Contestații a respins această contestație ca neîntemeiată.
În motivare, după ce prevederile legale aplicabile în cauză, analizând punctual criticile de nelegalitate ale deciziei contestate, se arată că în esență că algoritmul de stabilire a acesteia a respectat prevederile legale, astfel că în mod corect și legal plata pensiei s-a efectuat după data de 10.06.2017, iar datele au fost culese conform actelor întocmite de unitatea angajatoare a contestatorului, fiind valorificate perioadele lucrate în condiții speciale/deosebite de muncă așa cum au fost atestate. Cât privește sporul pentru contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară a fost corect calculat, iar pensia a fost plafonată conform art. 30 d__ lege care nu face distincție.

Analizând cu prioritate excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei C___ de P_____ S_________ a MAI cu privire la petitul privind constatarea dreptului contestatorului de a fi încadrat în condiții speciale de muncă într-o anumită perioadă , apreciază că este întemeiată pentru următoarele considerente:

Tribunalul reține că această excepție a fost invocată în cauza cu nr. unic XXXXXXXXXXXX în care se contestă acte administrative de stabilire a drepturilor de pensie ale contestatorului emise de intimații chemați în cauză.
Excepția a fost invocată de instanță anterior conexării cu cauza cu nr. unic xxxxx/3/2018 în care există un petit expres în acest sens formulat în contradictoriu cu fostul angajator al contestatorului, respectiv intimatul I____________ G______ al Poliției R_____.
Deoarece cererile conexate în cauză își păstrează individualitatea, iar intimata C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______ nu are atribuții de încadrare a pensionarilor în grupe de muncă, aspect care derivă d__ raportul de serviciu dintre pensionar și fosta unitate angajatoare, intimata nefiind parte în acest raport, tribunalul va admite excepția și va respinge acest petit formulat în contradictoriu cu intimata C___ de P_____ S_________ a M_________ A_________ I______ ca fiind introdus împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă în acest sens.

Raportând situația de fapt reținută mai sus la prevederile legale în materie, apreciază că ambele cereri de chemare în judecată sunt întemeiate în parte pentru următoarele considerente:

Analizând punctual petitele d__ cauzele conexate pe care le grupează în funcție de problemele de drept deduse judecății și criticile de nelegalitate invocate în legătură cu actele administrative contestate în cauză, reține următoarele:

  1. Cu privire la încadrarea în condiții speciale de muncă a activităților desfășurate de contestator în per i oadele 01.11.xxxxxxxxxxxxxxx10 și 19.02.xxxxxxxxxxxxxxx10 :
În cauză există Dispoziții prin care s-a dispus succesiv încadrarea activităților desfășurate de contestator fie în condiții deosebite de muncă, fie în condiții speciale chiar dacă partea a desfășurat în mod constant aceleași activității în aceleași condiții.
Aceste decizii nu au fost contestate.
În antetul acestor Decizii se menționează actele normative avute în vedere, printre care și Hotărârea nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști.
La art. 6 d__ această HG se face referire la o metodologie de încadrare a locurilor de muncă și activităților desfășurate de polițiști în condiții deosebite, speciale și alte condiții, procedura de nominalizare a personalului care își desfășoară activitatea permanent sau în anumite perioade în aceste condiții, nominalizarea locurilor de muncă, unităților, activităților și/sau a funcțiilor, precum și evidența perioadelor de activitate în aceste condiții, aprobată prin ordin al ministrului administrației și internelor, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuții de inspecție a muncii.
La fil. 145 și urm. ds. TMB  este depus Ordinul M___________ Administrației și Internelor nr. 489/20.01.2005, modificat prin Ordinul M___________ Administrației și Internelor nr. 1140/17.01.2006, emis în temeiul art. 6 de mai sus care cuprinde metodologia de încadrare în condiții de muncă.
În cuprinsul acestei metodologii se menționează actele administrative prin care se face încadrarea și se ține evidența acestor încadrări și a perioadelor efectiv lucrate în condiții deosebite și/sau speciale de muncă.
În anexele la acest ordin sunt redate formularele respectivelor înscrisuri.
Această metodologie nu cuprinde nici un fel de prevederi cu privire la dreptul sau procedura de contestare a acestor acte.
Având în vedere însă efectul juridic al Dispozițiilor de încadrare în anumite condiții de muncă, prin care se recunoștea dreptul salariatului/funcționar public la o anumită încadrare în muncă d__ care derivau diferite drepturi fie de natură bănească, fie privind condițiile de muncă, drepturi care aveau legătură cu raportul de serviciu în vigoare la acea dată, tribunalul reține că aceste Dispoziții erau contestabile la fel ca orice altă măsură privind modul de executare a drepturilor și obligațiilor dintre părți.
Deoarece nu au fost contestate, aceste decizii au intrat în circuitul civil, astfel că își produc efectele juridice specifice inclusiv în ceea ce privește modul de stabilire/recalculare a pensiei militare cuvenită contestatorului.
Tribunalul reține că partea nu le contestă nici în prezenta cauză.
Urmare celor de mai sus, deoarece actele administrative care au stat la baza încadrării activităților desfășurate de pensionar în anumite condiții de muncă nu au fost contestate și au fost corect valorificate de intimata C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______ în sensul că perioadele 01.11.xxxxxxxxxxxxxxx10 și 19.02.xxxxxxxxxxxxxxx10 au fost valorificate ca fiind lucrate în condiții deosebite de muncă așa cum se atestă în Deciziile de mai sus, tribunalul va respinge acest petit ca neîntemeiat.
În ceea ce privește perioadele 15.10.xxxxxxxxxxxxx80 și 03.05.xxxxxxxxxxxxx74 despte care partea solicit să fie înscrise în Fișa de pensie ca fiind lucrate în condiții de muncă deosebite, tribunalul rețin e că au fost valorificate ca fiind lucrate în condiții normale.
La dosar nu au fost depuse niciun fel de înscrisuri care să atestate încadrarea solicitată de parte.
Pentru acest motiv tribunalul va respinge si această solicitare ca neîntemeiată.

  1. Cu privire la legalitatea Deciziilor întocmite de intimata C___ de p_____ S_________ prin culegerea datelor emise de fosta unitate angajatoare a contestatorului:
Cu privire la perioada 25.06.xxxxxxxxxxxxx99 în care contestatorul pretinde că nu și-a schimbat calitatea de militar , analizând buletinul de calcul – f 54 aferent Deciziei contestate nr. xxxxxx/02.11.2017, constată că nu este indicată nici ca perioada lucrată ca militar, nici ca civil.
Tribunalul reține că în perioada 25.06.xxxxxxxxxxxxx00 – poz . 12 – 14 d__ Carnetul de Muncă nu există nici un fel de înregistrări cu privire la funcția deținută de parte, data de 25.06.1998 fiind indicată ca data unei treceri în rezervă.
Nu se conf i rmă astfel susținerea contestatorului, motiv pentru care instanța va respinge și această critică de nelegalitate.
Cu privire la perioada lucrată de parte în grupa a II-a de muncă așa cum este atestată prin adeverința nr. 1300/144/27.03.2012 (62/05.04.2012 – f 97 ds. TMB) , tribunalul reține următoarele:
Prin adeverința sus menționată se atestă, printre altele, faptul că în perioadele 15.10.xxxxxxxxxxxxx80 și 03.05.xxxxxxxxxxxxx84 contestatorul, având funcția de lăcătuș, a fost încadrat în grupa a II-a de muncă în proporție de 100%, fiind indicat temeiul juridic al încadrării, respectiv Anexa 2 pct. 23 la Ordinul nr. 50/1990, fără mențiuni privind actele i______ de nominalizare în grupă.
La Pct. 6 d__ Fișa de pensie – 77 ds. TMB – se indică perioadele lucrate în grupa a II-a de muncă, inclusiv actul doveditor, acestea fiind chiar cele indicate în adeverința de mai sus care este menționată la rândul ei.
Având în vedere data emiterii acesteia, tribunalul reține că adeverința trebuie să respecte cerințele de formă stabilite prin Ordinul nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire și eliberare a adeverințelor prin care se atestă activitatea desfășurată în locuri de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii și/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de p_____ și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.
Deoarece în cuprinsul acestei adeverințe nu sunt indicate actele i______ de nominalizare în grupă cerute inclusiv de art. 6 d__ Ordinul nr. 50/1990, tribunalul apreciază că adeverința este informă fapt care atrage nevalorificarea acesteia.

  1. Cu privire la algoritmul de calcul al pensiei militare, în special la vechimea în muncă luată în calcul (inclusiv perioada de predare a postului) și modul de calcul al pensiei suplimentare, tribunalul reține următoarele:
D__ probele administrate în cauză reiese cu certitudine că în perioada 01-09.06.2017 contestatorul a beneficiat de toate drepturile bănești cuvenite în virtutea aceleia funcții deținute la data de 01.06.2017, dată la care parte a a solicitat trecerea în rezervă.
Drepturile de pensie ale contestatorului au fost stabilite începând cu data de 01.06.2017 , deci fără luarea în calcul a perioadei 01-09.06.2017 despre care contestatorul pretinde că reprezintă stagiu de cotizare, iar intimații contestă susținând că reprezintă cele 5 zile de predare a postului prevăzute de  lege, respectiv art. art. 64 d__ Anexa VII d__ Legea nr. 284/2010 (a se vedea în acest sens Adresa I.G.P.R. – Direcția Management Resurse Umane d__ data de 07.12.2018 – f 166 ds. TMB).
Art. 64 prevede că „(1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere primesc solda funcției de bază, precum și celelalte drepturi salariale prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la sfârșitul lunii în care a avut loc schimbarea poziției de activitate.  
(2) Termenul legal de predare a funcției începe de la data schimbării poziției de activitate. Dacă termenul legal de predare a funcției depășește luna respectivă, plata drepturilor bănești prevăzute la alin. (1) se face, în continuare, până la terminarea predării , fără a depăși acest termen. Termenul legal de predare a funcției nu poate depăși 30 de zile calendaristice pentru cadrele militare, respectiv 22 de zile lucrătoare pentru polițiști și funcționarii publici cu statut special d__ sistemul administrației penitenciare.  
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), pentru cadrele militare înaintate în grad în activitate și trecute în rezervă cu aceeași dată, solda funcției de bază se stabilește, proporțional, în raport cu noul grad. 
(4) Cadrele militare prevăzute la alin. (1) trecute în rezervă sau direct în retragere, d__ inițiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc solda funcției de bază, precum și alte drepturi salariale prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la data schimbării poziției de activitate. Situațiile prevăzute la prezentul alineat sunt reglementate, în limitele legii, prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. 
(5) Prevederile alin. (1), (3) și (4) se aplică, în mod corespunzător, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special d__ sistemul administrației penitenciare, cărora le încetează raporturile de serviciu ”. 
Având în vedere prevederile de mai sus, respectiv faptul că, contestatorul a fost plătit în toată această perioadă, prin raportare la prevederile privind modul de calcul al vechimii în muncă, respectiv în serviciu, necesară pentru înscrierea la pensia militară de serviciu, tribunalul reține că pensia specială discutată în prezenta cauză se stabilește prin raportare la data trecerii în rezervă sau a încetării raportului de serviciu, dată până la care se calculează și vechimile necesare.
Faptul că contestatorul a fost plătit pentru cele 5 zile de predare a funcției este nerelevant în cauză, acesta fiind un aspect nereglementat de legea specială care se referă la o pensie necontributivă, ci de legea cadru privind salarizarea personalului bugetar.
Pentru considerentele de mai sus, în special pentru faptul că s-a contestat data trecerii în rezervă, ci doar principial perioada contributivă care nu este de interes sub aspectul pensiei militare de stat, tribunalul va respinge acest petit ca neîntemeiat.

Cu privire la plata separată de pensia militară a pensiei suplimentare ca drept individual legal dobândit pe baza de contribuție individuală în acest sens:

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 28-30 d__ Legea nr. 223/2015, pensia militară de stat reprezintă o pensie specială, de serviciu, al cărei cuantum nu se determină în baza principiului contributivității și nu se plătește d__ bugetul de p_____ publice.
Cuantumul unei astfel de p_____ se stabilește prin aplicarea unui procent determinabil, de maxim 85 % , la o bază de calcul stabilită de lege.
Astfel, art. 30 d__ lege prevede că „ pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% d__ baza de calcul prevăzută la art. 28”.
Pe de altă parte, la art. 108 d__ aceeași lege se prevede că „ Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:  
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani; 
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani; 
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani”.
Contribuția pentru pensia suplimentară s-a plătit de către cadrele militare, de la data de 1 ianuarie 1967, până la data de 1 aprilie 2001.
Începând cu data de 1 aprilie 2001, contribuția pentru pensia suplimentară a devenit contribuție individuală la bugetul de stat și s-a plătit de către cadrele militare până la data de 31 decembrie 2010.
De la data de 1 ianuarie 2011, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de p_____ publice, până la data de 31.12.2015, personalul militar plătește contribuția individuală de asigurări sociale.
Având în vedere cele de mai sus, tribunalul reține în primul rând că partea se află în eroare cu privire la dreptul care se naște d__ această contribuție.
Nu este vorba despre o pensie suplimentară, ci despre un spor la pensia militară de stat.
Prin instituirea plafonului maxim de 85%, prevăzut de art. 30 d__ Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, tribunalul reține că se clarifică algoritmul de calcul al pensiei de drept comun, nu beneficiul determinat de plata contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget care are un caracter special.
Aceasta deoarece topografic dreptul la sporul suplimentar acordat pentru acestea este prevăzut la art. 108 d__ Dispozițiile finale ale legii.
D__ interpretarea prevederilor de la art. 108 d__ legea nr. 223/2015 comparativ cu cele de la art. 11 alin. 3 d__ legea nr. 80/1995 („ Pensionarii militari decorați cu ordinul "Semnul Onorific" clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei ”) se constată că în cazul sporului pentru contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget nu se stabilește elementul de raportare.
D__ fiind faptul că acest spor se acordă inclusiv la stabilirea pensiei, deci la momentul culegerii de date și al aplicării procentului legal, limitat la maxim 85% d__ baza de calcul, dar nu se menționează că la cuantumul pensiei, tribunalul apreciază că acest spor mărește baza de calcul.
Astfel, ipotetic, dacă baza de calcul este de 100 lei, cu aplicarea sporului maxim de 9% se ajunge la o baza de calcul de 109 lei la care se aplică apoi sporul maxim de 85% (109*0,85=92,65 lei) și se ajunge astfel la o pensie de 92,65 lei.
Această pensie este echivalentă cu sporirea cuantumului pensiei de 85% ulterior aplicării acestei limite maxime, fapt ce ar atrage însă încălcarea art. 30 d__ lege (100*0,85=85 lei *1,09 =92,65 lei).
A se vedea că beneficiul de mai sus se păstrează indiferent de baza de calcul.
Un alt exemplu i potetic :
D acă baza de calcul este de 250 lei, cu aplicarea sporului maxim de 9% se ajunge la o baza de calcul de 272,5 lei la care se aplică apoi sporul maxim de 85% (272,5*0,85=231,62 lei) și se ajunge astfel la o pensie de 231,62 lei.
Această pensie este echivalentă cu sporirea cuantumului pensiei de 85% ulterior aplicării acestei limite maxime, fapt ce ar atrage însă încălcarea art. 30 d__ lege (250*0,85=85 lei *1,09 =231,62 lei).
D__ calculele de mai sus care relevă o încălcare a interdicției de la art. 30 d__ lege doar prin aplicarea procentului aferent contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară la cuantumul pensiei rezultă că p rimul calcul arătat ( prin sporirea bazei de calcul ) este cel corect deoarece:
D acă s-ar fi dorit sporirea pensiei rezultate prin aplicarea procentelor legale (până la max. 85%) legiuitorul ar fi spus expres acest lucru, mai ales în contextul în care în tot cuprinsul leg ii atunci când se sporește acest cuantum se precizează expres (a se ve dea în acest sens, cu titlu de exemplu, capitolul referitor l a indexare și actualizare pensie unde se face referire la „ cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior ” ). Tribunalul are în vedere și art. 37 alin. 1 d__ legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative care se referă la unitatea terminologică în sensul că „ În limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni”.  
Tribunalul mai reține că în legea nr. 223/2015 se folosește de 25 de ori noțiunea de cuantum al pensiei (inclusiv pensia de urmaș sau ajutor de deces ) atunci când se reglementează sau clarifică aspecte ce țin de elementele de calcul ale pensiei sau ajutorului (numărul anilor de vechime în serviciu, vechimea cumulată calculată la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu, indexare, procentul pensiei de urmaș etc.).
Utilizarea constantă a respectivei terminologii conduce instanța la concluzia că dacă legiuitorul ar fi dorit să aplice procentul aferent contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară la cuantumul pensiei, calculat prin aplicarea procentelor de la art. 29-30 d__ lege, ar fi spus-o în mod expres.
Prin faptul că la art. 108 d__ lege nu s-a folosit această expresie reiese că acest procent nu se aplică după stabilirea pensiei, ci înainte, deci la baza de calcul prin aceasta permițând atât valorificarea contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget, cât și respectarea interdicției de la art. 30 d__ lege.
Deoarece în cauză reiese că procentul de 9 % cuvenit părții pentru contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget nu a fost aplicat la baza de calcul, ci adăugat la procentul prev. de art. 30 d__ lege care a condus implicit la eliminarea sa, tribunalul va admite contestația formulată de parte sub acest aspect.
Cu privire la petitele privind modificarea Buletinelor de calcul aferente Deciziilor contestate, tribunalul apreciază că aceste înscrisuri sunt anexe ale deciziilor astfel că nu au o identitate de sine stătătoare care să implice verificarea separată a acestora.
Prin anularea ca nelegale a Deciziilor de pensie contestate se anulează implicit și buletinele de calcul aferente cu consecința emiterii altor decizii cu alte buletine adaptate la obligațiile instituite de instanță.

Urmare celor de mai sus, tribunalul va admite contestațiile formulate în cauză doar cu privire la critica de nelegalitate ce ține de modul de acordare a sporului pentru contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget, astfel că va anula Hotărârile și doar în parte Deciziile contestate, cu obligarea intimatei la C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______ la emiterea doar a unei decizii de pensie prin care la cuantumul pensiei militare de stat calculată începând cu data de 01.06.2017, să aplice sporul de 9% cuvenit pentru contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget.
Se observă că decizia nr. xxxxxx/19.04.2018, revizuind Decizia nr. xxxxxx/02.11.2017 conform sentinței civile sus menționate, deci prin luarea în calcul a unei alte medii, mărite, a soldelor, o înlocuiește pe aceasta, fapt care impune emiterea doar a unei singure decizii de pensie chiar dacă se anulează 2.
Aplicarea sporului de 9% de mai sus nu se va face prin adăugarea la cel de 85% aferent pensiei militare, ci la cuantumul rezultat al acesteia astfel: la pensia de 3467 lei stabilită conform Deciziei nr. xxxxxx/19.04.2018 se va aplica sporul de 9%  prev. de art. 108 d__ legea nr. 223/2015 ajungându-se la o suma de 3779,03 lei (3467*1,09=3779,03).
Întrucât dreptul beneficiarului prestației de asigurări sociale este de a încasa pensia în cuantumul legal cuvenit, corelativ obligației intimatei de a face plata acestui drept conform art. 18 lit. e) d__ HG 118/2012 , rezultă că prin plata unei p_____ cu o valoare mai mică decât cea cuvenită, ca urmare nevalorificării adeverinței, în patrimoniul contestatoarei s-a înregistrat un prejudiciu constând în diferența dintre pensia cuvenită și cea efectiv încasată.
În consecință, instanța va obliga intimata la plata diferențelor de drepturi de pensie cuvenite conform prezentei hotărâri începând cu data de 01.06.2017, această dată fiind data nașterii dreptului părții la pensia militară de stat.

   PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
H O T Ă R Ă Ș T E:

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______ cu privire la petitul privind constatarea dreptului contestatorului de a fi încadrat în condiții speciale de muncă și, în consecință, respinge cererea formulată în contradictoriu cu această intimată a fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.
Admite în parte cererile conexate formulate de contestatorul N_____ V_____ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în București, _____________________, _____________. 2, _____________, sector 1, în contradictoriu cu M_________ A_________ I______, cu sediul în București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, cont fiscal CF4267095 și C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ , cu sediul în București, _________________________. 3, sector 4, cod fiscal CF xxxxxxx .
Anulează Hotărârea nr. xxxxx/11.01.2017 a Comisiei de Contestații d__ cadrul M___________ A_________ I______ și parțial Decizia de pensie nr. xxxxxx/02.11.2017 emisă de C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______, respectiv în ceea ce privește modul de acordare a sporului pentru contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget.
Anulează Hotărârea nr. xxxxx/03.07.2018 emisă de C______ de Contestații d__ cadrul M___________ A_________ I______ și parțial Decizia nr. xxxxxx/19.04.2018 emisă de C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______, respectiv în ceea ce privește modul de acordare a sporului pentru contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget.
Obligă intimata C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______ să emită o nouă decizie de pensie prin care la baza de calcul aferentă pensiei militare de stat, cuvenită începând cu data de 01.06.2017, să aplice sporul de 9% cuvenit pentru contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget.
Obligă intimata la plata către contestator a diferențelor dintre pensia plătită și cea cuvenită conform prezentei hotărâri, calculate de la data de 01.06.2017 la zi.
Respinge în rest celelalte pretenții formulate în contradictoriu cu intimații M_________ A_________ I______ și C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______.
Respinge ca neîntemeiată acțiunea formulată în contradictoriu cu intimatul I____________ G______ AL POLIȚIEI R_____ , cu sediul în București, ___________________. 4-6, sector 5, cod fiscal nr. xxxxxxx .
Executorie provizoriu de drept.
Cu apel în 30 de zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Tribunalul București – Secția a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale.
Pronunțată azi 11.02.2019 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței

23 de comentarii:

M spunea...

Interesantă admiterea pensiei suplimentare. Să vedem ce se întâmplă la apel. Uneori judecătoria /tribunalul mai ține cu ăla mai mic dar se răstoarnă la instantele superioare.
In rest eu nu comentez deciziile Curții.

brenda spunea...

ne bagati in ceata nu ne spuneti ce se intampla cu discutiile de ieri in bazaacelui impact daca se vor coreta inechitatile , aiurea ,deci

Gigi spunea...

Iată ,onorații judecători mai și judecă,cum am mai spus,dacă politicul nu își bagă coada,
sau nu a ținut cont dacă si-or fi băgat ceva necurat.
Să ne amintim cum "matrozul cherchelit" îi amenința pe judecători că vor plăti,d-lor dacă nu judecă cum trebuie.
Sunt multe acțiuni pe rol,cu pensia suplimentară.Ar fi bine că guv.să rezolve această situație și nu numai.
La Curtea de Apel,va câștiga sigur!Este clar că lumina zilei că am fost deposedați de un drept.OMM,cât și PS,sunt prevăzute în alte Legi,altele decât L.223.Numai guleratii și cei de la CSP,nu au vrut să vadă acest lucru.
Sunt multe de rezolvat,multe nedreptăți,d'aia,cred,că vor să scoată din C.P.neglijența în serviciu,sau chiar și abuzul!?
Băi! Eliminați odată abuzurile
și respectați legile,nu vă mai bateți joc de pensionari.Am spus asta fiindcă știu că intră pe aici și cei vizați.
Iar tâmpiții ăștia care spun că noi,militarii,suntem privilegiați,să le spună cineva cîte legi au încălcat aceștuncționari care sunt puși să le aplice,dar să le aplice corect,nu după urechile lor blegi!
Cer scuze,dar ăștia merită mult mai mult de așa!

cjipa spunea...

Cu privire la aplicarea art. 108 din Legea 223/2015 este un punct de vedere care impaca si varza si capra, adica se acorda si sporul prevazut la acest acrticol si plafonarea pensiei de serviciu la 85%.
Aveti mai jos Hotararea 1242/2018 a Curtii de Apel Alba care este definitiva:
"Solutia pe scurt: Admite, ca fondat, apelul declarat de contestatorul Homei Dumitru împotriva sentin?ei civile nr.424/2018 pronunţată de Tribunalul Sibiu-Secţia I Civilă în dosar civil nr.4472/85/2017. Schimbă, în parte, sentinţa atacată în sensul că: Admite, în parte, acţiunea de asigurări sociale formulată de contestatorul Homei Dumitru împotriva pârâţilor Ministerul Apărării Naţionale – Casa de Pensii Sectorială şi Ministerul Apărării Naţionale - Comisia de Contestaţii. Anulează, în parte, Decizia nr. 56281/1 din 5.10.2016 emisă de MAN – Casa de Pensii Sectorială şi Hotărârea nr. 33577 din 28.06.2017 emisă de Ministerul Apărării Naţionale- Comisia de Contestaţii din cadrul MAN şi în consecinţă obligă pârâta MAN– Casa de Pensii Sectorială să emită o nouă decizie de pensie prin care să aplice la cuantumul pensiei stabilite reclamantului conform articolului 28 din Legea 223/2015 sporul de 9% prevăzut de art. 108 din aceeaşi lege. Menţine, în rest, dispoziţiile sentinţei atacate.
Document: Hotarâre 1242/2018 12.12.2018"
In orice caz trebuie sa depunem in instante cat mai multe cereri de revizuire si actualizare a pensiilor, pentru ca daca sunt 2 - 3 cazuri in care pensionarii au castigat in instant nu se poate generaliza la toti pensionarii, dar daca sunt cateva sute sau mii, atunci poate conducerile institutiilor care au CPS dispun masuri de corectare si aplicare unitara legii.
Domnule HR, vin cu propunarea, daca e posibil, de infiintare a unei sectiuni in cadrul blogului in care sa postam modele de contestatii, cereri de chemare in judecata si alte documente ajutatoare pentru cei care doresc sa se adreseze instantelor de judecata.
O zi buna, tuturor!

Leon spunea...

@Huhu Rezea, cred ca Presedintele completului de judecata este un fost militar care se descurca bine in hatisul legislativ al pensiilor militare ! Si intr-adevar asta ar fi solutia pentru a beneficia toti pensionarii militari de pensia suplimentara, prin adaugarea procentelor de 3-6-9% la baza de calcul stabilita/recalculata/actualizata din deciziile de pensii. In acest fel, cred ca nu s-ar incalca si Deciziile CCR emise pana in prezent cu referire la art.30 din Legea 223/2015,modificat de OuG.57/2015.

vasile iosif spunea...

Domnule H,

O solutie juridica eleganta.
Dar totusi, pentru posteritate, pensia suplimentara NU ESTE UN SPOR, ci chiar este o pensie,contributiva, conform Decretului nr.141/1967 si legii nr.60/1967 de aprobare care se acorda in afara pensiei militare de stat si indifferent de cuantumul acesteia. Ea numai se calculeaza ca un spor si se adauga la pensia ms.
Este un fel de Pilonul II sau III dar in plus si cu garantia Statului roman.
Care este pilda pentru noile generatii de pensionari, sa se increada in "pensile suplimentare" ? Si cand vor ajunge la vremea pensionarii sa li se spuna ca tempus regit actum? Adica, mai neacademic, v-am tras-o, ati fost fraieri ca ati cotizat? Legea noua dispune pentru viitor si legislatorii fac ce vor ei, nu conteaza ce ti s-a promis….
Felicitari completului curajos.

Cu stima,

Huhu Rezea spunea...

Iosif
Pensia suplimentară a mai rămas, din ceea ce a fost iniţial, doar un spor, atît în pensia civilă cât şi în pensia militară.
Chiar aţi uitat articolele în care am discutat că fondul pentru pensia suplimentară a fost naţionaliyat în anul 1999 de guvernul Convenţiei Democrate? Prin Legea 164/2001, începând cu anul 2004. pensia suplimentară a devenit pensie militară.

vasile iosif spunea...

Dle H,

Da, dar exemplul este devastator.

Nationalizare, cum bine spuneti, confiscare contributii, transformare, discriminare in acordare, la unii da, la altii nu, fara criterii obiective si rezonabile,.... pacaleala.
Ce s-a vrut si unde s-a ajuns!
Unde este stabilitatea sistemului juridic?
Pensia suplimentara nu mai este pensie…..este spor(beneficii banesti acordate de angajator in plus fata de....salariul de baza).
Adica nu I s-a dat militarului ci I s-a luat sub forma de contributii retinute din salariu.
Unde este garantia Statului roman fata de angajamentele luate legislativ fata de militarii sai ?

Cred ca este o greseala de interpretare, asa ceva nu exista - am zis ca taranul in fata girafei.

Cu stima,

M spunea...

@Leon - președintele completului este o doamnă (nu știu să aibă legătură cu armata).

CEZAR spunea...

Imi place de anumiti...cum sa le zic ..indivizi ..cred ca-i bine!
Cand le convine ii bine ..cand nu le mai convine ..nu mai este bine...vaaai
Pe diferite trepte ierarhice, in anumite situatii au contribuit sau au beneficiat de anumite marsavii..dar Era bine caci le conveneau...
Exemplu..L-164...este domnul Iosif..???
Cand ma gandesc ca unii- poate ca circulati acum pe blog..cu stindardul dreptatiii sus...ne intrebati cu manie proletara ...'da ce nu va mai ajunge baaa....""
Uite ca v-a venit randul..
Catargul sus...vorba unuia de pe aici..

avianyc spunea...

Nu vă mai entuziasmati ca fata mare la mărit.
Replica guvern -gulere va consta in modificari legislative de natura ca brutul/netul pensionarului să nu depașească 100% brutul/netul activului.
Și atunci veti primi si ”contributia la pensia suplimentara ” separat ,la vedere. Numai ca nu se va modifica brutul/netul peste 100% din brutul /netul activului similar.
Cândva am propus pe acest bloc ca problema pensiei suplimentare a sporurilor ,orelor de zbor ,etc excluse din baza de calcul prin OG 57 sa fie rezolvata prin transformarea acestora in sporuri proportionale cu valoarea acestora de la 1%-50% si introducerea lor in baza de calcul cf L223 si M25 similar cu sporurile ,etc admise in baza de calcul.
Nimeni nu a luat in seama propunerea desi ducea la rezolvarea problemei OG 57.

Leon spunea...

@vasile iosif, se pare ca hotararile CCR nu acorda nicio sansa pensionarilor militari !
In MO.nr.345/2019 si 349/2019 sunt publicate deciziile CCR nr.783/2018 si 784/2018 in care Curtea spune ca ,,..articolele sunt constitutionale in raport cu criteriile formulate,,, cu referire la Art.40 din OuG.57/2015: art.3, 25, 28, 29, 30, 60, 77, 108, 109 si 122 din Legea nr.223/2015 !

Iulian Mareș spunea...

Ba da, eu te iau...în seamă!
Am înțeles pensia bruta egală cu solda brută a activului ekivalenta, pt toți, absolut pt toți, fără excepții invocate și fără ekivoc!
Așa incepi sa vii pe calea cea bună, dpv social!
O întrebare...nemaiexitand GAZ, cu cine se ekivaleaza "C"?

Leon spunea...

T3, este prea mult 50%..!
Eu am propus ca baza de calcul a pensiei sa fie majorata cu 10% pentru conditii deosebite, 20% pentru conditii speciale si 30% pentru alte conditii..!

Alexcta spunea...

@avianyc
Pe undeva, ai dreptate!
Dar tu, nu ai fost Controlor de Trafic Aerian!!!

M spunea...

@avianyc - știți foarte bine că unii de pe la RU își băgau că au zburat 25 de ore într-o zi! 😁 Când au fost întrebați cum a fost posibil când ziua are doar 24 de ore au răspuns că s-au trezit cu o oră mai devreme.
In toate țările în care pensia militară se stabilește pe baza soldei avute se fac abuzuri. Una este însă să îți adaugi artificial 20% - 40% și alta să îți dublezi pensia.

Iulian Mareș spunea...

Ce aveți cu T3, de l-ați băgat în cețuri?
Cum sa fie el controlor de trafic, când nu are nici cunoștințe primare despre asta? Crezi că a văzut măcar odată RAP-ul?

Alexcta spunea...

@M
Apreciez comentariile tale!
Consider ca ai si informatii din interior.
Dar la Aviatie, NU cred ca te pricepi!

M spunea...

@Alecta - evident ca nu! :D
Poate ca cititi postarea de mai sus impratita in doua! Parte de gluma de la inceput (marcata corect cu zambaretul) si partea serioasa de la sfarsit.
Nu m-am bazat pe nestinta dumneavoastra si chiar cred ca si daca te trezesti mai devreme cu o ora ziua tot nu o sa aiba 25 de ore!

Iulian Mareș spunea...

Alexcta,
Eu am ceva noțiuni și habar!
Erai în relație cu ACC?
T3 vrea sa sufle in jar, dar fara sa pupe mij de țigancă! Așa ceva nu se poate....

CEZAR spunea...

@/m-Al,
Mi-am ales cele 6 luni in care aveam functia de Cdt.B.I.Mc..sic.....!!
Traiasca impozitarea a tot ce trece peste 5,000. cu 91% !

avianyc spunea...

Din pacate vad ca unii se pricep la toate🍌🐒.
Eu nu imi permit luxul.
Daca @Mares poate beneficia de "Oskar" (50%) si CS pe taiat frunza la câini si batut in cap de neon dece altii care s-au supus in activitate riscurilor de pierdere a vietii si vatamarea sanatatii nu ar putea beneficia de un spor proportinal cu valoarea sporurilor,orelor de zbor ,garda,pensie suplimentara,etc intre 1-50% pe baza unei grile prestabilite.

Iulian Mareș spunea...

T3,
Pt că nu vor fi aceste dorințe, ale tale! Am înțeles cu ekivalarea tehnicilor de aviație, dar la VM de ce nu gândești? Viața lor este mult peste privațiunile și riscurile pe care ți le șlefuiești! Viața TC-iștilor este mai ușoară? Sau a altora?
Lasă glumele de neon; de ce nu te-au luat pe tine la logistica la SMFA?

"C",
În concluzie; fără drepturi și carte, dar norocos!
Pe timpul tău armata era altfel; eu îți mai zic o singura dată... nu-ți face iluzii! O sa ai deziluzii! Dacă îți place să trăiești din visuri, este numai problema ta! Succes!...spre halucinații!