Un produs Blogger.

vineri, august 16, 2019

Decizia nr. 20/2019 a ICCJ privind suspendarea și abrogarea dispozițiilor care prevedeau acordarea indemnizațiilor la iesirea la pensie

104 comments

Cupon care circulă pe FB. Beneficiarul este născut în județul Neamț și domiciliază în Buc, Sect. 3

Decretul nr. 1089/2009 pentru eliberarea din funcție a unui procuror


Domnul colonel magistrat (r) Stoica Gheorghe, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Traian Basescu

****************************
ICCJ a respins sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj, apreciind că nu e cazul să dea o îndrumare în sensul interpretării dispozițiilor privind art. 11 din OUG nr. 90/2017 în coroborare cu art. 44 din Legea-cadru nr. 153/2017, instanțele având la dispoziție principii de drept,  reglementări exprese dar și decizii anterioare ale ICCJ care să le permită dezlegarea unei asemenea chestiuni de drept. 
ICCJ respinge sesizarea dar invederează că instanțele au la indemână dispozițiile din art.66 din Legea nr. 20/2000 care prevăd că pot fi abrogate și normele de drept suspendate.

Decizia nr. 20/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 704/117/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

...........
Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 704/117/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "interpretarea dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că, prin dispozițiile art. 44 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost abrogate toate prevederile contrare acestei legi, inclusiv cele ce prevedeau acordarea indemnizațiilor la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, și, pe cale de consecință, în ce măsură mai pot fi considerate suspendate ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile menționate, ulterior datei de 1 iulie 2017, dată la care au fost abrogate aceste drepturi prin Legea-cadru nr. 153/2017".
........
X. Raportul asupra chestiunii de drept


44. Prin raportul întocmit, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, judecătorii-raportori au apreciat că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate a sesizării, prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, în sensul că nu este îndeplinită cerința de a fi vorba despre o veritabilă și reală problemă de drept, născută dintr-un text incomplet, neclar, susceptibil de interpretări contradictorii, și nici cerința caracterului de noutate.XI. Înalta Curte de Casație și Justiție
........51. Sesizarea de față a fost formulată într-un litigiu generat de solicitarea reclamantei privind acordarea și plata ajutorului financiar prevăzut de art. 20 alin. (1) și (2) din capitolul II al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, actualizat cu rata inflației la momentul plății efective, și a dobânzii legale aferente, începând cu data trecerii în rezervă/retragere, 31 mai 2016, și până la data plății efective.
 52. Problema de drept generată de valorificarea unor venituri suplimentare în perioada de suspendare a acordării acestora prin acte normative succesive și ulterior abrogate nu este însă nouă, existând mai multe hotărâri ale instanței supreme, pronunțate atât în cadrul recursului în interesul legii, cât și în cadrul procedurii de dezlegare a unor chestiuni de drept prin hotărâri prealabile.53. Astfel, prin Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite a admis recursul în interesul legi, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și a statuat următoarele:
„În aplicarea dispozițiilor art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, introdus prin Ordonanța Guvernului nr. 183/2000 stabilește:
Prima de concediu, pe lângă îndemnizația de concediu, respectiv o sumă egală cu indemnizația brută sau, după caz, salariul brut din luna anterioară plecării în concediu, pentru magistrați și personalul auxiliar, se acordă numai pentru anii 2001 și 2002, astfel cum a fost reglementată prin dispoziția legală menționată."

54. În motivarea acestei soluții, instanța supremă a reținut că efectele produse de actele normative de suspendare sau de amânare a punerii în aplicare a dispoziției legale referitoare la dreptul dobândit trebuie limitate numai la perioada cât a fost în vigoare actul normativ care a prevăzut dreptul respectiv. Orice altă interpretare ar însemna o prelungire a valabilității dispoziției de suspendare a aplicării unui text de lege și după momentul abrogării lui, "ceea ce ar fi de neconceput și inadmisibil".56. De asemenea, prin Decizia nr. 5 din 5 martie 2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava și, în consecință, a stabilit că:

....
Acțiunile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizații sunt prematur formulate."


57. În motivarea acestei soluții, din analiza circumstanțelor specifice ale instituirii ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, instanța supremă a reținut că, pe fondul suspendării repetate prin acte normative reținute ca fiind constituționale, acestea nu au intrat niciodată în patrimoniul beneficiarilor avuți în vedere de Legea-cadru nr. 284/2010, ele având în continuare un conținut abstract, fiind condiționate în recunoașterea lor concretă de o nouă manifestare a legiuitorului, motiv pentru care nu pot fi considerate "bunuri" din această perspectivă.


58. În condițiile în care exercițiul dreptului la acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 din capitolul II al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 a fost suspendat prin prevederi legale succesive, speciale și derogatorii, începând cu anul 2011 și până în anul 2017 inclusiv, aspect recunoscut de jurisprudența constantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale, se apreciază că nu poate fi vorba nici de o speranță legitimă de valorificare efectivă a acestor drepturi.


59. În concluzie, Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că acest argument se consolidează în contextul abrogării Legii- cadru nr. 284/2010 prin Legea-cadru nr. 153/2017, care nu mai stabilește asemenea drepturi, art. 66 din Legea nr. 24/2000 recunoscând posibilitatea abrogării chiar și în cazul normelor suspendate.
60. Mai mult decât atât, instanța supremă a reținut că, deși în întreaga perioadă în care Legea-cadru nr. 284/2010 a fost în vigoare, dispozițiile privitoare la aceste drepturi nu au fost abrogate în mod expres, nu se poate susține că acestea s-au născut efectiv în patrimoniul beneficiarilor avuți în vedere inițial, în condițiile în care valorificarea lor a fost în mod repetat suspendată și nicio altă dispoziție legală sau soluție de jurisprudență nu a diminuat efectul actelor normative reținute a fi suspendat exercițiul drepturilor pentru a concretiza o speranță legitimă pentru viitor.
64. Devine astfel evident că problema de drept la care face referire sesizarea, în contextul în care vizează consecințele suspendării unei norme cu efect asupra exercițiului dreptului ce făcea obiectul acesteia, imposibil de circumscris noțiunii de "speranță legitimă" asimilabilă noțiunii de "bun" susceptibil de valorificare, nu are caracter de noutate în sensul dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă.66. Astfel cum s-a arătat în doctrină, pentru a fi justificată intervenția instanței supreme în scopul preîntâmpinării unei jurisprudențe neunitare, este necesar ca respectiva chestiune de drept să aducă în dezbaterea judiciară aspecte dificile și controversate de interpretare, generate de neclaritatea normei, de caracterul incomplet al acesteia, susceptibil de mai multe sensuri ori accepțiuni deopotrivă de justificate față de imprecizia redactării textului legal.71. Astfel, solicitarea instanței de trimitere nu vizează interpretarea unei norme neclare, imprecise, lacunare, ci se referă la o dispoziție, cuprinsă în art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, conform căreia "În anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă", nelămurirea titularului sesizării fiind dacă "mai pot fi considerate suspendate ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile menționate, ulterior datei de 1 iulie 2017, dată la care au fost abrogate aceste drepturi prin Legea-cadru nr. 153/2017".72. Dincolo de contradicția care subzistă în chiar conținutul sesizării (în ce măsură pot fi considerate suspendate în anul 2018 drepturi care au fost abrogate printr-o reglementare din anul 2017), rezolvarea problemei semnalate presupune, în realitate, o analiză a succesiunii actelor normative în timp, a regimului juridic aplicabil unor drepturi al căror exercițiu a fost mai întâi suspendat, iar apoi au fost abrogate, respectiv dacă în acest context, al abrogării unor drepturi, mai poate fi suspendat ulterior exercițiul lor.73. Astfel, analiza instanței trebuie doar să facă distincția între norme care suspendă exercițiul unor drepturi și norme care abrogă drepturi subiective.74. În cazul primei categorii de norme și al consecințelor produse pe planul dreptului subiectiv afectat, cu referire punctuală chiar la cele aduse în discuție prin prezenta cerere de hotărâre prealabilă, instanța supremă s-a pronunțat, așa cum s-a menționat anterior, în mai multe rânduri, arătând că, pe fondul suspendării repetate prin acte normative reținute ca fiind constituționale, aceste drepturi nu au intrat în patrimoniul beneficiarilor avuți în vedere de Legea-cadru nr. 284/2010, ele având în continuare un conținut abstract, fiind condiționate în recunoașterea lor concretă de o nouă manifestare a legiuitorului, motiv pentru care nu pot fi considerate bunuri din această perspectivă (Decizia nr. 5 din 5 martie 2018, Decizia nr. 35 din 4 iunie 2018). În același sens s-a statuat că lipsa caracterului actual al dreptului și inexistența unei "speranțe legitime" de valorificare efectivă a acestuia s-au consolidat în contextul abrogării Legii-cadru nr. 284/2010 prin Legea-cadru nr. 153/2017 (paragraful 83 din Decizia nr. 35 din 4 iunie 2018).


75. În privința normelor abrogatoare, ele presupun încetarea eficacității dispozițiilor normative pentru viitor și pot dispune o abrogare directă sau expresă ori abrogarea tacită (când actul normativ nou, fără a conține vreo dispoziție abrogatoare, conține doar dispoziții incompatibile cu cele cuprinse în actul normativ vechi).76. Or, nicio dificultate de determinare a efectelor abrogării nu există cu referire la datele speței deduse spre analiză în cadrul sesizării prealabile, câtă vreme prin art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 s-a dispus abrogarea expresă a Legii-cadru nr. 284/2010, iar conform art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, "abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv".77. De asemenea, faptul că dispoziția din Legea-cadru nr. 284/2010 referitoare la drepturile de natura celor pretinse în cauză avusese efectele suspendate în timp, prin acte normative succesive, trebuie interpretat cu referire la art. 66 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, menționată anterior, din care rezultă că și astfel de norme pot face obiect al abrogării.78. Față de consecințele pe care le produce un act normativ care scoate din circuitul juridic, pentru viitor, textele de lege care fac obiectul acestuia, trebuie observat în ce măsură un act normativ ulterior (în speță, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017) poate suspenda drepturi care făceau obiect de reglementare al actului abrogat (recte, Legea-cadru nr. 284/2010, abrogată prin Legea-cadru nr 153/2017).79. Așadar, rezolvarea chestiunii de drept sesizate nu presupune decât aplicarea corectă a regulilor referitoare la succesiunea legilor în timp și la efectul suspensiv sau abrogator al unor norme, cu referire punctuală la măsura în care abrogarea unor drepturi mai poate constitui temei ulterior pentru suspendarea exercițiului acelorași drepturi.104 comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Daca toti am face cereri de a renunta la juramantul militar, dar in corpore, toata suflarea, va spun ca toate paradelile astea imediat ar fi indreptatite in cel mult 3 zile, la presiunea NATO, fiind o actiune fara precedent in istoria armatelor! Pai, ce fel de militari suntem noi, fara drepturi legale si constitutionale, in baza unui juramant de loialitate fata de Romania si Armata? Ne-au paradit de ne-au facut zdrente, unii, oale si ulcele altii, si acum ne dau suturi ca la cainii de pripas sau boschetari?! Unde dracul s-a mai vazut atata dezonoare si asa ceva in toata lumea asta?!

Mitica spunea...

D.le Huhu, cat poate să rămâna o instanță în pronunțare?? Mulțumesc!!

Huhu Rezea spunea...

@Mitică
Codul de procedură civilă spune că instanta poate râmâne 7 zile pentru pronunțare din ziua în care s-au incheiat dezbaterile. Cum nu precizează și de câte ori 7 zile, instanțele amână de mai multe ori câte 7 zile.

Unknown spunea...

Pt cornelius flavius ifrim
Daca renuntati la juramantul militar, veti suporta consecintele. Acest lucru nu se poate face prin cerere si nu va va urma cineva. Nici dumneavoastra nici dumnezeul dumneavoastra, azi,gabriel oprea, ieri basescu, maine cine stii cine... nu cred ca aveti , nici nu stiu daca va doriti, sa va respectati JURAMANTUL MILITAR. Ma refer si la avansarile ilegale facute de gabriel oprea, cadre civile si militare care au obtinut un grad, dar erau total incompetente sa indeplineasca o functie militara in acel grad, pt Apararea Romaniei.

Mitica spunea...

Ok ..mersi ..la mine au trecut 2 săptămâni...cu acel 5%...și dzeu să mă ierte 7 zile sunt 7 zile totuși...numai la noi că la nimenea ...

Gigi spunea...

Frate ce pensie nesimtita are acest individ si cati or mai fi ca el.Echitate si drepdate in acet minister . Niciodata. Si eu am o pensie nesimtita de 1700 roni dupa 34 ani de munca . Sa auzim numai de bine.

Gigi spunea...

@Mitică
Domnule,instanța amână cât vrea ea,adică,după 7 zile intervine în acțiunea respectivă și mai amână pronunțarea cu încă 7 samd!
Asta numai când este vorba de noi,prostimea!Dacă ar fi vorba de ei,atunci imediat se rezolvă!
Și,că să nu se interpreteze că ar fi vorba de altceva,m-am referit la drepturile bănești alocate de la buget.
Păi,crezi d-ta,că acea siglă ce reprezintă o domnișoară legată la ochi ținând balanța în cumpănire e făcută degeaba?
Așa este și cu dreptul astă la ieșirea la pensie,aceste ajutoare,șunt acordate de o lege,nu aplici legea când trebuie,dai OUG-ri de suspendare an de an,între timp abroga legea printr-o altă lege,dar tu Executiv,le suspenzi în continuare,după ce abrogi acea lege care tocmai tu nu ai aplicat-o în țimpul când aceasta era în vigoare.
Acum,tot o dau de garduri ,unele instanțe dau niște hotărâri,altele invers și tot așa,parcă am fi unii într-o țară,iar alții în altă/e țără/i.
În schimb,dacă ar fi vorba despre drepturile lor,ale aleșilor neamului,atunci în două,trei mișcări s-ar rezolva pe loc.
Dacă asta consideră ei,că este stat de drept,atunci,eu zic,BA!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Unknown, aceste atitudini de protest in masa, la care m-am referit, fii sigur ca va dezlega un nod gordian de paradiri la pensiile militare, daca s-ar renunta in masa la Juramantul militar, pentru ar intriga in primul rand tarile NATO si ar face ca Rusia, China, Iran, Coreeea de Nord si alti dusmani ai NATO si SUA sa ranjeasca fasolea si sa arate cu reprosuri degetul catre inapoiata si primitiva Romanie medievala, dar cum printre noi sunt mai multi tradatori si tractoristi decat luptatori, ramane doar o figura de stil ipotetic! La ce naiba iti floseste, daca iti aduce nmai necazuri si pagube, dupa ce unii chiar si-au sacrificat viata si sanatatea In ce-l priveste pe Generalul, Gabriel Oprea, ar fi mai important de retinut ca este printre singurii Generali din Romania, dupa mine chiar fiind un unicat, care stie sa se tina de cuvant pentru a ne apara interesele si sa ne repare pensiile militare paradite, iar in ce priveste gradelele, ce le-a obtinut cat se poate de legal, merita sa le aiba la cat bine a facut militarilor la viata domniei sale, si e pacat daca nu i se mai acorda si altele, din aceleasi motive marete, dupa ce o sa ne mai ajute inca o data politic si ad.tiv, dar cu carcotasi ca dumneata si cativa altii e mai putin probabil sa ne poata ajuta, daca urmarim doar prostii, barfe babesti, carcoteli, bete in roate si o atitudine de contras, in loc sa-l sustinem politic sa ne faca bine! Si ne mai plangem dupa aia ca nimeni nu ajuta la pensii, dar cum sa te ajute cineva, daca ai grija vietii acestuia in loc sa ai grija ca el sa te ajute, sprijinindu-l politic, ca doar n-o veni nea Ion sau tanti Maria s-o faca, nefiind militari paraditi?! Ce va mai place unora sa va taiati singuri craca de sub talpile picioarelor, sau sa dati cu aceste picioare șuturi norocului! Gradele Generalului Oprea sa ma intereseze mai mult, sau ca ma ajuta sa ies din mocirla in care m-a bagat paraditorii pensii militare?!!! Cand unii gandesc cu aceleasi picioare...

Leo spunea...

La Flavius au trecut de 10 ori câte 7 zile și tot în incertitudine este.......
"Treaba bună la 9 luni se vede."

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Leonard, Gabiță al nostru este sansa, spre disperarea carcotasilor sustinatori ai generalilor din partidele alea, cat firimiturile din farfuriile linse, sau limberalisti! Da, asa este cu alea 7 zie ale clocarilor paraditori, care si-au fixat cifra 7 de ,,rezolvare,'' dar placa fiind zgaraiata tot se repeta 7 pana la calendele grecesti! Solutia: Toti rezervistii si activii, in păr, sa dea vot catre UNPR-Gabriel Oprea sa intre in Parlament, pentru ca Generalului Oprea ii este de ajuns sa ajunga acolo sa le impuna regulile noastre, daca inteleg o data pentru totadeauna militarii, politistii si toata pleiada cu grade, atat activi cat si rezervisti, altfel niciodata nu se va vedea dreptate in aceste institutii! Acolo ajuns, Generalul Gabriel Oprea are prieteni, sustinatori, parghii, oameni datori pentru binele facut in alte legislative, si este capabil sa adune in jurul domniei sale acele forte de sprijin, si sa-i lasam naibii pe bortosii, indestulatii, pagubosii si latraii indestulati, cu interese de dreapta praduitoare si sa-l sprijinim politic pe omul nostru, pentru care eu jur cu mana pe icoana,in biserica, de faptul ca ne va rezolva foarte sigur toate problemele cu care ne confruntam, domnia sa stiind pana in profunzime absolut tot ce ne doare si ce ne dorim, fiti foarte siguri de asta, camarazi!

Patrascioiu spunea...

Cum a ajuns acest colonel la pensia asta astronomica?
Prosti trebuie sa fim ,noi coloneii ca acceptam asemenea discrepante.
Sigur ca și la alte grade exista asemenea situații. În concluzie unii au cosmetica forma initiasă a legii 223 pe principiul luam de la unii ca sa ne dam noua.Iohannis,Dancila,Leș știu? Dacă știu nu merita respectul nostru.Cum e posibil ca un colonel sa aibă pensie 25000 iar alt colonel 3000.

J spunea...

Guvernantii isi bat joc de militarii activi si mai ales de pensionarii militari.Aveti ideie ce salarii au primarii de comuna si salariatii din primarii?Primar 125000.viceprimar 110000.Secretar 8000.Sef serviciu 7273.Referent de specialitate 3640,Paznic 2700.Sofer 2859.Muncitor calificat 2990 Astea sunt numai cateva exemple.

avianyc spunea...

O chestie interesanta care a scapat talibanilor justitiari.
Acest domn colonel a facut imprudenta sa nu atace in justitie faptul ca statul "i-a furat " parte sau toata pensia suplimentara" 🤣🤣👌

Patrascioiu spunea...

Avi tu gândești? Ce sa-l mai intereseze penșia suplimentara la 125000lei cât primește el!Arata-i Mutului ca tot îl pupi în cur ca poate misca un deget pt.a nu mai fi inechitati în sistemul pensiilor militare.

Patrascioiu spunea...

Huhu Rezea nu zici nimic?Asta-i dreptatea promovata de PSD?Sa nu zici ca individul este magistrat fiindcă nu este.Ce îl diferențiază fata de un alt colonel care are pensie de 3000 lei?Poate ne spune Iohannis,Dancila,Leș precum și PSD.

Iulian Mareș spunea...

I.1
Titlul pe un alt blog: Ne este dor de legea 18, de controlul averilor!
Ruşii nu au nici DNA, nici ANI, nici DIICOT, nici alte mii de instituţii şi organisme care să lupte cu corupţia, aşa ca in ROU.
În schimb ruşii îl au pe Raşid Gumarovici Nurgaliev, general-col., ministrul MAI, fost KGB-ist.Recent, din ordinul lui Nurgaliev, toţi cei 1,4 milioane de poliţişti ruşi în frunte cu cei 340 de generali au trecut prin Comisia Specială de Reatestare Profesională care i-au verificat şi la măsele şi la portofele; cu alte cuvinte, le-au fost controlate cunoştinţele profesionale, dar şi averile. Poliţistul care nu a fost în măsură să-şi justifice averea a rămas fără ea, considerându-se că a fost furată, iar el a luat drumul coloniilor de muncă, lângă Cercul Polar.
Printre cei respinşi la examenul de reatestare pe posturi au fost şi 21 de generali ruşi de poliţie. În cele din urmă, din 1,4 milioane de poliţişti ruşi, au mai rămas 800000.“Puţini, dar buni!” a remarcat mulţumit ministrul Nurgaliev.
Comisiile de reexaminare au descoperit poliţişti ruşi posesori de cinci sau şase case, posesori de magazine, restaurante sau chiar hoteluri. Unii dintre ei erau chiar patroni de mici bănci.
Rashid Nurgaliev, un general extrem de respectat şi iubit de ruşi, cunoscut pentru sobrietatea şi viaţa lui austeră, a examinat listele cu respectivii ofiţeri şi a întrebat mirat: Dar pentru ce mai stăteau ăştia aici în Poliţie dacă erau milionari? Cine-i ţinea pe aceşti indivizi în funcţii? Şi ce rezultate aveau aceşti veritabili oligarhi ca simpli sergenţi de poliţie? Probabil că aveau nişte rezultate fenomenale şi erau dedicaţi cu trup şi suflet muncii de poliţie dacă, putrezi de bogaţi fiind, ei patrulau noaptea pe străzi ca să prindă hoţii! Vreau să văd rezultatele muncii lor! Ministrul Nurgaliev nu a avut ce vedea, pentru că rezultatele cu pricina nu existau. Ca atare au zburat din posturi şi cei care îi toleraseră în funcţii pe primii.
Nu ar fi rău ca exemplul ruşilor să fie preluat urgent şi de MAI, dar şi de alte ministere din România.

Iulian Mareș spunea...

I.2
Există sute de mii de funcţionari români de stat (mai ales la primării şi prefecturi), de poliţişti şi militari români, de directori ai unor companii de stat, de funcţionari prin diferite ministere care dacă ar fi luaţi acum la un control serios nu şi-ar putea justifica nici măcar zece la sută din averile pe care le deţin.
Există poliţişti, jandarmi, militari şi funcţionari români care posedă la ţară adevărate moşii. Mai mult decât atât, unii au proprietăţi prin străinătate, deţin case şi hoteluri sau pensiuni. Au contractate împrumuturi la bănci de milioane de euro. Mulţi dintre ei au acţiuni la diferite companii Practic sunt multimilionari. Singura spaimă reală cu care se confruntă aceşti poliţişti şi funcţionari este, în mod paradoxal, spaima de a nu fi daţi afară din serviciul la stat.Deşi România a revenit la capitalismul chiaburesc de acum o sută de ani de care este foarte mândră, noii moşieri şi chiaburi ai României nu se găsesc pe haturile şi ogoarele ţării ci prin birourile MAI sau prin inspectoratele Poliţiei şi ale Jandarmeriei. Există poliţişti, jandarmi, militari şi funcţionari români care posedă la ţară adevărate moşii. Mai mult decât atât, unii au proprietăţi prin străinătate, deţin case şi hoteluri sau pensiuni. Au contractate împrumuturi la bănci de milioane de euro. Mulţi dintre ei au acţiuni la diferite companii Practic sunt multimilionari. Singura spaimă reală cu care se confruntă aceşti poliţişti şi funcţionari este, în mod paradoxal, spaima de a nu fi daţi afară din <>.Deşi România a revenit la capitalismul chiaburesc de acum o sută de ani de care este foarte mândră, noii moşieri şi chiaburi ai României nu se găsesc pe haturile şi ogoarele ţării ci prin birourile MAI sau prin inspectoratele Poliţiei şi ale Jandarmeriei.
O mafie de nivel naţional s-a format şi în sistemul militar de pensii.
O simplă privire aruncată asupra listelor de pensii militare arată diferenţe scandaloase şi absconse. Militari cu acelaşi grad primesc pensii extreme (unul de o 150 E, altul de 4000E) sub pretextul că unul dintre ei a ieşit la pensie cu câţiva ani mai devreme decât celălalt sau că unul a avut “munci de răspundere” în timp ce altul nu a avut aşa ceva. Aşa se face că în România de azi există plutonieri cu pensii de două sau de trei ori ma mari decât ale unui colonel."

Dan spunea...

Ifrim.Dupa ce armata a trâdat comandantul suprem cat si tara in 89' (tara ajunsa acum colonie amarata de sclavi lasi) ce onoare mai vrei de la actualii ospatari kaki ?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Iulian: Jos palaraia! Foarte korekt spus!

Ein Stein spunea...

Ce ziceti, vi se mai pare o masura inteleapta cu marirea baze de calcul in PROCENTE cu 10,20,30% avand in fata cuponul de pensie din articol si o pensie de 3000 lei pentru acelasi grad, vechime, functie? Mie scurt, pe un calucl extrem de general imi rezulta o crestere de 7200 lei pentru cel din cupon si 900 pentru cel cu pensie de 3000 lei. Deci numai marirea cu 30% pentru cel din situatia 1 duce la un spor peste dublul cat toata pensia "marita" a celui din situatia 2. O fi bine, o fi rau?
Dar daca scoatem cele 3,6,9% pensia suplimentara din baza de calcul si o aplicam ca in algoritmul de mai sus. O fi bine, o fi rau?
Cu certitudine pentru cel din situatia 1 e bine. Deci am rezolvat "inechitatea"?

Iulian Mareș spunea...

Patrascioiu,
Daca pensia suplimentară este dreptul dl colonel de să nu beneficieze de ea? Este ilegal?
Marile nedreptăți încep cu cele mici, pt testarea gradului de suportabilitate!
Omul(ii) să-și primească toate drepturile financiare și legale cuvenite!

capitanu nemo spunea...

PSD s-a comportat cu militarii (activi cat si cu cei in rezerva) in mod execrabil.Prin legea salarizarii ,un colonel activ v-a avea salariu cat un gardian public iar un colonel in rezerva din cauza inflatiei si blocarii actualizarii v-a avea o pensie mizera ,insa suficienta pentru asi cumpara cate un pachet de biscuiti in fiecare zi.Mai mult decat atat prin vectorii lor de opinie (peleanu,chirac,vasileasca) s-a indus in mentalitatea populatiei ,paradigma de pensie speciala nesimtita si nu de pensie militara care exista in toate tarile NATO.Daca ar fi dorit sa indrepte ceva putea sa abroge og. care blocheaza actualizarea pensiilor,referitor la comisii si comitete consider ca sunt niste glume proaste(Doamne ajuta sa ma insel).Ii astept in toamna sa ii trimit dupa PNTCD.

Gigi spunea...

@Iulian Mareș
Foarte bun acest exemplu.Fără nicio bășcălie,la noi ne trebuie zeci ca acest gl.rus și câteva mii de alde Cattani și alte zeci de mii ca judecătoarea Conti, eroina aceea din serialul italian La Piovra.
Se poate face,dar nu se vrea.
Lașitatea,avaritatea sunt Sore bune cu românul.Chiar și în rândurile noastre.

capitanu nemo spunea...

As fi vrut ca macar un general din cei 10000 sa i-a atitudine ,sa dea un exemplu de demnitate.90 la suta din cei mentionati au aratat ca nu au demnitate si ca ,avand asemenea generali ,ne meritam soarta.Multi dinte ei sunt ca rama ,fara coloana vertebrala si dispusi sa pupe in fund pe oricare pentru interesul lor personal.Pupatul in fund dauneaza sanatatii morale a societatii.

Patrascioiu spunea...

Lapusneanu a zis:prosti dar multi.Eu as mai completa.Mulți da, dar ce folos?Personal nu port ranchiuna nici unui subofițer dar s-a răsturnat cutia valorilor cu curul în sus.Subofițeri care au pensie mai mare decât a coloneilor și chiar a generalilor.Mai rău decât în 2000.Cunosc,și nu exagerez cu nimic ca general ,fost comandant al Armatei a 2-a avea in 2000 pensie mai mica decât veniturile lunare ale unui plutonier adjutant activ.Subofiterul glumea pe seama generalului Citez"ce sa va fac dl.general dacă nu ați învățat carte?.Uitați ca situația se repeta din cauza unor neisprăviți.Dece oare ne mulțumim asemenea situație?Dece nu punem piciorul în prag?Dece acceptam ?

Leon spunea...

@Ein Stein, in mod sigur cel cu pensia din cuponul de mai sus are o baza de calcul dublata chiar triplata de sumedenia de SPORURI "obtinute" in cele 6 luni alese.
Eu asta am propus,ca aceste sporuri sa fie limitate la 10%(cond.deosebite), 20%(conditii speciale) si 30%(alte conditii) pentru toti pensionarii, indiferent de anul iesirii la pensie, ca doar am lucrat in aceleasi conditii si in anii '70, '80, '90, etc.
In acest caz cel cu 20.000 de lei ramane pe loc si creste la cel cu 2000 de lei.

Huhu Rezea spunea...

@P[tr[schioiu
Ce să spun mai mult despre această pensie care numai militară nu este. Probabil este magistrat militar sau din cei care au lucrat la Romavia.
Dosarul de pensie nu se găsește printre dosarele MApN din Tabelele de pe blog cu pensiile mlitare care au fost recalculate, reizuite în anul 2011.
Cine are timp, poate să consulte tabelele din anul 2011 publicate pe blog la etichete Tabel cu pensii revizuite MApN.
Cine doreste mai multe date poate să consulte și

https://promotia-libertatea.webnode.ro

Patrascioiu spunea...

Mares ,privind pensia suplimentara Îți dau dreptate doar ca subsemnatul dacă ași avea asemenea pensie zau dacă m-ași consuma.Și la pensii cu mult mai mici pensia suplimentara a fost furata.

Leon spunea...

@Huhu Rezea, poate fi si un colonel detasat in Industria de Aparare pe o functie de Director General si are baza de calcul la nivelul salariului omologului de astazi..!

J spunea...

Huhu Rezea.@individul este absolvent al Academiei Militare.In concluzie este pensionat dupa 2010 si nu poate fi gasit in tabelele la care faci referire.Nu are nici o traba cu magistratura sau Romavia.

M spunea...

@Mares - stiu articolul scris de un "militar disponibilizat" parca.

Populism ieftin. Daca idealul nostru este Rusia cred ca am dat-o naibii!
La noi la fiecare schimbare de guvern apar epurari de tipul Nurgaliev - se schimba unii pentru ca sunt "corupti" sau "incapabili" cu cei apropiati de partidul nou venit la putere.

La noi e simplu: "eu nu am pentru ca ala are"! Pe principiul asta o sa gasesti mereu sarantoci dornici de razbunare si plini de ura pe cei care au chiar si un leu in plus fata de ei.
Pe principiul asta a mers si Olguta - PSD cu pensiile "militare nesimtite". Ti-a placut cum ne balacarea zilnic? Nu! Dar 80% din romani sunt convinsi ca din cauza pensiilor noastre ei nu sunt milionari.

Uita-te si la noi, pe acest forum! Ala are cu 10 lei mai mult decat mine! Wow!! Sa il omoram! Ce a facut el pentru aia 10 lei!!!

Sunt militari/politisti/functionari bogati? Bravo lor! Au furat? Sa mearga la puscarie!
In rest eu am treaba cu talonul meu de pensie. Nici cu al domniei tale, nici cu al stimatilor domni Gigi, Huhu, cpt. Nemo etc.

Apropo. Bunicul meu imi povestea ca la inceputul carierei lui pentru a se casatori trebuia sa aiba minim 25 de ani si trebuia sa faca raport la Ministerul de Razboi. Trebuia sa anexeaze la raport date despre familia viitoarei doamne si sa ateste faptul ca aceasta venea cu zestre (2500 de lei/an la ofiteri si 1500 la subofiteri).

Dupa nunta se facea raport complet (unde, cand, cati participanti, cheltuielile facute si "darul"). Casatoriile neaprobate trebuiau desfacute la ordin sub sanctiunea pierderii calitatii de militar.

Gigi spunea...

***Înclin să cred că acest Cupon este aruncat în mediul Online de niște nemernici cu scopul vădit de a ne discredita și a arăta opiniei publice ce pensii au militarii din ARMATA ROU.
Dacă este adevărat,atunci este un fost magistrat.
Cea mai mare pensie din ROU,este de 723.000 lei.Ce-o fi făcut ăsta,nu stiu! O fi mutat vreun munte și nu știm noi.***

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Dan spunea...

Generali si colonei politruci tradatori de tara cu coloana vertebrala de rame exista ? Ohoho o gramada 99,99% la grupul infractional organizat condus de ospatari kaki lasi celebrul MApN.Beleaua e ca astia (pupini politici) nu mai au ce vinde si trâda pentru asi face (doar ei) matul gros si a mai ramas sa-si tradeze fostii colegi si subordonati.Deja i-au terminat si pe astia. Cred ca de la gradul de colonel in sus activii si rezervistii kaki lasi proveniti din MApN nici in iad nu mai au loc.

Leon spunea...

Informare a FORUMULUI în legătură cu demersurile pentru eliminarea inechităților și discriminării față de militarii în rezervă și în retragere
În ziua de 13 august 2019 a fost convocat FORUMUL structurilor asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională și din Administrația Penitenciarelor, la care au participat reprezentanții ai 24 de structuri asociative.

În cadrul FORUMULUI, președintele acestuia – domnul general locotenent (r) Neculai Băhnăreanu – a făcut o informare detaliată referitoare la demersurile făcute de structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere provenite din Ministerul Apărării Naționale privind eliminarea inechităților și discriminării.

Propunerea acestor structuri, materializată într-un proiect de OUG de modificare a Legii 223/2015, va fi prezentată ministrului apărării naționale în data de 20 august 2019.

SECRETARIATUL FORUMULUI

Huhu Rezea spunea...

@J
Este născut în 954.In 2011 avea 57 ani. POSIBIL SA FIE DIN STRUCTURILE CARE AU CONTRACT CU CPS a MApN.

Ein Stein spunea...

Ce conteaza de unde provine beneficiarul acestei pensii? E platita de CSP a MApN si gata. Ce facem in schimb cu "echitatea"? Se poate face ceva serios pe actuala legislatie? Cum? Trebuie alta lege? Propuneri, idei? A trecut timpul lamentarilor.

capitanu nemo spunea...

Eu as interzice ca in armata sa mai fie sodati,gradati,subofiteri,maistri militari,ofiteri inferiori sau superiori (mai mic decat colonel).La calculul pensiei militare le-as taia sporurile la soldati ca sa ramana cu soda de functie de 400 lei ca sa se invete minte sa nu sa se mai angajeze in Armata Generalilor(la ce solde de funcie sunt pentru soldati vor ramane numai generalii,numarul lor v-a creste vertiginos de la 10000 la 30000,depasind numarul generalilor din Armata Chinei.Avand in calcul solda de functie,grad,vechime(nu poate sa stea mai mult de 20 ani),comanda(ioc) un soldat v-a avea o pensie mai mica decat ajutorul social(ghinion ,daca nu s-a facut general).TRAIASCA ARMATA GENERALILOR DE CARTON,

avianyc spunea...

Cand toti propun e de bine. Au ocupatie.
Numai ca toate converg p pana la Teodorovici.
Ce propune el la propunerile propozacilor ramane batut in cuie.
Acesta este un cupon fals.
Dar daca nu era OG57 multe pensii din anumite domenii bateau sus de tot din 01.01.2016.
Eu am spus de atunci ca legea 223 este foarte buna dar nu ma vad cu suma meritata in buzunar. Si peste cateva saptamani dupa primele calcule facute la CSP a aparut si OG 57.
E buna si pe jumatate .Sanatate la toti sa fie.

Cezar spunea...

🤣😂🤣😂🤣😂😜😜😜

Patrascioiu spunea...

Ce cauta asta in randul pensionarilor militari?De aia unii ne acuza ca avem pensii nesimtite.Stoica M Gheorghe,fost director operatii si tranzactii la CN ROMARM SA,Bucuresti,sector 6.Declaratie de avere in 15.06.2018,deci avea varsta de 64 ani.Venit anual incasat 80.870lei,deci lunar 80870:12luni=6739 lei pe luna.La asemenea venit lunar nu putea sa ajunga la o pensie de 12500 lei/luna in vecii-vecilor fara o inginerie financiara.Bravo lui dar dece sa fim noi bagati in rahat?

Patrascioiu spunea...

Individul este pensionat de la Romarm,la vârsta de 64 ani.A desfășurat munca în MApN prin teleportare.Ăsta chiar a lustruiț scaune.
Mares ce naiba a făcut generația ta ?Ce căuta la CSP a MApN?Uite dece ni se spune ca avem pensii nesimțite.

M spunea...

Absolvent de liceu militar Breaza? Poate în știe "militar de la 2 ani"

Pop Iuliu spunea...

Probabil este vorba despre directorul din ROMARM, care între timp s-a pensionat!
http://romarm.ro/qrtfiles/uploads/2019/01/STOICA-GHEORGHE-DA_11.06.2019.pdf

Patrascioiu spunea...

Cezar astia băieți de băieți. S-au orientat în viața.Când activi cand in rezerva si iar activi si iar in rezerva.Banul sa iasa.Ai stat la curul soldatului , ești premiat pe măsură.Omul si-a tras înainte de pensie o funcție banoasa și uite ia lunar 12500.
Îți dai seama ca pentru ăsta o lege a contributivitatii reprezintă tragedie umana?

Iulian Mareș spunea...

Patrascioiu,
si daca a fost la ROMARM care-i problema? Voiai in locul lui un cantacios de la Doina Armatei? Ce ai?

Iulian Mareș spunea...

M,
articolul este de pe un blog al unui fost profesor universitar autentic, din domeniul filologie!
Exemplul rus nu este cel mai bun de urmat, insa arata ca daca se vrea se si poate!
Si, in fapt, la baza analizei generalului a stat meritocratia si daruirea profesionala!
La noi, NU! Cand indignarea il cuprinde pe cel cu "10 lei mai putin" ce mai poti face?
Iti pot da exemple nenumarate de pe acest blog in care indivizi cu aport minimal in cariera se considera nedreptatiti si parca am fi la MRSO cand soldatii mujici isi omorau ofiterii si isi alegeau ei pe unul de-al lor, in sovietele regimentelor!
Halal gandire au tantalaii astia care au crezut ca likida fiind, cerneala se si poate bea, iar cartile sunt doar cele manuite la joc!

Dan spunea...

Stati linistiti ca de luna asta am depasit 100 miliarde euro datorie ( cifre oficiale Eurostat ) si colapsul statului mafiot e iminent! E vorba de sâptâmani ! Numai dobanzile imense aplicate Romanistanului depasesc zeci de milioane euro zilnic si cresc.Romanistanul colonia de lasi sclavi nu mai are ce vinde in afara de organe de sclav romanistan pentru transplant si trimis minore la produs ! Voi visati la actualizari!

CEZAR spunea...

@/Patras Koiu.,
22.800...nu-i fura omului din drepturi ca sunt bani munciti....

M spunea...

Nu vreau sa fiu carcotas dar pe PRIMUL meu talon de pensie este trecuta pensia pe 3 luni (cat a fost facut dosarul de RU, apoi lucrat de cei de la pensii). Pe talonul meu scrie, ca la el, "Luna Septembrie" (nu cum ar fi corect intreaga perioada)

Daca asta e talonul cu pensia lui pe 3 luni o pensie de vreo 7000 de lei pe luna mi se pare OK!
In plus s-ar corela si cu declaratia de avere postata de Pop Iuliu unde venitul lunar e pe la 8200 de lei.
Huhurez - un pic de ajutor in ipoteza asta!?!

Arfy spunea...

Intrebarea poate fi pusă dacă cuponul este real? In rest nu trebuie să ne întrebăm de ce este asa mare valoarea înscrisă! Pensia a fost calculată conform legii existente la ieșirea din sistem. Baza de calcul: cele șase luni alese din ultimii cinci ani. Este una din cele mai incorecte legi existente în sistemul românesc de pensii. Ai prins funcție de comanda, oscar, sporuri de n tipuri, lector la 3-4 facultăți etc te "aruncă" la un scor elegant.

M spunea...

Domnule Arfy - inca o data va intreb: cu ce va deranjeaza ca unul a "prins" nu stiu ce? Cu ce afecteaza asta pensia DUMNEAVOASTRA? NU am sa inteleg aceasta micime, aceasta invidie. Ce v-a impiedicat sa fiti lector la 1000 de facultati? Sa aveti functie de comanda? Etc.

Un doctor spunea ieri ca da, peste 30% din medici au salarii de la 4000 de euro in sus dar ca sunt multi care abia iau 3000 de euro sau chiar mai putin. Te roade asta?

Eu ma uit la talonul meu si imi doresc poate sa creasca pensia mea dar nu am sa fac NICIODATA icter ca altul are pensia mai mare decat mine sau salariu mai mare decat am eu.

De ce are ala pensia mare? Nu ma intereseaza ca nu ia din banii mei. Sa traiasca si sa se bucure de ea alaturi de nepoti. PUNCT! Sa ne concentram pe cum e posibil sa creasca pensiile nu pe cum ar fi posibil sa le scadem!

Huhu Rezea spunea...

Beneficiarul cuponului pierdut nu este absolventul din 1978 al Liceului Breaza, același cu absolventul Academiei Militare din 1990. Din CNP are alte date de stare civilă.
Dosarul său de pensie era înregistrat la CPS a MApN în anul 2011, când s-au publicat pensiile revizuite. Nu apare în tabele pentru că pobabil nu provenea din MApN.
Drepturile din Cupon sunt cele cuvenite în luna august. Nu are indemnizatii pe alte legi.

Huhu Rezea spunea...

@M
Ce mărinimos și indiferent ești în același timp!
Asemenea excepții de calculare a pensiilor militare au provocat reacții nefavorabile în opinia publică.
Discrepanțele față de majoritatea pensiilor militare sunt prea mari ca să nu ne punem întrebări.

Patrascioiu spunea...

Nu am nimic cu omul doar ca apartenența lui la casa de pensii a armatei ne pune intr-o lumina nefavorabila în sensul ca da unora posibilitatea sa ne atace.Subiect încheiat.

Huhu Rezea spunea...

Citiţi completarea la topic pentru a vedea cine a fost Stoica Gheorghe.
Mulţumesc domnului Vladescu pentru informaţie.

CEZAR spunea...

M recte m-Alul.,
Au o logica specifica fariseilor...
Ce ne deranjeaza ca vreo cativa indivizi ..GOLESC BUGETUL LIMITAT, alocat pensiilor militare...luptati sa va creasca si voua ...:D
Curat murdar....cu astia trebuie inceputa reforma pensiilor militare...!

Gigi spunea...

Păi așa mai merge,patroane,ne faceți să ne dăm cu părerea atîta timp?Să ne tocim nervii,să invidiem omul degeaba???

@M/Hai să fim serioși!Nu suntem invidioși,dar trebuie recunoscut faptul că cei care au ieșit la pensie pe L.223,în vigoare,chiar și ciuntită de OUG 57,au avut posibilitatea să-și primenească cele 6 luni care au făcut obiectul B.C.(baza de calcul).
În schimb cei ieșiți cu L.263/2010,li s-au luat în calcul toți anii lucrați în întreaga activitate.
Așa a fost și cu L.164,sora actualei 223.

@Mareș/De ce să ne fie rușine de un general care a luat niște mĂsuri,dacă sunt excelente,numai că e rus? Să fim serioși!Că numai așa poate au reușit să termine cu corupția.Adevărat,unele măsuri cam exagerate,dar.....

Arfy spunea...

Dle M nu este invidie!Este o constatare reieșită dintr-o lege extrem de proastă, o lege prin care avantajul este de partea unei părți mici a beneficiarilor și în dezavantajul celor mulți! Să fim realiști! Să mizezi totul pe o carte de "șase luni" doar în poker este posibil. Să ai un salariu minim pe economie de aproximativ 400 de euro și pensii de aprox 5.000 de euro este ceva atipic, bizar și antisocial. Eu sunt mulțumit de cuantumul pensiei mele, chiar așa obținut prin cele șase luni diferenta pe alte legi ar fi fost foarte mică, și, cu toate acestea spun că este o lege proastă!

M spunea...

@Huhurez - ok. 😁 La mine poștașul când mi-a adus prima pensie nu m-a crezut că e pe 3 luni. De fapt nici acum nu cred că a înțeles!

@Gigi - corect!!! Ai dreptate!!! Și rezolvarea? Să le tăiem la ăia sau să luptăm cu toții (și cei cu și cei fără) ca toată lumea să beneficieze de un calcul mai bun?
Eu rămân să cred că dacă luptăm toți pentru creșterea pensiilor avem mai multe șanse decât dacă ăia cu pensii mai mici luptă să le taie pe alea mai mari, ăia cu pensii mari luptă să le păstreze iar ăia cu pensii medii stau pe tușă! Eu de exemplu nu am să sprijin niciodată nici o tăiere dar pentru ORICE creștere sunt în stradă alături de cei nedreptățiți.

@Pătrășcoiu - da, aveți dreptate. Eu zic că e o explicație. Iar faptul că a avut 50% sau IC nu duce la o asemenea pensie.
Sincer? Pe mine nu ma interesează prea mult cum de a ieșit pensia ăstuia așa. Dacă cineva e interesat să caute și să găsească unde s-a greșit!
Să stai la tastatură și să înjuri pe toți care au pensia mai mare decât tine mie nu mi se pare productiv.

Eu nu cred ca mie o să îmi crească pensia dacă i-o taie lu' ăla. 😁
Cezarica, fariseu? 😁
Dacă îmi dai adresa ta îți trimit către 20 de lei lunar să ai și tu de pâine. Sau crezi că dacă îi taie pensia lui ăla o sa îți revină mai mult din "bugetul limitat"?
PS - Dacă cineva are timp și nervi să îi explice și lui Cezarica cum se face un buget!

Patrascioiu spunea...

Oricum nu trebuia sa apăra ca pensionar milita r.Ne aduce deservicii.

Iulian Mareș spunea...

Gigi,
1. Ai înțeles puțin gresit, cred eu. Nu are cum să-mi fie mie rușine, căci eu doar am postat un articol despre o reușită rusească ce poate fi aplicată, ca metodă și la noi!

2. L223 s-a aplicat tuturor, în aceeași măsură, inclusiv mie mi s-au recalculat pensia, întrucât inițial am ieșit pe L 263!
Singura problema este că unii se simt nedreptățiți, dar sunt cu cuantumul cel mai avantajos în buzunar! Ei, tocmai ăștia tipa mai tare, inclusiv ăla de la GAZ, nici nu i-am reținut numele, unul așa, la număr, care vrea pensie integrală cu toate că el are aproape 7/10 din stagiul real! Aproape, zic eu, pt că legea i-a mai dat 3 ani petrecuți la Sibiu!

Gigi spunea...

M@/Ați înțeles greșit! Nu susțin tăierea,nu am susținut niciodată așa ceva.Am vrut să scot în evidență care a fost avantajul lor.
Că,trebuie să luptăm toți să-i ajungem din urmă,asta e altă poveste.Da,aveți dreptate.Dar,este greu,foarte greu!Știi și d-ta de ce.

M spunea...

@Patrascioiu - uite o idee buna!!! Sa militam ca pe taloanele de pensii militare sa fie evidentiati clar cei care beneficiaza de prevederile altor legi speciale.

@Mares - suntem prea batrani sa mai plecam dupa fenta.
Daca ai un aparat de propaganda bun poti sa il prezinti pe Dragnea ca mare luptator anticoruptie care a "pensionat fortat" mii de politisti, jandarmi si militari asupra carora planau suspiciuni de coruptie.
Dragnea ar fi spus
- Daca nu le convine sa munceasca atunci mai bine sa iasa la pensie, sa lase locul la altii mai tineri.
Efectle eradicarii coruptiei in randul fortelor de ordine se vad imediat in Romania. Au crescut pensiile accelerat, la fel si salariile medicilor si profesorilor.
Premierul Dancila sublinia:
- Am inchis aceasta gaura. Serviciile de urgenta sunt mai suple, mai dinamice. Angajam tineri bine pregatiti.
Din efectivele MAI si MApN, precum si din cele ale serviciilor, prin manevra curajoasa a PSD personalul a fost redus cu peste 20%.
Aceasta se adauga epurarii facute in Armata Romana unde acum cativa ani cand au fost inlaturate cadrele imbatranite, inca fidele ideilor comuniste si santajabile de catre serviciile de informatii ruse.
Se ivesc zorii unei noi ere in Romania. Constructia de autostrazi a luat avant iar romanii sunt pe strazi cantand ode de fericire si multumind partidului care i-a scapat de corupti.
Pentru acest succes domnul Dragnea a platit fiind condamnat pe baza unui dosar facut de politistii si procurorii corupti care au incercat sa impiedice acest proces de reforma.
In 10 august romanii au iesit sa il apere pe Dragnea dar protestul a fost inabusit in sange de comandantii corupti ramasi in functie.
Dancila ne asigura ca procesul insa va continua.
- Voi reduce salariile personalului activ la nivelul unui muncitor necalificat. Sa ramana in structuri numai cei cu dragoste de meserie, gata sa munceasca pe gratis!

😁 😁 😁 😁

avianyc spunea...

Multi v-ati dat arama pe față pe aci.
Cam ca la Caracal toate prin tarisoara asta.
Asta -i modelul
........
Se pare ca pe acolo s-a rasturnat caruta cu ceva candva

s-apoi s-au imprastiat in zari si transformat in jmecheri de jmrcheri ajungand până sa faca legi pentru oameni cinstiti.
Unde esti tu Codruta cu protocoalele ca panand mana pe ei sa- i bagi la racoare si sa mai stie de frica cuiva in tara asta.
Si cand mai stiu de frica ( bau -bau) o dau mai putinel cu ciorditul facilitand bani de la buget pentru nevoile reale ale natiunii.
Cine vrea sa traiasca in randuielili impuse de acesti impostori cu nimic mai prejos decat precedesorii sa le aduca osanale in continuare.
DNA se pare ca fara Codruta te-ai lasat pe tanjeala.
Din rau in mai rau pentru unii ,din bine in mai bine pentru altii .Se stiu ei care .Stie si poporul ,dar e prea fara putere si se bucura de faramituri.

J spunea...

Mares,cuantumul cel mai avantajos nu-ti ofera siguranta.Nu stii cine si cand isi baga piciorul in cuantumul cel mai avantajos.Ai vazut si ai simtit ce a facut Chiorul.

Leon spunea...

@M, referitor la Cuponul de pensie militara eu vin cu o propunere de bun simt si care ar putea rezolva problema Ordinului militar:
Deoarece OMM/SOSP, NU este acordat de Legea nr.223/2015-privind pensiile militare de stat ci de alte legi, adica de Legea nr.80/1995(Art.11) si de Legea nr.149/2018, eu propun Caselor de Pensii Sectoriale, ca pe cuponul de pensie, la Pct.1. DREPTURI DE PLATA LUNA CURENTA, pe langa cuantumul pensiei din Decizii sa fie trecut si Cuantumul ptr.OMM/SOSP, asa cum sunt trecute si indemnizatiile pentru: DL.118, Renta, Legea 44, OG 82+S.fixa, Legea 341,etc.
Ce ziceti Dle Cdor Dan Buzescu, puteti sustine mai departe aceasta propunere ?

Cezar spunea...

😂🤣😂🤣😎😎😜😜

Iulian Mareș spunea...

T3,
Se vede treabă că nu prea ai înțeles kiar nimic din Epoca Republicii Procurorilor!
Cineva spunea că numai o categorie umană poate face același lucru și se așteaptă la efecte diferite!
*Clanurile s-au dezvoltat sub bețivul ordinar și tuta Codruța! Nici nu mă kinui să-ți amintesc ce funcții au avut și ce căcaturi au dospit la sărbătoarea țiganilor cu protocoalele în gură, pe post de cârnați puturoși!
Lasă propagandă asta; ține numai la #fără_creier!

Iulian Mareș spunea...

J,
De ceva tot trebuie să-ți fie teamă, inclusiv de faptul că oricare guvern îți poate da doar 10 lei pensie!

M spunea...

@Leon - mi se pare corect. Eu am să susțin ideea.

Legat de epurarea de la rusi. Cautam pe net dacă nu cumva avem prea mulți polițiști. Se pare că avem cam putini. 😁
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/1/1e/Police_officers_2016_Fig_2.png

Suntem ca de obicei pe ultimile locuri. Mai putini ca noi având doar UK, Suedia și Danemarca dar eu zic ca și infracționalitatea este la alt nivel.
Și gândiți-vă că statistica e din 2016 adică înainte de valul de pensionari.

J spunea...

Politisti.Nu numai putini dar si nepregatiti.In schimb jandarmi cat cuprinde ca ei sunt necesari sa apere guvernantii.Cineva zicea ca la razboi sunt buni ca trupe de infanterie.Nu as prea crede.Ca parere.Nu ar fi bine asa ca inainte de 1945 jandarmii sa stea pe la posturile de politie?
Constatare.Localurile posturilor de politie sunt abandonate de cand mai multe posturi de politie formeaza o sectie .Seful de sectie are functie de comisar sef.Poate nu stiti.Politistii sunt navetisti.Dimineata se aduna la sectie dupa care fiecare pleaca in comuna de care raspunde.Noaptea la postul de politie bate vantul.Functia de sectorist este desfiintata.
Politie locala exista numai la orase.Acestia fiind in organigrama primarilor nu au atributii si statut prea clar.Mai mult se ocupa de circulatie in oras si de ordinea in piete si oboare.

Leo spunea...

Draftul din topic este stufos și formulat la art. 60 (cel mai important dealtfel) parcă de un veterinar și nu de un jurist.
OUG-ul menit să elimine INECHITĂȚILE ,ar fi trebuit să aibă maxim 4 rânduri care să vizeze tocmai art. 59 și 60 din L 223 , astfel :

1. Începând cu data de 01.09.2019 se revine la dispozițiile din textul art. 59 și art. 60 alin.(1) ale L 223 existente în vigoare până la data de 15.09.2017.
2. Începând cu data de 01.09.2019 , se abrogă dispoziţiile Art. VII din OUG nr. 59/2017 precum și dispozițiile Art. 84 pct. 1 din OUG nr. 114/2018.

Draftul prezentat este elaborat parcă să rezolve totul și să nu rezolve nimic.
Eu cred că totuși este mâna LICHELELOR GULERATE din MFA , care au parazitat draftul cu tot felul de idei , menite să dilueze esenta si anume ACTUALIZAREA .
TRĂIASCĂ ROMÂNIA LIBERĂ DE IMPOSTURĂ , INCOMPETENȚĂ ȘI LICHELISM !

CEZAR spunea...

@m-Alul + J-mare de tipar + M mare de tipar+ ..alte litere musai mari din alfabet sunt ,,FIERTI !!
Oare de ceee..??

Alexcta spunea...

Apropo de Decizia 20/2019 a ICCJ!
Cred ca ICCJ s-a ferit ca dracu' de tamaie sa judece!
De ce?
Pentru ca:
- le este frica, ca de dracu' de CCR;
- au dat totul catre Curtile de Apel.

avianyc spunea...

Pana nu ma apuc de lucru prin curte si gradina ;
Sistemul judiciar a fost atât de afectat de acţiunile din ultimii doi ani încât va fi nevoie de „minim 10-15 ani” pentru a reveni la „la nivelul la care eram acum 5-6 ani”, a susţinut Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba Iulia, într-o emisiune la TVR 1.

"Ceea ce s-a stricat în ultimii ani nu doar că ne-a ţinut pe loc, ne-a tras un urmă rău de tot. Ca să putem să reparăm şi să ajungem la nivelul la care eram acum 5-6 ani cred că ne trebuie minim 10-15 ani. În perioada asta s-au schimbat generaţii în structurile de aplicare a legii, foarte mulţi profesionişti au plecat prin pensionare, prin mutare în alte structuri. Au venit foarte mulţi lucrători tineri, fără experienţă, cei de la care pot să înveţe sunt tot mai puţini", a declarat Berbeceanu, potrivit Aktual24.ro

Întrebat de realizatorul emisiunii Cătălin Ştefănescu dacă asta înseamnă că bandiţii pot să joace hora, să fie veseli, fostul comisar şef a răspuns:

"Atunci când se fac modificări legislative care vizează doar drepturi ale celor care se presupune că au încălcat legea în detrimentul omului simplu, omului cinstit care nu are nicio legătură cu sistemul judiciar, care nu a plătit o amendă, care nu a fost cercetat, care nu a fost trimis în judecată, cred că este îngrijorător."

Huhu Rezea spunea...

Tembel mai este Berbeceanu dacă minte ca o flasneta saseasca.
De la Ordonanța lui Cioloș nimeni nu a mai modificat vreun articol din codurile penale și procedura penala. Cele propuse de PSD nu au întrat în vigoare.
Nici avuanykul nu știe?

M spunea...

@Huhurez - Berbeceanu are și el o opțiune politică. Este folosit la fel ca și Gavriș pentru a valida minciunile rezist.

@J - peste tot în lume ai "riot police". Se începuse un proces de orientare a jandarmilor spre poliția rurală după model francez de A. Năstase. A venit apoi javra ordinară de Băsescu și i-a întors. Problema era că primeau și drept de cercetare penală. Băsescu a preferat să dea acest drept celor de la SRI.

Ca tot zicea cineva de reforma din Rusia. Între 2004 și 2008 salariile polițiștilor s-au dublat iar apoi s-au dublat încă o dată în 2010. Un subofițer de poliție câștigă în Rusia cât un ofițer de Armată. Complet anormal!!!!

avianyc spunea...

Domnule Huhurez,
Ca sa va diminuez din cele date uitarii pot sa va reamintesc doar cate ceva din ispravile dnului TT prin care abuzul si neglijenta in serviciu au fost golite de continut si au produs efecte pana cand CCR s-a pronuntat .Iar pana cand CCR s-a pronuntat declarand neconstitutionale o serie de art ale " constitutionalului "TT " au scapat de dosare o serie intrega de smecheri cu dosarele pe rol ,unii cu condamnari in prima instaNta.Iar prejudicii in dauna statului au ramas nerecuperate.Le aveati pe site-ul DNA la momentul respectiv.
Va mai adhuceti aminte de modificarea zilelor recompensa din recursul compensatoriu de catre TT de la 3 zile ( prpopunere dna Pruna) la 7 zile .
Va mai aduc aminte ca la un moment dat TT propunea recompensa in bani pentru detinutii in cauza/ zi detentie?
Si asa ne-am umplut de infractori periculosi in strada.
Va mai aduc ca psd a dat legi si ordonante in favoarea primarilor ,etc pentru a-i scoate de sub oculta ANI.
Chiar nu stiti ca primarmai nou au voie sa desfasoare activitati economice pe PFA pentru a nu mai putea fi agatati de ANI.Vi se pare in regula treaba asta? Sa cedeti ce afaceri infloritoare deruleaza unii pe PFA cu fonduri europene si APIA.
Ne oprim aici deocamdata.

M spunea...

Cineva propunea aseară o chestie inspirată din Legea pensiilor civile. Ați văzut că mai nou se acceptă ca venit și prime, al 13-lea etc. Cine poate dovedi le primește conform actelor doveditoare, cine nu poate dovedi primește 10%.

Ceva de genul ăsta și la pensiile militare. Cine are un spor de să zicem 15% introdus nou îl ia complet, cine e deja pensionat dar pe funcția de când era activ (cele 6 luni alese) ar fi primit acel spor sa ia și el la pensie un 10%.

CEZAR spunea...

S-a facut primul pas...!!
Asteptam LITERELE MARI...de la MApN..si cei care s-au lipit..dar incet sa nu faceti inghesuiala ...!!!

https://argesulonline.ro/un-primar-a-renuntat-la-pensia-speciala-prin-act-notarial-e-un-furt-eu-nu-fur/?fbclid=IwAR22MHu4DONY1V_53-bEQHFW7MM1T4eIndXKanOKIACoYOMFTbeXzmx-C10

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Leonard, Magna Cum Laudae! Le-ai pus-o intre buze clocarimii paraditoare! Cum sa nu se duca marele paraditor haiduc sa buleasca, si inca insotit de trei gealati, cu lectia invatata din negura istoriei sa ne puna in genunchi, mai ales stiind ca membrii fiind infierbantati sa traga spuza pe turtoiul lor nici n-au realizat rolul acestuia de mare inchizitor macelar al CSP-ului! E un joc de glezne obraznic, electoral, sa ne lase impresia ca se rezolva ceva, dar vor trece si alegerile si toate vor ramane nemiscate si intepenite, asa cum sunt acum! In cel mai rau caz, e posibil sa se dea drumul numai cu ce si-au tras aia spuza pe turtoiul lor si, atat! Nu se vede din satelit ca n-a mai iesit nimeni sa mai ne dea lamuriri, nici macar prin Dan Buzescu? Poate aspru ciocofonit de haita sa tina in el ce s-a facut acolo, iar acel grup fb, repet ca este foarte selectiv si ermetizat, pentru o cloaca aleasa pe spranceana, doar cei care vor avea ceva de castigat de pe urma Comisiei, si nu ,,pleava'' cu pensii medii si mici.

Cezar spunea...

Avia...ii mai bolovan decât Berbeceanu...!!

Huhu Rezea spunea...

"avia
Te-ai ciobănit rău de tot.
Modificările propuse de PSD, inclusiv abuzul în serviciu, au fost atacate la CCR înainte de a fi promulgate.
Decizia CCR a vizat conţinutul infracţiunii de abuz, inclusiv pe cel din Codurile în vigoare aprobate de Boc prin asumare de răspundere.
Instanţele au aplicat decizia CCR cu privire la abuzul în serviciu, în condiţiile în care Parlamentul nu a pus de acord textul cu deciyia CCR în 45 de zile.
Eliberarea compensatorie a introdus-o pruna lui Ciolos. TT doar a pus în aplicare ordonanţa.

M spunea...

Hai sa ii mai explicam o data lui Avyanic. Am reusit sa fac magarul lu' tataie sa nu mai dea cu copita in poarta, poate reusim ceva si cu Avianyc!

- Recursul compensatoriu a aparut DUPA ce trepanatii au iesit in strada ca nu e buna amnistia. Daca la amnistie se vorbea doar de cei care nu sunt recidivisti, nu au fapte cu violenta sau de coruptie la recursul compensatoriu se aplica TUTUROR. Cine e cu rezistentii sa zica dupa mine: "in nemernicia mea, ca un caine turbat..."
- Numarul de zile "compensate" s-a stabilit in functie de banii pe care ar fi trebuit sa ii platim. O compensare care era de 8 euro în Italia pe zi de detenţie pentru fiecare deținut, 5 euro în Ungaria și 3 euro în Bulgaria. La noi CEDO a cerut 4 euro/zi. Raportarea s-a facut deci la salariul minim pe economie si asa au iesit 6 zile/luna!
- Pruna din guvernul tehnocrat zice: "Pentru că ni se cerea o măsură compensatorie m-am gândit la această măsură. Nu am să vorbesc despre vinovații și dacă eu am fost tâmpită, Parlamentul condus de PSD - ALDE trebuia să fie mai deștept!" Ete, ca nu au fost nici aia mai destepti!
- Sa iti intre bine in cap: aia cu recursul compensatoriu TOT ieseau din parnaie. Daca nu era recursul ieseau cateva zile mai tarziu. Dar asta nu inseamna ca ieseau ingeri de acolo!
- Iar minti, dar asta e natura ta! Sunt 36 de zile la 30 executate. Adica 6 nu 7 zile cum minti tu!

- Tudorel Toader, unul dintre cei mai buni ministrii de Justitie ai Romaniei a oferit 3 variante propuse de CEDO: amnisitie, recurs compensatoriu, despagubire in bani. Ori vrei sa mai stai in UE ori mars in Rusia! Sau UE e bun numai cand e de acord cu javrele violente de la rezist?
- De ce nu spui ca s-a implementat si un sistem de "renuntare la plata muncii prestate in penitenciar" astfel recuperandu-se o parte din sumele cheltuite cu detinutii?

Abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu nu au fost golite de continut asa cum zic trepanatii. Ele au fost puse in acord cu gradul de periculozitate. La fel ca la zeci si zeci de articole legislatie pedeapsa nu este peste tot cu inchisoarea.
Sa iti dau un exemplu: in legea adunarilor publice initial trepanatii care faceau adunari publice fara aprobare erau pasibili de inchisoare. S-a constatat ca era prea dur si s-a trecut doar la amenda!

A fost o propunere ca abuzul in serviciu sa ramana asa cum era in NCP dar sa fie pus pe trei trepte: raspundere administrativa, raspundere disciplinara, raspundere penala. Ala de facea un prejudiciu de 100 de lei, platea naibii si isi vedea de viata, ala de facea un prejudiciu de 10.000 platea dar isi pierdea si functia, ala peste 10.000 de lei facea parnaie! IN felul asta se punea accentul pe recuperarea banilor nu pe puscarie!
Ati sarit ca niste zombi in strada! Acum mai aveti si tupeu!

capitanu nemo spunea...

In urma cresterilor salariale(profesori,medici,parlamentari,primari)si a blocarii actualizarii pensiilor militare conform sondajului lui PELEANU ,PSD se afla la 50% ,urmand ca in lunile urmatoare sa ajunga la 70%.Veorica castiga detasat din primul tur cu 80%.

J spunea...

Capitanu nemo esti nebun.La care alegeri te referi?Peleanu face si el ce poate ca PSD ia facut nevasta chestor.Dog face matanii.

Patrascioiu spunea...

Lasati cine câștiga. Poate sa câștige și Papa Piuș ca nu ăsta ne interesează. Mâine 2o Marele Consiliu înaintează, conform planificării propunerile ministrului Leș. Oare ce va urma după?

capitanu nemo spunea...

Se v-a constitui un alt consiliu mai mare si mai frumos care v-a face alte propuneri......si tot asa.

Iulian Mareș spunea...

M,
Rogu-te, mai postează expunerea de 3-4 X, căci #2% pricepe mai molcom și uita mai iute!
Poate așa vei avea oareșce succes cu cei câțiva de Trăsnea....exclus Cezar, căci el pricepe din a2a postare!
Este un fain!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ministrul Apararii a elaborat un proiect cu conditiile de munca, sa elimine sporurile uriase ale clocarilor, care luau solde si pensii ca minerii si otelarii! E in dezbatere publica, o gasiti pe pag mea de fb, sau pe Corneliu Ifrim si prietenii care lupta pentru drepturile militarilor! Cine se pricepe sa transfere, s-o preia si s-o dea Onorabilului spre publicare! Multumesc! Nu strica sa se scrie deasupra: ,,Sa vedem mai intai,'' zise orbul!

M spunea...

@Cornelius Flavius Ifrim - anexele tot clasificate?

@Mares - facem si noi ce putem. Am toata intelegerea pentru interpretarea unei masuri din perspectiva doctrinei de partid. De exemplu: scaderea impozitelor - aia de drepta sa o aclame iar aia de stanga sa o injure. Dar minciuni si mistificari ordinare nu accept!

Uite stimabile un exemplu dar de un avocat:

Prevederea legala: Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Situatia de fapt si de drept: Ofiterul de serviciu N.C. avea in sarcina sa controleze inchiderea si asigurarea geamurilor cladirii in spatiile comune (hol, popota, club etc.) Acesta îndeplinește în mod defectuos aceasta obligatie, luand decizia sa nu controleze deoarece vremea parea frumoasa, rezultand o pagubă la nivelul unitatii (cu personalitate juridica) constand in spargerea unui geam.

Posibile sanctiuni:
dupa Avianyc - "puscarie sa fie el al dracului de corupt ordinar"
dupa mintea mea - "sa plateasca naibii geamul si sa isi vada de viata"

@capitanul Nemo - era un banc acum multi ani:
- De ce nu fac politistii SIDA?
- Pentru ca nimeni nu ii iubeste si nu se iubesc nici intre ei!

Trebuie sa recunoastem ca PSD a castigat procente din faptul ca a inghetat pensiile militare. Cred ca nici noi nu luam SIDA!

Leon spunea...

http://dlaj.mapn.ro/documents/acts/HG_si_NF_1562828729.pdf

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Vedeti ca am repostat-o, cineva spunandu-mi ca nu-i setata public

tehnocrat spunea...

https://legestart.ro/ministerul-apararii-schimba-conditiile-de-acordare-sporurilor-de-munca/?fbclid=IwAR0RqAxz0KZ0_XWLkoonFBWFiAHhqjTIpfH9RdhI5EvWwoEw_tWITO-SXaU

Leon spunea...

Cornele, proiectul aflat in consultare publica pe site ul MApN inca de luna trecuta se refera numai la prevederile Art.12, alin.2) si alin.3) din Legea nr.153/2017, Anexa VI-APARARE...care obliga Guvernul sa aprobe Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca , precum si a conditiilor de acordare a acestuia,...; Se refera numai la conditii periculoase, conditii grele de munca si incordare psihica, cate 15% pentru fiecare..!
Si sa n-ai nicio grija, colegii nostri activi vor avea aceleasi sporuri ca si pana in prezent: 50% OSCAR, 15-20% CIFRU, 20% unitati IZOLATE, 16-50% Conditii PERICULOASE de munca, 2,5-7,5% SPECIALIST DE CLASA, etc, toate aceste sporuri calculate din SF.
Urmeaza apoi PRIME pentru personalul din Aviatie si Marina..!

Iulian Mareș spunea...

Corneliunsson
Și cu ce te ajută pe tine lista cu locurile și condițiile de muncă?
Este pt viitor și în niciun caz pt trecut, fie el mai recent sau îndepărtat!
Lasă-i să muncească și să îmbunătățească condițiile de muncă, precum și recunoașterea financiară a acestora pt colegii mai tineri, care se străduiesc și au primit ștafeta!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Asa-i, Iulian. Ma gandeam ca se aplica si noua, insa retroactivitatea este tabu pt noi. Dar, eu sper ca, de acum incolo, si armele sedentare, de fapt functiile, clocarii sa nu mai beneficieze de acele sporuri uriase, care le umflau soldele si pensiile, de parca ar fi lucrat in conditii deosebit de grele si vatamatoare.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Leon, multumesc! Ramane cum s-a stabilit, adica aceeasi Marie, doar ca are o alta palarie!

capitanu nemo spunea...

PSD prin blocarea actualizarii pensiilor militare nu a tinut cont de zicala:,,Nu da vrabia din mana, pe cioara de pe gard,,.Vrabia(pensionari militari care in proportie de 90 la suta a votat psd)-cioara de pe gard(profesori ,medici ,studenti,acestia nu au votat si nu vor vota niciodata psd cu toate ca le-a dat anumite beneficii).

M spunea...

La naiba, ce e cu mine?
În ultimul timp sunt mai mereu de acord cu stimatul Căpitan Nemo!!!! 😁

Leon spunea...

http://m.ziare.com/pensii/peste-9-300-de-beneficiari-de-pensii-de-serviciu-la-finele-lunii-iulie-2019-1574213

Leon spunea...

http://ladpm.blogspot.com/2019/08/comunicatul-biroului-executiv-al-ligii_21.html?m=1

Huhu Rezea spunea...

"Leon
In sfârşit, aflăm de o acţiune în contencios administrativ introdusă în toată regula împotriva OUG 59/2017 în baza art. 9 din Legea 554/2004.
Dacă CCR admite excepţia, actiunea în constatarea încălcării drepturilor este valabilă numai pentru reclamanţi şi intervenienţi, in schimb de decizia CCR beneficiază toţi pensionarii militari, dar numai de la data publicării deciziei.