Un produs Blogger.

joi, septembrie 19, 2019

Motivarea CA Brașov a Deciziei de obligare a CPS a MApN să mențină indexarea de 5% din anul 2016 în actualizarea din anul 2017.

22 comments
Mulțumim domnului ghurse și... doamnei din Constanța. :) :)

Atașez și  în format PNG  paginile 6-7 din decizie, pagini în care CA expune considerentele pentru care a modificat total Sentința Tribunalului Brașov și a admis cererea contestatorului privind indexarea de 5% din anul 2016.


Hotarâre 926/2019 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 926/_____________ publică de la 04 Iulie 2019
Completul compus d__:
PREȘEDINTE R_____-M_____ C____
Judecăt or A___ P_________
Grefier M______ C_______
 Pentru astăzi este  amânată pronunțarea asupra apelului formulat de contestatorul B_____ M. G_______  împotriva sentinței civile nr.1222/MAS d__ 28 noiembrie 2018, pronunțată  de Tribunalul B_____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXX.
Dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică d__ data de 4 iulie 2019 când părțile prezente au  pus concluzii  în sensul celor consemnate în încheierea de ședință d__ acea zi.
Instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispozițiilor art. 396 (1) Cod procedură  civilă a amânat pronunțarea pentru astăzi  20 iunie 2019.
                                                      C U R T E A
Asupra apelului de față;
Constată ca, prin sentința civila nr. 1222/28.11.2018  a Tribunalului B_____, s-au dispus următoarele :
A respins contestația precizată și completată de contestatorul B_____ M. G_______ în contradictoriu cu intimatele C___ S_________ de P_____ a M___________ A_______ Naționale și C______ de Contestații P_____, reprezentate de  Ministerul A_______ Naționale, prin Direcția Generală Juridică.
Pentru a pronunța acesta sentința, instanța a reținut următoarele :
Prin cererea înregistrată la data de 19.03.2018 sub nr. XXXXXXXXXXX contestatorul B_____ M. G_______ a solicitat în contradictoriu cu intimata C___ S_________ de P_____ a M___________ A_______ Naționale obligarea acesteia la anularea deciziei nr. xxxxx/21.12.2017 de actualizare a pensiei sale și la emiterea unei noi decizii de actualizare a pensiei cu restituirea retroactivă a tuturor drepturilor de pensie legal cuvenite începând cu data de 1.07.2017 și până la zi, precum și la plata cheltuielilor de judecată.
Ministerul A_______ Naționale, reprezentat prin Direcția Generală Juridică, în numele Casei de P_____ Sectoriale, a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă, întrucât nu este îndreptată împotriva unei decizii emise de C______ de contestații p_____, iar pe fond ca neîntemeiată.
În motivarea acestei poziții procesuale intimata arată că, potrivit prevederilor legale care reglementau salarizarea militarilor la data intrării în vigoare a Legii nr. 157/2017, soldele de funcție ale cadrelor militare în activitate erau compuse d__ solda de funcție, solda de merit, indemnizația de dispozitiv, sporul de confidențialitate, sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu și majorări ale soldelor de funcție cu clase de salarizare. D____ urmare, la cuantumul compus al soldei de funcție, majorat cu 10%, se aplică majorarea de 15%, suma rezultată adăugându-se la cuantumul celorlalte elemente salariale care compun solda lunară brută realizată la funcția de bază, actualizată, majorată cu 10%.
La dosar autorul cererii a înaintat și un act prin care a modificat/completat cererea introductivă, solicitând anularea deciziei de actualizare nr. xxxxx/5/4.04.2018 și emiterea unei noi decizii de actualizare a pensiei cu adăugarea la cuantumul pensie de 5019 lei și a sumei de 230 lei, sumă primită în urma indexării pensiei cu 5% în baza OUG nr. 57/2015 și pusă în plată începând cu 1.01.2016 și obligarea intimatei la acordarea retroactivă a tuturor drepturilor bănești legal cuvenite, în urma emiterii unei noi decizii de actualizare a pensiei ca urmare a hotărârii pronunțate, începând cu data de 1.07.2017 și până la zi.
Contestatorul a înțeles să completeze cererea introductivă și prin actul de procedură înaintat la dosarul cauzei pentru termenul d__ 19.09.2018, prin care contestă și Hotărârea nr. xxxxx/6.08.2018 emisă de C______ de Contestații d__ c_____ M___________ A_______ Naționale.
      La termenul de judecată d__ 19.09.2018 instanța a dispus introducerea în cauză și citarea emitentului hotărârii atacate prin cea de-a doua completare a cererii introductive, C______ de Contestații P_____, reprezentate de  Ministerul A_______ Naționale, prin Direcția Generală Juridică. Această d__ urmă parte a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea pretențiilor contestatorului.
      La termenul de judecată d__ 14.11.2018 reprezentantul convențional al intimatelor a declarat că nu înțelege să mai susțină excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată. La același termen partea contestatoare a precizat că își restrânge pretențiile, susținând doar capătul de cerere referitor la acordarea sumei de 230 lei provenită d__ indexarea cu 5% conform OUG nr. 57/2015. Instanța a luat act de restrângerea pretențiilor în conformitate cu dispozițiile art. 204 alin.2 pct. 2 Cod procedură civilă.
Analizând actele și lucrările dosarului, Tribuna lul a constatat următoarele:
Contestatorul are calitatea de beneficiar al pensiei militare de stat
      Autorul cererii a beneficiat de recalcularea pensiei în temeiul deciziei nr. xxxxx/3/27.01.2017 d__ data de 1.02.2016, pensia crescând de la 3520 lei la 5092 lei. S-a reținut că totalul drepturilor de pensie pentru anul 2016 este de 4838 lei, iar în urma indexării acordate pentru anul 2017 (de 254 lei), pensia militară de stat pentru anul 2017 este de 5092 lei.
La pct. B al deciziei, care nu a fost contestată, se rețin următoarele date care au condus la stabilirea pensiei militare de stat:
- data trecerii în rezervă/retragere: 30.11.2009;
- vechimea efectivă realizată: 30 ani, 12 zile;
- vechimea în serviciu realizată: 27 ani, 7 luni, 14 zile;
- vechimea contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și/sau buget: 25 ani – 9%;
- decorat cu O.M.M./S.O.S.P.: cls. II pentru 20 ani;
- elemente de calcul a pensiei:
                       *baza de calcul actualizată: 4713 lei;
                       *vechimea cumulată: 43 ani;
                        *procent de calcul al pensiei: 85%
                        *spor pentru O.M.M./S.O.S.P.: 15%.
                        *procent indexare/majorare aferent anului 2016 – 5%;
                         *procent indexare/majora re aferent anului 2017 – 5,25%.
Prin decizia de actualizare nr. xxxxx/4/21.12.2017, ce face obiect al prezentei cauze, începând cu data de 30.06.2017, cuantumul pensiei a fost actualizat în baza prevederilor art. 60 d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în formularea în vigoare până la data de 15.09.2017 raportate la prevederile art. II alin.3 d__ Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit d__ fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare. Noul cuantum al pensiei a fost menținut la 5092 lei, întrucât în urma recalculării nivelul pensiei a fost stabilit la 4925 lei, un cuantum mai mic decât cel avut în plată.
La actualizarea pensiei s-au avut în vedere următoarele elemente:
- data trecerii în rezervă/retragere: 30.11.2009;
- vârsta standard de pensionare prevăzută de lege: 56 ani, 4 luni;
- reducerea vârstei standard de pensionare conform legii: 9 a ni, 6 luni;
- vechimea efectivă realizată: 30 ani, 12 zile;
- vechimea în serviciu realizată: 27 ani, 7 luni, 14 zile;
- temeiul trecerii în rezervă: art. 85;
- vechimea contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și/sau buget: 25 ani – 9%;
- decorat cu O.M.M ./S.O.S.P.: cls. II pentru 20 ani;
- elemente de calcul a pensiei:
                       *baza de calcul actualizată: 5038 lei;
                       *vechimea cumulată conform art. 25 d__ Legea nr. 223/2015: 43 ani;
                        *procent de cal cul al pensiei: 85%
                        *spor pentru O.M.M./S.O.S.P.: 15%.
Împotriva deciziei de actualizare nr. xxxxx/4/21.12.2017 contestatorul a formulat contestație administrativă. Până la soluționarea acestei contestații de către C______ de Contestații d__ c_____ M___________ A_______ Naționale, intimata C___ de P_____ S_________ emite o altă decizie de actualizare, cu nr. xxxxx/5/4.04.2018, prin care stabilește același cuantum brut al pensiei militare de stat, de 5092 lei, d__ 30.06.2017, în condițiile în care conform art. 60 d__ Legea nr. 223/2015, acesta a fost stabilit la o sumă mai mică decât cea în plată (5019 lei).
Datele care au condus la această actualizare sunt identice cu cele de mai sus, cu excepția bazei de calcul actualizate a pensiei – 5134 lei. În motivarea noii decizii s-a reținut că decizia nr. xxxxx/4/21.12.2017 se revizuiește, în conformitate cu reglementările art. 65 d__ Legea nr. 223/2015. Contestatorul a înțeles să formuleze și împotriva acestei decizii contestație administrativă.
Contestațiile administrative au fost soluționate de C______ de contestații prin hotărârea nr.xxxxx/6.08.2018, atacată de asemenea prin prezenta cerere de chemare în judecată astfel cum a fost completată, hotărâre prin care s-a dispus respingerea solicitărilor părții contestatoare. În motivarea acestei soluții, C______ de Contestații a reținut că veniturile realizate și încadrarea activității în condiții de muncă au fost valorificate corect potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, act în vigoare începând cu data de 1.01.2016. În ce privește exactitatea datelor d__ baza de calcul a veniturilor pentru întreaga perioadă în care a avut calitatea de cadru militar în activitate, C______ precizează că, potrivit art. 61 indice 1 alin. 3 și 4 d__ Legea nr. 223/2015, actele doveditoare, cuprinzând soldele și salariile lunare brute realizate, se transmit de către structurile prevăzute la alin. 3 la C___ de p_____ s_________, în scopul valorificării/procesării acestora. În acest sens, în vederea verificării exactității datelor d__ buletinul de calcul valorificate de C___ de p_____ s_________, titularul se poate adresa Unității Militare xxxxx B_____, care a emis ,,Situația soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate”, d__ care se constituie baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare, prevăzută de art. 28 indice 2 d__ Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, în perioada de aplicare etapizată a Legii cadru nr. 284/2010.
În urma reanalizării datelor consemnate în decizia de actualizare nr. xxxxx/4/21.12.2017, C___ de p_____ a constatat faptul că solda lunară brută realizată la funcția de bază (5007) și implicit compensarea contribuției individuale la buget (283) au fost calculate în mod eronat. Prin urmare, în vederea remedierii acestei erori, C___ de p_____ a emis decizia nr. xxxxx/5/4.04.2018, apreciată de C______ de Contestații ca fiind corectă. C______ de contestații reține dispozițiile art. 60 alin.1 d__ Legea nr. 223/2015 (în forma în vigoare la data de 30.06.2017), potrivit cărora cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad și/sau solda de funcție ale militarilor în activitate, în procentele stabilite de art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
C______ a mai reținut și incidența art. 60 alin.3 d__ același act normativ, în vigoare la data menționată, potrivit căruia în anul în care pensiile militare pu teau fi indexate, atât în funcție de rata medie anuală a inflației, cât și actualizate în raport cu majorarea soldelor de grad și/sau solda de funcție ale militarilor în activitate, se aplicau dispozițiile mai favorabile.
Având în vedere că, începând cu data de 30.06.2017, cuantumul brut al soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate ale soldaților și gradaților profesioniști s-a majorat cu 15%, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 157/2017, cuantumul pensiilor militare de stat ale pensionarilor aflați în plată la data de 30.06.2017 a fost actualizat în baza prevederilor arătate. D____ urmare, arată C______, la cuantumul compus al soldei de funcție, majorat cu 10%, se aplică majorarea de 15%, suma rezultată adăugându-se la cuantumul celorlalte elemente salariale care compun solda lunară brută realizată la funcția de bază, actualizată, majorată cu 10%.
Referitor la cuantumul pensiei de serviciu, C______ precizează că, potrivit art. 29 și 30 d__ Legea nr. 223/2015, acesta este de 65% d__ baza de calcul prevăzută la art. 28, la care se adaugă un procent de 1% pentru fiecare an care depășește vechimea de 25 ani, însă pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile legii, nu poate depăși 85% d__ baza de calcul.
C______ a reținut în motivarea hotărârii că d__ anul 2016 pensiile militarilor, recalculate în baza Legii nr. 119/2010, revizuite în baza OUG nr.1/2011, stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, devenite p_____ militare de stat, în temeiul prevederilor art. 109 alin.1 și art. 110 alin.1 d__ Legea nr. 223/2015, se majorează cu 5%, în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin.2 d__ OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit d__ fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal – bugetare.
D__ expunerea stării de fapt, rezultă că erorile de calcul sesizate prin cererea introductivă au fost remediate cel puțin parțial, conform susținerilor contestatorului, singura chestiune rămasă în litigiu, potrivit celor consemnate în încheierea de ședință d__ 14.11.2018, fiind aplicarea indexării de 5% acordată potrivit OUG nr. 57/2015.
  Instanța a reținut că, potrivit art. 14 alin.2  d__ OUG n r. 57/2015 d__ 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit d__ fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare ,
    ,, (2) Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%. ”
Analizând deciziile de pensionare emise succesiv în favoarea contestatorului, instanța a reținut că această actualizare a fost inclusă în decizia nr. xxxxx/3/27.01.2017 în cuantumul determinat de lege, respectiv 5%, pensia crescând în aceste condiții de la 3520 lei la 4838 lei, pentru anul 2016. Decizia nu a fost contestată, astfel încât se prezumă legalitatea acesteia și faptul că, fără dubii, la cuantumul pensiei pentru anul 2016 s-a adăugat indexarea prevăzută de art. 14 alin.2  d__ OUG nr. 57/2015.  Pensia pentru anul 2017, stabilită prin deciziile contestate, de 5092 lei, a fost determinată prin raportare la pensia anterioară, aplicându-se indexarea cu 5,25% (un plus de 254 lei). Dacă raționamentul contestatorului ar fi adoptat de instanță, ar rezulta că, după aplicarea indexării de 5% pentru anul 2016, la actualizarea pensiei d__ anul 2017 să se aplice d__ nou indexarea de 5% pentru anul 2016, ca și indexarea de 5,25%, stabilită prin art. 12 alin.2 d__ OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit d__ fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare . Or, o astfel de concluzie nu poate fi adoptată de instanță, contestatorul neputând beneficia de două ori de indexarea aplicată deja pentru anul 2016 și în anul 2017, an pentru care este incident un alt procent de indexare
Împotriva acestei sentințe a formulat apel în termen, motivat contestatorul B_____ G_______ criticând sentința pentru nelegalitate și netemeinicie.
Solicită admiterea apelului ș i obligarea intimatei la adăugarea la cuant umul actualizat al pensiei î n valoare de 5019 lei ș i a s umei fixe de 230 lei, provenită d__ indexarea pensiei cu 5% î n baza OUG 57/2015, începând d__ 01.07.2017 la zi. Mai solicită acordarea drepturilor de pensie restante rezultate d__ acordarea sumei de 2 30 lei ca sumă fixa la pensia actualizată ș i înlăturarea argumentelor Comisiei de contestații d__ Hotărârea xxxxx/2018.
Apelantul susține că suma fixă pretinsă, de 230 lei, trebuie să rămână î n cuantumul pensiei și după 2016. Ea provine d__ aplicarea î n 2016 a procentului de 5% de actualizare a pensiei î n baza OUG 57/2015, actualizare ce nu dispare pentru anul următor , ci trebuie să fie inclusă î n baza de calc ul sub forma sumei fixe. Această sumă a făcut parte d__ baza de calcul a pensiei p â nă î n 30.06.2017, când în mod nelegal a fost extrasă . In reali tate, prin interpretarea greșită a l egii 157/2017 s-a efectuat de către intimata ș i de că tre instanța de fond o „ suprimare a dreptului de indexare a pen siei”, lucru nepermis deoarece încalcă principiul neretroactivității legii. Prezintă o situație comparativa cu ceilalți pensionari di n sistemul public care se bucură de indexarea punctului de pensie. Prezintă î n probațiune un înscris reprezentând decizie privind actualizare pensie d__ 09.05.2018 pentru un p ensionar MAI prin care justifică aplicarea diferit ă a legii de că tre cele doua case de p_____ sectoriale d__ c_____ MAI ș i M__. Astfel, susține că MAI aplică î n mod corect dispozițiile OUG 57/2015 ș i Legea 223/2015 deoarece păstrează î n cuantumul pensiei indexarea de 5% câștigata î n 2016 sub forma unei sume fixe - î n acel exemplu, de 199 lei -  la cuantumul pensiei.
Intim atele C___ de P_____ Sectoriala ș i C______ de Contestații d__ c_____ M__ au formulat întâmpinare prin care solicită respingerea apelului. In esența , î n apărare sunt expuse aceleași argumente care concluzionate expri ma ideea ca intimatele consideră că indexarea anuală a pens iilor militare de stat introdusă prin O . U . G 57/2015 s-a aplicat strict pentru anul 2016. In cauza drepturile de pensie actualizate au fost stabilite începând cu 30.06.2017.
Analizând apelul formulat, în limita motivelor de apel și față de dispozițiile de drept invocate, instanța constat ă apelul fondat.
In cauza au fost interpretate greșit reglementările legale referitoare la recalcularea ș i indexarea pensiei apelant ului, fiind confundate cele două beneficii ale legii. Nu este vorba de acordarea de doua ori a indexării aplicate pentru 2016 și în 2017, an pentru care este i n cident un alt procent de indexare, cum a apreciat instanța de fond, ci de recunoașterea beneficiului primei indexări aplicată în 2016, acela de includere î n baza de calcul. Odată aplicată ace a st ă indexare materializată î n suma de 230 lei ca efect al aplicării p rocentului de 5% , ea trebuie să rămâ nă în baza de calcul, fără a se pierde acest drept câștigat d__ aplicarea O.U.G 57/2015 î n anul 2017.
Intr-adevăr , potrivit art. II alin. 3 d__ Legea 152/2017, începând cu 30.06.2017 se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție, iar potrivit art. 60 d__ Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat se actualizea z ă cuantumul acestora prin raportare la cuantumul brut al salariilor /soldelor de funcție . Acest beneficiu al legii ce privește dreptul de actualizare a pensiei militare nu înlătura indexarea câștigată anterior î n temeiul art. 14 alin. 2 d__  O . U . G 57/2015. In scopul respectării art. 60 alin. 3 d__ Legea 223/2015, apelantul a precizat la fond prin modificarea cererii că solicită doar acordarea sumei de 230 lei la cuantumul pensiei rezultată d in aplicarea procentului de 5% în temeiul OUG 57/2015, fără a mai susține pretențiile privind acordarea indexării de 5,25% rezultată d__ indexarea acord ată prin art. 12 d__ O . U . G 99/2016, tocmai pentru a nu aplica concomitent î n anul 2017 dispozițiile referitoare la indexarea pensiei cu cele privind actualizarea, cumul interzis după cum rezultă d__ interpretarea art . 6 0 alin. 3 d__ Legea 223/2015, rămânâ nd a stfel valabil aplicată indexarea de 5% anterioară, introdusă prin OUG 57/2015. ( În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată d__ aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași condiții, d__ operațiunile de indexare anterioare).
Așadar , se impune menținerea sumei de 230 lei aplicată la suma de 5019 lei rezultată d__ actualizarea pensiei conform art. 60 d__ Legea 223/2015, începând cu data de 30.06.2017, data de la care procentul de 5% de indexare pensiei a fost înlăturat inițial prin decizia xxxxx/4/21.12.2017. Prin urmare, d__ mom ent ce ultima decizie de pensie , respectiv cea d__ 04.04.2018 revizuiește decizia anteri oar ă , cea d__ 21.12.2017, iar contestatorul a ata cat la fond ambele decizii, față de modificarea cererii aces tuia î n sensul anularii ultimii decizii, d__ 04.04.2018, instanța va dispune admiterea apelului, î n temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedură  civilă ș i schimbarea sentinței în tot î n sensul admiterii contestației formulată ș i modificată, cu consecința anularii ultimei dec izii de pensie, d__ 04.04.2018 ș i obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii de actualizarea a pensiei cu aplicarea art. 60 d__ Legea 223/2015, prin care, la cuantumul pensiei  rezultat d__ actualizare, de 5019 lei, să fie acordată ș i suma de 230 lei, începând d__ 30.06.2017 cu titlul de indexare reprezentând procentul de 5% conform O . U . G 57/2015.
Pentru aceste considerente, hotărârea Comisiei de contestații xxxxx/06.08.2018 prin care au fost respinse contestațiile apelantului împotriva celor doua decizii d__ 21.12.2017 și d__ 04.04.2018, ră m âne fără efecte, considerentele acesteia fiind contrare prezentei decizii a instanței de apel.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E :

Admite apelul formulat de apelantul contestator B_____ G_______ împotriva sentinței civile nr. 1222/28.11.2018 a Tribunalului B_____, pe care o schimbă în tot, în sensul că:
Admite contestația formulata și modificată de contestatorul B_____ G_______ în contradictoriu cu intimata  C___ Sectoriala de P_____ a M___________ A_______ Naționale și în consecință:
Anulează decizia nr. xxxxx/5 d__ 04.04.2018 emisa de intimata.
Obligă intimata C___ Sectoriala de P_____ a M___________ A_______ Naționale să emită o nouă de decizie de actualizare a pensiei cu adăugarea la cuantumul pensiei de 5019 lei și a sumei de 230 lei  cu titlu de indexare conform OUG 57/2015, începând cu 30.06.2017.
Definitivă.
Pronunțată în temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă azi, 04.07.2019

22 de comentarii:

Leon spunea...

Deci Decizia este DEFINITIVA si CSP a MApN ar trebui sa emita o noua Decizie de Actualizare cu acordarea sumei majorate (indexate) din anul 2016..!

jupderval spunea...

Huhu rezea,

Intrebare: Se poate folosi o astfel de motivare si in alt proces ?.Multumesc.

Iosif spunea...

Dle H,

Teoria d-voastra se confirma. Eroare totala in rationamentul juridic al expetilor MApN.

Cine va raspunde?

Pe cine vor sacrifica? Cine va plati penalitatile pentru zeci de mii de rezervisti ?

Cu multumiri

totoiany48@gmail.com spunea...

Premierul a precizat ca va promova un amendament la legea Teodorovici ,astfel incat pensiile militare sa nu fie ,,supraimpozitate ,, .

LUPUL spunea...

Un lucru nu înțeleg .
A emis Curtea de apel Brașov o Decizie așa cu lipsurile alea de litere?????
Care este numarul Dosarului .

LUPUL spunea...

Scuze ,Am găsit .Totul este OK Baftă și multă sănatate .

Mitica spunea...

Cu respect. Si eu sunt in aceeasi situatie. La Tribunal am fost respins...ca cererea mea este neintemeiata. Pana pe 28 trebuie sa fac apel .La Curtea de Apel trebuie sa depun aceleasi acte ca la Tribunal ?? Bineinteles catre Curte de apel. Va multumesc anticipat
!!

Huhu Rezea spunea...

Mitica
Angajează un avocat, pune-i în brațe această motivare su nu vei avea probleme, pentru că știe el ce trebuie să facă.. Contestarea unei decizii de pensie nu e o treabă de amatori, crede-mă!

Mitica spunea...

Ok..multumesc d-le Huhu....Cu respect...

jupderval spunea...

Mitica,
Si eu sunt in aceiasi situatie. Gasesti pe internet model de cerere de apel, ce trebuie sa scrii in ea. Cererea se depune tot la Tribunalul unde s-a judecat fondul, si o trimit ei la Curtea de apel. Nu este nevoie sa angajezi avocat, oricum sunt depasiti din punct de vedere al legislatiei militare.

Mitica spunea...

D-le Jupderval...am cautat si la Tribunal sa angajez avocat...Raspuns..nu se baga. Asa ca...

Profesor de logică spunea...

Jupderval:
"Nu este nevoie sa angajezi avocat, oricum sunt depasiti din punct de vedere al legislatiei militare"
Chiar crezi că legislația militară în domeniul pensiilor e așa complicată?
Poate dacă e vorba de vreun debutant în căutare de clienți...

Iulian Mareș spunea...

Viorica Dăncilă schimbă legea lui Teodorovici privind impozitarea pensiilor speciale: Militarii vor fi exceptaţi

Autor: Florin Pușcaș, Redactor
Publicat: 19/09/2019 16:38
Sursa foto: Guvernul Romaniei
Viorica Dancila

Premierul Viorica Dăncilă reacţionează rapid la criticile formulate de Victor Ponta şi anunţă că legea adoptată miercuri de Senat, referitoarea la impozitarea pensiilor speciale, va fi modificată în Camera Deputaţilor (cameră decizională), în sensul exceptării pensiilor militare.
"Partidul Social Democrat susține ferm ca impozitarea pensiilor speciale să nu se aplice pensiilor militare. Pensiile militare de stat trebuie să beneficieze de sistemul de impozitare, aflat acum in vigoare. Vom promova acest amendament în Camera Deputaților, care este Cameră Decizională.
Ca tara membra a NATO, avem o datorie morală față de cadrele militare in activitate, in rezerva si in retragere. Prin exceptarea cadrelor militare de la supraimpozitare, ne aliniem legislației europene. În majoritatea statelor UE și NATO, regimul pensiilor militare este reglementat prin legi speciale", scrie Dăncilă pe Facebook.
Senatul a aprobat, miercuri, proiectul legislativ inițiat de Eugen Teodorovici privind impozitatea pensiilor speciale, care prevede impozitarea pensiilor între 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din sumă. De asemenea, proiectul prevede și taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din sumă. Măsura făcea parte inițial din pachetul de propuneri discutat odată cu rectificarea bugetară de la începtul lunii august.
Această impozitare vizează persoanele care realizează venituri din "pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, primite în baza unor legi/statute speciale denumite în continuare contribuabili, sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă, denumită în continuare taxă", conform proiectului depus la Senat.
Victor Ponta a criticat dur proiectul, acuzând PSD că taie pensiile militarilor.

vasile iosif spunea...

Nu.Este adevarat. Nu "se baga".
Si nu empatizeaza cu clientul militar.
Avocatul meu cu greu a inteles ca nu avem componenta contributiva si supliment iar la fond nu s a prezentat si a trimis un asistent care habar nu avea.
A csrut amanarea cauzei dar judecatorul nu a acceptat si mi a dat cuvantul pe fond.

Sorina spunea...

Ponta a zis.si de legea 223

Dan spunea...

Daca vor excepta militare de la suprataxare magistratii ''isi vor amintii'' instantaneu de decizia grupului infractional CCR care a decis ca magistratii si militarii au acelasi regim juridic deci nici pensiile lor nu pot fi taxate ! La placinte inainteee..La razboi inapoiii..

Dan spunea...

Lupte grele s-au dat in interiorul popotelor de actualii rezervisti kaki colonei si generali de carton. Meritati statui eroilor si pensii grase pentru luptele cu colecistul si pancreasul ! Tablagii fraieri care au dus greul in armata pot fi batjocuriti cu pensii de mizerie !

Cătălin spunea...

Dacă PSD va supraimpozita pensiile militarilor, va avea aceeași soartă ca PNȚCD.Sperăm ca la Camera Deputaților inițiativa premierului Dăncilă să aibe sorți de izbândă iar militarii să fie excluși de la supraimpozitare pentru privațiunile și sacrificiile care le fac.

tehnocrat spunea...

@Catalin, ai suport in realitate la aceasta afirmatie?
Adicatelea niciun om din psd nu-i este frica de cei 170 000 de pensionari militari si familiile lor si acuma sa-i este frica pentru o mana de oameni, sub 30%. Adica 30% sa este mai mare decat 100%.
Ca sa vedeti, da , a fost o propunerea ka ku aceasta okazie sa se scoata ,la pensionarii militari , impozitul de 10% pana-n 7000 ca sa compenseze bataia de joc si blocarea acestor pensii de peste un cincinal si iata ce-a iesit, acestea este succesurile? D-aia psd nu va pati ka pntcd?
In loc sa cultivam :industrie, scoala , spitale, autostrazi, noi cultivam , cu sarg,...PROSTIA .

jupderval spunea...

Civil,
Daca este asa simplu am o intrebare de control : Cum se calculeaza indemnizatia de dispozitiv ?

Profesor de logică spunea...

Jupderval,
25%, dar,
Avocatul trebuie sa aibă acces la datele primare luate în calcul la pensie si la întreaga legislație privind pensiie militare. În datele primare se regăsesc toate sumele luate în calcul în algoritmul de calculare a pensiei, acolo se precizează ID procentual.

Eu nu sunt avocat. Avocatul s-ar interesa la CSP MApN pentru detalii care nu sunt prevăzute în legislație.

Răspund totuși cu altă întrebare, ce legătură are modul de calcul al îndemnizației de dispozitiv cu pensia militara?
Cu surprindere am aflat că această îndemnizatie de acordă chiar pentru instituții ADMINISTRATIVE care au sediul în centrul Bucureștilor.

Aflu de la cineva de pe aici că avocatul nu empatizează cu clientul pensionar militar.
Ha, ha, ha, ce avocat empatizează cu clientul lui? Trebuie să fie țicnit.

jupderval spunea...

civil,
Nici finantistii , nu cunosc toti modalitatea de formare a bazei de calcul pentru pensie, unii introduc anumite sporuri si indexari, altii nu, si atunci despre ce vorbim. Ex : indexarea de 5 % pentru 2016, MAI a introdus-o in pensie la actualizare, MAPN, SRI nu au facut acest lucru.

Indemnizatia de dispozitiv se calculeaza astfel : ID= ( solda de functie +solda de merit+ solda de comanda + solda de grad + gradatii vechime)x 25 %. Asa ca mai usor cu vorbele cand nu stapanesti problema.