Un produs Blogger.

luni, decembrie 23, 2019

Ciuma galbenă a decis: ori pensie, ori salariul la stat. Avantaje pentru cei detașați în economie și cei care au lucrat în condiții grele sau vătămătoare

80 comments
In urmă cu 10 ani, după ce mulți militari optaseră pentru disponibilizare și se reangajeaseră în instituții bugetare, guvernul Boc a ieșit cu celebra Lege 329/2009, care a interzis cumulul pensiei cu salariul din mediul bugetar. Încă nu apăruseră discuțiile despre desființarea pensiilor militare. Legea 329/2009 a fost singurul motiv care a condus la inființarea Sindicatului Disponibilizaților de către istoricul Mircea Dogaru și un grup de rezerviști păstoriți de aceleași structuri informative ale Armatei. Abia se înregistraseră la Tribunal că... Băsescu și Boc, acompaniați de Seitan și Marian Sârbu, au lansat sloganul pensiilor nesimțite și în anul următor au și dat celebra L 119/2010, prin care pensiile mlitare au devenit pensii contributive. A venit Guvernul Ponta carea înlăturat Legea 329/2019 , a reintrodus pensiile militare prin Legea nr. 223/2015 și a reintregit pensiile disponibilizațiilor prin L 241/2013.
Ce să vezi, guguștucii au uitat! Parcă este un făcut; aceiași rezerviști, citiți blogul ca să vă dumiriți, nu au avut atâta ținere de minte să judece cine le-a luat dreptule de a cumula pensia cu salariul și cine le-a desființat pensiile militare. Au votat din nou cu pedeliștii ascunși în curtea Cotroceniului sau care au căpușat noul PNL Iată fragmentul cu desființarea cumulului din legea pe care Orban și Turcana își asumă astăzi răspunderea în Parlament


PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL 
LEGE 
privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea
unor acte normative 
Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
masuri in domeniul investitiilor publics si a unor masuri Rscal-bugetare,
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie
2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza
dupa cum urmeaza: 
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Fondul de Dezvoltare si Investitii, mecanism specific de finantare in domeniul
investitiilor publice, denumit in continuare Fond, fara personalitate juridica, este gestionat
de Ministerul LucrMlor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, printr-un cont de disponibil.” 
2. Alineatele (2) -(5) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
”(2) Valoarea imprumuturilor acordate pentru Fond se stabileste la valoarea granturilor
contractate, care se diminueaza la valoarea cheltuielilor aferente lucrarilor efectuate si
receptionate in conditiile legii. 
(3) Dobanda aferenta imprumuturilor acordate se calculeaza pe fiecare an calendaristic,
la soldul imprumutului, incepand cu data tragerii, cu conventia numar de zile
calendaristice/360. Dobanda astfel calculata se comunica Ministerul Lucrarilor Publice,
Dezvoltarii si Administratiei, care are obligatia de a o plati in 30 de zile calendaristice
de la data comunicarii. 
(4) Dobanda se asigura din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si
Administratiei si reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului. 
(5) Rambursarea imprumuturilor se efectueaza integral de Ministerul Lucrarilor
Publice, Dezvoltarii si Administratiei incepand cu data de 1 ianuarie 2020 din sumele
prevazute cu aceasta destinatie in buget, intr-un interval de 20 de ani.
Conventia de imprumut incheiata cu Ministerul Finantelor Publice, respectiv scadentarul
aferent imprumutului, se modifica corespunzator prevederilor prezentului alineat.” 
3. Alineatul (6) al articolului 2 se abroga. 
4. Alineatele (5) si (6) ale articolului 3 se abroga. 
5. Alineatul (1) al articolului 5 se abroga. 
6. Articolul 5^ se abroga. 
7. Articolul 6 se abroga. 
8. Articolul 9 se abroga. 
9. Articolele 11-17 se abroga. 
10. Alineatul (1) al articolul 25 se abroga. 
11. Alineatul (1) al articolului 28 se abroga. 
12. Dupa alineatul (6) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alin.(7), cu
urmatorul cuprins: 
„(7) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, mcepand cu data de 1 ianuarie 2020, indemnizatiile lunare
pentru fiinctiile de demnitate publica si functiile asimilate acestora, prevazute în
anexa nr.IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare,
se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.” 
13. Alineatul (2) al articolului 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(l), m perioada 2019-2021, pentru activitatea
desfasurata de personalul militar, politisti, politistii din penitenciare si personalul civil
din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationals, m zilele de
repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu
reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia
aferenta lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta
solda de functie/salariul de functie/salariul de baza cuvenit(a).” 
14. Dupa alineatul (5) al articolului 36 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu 
urmatorul cuprins: 
„(6) Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificMle si completarile
ulterioare, m anul 2020, valoarea indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul din anul
2019.” 
15. Dupa alineatul (3) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu 
urmatorul cuprins: 
„(4) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru
instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand
cu luna ianuarie 2020, cuantumul lunar al indemnizatiei de merit se mentine la nivelul
de 6.240 lei.” 
16. Dupa articolul 41 se introduc trei noi articole, art 41^ - 41^, cu urmatorul 
cuprins 
„Art.41^ - (1) Beneficiarii dreptului la pensie pentru limita de varsta apartinand
sistemului public de pensii, cat si beneficiarii pensiilor de serviciu/pensiilor militare
de stat/indemnizatiilor pentru limita de varsta, anticipata/anticipata partiala, reglementate
prin acte normative cu caracter special, care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz,
asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitafi pe baza de
contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, potrivit
legii, in cadrul autoritafilor §i institufiilor publice centrale §i locale, indiferent de modul
de finanfare §i subordonare, precum §i in cadrul regiilor autonome, societafilor nafionale,
companiilor nafionale §i societafilor comerciale la care capitalul social este definut
integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, nu pot cumula
pensia cu veniturile astfel realizate. 
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care: 
a) la data intrarii in vigoare a prezentului articol sunt pensionari cumularzi; b) dupa data
intrarii in vigoare a prezentului articol devin pensionari cumularzi. 
(3) Prevederile prezentului articol nu se aplica persoanelor pentru care durata mandatului
este stabilita expres prin Constitutie. 
Art. 41^. - (1) Pensionarii prevazuti la art. 41^ alin.(2) lit. a) care desfasoara activitati
profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza
actului de numire in functie au obligatia ca, in termen de 15 zile lucratoare de la data
intrarii in vigoare a art. 41*, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii
pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu
sau a actului de numire in functie. 
(2) Persoanele prevazute la art. 41'alin. (2) lit. b) au obligatia ca, in termen de 15 zile
lucratoare de la data survenirii situatiei de cumul, sa isi exprime in scris optiunea
mtre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si mcetarea raporturilor de
munca, de serviciu sau a actului de numire in functie. 
(3) Neindeplinirea obligatiei privind expiimarea optiunii in termenul prevazut alin. (1) si (2)
constituie cauza de incetare de drept a raporturilor de munca stabilite in baza contractului
individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu. 
(4) in cazul in care optiunea este exprimata in termenul prevazut la alin. (1) si (2), plata
pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea
pentru continuarea activitatii. Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza
de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescriptie. 
(5) in termen de 5 zile lucratoare de la exprimarea optiunii, angajatorul are obligatia de a
notifica in scris casele teritoriale de pensii, Casa sectoriala a Ministerului Apararii Nationale,
Casa sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne si Casa sectoriala a Serviciului Roman de
Informatii, dupa caz. 
Art 41^. - Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare constatarii cazurilor prevazute
la art. 41^.” 
17. Alineatul (1) al articolului 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(1) Nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (2) - (4),
art. 37 - 39 constituie contraventie si se sanctioneaza,, cu amenda de la 50.000 lei la 100.000
lei.”18. 
Dupa alineatul (3) al articolului 47 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul
cuprins: 
„(4) Prevederile alin. (l)-(3) se aplica in mod corespunzator si in anii 2020 si 2021.”
19. Articolul 90 se abroga. 
Art. II. - Articolele 86 - 89 alin. (1) din Capitolul IV din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative
si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare,
si articolele IX si X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2019 pentru
modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 245 din 29 martie 2019, se abroga la data de 1 ianuarie 2020. 

Guvernul a mai modificat legea pensiilor militare prin
modificarea Legii 153/2017, a salarizării, dispunând ca
pensia celor detașati în economie să fie calculată din
solda /salariul lunar.

De asemenea, Spor de 25% pentru cei care au lucrat
în condiții grele, vătămătoare.


„i) sporul reprezinta un element al salariului lunar/soldei lunare acordat ca procent
la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare,
sau ca procent la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, dupa caz,
in conditiile legii, pentru fiecare categorie de personal;” 
2. Dupa alineatul (4) al articolului 33 se introduce un nou alineat, alin.(5),
cu urmatorul cuprins: 
„(5) Prevederile alin. (l)-(4) nu se aplica institutiilor de aparare, ordine publica si
siguranta nationals.” 
4. La anexa nr .VI capitolul II sectiunea a 2-a, articolul 17 se modifica si va avea
urmatorul cuprins: 
„Art.l7. - Drepturile de transport ale personalului militar in activitate, ale politistilor,
ale functionarilor public! cu statut special din sistemul administratiei penitenciare,
ale elevilor si studentilor din institutiile militare de invatamant si din institutiile de
invatamant pentru formarea politistilor, ale cursantilor din institutiile de invatamant
pentru formarea functionarilor public! cu statut special din sistemul administratiei
penitenciare, precum si ale personalului civil sunt reglementate prin hotarare a
Guvemului.” 
5. La anexa nr. VI capitolul II sectiunea a 8-a, dupa alineatul (5) al articolului 65 se
introduce un nou alineat, alin.(5^), cu urmatorul cuprins: 
„(5’) Pensia si alte drepturi specifice se stabilesc, potrivit legii, m raport cu solda
lunara/ salariul lunar, cuvenita/cuvenit in calitate de personal militar, politist sau
functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare,
corespunzatoare functiilor stabilite potrivit alin. (5).” 
6. La anexa nr. VI capitolul II sectiunea a 8-a, dupa alineatul (2) al articolul 67 se
introduce un non alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins: 
„(3) Pensia si alte drepturi specifice se stabilesc, potrivit legii, in raport cu solda
lunara/salariul lunar cuvenita/cuvenit in calitate de personal militar, politist sau politist
de penitenciare, corespunzatoare functiilor asimilate, potrivit art. 65 alin. (5).” 
7. La anexa nr. VI capitolul II sectiunea a 8-a, dupa alineatul (4) al articolului 69
se introduce un nou alineat, alin.(5), cu urmatorul cuprins; 
„(5) Indemnizatiile de incadrare si celelalte drepturi ale judecatorilor si procurorilor
militari, ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex si
civil de la instantele judecatoresti si parchetele militare se stabilesc, dupa caz, de
directorul Directiei instantelor militare din cadrul Ministerului Apararii Nationale,
respectiv de procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si
Justitie.” 
14. La anexa nr.VI capitolul II, alineatul (2) literele a) si b) al articolului 12 se
modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
„a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de 25% din salariul de baza
minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, corespunzator timpului lucrat la locurile
de munca respective; 
b) pentru conditii grele de munca, un spor de 25% din salariul de baza minim
brut pe tara garantat in plata in vigoare, corespunzator timpului lucrat la locurile
de munca respective;” 

80 de comentarii:

valica spunea...

Sau razgandit iarasi curvernantii, si au lasat in vigoare OUG 59 asa cum a decis sinistrul apararii nationale din cort, si OUG 114, art.82-84 care ciuntea pensiile militare. Pentru magistrati a fost doar aratarea pisicii, sa nu cumva sa le treaca prin cap sa se uite in sus, ca li se vor taia pensiile astronomice si doar atat . Cainii latra , caravana trece .

Constantiniu Florin spunea...

Ca militari am fost si suntem invatati sa respectam Constitutia si Legile Tarii daca sunt corect definite si aplicate. In cazul prezentat, se vor da tot felul de exceptii de la interzicerea cumul pensie - salariu, pentru judecatorii CCR, cei alesi: parlamentari, primari, consilieri etc, profesori, medici, asistenti ingrijitori persoane cu handicap etc, ramân ca de fiecare data militarii afectati. Judecatorii, procurorii au media pensiilor speciale de de 6 ori mai mare decat media pensiei militare care este in jur de 3500 lei, dar nimeni nu sesizeaza ca acestea sunt blocate de cativa ani si vor mai fi blocate pana in 2023, actualizarea facandu-se doar cu rata inflatiei anuale de 1-4% si la civili maririle vor fi de 15-40%. Pana in 2023 militarii pensionari vor fi foarte afectati. Repet, cu drag atunci când Tara are nevoie vom accepta orice sacrificiu, dar sa se aplice la fel pentru toti. Conform Constitutiei României toti avem aceleasi drepturi. Sarbatori Fericite si fie ca Lumina Sfanta a Craciunului sa va aduca doar bucurii.

Cezar spunea...

Un numar dr watshap..si va trimit pagina..căci am filmat.o

Huhu Rezea spunea...

Din text rezultă că numai funcțiile alese sunt exceptate.
In rest, vorba aia, să fie bine ca să nu fie rău.
Pensiile militare sunt înghețate permanent, nu numai până în anul 2023.
Florin, faci parte dintre militarii care au excesiv de multă încredere în instituțiile militare.
Am devoalat pe acest blog multe abuzuri săvârșie sub lozinca interesului național.

Dan spunea...

@valica
Tu inca mai crezi ca ”rata impunge”?... Ea doar ”macane si fuge”...

Dan spunea...

Nea Huhu... in ce consta avantajul pentru cei care au lucrat in conditii grele sau vatamatoare??? ca din ordonabta reiese o scadere a sporului respectiv... S-a marit prin diminuare...

Unknown spunea...

Țara care chiar nu mai are cu ce să te dezamăgească. Nici resursa asta a dezamăgirii nu e nelimitată

Leo spunea...

Bine le face. S-au învăţat INDISPENSABILII LUMII , numai la stat.
Eu iau salariu bun de la multinaţională şi-mi mai completez pensioara..

Dan spunea...

@Leonard...
La cine faci referire?

Iulian Mareș spunea...

02134666969
😂🤣😜✍️👍
Exista Nr de Watsapp?...diferit de cel de mobil?

Iulian Mareș spunea...

Ok...adică ești proletar de tip nou!
Ce înseamnă bun? Peste 3000$?

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Gigi spunea...

Apropo,de videoclip:Mai trebuie vreo dovada ca politica este denumita aşa,ci nu altfel?
Acum,te-n proşcãi cu lãturi,dupã aceea se trece la pupãturi.Asta aşa ca sã nu zic altfel.

vosi spunea...

Crăciun Fericit, Camarazi !

În sfârșit a venit perioada aceea când stai împreună cu cei dragi. Cu mâncare tradițională, dulciuri fel de fel, cu toții ne bucurăm de atmosfera caldă a Crăciunului.

Vă urez sărbători frumoase și un Crăciun Fericit, să vă bucurați din plin de cea mai frumoasă perioadă a anului !

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Camarazi, Deci pana in 2023 nici 1 leu in plius, in afara de aia 4,6%? Pai, ieri scria pe aici ca se lucreaza la Lg 223 si in februarie e gata!

Dan spunea...

@Leonaed
Inseamna ca esti part-time sau angajatorul incalca legea privind salariul minim pe economie... :)))

Ein Stein spunea...

@Leonard
Habar n-ai cat de mult te pripesti cu concluziile, e o masura luata pe genunchi de prostul harnic. Chiar daca pare o chestie buna, imbracata frumos de febra galbena, ea va produce in perioada imediat urmatoare o gramada de necazuri, o gramada. Ia gandeste la un simplu exemplu, presupun ca pe la Tarom si-au gasit un loc ingineri si maistri care au lucrat la armata, la aviatie, astia fac mentenanta avioanelor si impreuna cu pilotii tin avioanele in aer. Daca ii da afara pe astia 5-10 insi Taromul va fi in imposibiliate sa-si mai desfasoare activitatea in schimb miile de contopisti si birocrati care paraziteaza compania vor ramane bine merci in continuare. Care e castigul? Dar pierderea? Tot trancanea febra galbena sa vina tinerii frumosi si liberi sa ocupe posturile, cica sa-i promoveze. Sper ca avionul cu care zboara Sica Mandolina impreuna cu cabinetul lui sa fie reparat si intretinut de acesti frumosi, poate ne surade si noua norocul. Personal tehnico-ingineresc, nesimtit, si-au gasit un loc de munca prin institutii si companii de stat, sunt multi specialisti de pe la STS, SRI, aviatie, marina, etc., tocmai astia sunt zburati, clanurile mafiote cu rubedeniile lor vor ramane si vor fi completate de acolitii de la noua putere. Noi ce castigam? Avem doar de pierdut.
Institutiile statului trebuiesc restructurate si reprofesionalizate, e singura noastra sansa. NU e alta!

Treziti-ma cand nu mai suntem prosti!
https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI

Ein Stein spunea...

Huhurezule faci numai confuzii, contopistilor le zici "gulere albe", "febrei galbene" ii zici "ciuma galbena". Hai sa fim mai precisi.

gheo spunea...

Colaci in coada au toti ... cainii doar se schimba, dupa, pleaca mai departe iar noi ramanem cu imaginea colacului din coada "cainilor".

hankook spunea...

S-au sucit din nou , "la loc comanda"...presiunile au fost mari din partea sistemului medical, asa ca sporul pentru conditii grele a ramas 15% din brut ( cu 25 % din salariul minim brut, medicii pierdeau intre 1000-2000 lei !)

Viorel spunea...

Leonard, tu dacă ești așa deștept ce ai căutat în armată, eu am fost sărac, mi-a fost greu pe timpul lui Ceaușescu, mi-a plăcut și armata (eram bucuros când veneau acasă verișorii de la Liceul Militar și unchiul din miliție), dar tu, o minte așa luminată te întreb din nou, ce ai căutat în armată. Eu mi-am trimis copilul la facultate 4 ani la zi și 18 luni master, este inginer, am făcut sacrificii și o duce foarte bine, tu ce ești sau ce ai frecat prin armată că ne ții morală acum înainte de sărbători ? De baliverne suntem sătui, postează un fluturaș, sau fă o fotografie și expune sculele cu care te lauzi pe capota mașinii de serviciu și cu tine lângă ea dacă vrei să te credem. Tu nu tot la stat ai lucrat ? Eu după 36 de ani de armată prefer să mă relaxez șă să-mi trăiesc liniștit finalul vieții cu pensia mică / mare, așa cum este, cel avar (vorba unui general) „punel să muncească până o cădea ca boul la jug să-i dea sângele pe nas”. Muncește Leonard tată.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Va ofer tuturor o ,,Noapte de vis,'' versuri Otilia Cazimir, in acordurile si pe vocea interpretului Doru Pop, pe Youtube, absolut superba!

Dan spunea...

@Cornelius...
Daca postai si un link... erai ”marfa”...

ifrim spunea...

Așa e tizule până-n 2023 nu primim niica ,sa mai dispara 25% dintre noi iar atunci mai taie odata cu promisiuni pentru 2028 si ne-am mai dus 30%.Vezi asta-i farmecul vietii sa crezi minciunile politicienilor!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Dan, inca mai am de invatat chichite, nu stiu. Rectific titulatura: Noapte de Craciun, nu de vis. Cand eram jurnalist, redactia imi zicea ca sa stiu sa scriu articole bune, pamflete bune, opinii bune, editoriale bune si sa le trimit mail, ca in rest ma invat singur celelalte, iar de scris mi-a aratat o singura data o colega si in cateva luni eram mai rapid la scris decat ea! Primele 3 calculatoare le-am avut cadouri de la redactie, apoi de la colega aceasta, superba dealtfel, Cristina Boghici, am primit cadou unul nou, am si cumparat unul nou, toate le-am mancat de carnat prin virusari repetate, acum am un laptop nou, ASUS, de 4.500 lei de la un prieten General. Mai trebuie performanta din partea mea!

Huhu Rezea spunea...

D-ta ești derutat de admirația pentru gulerele albe și pentru politicienii galbeni.
Să stii că, spre deosebire de gulerele albe, conțopiștii pot fi oameni onești.

tehnocrat spunea...

@Huhule nu stiu ,sa-mi explic , care este pozitia ta fata de nedreptatile din pensiile militare(MApN), dintre cei iesiti la pensie inainte de 2011 ca prea esti impotriva inlaturarii acestor ilegalitati. Parca te bucuri cand vezi ca nu obtinem nimic.Poate de aia il accepti pe cezar si-l lasi sa spuna toate porcariile posibile.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Camarazii, nici unul n-a comentat imaginea si melosul porno starului, Organ Flasc de pe coperta topicului, si bine au facut: Despre draci decedati, numai de bine in fundul iadului, mai ales ca in caldura budigailor o duce mai bine decat noi, astia morti dupa pensii indreptatite, astazi inghetate tun!

Dan spunea...

@Cornelius...
Cred ca asta e...
DEDICATIE din partea lui CFI...
https://www.youtube.com/watch?v=VDyu5FKzs58

Huhu Rezea spunea...

Tu aflai ști grămadă rău dacă asta ai întel s după 6 ani de lectura fără încetare pe acest blog.
Voi care ați votat cu #rezist credeați că înlăturați inechitățile?
Eu cel puțin ofer soluții celor care vor sa se bata pentru drepturile lor, nu pentru javre basiste care nici nu sunt in stare să-și recunoască dușmănii politici.

Iulian Mareș spunea...

Hai, nu va infierbantati...
Vorbele si cuvintele scrise au darul si de a polei realitatile, nu numai de a ascunde gandurile!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Bravo, Dane! Mi-am pus castile si o ascult de cate ori vreau! Sa fie primita cu bucurie si sanatate!

SDC spunea...

Exista cai de atac pentru interzicerea cumului pensiei cu salariu. Ma refer la acțiuni introduse de persoanele vizate și nu sesizarea Curții Constituționale de către Ciolacu. Mulțumesc

Sorina spunea...

Unde este ordonanta aia de urgenta ? Sa o asteptam in 2023?

CEZAR spunea...

@/Motanelul KKcios..recte Tehnokrak..
Boule....plimba ursul ca-i sezonul !!

CEZAR spunea...

Nr. de mobil ..devine si numar de Watsapp..doar daca instalezi aplicatia..istetule..m-Ale !!

Iulian Mareș spunea...

Waw....de la Ciucă,. .cred!

Iulian Mareș spunea...

Huhu, cu ce ajută pe deja pensionari articolul din OUG privind condițiile grele de muncă si/sau cele vătămătoare?

ifrim spunea...

Nț,cred ca de la Gabița!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Iulian, justa intrebare!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Astazi am primit o adresa de la Cancelaria Ministrului Apararii Nationale, Dl General, Nicolae Ciuca, in care sunt anuntat ca mi s-a acceptat o audienta la domnia sa, planificarea zilei urmand sa se faca si sa fiu ,,anuntat in timp oportun'' si ,,in ordinea solicitarilor!'' Specific, dragii mei camarazi, ca eu am solicitat in Cerere sa mi se puna la dispozitie si o masina a Ministerului, care sa ma ia din Gara de Nord, pentru ca sunt batran, bolnav, nu cunosc Bucurstiul si banii din pensia de 1000 de lei nu-mi sunt suficienti pentru a plati un Taxi, dat fiind situatia piratilor si sumele exagerate, iar o exagerare de cheltuieli poate determina un dezechilibru financiar serios in bugetul de familie. Corect?! Onoarea invitatiei o am din partea onor Dlui General de Brigada, dr. Tomita-Catalin Tomescu, caruia tin sa-i multumesc pe aceasta cale in mod public!

Dan spunea...

Nea Huhu... nu urmaresc de foarte mult timp acest blog, am inceput sa-l citesc pentru a afla si alte opinii vis-a-vis de o anumita situatie, in care ma aflu eu cat si multi dintre cei ce scriu pe aici.
Inteleg libertatea de exprimare si pot accepta opiniile contradictorii, insa sunt tare dezamagit de modul de exprimare al unora care posteaza aici, consider ca atacul la persoana si limbajul ce jignesti pe ceilalti nu ar trebui permis. Nu este o critica adusa nimanui sau cuiva anume. Insa blog tinde sa alunece in directia unui blog ”suburban”, lucur care nu caracterizeaza pe nimeni, cel putin asa cred, care il urmareste.

Sarbatori fericite tuturor.

giuliano@gmail.com spunea...

Tuturor va urez Crăciun Fericit si Dumnezeu sa ne ocrotească!

IulianC spunea...

De acord cu @Dan, pot înțelege partea politica a opiniilor, cu toate ca și astea sunt total deplasate (nu primim de buna voie nimic de la nici un politician indiferent de culoarea politica), dar limbajul folosit de unii scade calitatea blogului.

CEZAR spunea...

Dan
marți, decembrie 24, 2019???

Nu stiu exact care Dan esti , caci circula doi pe aici ...GRASUL si PROSTOVANUL...!!
1..Daca si tu ai fi in situatia ca din cauza unor Grobieni ..nehaliti...sa-ti fie schimbat statutul juridi fara sa te intrebe nimeni..si sa pierzi cam 1550/luna ..cred ca ai face si mai urat
2.Individul pe care-l frec ..mi-a regulat toti ..mortii...asa ca sunt totusi bland...
3. se vede ca esti nou pe aici..pana faci vre 10 ani ca mine ..mai este...!!

Viorel spunea...

Pensionarilor în vârstă sau mai tineri, familiilor și celor dragi vă urez un Crăciun Fericit, stimă și respect tuturor indiferent de divergențele apărute în comentariile noastre. Aceleași urări și domnilor din viața civilă care citesc și comentează pe acest blog.

Iulian Mareș spunea...

"cam 1550/luna"!?....poate mai mult, cam 1550/oră! În gara, parc sau unde?
Nu-i cam exagerat tariful orar?sau calculezi așa: 30 țapi x 50lei/oră? Clar exagerezi, întrucât o zi are 24 h, pe pământ!

Dan spunea...

Domnule Cezar...
Eu nu am nicio o problema cu opinia nimanui, fiecare dintre noi avem dreptul la opinie, problema si parerea mea de rau este limbajul in care se comunica acete opinii. In fond limbajul caracterizeaza si defineste, in oarecare masura, fiecare individ in parte. Consider ca ne putem spune opini si folosind un limbaj civilizat, faptul ca adresam unul altuia niste jigniri nu ne face sa avem mai multa sau mai putin dreptate, insa dezvaluie nivelul de cultura si civilizatie pe care il poseda fiecare dintre ”scriitori”. Multumesc ca mi-ati dat posibilitatea de a lamuri acest aspect.

Dan spunea...

Sarbatori fericite, Viorel.

Leon spunea...

@Huhu Rezea, in urma sedintei comune a Senatului si CD, cele doua proiecte de lege privind BS si BASS au fost deja contestate la CCR. Proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare, Pl x nr.669/2019, a fost adoptat cu unele modificari si nefiind contestat va merge la promulgare.
Fata de varianta prezentata, OUG nr.114/2018, are unele modificari:
-Pct.12. Art.34 al.(2), ,,Cuantumul sporurilor,...vor fi platite la nivelul cuantumului din decembrie 2019 ,,
-Pct.13. ,, Indemnizatiilepentru functiile publice se mentin la nivelul lunii decembrie 2019,,
-Pct.16. Art.37 alin.(2) ,,Drepturile de Hrana din SNAOPSN se ACTUALIZEAZA la nivelul lunii Ianuarie 2019,,..(?)
-Pct.18.Art.41(prim) al.(1) se excepteaza de la interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat, pentru: Alesii autoritatilor publice, Personalul din Invatamant, Sanatate, Cultura, Academia Romana, Asistentii personali ai persoanelor cu Handicap, Personalul din Societatile comerciale, PILOTII de la Scoala Superioara de Aviatie..!
-Art.XXXVII: Art.210 din OUG.57/2019, intra in vigoare la data de 01.01.2021 (pensiile primarilor/viceprimarilor, presedinti/vicepresedinti CJ.)

Dan spunea...

Nea Huhu...
Asta intra la categoria ”ce am avut si ce am pierdut ca de castigat nu am castgat nimic”???

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Concret, Leon, si noi, in afara de cei 4,6% chiar nimic-nimic nu mai primim?, ca am vazut pe undeva ca se acorda stagiul potential pentru cei fosti in invaliditati, niste sporuri mici cat plata grupelor de munca si altele!

Iulian Mareș spunea...

Leon,
Este ceva greșit: ori ramane la nivelul ianuarie 2019, ori se actualizează in ianuarie 2020!
Mai repede, prima varianta!

SDC spunea...

Pe 30.12.2019 Ciolacu va contesta la CC modificările la OUG 114.Pana nu se pronunța Curtea nu se promulga. Sau da, pentru ca ei pot sa facă ce vor. Revin cu întrebarea, ce cai de atac are un pensionar caruia i se interzice cumului pensiei cu salariu. Mulțumesc

AAG spunea...

Cam 7-8 categorii profesionale au fost exceptate de la interdictia de cumul, prin amendamente propuse si acceptate. Pentru militari nu a intervenit nimeni, asa ca au ramas cam singura categorie jumulita. E o tacere suspecta ...

Ein Stein spunea...

@SDC
Ca nejurist dar fin cunoscator al metehnelor statului mafiot nu ai nicio sansa. Este evident ca bandele mafiote au ajuns la intelegere, o gramada de "exceptii" si-au facut aparitia, masuri diferite care se aplica persoanelor aflate in aceasi situatie juridica, adica discriminare. Dar sa vedem si partea buna a lucrurilor, referitor la exceptii, la urmatorul test PISA poate vom depasi bariera, psihologica, de 50% analfabeti functionali, poate ne ducem catre un 70-80% sa nu ne mai sufle Bulgaria in ceafa, asta pentru exceptiile din invatamant. La "sanatate" putem sa punctam iar decisiv, de ce sa fim pe primul loc doar la cazurile de TBC sau moarte infantila, avem o gramada de alte capitole unde putem sa dezvoltam. Number one!
Crezi ca pe Ciuca il intereseaza situatia unuia ca tine? El si-a securizat cumulul. Care e problema lui? Ciolacu a sesizat CCR pe procedura nu pe continulul legii. Pricepi dealul? Ti s-a conturat suficient de bine granita dintre clanuri?
La vot nu ajunge doar sa belesti ochii cat cepele, sa nu gresesti casuta, ar mai trebui biciuiti si neuronii care au iesit prea devreme la pensie, fie ea si speciala.
Vei fi cat de curand o cifra intr-o statistica prezentata cu spume la gura, pe la teveuri, de Sica Mandolina &Co, cum a reusit el sa elimine din sistem dusmanii care sug sangele poporului iar "opozitia" va tace malc. O mana spala pe alta si amandoua fata, cam asta e.
Statul trebuie restructurat in profunzime, trebuie demafiotizat, profesionalizat si interzis "politicienilor" sa-si bage nasul in treburile institutiilor, nu trebuie privit ca o prada care se cuvine "invingatorului".
Ca o concluzie, trasa de mine, suntem noi si ei, doua tabere, a lor e mica si nu poti patrunde acolo decat daca te recomanda cineva, vocea si talentul ar spune o domnisorica, daca nu le ai ramai in tabara celor multi.

Andrei spunea...

SDC, exista discriminari evidente intre diverse categorii de pensionari si se limiteaza dreptul la munca fara nicio justificare (in acest moment nu exista o criza economica ori stare de razboi). Legea este in mod vadit neconstitutionala, fiind redactata pe principiul 'pentru ca asa vreau eu'.
Interzicerea cumulului produce economii 0 la buget, intrucat posturile eliberate de pensionari trebuie bugetate, iar legea de modificare a OUG 114 sufera de numeroase probleme (ma distreaza in special folosirea sintagmei pensionar cumulard, care nu este definita in corpul legii, lasandu-ne sa ghicim cine ar fi acestia - si asta este cea mai mica dintre problemele legii).
Sfatul meu ar fi sa astepti sa fii concediat, sa contesti decizia in termen, apoi sa-i dai in judecata pentru concediere abuziva. Exista baza legala pentru a anula imediat concedierea, iar daca judecatorii vor ignora asta, exista posibilitatea ridicarii unei exceptii de neconstitutionalitate pe parcursul procesului.

Iulian Mareș spunea...

Nu ai constatat cum a fost eliminată singurul procuror ce avea să fie numită pe meritocrație, dna. Florea de la SIIJ? Ce diferența între 9,8 ea și 4,5 Pârlog, clănțăul #Rezistent, însă nu și la carte!

SDC spunea...

Mulțumesc pentru răspuns. Nu cred ca a cotesta concedierea este o soluție pentru ca e opțiunea mea sa aleg pensia sau salariul. Eu am o problema cu legea lui Orban în care noi suntem singura EXCEPȚIE care nu poate cumula pensia cu salariul. Asa ca pe 24 ianuarie o sa îl las pe Orban sa incinga o hora la gura de metrou sau în piață cu toți bișnițarii și cerșetorii, sa păzească el școlile, sa se certe cu toți nebunii pe strada pentru ca noi stam acasă. Ma voi ruga de..... bip SĂNĂTATEA LOR. Și apropo, sa le spună cineva unor idioți de ziariști ca în to se merge voluntar iar durata misiunii este de 6 luni nu 2 ani. Mai sunt structuri care duc acțiuni militare la fel de importante ca în TO, vezi Politia Aeriana. Iar ziariștii sunt scutiți de impozit probabil ca produc numai măreață, nu drept intelectual. Halal tara, rea croiala. Mulțumesc

SDC spunea...

Mai exista o soluție, sa se întoarcă tinerii cărora noi pensionarii le am luat locurile, prin concurs. CRACIUN FERICIT

Huhu Rezea spunea...

Greșești! Cumulul este interzis pentru toate categoriile de pensionari,Excepțiile privesc locurile de munca sau profesii.

SDC spunea...

La locurile de munca mă referam și eu doar ca nu am fost prea explicit. Poate îmi dați un sfat

Huhu Rezea spunea...

Eu aș renunța la plata pensiei militare dacă diferența dintre pensie și salariu nu e prea mare. Pe perioada cât lucrezi, dreptul de pensie militară continuă, numai plata este suspendată. Lucrănd, sporești stagiul pentru noul drept de pensie civilă pe care il deschizi la împlinirea vârstei standard

Andrei spunea...

@SDC, optiunea ta poate fi exprimata sau nu. Daca decizi sa nu ti-o exprimi, angajatorul te va concedia (teoretic), pentru ca asa cere aceasta lege. Asa ca a contesta concedierea este o optiune.
@Huhu, exceptiile privesc si categorii de pensionari, la unele locuri de munca se specifica faptul ca acestia trebuie sa se fi pensionat pe principiul contibutivitatii. Daca esti fost militar, esti dobitoc, du-te Doamne-iarta-ma, ti-am dat DESTUL! Asta este DISCRIMINARE pe fata.

Iurcut Dumitru spunea...

Daca oug 114 cu modificari este contestata cum si de cind se aplica?

Huhu Rezea spunea...

Ordonanțele pot fi contestate în contencios administrativ potrivit art. 9 din L 554/2004, dar acțiunea se indreaptă împotriva Guvernului, nu a CSP, direct la Curțile de Apel.
Dacă contești în termen decizia de pensie pentru neacordarea sporului OMM, prin interpretarea abuzivă a OUG 59, și instanța admite acțiunea, drepturile restantre se acordă de le data aplicării deciziei de pensie contestate.

Leon spunea...

https://www.bugetul.ro/politistii-n-au-scapat-proiect-demarat-in-procedura-de-urgenta-impotriva-lor/

Huhu Rezea spunea...

Este vorba doar despre o taxare mai blândă decât cea din proiectele Pop si Teodorovici. Propunere UDMR

Leon spunea...

Asa este, proiectul UDMR prevede impozitarea pensiilor de serviciu si a indemnizatiilor alesilor cu 90% pentru sumele care depasesc 14.600 de lei, ce reprezinta salariul net al Presedintelui Iohannis (in 2020 = 2019 )
In luna februarie vor fi in dezbatere parlamentara 3 proiecte privind taxarea suplimentara, doua PSD si unul UDMR; dar mai este timp..!

Iurcut Dumitru spunea...

De cind intra in vigoare modificarile la oug 114 ma intereseaza in mod special cumulul salariu pensie de la stat pentru ca sunt disperat nu stiu ce se aleg.Am inteles ca in anii2009 2010 CCR a dat decizia de neconstitutionalitate

Leo spunea...

Ordonanțele guvernului (ele conţin dispoziţii cu putere de lege), se pot ataca în cont.adm. la Curțile de Apel , dar numai prin instituția excepției de neconstituționalitate cu cerere de sesizare a CCR privind neconstituționalitatea anumitor prevederi din textul acelei ordonanțe și numai legat de un anumit interes civil care este lezat sau împiedicat ca să fie pus în aplicare datorită textului din acea . ordonanță
Nu se poate ataca sau contesta pur și simplu un text de ordonanță sau oug la Curt. de Apel , fără a fi incident uni interes civil vătămat și în contextul prezumției de neconstituționalitate al acelui text.
Mai mult , CHIAR ȘI ORDONANȚELE CARE NU MAI SUNT ÎN VIGOARE DAR CARE ÎNCĂ PRODUC EFECTE VĂTĂMĂTOARE ASUPRA UNUI INTERES SAU DREPT CIVIL POT FI ATACATE LA CURTEA DE APEL DAR NUMAI PRIN INVOCAREA EXCEPȚIEI DE NECONSTITUȚIONALITAE.
PS
Am aflat asta ,deoarece avocatul lui Flavius , lucrează la o astfel de "MĂCIUCĂ JURIDICĂ" numai bună pt. capul PĂDURENILOR zonali (HUO norius) care este prieten bun și cu Stelică P , luptătorul din IAȘI
SUS , SUS de TOT VELA MARE !

Leon spunea...

Urmariti parcursul Pl x nr.669/2019 asumat in Parlament de Guvernul Orban !
Luni probabil se depune la Secretariatul CD, pentru 2 zile, in vederea sesizarii la CCR de catre parlamentari; apoi ajunge la Promulgare, unde cred ca Presedintele emite decretul destul de repede si se publica in MO.
Intra in vigoare la 3 zile de la publicare, deci cel mai devreme dupa 10 ianuarie 2020 !
Nu stiu ce parcurs are daca va fi sesizata CCR !

Iurcut Dumitru spunea...

Multumesc frumos si va doresc sarbatori fericite!

Viorel spunea...

Domnule Leonard (intrați pe internet și căutați deciziile mai jos menționate).
Vă contrazic și vă spun că nu are rost să dați speranțe deșarte pensionarilor.
Când e vorba de banii statului nici CCR nici ICCJ (pentru soluționarea recursurilor în interesul legii sau dezlegarea unor chestiuni de drept) nu vor da decizii favorabile. Curtea de Apel Suceava a sesizat și CCR și ICCJ la solicitarea noastră (militari, polițiști, ISU, polițiști de frontieră, din penetenciare, SRI).
CCR = Decizia nr. 403/2019 = respingerea excepției de neconstituționalitate.
ICCJ = Decizia nr. 16/2015; 5/2018; 35/2018; 20/2019 = sesizări inadmisibile.
Pentru noi NU, când e vorba despre ei, DA, totul e posibil.
Și nu uitați domnule Leonard cine îi propune și numește pe funcții, fiecare joacă după cum îi cântă stăpânul altfel zboară (vedeți cazul Toni Greblă, întâi te condamnă/terfelește, apoi te achită / avertisment ceilalți).

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Jura-te că nu ai citit mai intai pe acest blog chestia asta!

Viorel spunea...

Da Domnule Leonard, P.F.H. este consilier juridic și reprezintă M.Ap.N. în momentul de față pe toată zona de nord-est. Am fost și probabil vom mai fi „adversari”. Dânsul apără statul, "Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...

Leo spunea...

MAESRE ,eu întodeauna am spus că inclusiv avocatul s-a inspirat in această zonă de pensii militare de pe blogul lui tălică.
Despre mine eu nu pot spune că m-am inspirat. Eu am ÎNVĂȚAT de la zero de pe blog și întotdeauna ți-am mulțumit pt. acest lucru.
Te salutăm de la Recea de la poalele munților de dincolo de Jina.......

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Salută-le și pe Marița și pe Salomia!🤫

Iulian Mareș spunea...

Inițiativa UDMR este mai pragmatică și de bun simț!
Kit că, Cezar își bagă gheara in gât precum pițigoiul captiv!
Cezareeee,
lasă-ți omule unghii lungi și ascuțite, să nu te kinui mult!

Leon spunea...

https://www.stiripesurse.ro/breaking-psd-a-contestat-la-ccr-schimbarile-din-oug-114-document_1417391.html