Un produs Blogger.

luni, decembrie 23, 2019

Tribunalul Sibiu ne învață procedura revizuirii deciziilor de pensie militară potrivit art. 65

44 comments

Deseori am abordat pe blog problema procedurii revizuirii deciziilor de pensie, în baza art.65, atunci când din diferite motive s-a pierdut termenul de contestație.

Cine nu s-a convins că este o altă procedură decât contestația, să citească ce a pățit militarul din Orlat, Sibiu, care s-au adresat Tribunalului fără să ceară mai întâi CSP-ului revizuirea. 
In procedura de revizuire nu au ce să caute că pârâți Ministerele sau Comisiile de Contestații.
Legea abilitează doar CSP-rile să revizuiască, la cerere sau din oficiu, deciziile de pensie atunci când se constată diferențe între drepturile cuvenite și drepturile acordate. 
In cazul în care CSP-ul nu este de acord cu revizuirea, litigiul dintre Casa sectorială și beneficiar este supus judecății Tribunalului, în baza procedurii din articolele 100-103 din L 223/2015. 


1266/201905-11-2019

Obligatie de a faceTribunalul SIBIU


Cod ECLI    ECLI:RO:TBSIB:2019:001.xxxxxx
Dosar nr. XXXXXXXXXXXX
R O M Â N I A

TRIBUNALUL SIBIU
SECȚIA I CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1266/2019
Ședința publică de la 05 Noiembrie 2019
Completul compus d__:
PREȘEDINTE T____ F______ P____
Asis tent judiciar L______ V____
Asistent judiciar E____ D__ F_____
Grefier E_____ D____Pe rol judecarea cauzei a sigurări sociale privind pe reclamant B____ V_______ și pe pârât M_________ DE I______, pârât C______ DE CONTESTAȚII D__ M_________ DE I______, pârât C___ DE P_____ S_________ D__ M_________ DE I______ , având ca obiect obligație de a face .
La apelul nominal făcut în ședința publică nu se prezintă părțile.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:
Față de împrejurarea că reclamantul nu a depus la dosarul cauzei dovada că s-a adresat cu cerere de revizuire către C___ S_________ de P_____ a MAI, instanța înțelege să invoce d__ oficiu excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată, față de lipsa formulării cererii de revizuire către C___ S_________ de P_____ a MAI.
Instanța reține faptul că a fost solicitată judecarea cauzei în lipsă de către pârâta C___  de P_____ S_________ d__ MAI și față de excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată față de lipsa formulării cererii de revizuire către C___ de P_____ S_________ d__ MAI, excepție invocată d__ oficiu de către instanță, reține cauza pentru a se pronunța asupra acestei excepții.

TRIBU NALUL

Deliberând asupra cauzei de față, constată că la data de 16.05.2019 sub dosar nr. XXXXXXXXXXXX s-a înregistrat la Tribunalul Sibiu acțiunea formulată de reclamantul B____ V_______ în contradictoriu cu pârâții M_________ Afacerilor I______, C______ de Contestații d__ cadrul M.A.I. și C___ de P_____ S_________ a Ministerului Afacerilor I______ solicitând ca, prin sentința ce se va pronunța, să se dispună obligarea pârâților la emiterea unei decizii de pensie militară pentru calcularea și acordarea pensiei suplimentare în procentul prevăzut de prevederile art. 108 d__ Legea nr. 223/2015 în favoarea reclamantului, care să fie adăugat la cuantumul pensiei stabilite conform prevederilor art. 28 - 30 d__ aceeași lege.
În motivarea în fapt se arată în esență că, la momentul calculării pensiilor militare de stat, conform prevederilor Legii nr. 223/2015 de către C___ de P_____ Sectoriala d__ M.A.I., s-a încălcat cu rea credință și bună știință prevederile art. 108 d__ lege, în sensul că, contribuția la pensia suplimentară stabilit prin Decretul nr. 141/1967 și prevăzut la art.  108 d__ Legea nr. 223/2015 - privind pensiile militare de stat - în loc să-1 acorde la cuantumul pensiei stabilit conform prevederilor art. 28-30 d__ Lege, l-a introdus în aceste prevederi .
Faptul că prevederile art. 108 d__ cap. VIII Dispoziții finale d__ Legea nr. 223/2015 au fost încălcate și introdusă pensia suplimentară în baza de calcul a pensiilor stabilite de art.28-30 d__ Legea nr. 223/2015 modificată rezultă d__ Decizia de pension are a reclamantului.
Astfel, la capitolul "Buletinul De Calcul" la punctele II si III penultimul alineat este menționată "Contribuția P.S./individuală la buget: 3% - 9,00% iar la cap V „Detaliere calcul pensie Legea 223/2015" la punctual 2 este menționat Procent contribuție P.S. 3% - 9% și este introdus în punctul 4 Baza de calcul cf.  art.28.
Se menționează că acest mod de calcul este greșit și astfel prevederile art.108 d__ lege au fost introduse, abuziv, intenționat și cu rea credință, în prevederile art .28 .
Prevederile art. 108 trebuiau să fie incluse în această detaliere înainte sau după pct.7, care se referă la un procent de 10-20% acordat la cuantumul pensiei stabilit conform art. 28-30 d__ lege, conform prevederilor art.11 d__ Legea nr. 80/1995 - pr ivind statutul militarilor , punct 7 care prevede majorare pensie cf. art. 11 Legea 80/1995 .
Sporul prevăzut de art. 108 reprezintă o contraprestație a plății contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și nu se confundă cu pensia de serviciu și astfel s-a născut dreptul celui ce a plătit această contribuție de a beneficia de acest spor.
Legiuitorul dacă dorea să introducă sporul prevăzut de art.108 în plafonul maxim de 85% stabilit de art. 30, prevederea se regăsea anterior stabilirii plafonului și nu în mod distinct, într-un alt capitol.
Pentru a dovedi faptul că pensia suplimentară nu a fost acordată conform prevederilor legale stabilite de Dec. 141/1967 și Legea nr. 223/2015, se anexează la acțiune decizia de pensie militară și buletinul de calcul al acesteia, d__ care rezultă neacordarea pensiei suplimentare la cuantumul pensiei stabilite conform art.28-30 d__ Legea nr. 223/xxxxx.
Procentul cuvenit reclamantului este menționat în buletinul de calcul la punctele II sau III cât și pct. V.
În probațiune s-au depus la dosar următoarele înscrisuri : decizie de pensionare, buletinul de calcul, copie de pe actul de identitate, copie de pe Legea nr. 223/2015, copie Decizie civilă nr. 515/2018 a Curții de Apel A___ I____.
Pârâții, M_________ Afacerilor Int erne și C______ de Contestații d__ cadrul M.A.I, au formulat întâmpinare (f. 29) prin care se invocă pe cale de excepție lipsa calității procesuale pasive a Ministerului Afacerilor I______ și a Comisiei de Contestații d__ cadrul M.A.I. având în vedere dispozițiile art. 61 alin. (6) d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, potrivit cărora stabilirea și plata drepturilor de pensie reprezintă atributul exclusiv al caselor de p_____ sectoriale.
Se mai arată că art. 85 alin. (1) d__ același act normativ reglementează următoarele :    „Casele de p_____ sectoriale se înființează în subordinea Ministerului Apărării Naționale, M.A.I și Serviciului Român de Informații, după caz, ca structuri cu personalitate juridică și cu sediul în municipiul București."
Mai mult decât atât, potrivit prevederilor art. 88 lit. g) d__ Legea nr. 223/2015, C___ de P_____ S_________ a M.A.I „asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispozițiilor prezente i legi".
De asemenea, art. 1 d__ Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de p_____ sectoriale d__ M_________ Apărării Naționale, M_________ Afacerilor I______ și Serviciul Român de Informații stabilește următoarele: „(1) Casele de p_____ sectoriale sunt structuri cu personalitate juridică, înființate prin lege, în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor I______, precum și a Serviciului Român de Informații; (2) Casele de p_____ sectoriale administrează sistemul pensiilor militare de stat, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. "
În situația de fată, solicitarea reclamantului vizează întocmai emiterea unei noi decizii de pensie, ca urmare a operațiunilor specifice de stabilire a drepturilor de pensie efectuate de către C___ de P_____ S_________ a M.A.I
Având în vedere aspectele menționate, se solicită admiterea excepției așa cum a fost formulată și să se dispună respingerea acțiunii reclamantului față de M_________ Afacerilor I______ și C______ de contestații d__ cadrul M.A.L, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.
Tot prin întâmpinare s-a invocat și excepția inadmisibilității acțiunii   având în vedere că reclamantul nu a contestat decizia de pensie la C______ de contestații d__ cadrul Ministerului Afacerilor I______ conform procedurii prev. de art. 97 și 98 d__ Legea nr. 223/2015.
În ceea ce privește fondul cauzei, se invocă jurisprudența Curții de Apel Timișoara și Curții de Apel București în cauze cu obiect identic cu cel d__ acest proces, solicitând respingerea acțiunii reclamantului, ca neîntemeiată.
Pârâta C___ de P_____ S_________ a Ministerului Afacerilor I______, a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea acțiunii reclamantului, ca neîntemeiată.
Recalcularea pensiilor militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special d__ sistemul administrației penitenciare, prevăzute la art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (I) d__ Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, se realizează, după caz, pe baza următoarelor elemente :
a) vechimea cumulată rezultată d__ dosarul de pensionare, stabilită prin ultima
decizie de pensie emisă în baza legislației în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016;
b) procentele de calcul stabilite conform prevederilor art. 29, 39 și 106 d__ Legea
nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 30 d__ aceeași lege;
c) situația soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de baza, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese conform art. 28 d__ Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ultimelor 6 luni de activitate în situația, în care beneficiarul nu își exprimă opțiunea, actualizate conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor/polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special d__ sistemul administrației penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015. cu modificările și completările ulterioare, care constituie baza de calcul;
d) gradul de invaliditate și cauza invalidității;
e) numărul de urmași înscriși la pensie;
f) Semnul Onorific în Serviciul Patriei sau similare deținute. Conform art. 29 alin. 1 d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente d__ baza de calcul, astfel :
a) militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu,    în    cuantum    de    65%    d__   baza    de    calcul    prevăzută    la    art.    28;
b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se
adaugă câte 1% d__ baza de calcul prevăzută la art. 28.
În cazul reclamantului, vechimea cumulată valorificată prin ultima decizie de pensie emisă în baza legislației în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016 este de 44 ani 2 luni 15 zile.
Potrivit art. 108 d__ Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de :
a)3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
b)6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
c)9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani cum este și cazul reclamantului.
Legea reglementează și pensia suplimentară, în procente care se aplică celor ce au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget, sens în care la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor (aplicare sporului pentru pensia suplimentară rezulta d__ descrierea modului de stabilire a dreptului de pensie).
În ceea ce privește solicitarea reclamantului de aplicare a procentului reprezentat de pensia suplimentară la cuantumul pensiei și neincluderea acestuia în calculul pensie, se arată că potrivit art. 4 d__ Ordonanța de Urgență nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de Stat, precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților d__ unitățile cu atr ibuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale:”(2) Începând cu luna noiembrie 1998, pensiile suplimentare existente în plată, precum si cele care vor fi stabilite potrivit dispozițiilor legale se includ în drepturile privind pensia de bază”
Totodată, potrivit art. 5 d__ același act normativ: ,, începând cu data de 1 ianuarie 1999, contribuția individuală pentru pensia suplimentară, atât în cazul asiguraților d__ sistemul asigurărilor sociale de stat, cat și al celor d__ domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, este de 5%."
Acordarea sporului procentual prevăzut de art. 108 d__ Legea nr, 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, este legal calculat, reclamantul beneficiind în fapt și în drept de procentul de 9% aferent vechimii contribuției la pensia suplimentara, fapt rezultat d__ algoritmul de calcul aplicat detaliat și în buletinul anexat deciziei de pensie.
Reclamantul a avut o vechime a contribuției de peste 25 ani, motiv pentru care acesta beneficia de un spor de 9% procent care a fost indicat la emiterea deciziei de pensionare, așa cum reiese d__ buletinul de calcul, ce constituie anexă la această decizie.
Potrivit dispozițiilor art. 30 d__ prezenta lege „ Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% d__ baza de calcul prevăzută la art. 28." D__ interpretarea coroborată a acestor prevederi legale menționate, rezulta că aplicarea plafonării de 85% se impune a fi realizată după compararea procentului obținut de solicitantul pensiei, prin aplicarea tuturor majorărilor prevăzute de Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a aceleia prevăzute de art. 108 d__ respectivul act normativ, procedeul constând în esență în stabilirea nivelului maxim al pensiei, acela plafonat, fără ca nici unul d__ componentele care a determinat majorarea procentului pensiei să fie exclus de la majorare.
În lumina respectivelor considerente reiese faptul că aplicarea procentului de 85% la întreaga bază de calcul s-a făcut în mod legal, fără a se putea aprecia că, în urma plafonării a fost eliminat sporul de 9% acordat pentru contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară sau orice alt element component al bazei de calcul, interdicția stabilită în art. 30 d__ Legea nr. 223/2015 având caracter general, în sensul că se aplică tuturor pensiilor stabilite sau recalculate.
Indiferent dacă respectivul spor ar fi fost introdus sau adăugat la procentul de pornire de 65%, în aplicarea art. 30 d__ Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, pensia apelantului reclamant nu ar fi putut depăși procentul de 85% d__ baza de calcul, legiuitorul limitând astfel în mod expres procentul maxim ce poate fi aplicat la baza de calcul a drepturilor de pensie de serviciu.
De asemenea, se menționează că legiuitorul nu distinge în cuprinsul art. 108 d__ lege vreo ordine de acordare a sporului pentru vechimea pensiei suplimentare, astfel că este deplin aplicabil principiul „ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus",  prin aceea că nu se pot crea situații juridice noi acolo unde chiar legiuitorul nu le-a avut în vedere și mai ales, acestea nu pot înfrânge caracterul general imperativ al interdicției conținute în art. 30 d__ legea pensiilor militare de stat.
Se arată că reclamantul a beneficiat de aplicarea sporului procentual aferent vechimii contribuției la fondul de pensie suplimentară în raport de prevederile legale arătate mai sus, și nu există temei legal care să susțină raționamentul adăugării acestui spor la pensia de serviciu.
Analizând actele și lucrările dosarului, și deliberând cu prioritate asupra excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâților M_________ Afacerilor I______ și C______ de Contestații d__ cadrul M.A.I. și excepției inadmisibilității cererii invocată de instanță d__ oficiu, reține următoarele:
În ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților M_________ Afacerilor I______ și C______ de Contestații d__ cadrul M.A.I. tribunalul reține că potrivit art. 61 alin. (6) d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, stabilirea și plata drepturilor de pensie reprezintă atributul exclusiv al caselor de p_____ sectoriale.
Potrivit art. 85 alin. (1) d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat „Casele de p_____ sectoriale se înființează în subordinea Ministerului Apărării Naționale, M.A.I și Serviciului Român de Informații, după caz, ca structuri cu personalitate juridică și cu sediul în municipiul București.",  iar aceasta „asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei legi" ( art. 88 lit. g) d__ Legea nr. 223/2015).
Față de aceste considerente, și având în vedere obiectul cererii formulată de reclamant,  tribunalul găsește întemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților M_________ Afacerilor I______ și C______ de Contestații d__ cadrul M.A.I., o va admite și pe cale de consecință va dispune respingerea cererii formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâții M_________ Afacerilor I______ și C______ de Contestații d__ cadrul M.A.I., ca fiind formulată împotriva unor persoane fără legitimare procesuală pasivă.
Urmare a admiterii excepției lipsei calității procesuale pasive, instanța nu va mai analiza celelalte excepții și apărări formulate de pârâții fără legitimitate procesuală.
În ce privește excepției inadmisibilității cererii formulată de reclamant, invocată de instanță, având în vedere că există o procedură administrativă obligatorie, tribunalul reține că reclamantul a formulat prezenta acțiune ca urmare a faptului că există o eroare de calcul a pensiei, solicitând obligarea pârâților la revizuirea deciziei de pensionare prin emiterea unei noi decizii cu aplicarea corectă a art. 108 d__ Legea nr. 223/2015.
Procedura revizuirii pensiei este, în realitate, un mijloc legal pus la dispoziția Casei de p_____ sau a pensionarului pentru a corecta drepturile de pensie stabilite eronat, ca urmare a calculului greșit făcut cu nerespectarea legislației în vigoare la data înscrierii la pensie. Pensiile care fac obiectul revizuirii prezintă însușirea asumată că sunt stabilite prin decizii definitive ale caselor teritoriale sau sectoriale de p_____.
Dreptul de a beneficia de revizuirea pensiei constituie o componentă a dreptului la pensie, pentru a cărei exercitare legea impune formularea unei cereri adresate casei de p_____ competente.
Potrivit art. 101 d__ legea 223/2015 privind pensiile militare de stat  tribunalul soluționează în primă instanță „litigiile privind stabilirea și plata drepturilor de p_____”.
Art. 65 d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat prevede că „ ( 1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, c___ de p_____ s_________ operează, d__ oficiu ori la cererea persoanelor îndreptățite, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
  (2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor.”
Ca urmare, în conformitate cu art. 65 alin. 1 d__ Legea nr. 223/2015, dacă nu se constată erorile chiar de către emitentul deciziei și nu se procedează la revizuirea d__ oficiu a pensiei, asiguratul beneficiar are posibilitatea să solicite revizuirea pensiei atunci când, ulterior stabilirii și/sau plății pensiei, constată că există o diferență între drepturile de pensie stabilite și/sau plătite și cele care consideră că i s-ar fi cuvenit în mod legal.
Desigur, o astfel de diferență poate să apară în situația în care elementele care ___________________ calcul a pensiei au fost greșit stabilite sau chiar și atunci când calculul propriu zis este eronat.
Așa cum rezultă d__ prevederile art. art. 65 d__ Legea nr. 223/2015 este necesar, însă, ca beneficiarul pensiei să adreseze o cerere în acest sens casei de p_____ sectoriale, condiție  care în cauză nu a fost îndeplinită. 
Potrivit art.65 alin.1 d__ Legea nr. 223/2015, revizuirea se realizează printr-o decizie.
Astfel, reclamantul solicită revizuirea modului de calcul a pensiei și emiterea unei noi decizii cu aplicarea corectă a art. 108 d__ Legea nr. 223/2015, fără ca în prealabil să formuleze o cerere de revizuire către C___ de P_____ S_________ a Ministerului Afacerilor I______ conform art. art. 65 d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat , după cum acesta a menționat în fața instanței.
În cauză, nu suntem în situația în care pârâta a refuzat emiterea deciziei de revizuire pentru ca reclamantul să fie îndreptățit să sesizeze instanța în exercitarea dreptului său de acces la o instanță, ci în speță reclamantul, beneficiarul pensiei, nu a adresat o cerere în acest sens casei de p_____ sectoriale, fapt ce rezultă d__ înscrisul depus de reclamant prin care a arătat că a aflat de dreptul de a beneficia de pensia suplimentară dup circa 2 ani și a considerat că o cerere ar fi prescrisă și că nu are rost să se adreseze Casei de P_____; în această situație că nu se poate vorbi de un refuz de soluționare a cererii.
În consecință, d__ coroborarea dispozițiilor legale menționate mai sus, rezultă că formularea unei cereri de revizuire a pensiei direct la instanța de judecată este inadmisibilă, instanța neputând dispune valorificarea acesteia în condițiile în care reclamantul nu a făcut dovada că a formulat anterior către C___ de P_____ S_________ a Ministerului Afacerilor I______ o cerere prin care a solicitat acesteia revizuirea pensiei cu reținerea aplicării corecte a art. 108 d__ Legea nr. 223/2015.
Față de situația de fapt și de drept expusă, în temeiul art. 65 d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat , instanța va admite excepția inadmisibilității și va respinge cererea formulată de reclamantul B____ V_______ în contradictoriu cu pârâta C___ de P_____ S_________ a Ministerului Afacerilor I______, ca inadmisibilă. PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților M_________ Afacerilor I______ și C______ de Contestații d__ cadrul M.A.I.,
Respinge cererea formulată de reclamantul B____ V_______ cu CNP xxxxxxxxxxxxx, dom. în Orlat nr. 524, jud. Sibiu în contradictoriu cu pârâții M_________ Afacerilor I______ și C______ de Contestații d__ cadrul M.A.I., ambii cu sediul în București Piața Revoluției nr. 1A sector 1, ca fiind formulată împotriva unor persoane fără legitimare procesuală pasivă.
Admite excepția inadmisibilității formulării cererii, invocată de instanță d__ oficiu, și în consecință,
Respinge cererea formulată de reclamantul B____ V_______ cu CNP xxxxxxxxxxxxx, dom. în Orlat nr. 524, jud. Sibiu în contradictoriu  cu pârâta C___ de P_____ S_________ a Ministerului Afacerilor I______ cu sediul în București ________________________. 3 sector 4, ca inadmisibilă. 
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu.
Pronunțată azi 5.11.2019 cu votul consultativ al asistenților judiciari și pusă la dispoziția părților prin grefa instanței.

           Preș edinte,     

44 de comentarii:

Iulian Mareș spunea...

Cu sau fara castig in instanta pe procedura revizuirii deciziilor de pensie militară potrivit art. 65, vati o sansa, ca aceeasta:

Un bătrân vine cu nevasta în varsta de 26 de ani la maternitate, să nască.

Toată lumea:
– Tataie, felicitări, da' cum ai reușit?
– He-he, dragii moșului, am ținut motorul mergând!
După un an și jumăte-doi, iar la maternitate.
Iar e întreabat, iar raspunde:
– He-he, dragii moșului, am ținut motorul mergând!
Dupa înca doi ani, iar se repetă tărașenia.
După naștere, iese doctorul din sală:
– Si cum ziceai tataie că ai făcut?
– Am ținut motorul mergând!
La care doctorul:
– Auzi tataie, ar cam fi fost vremea să schimbi uleiul. E negru!

Iulian Mareș spunea...

De la aceasta justitie se asteapta dreptatea?....!!!

"În 2010, oamenilor din tară le erau prezentate niște imagini șocante, cu copii care erau în scalavie. DIICOT, Poliția și celelalte instituții arătau cum polițiști înarmați s-au dus la Țăndărei și au prins o rețea de trafic de ființe umane. Traficul de ființe umane e ceva îngrozitor, e una dintre cele mai mari probleme ale lumii moderne.

În România au fost arestați 25, în Marea Britanie mult mai mult, 120 de persoane. Cei care au fost arestați în Marea Britanie au fost anchetați de autoritățile britanice și la această oră sunt condamnați și sunt în închisoare. Astăzi vine un mare șoc pentru România. După nouă ani de anchetă, Justiția din România ne spune că cei care erau implicați în traficul de ființe umane, de copii, au fost achitați."

marvas66@yahoo.com spunea...

...si judecatorii si procurorii vor pensii nesimtite...ca ei...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Belferul, Greață Olteanu, basistul cu moooe cadaverica si drac negru pe fiere: SAPTE ANI DE PUȘCĂRIE, pentru spaga de 1 milion de euroi, cu o chestie de angajare la stat pe o functie de mari prazi a mafiotului mâzgalitor prin jurnale pro basaniste, Liviu Mihaiu, ala care lua spagi prin Delta Dunarii, cat a fost guvernator peste mafioti, de mureau pescarii si locuitorii de foame si lipsuri printre stuhărișuri, si voia sa desfiinteze caii salbatici si zona lor perena, milenara, Letea, cu marea padure, unica in Europa si deltele lumii, doar ca basanistii sa cumpere terenurile cu scopul de case de trantoreala! Si el lălăia pârnaia lui Voiculescu, cerand 20 de ani de bulău, alaturi de corul basanist si Chioran, dar si ale altora, acum li se canta lor prohodul, daca Justitia e ambitioasa si-i culege pe toti la un loc, langa hulitul, Dragnea, cu cei 5000 euroi inventati, dar mai ales ca erau dati, doar sa nu se mai iasa vorbe si chestii penale! Fie roata si patrata, uite ca s-antos o data pentru basanimea toata, iar cadavrul asta scheletic va trebui sa returneze si șpaga in contul statului! Iac-așa!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Super fascistul si mafiotul Soros, tata si mama nazista a haitei nazistoid-fasciste, #Rezist, stapanul spanzuratului din Inaltul Prepereac al Romanistanului, instigatorul la destramarea natiei romane, instigatorul si finantatorul golanilor Dide si Ceausescu, este cercetat in Marea Britanie pentru implicari mafiote in brexit, procuratura britanica lucrand febril sa-l lăbuiasca in Turnul Londei sau beciurile de pe malurile Tamisei! Turcii, oriunde il vor prinde il vor lichida sumar, ca si o serie de alte state, iar debarcarea lui Trump tot de la acest bandit se trage! Numai spanzuratul nostru l-ar tine in puf, si daca s-ar putea l-ar coclosi intre vinclurile izmenelor! Bubosul Ciolosderos, a ajuns pe cai mari in politica tot datorita acestui monstru honved, dar si indopat cu urina de Bivolaru, cel mai bun carburant pentru pompa de injectie sau carburator, de i-a iesit bube dulci pe măscălau la cate cisterne a ingerat cu franțuza lui flamanda de zex!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Stimati camarazi, cu un topic mai jos v-am adus la cunostinta mai amnuntit despre acceptarea si programarea mea in audienta la Dl General, Nicolae Ciuca, Ministru Apararii Nationale! Reiterez ca ma duc acolo in numele tuturor camarazilor militari cu pensiile mici si medii, problemele personale fiind doar un exemlu de ceea ce se intampla de fapt cu toti acesti rezervisti, neglijati de 10 ani de zile si neprimind nici un leu actualizari! Ii multumesc cu recunostinta, pe aceasta cale, inca o data, Dlui Ministru, Ciuca, pentru favorizarea acestei intrevederi personale! V-am spus ca eu noaptea nu dorm si scriu permanent cereri, sesizari si petitii? Numai luptand poti obtine ceea ce-ti doresti!

giuliano@gmail.com spunea...

Dle Huhu,
Referitor la proiectul de lege privind actualizarea pensiilor militare functie de anul ieșirii la pensie care se aude ca s ar pune în aplicare: eu am iesit la pensie in august 2016, vi se pare normal ca pensiile noastre al celor ieșiți între 2010 - 15.09.2017 sa nu se corecteze cu nimic(indicele de corecție 1.00)? Ar trebui sa gândească cineva ca noi am fost vaduviti de salariile compensatorii si atunci nu am fi indreptatiti să avem si noi o mini corecție? Trebuie sa specific ca sun mm si nu am avut nici Oscar, deci..?
Multumesc anticipat!

marvas66@yahoo.com spunea...

Salariile compensatorii au fost doar pentru perioada de reducere a efectivelor armatei pana la 75000, militari si pmc. Chestia cu salarii compensatorii este activa pentru civili, acolo unde sidicatele au obtinut din partea patronatului ajutoare salariale la disponibilizari, pentru ca ei nu ies la pensie si pana ce-si gasesc un nou job au un mic ajutor. Bineinteles la magistrati care sunt in stare sa ia ouale de sub closca numai sa le fie lor bine.

DECEBAL spunea...

Sa ne spui si noua cand obtii ceva de la acest ministru cu nu stiu cate stele si pensie babana de la armata dar si cu salariu de ministru de la stat.Oare nu s-a stabi;it ca nu poate avea si pensie si salariu de la stat????? N-am auzit ca a renuntat la pensie pentru salariul pe care il da Iohanis (Orban doar executa ce ii spune acest individ,care de fapt este stapanul absolut al Romaniei si care face ce vrea "ajutat" de sponsorii lui din PPE). Sau se vrea dreptate doar pentru ei nu si pentru "catei".Pe cand o varianta , un raspuns al acestui ministru la problemele pensionarilor militari. Se pare ca inca nu a primit OK-ul de la Cotroceni sa-si deschida gura. Oare ce vor cei din PPE cu tara noastra???? Chiar este o enigma? Nu cred. Totul este stabilit. Poate va fi cineva cu c___ie mari si va reusi sa puna stavila dorintelor lor revansarde. TRIASCA ROMANIA ! N-am auzit de mult aceste cuvinte spuse din toata inima si insotita de masuri autentice. Oare patriotismul este desuet? Mai stie cineva ce este acesta? ONOARE SI RESPECT ARMATA ROMANA. Se pare ca estei singura care mai poti apara aceasta tara.

IulianC spunea...

Bafta Cornelius, poate il prinzi si nu pleaca, pana pe 15 ianuarie Ciuca trebuie sa aleaga intre pensie si salariu.

Iulian Mareș spunea...

Este adevărul sau doar pdv al dv?
Pe lege sună altfel....

raul spunea...

No ,dragilor ,va urez multa sanatate ,fericire si noroc in toate !CRACIUN FERICIT SI PENSIE CAT MAI LUNGA ,LUNGA sa moara astia de necaz!

hankook spunea...

Ala era un proiect PSD , promovat de Leș ...nu mai este de actualitate .Slabe sperante pentru ceva bun pe viitor, ramanem doar cu 4,6 % , cum ar zice unii :
"bun si bronzul !"

Iulian Mareș spunea...

Mircea Badea dă în vileag și își bate joc de impostura manifestărilor lui Iohannis
”La 30 de ani de la Revoluție trebuie să fim convinși de următoarele: Revoluția a fost făcută de Werner, de oengeurile lui Soros și de puleții de pe feisbuc”
BUCUREȘTI, 24 dec - Sputnik, Dragoș Dumitriu. Președintele Iohannis a avut o activitate debordantă în ultimele zile, dominând, ca imagine, toate manifestările dedicate celor 30 de ani de la Revoluție.

Atitudinea lui Iohannis surprinde, pentru că în anii trecuți nu a fost la fel de activ – și mai ales nu e clar ce legătură a avut el cu mișcarea din 1989.

Mai mult, acolo, în acel an crucial pentru România, pare a se ascunde o pată albă în biografia președintelui, care NU a răspuns niciodată întrebărilor despre CE anume a făcut el în decembrie 1989. Mai ales că, la Sibiu, s-au petrecut evenimente dure, sângeroase!

”E plin de revoluționari la 30 de ani de la Revoluție - Printre ei, Werner”, a comentat Mircea Badea, care remarcă - ”Din comportamentul său și prin eforturile propagandei, vom fi obligați să credem că el a înfăptuit Revoluția”, .
Vedeta TV a insistat cu întrebarea ”Totuși, ce a făcut Klaus Werner Iohannis la Revoluție? Că după 30 de ani e foarte gureș, curajos și decisiv”.

Ulterior, urmărind manifestările și reflectările în presă, Mircea Badea a revenit ironic:

”Unii, mai fraieri și clar comuniști, au fost la Revoluție în '89. Unii, mai deștepți și clar capitaliști, s-au ocupat până azi de meditații, case și vacante”, a punctat Mircea Badea, ”Azi i-a interesat brusc și Revoluția din '89 și, pe cale de consecința, au înfăptuit-o”.
Concluzia a tras-o într-o altă postare: ”La 30 de ani de la Revoluție, văzând ce s-a întâmplat în ultimele zile, trebuie să fim convinși de următoarele: Revoluția a fost făcută de Werner, de oengeurile lui Soros și de puleții de pe feisbuc”.

O precizare ”necesară”: ”Werner a făcut Revoluția anul ăsta. Până acum n-a părut interesat”, observă Mircea Badea.
Dar, din păcate… Mircea Badea nu prea glumește, pentru că încep să apară comentarii în acest sens pe ”mediile de socializare”, unde manipulatori de profesie sau personaje imbecilizate se exprimă în acest sens! Și… e doar începutul!

De fapt, ironia lui Mircea Badea reflectă ”concluziile” unor ”internauți”: ”Toți papagalii de la baricada din '89 și toți aia care și-au riscat grav viața și familiile atunci erau de fapt cu Ceaușescu”.
Sau, mai rău, erau ”comuniști”, ”oamenii rușilor” și alte bazaconii de genul acesta. Bazaconii care încep să prindă contur pe internet, ba apar și în presă. Recent, am aflat de la un mare post TV că ”biserica Crețulescu a fost salvată de revoluționari”!... Doamne ferește de ce vom mai afla în viitorul luminos

Dan spunea...

Domnule C.F.I....
Cu tot respectul pe care il port unei persoane ce nu o cunosc personal si cu care nu impart, deocamdata, decat frustrarea de a ma simti nedreptati in oarecare masura in calitate de pensionar militar, imi permit de a face o remarca la afirmatia dumneavoastra, si anume. Este laudabil faptul ca va luptati pentru drepturile cuvenite si ca o posibila izband s-ar pute reflecta in mod pozitiv si asupra altora persoane aflate in situatia dumneavoastra, dar... afirmând ca mergeti acolo ”in numele tuturor camarazilor militari cu pensii mici si medii” consider ca este o greseala in cazul in care acesti ”camarazi” nu v-au mandatat in acest sens. Insa in cazul in care acolo veti sustine si ”camarazi” cu nume si prenume se presupune ca acestia cunosc exact cerinta/cerintele dumneavoastra, cunosc modul in care veti prezenta problema, cunosc propunerile ce urmeaza a le face pentru rezolvarea respectivelor probleme si cel mai important ... sunt de acord si accepta sa-i reprezentati.
Imi cer scuze pentru interventie, poate inoportuna, dar eu personal nu as accepta sa fiu reprezentat (nu cred ca e cazul in situatia de fata), de cineva care nu mi-a comunicat anumite detalii si caruia nu i-am dat acceptul in acest sens.

jupderval spunea...

Sa trimitem toti hotararile definitive la CEDO, sa vada si europenii ce sistem de justitie avem. Procedura este destul de simpla. Cine doreste , pot da detalii , daca imi trimiteti o adresa de email

Dan spunea...

Din cate stiu eu salariile compensatorii se acordau pe perioada reorganizarii/restructurarii armatei ca urmare a aderarii la NATO, in ultima mea zi ca militar activ, armata era in plina desfasurare a acestui proces... sau probabil cineva uita sa anunte si declare oficial finalizarea???

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Dan, cu tot respectul, iti trimit adresa mea de mail, sa-mi ceri sa-ti trimit mesajul meu de raspuns la invitatia de a ma duce in audienta la Ministrul Apararii, sa te convingi ca lupt pentru toata suflarea rezervista, mai putin cei supra potentati, si in sutele de petitii am facut si voi face absolut numai asa, pentru toti, ca atare iata adresa mea: ifrimcorneliu@yahoo.ro Buna, rea, cum am scris-o eu cu nervi, obida, disperare si catranit pe viata asta crunt de urata si amara, nu mai conteaza decat scopul de a reusi sa induplec clasa politica si pe ministru sa faca o data si pentru totdeauna dreptate! Stiu si ei ca eu niciodata, dar absolut nciodata nu corectez greselile atunci cand scriu ceva, decat cand scriu la ziar si la magistrati, asa ca sa nu te mire literele halite, fiind miop, dar si cu ochelari de cal tot mai scap greseli de la starea de agitatie cand ma infurii scriind problemele personale, cu care ma confrunt de ani si ani de zile si nu mai scap dracului de necazuri! Care mai vrea sa-i trimit ce am trimis azi ministerului, ii trimit, cu mentiunea ca nu-i deranjez ulterior mailul si nici nu-l divulg nimanui. Am trimis-o totusi unui numar de prieteni de accept reciproc, intelegere mutuala si respect, tovarasi de lupta pe aceste araturi pline de verdeata si seninatate virtuala, sa se convinga de acelasi lucru: Nu lupt ca egoistul, doar pentru sine, ci pentru toata suflarea necajita a rezervistilor militari, si n-am nevoie de multumirea nimanui, facand-o din camaraderie si solidaritate umana.

Dan spunea...

Doamnelor si domnilor, acum in ajun de Craciun las deoparte amaraciunea, frustrarile si dezamagirile si ma voi bucura de sarbataoarea nasterii Domnului alaturi de familia mea iubita, ma voi ruga acum doar pentru ce nua am... sanatate si voi multumi pentru ce am... o familie unita si iubitoare. Va doresc si domniilor voastre multa sanatate si bucurie alaturi de familie si prietenii dragi, La multi Ani! Sa ne ”revedem” dupa Craciun sanatosi.

Profesor de logică spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cătălin spunea...

LA MULȚI ANI TUTUROR CITITORILOR ȘI COMENTATORILOR ACESTUI INTERESANT BLOG ȘI MAI ALES LUI HUHUREZ, ADMINISTRATORUL ACESTUIA, CARE NE ȚINE LA CURENT CU INFORMAȚII CALDE DIN SFERA PENSIILOR MILITARE ȘI AL REZERVIȘTILOR.MULȚUMIM HUHU-LE!SĂ FII SĂNĂTOS ȘI SĂ ÎNCERCI SĂ FII MAI IMPARȚIAL ȘI APOLITIC ÎN ANUL CARE VINE!

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...

Daca si pe Mircea Badea ai inceput sa-citezi inseamna ca ai ramas tot la nivel de Cocargeaua

Iulian Mareș spunea...

OUG-7 privind plățile compensatorii pe timpul restructurării a murit.
Referință mea era pr L80-Statutul cadrelor militare care prevedea 10-15-20 solde ca ajutoare la pensionare, funcție de vekime!
Ok?
Din 2011 s-a amânat plata, iar în Legea salarizării nu se mai pomenește nimic...
Grație specialiștilor din SNAOPSN?
Asta nu este un motiv de bucurie ci tot la capitolul inekitati intra....

Unknown spunea...

Va rog frumos am si eu o intrebare. Sunt pensionar militar si in prezent lucrez sofer la STB. Daca optez sa mai raman, sa zi 1 an dupa plecarea mea de la STB imi primesc pensia militara inapoi. Va multumesc si va doresc un Craciun si An Nou fericiti

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

CRACIUN FERICIT CU SANATATE, FERICIRE SI TOT CE VA DORITI, ALATURI DE CEI DRAGI! LA MULTI ANI!

BONIFATIE spunea...Da domnilor!
De la „scăpările” pe procedura revizuirii pensiilor militare s-a ajuns la ultima speranță care ar fi CEDO (a 17-a postare). Lecturați pe GOOGLE „MITUL CEDO SE DESTRAMĂ”, o poveste mai veche, după care ne vom echilibra hemodinamic și ne vom întoarce din nou la discuții, cu fața spre mila legiuitorului național.
Închei ca să deschid din nou ușa colindătorilor care, mai mult ca în alți ani, insistă, și mă bucură asta, la sonerie cu „Deschide ușa creștine!”
Anul 2020 va începe cu un cutremur care ne va umfla pensiile 4,6% (bine că nu-i la mie).
CRĂCIUN LINIȘTIT TUTUROR!
Cu respect,

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Azi, de Craciun, au venit la usa mea doar doua perechi de colindatori, doi saracuți necajiti, baiat si fata, ea de 12 ani, prichindelul de clasa intai, care foarte frumos au cantat, si le-am dat 5 lei si cate o ciocolatica, bomboane de brad si cate un mar, si doi prichindei din vecini, baietei de clasa a doua, carora le-am dat tot asa, pentru ca se zice ca daca refuzi primii colindatori ai ghinioane tot anul. Chiar ne-am bucurat sa ne colinde copiii, caci anul trecut n-au fost decat un grup de cinci copii si, atat. Nu-i mai lasa parintii de frica violatorilor si talharilor adolescenti, care ii jefuiesc. Asta e... Berea imi face cu ochiul, dar mi-am luat pastilele de seara si am amanat pentru... oare cand?! Hai noroc si, La multi ani, care beti si inca mai puteti, sa va dea la toti Dumnezeu sanatate! La multi ani, Onorabile admin, Huhu Rez, impreuna cu intreaga familie, intr-un Craciun de vis, cu sanatate si fericire maxima, cu multumiri, respect si recunostina pentru tot ce ati facut foarte bun pentru noi pentru a intelege legislatia si amanuntele ei ascunse, de ani si ani de zile! Doamne, ajuta! Aha, si sa nu uit, Onorabile: Dumnezeu m-a delegat sa va urez toate acestea, in numele tuturor camarazilor si postatorilor, care au aderat la acest miununat blog si care i-au simtit si inteles in toti acesti ani utilitatea practica!

Gigi spunea...

O ideie bunã!

Gigi spunea...

@marvas...
Salariile compensatorii erau altceva,ajutoarele erau alteva!
Spre edificare,citiţi defuncta Lege 284/2010.

Gigi spunea...

Succes,Cornele!

Unknown spunea...

Buna ziua, sunt interesat, adresa de email cristianionsimion1971@gmail.com. Multumesc. Craciun fericit!

Iulian Mareș spunea...

GP:
1-cand vei realiza ceva asemanator lui poti emite pretentii si enunturi!
2-Conteaza sa mai si intelegi ec spune nu doar sa fii tocilar, in sensul curtii scolii! Tradus azi, in termeni europeni ar fi: analfabet functional = Cazut la Testul Pisa!
Oricum, sper ca aveti un vecin care sa va explice....popa, seful de post, juristul primariei!
*...uneori este bine sa si taci!

Iulian Mareș spunea...

Categoric da!
Nu cred ca STB/Fosta RATB va fi asimilata la stopare, intrucat este o regie autonoma a PGC!

Huhu Rezea spunea...

La CEDO nu se rejudecă procesele. Se analizează doar dacă s-au respectat principiile unei justiții echitabile.

Huhu Rezea spunea...

Plată pensiei militare se reia din luna următoare în care Comunici la CSP încetarea contractului de muncă.

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Nu mă mai tot ruga atât....am greșit la indicarea legii! Ok?

Huhu Rezea spunea...

Sentința Tribunlului Sibiu este foarte corectă. Revizuentul a greșit că nu s-a adresat mai întâi CSP cu cererea de revizuire.
Fiind o respingere pe procedură, revizuientul poate relua procesul de la capăt.
De asemenea, ori de câte ori se găsesc alte motive de revizuire se poate adresa din nou cu cerere spre CSP și apoi spre Tribunal.

costel spunea...

Sărbători binecuvântate la toți, viață lungă și sănătate!

Leo spunea...

În link este dosarul cu cea mai amplă referire de articole de dispoziții raportat la aricole de constituție invocate a fi supuse controlului de constituționalitate a art. VII din oug 59. Totodată este al 69-lea dosar înregistrat la CCR . În acest moment este ultimul dar mai sunt pe țeavă încă 3 pe care le știu eu , în afară de cel al lui Flavius , măciucarul de pădureni zonali îmbuibați de sistemul ticălișit și mafiotizat din MFA.

http://portal.just.ro/91/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9100000000074627&id_inst=91

Huhu Rezea spunea...

Cum am mai spus, cine a contestat numai noile texte introduse prin OUG 59/2017 in articolul 60 din Legea 223 și nu a contestat eliminarea vechiului text, pentru ca eliminarea vechiului text produce discriminări, a pierdut timpul degeaba.

Leo spunea...

Dragă MAESTRE ,
Ce ştiu eu , cam 8 dosare au contestat bine după modelul lui tălică de acum aproape 2 ani. Ce să mai vorbesc de Flavius , care ai citit cam cum şi ce. A promis că aprinde niște lumânări...
PS
Am trecut azi pe la "FABRICA DULCE" din Horezu şi am luat cel mai bun cozonac care se face în RO. Să-mi zici dacă să-ți iau și lui tălică când oi reveni la oraș.....