Un produs Blogger.

marți, decembrie 24, 2019

Decizia definitivă care îndeamnă militarii pensionați după 15 09 2017 să conteste/revizuiască deciziile care au eliminat sporul OMM/SOSP

42 comments


Am promis AICI că voi publica Decizia Curții de Apel Ploiesti care a menținut Sentința Tribunalului Buzău prin care Casa de Pensii Sectorială a MApN a fost obligată să calculeze corect sporul pentru OMM/SOSP reglementat de Legea 80/1995.

Nu sunt prea multi cititori interesați de subiect, poate și pentru că eliminarea sporului OMM/SOSP din drepturile de pensie calculate după 15 09 2017 nu constituie o pierdere semnificativă, la pensiile destul de consistente primite de noii pensionari. Totuși, văd că sunt militari care au contestat acest calcul greșit. Și au început să apară rezultatele, pentru că fractura logică este tot atât de evidentă că și la eliminarea indexării de 5% din anul 2016 din deciziile de actualizare din anul 2017.
Poate se întreabă multi de ce subiectul nu este preluat și în retorica SCMD?
Așa cum am mai subliniat..  și după cum a precizat și contestatorul in acțiune, calculul OMM/SOSP este similar cu calculul sporului de 50% din pensie prevăzut de Legea 8/1996 pentru dreptul de autor și alte drepturi conexe(ziaristi,  asociații culturale).
Or, onor casele Sectoriale calculează sporul de 50% din cuantumul plafonat al pensiei militare în timp ce sporul OMM este inclus in plafon. Cum să-i supere pe domnii Dogaru și Pricină?
Fac și aici precizarea că și cei care au pierdut termenul de contestare a deciziilor pot apela la instrumentul revizuirii dat de art. 65 din L 223/2017, dar cu respectarea procedurii dezbătute în articolul precedent pe marginea Sentinței Tribunalului Sibiu.
Articole cu conținut asemănător găsiți pe blog dând click pe eticheta OMM/SOSP din caseta de pe prima pagină.
2344/201910-10-2019

Contestatie decizie de pensionareCurtea de Apel PLOIESTI


R O M Â N I A
CURTEA DE APEL PLOIEȘTI
SECȚIA I CIVILĂ
DOSAR nr. XXXXXXXXXXXXX
Cod ECLI    ECLI:RO:CAPLO:2019:018.xxxxxx


D E C I Z I A nr. 2344
Ședința publică din data de 10 octombrie 2019
Președinte – A______-M____ R___
Judecători – V______ S_____ u
- C_______-M______ M_______
Grefier       -  A_____ F_____

Pe rol fiind judecarea apelului declarat de pârâții C___ de P_____ S_________ a MApN, cu sediul în București, Drumul Taberei, nr.7-9, sector 6 și M_________ A_______ Naționale pentru Comisia de Contestații, cu sediul în București, __________________, sector 5, împotriva sentinței civile nr. 564 din 12.04.2019 pronunțată de Tribunalul B____, în contradictoriu cu intimatul-reclamant P____ G_______, domiciliat în B____, Cartier D________, 1, _________________________________.
La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns pentru apelanții-pârâtă consilier juridic S______ M______ și pentru intimatul-reclamant avocat V______ A___-G_______ din Baroul B____.
Procedura l____ îndeplinită .
Apel scutit de plata taxei judiciare de timbru.
S-a făcut referatul cauzei de grefierul de ședință, care învederează instanței că părțile au depus la dosar întâmpinare și răspuns la întâmpinare.
Avocat V______ A___-G_______ având cuvântul depune al dosar cu titlu de practică decizia civilă nr.563 din 12.04.2019 și  sentințele 564 din 12.04.2019 și nr.853 din 27.06.2019 toate pronunțate de Tribunalul B____ și chitanța de plată a onorariului de avocat nr.17 din 9.10.2019.
În continuare, apărătorii părților având pe rând cuvântul arată că nu mai au cereri noi de formulat și solicită cuvântul pe fond.
Curtea ia act de declarațiile acestora și, constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul în dezbateri.
Consilier juridic S______ M______ având cuvântul solicită admiterea apelului, modificarea în tot a sentinței și pe fond admiterea acțiunii. Fără cheltuieli de judecată.
În esență, susține că sentința este nelegală și netemeinică, încălcând prevederile art.30 din Legea nr.223/2015 în care se prevede că pensia stabilită, recalculată și actualizată nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art.28 din lege, instanța de fon reținând că cele 85 procente se aplică la baza de calcul a pensiei așa cum este determinată potrivit dispozițiilor aceluiași act normativ, însă potrivit art.11 din Legea nr.80/1995 sporul pentru "Semnul Onorific" se aplică la cuantumul pensiei după plafonarea prevăzută la art.30 din Legea nr. 223/2015, astfel că acest spor scapă de plafonarea de la art.30.
A mai susținut că prin întâmpinarea formulată în primă instanță s-a precizat modul de calcul a acestui spor, respectiv modul de calcul al cuantumul pensiei de serviciu, însă soluția primei instanței de fond încalcă prevederile art.60 din Legea nr.223/2015  în care se revede că la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.
Avocat V______ A___-G_______ având cuvântu l solicită respingerea apelului și menținerea sentinței pronunțată de instanța de fond. Cu cheltuieli de judecată.
Raportat la probatoriul administrat în cauză, susține că în mod corect instanța de fond a apreciat că la calcularea drepturilor de pensie nu au fost avute în vedere disp.art.11 din Legea nr.80/1995, care reglementează modalitatea corectă de calcul a sporului de 15% pentru beneficiarii Ordinului „Meritul M______”, în speță pentru intimatul-reclamant, tribunalul constatând greșită modalitatea pri n care acesta a fost determinat.
Așa fiind, drepturile de pensie raportat la art.11 din Legea nr.80/1995, se determină având în vedere modalitatea de calcul a acestui spor, care se aplică la cuantumul pensiilor.

C u r t e a

Deliberând asupra apelului civil de față, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului B____ sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamantul  P____ G_______ a chemat în judecată pe pârâții C___ de P_____ S_________ - M_________ A_______ Naționale și M_________ A_______ Nați onale în c_______ de r___________ l____ al comisiei de contestații, formulând contestație împotriva hotărârii nr. xxxxx din 27.08.2018 emisă de Comisia de Contestații din cadrul M_________ A_______ Naționale, prin care s-au respins ca neîntemeiate contestațiile formulate împotriva deciziei de calculare a pensiei nr.xxxxxx/1 din 11.05.2018 , privind acordarea pensiei de serviciu - limită de vârstă, ca nelegală și netemeinică.
Reclamantul a solicitat anularea  hotărârii nr.  xxxxx din data  de 27.08.2018 emisă de Comisia de Contestații din cadrul M_________ A_______ Naționale, anularea deciziei de calculare a pensiei nr. xxxxxx/1 din 11.05.2018 , recalcularea drepturilor de pensie, raportat la solicitările formulate și cheltuieli de judecată.
În fapt, a arătat că prin decizia de calculare a pensiei nr. xxxxxx/1 din 11.05.2018 emisă de C___ de P_____ S_________ a Ministerului A_______ Naționale i s-au stabilit drepturile de pensie în baza dispozițiilor Legii nr. 223/2015, începând cu data de 01.04.2018 ; că a formulat contestație în termen l____, criticând decizia pentru nelegalitate și netemeinicie și că prin hotărârea nr. xxxxx din data de 27.08.2018 Comisia de Contestații din cadrul Ministerului A_______ Naționale, a respins ca neîntemeiată contestația formulată împotriva deciziei menționată.
A considerat reclamantul că hotărârea nr. xxxxx din 27.08.2018 emisă de Comisia de Contestații din cadrul Ministerului A_______ Naționale este nelegală și netemeinică, întrucât în cuprinsul contestației a arătat faptul că nu i s-a calculat în mod corect sporul pentru Ordinul "Meritul M______”de 20 %, stipulat de prevederile art.11 din Legea nr. 80/1995, aspect pe care Comisia de Contestații din cadrul Ministerului A_______ Naționale, nu l-a analizat, împrejurarea ce atrage nelegalitatea hotărârii contestate și că nu i s-a luat în calcul sporul pentru ordinul "MERITUL M______" de 20 %, stipulat de prevederile art.l1 din Legea nr. 80/1995.
Astfel, prin hotărârea contestată, Comisia de Contestații din cadrul Ministerului A_______ Naționale nu a răspuns acestor critici, context în care a solicitat instanței să le analizeze și să le aprecieze ca fiind legale și temeinice.
A mai arătat reclamantul că deși în cuprinsul deciziei este indicat faptul că beneficiază de acest spor, de 20%, printr-un simplu calcul matematic, rezultă faptul că acesta nu este aplicat corect bazei de calcul.
Astfel, dispozițiile art. 11 din Legea nr. 80/1995, „Pensionarii militari decorați cu ordinul "Meritul M______" clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.
Deși în nicio dispoziție din legea pensiilor militare nu se reglementează modul de acordare sau de calcul al sporului pentru OMM (Ordinul "Meritul M______"), așa cum nu se reglementează nici modul de acordare al indemnizației de 50% din pensia militară, C___ sectoriala a M.___________________ sporul pentru ordinul "Meritul M______" (la unii după plafonare, la alții în plafonare).
Conform casei sectoriale, sporul de 10%, 15%, 20% pentru ordinul "Meritul M______", reglementat de art. 11 din Legea nr. 80/1995 pentru cei care au ieșit la pensie până la 15.09.2017 , se aplică după calculul cuantumului pensiei militare de stat, plafonat conform art.30 din Legea 223/2015, la 85% din baza de calcul,motivând că dreptul este stipulat în altă lege.
Pentru cei care au ieșit la pensie după 15.09.2017 , ca în cazul de față, la calculul cuantumului pensiei militare, este aplicată această plafonare, dar în aceasta plafonare este introdus și sporul pentru ordinul "Meritul M______", cu toate că sporul pentru ordinul "Meritul M______", este stipulat în altă lege, respectiv în Legea nr.80/1995.
În acest context, cei care au ieșit la pensie înainte de data de 15.09.2017 , raportat la dispozițiile Legii nr.223/2015 și au primit ordinul "Meritul M______", la data de 01.12.2017 (ulterior ieșirii reclamantului la pensie) li se aplică sporul după calculul cuantumului pensiei militare de stat, plafonat la 85% din baza de calcul și beneficiază de acest spor.
A mai arătat faptul că a ieșit la pensie după data de 15.09.2017 ; că a primit ordinul "Meritul M______", context în care, raportat la poziția intimatei, nu poate valorifica acest spor datorită interpretării dispozițiilor art.60 din Legea nr.223/2015 și că această plafonare, aplicată greșit de c___ sectoriala de p_____, este echivalentă cu diminuarea sau anularea unui drept cuvenit militarilor decorați cu ordine militare.
În opinia reclamantului, l____ și logic ar fi ca sporul pentru ordinul "Meritul M______", să se aplice după calculul cuantumului pensiei militare de stat plafonat conform art. 30 și art. 60 din Legea nr.223/2015, modificată prin O.U.G. nr. 57/2015 și O.U.G. nr. 59/2017.
În acest context, prin introducerea calcului sporului pentru ordinul "Meritul M______" prevăzut de Legea nr. 80/1995 în Legea nr.223/2015, 2 (doi) participanți la sistemul de p_____ militare unul cu 15 ani vechime și altul cu 30 ani vechime vor avea aceeași pensie, ceea ce este inechitabil.
În altă ordine de idei, reclamantul a solicitat ca instanța să aibă în vedere dispozițiile art.2 lit.b din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că: "Art. 2 Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt următoarele: b) principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul de p_____ militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege", principii care sunt încălcate, având în vedere că drepturile contestate sunt câștigate, conform conținutului deciziei a căror anulare o solicită.
M_________ A_______ Naționale pentru C___ de P_____ S_________  și pentru Comisia de Contestații a formulat  întâmpinare, solicitând respingerea acțiunii ca neîntemeiată, arătând că, analizând decizia nr.xxxxxx/1 din 11.05.2018 ce stabilește drepturi începând cu data de 01.04.2018 , se poate observa că au fost valorificate întocmai datele din fișa de pensie nr. A 1196 din 02.04.2018 emisă și transmisă casei de către Unitatea Militară xxxxx B____.
Prin decizia nr. xxxxxx/1 din 11.05.2018 , reclamantul a fost înscris la pensie militară de serviciu în temeiul art. 16 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.
D__ fiind faptul că potrivit datelor înscrise la pct. 8 din fișa de pensie nr. A 1196 din 02.04.2018 emisă și transmisă de Unitatea Militară xxxxx B____, reclamantul a trecut în rezervă și a primit soldă lunară până la data de 31.03.2018 , în urma aplicării dispozițiilor art. 63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de pensie ale acestuia au fost stabilite cu începere de la data de 01.04.2018 (ulterior intrării în vigoare a dispozițiilor art. VII pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017).
În ceea ce privește susținerea reclamantului potrivit căreia în cuantumul pensiei nu se regăsește sporul de 20% pentru Ordinul „Meritul M______" clasa I, s-a arătat că este neîntemeiată, având în vedere faptul că la punctul 11 „Elemente de calcul al pensiei", subpunctul 4 „Spor pentru O.M.M./S.O.S.P" este înscris procentul de 20% aferent respectivului ordin.
Având în vedere cele sus-precizate, cua ntumul pensiei de serviciu stabilite prin Decizia nr. xxxxxx/1 din 11.05.2018 , a fost calculat astfel: procent acordat pentru 25 de ani vechime = 65%; procent acordat pentru fiecare an care depășește vechimea de 25 de ani [43 de ani (vechimea cumulată conform art. 25 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare) - 25 de ani] x 1% = 18 %; procent acordat pentru vechimea contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și/sau buget = 9%. Total procent = 92% (65% + 18% + 9%), plafonat la 85%;
Baza de calcul conform art.28 din Legea nr.223/2015, cu modificările și completările ulterioare: 4.717 lei. Cuantum pensie conform Legii nr. 223/2015: 4.717 lei x 85% = 4.010 lei. Suma corespunzătoare Ordinului "Meritul M______" clasa I: 4.010 lei x 20% = 802 lei. Pensie militară de stat stabilită în cuantum brut: 4.010 lei + 802 lei = 4.812 lei; Impozit pensie brută calculat la data deschiderii drepturilor de pensie: (4.812 lei -2000) x 10% = 281 lei. Cuantum pensie netă: 4.812 lei - 281 lei = 4.531 lei.
Dar, ținând cont că la data deschiderii drepturilor de pensie ale reclamantului erau în vigoare prevederile art. 60 din Legea nr. 233/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017, potrivit cărora „la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei'', și de faptul că suma de 4.531 lei, reprezentând cuantumul pensiei nete stabilit mai sus este mai mare decât media soldelor nete, respectiv suma de 2.760 lei, s-a procedat la determinarea pensiei brute, după următorul algoritm de calcul: Impozit pensie = (pensie brută - 2000) x 10% = pensie brută x 10% - 2000 x 10%; (4.812-2000) x 10% = 4.812 x 10%-200 = 481 -200 = 281 lei; Pensia netă = pensia brută - impozit = salariu net; Pensia netă = 4.531- 281= 4.250 lei dar 4.250 > 2.760 (salariu net). Rezultă că pensia netă calculată este mai mare decât salariul lunar net din baza de calcul, prin urmare, aplicând condiția din art. 60 din Legea nr. 233/2015, cu modificările și completările ulterioare, la salariul net, pensia brută este: (2.760 - 200): 90% = 2.844 lei. Cuantum pensie brută: 2.844 lei. Pensia netă (conform art. 60 din Legea 223/ 2015): 2.760 lei.
Așadar, cuantumul pensiei reclamantului a fost în mod corect stabilit prin decizia nr. xxxxxx/1 din 11.05.2018.
Reclamantul P____ G_______ a formulat răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea apărărilor ca neîntemeiate, arătând că își menține poziția regăsita în cuprinsul capătului de cerere referitor la faptul că solicită luarea în calcul și acordarea efectivă a sporului pentru O.M.M/S.O.S.P , în procent de 20%, după plafona rea pensiei.
Totodată, a subliniat faptul că sumele utilizate și obținute, în primul exemplu, nu sunt utilizate și valorificate, iar cele regăsite în cel de al doilea exemplu, din punctul său  de vedere, demonstrează reaua credință a intimatei.
În cel de al doilea exemplu, cel faptic, în întâmpinare intimata a arătat că indiferent de împrejurarea că un cadru militar primește sau nu Ordinului "Meritul M______", indiferent de procentul prevăzut de lege pentru acordarea sporului pentru pensionarii militari decorați, suma care reprezintă cuantumul pensiei brute, rămâne aceeași.
Astfel, prevederile legale invocate în acest algoritm de calcul se referă la „ media soldelor/salariilor lunare", și nu la sporurile prevăzute în mod expres de dispozițiile art.11 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.
Cu alte cuvinte, un pensionar militar care nu a fost decorat cu Ordinul "Meritul M______" are aceeași pensie cu un pensionar militar decorat ( în condițiile în care ambii au aceeași funcție, grad, vechime, salarii lunare egale cuprinse în baza de calcul a pensiei), împrejurarea ce încalcă principiul echității.
Astfel,  din lecturarea algoritmul de calcul avut în vedere la exemplul II (care nu este prevăzut de niciun act normativ), rezultă împrejurarea că, la stabilirea pensiei diminuate în cuantum brut, s-a pornit de la rezultat pentru a rezolva problema, și nu de la datele problemei cum era corect și l____, rezultatul fiind, diminuarea pensiei.
Această diminuare se va resimți și mai mult în viitor, deoarece întotdeauna majorările și indexările se aplică pensiei brute.
Sporul pentru Ordinul "Meritul M______" este prevăzut în mod expres   de  Legea   nr.   80/1995   și   nu   de   prevederile   Legii nr.223/2015, modificată de O.U.G. nr. 57/2015 sau O.U.G. nr.59/2017.
D____ urmare, având în vedere considerentele menționate anterior, a solicitat respingerea apărărilor formulate ca neîntemeiate și pe cale de consecință admiterea  contestației astfel cum a fost formulată.
Tribunalul B____, prin sentința civilă nr. 564 din 12 aprilie 2019 , a admis contestația, a anulat hotărârea xxxxx/ 27.08.2018 emisă de pârâta Comisia de Contestații din cadrul M__, precum și decizia de calculare a pensiei nr. xxxxxx/1/ 11.05.2018 emisă de pârâta C___ de P_____ S_________ a M__, a obligat această din urmă pârâtă la recalcularea drepturilor de pensie cuvenite contestatorului  prin aplicarea sporului pentru Ordinul „Meritul M______” după determinarea cuantumului pensiei potrivit art. 30 din Legea 233/2015 cu modificări și completări ulterioare și a obligat pârâtele la 1600 lei cheltuieli de judecată către contestator.
Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că nemulțumirea contestatorului  se referă la modalitatea de aplicare a dispozițiilor art.11 din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
Tribunalul a constatat că potrivit acestui text de lege „Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii.  Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate. Pensionarii militari decorați cu "Semnul Onorific" clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei”.
Contestatorul a pretins că acest text de lege trebuie interpretat în sensul că sporul pentru "Semnul Onorific" trebuie să se aplice după aplicarea procentului de plafonare a pensiei prev. de art.30 din Legea 223/2015, în timp ce pârâtele consideră că sporul pentru "Semnul Onorific" se aplică la baza de calcul a pensiei  și totalul rezultat se plafonează la cele 85 procente prevăzute de art.30 din Legea 223/2015.
Tribunalul a constatat că art. 30 din Legea 223/2015 prevede că ”Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28” .
Așadar, cele 85 procente se aplică la baza de calcul a pensiei astfel cum aceasta este determinată potrivit dispozițiilor aceluiași act normativ pe când, potrivit art.11 din Legea 80/1995, anterior redat, sporul pentru "Semnul Onorific" se aplică la „cuantumul pensiei”.
D____ urmare, în condițiile în care textul de lege vorbește de cuantumul pensiei iar nu de baza de calcul a pensiei, tribunalul a considerat că  procentele de 10%, 15% și respectiv 20%  reprezentând sporul pentru "Semnul Onorific" se calculează după plafonarea pensiei, conform art. 30 din Legea 223/2015, la 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28 și scapă acestei plafonări.
Așa fiind, interpretarea contestatorului fiind cea corectă, instanța de fond a admis contestația și a  anulat hotărârea xxxxx/ 27.08.2018 emisă de pârâta Comisia de Contestații din cadrul M__, precum și decizia de calculare a pensiei nr. xxxxxx/1/ 11.05.2018 emisă de pârâta C___ de P_____ S_________ a M__, obligând această din urmă pârâtă la recalcularea drepturilor de pensie cuvenite contestatorului prin aplicarea sporului pentru Ordinul „Meritul M______” după determinarea cuantumului pensiei potrivit art. 30 din Legea 233/2015 cu modificări și completări ulterioare.
Față de împrejurarea că pârâtele au pierdut procesul, în raport de dispozițiile art. 451 și următoarele Cod procedură civilă, prima instanță a obligat pârâtele la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1600 lei către contestator, reprezentând onorariu apărător și onorariu expert.
Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul Ministerului A_______ Naționale  pentru C___ de P_____ S_________ București și pentru Comisia de Contestații, considerând-o netemeinică și nelegală.
Potrivit dispozițiilor art.11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, „pensionarii militari decorați cu ordinul "Meritul M______" clasa a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% la cuantumul pensiei."
S-a mai susținut că tribunalul a reținut greșit că interpretarea contestatorului este cea corectă întrucât aceasta interpretare încalcă prevederile art. 60 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat.
Analizând considerentele sentinței se poate observa că deși prin obiecțiunile formulate la raportul de expertiză a învederat instanței de fond că modul de calcul al expertului desemnat încalcă prevederile art.60 din Legea nr.223/ 2015 privind pensiile militare de stat, tribunalul nu a făcut nicio referire la aceste dispoziții l____.
Instanța și-a motivat soluția prin raportare la prevederile art. 28 și 30 din Legea nr. 223/2015.
Art. 30 din Legea 223/2015 prevede că „Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28."
Instanța a reținut că cele 85 procente se aplică la baza de calcul a pensiei astfel cum aceasta este determinată potrivit dispozițiilor aceluiași act normativ pe când potrivit art. 11 din Legea 80/1995, sporul pentru "Semnul Onorific" se aplică la „cuantumul pensiei după plafonarea prevăzută la art.30 din Legea nr. 223/ 2015» astfel acest spor scapă de plafonarea de la art.30."
Însă, soluția instanței de fond coroborată cu prevederile art.60 din Legea nr.223/2015 nu modifică cuantumul pensiei nete a reclamantului.
Astfel, potrivit art. 60 din Legea nr. 223/ 2015 „la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei."
Media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei este de 2.760 lei.
Prin întâmpinarea depusă la instanța de fond s-a arătat modul de calcul al cuantumul pensiei de serviciu stabilite prin decizia nr. xxxxxx/1 din 11.05.2018.
Dacă instanța de fond ar fi analizat cu atenție acest calcul ar fi constatat că această respectă soluția pronunțată.
Astfel, cuantumul pensiei intimatului: procent acordat pentru 25 de atu vechime - 65%; procent acordat pentru fiecare an care depășește vechimea de 25 de ani [43 de ani (vechimea cumulată conform art.25 din Legea nr.223/2015 cu modificările și completările ulterioare) - 25de ani] x 1% = 18%; procent acordat pentru vechimea contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și/sau buget - 9%. Total procent = 92% (65% +18% + 9%) plafonat la 85%. Baza de calcul conform art.28 din Legea nr.223/2015, cu modificările și completările ulterioare: 4.717 lei.
Cuantum pensie conform art. 30 din Legea nr.223/2015: 4.717 lei x 85% = 4.010 lei;
Suma corespunzătoare Ordinului "Meritul M______" clasa I: 4,010 lei x 20% = 802 lei;
Impozit pensie brută calculat x 10% = 281 lei;
Pensie militară de stat stabilită în cuantum brut: 4.010 lei + 802 lei = 4.812 lei;
Impozit pensie brută calculată la data deschiderii drepturilor de pensie: 4.812 lei – 2000 x 10% = 281 lei.
Însă, având în vedere că la data deschiderii drepturilor de pensie ale reclamantului erau în vigoare prevederile art.60 din Legea nr.233/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2017, potrivit cărora la stabilirea pensiei militare de stat pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei și de faptul că suma de 4.531 lei, reprezentând cuantumul pensiei nete stabilit mai sus este mai mare decât media soldelor nete, respectiv suma de 2.760 lei, s-a procedat la determinarea pensiei brute, după următorul algoritm de calcul:
Impozit pensie = (pensie brută – 2000) x 10% = pensie brută x 10% - 2000 x 10%;
(4.812 - 2000) x 10% = 4.812 x 10 % - 200 = 481 - 200 =281 lei;
Pensia netă = pensia bruta – impozit = solda netă;
Pensia netă = 4.531 - 281 = 4.250 lei, dar 4.250 > 2.760 (solda netă).
Rezultă că pensia netă calculată este mai mare decât media soldelor lunare nete din baza de calcul și, prin urmare, aplicând condiția din art.60 din Legea nr. 233/2015, cu modificările și completările ulterioare, la salariul net, pensia brută este (2.760 - 2000)  90% = 2.844 lei. Cuantum pensie brute: 2.84,4 lei. Pensia netă (conform art. 60 din Legea 223/2015) 2.760 lei.
În ceea ce privește calculul expertului desemnat se poate observa că acesta încalcă atât prevederile art.60 din Legea nr.223/2015, cât și soluția instanței de fond.
Din analiza acestuia se poate observa că sporul prevăzut de art.11 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare este adăugat cuantumul brut al pensiei calculat după plafonarea pensiei conform art. 60 din Legea 223/ 2015, rezultând astfel pensie netă mai mare ca media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de, caicul al pensiei.
În concluzie, având în vedere argumentele expuse s-a solicitat admiterea apelului și schimbarea în tot a sentinței, în sensul respingerii în totalitate a acțiunii.
Intimatul-reclamant P____ G_______ a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Curtea, analizând cererea de apel prin prisma actelor și lucrărilor dosarului, a criticilor formulate și dispozițiilor legale incidente, reține următoarele:
Chestiunea asupra căreia a fost chemată instanța a se pronunța este legată de modalitatea de aplicare a dispozițiilor art.11 din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
Potrivit acestui text de lege c adrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii , p artea din pensie corespunzătoare soldei de grad actualizându-se permanent potrivit soldei d e grad a cadrelor în activitate, iar în cazul pensionarilor militari decorați cu "Semnul Onorific" clasele a III-a, a II-a și I , se aplică un spor de 10%, 15% și, respec tiv, 20% al cuantumului pensiei .
În plus, art. 30 din Legea 223/2015 prevede că p ensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile acestei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28 .
Din analiza textelor de lege menționate rezultă, așa cum corect a reținut tribunalul, că cele 85 procente se apl ică la baza de calcul a pensiei, pe când, sporul pentru "Semnul Onorific" se aplică la „cuantumul pensiei”.
Prin aplicarea procentului de 85% la baza de calcul a pensiei rezultă cuantumul pensiei. În cazul militarilor decorați cu ordinul „Meritul M______”, sporul pentru acest ordin se aplică cuantumului pensiei, așa cum a fost calculat potrivit art. 30 din Legea 223/2015 , nefiind supus plafonării de 85%.
Pe cale de consecință, curtea va constata că sentința pronunțată de tribunal este legală și temeinică.
Concluzionând, față de cele ce preced, Curtea privește apelul ca nefondat, astfel încât,  în temeiul  art.480 alin.1 NCPC îl  va respinge ca atare.
Totodată, în baza disp.art.453 Cod pr.civilă, va obliga apelanta la 10 00 lei cheltuieli de judecată către intimat.

Pentru aceste motive
În numele legii
D E C I D E

Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâții C___ de P_____ S_________ a MApN, cu sediul în București, Drumul Taberei, nr.7-9, sector 6 și M_________ A_______ Naționale pentru Comisia de Contestații, cu sediul în București, __________________, sector 5, împotriva sentinței civile nr. 564 din 12.04.2019 pronunțată de Tribunalul B____, în contradictoriu cu intimatul-reclamant P____ G_______, domiciliat în B____, Cartier D________, 1, ___________.2, __________________.
Obligă apelanta la 1000 lei cheltuieli de judecată către intimat.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică azi 10 octombrie 2019 .

42 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Vai, mama noastra, ce Armata avem, ce cloaca poate sa existe, daca dreptatea consta doar in procese, iar legile sunt terfelite si batjocorite de mafioti! Ore cat mai putem indura atata bataie de joc, ca sa ne taram batranetile si oasele bolnave prin tribunale?! DREPTATEEE, UDNE ESTI?!

Gigi spunea...

CRÃCIUN FERICIT!
Tuturor SNAOPSN,în special patronului acestui Blog!

Unknown spunea...

Pt. cei care nu au obtinut o solutie favorabila pentru aceeasi speta, mai este posibila o cale de atac? Revizuire eventual ? Multumim pentru informare. Craciun fericit tuturor!

ifrim spunea...

Sarbatori fericite tutulor militarilor si pcc !

Ion Oblemenco spunea...

CRĂCIUN FERICIT , LA MULȚI ANI ! tuturor comentatorilor si cititorilor acestei pagini de informare și discuții.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

MULTUMIM CU INCANTARE SI RESPECTUOS PENTRU URARILE FRUMOASE, ONORABILI CAMARAZI! SA VA DEA DUMNEZEU SANATATE SI FERICIRE INTR-O VIATA FOARTE LUUUNGA, CAT SI SARBATORI MINUNATE, IMPREUNA CU FAMILIILE SI CEI DRAGI DV!

Lenovi spunea...

Aveti idee daca s a pus in aplicare sentinta, adica a primit omul banii? Ca sunt zvonuri ca nu i au dat nici o letcaie pana acum.

Huhu Rezea spunea...

Fiind vorba de o contestație a deciziei de pensie, CSP este obligată să-i plătească contestatorului din Buzău și diferența din urmă, de la data de la care se plătesc drepturile de pensie.
Decizia, fiind definitivă, este titlu executoriu.

Iulian Mareș spunea...

Ei, parcă exagerezi...
Ai ceva cu cineva? Poți da în concret, să nu scriem la general totuși!

Iulian Mareș spunea...

Mda, ... și nu ești singurul!
Salutar era dacă un Au/MApN te lua și te și aducea înapoi!
Așa, seamănă cu un fel de kemare la ordin....

totoiany48@gmail.com spunea...

Se va aplica de indata ,precum aplica sasalanu hotararile C C R . Ghinion.

Gogu Pintenogu spunea...

Din cate stiu eu, aceia sunt pusi acolo sa ne ajute, astfel ca sper ca nevoile noastre prin gura lor sa se faca auzite.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Stelica, las-o mai moale ca mai rau ii intarati la rele impotriva ta, si eu iti zic ceva: Nu faci nimic cu nervii, camarade! Sa fim mai civilizati, educati si mai calmi decat ei, pentru ca vazandu-te agitat vor fi fericiti ca te-au doborat! Ba, eu cand ma duc acolo am sa fiu asa cum sunt zi de zi si plin de zambete, asa cum ii sta unui om care se duce sa rezolve orice problema de fond oriunde, dar mai ales ca daca esti si respectuos cu ei, ca si cu toata lumea din societate, esti mai respectat si inteles! Poate te cheama sa-ti faca un bine prietene, sa te ajute, sa-ti ofere o mana de ajutor cu o sansa, deci du-te senin si impacat cu sine, ca la nunta, cum o sa ma duc eu, ca nu stiu, daca pierd sau castig ceva, dar fiind cel care a pierdut tot si nu mai am nimic ce pierde, sa dovedesc macar ca nu mi-am pierdut capul, buna crestere si educatie cu care asa si vreau sa mor! Pierd, nu-i nimic, ca nici n-am avut nimic pana acum; castig? Foarte bine si le multumesdc plin de recunostinta, dar in ambele cazuri lipesc calcaiele, aplec capul in semn de respect, dau o mana calda si sincera si parasesc zona plin de mandrie pesonala ca am fost acolo civilizat, calculat si intelept! Asa fac si in Tribunal, chiar sa pierd toate procesele, pentru ca este o adevarata arta sa stii sa depasesti clipa fatalitatii si sa mergi mai departe cu sperante, chiar si in patru labe, pentru ca dreptatea adevarata o s-o gasesc, intr-o buna zi, la Dumnezeu, si aia este cea mai buna si vesnica dintre toate, decat in iadul prin care trecem acum! Succes, si te rog sa te duci la Minister mandru, calm si politicos pentru a lasa o impresie buna, si chiar ca in sinea lor te vor admira, la modul cel mai sigur, camarade!

Leo spunea...

Stelică , Stelică ,
... "vă jur pe viața mea că nu mă întorc înapoi până nu fac dreptate indiferet de reguli."..........
Nu poţi face nimic în afara regulilor. Numai LICHELELE gulerate pot asta fără să păţească nimic , deoarece îi au ca body guarzi pe procurorii MFA, care le ţin spatele iar în schimb primesc pensii de bodu guard de lux...
Ai grijă te rog , ca să nu ajungi acolo cu o problemă şi să te întorci cu alta mai neplăcută...
Oricum , pe 06.01.2020 ( DE BOBOTEAZĂ ) nu vreau să aud la PROTv ceva rău în acest sens.....

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Multumesc, Stelica, pentru urari, si iti doresc tot binele din lume, cu sanatate si fericire intr-o viata foarte lunga alaturi de cei dragi, cat si sa dea Dumnezeu sa ni se rezolve toate durerile si problemele la pensiile militare, fiecare dintre noi luand decizia cea mai buna si cea mai potrivita de a lupta, insa eu cu diabetul si inima nu ma mai pot supune unor riscuri inutile, si merg pe premiza ca daca mi-e scris sa mi se rezolve, Dumnezeu asa o sa faca, daca nu, nu! Ce sa-i facem,? asta e! Sa dea Domnul sa vii de acolo de la MApN fericit si rezolvat cu toate problemele de care suferi, ca si mine din 1989 incoace!

Huhu Rezea spunea...

@Pălăgheanu
Nevricos cum ești,decât să faci praf birourile de audiență, îți recomand să trimiți nici un memoriu.Mai ales că nu știi dacă ești invitat de Bobotează sau de Sf. Ion

Alin spunea...

Pai asa se intampla daca la C.S.P.a M.Ap.N. sunt numai Ofiteri de finante ,,guzgani de Birou'' angajati pe pile si relatii, dar nu cunosc nimic - mai primesc si drepturi de hrana (bani) si grade militare, fara a avea serviciul de lupta. Acestia au misiunea fixata prin legale, sa aiba grija si sa respecte legea privind drepturile pensionarilor REZERVISTILOR. Apropo pe mine m-a chemat la 62 ani si trei luni sa ma incadreze la Mobilizare.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Stelica, Iulian are dreptate cu mafiotii aia!Niste gunoaie si lepre, in mama lor!

Stefan spunea...

Sunt intre cei pensionati dupa 15.09.2017 Am trimis 2 sau 3 cereri de recalculare a pensiei,invocand art.11 din L80/1995. Ultima a fost dupa aparitia acestei hotarari a Curtii de apel Ploiesti,facand trimitere la aceasta. Raspunsul a fost,de fiecare data,ca pensia a fost calculata corect....
Din pacate,justitia in Romania nu ia in calcul precedentul. Prin urmare,Casa de pensii MApN nu va recalcula drepturile banesti decat in cazul celui care a castigat acest drept printr-o hotararea definitiva a unei instante judecatoresti.
Nu mai dati sperante desarte .

Huhu Rezea spunea...

Văi, dar comod ești domnule!
Cine te împiedică să te adresezi Tribunalului împotriva Casei Sectoriale care refuza să aplice corect legea.
Domnul de la Buzău a acționat, nu a stat sa se văicărească.

Stefan spunea...

Va respect pentru ce scrieti sub pseudonim. Dar nu catalogati oamenii in comozi sau plangaciosi daca nu ati fost in pielea lor. Nu cunosc toate detaliille actiunii in instanta a domnului din Buzau. Am discutat cu un avocat despre problema mea,dar se pare ca nu l-am gasit pe cel potrivit. Poate gasesc aici pe cineva care ma poate reprezenta. Ma abtin in rest sa comentez despre calitatile sau defectele celor de pe aici.

cr.1 spunea...

La multi ani!!! Domnule Huhu ati verificat daca acest dosar a existat la Tribunalul Buzau si ulterior la Curte de Apel Ploiesti? Eu nu am gasit in niciun dosar in care sa apara initialele de nume si prenume a reclamantului din dosarul mai sus mentionat!

Huhu Rezea spunea...

La multi ani, domnule!
Cum sa nu fie! Citiți cam rar blogul!

https://www.huhurez.com/2019/10/curtea-de-apel-ploiesti-validat.html?m=1

alin spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
ovidiuzid spunea...

Este o greseala.
Tribunalul Buzaău a revenit si a anulat decizia initiala.
Urmariti linkul de mai jos.
http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000069750&id_inst=114

Huhu Rezea spunea...

Greșești!
Este doar o indreptare a unei erori materiale solicitate chiar de contestator! Cauza este în apel la Curtea de Apel Ploești.

ovidiuzid spunea...

Despre ce eroare daca a anulat prima decizie.

Leo spunea...

Mai precis ce a contestat la decizie reclamantul ?

Huhu Rezea spunea...

@ovidiu
Nu te mai lega de nimicuri, care nu sunt relevante pentru d-ta.
A fost respinsă cererea de îndreptare a erorii materiale nu cererea de contestare a deciziei de pensie. DE fapt,la data respingerii acelei cereri, cererea principală fusese deja judecată și în Apel la Ploiești, apelant fiind Casa Sectorială care pierduse la Tribunalul Buzău.
Eu zic să folosesti raționamentele juridice din Motivare, că de aceea am publicat-o, pentru formularea. contestației la propria decizie de pensie, emisă fără sporul OMM. NU pentru asta ai cerut sprijin?

Burebista spunea...

chiar nu intelegeti ca pensionarul nu a castigat nimic la pensia neta plafonata ? conform hotaririi primeste sporul pentru omm la pensia bruta plafonata de art 30...nu la pensia plafonata de la art 60

Burebista spunea...

domnul Petcu de la Buzau , cel din hotarare, a primit dupa process o noua decizie cu aceeasi pensie neta in plata ...plafonata.
a fost o greseala de postare pe siye ul portal just cand au publicat datele prealabile ale hotararii unde intradevar scfia si de art 60. insa in motivarea scrisa primita prin posta , nu spune nimic de art60. crezand ca a fost o eroare materiala a facut cerere de indreptare dar I a fost respinsa. are apel in martie parca.

Huhu Rezea spunea...

Nici nu era nevoie ca instanța să mai scrie articolul 60 sau 30, câtă vreme în dispozitiv s-a decis că sporul OMM se adaugă la cuantumul calculat. ESte evident și pentru un neispravit intr-ale dreptului că la data deciziei cuantumul era calculat potrivit L 223 modificat de OUG 59/2017
Domnul Petcu trebuie să ceară executarea silită, prin executor judecătoresc, pentru a obliga CSP să formuleze contestatie la executare, pentru a decide o instanță cum se pune în executare hotărârea judecătorească.
A pierdut timpul cu cererea de îndreptare a unei erori materiale.

Florian Vascan spunea...

De interes Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nr. 9295/3/2019, privind acordarea sporului pentru OMM.

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000868829&id_inst=2

Huhu Rezea spunea...

Felicitări pentru perseverenta în bătălia cu prostia unor funcționari!

ovidiuzid spunea...

Domnilor.
Estediferență între art. 30 și art. 60.
Art. 30 se referă la stabilșirea cuantumului pensiei.
Art. 60 se referă la indexarea și actualizarea pensiei.
OMM este un spor care se acordă la pensie nu are treabă nici cu actualizarea nici cu indexarea.

Huhu Rezea spunea...

@Ovidiu
Te rog să eviți formularea unor enunțuri asupra unor dispoziții legale pe care nu le înțelegi. Mai corect ar fi să întrebi.
Articolul 30 stabilește plafonul cuantumului de 85% din baza de calculare/recalculare,revizuire/ actualizare. La acest cuantum se aplică sporul OMM care nu este reglementat de legea pensiilor militare.
Art. 60, introdus prin OUG 59.2017, reglementează cuantumul pensiei militare stabilite după 15 09 2017, care poate rămâne 85% din baza de calcul, cu condiția să nu fie mai mare decât media soldelor nete din baza de calcul. Este posibil ca media soldelor nete să fie mai mică decât 85% din baza de calcul. Cum Sporul OMM nu se calculează din baza de calcul , ci din pensia netă calculată potrivit art 60. SPORUl OMM se adaugă la pensia militară astfel calculată.
Deci să vă rămănă bine întipărit!
Sporul OMM se adaugă procentual la cuantumul calculat/recalculat/revizuit/actualizat.
Nu mai spuneti prostia că Sporul OMM nu are treabă cu recalcularea și actualizarea pensiilor militare.

ovidiuzid spunea...

Pardon.
VEDEȚI LA CE SECȚIUNE DIN LEGEA 223 ESTE ART. 60.

Huhu Rezea spunea...

Ai pe blog decizii de pensii actualizate comparate cu decizii de actualizare. Valoarea sporului OMM se modifică după fiecare recalculare sau actualizare a pensiei militare.
Dacă esti implicat in aplicarea acelei hotarări judecatoresti de la Buzau, pune-i omului sporul OMM. Altfel, poți deveni penal.

ovidiuzid spunea...

Nu sunt implicat în cazul de la Buzău.
Eu am trecut în rezervă cu 15.01.2020.
Vroiam sa spun ca art. 30 se refera la cei care au ieșit la pensie după ordonanta 59 și nu a fost calculat legal la stabilirea dreptului de pensie iar art 60 se refera la cei cărora se vor actualiza sau indexa pensiile.

Huhu Rezea spunea...

Ca să înțelegi că noul articol 60 îi privește doar pe cei care si-au deschis drepturile după 15 sept 2017 îți redau textul său așa cum a fost integrat în L 223:

Articolul 60
(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.
(2) Dacă în urma indexării pensiei militare de stat stabilite potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză."


(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași condiții, din operațiunile de indexare anterioare.
(4) Dispozițiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(la 29-12-2018, Articolul 60 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 84, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 "

Acest nou articol nu îi privește pe militarii pensionați înainte de 15 sept 2017., nici măcar dacă li se indexează pensiile.
Pe ei îi afectează eliminarea textului vechiului art 60, pentru că astfel s-a eliminat actualizarea.
Te va afecta și pe d-ta în viitor.
Sporul OMM se aplică pensiei militare calculate potrivit Legii 223/2015.; și dacă pensia are cuantumul plafonat în baza art. 30, și dacă are cuantumul plafonat în baza art 60.
Citete articolele de la eticheta OMM/SOSP.
Noi discutăm acete greșeli ale Caselor Sectoriale de cca 2 ani. Abia acum apar primele hotărâri judecăătorești favorabile pentru cei care au fost temerari și și-au motivat convingător actiunile.
D-ta nu poți să fii convingător în fața instanței câtă vreme spui că sporul OMM este calculat potrivit L 223/2015.
Adresa blogului o găsești îi bara de sus a blogului, la pagina DESPRE.

ovidiuzid spunea...

Eu nu am spus ca OMM se calculează conform legii 223.
Am spus ca art. 30 se refera la cei care deschid drept de pensie iar art. 60 pentru cei care se indexează sau actualizează pensia. Ma reream la faptul o decizie a unei instante a dat dreptate privind adăugarea OMM la cuantumul pensiei stabilite în baza art. 30. Deci persoanei respectiva (ca și mine) trebuie sa i se adauge sporul OMM la cuantumul pensiei.
Este clar ca la indexarea următoare voi întra și eu sub incidenta art. 60.
Acum trebuie adaugat sporul OMM la prevederile art 30.

Huhu Rezea spunea...

Domnule dragă, ascultă aici că nu te povâțuiesc de rău.
D-tale ți s-au stabilit drepturile de pensie în baza art. 60 alin. (1) în ianuarie 2020, așa cum a fost introdus în lege prin OUG nr. 59/2017. Foarte bine, ai prins și majorarea soldei de funcție aferentă anului 2020 din art. 38 al L 153/2017! Ai pierdut indexarea aferentă anului 2020.
De alineatele următoare vei beneficia în anii următori, când se vor face indexări.
Trebuiau ca la cuantumul net, plafonat conform art 60 alin (1), să adauge sporul pentru OMM.
Plafonarea de la art. 60 alin (1) nu se referă și la dreptul ce ți se cuvine potrivit art. 11 din L 80/1995.
Dacă ai pierdut termenul de contestare, solicitâ revizuirea deciziei, conf art. 65 din L 223/2016. Dacă CSP refuză revizuirea, te adresezi Tribunalului.