Un produs Blogger.

sâmbătă, decembrie 21, 2019

Rejudecare, pentru că Tribunalul nu s-a pronuntat cu privire la calculul sporului pentru pensia suplimentară și OMM/SOSP

40 comments
Prezint o speță din care rezultă că este foarte important cum este redactata acțiunea în instanță
Instanta de fond nu a înțeles ce a vrut contestatorul.
In apel, avocatul a sintetizat în câteva fraze  motivarea apelului, astfel incât instanta a înțeles ce a cerut contestatorul și ce nu a răspuns instanta de fond.
O actiune nemotivată  corect, în fapt și în drept, poate  fi respinsă de instanta.
Instanțele încep să înțeleagă că sporul OMM se adaugă la cuantumul final,  brut sau net al pensiilor militare.
Includerea sporului pentru OMM in cuantumul net al pensiei este o greșeală enormă de interpretare a OUG Nr. 59/20170, greșeală pe care o vor corecta pe cale judecătorească viitorii pensionari militari, pentru că cei  care au ieșit la pensie până acum, după 15 09 2017, au cam dormit în cizme.
CPS-urile speculează încrederea excesivă a cadrelor militare în înstituțiile militare.
Pentru cei care s-au lenevit și au pierdut termenul de 30 de zile pentru contestație, speranțele sunt minime, la milă CPS, pentru o eventuala revizuire din oficiu.

05.12.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C3/b apel
Tip solutie: Dispune rejudecare la prima instanţă sau la instanţa competentă
Solutia pe scurt: Admite ca fondat apelul civil declarat de apelantul contestator BUTE IULIU în contradictoriu cu intimaţii pârâţi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE –Bucureşti, CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Bucureşti, COMISIA DE CONTESTAŢII PENSII A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE şi INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SATU MARE, împotriva sentinţei civile nr. 169/LMA din 11.04.2019, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, pe care o anulează în parte în ceea ce priveşte dispoziţia de respingere ca nefondate a contestaţiilor. Păstrează celelalte dispoziţii ale sentinţei. Trimite cauze spre rejudecare primei instanţe, respectiv Tribunalului Satu Mare. Cheltuielile de judecată ocazionate de judecarea cauzei în apel vor fi avute în vedere la rejudecarea cauzei. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţa publică din 05.12.2019.
Document: Hotarâre  919/2019  05.12.2019919/201905-12-2019

Contestatie decizie de pensionareCurtea de Apel ORADEA


                                                                                                                                      
CURTEA DE APEL ORADEA                                         
Sec ția I Civilă
Nr. operator de date cu caracter personal 3159
Dosar nr. XXXXXXXXXXXX
DECIZIA CIVILĂ NR. 919/2019-A
Ședința publică din 05.12.2019
Pe rol fiind soluționarea apelului civil declarat de apelantul contestator B___ I____ –CNP-xxxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul ales în S___ M___, ___________________________. 3, ________________. 37, județul S___ M___, în contradictoriu cu intimații pârâți M_________ A_________ I______ –București, cu sediul în București,  sector 1, P-ța Revoluției, nr. 1 A,  C___ DE P_____ S_________ A M_________ A_________ I______ București, cu sediul în Bucurenști,  sector 4, ________________________. 3,  C______ DE CONTESTAȚII P_____ A M___________ A_________ I______ sediul în București,  sector 1, P-ța Revoluției, nr. 1 A și  I____________ DE POLIȚIE JUDEȚEAN S___ M___ –cu sediul în S___ M___, ____________________.5/A, județul S___ M___,  împotriva sentinței civile nr. 169/LMA din 11.04.2019, pronunțată de Tribunalul S___ M___, în  dosar nr. XXXXXXXXXXXX,  având ca obiect: contestație decizie de pensionare.
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentanta apelantului contestator, avocat A_______ M_____ M____, în baza împuternicirii avocațiale ________ nr. xxxxxx din data de 01.07.2019, emisă de Baroul S___ M___ – Cabinet Individual, lipsă fiind restul părților.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanței  că procedura de citare a părților este completă, apelul este scutit de taxa de timbru, precum și faptul că, s-a depus la dosar, prin serviciul registratură, o cerere de strigare a cauzei după ora 10,30, formulată de reprezentanta apelantului contestator, după care:
Reprezentanta ______________________________ că în fața primei instanțe a invocat o excepție de neconstituționalitate, dosarul fiind înregistrat la Curtea Constituțională, în prezent aflându-se în fază de raport, depune dovada în acest sens, solicită suspendarea judecării prezentei cauze până la soluționarea excepției.
Instanța, în urma deliberării, respinge cererea de suspendare formulată de avocatul părții apelante considerând că nu subzistă temeiuri pentru a se proceda la suspendarea judecății.
Reprezentanta apelantului contestator depune la dosar practică judiciară cu privire la aspectele care vizează neacordarea sporului de 9% pentru pensia suplimentară și a procentului prevăzut de art. 11 din Legea nr. 80/1995. De asemenea, depune la dosar chitanța nr. xxxxxxx din 28.06.2019, în sumă de 892,5 lei, reprezentând onorariul avocațial și factura nr. xxxxxxx din 28.06.2019. Arată că nu are alte probe de propus sau cereri de formulat în cauză.
Instanța, nemaifiind de administrat alte probe sau cereri de formulat în cauză, închide cercetarea judecătorească și deschide dezbaterile pe apel.
Reprezentanta apelantului contestor solicită admiterea apelului, în principal, anularea sentinței în ceea ce privește soluția de respingere ca nefondate a contestațiilor și trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe, iar în subsidiar, modificarea sentinței în sensul admiterii cererilor, cu cheltuieli de judecată. Apreciază, în ceea ce privește cererea principală, că sentința se impune a fi anulată pentru considerentul că instanța nu s-a pronunțat asupra tuturor aspectelor supuse analizei  prin contestațiile formulate. A solicitat anularea celor două decizii și a hotărârilor emise de C______ de Contestație prin prisma faptului că reclamantul a contestat neacordarea sporurilor de 9% prevăz ut pentru pensia suplimentară, reglementat de dispozițiile art. 108 din lege, separat față de stabilirea pensiei militare de care acesta trebuia să beneficieze, inclusiv neacordarea acelui procent aferent sporului corespunzător Ordinului meritului militar. Instanța de fond nu s-a pronunțat în niciun fel asupra acestor critici, astfel, apreciază că nu s-a judecat fondul cauzei și se impune trimiterea cauzei spre rejudecare. În ceea ce privește cererea subsidiară, sub aspectul acelorași critici, solicită a se avea în vedere că, raportat la punctajul suplimentar acordat în funcție de contribuția la fondul pentru pensia suplimentară, acesta a fost cuprins în mod greșit în baza de calcul a pensiei militare. Consideră că dispozițiile Legii nr. 223/2015, așa cum sunt acestea prevăzute și în actul normativ, stabilesc acordarea acestui procent, de 9% în cazul reclamantului, care trebuie aplicat la pensia stabilită conform dispozițiilor art. 28, 29 din Legea nr. 223/2015. Sub aspectul necuprinderii în suma netă a pensiei a valorii majorării pentru semnul onorific prevăzut de art. 11 din Legea nr. 80/1995, pârâtele au arătat că, în esență, atâta timp cât s-a acordat o pensie netă reclamantului în plată egală cu plafonul prevăzut de lege, acesta nu ar avea niciun temei legal pentru a pretinde a-i fi plătită separat acea majorare a pensiei. Arată că, art. 11 din Legea nr. 80/1995 reglementează un spor procentual al cuantumului pensiei stabilite pentru pensionarii militari decorați cu acest ordin, aceștia beneficiind, în funcție de vechimea realizată în serviciile militare și structurile de ordine publică, de acele procente de 10%, 15%, respectiv 20%. În cazul apelantului este vorba despre un procent de 20% care apreciază că se impunea a fi acordat separat față de pensia stabilită conform Legii nr. 223/2015. Solicită respingerea excepției lipsei calității procesuale pasive a intimatului Inspectoratului de Poliție Județean S___ M___, acesta fiind entitatea care emite adeverința în baza căreia se elaborează apoi dispoziția și de cizia de pensionare, prin urmare, el este cel care furnizează toate relațiile vis-a-vis de  soldele avute de reclamant.

CURTEA  DE  APEL
DELIBERÂND:

Asupra apelului civil de față,  instanța de apel, constată  următoarele:
Prin sentința civilă nr. 169/LMA din 11.04.2019,   pronunțată de Tribunalul S___ M___, s-a respins ca nefondată excepția tardivității invocată de intimata C______ de Contestații din cadrul M.A.I..
Au fost respinse ca nefondate excepțiile lipsei calității procesuale pasive invocate de intimatele M.A.I. și C___ de P_____ S_________ din cadrul M.A.I..
Au fost respinse ca nefondate contestațiile contestatorului B___ I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu dom. în  Orașul Nou, nr. 409A, jud. S___ M___, împotriva Hotărârilor nr. xxxxx/18.05.2018 și nr.18.649/13.08.2018 ale C______ de Contestații din cadrul M.A.I., în contradictoriu cu intimații C______ DE CONTESTAȚII P_____ A M___________ A_________ I______, cu sediul în București, P-ța Revoluției, nr. 1A, sector 1, M_________ A_________ I______, cu sediul în București, P-ța Revoluției, nr. 1A, sector 1, C___ DE P_____ S_________ A M_________ A_________ I______, cod fiscal xxxxxxx, cu sediul în București, _________________________. 3, sector 4, , I____________ DE POLIȚIE  JUDEȚEAN S___ M___, cu sediul în S___ M___, __________________. 5A, jud. S___ M___.
Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut următoarele considerente:
În privința excepțiilor invocate, excepția tardivității contestației împotriva Hotărârii nr18649/13.08.2018 a Comisiei de Contestații din cadrul M.A.I., invocată în dosarul conexat nr.XXXXXXXXXXXX a Tribunalului S___ M___, invocată de intimata Comisiei de Contestații din cadrul M.A.I. , s-a apreciat de instanța de fond că este nefondată, nefiind probată de către intimată susținerea că, contestația ar fi înregistrată peste termenul legal; emitenta hotărârilor atacate  în instanță – c______ de contestații – funcționând, fără a avea personalitate juridică, în cadrul M.A.I., acest din urmă subiect de drept are calitate procesuală pasivă în cauză; tot astfel, s-a reținut că subiectul de drept care a emis deciziile atacate fiind C___ S_________ de P_____ din cadrul M.A.I., și aceasta din urmă are calitate procesuală pasivă.
În ceea ce privește fondul celor două contestații conexate, instanța de fond a reținut, că trecerea în rezervă a contestatorului având data de 29.12.2017, în temeiul art.VIII din O.U.G. nr.59/2017, cuantumul pensiei contestatorului, în mod întemeiat s-a calculat în temeiul art.59 și 60 din Legea nr.223/2015, în forma lor stabilită prin art.VII pct. 2 și 3 din O.U.G. nr.59/2017.
S-a apreciat că aceste din urmă texte de lege nu pot fi pur și simplu înlăturate în ideea că ar institui o discriminare, atât față de alte categorii de pensionari, cărora modificările legislative învederate nu se aplică, cât și raportat la alți pensionari militari, cărora, conform art. art.VIII din O.U.G. nr.59/2017, se aplică formele art.59 și 60 din Legea nr.223/2015, în forma lor anterioară O.U.G. nr.59/2017. 
Împotriva acestei sentințe, în termen legal, scutit de la plata taxelor de timbru, a declarat apel contestatorul  B___ I____, solicitând în principal, anularea în parte a hotărârii apelate în ce privește soluția de respingere ca nefondate a contestațiilor și trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe, iar în subsidiar, modificarea în parte a hotărârii apelate, în sensul admiterii cererilor de chemare în judecată ca fiind întemeiate.
Prin motivele de aCpel au fost invocate următoarele:
- instanța de fond nu s-a pronunțat în niciun fel asupra cererii privind punctajul suplimentar, a cererii referitoare la sporul reglementat de art. 11 din Legea nr. 80/1995, și nici asupra cererii referitoare la obligarea pârâților la emiterea unei noi decizii de pensie prin care să se procedeze la calcularea în mod separat a contribuției la pensia suplimentară de 9% și a  sumei corespunzătoare ordinului/semnului onorific prevăzut de art. 11 din Legea nr. 80/1995, plata pensiei suplimentare și a sumei corespunzătoare ordinului/semnului onorific „În serviciul Patriei” separat de pensia militară de stat;
- instanța de fond  nu s-a oprit asupra cererilor mai sus precizate, iar în raport de aspectele supuse analizei, apelantul conchide că motivarea soluției atacate lipsește cu desăvârșire, invocând dispozițiile art. 425 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă și art. 6 din CEDO;
- în subsidiar, apelantul solicită modificarea în parte a sentinței apelate, în sensul admiterii cererilor de chemare în judecată, învederând că pensia militară stabilită în favoarea sa a fost redusă substanțial față de pensia stabilită în favoarea unei persoane aflată în situație similară și care s-a pensionat anterior lunii septembrie 2017, reducere care a fost determinată de aplicarea acelui plafon la media soldelor/salariilor lunare nete realizate la funcția de bază;
- în ceea ce privește contribuția la pensia suplimentară de 9% a criticat actele atacate prin prisma faptului că această contribuție nu a fost stabilită și acordată conform legii, deoarece nu a fost aplicată pensiei militate stabilite;
- raportat la art. 108 din lege, cu privire la sporul de 9% pentru contribuția la pensia suplimentară, instanța de fond a făcut o aplicare și  interpretare greșită a normei legale, deoarece procentul de 9% nu se include  în procentul de 5% - plafon prevăzut de art.30 din Legea nr. 223/2015, ci, este un drept suplimentar, recunoscut exclusiv în favoarea celor care au plătit contribuția pentru pensia suplimentară, și deci trebuia adăugat la pensia suplimentară determinată  conform art. 28 – 29 din lege;
- numai cei care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară au dreptul de a beneficia de contravaloarea acestei contribuții, corelativ acestei plăți s-a născut dreptul de a beneficia de sporul menționat, prin modul de calcul realizat de intimate încălcându-i-se dreptul la o pensie suplimentară pentru care a cotizat;
- art. 11 din Legea nr. 80/1995 reglementează un spor procentual al cuantumului pensiei stabilite  pentru pensionarii militari și funcționarii publici cu statut special decorați cu ordinul „Meritul militar”, articolul nereglementând vreun drept salarial care să ____________________________ de pensie, ci reglementează un spor al cuantumului pensiei ce reprezintă o contraprestație a unei vechimi în muncă timp de 15, 20 sau 25 de ani de activitate, așadar neacordarea acestui spor, separat de pensia militară de stat, este nelegală;
- modalitatea de aplicare a legii de către intimate lipsește de conținut norma legală care prevede acordarea sumei corespunzăt oare ordinului/semnului onorific „În serviciul Patriei”.
Prin întâmpinare, intimatul I____________ de Poliție Județean S___ M___ a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, solicitând respingerea apelului ca nefondat. Intimatul a învederat că nu este emitentul deciziei de stabilire a  pensiei reclamantului, instituția competentă fiind C___ de P_____ S_________ a MAI. Arată totodată că, în mod corect, a reținut  instanța de fond că încetarea raporturilor de serviciu ale apelantului a avut loc la data de 29.12.2017, astfel că în mod întemeiat cuantumul pensiei contestatorului s-a calculat în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.  223/2015, în forma stabilită prin art. VII pct. 2 și 3 din OUG nr. 59/2017. În ceea ce  privește solicitarea apelantului de emitere a unui nou buletin de calcul, intimatul arată că acesta nu a probat faptul că I____________ de Poliție Județean S___ M___ nu ar fi comunicat Casei Sectoriale a MSI o situație neconformă cu realitatea referitoare la salariile lunare brute realizat e de apelant.
Tot prin întâmpinare, intimata C______ de Contestații din cadrul M___________ A_________  I______ a solicitat respingerea apelului ca nefondat, invocând ca jurisprudență decizii ale Curților de Apel Timișoara, București și C________. Intimata învederează că modificarea art. 60 din Legea nr. 223/2015 produce efecte asupra beneficiarilor care au trecut în rezervă ori le-au încetat raporturile de serviciu cu unitatea după data de 15.09.2017, iar dreptul la pensie al apelantului s-a deschis la da de 29.12.2017, astfel că atâta vreme cât intervenția legiuitorului s-a realizat înainte de stabilirea dreptului de pensie nu se poate admite calculul pensiei apelantului prin aplicarea unui act normativ ale cărui prevederi nu mai erau în vigoare la data d eschiderii dreptului la pensie.
Intimata C___ de P_____ S_________ a M___________ A_________ I______ a solicitat prin întâmpinare respingerea apelului ca neîntemeiat, arătând că nemulțumirea apelantului privind sporul aferent Semnului Onorific „În serviciul Patriei” pentru 25 ani, vizează o critică adusă unei dispoziții legale, prin demersul său apelantul urmărind să înlăture art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017. Referitor la solicitarea reclamantului de  aplicare a procentului reprezentat de pensia suplimentară, intimata enunță prevederile art. 4 și 5 din OUG nr. 31/1998 precum și art. 108 și 30 din Legea nr. 223/2015 cu modificările și completările ulterioare, intimatul susținând că aplicarea plafonării de 85% la întreaga bază de calcul s-a făcut în mod legal. Intimata invocă, cu titlu exemplificativ, sentința civilă nr. 508/30.01.2019 din dosar nr. xxxxx/3/2017*, precum și întreaga practică judiciară a Tribunalului București și a Curții de Apel București. Intimatul adaugă că legiuitorul nu distinge în cuprinsul art. 108 din lege vreo ordine de acordare a sporului  pentru vechimea pensiei suplimentare, astfel că devine aplicabil principiul conform căruia nu se pot crea situații juridice noi acolo unde chiar legiuitorul nu distinge, mai ales că nu poate fi înfrânt caracterul imperativ al interdicției conținute în art. 30 din legea pensiilor militare de stat.
Examinând sentința apelată, prin prisma motivelor invocate, instanța de apel reține următoarele:
Motivul invocat în susținerea cererii de anulare a sentinței, cerere formulată pe cale principală, aduce în discuție nesocotirea unei norme procedurale, fiind invocată încălcarea normelor cârmuitoare în materia motivării hotărârilor judecătorești.
Astfel, potrivit art. 425 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă, în considerentele hotărârii judecătorul trebuie să arate motivele de fapt și de drept pe care se  întemeiază soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și motivele pentru care s-au respins cererile părților.
Criticile aduse sentinței apelate din perspectiva prevederilor legale mai sus evocate sunt găsite de instanța de apel ca fiind întemeiate, în considerarea argumentelor ce succed.
Astfel, prin raportare la criticile formulate de partea apelantă, rolul instanței de control judiciar este acela de a stabili dacă și în ce măsură chestiunile esențiale supuse judecății, relativ la cererile deduse judecății, și-au găsit răspuns în hotărârea pronunțată de tribunal, iar pentru aceasta este absolut necesară raportarea la considerentele hotărârii ținând seama că scopul motivării este tocmai acela de a fundamenta și explica măsurile cuprinse în dispozitiv.
În condițiile în care prima instanță a fost sesizată cu soluționarea a două contestații în sprijinul cărora s-au învederat mai multe argumente, avea obligația de a proceda la o evaluare completă, reală și efectivă, din perspectiva tuturor argumentațiilor prezentate instanței și în raport de aceasta să dispună asupra cererilor contestatorului.
Instanța de apel constată că o bună parte din argumentele contestatorului au fost omise din motivarea hotărârii, în privința acestora neputând fi identificat niciun considerent în cuprinsul sentinței apelate. Sigur că, fără a fi necesar un răspuns detaliat la fiecare argument invocat, obligația instanței de  a-și motiva hotărârea presupune totuși ca partea în cauză să se poată aștepta la un răspuns specific și explicit cu privire la aspectele decisive ale rezultatului procedurii în cauză, aspect subliniat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Hotărârea din 9 decembrie 1994 – Ruiz T____ c/a Spaniei.
Este de reliefat că prin contestațiile deduse judecății, instanța a fost sesizată cu soluționarea mai multor capete de cerere, astfel, prin contestația înregistrată sub dosar nr. XXXXXXXXXXXX s-a solicitat instanței anularea parțială a Hotărârii nr. xxxxx din 18.05.2018 a Comisiei de Contestații din cadrul MAI, anularea deciziei nr. xxxxxx din 7.03.2018 emisă de C___ de P_____ S_________ din cadrul MAI, obligarea pârâtului I____________ de Poliție Județean S___ M___ la emiterea unui nou buletin de calcul care să cuprindă toate actualizările conform prevederilor legale, obligarea pârâților la emiterea unei noi decizii privind acordarea pensiei militare de Stat în conformitate  cu Lega nr. 223/2015, în forma nemodificată prin OUG nr. 59/2017, luând ca bază de calcul media tuturor veniturilor brute realizate în lunile iunie – noiembrie 2017, actualizate, la care se adaugă și majorarea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 80/1995. Separat, sub dosar nr. XXXXXXXXXXXX, același contestator a solicitat anularea Hotărârii nr. xxxxx/13.08.2018 emisă de C______ de Contestații din cadrul MAI, anularea deciziei nr. xxxxxx din 12.06.2018 emisă de C___ de P_____ S_________ din cadrul MAI, obligarea pârâtului I____________ de Poliție Județean S___ M___ la emiterea unui nou buletin de calcul care să cuprindă toate actualizările / indexările conform prevederilor legale, obligarea pârâților la emiterea unei noi decizii privind pensia militară de stat și respectiv calcularea și acordarea pensiei în conformitate  cu Legea nr. 223/2015, în forma nemodificată prin OUG nr. 59/2017, luând ca bază de calcul media tuturor veniturilor brute realizate în lunile iunie – noiembrie 2017, actualizate / indexate, la care se adaugă majorarea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 80/1995, recunoașterea dreptului pretins în sensul de a dispune obligarea pârâților la actualizarea cuantumului pensiei militate de stat ori de câte ori se majorează solda de grad conform prevederilor  art. 60 din Legea nr. 223/2015, în contradicție  cu art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017, obligarea MAI prin C___ S_________ de P_____ să pună în plată drepturile prevăzute de art. 59 și 60 din Legea nr. 223/2015, fără modificările aduse prin OUG nr. 59/2017.
Această din urmă contestație a fost conexată la dosarul nr. XXXXXXXXXXXX prin încheierea nr. 628/LMA/2018 din 10 decembrie 2018, ambele contestații fiind ulterior respinse ca  nefondate prin sentința apelată, soluție în sprijinul căreia s-a adus ca unic argument faptul că în mod întemeiat a fost calculat  cuantumul pensiei contestatorului în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr. 223/2015, în forma stabilită prin art. VII pct. 2 și 3 din OUG nr. 59/2017, având în vedere data trecerii în rezervă a contestatorului – 29.12.2017 -, în temeiul art. VIII din OUG nr.59/2017, texte de lege care s-a apreciat  că nu pot fi pur și simplu înlăturate în ideea că ar institui o  discriminare atât față de alte categorii de pensionari cărora modificările legislative învederate nu  se aplică, cât și raportat la alți pensionari militari cărora, conform art. VIII din OUG nr. 59/2017, se aplică forma art. 59 și art. 60 din Legea nr. 223/2015, în forma lor anterioară OUG nr. 59/2017.
Este de observat că ambele contestații ale contestatorului vizau solicitări asupra cărora prima instanță nu s-a aplecat deloc, astfel una a fost axată pe problema referitoare la majorarea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 80/1995, cu privire la care contestatorul a învederat că majorarea pensiei prevăzută de acest act normativ i-a fost acordată doar scriptic, fără acordarea efectivă prin adăugarea unui procent la pensie, în opinia sa, neacordarea acestui spor separat de pensia militară fiind nelegală. Apoi, nemulțumirea contestatorului a vizat și includerea, în mod greșit, a punctajului suplimentar acordat în funcție de contribuția sa la fondul de pensie suplimentar, în baza de calcul a pensiei militare de stat, contestatorul susținând că procentul de 9% nu trebuia inclus în procentul de 85% - plafon prevăzut de art. 30 din Legea nr. 223/2015 -, ci fiind un drept  suplimentar, recunoscut exclusiv în favoarea celor care au plătit contribuția pentru pensia suplimentară, acesta trebuia adăugat la pensia determinată conform art. 28 – 29 din lege.
Susținerile  contestatorului privitoare la calcularea pensiei prin adăugarea procentului prevăzut de art. 11 din Legea nr. 80/1995 și respectiv cele axate pe necesitatea adăugării procentului de  9% prevăzut de art. 108 din Legea nr. 223/2015 la pensia determinată conform art. 28 – 29 din Lege, nu au făcut obiectul vreunei verificări jurisdicționale, de asemenea, nu apare reliefat vreun răspuns cu privire la solicitarea de obligare a pârâtului I____________ de Poliție Județean S___ M___ la emiterea unui nou buletin de calcul a pensiei în modalitatea pretinsă de contestator.
Contestațiile conexate au fost respinse în întregul lor prin soluția primei instanțe, fără însă ca  hotărârea de respingere să se sprijine pe argumente îndestulătoare cu privire la susținerile de care  reclamantul a înțeles să se prevaleze în  demersul său judiciar, pentru că, astfel cum s-a reliefat mai sus, el a criticat hotărârile și deciziile contestate nu numai din perspectiva calculării pensiei sale în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr. 223/2015 în forma stabilită prin art. VII punctul 2 și 3 din OUG nr. 59/2017 cu susținerea că ar fi fost discriminat față de alte categorii de pensionari, dar și raportat la alți pensionari militari, însă și prin relevarea unor critici concrete pe modalitatea în care s-a procedat cu privire la sporul prevăzut de Legea nr. 80/1995, care în opinia sa trebuia acordat separat de pensia militară și nicidecum inclus în calculul plafonului de pensie. Pe aceeași traiectorie s-au înscris și criticile reclamantului privitoare la pensia suplimentară, din punctul său  de vedere și aceasta trebuind acordată separat de pensia militară, și nu inclusă în procentul de 85% - plafon prevăzut de art. 30 din Legea nr. 223/2015 -.
Din ansamblul argumentațiilor contestatorului mai sus detaliate, instanța de fond a evaluat cauza doar dintr-o singură perspectiva, relevată mai sus, rămânând fără răspuns toate celelalte critici formulate de către contestator, prin decizia pronunțată nefiind deloc evidențiate argumentele în considerarea cărora respectivele susțineri ale contestatorului au fost găsite ca neîntemeiate, astfel că, în speță, conduita procedurală adoptată de instanța de fond nu răspunde exigențelor impuse de art. 6 par. 1 din CEDO și art. 425 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă, ipotezele reținute fiind subsumate motivului de anulare prevăzut de art. 480 alin. 3 Cod procedură civilă.
Curtea concluzionează că hotărârea apelată apare ca fiind motivată insuficient pe criticile contestatorului, astfel cum s-a relevat în paragrafele ce preced, împrejurări ce echivalează cu o necercetare a fondului cauzei, făcând imposibilă realizarea controlului judiciar, în condițiile în care, în considerentele hotărârii, au rămas neanalizate majoritatea criticilor formulate de apelantul pârât, astfel că soluția tribunalului exprimată prin dispozitiv trebuie privită ca rămasă nesusținută, ea nefiind corolarul motivelor ce o preced, iar o astfel de hotărâre nu numai că nu permite exercitarea controlului judiciar, dar obligă la o anulare a sentinței cu trimitere chiar dacă, strict formal, prima instanța a soluționat litigiul pe fond, nu pe vreo excepție, pentru că împrejurările evocate echivalează cu o neintrare în fondul pricinii, ceea ce reclamă aplicarea prevederilor art. 480 alin. 3 din Codul de procedură civilă, existând o cerere expresă a apelantului în sensul trimiterii cauzei spre rejudecare.
Dată fiind soluția de anulare dispusă în cauză, cu consecința reluării judecății în primă instanță, analizarea motivelor de apel ce vizează chestiuni legate de fondul pricinii devine superfluă în această fază a procesului, analizarea chestiunilor legate de fondul procesului urmând a fi făcută cu ocazia rejudecării, ocazie cu care va fi analizată și excepția privind lipsa calității procesuale pasive a pârâtului I____________ de Poliție Județean S___ M___, invocată de acesta prin întâmpinarea depusă în faza apelului.
Față de considerentele ce preced, instanța, în baza dispozițiilor art. 480 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă, va admite apelul, va anula în parte sentința, în ceea ce privește dispoziția de respingere ca nefondate a contestațiilor din dosarele conexate, cu trimiterea cauzei pentru rejudecare la Tribunalul S___ M___, restul dispozițiilor sentinței fiind păstrate.
Cheltuielile de judecată ocazionate de judecarea cauzei în apel vor fi avute în vedere la rejudecarea acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E   :

Admite ca fondat apelul civil declarat de apelantul contestator B___ I____ –CNP-xxxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul ales în S___ M___, ___________________________. 3, ________________. 37, județul S___ M___, în contradictoriu cu intimații pârâți M_________ A_________ I______ –București, cu sediul în București,  sector 1, P-ța Revoluției, nr. 1 A,  C___ DE P_____ S_________ A M_________ A_________ I______ București, cu sediul în Bucurenști,  sector 4, ________________________. 3,  C______ DE CONTESTAȚII P_____ A M___________ A_________ I______ sediul în București,  sector 1, P-ța Revoluției, nr. 1 A și  I____________ DE POLIȚIE JUDEȚEAN S___ M___ –cu sediul în S___ M___, ____________________.5/A, județul S___ M___,  împotriva sentinței civile nr. 169/LMA din 11.04.2019, pronunțată de Tribunalul S___ M___ , pe care o anulează în parte în ceea ce privește dispoziția de respingere ca nefondate a contestațiilor.
Păstrează celelalte dispoziții ale sentinței.
Trimite cauze spre rejudecare primei instanțe, respectiv Tribunalului S___ M___.
Cheltuielile de judecată ocazionate de  judecarea cauzei în apel vor fi avute în  vedere la rejudecarea cauzei.
DEFINITIVĂ.
Pronunțată în ședința  publică din  05.12.2019.

40 de comentarii:

spiritul lui Haret spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Rezervistul acesta nu a acționat în zadar Va câștiga în final.Mai ales că în apel a angajat un avocat a cărui pledoarie are alta greutate in fața judecătorului decât sofismele cu care se dau deștepți multi rezerviști.
Popularizez asemenea strădanii juridice pentru că viitorii pensionari militari să știe cum să atace tirania gulerelor albe

IulianC spunea...

Sper sa ai dreptate Huhu, dar pana acum nu a castigat nimeni, e lupta cu morile de vant si bucuria avocatilor. Apopo de avocati, un coleg a vrut sa dea in judecata exact pe speta asta si a apelat la un prieten avocat care i-a spus ca daca vrea sa piarda bani aiurea sa deschida proces dar sansele sunt nule.

liceu militar Mitica Tocilarul spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
avianyc spunea...

Pana la urma decizia politica este decisiva .
Incadrarea in bugete ....3% .......2% .....trebuie sa aiba si victime colaterale .......Daca nu trebuie sa depasesti bugetele recurgi la artificii mai la vedere ,mai mascate.
Romania contemporana adusa cu curul in sus mai ales in ultimii 4 ani ........Traiasca bugetarii ,parlamentarii si nașii lor de la butoane care i-au facut boieri mari.
Acum daca se taie niscvai sporuri este jale mare .Vor da faliment .....

Lenovi spunea...

Nu ne pricepem multi la chichite judecatoresti. Dati ne un sfat, se merita sa cheltuim banii pe avocat pentru OMM si pensie suplimentara? Sau sansele tind spre zero? Multumesc!

Huhu Rezea spunea...

@Iulian c
Ori ești uituc, ori nu citești frecvent blogul
Sunt publicate sentințe definitive prin care Casele au fost obligate să calculeze OMM peste cuantumul net.

IulianC spunea...

Sentinte definitive pentru cei iesiti dupa 2017?

spiritul lui Haret spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Fostul Ministru al Justitiei, T.T, acum in zona folclorica, Socola, Iasi a lasat urme grele in urma-i, printre care niscaiva minute-circulare, secrete, in care indica sa se piarda procesele pentru asigurari sociale la Curtile de Apel, si actuala guvernare n-are nici interes sa se dezica de ele. In una dintre ele indica si ca cele ale magistratiilor sa fie lovite, pe litigii de drepturi de munca si pensii, cum am pus noi labutele pe una, si pe care am distribuit-o pe fb. Nu este un caz penal ceea ce a facut cu aceste ingradiri, cu incalcarea legilor si Constitutiei? Suntem noi convinsi si lamuriti ca se judeca corect si pe lege, fara indicatii secretizate sa pierdem procesele pe linie, ca prea bate la ochi multitudinea de procese pierdute in diferite stadii procesuale!? Si ca prea mare tupeu au golanoii clocari si gulerati cand vin la bara in instante, si cu prea mare seninatate si incredere, de parca deja au procesele castigate si ne rad in nas! Bine ca mereu cer judecarea in lipsa, sa nu ma imbolnavesc de scarba, ca de hoituri intrate in putrefactie! Macar sa nu le vad muiangeriile alea hidoase si ingamfate, ca de cand ma stiu omul prost si urat este si fudul! Un cerc vicios de care greu o sa mai scapam in acest secol...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Lenovi, daca ai norocul de un complet de judecata, care judeca pe probatoriu, si nu pe barbi si ordine din exterior, cum am eu intr-un dosar la Bacau, in unul dintre procese, ai toate sansele in Tribunal, dar nu bag mana in foc la Curtea de Apel! La alt, proces deja le-am dat o scatoalca de le-au sarit mucii pe tavan clocarilor! Urmeaza si un alt proces, curand... Eu am noroc de un mare geniu avocatesc, CARUIA II MULTUMESC PANA SI LA SF. BISERICA CU LUMANARI PENTRU VIATA LUUUNGA SI SANATATE, ALATURI DE UN GENIAL MIJLOCITOR, CU ACELEASI CAPACITATI SI EMPATIE CAMARADEREASCA, avand parte de un noroc chior, de o sansa dintre milioane, astfel eram de mult pe tușă, cu toate stradaniile mele! Pazea, clocari gulerati, ca o sa va lovesc rau de tot la ficati si rânze cu probatoriile si documentele mele juridice, la care o sa va las masca! Aveti pe unde sa va scoateti camasile, teteo?! VA REPET, CLOCARILOR: EU AM PRO-BA-TO-RIU, adicatelea pe LE-GE! Voi ce stangi mai aveti, pe langa viclenii cu care v-ati facut de corcoduse? Onoranta Instanta mereu va toaca si va tot spune: ,,NOI JUDECAM PE PRO-BA-TO-RIU, NU PE BARBI SI AMINTIRI DIN COPCHILARIE!ȚȚ

Huhu Rezea spunea...

@iuluan
Caută pe blog și gasesti

totoiany48@gmail.com spunea...

Gulerele albe documenteaza ,aranjeaza,propun masuri decidentilor pentru validarea ideilor ...murdare .

Leo spunea...

Despre care rezervist este vorba că citez pe AMABILUL , "Va câștiga în final.Mai ales că în apel a angajat un avocat a cărui pledoarie...etc".
Întreb deoarece , justiţiara care face obiectul topicului este o rezevistă (este o dânsa ), iar Decizia este DEFINITIVĂ .

Iulian Mareș spunea...

Păi ieșeai cu ideile șefului pt că intrai fara argumente bazate pe legi, regulamente și proceduri!
Deci intrai sa sa inti: Sefu' aveți nevoie de mine? ...sunt aici, la ușă și aștept! 😜

Viorel spunea...

Domnule spiritul lui Haret, acei ofițeri ar avea șansă dacă ar fi din serviciile secrete ale României și care au ocupat funcții la nivel înalt, pentru lucrurile mărunte, rușii probabil au oamenii lor infiltrați în toate sistemele dar nu le știm noi sau poate chiar nici cei care ar trebui să le știe, nu le știu.
Domnul ministru Ciucă, militar care a trecut prin toate etapele carierei, ar trebui să ne înțeleagă cel mai bine nevoile, neajunsurile și lupta noastră cu morile de vânt numite instanțe de judecată unde pentru unul este alb și pentru altul negru.
Ca ministru ar fi fost nu bun ci foarte bun un domn (tovarăș) Constantin Pârvulescu care la Congresul al XII-lea al PCR la pus pe Ceaușescu cu botul pe labe și avea aproape 80 de ani. Ai noștri vorba unor colegi, dorm în cort dar și în bocancii statului (cred că nu a renunțat la ei pe timp de iarnă cel puțin).
https://www.youtube.com/watch?v=UXjlz5S0JGQ

spiritul lui Haret spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
liceu militar Mitica Tocilarul spunea...

In anul 2000 un general locotenent fost comandant de armata avea pensia mai mica decat veniturile lunare ale unui adjutant.Chiar daca individul a fost pe timpul activitatii o scarba totusi a fost comandant de armata.Observ ca scenariul se repeta chiar la cote mai inalte.Cum e posibil ca un fost sef de arma intr-un comandament de armata ,functie de general, sa primeasca dupa 31 ani de activitate 4300 lei pensie lunara.Sa nu se inteleaga ca sunt impotriva ca subofiterii sa primeasca pensii mari dar trebuie pastrata o anumita proportie .Isi bat joc pur si simplu.In timp ce pensionatii de curand au procent pt. dispozitiv de 25% si pentru comanda de 45% cel pensionat in 2000 de exemplu are pt.dispozitiv 18% iar pentru comanda 6%.Si daca ar fi numai asta dar mai sunt si altele fara numar.Asta-i dreptate.Coloneii din 2000 au pensii mai mici decat subofiterii din fanfarele unitatilor.Guvernantii de ieri si de azi chiar nu stiu?Cred ca stiu dar nu le pasa.Voi chiar nu va-ti saturat sa stati cu mana intinsa?Ma uit si la Ciuca.Si-a bagat vata in urechi.Dupa ce a promis marea cu sarea tacere absoluta.Tot felul de mameluci se cred alfa si omega.Dece Ciuca care este primit in orice redactie de stiri nu iese sa-i invite pe acesti slugoi sa asiste la activitati in poligoane sa le inghete rahatul in ei ?Oprea in loc sa le dea grade din burta trebuia sa-i concentreze sa vada si ei cum e in armata.Astia cred ca armata e un loc unde oamenii stau cu burta la soare.Vad ca Dogaru multumeste unor parlamentari pentru nu stiu ce lucruri.Tine-mi doamne zilele.

Leo spunea...

Prima condiţie ca să câştigi un proces , este de a-l promova.
E la fel ca la examen unde prima condiție ca să-l iei este să te prezinți la el.
LUPTAȚI-VĂ , LUPTAȚI-VĂ , LUPTAȚI-VĂ , LUPTAȚI-VĂ , LUPTAȚI-VĂ
CĂ NIMIC NU VINE DE LA SINE ci totul se câştigă prin LUPTĂ !
Luaţi exemplul lui Flavius , MĂCIUCARUL care a speriat PĂDURENII ....

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Stimati si inorabili camarazi, Singura solutie este sa ne mobilizam cu totii pe retelele de socializare si sa informam civilii de marele dezastru, nenorociri, nedreptati si discriminari ce o sa-i astepte, daca se inroleaza in Armata sau Politie, cat si faptul ca-i asteapta pensia la sulivara si mai proasta decat cea a civililor, unii sub venitul minim garantat, cel al trantorilor fara o zi de munca! Oriunde locuim, actionam sau respiram aerul acesta infect al Romanistanului, sa ne aducem o contributie hotaratoare sa-i informam pe civili cu ce nenorociri si necazuri ne-am confruntat si ne confruntam, si sa se fereasca ca de dracul sa ajunga in aceste bestii de locuri, in care bataia de joc si nedreptatile in lanț primeaza! Este pacat sa ne lasam conationalii sa sufere la fel ca noi, este inuman sa fim ignoranti si sa nu actionam in acest sens, daca avem in noi mila, compasiune si sentimentul patriotic al datoriei. Nu as admite ca o ruda de a mea, un vecin, un prieten sau un roman sa opteze sa se duca pentru un viitor chinuit, lipsit de libertati, in tot felul de constrangeri si libertati limitate, dar mai ales batjocoriti si terfeliti la drepturile de salarii, solde si pensii, asa cum suntem noi, rezervistii militari si politistii pensionari, dar si activii care nu au nici 1/3 din ce au cei din NATO! Doar asa putem sa convingem politicul sa-si schimbe atitudinea si sa impuna masuri de reparatii, vazand ca in Aparare si Interne nici dracul nu vrea sa se mai incadreze, si deci nemaiavand cine sa le apere averile si agoniselile, sfinte si dragi lor! Cu asta daca i-am lovit, i-am terminat, garantat!

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Iar ești superficial. Vezi că ai comentat pe alt topic.
Cum sa fie decizie definitivă dacă este trimitere spre rejudecare la instanța de fond?
Râd iceparăcenii de d-ta.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

,,OCHI PENTRU OCHI SI DINTE PENTRU DINTE!''

Ca militari, am suferit de pomana constrangeri si privatiuni
Crezand ca servim Patria, ca fii si fiice de romani;
Am crezut ca, dupa atatea necazuri, greutati si suferite
La batranete pensiile militare ne vor fi atat de suficiente
Incat macar cu asta sa ne alegem, pe langa betegeli
Cu boli cronice, fizice, sau emotionale cu grave sminteli...
Ni s-au promis in tinerete marea cu sarea, daca acceptam ca Armata
Sa ne fie slujba da baza a vietii, viitorul prosper si soarta,
Si tocmai de aceea ne-am sacrificat familiile si absolut toate
Ce ne-au fost mai dragi, pentru a ne darui acestei Armate,
Care astazi ne tine umiliti si in genunchi, ca pe robi,
Iar politrucii ne ignora, precum calai autisti, muti si orbi!...
Cu ce ne-am ales din aceste oribile si cumplite cariere militare?
Ce am castigat servind sub Drapelele de Lupta cu mare onoare
Romania milenara, poporul roman si glia stramoseasca
Daca astazi toti in jur se intrec sa ne injoseasca si umileasca?!
De ce, Domnule Presedinte, Klaus Iohannis, doar in Romania
Rezervistii sunt tratati cu toata batjocora, ura si neomenia?
De ce, Dle Prim ministru, Ludovic Orban, din Partidul Liberal,
Vreti cu ,,guvărnul mău'' sa bagati in inima noastra iar un pumnal,
Sa ne vedeti terminati definitiv, si cu atata ură si dusmanie,
De parca v-am fi furat păpușoii din pătul sau lăturile din farfurie?
V-ati luat șefiile cu ,,Guvărnul mău'' si cu votul militarilor, e clar,
Si acum ne ignorati criminal, facandu-va ca n-aveti de noi habar,
De toate suferintele si strigatele noastre disperate,
Dar, sa stiti ca alegerle locale si parlamenare nu-s departe
Si, atunci, o sa va vedem din nou cersetori de voturi, ca milogii,
Iar noi o sa va tratam exact asa cum trebuiesc tratati hoții si demagogii!
Deci, luati aminte cu zicala ,,ochi pentru ochi si dinte pentru dinte,''
Potrivita atat talharilor cat Prim Ministrului, dar si unui Presedinte!

Corneliu Ifrim

Iulian Mareș spunea...

Ai mai scris asta...nu are legătură cu noi! Este destinată altcuiva!

Iulian Mareș spunea...

Pt că așa este viața, cu + și -!

Iulian Mareș spunea...

Așa este domnule...pensii mici..
O întrebare am, totuși:
-poti ascuți o foarfecă sau lupta de clasă?

CEZAR spunea...

@/Tehnokrak...uite iti raspunde el:
Iulian Mareș
duminică, decembrie 22, 2019
Pt că așa este viața, cu + și -!

PS..De la inaltimea celor 15.000...el chiar se mira ca tu un dobitok...nu intelegi !
Cum ar fi la el cu ++..daca la tine nu ar fi cu--?..simplu baaaa....

avianyc spunea...

Cu temperaturile astea "iceparii" castiga teren.
Felicitari "lubenitarilor si ceparilor de Bz" ca au reusit sa faca sgv-iii facuti generali de plotoneri si agenti cu pensii mai mari decat coloneii vremurilor apuse.
Cu cat mai multi naivi cu atat mai bine pentru blogul " șamanului "🤣

Iulian Mareș spunea...

Nu mai bea așa multă ayahuasca, dăunează grav capuțului tău mic cu minte puțină, de oiță cu gălbează!
Nu treci Testul Pisa, dar ești ținut în viață pt a exista un termen de comparație pentru unii ignari!

Leo spunea...

De , coerct MAESTRE este altă gâscă în altă traistă.
Se mai întâmplă când citesc "pe diagonala" , dar am privilegul că sunt corectat şi nu râmân în eroare.
LUPTA SUS LUPTA !

Iulian Mareș spunea...

Pentru cei interesați să-și rotunjească veniturile!
Au și poziții cu angajament...✍️📓🖌️👮

https://greatnews.ro/sri-face-angajari-lista-posturilor-disponibile-in-acest-moment/

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Aceasta de mai sus poezie am rescris-o si complectat-o mai amanuntit cu problemele rezervistilor, in loc de Colinda si alte urari de bine, trimitand-o tuturor institutiilor statului, Presedintie, Guvern, Prim Ministru, ministerele de resort ale justitiei, Apararii, Intenelor, SRI, Muncii, politicieni ai puterii, din opozitie si numerosi prieteni, si daca stiam s-o postez aici o postam, dar asa... care o vrea si o putea!

Viorel spunea...

Într-o societate sau viață normală ar trebui ca la 10 de + (plus) să existe cel mult 10 de – (minus) pentru a se crea un echilibru cel puțin, dacă nu un avantaj benefic.

Gigi spunea...

Daca col.Dogaru reuşeşte sã trecã acest proiect de lege,le va da peste pupãtoare multor cârcotaşi!Eu,v-am mai zis cã este singurul care mai poate aduna "Marea Mutã"la câte o adunare în piaţã.Unii au zis cã....nu!

CEZAR spunea...

Baaa..narodule....daca iti da si CiuKKalata Mocca ..eu ma revolt in piata !!

CEZAR spunea...

Sa intelegem ca Tu m-Ale , prestezi di frageda copilarie..??

CEZAR spunea...

Este EXCLUS..fara MODIFICARI ESENTIALE...!

Gigi spunea...

Da.Dar mici ajustãri!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Tehnocrat este cu noroc in nformatii, si trebuie sa-i multumim cu recunostinta ca ne da sperante reale, chiar din surse de la fata locului! Asa mai da, frate Tehnocrat! Sanatate si, La multi ani!

Huhu Rezea spunea...

Ești glumeț!
In afară de art. 28 în care nu este inclus sporul de vrie nu știi nimic.

CEZAR spunea...

NENOROCIRE,
OPRITI MOTANELUL KKCIOS ! ASTA NE_A MAI BAGAT ODATA IN KKT...
LUATI MASURI URGENTE..PAZITI INTRARE IN BUCURESTI! ATENTIE LA VULVOIUL CU COVILTIR DE PAPURA! DATI CU PALINKA SI UN CHIBRIT...