Un produs Blogger.

miercuri, august 26, 2020

Două Curți de Apel au dat decizii definitive contrare în aceeași speță a actualizării din 2017.

32 comments

Culmea este că instanța care a greșit, CA Alba Iulia, avea și un raport de expertiză  care a transpus corect norma juridică în calcule artimetice, avea și Sentina Tribunalului
Voința legiuitorului a fost ca intr-un an în care se pot aplica atât indexări cât și actualizari una din cele două operațiuni dispare, cea mai nefavorabilă. 
Ca să se facă de râs, completul de la Alba Iulia a sfidat calculele matematice și contabile și a dat ritos decizia că actualizarea cu 15% a soldei de funcție din compunerea bazei de calcul ar aduce pensionarului mai puțini bani drepturilor din 2016 decât indexarea cu 5,25% a acelorași drpturi.
Drepturile de  pensie din 2016
7405 lei cuantum pensie + 371 lei indexare = 7776 lei.
Prin actualizare numai pensia de 7405 creste la 8060 lei, indexarea de 371 lei rămâne ca termen  fix în noul cuantum actualizat al  drepturilor de pensie.
Drepturile de pensie corect actualizate  sunt formate din pensia actualizată plus suma fixă care vine din drepturile din anul preecedent când nu a avut loc o actualizare.
Prin absurd, ca să cităm din Motivare, completul de la Curtea de Apel Alba Iulia a reținut că indexarea de 5% din anul 2017 a fost mai mare decât actualizarea bazei de calcul prin majorarea soldei de funcție cu 15%, nu si a sumei fixe reprezentând indexarea de 5% din  anul 2016, deși 8060 - 7405= 655(creșterea prin actualizare) >409 lei (creșterea prin indexarea)
Domnilor judecători, actualizarea din 2017 nu presupune vreo indexare, dar indexarea din 2016, sumă fixă în drepturile de pensie din anul 2016 nu poate fi eliminată din drepturile actualizate în anul 2017.
Dacă indexarea de 5,25% se aplică la drepturile de pensie din 2016 de ce nu comparati cresterea prin indexare cu cresterea prin actualizare a acelorasi drepturi din 2016? 

Domnilor finanțiști și juriști din MApN și SRI, domnilor auditori ai Curții de Conturi, domnilor judecători,

Sumele care se compară pentru a stabili care operațiune este mai favorabilă sunt:

-1.(A+B) + 5,25%(A+B) = suma indexată în 2017
-2.  (A +n) +B= suma actualizată în 2017
in care
A=cuantumul recalculat/calculat în 2016
B= indexarea de 5% din 2016
n = cresterea valorii A prin majorarea cu 15% a soldei de funcție din baza de actualizare la 30 06 2017. 
In cazul actualizării din 30 07 2017, niciodată suma indexată în 2017 nu este mai mare decât suma actualizată în 2017.

861/2020
23-07-2020

Contestatie decizie de pensionareCurtea de Apel ALBA IULIA

CURTEA, verificând potrivit art. 479 d__ Codul de procedură civilă, în limitele cereri lor de apel, stabilirea situației de fapt și aplicarea legii de către prima instanță, reține următoarele:
Apelurile sunt fondate.
Instanța fondului reține în mod greșit că intimata a procedat la recalcularea pensiei cuvenite contestatorului prin actualizarea acesteia și a stabilit un cuantum brut al pensiei actualizate, de 8185 lei, fără a proceda însă și la determinarea cuantumului pensiei prin majorarea cu 5,25 %, deși ambele norme legale erau aplicabile în același an calendaristic , astfel că s-a realizat compararea cu acest cuantum, fiind menținută în mod greșit în plată, ca fiind mai avantajoasă, pensia indexată, deși pensia actualizată ar fi fost mai favorabilă, sens în care se face trimitere și la concluziile raportului de expertiză.
Concluziile instanței de fond au la bază o eronată interpretare și aplicare a dispozițiilor legale referitoare la indexare și actualizare, în cazul concret al reclamantului.
Potrivit art. 28 alin.1 d__ Legea nr. 223/2015 baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, d__ ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor pr evăzute la art. 3 lit. a) - c).
Pensia astfel stabilită se indexează anual, ea putând crește și prin actualizare în condițiile art. 60 d__ lege.
Astfel, a rt. 59 alin.1 d__ lege prevede că c uantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% d__ rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% d__ creșterea reală a câștigului sala rial mediu brut realizat, iar la ali n.(5) se menționează că p revederile alin. (1) se aplică și drepturilor de pensie deschise în cursul anului.
În aplicarea acestor dispoziții prin art. 14 alin.2 d__ OUG nr. 57/2015 s-a prevăzut că prin derogare de la prevederile art. 59 alin. 1 d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%, iar prin art. 12 alin.2 d__ OUG nr. 99/2016 s-a dispus că în anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) d__ actul normativ menționat.
Distinct de aceste prevederi , la art. 60 alin.1 și 3 d__ lege se menționează că ” cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:
  a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și a mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție îndeplinite în 6 luni consecutive, d__ ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
  b) în funcție de gradul militar/profesional deținut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și media soldelor de funcție/salariilor de funcție deținute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi.
  ( alin. 3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se aplică dispozițiile cele mai favorabile ” .
În speță, părțile nu sunt de acord asupra modului în care trebuie să se aplice aceste dispoziții, respectiv care cuantum este mai favorabil reclamantului, al pensiei indexate sau a celei actualizate .
În concret, reclamantul a fost trecut în rezervă la data de 17.12.2016, dată la care s-a deschis dreptul la pensie.
Baza de calcul stabilită conform art. 28 d__ Legea nr. 223/2015 a fost în cuantum de 7575 lei.
La această bază s-a aplicat plafonarea prevăzută de 30 d__ lege ( ”p ensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% d__ baza de calcul prevăzută la art. 28 ” ) .
Rezultă un total de 6439 lei (7575 x 85%) la care s-a adăugat un spor de 15% (6439x15%) conform art. 11 d__ Legea nr. 80/1995, astfel că în final pensia este de 7405 lei.
În aplicarea dispozițiilor art. 59 alin.5 d__ Le g ea nr. 223/2015 reclamantul a beneficiat de indexarea de 5% aferentă anului 2016, în cuantumul stabilit prin OUG nr. 57/2015 (7405x5%), astfel că începând cu data de 17.12.2016 pensia brută a reclamantului a fost în cu a ntum de 7776 lei d__ care 7405 lei pensia și 371 lei indexarea în procent de 5%.
Începând cu 1.01.2017 cuantumul pensiei reclamantului a fost d__ nou indexat conform OUG nr. 99/2016, cu un procent de 5,25%, respectiv 409 lei, rezultând un cuantum indexat al pensiei reclamantului de 8185 lei (7776 lei +409 lei), cuantum cu care se afla în plată la data efectuării actualizării, conform art. 60 d__ lege.
Cum în iunie 2016( 2017...greseala materială -nm) a avut loc o majorare a soldelor, reclamantului i s-au aplicat dispozițiile art. 60 d__ lege referitoare la actua l izarea pensiilor, fiind emisă decizia nr. xxxxx/2018.
Baza de calcul pentru actualizare stabilită conform art.28 a fost de 8245 lei. La această bază s-a aplicat plafonarea de 85 % rezultând un total de 7009 lei , la care s-a adăugat sporul de 15% prevăzut de art.11 d__ Legea nr. 80/1995 în sumă de 1051 lei, rezultând o pensie actualizată de 8060 lei.
Această pensie actualizată trebuie comparată cu pensia militară în p lată a reclamantului pentru a se stabili care e ste pensia mai favorabilă acestuia și care urmează a fi menținută în plată.
Între suma de 8185 lei și suma de 8060 lei evident că prima este mai favorabilă, motiv pentru care în mod corect intimatele au menținut în plată acest cuantum.
Raționamentul reclamantului și al instanței pleacă de la o premisă greșită, și anume că pensia actualizată ar fi trebuit să cuprindă și indexările, reclamantul apreciind că acestea reprezintă un drept câștigat.
De altfel și expertul are același mod de calcul al drepturi lor de pensie.
Însă ceea ce ignoră reclamantul, expertul, dar și instanța de fond este faptul că actualizarea drepturilor de pensie nu presupune și o indexare a drepturilor, actualizarea raportându-se la o bază de calcul majorată o dată cu creșterea soldelor, ceea ce ar putea duce și la o pensie mai mare decât cea obținută de un cadru militar pensionat anterior, astfe l ca acesta d__ urmă, în cazul în care are drepturi de pensie mai mici decât un pensionar ce s-ar pensiona o dată cu majorarea soldelor, să fie adus la același nivel al pensi ei , pentru a nu exista discriminări în ra port de data deschiderii drepturilor d e p en s ie.
Ar fi absurd ca la actualizarea drepturilor de pensie  în temeiul art. 60 să fie avute în vedere indexările de care un pensionar a beneficiat deja, întrucât indexarea se aplică la drepturi de pensie în plată , iar actualizarea vizează aducerea cuantumului drepturilor de pensi e la un nivel superior prin luare a în calcul, scriptic , doar ca bază de calcul, a unor solde majorate, pe care pensionarul le-ar fi obținut dacă ar mai fi fost cadru activ și nu în rezervă. Prin urmare, este doar o stabilire prin majorare a bazei de c alcul a pensiei, distinctă de operațiunea de indexare, cele două mecanisme legislative de majo r are a pensiei fiind total distincte, fără a fi interconectate.
De aceea nu se poate discuta de un drept câștigat pentru suma ce reprezintă indexare pentru a fi avută în vedere la actualizare, deoarece ar însemna o evidentă încălcare a legii.
Pe de altă parte, expertul ajunge la un calcul absurd și fără nicio bază legală , în sensul că susține fără temei că la cuantumul pensiei reclamantului în plată la 01.01.2017 – 7776 lei – ar trebuie în procesul de actualizare să fie adăugată suma de 655 lei ( sumă ce reprezintă diferența dintre pensia la data deschiderii dreptului la pensie în sumă de 7405 lei, fără indexarea d__ 2015 și 2016, și pensia actualizată de 8060 lei), rezultând suma de 8431 lei, susținându-se că cu acest cuantum ar fitrebuit să fie comparată pensia mili tară în plată a recla m antului.
Astfel cum s-a menționat deja un astfel de mod de c a l cul este total în afara textelo r legale a ntemeți onate, excede voinței legiuitor ului, nefiind permis a se combina două mecan isme jurid ice distincte pentru a s e crea unul hibrid , doar pentru că este mai favo rabil pensionarului.
Față de cele de mai sus se constată că hotărârea și decizia emise de intimatele apelante sunt temeinice și legale, solicitarea reclamantului de obligarea a pârâtelor  la emiterea unei decizii de actualizare prin care la suma de 8060 lei să fie cuprinsă și indexarea de 5% neavând nici un suport legal, astfel că nu se impune nici obligarea acestora la plata vreunor diferențe de pensie, astfel că cererea reclamantului este nefondată și se impune a fi respinsă.
Ca urmare a respingerii cererii implicit rămâne fără obiect cererea de îndreptare a erorii materi a le, încheiere nr.210/CC/F/21.10.2019 făc ând corp comun cu sentința atac a t ă.
În ceea ce privește cererea de completare, în condițiile în care acțiunea inițială a fost respinsă în tot, deci cu privire la toate petitele, se impune, pe cale de consecință, și respingerea acesteia, pentru aceleași considerații ce au fost avute în vedere la soluționarea apelului împotriva sentinței nr. 940/2019.
Față de cele menționate, reținând că hotărârile atacate au fost pronunțate cu aplicarea și interpretarea greșită a textelor legale incidente cauzei, apeluril e declarate de pârâte sunt întemeiate, motiv pentru care în temeiul art. 480 C.pr.civi lă urmează a fi admise, cu consecința schimbării lor în tot în sensul respingerii contestației formulată de contestatorul D____ I___ H____ împotriva pârâtelor C___ de P_____ S_________  a S.R.I. -U.M.0994 București și C______ de Contestații P_____ d__ c_____ Serviciului Român de Informații și respingerii cererii de completare a hotărârii nr.940/2019, formulată de contestatorul D____ I___ H____.
Pentru aceste motive,
În numele legii
D E C I D E

Admite apelul declarat de pârâ tele Serviciul Român de Informaț ii - C___ de P_____ S_________ și C______ de Contestaț ii P_____ reprezentate de U.M.0198 București - Direcția Juridică împotriva sentinț ei civile nr.940/19.06.2019 pronunț ată de Tribunalul A___ în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX, a încheieri i nr.210/CC/F/21.10.2019 pronunț ată de Tribunalul Alb a în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX/a2 și a sentinț ei c ivile nr.1579/13.11.2019 pronunț ată de Tribunalul A___ în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX/a1.
Schimbă, în tot, hotărârile atacate în sensul că:
Respinge contestaț ia formulată de contestatorul D____ I___ H____ , cu domiciliul în A___ I____, ____________________.58, județul A___, C . N . P . xxxxxxxxxxxxx împotriva pârâtelor C___ de P_____ Sector ială  a S.R.I. -U.M.0994 București, cu sediul în București, Sector 1, (continuarea dispozitivului deciziei civile nr. 861/23.07.2020 pronunțată în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX)
  ___________________.4 și C______ de Contestaț ii d__ c_____ S erviciului R omân de I nformații , cu sediul în București, S ector 3, ___________________-50, ambele cu sediul procesual ales în București, sector 2, _________________________ nr.24-26.
Respinge cererea de completare a hotărârii nr.940/2019, formulată de contestatorul D____ I___ H____ .
Definitivă.
Pronunțată azi, 23.07.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
******************************************************************************926/201904-07-2019

Contestatie decizie de pensionareCurtea de Apel BRASOV


Analizând apelul formulat, în limita motivelor de apel și față de dispozițiile de drept invocate, instanța constat că apelul fondat.

In cauza au fost interpretate greșit reglementările legale referitoare la recalcularea și indexarea pensiei apelantului, fiind confundate cele două beneficii ale legii. Nu este vorba de acordarea de doua ori a indexării aplicate pentru 2016 și în 2017, an pentru care este incident un alt procent de indexare, cum a apreciat instanța de fond, ci de recunoașterea beneficiului primei indexări aplicată în 2016, acela de includere în baza de calcul. Odată aplicată această indexare materializată în suma de 230 lei ca efect al aplicării procentului de 5% , ea trebuie să rămână în baza de calcul(nm  -a se citi drepturi de pensie), fără a se pierde acest drept câștigat d__ aplicarea O.U.G 57/2015 î n anul 2017.

Intr-adevăr , potrivit art. II alin. 3 d__ Legea 152/2017, începând cu 30.06.2017 se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție, iar potrivit art. 60 d__ Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat se actualizează cuantumul acestora prin raportare la cuantumul brut al salariilor /soldelor de funcție . Acest beneficiu al legii ce privește dreptul de actualizare a pensiei militare nu înlătura indexarea câștigată anterior în temeiul art. 14 alin. 2 d__  O . U . G 57/2015. In scopul respectării art. 60 alin. 3 d__ Legea 223/2015, apelantul a precizat la fond prin modificarea cererii că solicită doar acordarea sumei de 230 lei la cuantumul pensiei rezultată din aplicarea procentului de 5% în temeiul OUG 57/2015, fără a mai susține pretențiile privind acordarea indexării de 5,25% rezultată d__ indexarea acordată prin art. 12 d__ O . U . G 99/2016, tocmai pentru a nu aplica concomitent în anul 2017 dispozițiile referitoare la indexarea pensiei cu cele privind actualizarea, cumul interzis după cum rezultă d__ interpretarea art . 6 0 alin. 3 d__ Legea 223/2015, rămânâ nd a stfel valabil aplicată indexarea de 5% anterioară, introdusă prin OUG 57/2015. ( În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată d__ aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași condiții, d__ operațiunile de indexare anterioare ( nm- și Curtea de Apel Brașov, nu numai Curtea de Conturi, cade în capcana art. 60 modificat de OUG  114/2018, neaplicabil în anul 2017).

Așadar , se impune menținerea sumei de 230 lei aplicată la suma de 5019 lei rezultată d__ actualizarea pensiei conform art. 60 d__ Legea 223/2015, începând cu data de 30.06.2017, data de la care procentul de 5% de indexare pensiei a fost înlăturat inițial prin decizia xxxxx/4/21.12.2017. Prin urmare, d__ mom ent ce ultima decizie de pensie , respectiv cea d__ 04.04.2018 revizuiește decizia anterioară , cea d__ 21.12.2017, iar contestatorul a atacat la fond ambele decizii, față de modificarea cererii acestuia în sensul anularii ultimii decizii, d__ 04.04.2018, instanța va dispune admiterea apelului, în temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedură  civilă ș i schimbarea sentinței în tot în sensul admiterii contestației formulată și modificată, cu consecința anularii ultimei decizii de pensie, d__ 04.04.2018 ș i obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii de actualizarea a pensiei cu aplicarea art. 60 d__ Legea 223/2015, prin care, la cuantumul pensiei  rezultat d__ actualizare, de 5019 lei, să fie acordată și suma de 230 lei, începând d__ 30.06.2017 cu titlul de indexare reprezentând procentul de 5% conform O . U . G 57/2015.

Pentru aceste considerente, hotărârea Comisiei de contestații xxxxx/06.08.2018 prin care au fost respinse contestațiile apelantului împotriva celor doua decizii d__ 21.12.2017 și d__ 04.04.2018, ră m âne fără efecte, considerentele acesteia fiind contrare prezentei decizii a instanței de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :Admite apelul formulat de apelantul contestator B_____ G_______ împotriva sentinței civile nr. 1222/28.11.2018 a Tribunalului B_____, pe care o schimbă în tot, în sensul că:

Admite contestația formulata și modificată de contestatorul B_____ G_______ în contradictoriu cu intimata  C___ Sectoriala de P_____ a M___________ A_______ Naționale și în consecință:

Anulează decizia nr. xxxxx/5 d__ 04.04.2018 emisa de intimata.

Obligă intimata C___ Sectoriala de P_____ a M___________ A_______ Naționale să emită o nouă de decizie de actualizare a pensiei cu adăugarea la cuantumul pensiei de 5019 lei și a sumei de 230 lei  cu titlu de indexare conform OUG 57/2015, începând cu 30.06.2017.

Definitivă.

Pronunțată în temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă azi, 04.07.2019

32 de comentarii:

raul spunea...

Cum ,necum cand vad asemenea cifre ,imi vin dracii sa dau cu caciula in caini si sa-mi para rau ca m-a nascut mama mai devreme!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Multumim, Onorabile! Asi in maneca pentru Curtile de Apel, pe langa nuclearele Note scrise, Concluzii si alte probatorii sa le sara turelele de la percutia acestor torpile fuzante!

reddog spunea...

De ce in caini si nu in pisici?

monteoru spunea...

Am pus o intrebare la care numai un prost ca Mares gasea asemenea raspuns.La un varsnic mai ca este scuzabil dar la unul care se pretinde ca e tanar nu.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
ce-mi plac taranii astia 2!....Multam!

Iulian Mareș spunea...

Dupa cum lesne se observa, tu ai sekele pe creier....
Nu pus nicio intrebare! ... asa ca mergand pe teoria lui Tutea ca "omul destept nu este cel care stie adevarul ci cel care este pregatit sa-l primeasca", cu regret constat ca tu faci parte din categoria celor necategorisiti; esti pe un alt tabel, total scos din disputa!

maiag spunea...

NE CERTAM DEGEABA,E CLAR CA NICI INDEXAREA CU INFLATIA NU VA FII ACORDATA INCEPIND DE ANUL VIITOR,dupa marirea punctului de pensie peste 20 la suta vor avea pensie mai mare decit un colonel iesit in 2000.asta e dreptatea lui orban

Leon spunea...

Marti dupa masa, 2 septembrie, CD are programata o Sedinta de plen !
Este greu de crezut ca cele doua comisii, de Aparare si Munca vor reusi sa finalizeze Raportul comun la Pl x nr.199 si 221/2020, pana atunci..!

Leon spunea...

..Miercuri, 2 septembrie..!

Pop Iuliu spunea...

Doar Decizia CA București la acțiunea in contencios administrativ deschisă de către Casa de Pensii Sectorială MAPN împotriva Raportului Curții de Conturi va clarifica practica neunitară fata Casa MAI.

tehnocrat spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
CEZAR spunea...

B,,oule abia acum intelegi ??!
Credeai ca toti vor cadea pe spate de fericire cand tu vei afisa la birtul satra din Hurziceni cuponul cu 5 cifre ! Five....!!!
NB
Cianura ..funia..etc..sa ti le dea tie si lu m-Al!
Eu nu mi-am dorit asta...decat dupa ce EVENTUAL cei care fac inca BANI REALI IN RO..cum sunt si baietii mei..si multi altii..vor avea 5 cifre pe fluturas in mina asta dupa ce le retine 45 %..
I...diotule tu si cu Daogaru si gasca de nesatui...!!

reddog spunea...

Sfaturi utile pentru pensionari.

https://m.ziare.com/funny/cele-mai-tari-replici-de-agatat-pentru-timizi-romantici-si-tupeisti-1627346


reddog spunea...

Asta e din categoria "tupeisti"

Are vrajeala gen Huhu.

Cezar e la timizi romantici.


https://m.ziare.com/stiri/consiliera-locala-psd-si-sefa-la-dsv-pacalite-de-un-fals-ofiter-sie-care-le-a-promis-sinecuri-foarte-banoase-la-stat-cat-le-ar-fi-costat-posturile-1627413

Iulian Mareș spunea...

Afirmativ cu 0 rețineri/amendamente!
Însă știu bine că Sică Mandolină va fi șomerul României!

tehnocrat spunea...

@Leon se asteapta noile aranjamente politice si ordinele de sus de noi ii cam doare in cot pe toti.Interesati sa nu ne dea nimic sunt cei de la MApN ca sa le ramana lor mai mult iar smecherasii de deputati profita ca au gasit o pricina de motiv...:"nu vrea apararea&asotiatii" care se bucura ca >>ne-am invins!

Jhony spunea...

Ce sa le mai faci Huhu,mai ai să le desenezi poate atunci inteleg😀

ifrim spunea...

Ba' da' calic mai ești!Și frânghia și săpunul le vrei gratis?La cât ne-ai mințit nu meriți unguent la funie.Lasă așa pe uscat...să simți!((:

Niky spunea...

Eu întreb de ce instituțiile Statului Român nu respecta legea! Asta e cel mai grav,pai cum mai pretinzi cetățenilor sa respecte legea când tu nu o respecți? Sau poate juristii sunt angajați la stat pe pile,șpăgi si fizic placut(la femei), iar profesional sunt praf, de aici si tot felul de interpretări eronate ale legilor! Trebuie dați urgent afara din sistem acești impostori, eventual aruncați in groapa spartană,ca sunt prea afoni pentru acest secol!

Iulian Mareș spunea...

În loc de funie... Poloniu!

Iulian Mareș spunea...

Si la noi este ca-n GERMANIA!!!!!!

Si pentru ca avea prea multi bani la MAI, ministrul Velea s-a gandit sa faca 2 lucruri in 1:
-revopseste masinile politiei (o rugina, un kit si o vopsea) bagand bani in buzunarul unor firme;
-da o limba nemteasca Realesului, intrucat culorile si stilul sunt o copie a modelului german!

PS: ia-le si Walther P38 Pistol!

Iulian Mareș spunea...

Ai citit scrisoarea deskisa a gl. Kelaru?
După lectură vei înțelege răspunsul la întrebarea De ce?

Iulian Mareș spunea...

Să nu-mi spui că ești os de răzeș că te pun să cari in spate placa de bază de la Ar. 82mm!

reddog spunea...

Ce culori erau potrivite?
Mai mult a fost in ideea diferentierii vizuale fata de Politia Locala.

Eh, asta e, Ciordache i-ar fi dat una lui Livache Rahoveanul.

Politia Romana se doteaza cu pistoale Beretta.

https://m.digi24.ro/stiri/actualitate/politia-romana-se-doteaza-cu-pistoale-beretta-armele-sunt-asamblate-in-romania-1345053

reddog spunea...

Aici explica mai bine motivul schimbarii culorilor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157665572692794&id=248456787793

Leon spunea...

Concluzie:
Cel putin la nivelul Curtilor de Apel, ar trebui un complet de judecatori specializati pe probleme de salarizare/pensionare in SNAOPSN, si atunci solutiile ar putea fi date corect..!

Adi 4 you spunea...

Va salut! Onorabile, am trimis DECIZIA nr.4 /13.07 2020,/ CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI / Control de actualizare pensii M.Ap.N. si un link ACTUALIZARE DREPTURI DE PENSIE M.A.I.,
http://casapensii.mai.gov.ro/casa-de-pensii-sectoriala-a-m-a-i-va-desfasura-activitati-de-actualizare-a-drepturilor-de-pensie/, pe adresa dvs de e-mail Huhurez 2013....... pentru toti colegii.

Huhu Rezea spunea...

Multumesc@
Acel link duce către un comunicat al CPS a MAI din anul 2018.

Iulian Mareș spunea...

Explicațiile lor sunt idem cu filozofia unei flatulații!
Asta era marea problemă...culorile asemănătoare! Se încurcau șefii interlopilor la întâlniri cu șefii poliției?!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@LEONARD, ATENTIE LA CE A SCRIS @ ADY FOR YOU!

Iulian Mareș spunea...

Poate nu ar fi rău, că pt militari, fiind problematică de aplicare a unor legi de către militari pt rezerviști, deci activități desfășurate n fisa postului pt unii, acestea sa se judece de CA Militare Teritoriale. Aici se pot găsi N! argumente pro, dar și contra!
Am așa, un gust amar când camarazii sunt obligați să-și spele rufele prin tribunale și CA civile...cu ditamai instituțiile statutului incapabil să explice și să acționeze unitar în relația cu foștii angajați!
În ultimul timp totul pare o țigănie și un stabor!
Poate sunt eu prea critic, prea exigent, prea idealist....poate din toate câte puțin!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ciudat: Multora le este rusine sa poarte masca: Sa ia exemplul ministrului Apararii, Ciuca, care, dupa ce a lins firimiturile de pe sub mesele liberalilor si a pupat mainile acestora, s-a pus sa zdrobeasca pensiile militare, apoi sa-i minta pe rezervisti ca face dreptate pana la 1 Iunie, si nu a facut-o, ba inca si-a trimis haidamacii sa interzica politicienilor sa faca dreptate la pensiile militare, mintindu-ne mafiot si permanent, prin niste slugi gulerate, ca o sa iasa dintr-un cort de bulibașă, si tot nu-i este rusine, mai ales ca doarme de cativa ani in acel cort al nesimtirii si neobrazarii! Asa ca sa nu ne fie si noua rusine sa purtam masca!