Un produs Blogger.

joi, noiembrie 26, 2020

Tribunalul ARGEȘ> Lecție de interpretare a art. 11 din Legea nr.80/1995, acordarea sporului OMM, prin raportare la cuantumul net reglementat de art. 60 din L 223/2015, introdus prin OUG 59/2017

105 commentsCirculă pe internet. Nu stiu cine sunt cei din stânga. Motivări precum cea de mai jos a Tribunalului Argeș precum  și cea a Curții de Apel Pitești, vezi AICI , trebuie să ajungă pe masa ICCJ, pe 08 februarie 2021, când judecă exact această speță  într-o sesizare a CA Bacău privind dezlegarea  unor chestiuni de drept, Dosar nr. 2970/1/2020.

Opinia Curții de Apel Bacău este contrară Sentințelor de la CA Pitești, motivarea fiind destul de superficială, raportată la principiile de drept care privesc aplicarea  în timp a normelor juridice din legile speciale  și cele generale. 

                                                                          *                   *

                                                                                     *

1502/202022-07-2020

Contestatie decizie de pensionareTribunalul ARGESDosar  3731/109/2019

Singurul motiv de contestație invocat de reclamant, atât în fața Comisiei de Contestații, cât și în fața instanței, este cel privind modul de interpretare a prevederilor art. 60 din Legea nr. 223/2015, modificată prin O.U.G. nr. 59/2017, prin raportare la art. 11 din Legea nr. 80/1995.

Astfel, art. 11 din Lege a nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare, prevede că pensionarii militari decorați cu „ Semnul Onorific ” clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.

În speță, nu se contestă faptul că reclamantul este decorat cu „ Semnul Onorific ” clasa a I , având dreptul la un spor de 2 0% al cuantumului pensiei.

Litigiul dintre părți este generat însă de includerea sumei cuvenite contestatorului conform art. 11 din Legea nr. 80/1995 în calculul cuantumului pensiei nete prevăzut de art. 60 din Legea nr. 223/2015, modificată prin O.U.G. nr. 59/2017.

În concret, astfel cum se poate lesne observa din cuprinsul deciziei nr. xxxxxx din 03.04.2019, în beneficiul contestatorului s-a stabilit un cuantum brut al pensiei militare de stat de 5849 lei, la care s-a aplicat sporul de 20%, conform art. 11 din Legea nr. 80/1995 de 1170 lei, rezultând un total de 7019 lei. Din acest cuantum s-a reținut impozitul, intimata apreciind că pensia netă cuvenită reclamantului este de 6517 lei, cuantum ce depășește limita impusă de art. 60 din Legea nr. 223/2015, modificată prin O.U.G. nr. 59/2017, motiv pentru care a stabilit în plată în favoarea contestatorului o pensie de 4026 lei (fila 6 din dosar) .

Reclamantul apreciază însă că trebuie să beneficieze de sporul instituit de art. 11 din Legea nr.80/1995, după aplicarea limitării prevăzute de art. 60 din Legea nr.223/2015, modificată prin O.U.G. nr. 59/2017.

Prin urmare, instanța este chemată să interpreteze dispozițiile art. 11 din Legea nr. 80/1995 prin raportare la cele ale art. 60 din Legea nr. 223/2015, modificată prin O.U.G. nr. 59/2017.

Scopul interpretării unei norme juridice civile constă în a vedea care este sfera situațiilor de fapt concrete la care norma juridică respectivă se referă și a se asigura astfel corecta aplicare a acelei norme. 

Interpretarea legii civile reprezintă o etapă în procesul aplicării legii civile, conținutul interpretării fiind tocmai stabilirea sensului voinței legiuitorului, exprimată într-o anumită normă de drept civil.

Tribunalul apreciază că aceste dispoziții trebuie interpretate cu prioritate din punct de vedere istorico-teleologic și apoi gramatical.

Astfel, Legea nr. 80/1995 reglementează statutul cadrelor militare, existând referiri cu privire la dreptul acestora la pensie militară de stat, în condițiile legii [dispoziții ce au fost abrogate de Legea nr. 263/2010, dar care au fost reintroduse, la art. 9 , prin Legea nr. 101/2019].

În ce privește cuantumul pensiei militare de stat, Legea nr. 80/1995 nu are prevederi exprese, mențiunea “în condițiile legii” având semnificația că acesta se stabilește prin lege specială.

Într-adevăr, cu excepția perioadei 01.01.xxxxxxxxxxxxx16, condițiile de acordare și stabilire a pensiei militare de stat au fost reglementate prin lege specială, respectiv prin Decretul nr. 214/1977, prin Legea nr. 164/2001 și apoi prin Legea nr. 223/2015.

Prin urmare, cele două legi, Legea nr. 80/1995 și Legea nr. 223/2015, reglementează materii diferite, prima vizând drepturile și obligațiilor cadrelor militare active, iar cea de-a doua, condițiile de pensionare ale cadrelor militare , astfel încât nu se poate reține că cele două acte normative ar conține dispoziții contrare . Sau, altfel spus, nu se poate reține că legea posterioară modifică legea anterioară, astfel încât dispozițiile art. 11 din Legea nr. 80/1995 sunt pe deplin aplicabile și după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 59/2017, de modificare a Legii nr. 223/2015.

De asemenea, tribunalul reține, din expunerea de motive pentru adoptarea O.U.G. nr. 59/2017, că prin limitarea cuantumului pensiilor militare de stat, conform art. VII pct. 3 din act, legiuitorul a urmărit necesitatea asigurării și respectării principiului echității pentru pensionari, arătându-se că neadoptarea măsurilor propuse prin ordonanța de urgență ar genera adâncirea discrepanțelor existente între diferite categorii de pensionari, determinate de cuantumul pensiilor de serviciu care este vădit mai mare față de pensia medie din sistemul public de p_____, sistem care are la bază, printre altele, principiul contributivității, al solidarității și egalității de tratament între asigurații sistemului.

În consecință, în speță, contestatorului , după aplicarea prevederilor Legii nr. 223/2015, trebuia să i se stabilească un cuantum net al pensiei militare de stat ce nu putea fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.

Or, sporul instituit de art. 11 din Legea nr. 80/1995 nu reprezintă un element al pensiei militare de stat, astfel cum rezultă din prevederile Legii nr. 223/2015, lege ce are caracter special față de Legea nr. 80/1995, reglementând numai un element al statutului cadrelor militare, respectiv condițiile de pensionare.

Invocatul art. 11 din Legea nr. 80/1995 nu poate fi interpretat fără a se avea în vedere prevederile Legii nr. 574/2004, privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri .

Potrivit acestei legi, Semnul onorific În Serviciul Patriei se acordă pentru activitate a în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale , neavând deci semnificația unui drept salarial . De asemenea, Semnul onorific În Serviciul Patriei se acordă pe viață.

Prin urmare, Legea nr. 223/2015, lege specială față de Legea nr. 80/1995, nu poate modifica nici măcar implicit dispozițiile art. 11.

Or, conform acestui articol, pensionarii militari decorați cu „ Semnul Onorific ” clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.

Interpretând gramatical acest text de lege, tribunalul reține intenția legiuitorului ca sporul instituit de art. 11 din Legea nr. 80/1995 să fie aplicat la cuantumul pensiei, cuantum ce se stabilește conform Legii nr. 223/2015, în speță.

În consecință, cuantumul pensiei militare de stat cuvenite contestatorului trebuie stabilit mai întâi în condițiile Legii nr. 223/2015, și apoi se aplică prevederile art. 11 din Legea nr. 80/1995.

Pentru aceste considerente, instanța va admite contestația și va anula hotărârea Comisiei de Contestații din cadrul M___________ A_________ I______ nr.xxxxx din 13.06.2019 și decizia nr. xxxxxx din 03.04.2019 emisă de C___ de p_____ s_________ a M___________ A_________ I______, obligând această ultimă intimată să emită o nouă decizie de pensie prin care să stabilească drepturile de pensie, cuvenite contestatorului începând cu data de 01 .03.2019, fără a include suma corespunzătoare ordinului/semnului onorific în cuantumul pensiei prevăzut de art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost completată și modificată.

Totodată, instanța va respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului privind cheltuielile de judecată, având în vedere că partea nu a depus la dosar, în condițiile art. 452 C.pr.civ. , dovezi privind existența și întinderea cheltuielilor de judecată solicitate în cauză.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a Comisiei de Contestații din cadrul M___________ A_________ I______, ca neîntemeiată.

Admite contestația, formulată de contestatorul L___ S____ , CNP : xxxxxxxxxxxxx , domiciliat în Pitești, _________________, ____________, ____________________ , în contradictoriu cu intimat ele C___ DE P_____ SECTORIAL Ă DIN C_____ M___________ A_________ I______, cu sediul în București, _________________________. 3, sector 4 , și C______ DE CONTESTAȚII DIN C_____ M___________ A_________ I______, prin M_________ A_________ I______ cu sediul în București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1 .

Anulează hotărârea Comisiei de Contestații din cadrul M___________ A_________ I______ nr.xxxxx din 13.06.2019 și decizia nr. xxxxxx din 03.04.2019 emisă de C___ de p_____ s_________ a M___________ A_________ I______.

Obligă intimata C___ de p_____ s_________ a M___________ A_________ I______ să emită o nouă decizie de pensie prin care să stabilească drepturile de pensie, cuvenite contestatorului începând cu data de 01.03.2019, fără a include suma corespunzătoare ordinului/semnului onorific în cuantumul pensiei prevăzut de art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost completată și modificată.

Respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a cheltuielilor de judecată.

Executorie provizoriu de drept.

Cu apel în 30 zile de la comunicare, cererea de apel depunându-se la Tribunalul Argeș.

Pronunțată azi 22.07.2020, la Tribunalul Argeș - Secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale.

 

105 comentarii:

Huhu Rezea spunea...

Parcă eu am motivat această Sentință!😜

Petrescu Ion spunea...

INCA odata se dovedeste ca unii care posteaza pe site-ul HUHUREZ.com, din motive greu de inteles, fac interpretari gresite ale textelor celor doua legi: L 80/1995, care da un drept militarilor si L 223/2015 care contine conditiile de pensionare ale militarilor.
Sentinta motiveaza sesizarea pensionarului ,culegind informatii, din postarile d-l Huhurez pe blog.

Periamu lucica spunea...

Si cum ramane?

Huhu Rezea spunea...

E greu să crezi că judecătorii se coboară să citească un asemenea blog. De avocați am mai auzit.
Ce-i drept... la Argeș este deja o practică în a da o asemenea interpretare art. 60 din Legea 223/2017 raportat la art. 11 din L 80/1995.
Avem și sentințe definitive motivate asemănător de Curtea de Apel Pitești.
Chiar și acest dosar va fi judecat în apel.

Petrescu Ion spunea...

FIIND pitestean, mai aflu cite ceva despre dosare, din dosare in discutiile cu colegi pensionari.
Judecatorii nu se coboara pentru a citii bloguri cu specific, dar ,,roaga ,, pe altii din preajma lor.

Gigi spunea...

Da,întradevar,iatã ca mai sunt oameni in Roba care cunosc legea şi nu sunt la ordinul politic sau la ce minciuni debiteaza juristii ministerelor.👍👏
Cinste d.lor!

Skoda 4x4 spunea...

Aceasta este interpretarea corecta a legislatiei. Sa speram ca ICCJ va procedea la fel.

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Paul Puiu spunea...

Daca era AVIA magistrat sigur respingea actiunea civila!! Ma mir cum de nu si-a exprimat parerea lui contrarie pana acum!!! Normal ca abuzurile reprezentantilor caselor de pensii trebuiau stopate pana la urma!!! Nu trebuie sa fii mare jurist ca sa constati abuzurile cu privire la modul de calcul al SOSP sau SOMM de catre reprezentantii de la casele de pensii MAI sau MAN!!! Sporul aferent SOSP sau SOMM se adauga la pensia neta stabilita in plata!!! Orice alta opinie sau dispozitie este contrara legii!! Sporul SOSP sau SOMM nu reprezinta un element salarial care sa fie luat in calcul la stabilirea pensiei militare!!! El este o distinctie conferita nu un element salarial ca sa faca din algoritmul de calcul!!!!

Ein Stein spunea...

Vaaaai, vaaaaaai, stai sa intre expertul in logica juridica sa vezi ce le face el acestor judecatori care nu pricep nimic.
Auzi Huhurezule, am o rugamnte la tine, cand mai intra expertul pe aici pune-i o intrebare, ca de la jurist la jurist, de ce se aplica includerea in cuantumul plafonat doar atunci cand "se dau sporuri" si nu si atunci cand "se dau taieri". Sa fiu mai precis, de ce nu se include si impozitarea in cuantumul plafonat ca doar face acelasi lucru ca OMM-u numai ca e de polaritate opusa. Tare curios sunt sa vad ce mai inventeaza. Cred ca Rosu si Jianu sunt vineti de invidie pe logica lui juridica.

Vnvncl spunea...

Știe cineva care este procedura la ICCJ privind judecare cauzelor? Adică este procedura standard, cu pledoarii pro și contra , sau este ceva special?

Leo spunea...

Nu este nimic special la judecarea dosarelor la ÎCCJ. Codul de Procedură Civilă este acelaşi.

spiritul lui Haret spunea...

Are cineva remorca neartizanala pentru motocultor loncin 1200?

tehnocrat spunea...

Cum sa citeasca judecatorii(tarabostes) asemenea chestii cand ei castiga zilnic o pensie cezariana.Nu se coboara ei pana aici.

Lenovi spunea...

Fara legatura cu topicul. Are cineva cunostinta de vreun proaspat pensionar care sa fi beneficiat in baza de calcul si de sporurile covid sau de compensatii pentru copii pentru zilele cand au fost inchise scolile? Ca era vorba ca se adopta plx 199 ca sa le poate exclude din baza de calcul.

Burebista spunea...

Pana în prezent nu a primit niciun polițist sau militar sporul pt Covid. Compensația aceea pentru stat cu copilul acasă nu se acorda militarilor pana luna asta parca când s a schimbat ceva în OUG sau o sa se schimbe prin legea de adoptare.
Nu știți ca tipa Coarnă pana sa înceapă campanie electorala ca nu li se acorda sporul celor din snaosp...
Doar la medici asistenți și cred ca și pe la smurd dar nu sunt sigur..

Burebista spunea...

Despre pensionarul din topic ce pot sa spun, este un fericit ca locuiește în județul Argeș... Probabil va câștiga și la apel la CA Pitești ținând cont de decizia aceea favorabilă...
La mine la București nu a câștigat nimeni nici la fand nici la apel, aici sunt altfel de judecători.. 😭
Nu am spus niciodată ca argumentele adminului Huhu Rezea nu sunt corecte sau ale altora care gândesc la fel. Chiar am folosit aceste argumente și altele la fel ca ale câștigătorilor... Tot degeaba... Ăștia din București și cam din toată tara nu dau dreptate pensionarilor militari.
Ar fi parfum dacă ICCJ va decide favorabil pentru ca nu mai contează dacă s au pierdut procesele pe aceeași speță se poate face cerere de revizuire cfm deciziei ICCJ...
Deși era clar ca acel spor pentru OMM trebuie acordat separat de cuantumul pensiei militare brute sau nete chiar și plafonate, nicio casa de pensii sectorială nu și a asumat răspunderea sa acorde acel drept începând cu 15.09.2017... Probabil le a fost frica ca și vor pierde scaun le, știți cine conducea atunci România și ministerele. Deși este o prevedere legala, nu mai știu în ce lege poate știe domnul Huhu, în care se spune ca atunci când o prevedere legala nu este explicita și lasă loc de interpretare se aplica reclamantului sau pensionarului în cazul nostru.
Probabil ca cei din CPS uri bănuiesc verdictul ICCJ și de aceea sau grăbit cu introducerea art 60.3 în plx 199. Ca sa nu plătească din urmă.
În acțiuni cei de după 15.09.2017 susțineau ca sunt discriminați fata de cei dinainte prin faptul că nu primesc la pensie netă în plată sporul pt OMM. CPS urile spuneau ca nu este discriminare ca s a schimbat legea și niciun pensionar de după 15.09.2017 nu primește... Acum pentru ca au câștigat câțiva, chiar și unul dacă era, s a creat discriminarea între pensionari care s au pensionat pe aceeași lege dar unii primesc și alții mulți nu sporul pt OMM la pensia netă plafonata în plată...
Aia care au câștigat su avut pile??? 🤣

monteoru spunea...

Nici dupa +infinit procese nu va-ti convins ca CA iau de buna ceeace spune MApN si nu petentul
E ca in planul inclinat sau grinda incastrata.Vezi diagrama fier-carbon.

Vicky spunea...

Da , cunosc caz care a beneficiat de sporul pentru misiuni executate în perioada asta de Covid în sprijinul structurilor MAI, și acest spor a fost prins în calculul pensiei. Este vorba de 75% pentru zile nelucratoare și 10 % spor de noapte. Cu toate că financiarul unității a spus că nu există loc în tabelul de calcul a pensiei pentru acest spor, acesta a fost trecut in calcul cu notă in subsol ce reprezintă. A avut ceva emoții, dar a funcționat. Cel în cauză chiar a primit decizia cu acel spor care a fost destul de consistent, având în vedere faptul că a făcut cam 3 luni de serviciu in ture.

I. David spunea...

Aceste sporuri nu sunt incluse in baza de calcul, se încearcă prin modificarea legii sa fie introduse. Din punctul meu de vedere este o prostie să iei în considerare sporuri date pe o perioadă strict determinată de o situație specială, nu are termen de comparație cu acel oskar care este obsesiv invocat pe acest blog, acel oskar are caracter permanent acordandu-se prin rotație. Aștept comentariile celor fără oskar 🤣🤣🤣

Burebista spunea...

Vicky... Sporul pt zilele lucrate de noapte și în weekend erau plătite și cuprinse și înainte în calcule.
Sporul Covid 19 e altul are se acorda în sistemul sanitar.. Au cerut sindicatele sa se acorde și la personalul militar, polițiști etc la toți cei din linia 1 dar nu cred ca au primit deocamdată..

Paul Puiu spunea...

Dupa decizia ICCJ se va crea o practica unitara pe care atat tribunalele cat si curtile de apel o vor respecta! Sa speram ca va fi favorabila rezervistilor!!!

Lenovi spunea...

Stiu cazuri de fosti colegi care au luat sume consistente in primavara, la închiderea scolilor, pentru ingrijirea copiilor de pana in 12 ani. Din ce am inteles eu, se incearca modificarea legii pentru a nu fi introduse in baza de calcul, parca asa era in proiect. Nu c ar fi normal si corect sa fie incluse, dar care i baza legala sa nu fie?

akord 75 spunea...

@Huhu
am stat m-am "gandit si rasucit" si votez cu Ponta datorita unui singur lucru,"punctul 5"
irevocabil!

ce urmeaza e in atentia d-lui(???)col rosu si deocamdata e retoric,dar nu va mai fi la momentul cuvenit.Ca sa(se) stie!

In cazul celor care au iesit cu L 164 cum ramane cu principiul asta??
Tempus Regit Actum
Expresie latina ce inseamna "timpul guverneaza actul".

Principiu de drept conform caruia un act juridic se incheie in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data intocmirii lui, si este supus acestora. (Un exemplu de aplicabilitate este principiului neretroactivitatii legii penale cu exceptia celei mai favorabile )

Huhu Rezea spunea...

"In dubio pro reo" este un principiu de drept penal, nu civil.
Nu s-a schimbat cu nicio vigulă articolul 11 din L 80/1995.
Problema este că în sistemul de apărare națională s-a schimbat personalul de specialitate care a știut să aplice corect legea din 1995, chiar dacă legea specială nu a făcut referire la sporul OMM.
Articolul a fost explicit 25 de ani, numai analfabeții care populează astăzi serviciile financiare si juridice s-au poticnit în aplicarea unor dispoziții pe care tot ei le-au produs în OUG 59/2020.
Motivările instanțelor din Arges sunt atât de limpezi încât le pot înțelege și judecătorii mai superficiali care au pronunțat sute de hotărâri, dând credit sofismelor juridice din Intâmpinările cohortelor de consilieri juridici care au multiplicat deciziile unor șefi ticăloși.
Nu credeam că arma "Justiția Militară", cum se împăuna pe vremuri Gabi Oprea, poate să coboare atât de jos

Calinmihaib12 spunea...

..nu știu cum se face.(?)..dar exemplele cu..CÂȘTIGAREA DREPTU RILOR DE PENSIE =CUVENITE LEGAL ..se referă=în toate cazurile de pe blog: la militarii din..MAI ..!,cei din M.Ap.N.= pierzând pe..bandă..!

Burebista spunea...

Corect domnule Huhu, nu mai ca marea majoritate a judecătorilor din România le au dat dreptate CPS urilor...
Depa deciziile definitive ce mai puteam face... Sa ne minunam ca trăim în România... Cum dracu când ircevinstanta din România judecă un drept salarial, de pensie sau de orice alta natura cerut tot de un magistrat ÎNTOTDEAUNA DA CÂȘTIG DE CAUZA PETENTULUI...
ÎN CAZUL MILITARILOR SUB 10 % AU CÂȘTIGAT ÎN ORICE PROCES...
CRED CA LA NOI ÎN ROMÂNIA STATUIA AIA A JUSTIȚIEI ARE 4 OCHI NU ESTE OARBA CA ÎN ALTE TARI... 🤣

y spunea...

Am stat, m-am gândit, mi-am amintit și „NU m-am răsucit” NU VOTEZ PONTA, deoarece:
Are pe conștiință morții de la Pungești,
Este apărătorul intereselor străine
A donat terenul pentru construcția celei mai mari moschei din europa,
A scos din codul penal înalta trădare,
A trecut legea vânzării pământului strămoșesc la străini,
A semnat pactul cu băsescu,
L-a reabilitat pe găbiță oprea,
L-a dat deoparte pe crin antonescu ca să candideze el, deși promisese altceva,
A stat acasă și a mâncat pop-corn,
Deși este de stânga, a votat cu dreapta (nu cu mâna ... dreaptă) recte băse,
Când i-a fost frică, s-a baricadat la ministerul apărării naționale,
A adunat în partid foști pdl-iști,
Are schelete securistoide,
A plagiat,
Pentru că este anticreștin, antiortodox, arogant, laș, mic, mincinos, oportunist, parșiv, penal, plagiator, trădător, tupeist, venal ....
și vă rog să mă completați sau să mă corectați ... dacă este cazul

Aurica spunea...

Tot respectul pentru prestatia dl Ponta la DIGI 24 ,privind abordarea pensiilor speciale ...si a celor militare!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Cinste si onoare judecatorilor corecti, ba chiar si patrioti incoruptibili! Nu-s toti, dar care sunt merita tot respectul romanilor, meritand chiar sa li se ridice si statui ca sa-i influenteze in bine si spre corectitudine si pe cei imbecili, corupti, incapabili si incorecti!
@ Felicitari, Onorabile, pentru corecta si profesionalista informare documentata perfecta, noastra, ca de fiecare data!
@ Burebista, felicitari pentru argumente, bunavointa de a-i ajuta pe camarazi cu informatii corecte si cunoasterea legislatiei! E mare lucru aceasta atitudine samariteană!
@ Iulian, sanatate si revenire grabnica pe blog!

Burebista spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ V- Cu toate greselile, mai bine Ponta decat secaturile celelalte. Daca nu se va tine de cuvant, vor sari multe guri pe el! Se va sustine reciproc cu Oprea la pensiile militare, dar si cu altii, care au batut palma pentru noi. PSD a batut palma cu USR si Plus-Ciolos la guvernare, prim ministru avandu-l propus pe omul lui Iohannis, mustaciosul caruia i-am uitat numele. Deci, PSD a trecut deja pe dreapta, dupa ce s-a antrenat in aplicarea basismului nazist paradindu-ne pensiile miLitare! De cand tot zic eu ca acest Colac de WC e infiltrat de spanzurat sa distruga PSD, si nimeni nu ma credea! Pe 3 Decembrie, Oprea isi lanseaza o carte de Amintiri politice, probabil la sediul UNPR, aflat in aceeasi curte cu PSD. Duceti-va, care vreti, pentru ca este o gazda primitoare, amabila si generoasa, oaspetii sa se simta bine! Succes!

Unknown spunea...

Conform dreptului la informare publică, aș solicita să ni se comunice de către Ministerul Justiției, care este cuantumul sumelor cu titlu de drepturi salariale revendicate/obținute în instanta, de către personalul propriu, defalcat (judecatori, grefieri, etc) în ultimii 5 ani.
La fel aș proceda și cu Ministerul Public.
AȚI RĂMÂNE CU GURA CĂSCATĂ DE CÂT ȘI-AU DAT CU DE LA SINE PUTERE, NU SPUN CĂ POATE NEJUSTIFICAT, DAR ȘI-AU DAT!!!
Noi vorbim aici despre OMM, ca nu-ș despre ce pomană care ni s-ar face, în condițiile în care acest drept trebuie pus în plată efectiv, adăugat la pensia cuvenită, iar cei de la "Casele noastre de pensii" comit ABUZ ÎN SERVICIU și FURT în forma continuată, din septembrie 2017 încoace!!!!

Unknown spunea...

Cum ar fi oare, dacă fiecare nebenificiar al OMM-ului, din toamna lui 2017 încoace, ar formula plângere penală la unitățile de Parchet de pe raza sa de domiciliu, pentru Abuzul în serviciu, fața de angajații de la Casele de pensii "ale noastre" care nu pun în plată OMM-ul???

Art. 297 din Noul Cod Penal

Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Comit sau nu, CU INTENȚIE, salariații Caselor de pensii "ale noastre", această infracțiune, prin faptul că NU PUN ÎN PLATĂ EFECTIVĂ OMM-ul, ce spuneți???

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
avianyc spunea...

A facut guvernul cu Ghiță prin Dubai

akord 75 spunea...

@y
Sa fiti sanatos!

Viorel spunea...

Domnule Burebista, are și Ponta greșelile lui ca orice om dar Decizia de actualizare din 2017 cu indexarea de 5%/2016 nu domnul Ponta ți-a greșit-o (intenționat sub oblăduirea domnului șef al S.M.Ap. domnul Ciucă) ci propriul minister cel în care cu cinste și onoare ai muncit.

valy spunea...

Domnule Burepista uitați că pensia lui Flavius a fost mărită pe legea 263/2010, plămădită de Ponta, generalul Oprea și cu acordul domnului președinte Traian Băsescu.
Coca (plămădeala) care este pusă la dospit, Plx 199 aduce scăderi de pensii, mai puțin celor ieșiți la pensie după septembrie 2017.
Singura soluție este:
- Pensia calculată pe baza contribuției, soldelor încasate.
- La fiecare grad de la soldat la general să fie asigurată o pensie necontributivă în funcție de gradul militar și perioada de timp cât au fost în slujba patriei.
- Pensionarii ieșiți din sistem pe caz de boală să nu fie penalizați fiindu-le considerată vechimea de 25 de ani.
Atunci domnul Ifrim va fi foarte mulțumit, inclusiv majoritatea militarilor.

Viorel spunea...

Domnule y, sunteți o persoană mică și necunoscută din categoria x, y, z. În plus văd că ați devenit și scriitor (mincinos), făcândui biografia domnului Ponta. Un scriitor mărunt: „Am stat, m-am gândit, mi-am amintit”. Probabil cu cotul pe masa și capul rezemat în palmă. Vă răspund doar la prima, pot să vă dau răspuns la toate (aseară la orele 00.24 când v-am citit comentariul am stat până pe la ora 2 și v-am dat răspuns la comentariu, dar pentru că se întinde pe 2 pagini am renunțat să-l postez integral), unele pro și altele contra domnului Ponta. Și cele împotriva dânsului au o mică / mare justificare.
1. Nu sunt de acord cu ce sa întâmplat la Pungești, dar mințiți. Nu au fost morți. Deci dacă ați început cu o minciună, celelalte de ce ar fi credibile.
„2 decembrie 2013: Luni dimineață, la ora patru, au început lucrările la Pungești. Manifestanții aflați în corturi au fost ridicați cu forța de către jandarmi, doi protestatari fiind răniți”. În plus: „Judecătoria Vaslui a respins cererea de ridicare a restricțiilor, decizie atacată mai departe cu apel”. Aici mai vorbim și de justiție nu numai de domnul Ponta. Și justiția greșește uneori și de mai multe ori împotriva omului de rând. Votați „primarul” din comună atunci, numai să țineți cont că alegerile locale au trecut.

valy spunea...

Domnule Burepista uitați că pensia lui Flavius a fost mărită pe legea 263/2010, plămădită de Ponta, generalul Oprea și cu acordul domnului președinte Traian Băsescu.
Coca (plămădeala) care este pusă la dospit, Plx 199 aduce scăderi de pensii, mai puțin celor ieșiți la pensie după septembrie 2017.
Singura soluție este:
- Pensia calculată pe baza contribuției, soldelor încasate.
- La fiecare grad de la soldat la general să fie asigurată o pensie necontributivă în funcție de gradul militar și perioada de timp cât au fost în slujba patriei.
- Pensionarii ieșiți din sistem pe caz de boală să nu fie penalizați fiindu-le considerată vechimea de 25 de ani.
Atunci domnul Ifrim va fi foarte mulțumit, inclusiv majoritatea militarilor.

Viorel spunea...

Domnule Paul Puiu, dar de ce ar trebuit să ajungem în tribunale (unde domnul judecător mie îmi dă dreptate, dumneavoastră nu), eu mă duc liniștit și fericit acasă, dumneavoastră supărat, eu mă trezesc (,) că M.Ap.N. face apel, dumneavoastră îl faceți pentru a vă cere drepturile, C.Ap. ne dau în cap și la solicitarea noastră dacă vor cer dacă nu, nu un punct de vedere de la ICCJ și uite așa trec 2-3 ani de stres și plimbări pe drumuri. Nu este mai corect ca o lege să reglementeze în mod unitar și imparțial toate neajunsurile.

Huhu Rezea spunea...

In cazul de față art. 11 din L 80/1995 reglementează unitar, pentru toți militarii care primesc pensii. Problema este că gulerații neștiutori de carte l-au aplicat diferit. De aceea se apelează la un judecător.
Judecătorului trebuie să-i motivezi juridic cererea așa cum a făcut-o S.Luca din Pitești, nu să i-o arunci pe masă, să-și bată el capul să motiveze o decizie, ba mai scrii în cerere să judece și în lipsa ta.
Din câte am citit pe acest blog în ultimii 7 ani, rezerviștii se cam scumpesc la tărâțe.

Burebista spunea...

Pensia lui Flavius nu este calculată pe legea 263 din 2010....

Gigi spunea...

Valy@

Legea 263,este discriminatorie,în ce sens:
*** La aceiaşi vechime,sã zicem 35 ani,cel nãscut in 1956,i se împarte PMA la 20,iar cel nãscut in 1970 la aceiaşi vechime de 35 ani PMA se imparte la 30.
***Şi tot spre stinta d-tale,d.le @Valy,cã tot o dai cu bunatatea de l.263 şi nu ai citit interventiile mele anterioare pe aci,la un individ ca sã sã obţinã un(1)punct de pensie acum sau la anul trebuie sã aibã un salariul brut de cel puţin valoarea Sal.Mediu Brut/Economie care este anul acesta de 5400 lei,la anul va fi,am înţeles de la @ Avia,de 6300lei.Valabil şi salariile avute in anii anteriori.
Acum faceţi calculul dacã un individ are un Salariu Brut Minim/Economie(2230 lei),cât ar fi un punct de pensie.
Nu mai trageti speranţã cã s-ar aplica l.127 a pensiilor civile Lov,deoarece a trecut trenul prin Garã,anul acesta P.P.trebuia sã fie 1775,parcã,iar la anul 1850 şi împãrţit la 25 dadea 75 lei x cu PMA avut fiecare,da pensia bruta.
Aşa ca lãsaţi cu "bunatatea" de lege 263, CF.Ifrim a câştigat pe aceastã lege datoritã faptului cã e nãscut in 1956(cred) şi sa impartit la 20 PMA-ul. Aici a castigat,dar dacã era nãscut dupã 1960,61....1970,mai câştiga?
Haideţi sã mai şi cunoaştem legea şi sã o gandim,altfel.....

Petrescu Ion spunea...

VALY,
PLx199 aduce majorari la pensie si celor iesiti la pensie inainte de 2010, cu mici exceptii.
CU conditia sa fie aprobat de CD.Ma aflu printre eventualii viitori beneficiari.

Burebista spunea...

Domnule Huhu Rezea, cine trebuie sa susțină pe 8 februarie 2021 la Iccj cauza pensionarului, sau mai bine zis interpretarea corecta a prevederilor legale asa cum au făcut atât tribunalul Argeș cât și C A Pitești?

Leo spunea...

Și să nu uitați de Art. 9 lit.a din L 80/1995 pe care trebuie să-l coroborați cu HG 1/2017 în aplicare prin Art. 60 alin 1 . din L 223 pt. lupta în APELURI pt. SF = 1450 lei + Practica judiciară neuniformă. LICHELELE DE PĂDURENI vor da cu căciulile de pâmânt....

Gigi spunea...

D-le H,credeţi d-voastra cã aceşti Guleraţi sunt nestiutori de carte?
M-as mira,dar e posibil!
Cred cã o fac intentionat sau cum zicea un prieten:"Gresesc intentiont"!
Îşi bat joc de noi!
Cei care au câstigat procese definitiv,ar merge sã le facã şi plangere penalã pt.ABUZ IN SERVICIU,proba ar fi chiar acţiunile castigate.ESTE ABUZ IN SERVICIU.Sa fie clar!

valy spunea...

Începând cu 01.01.2011 pensia domnului Flavius Ifrim a crescut urmare a calcului pe baza Legii 263/2010.

Leo spunea...

De obicei la îccj ,este o pădureancă MFA ,oprea ruxandra.
Nu are nici o legătură cu GĂBIŢĂ SPAIMA GULERAŢILOR .

Huhu Rezea spunea...

Pensia de invaliditate a crescut inițial în baza L 119/2010, apoi a OUG nr.1/2011 și a devenit pensie pentru limită de vârstă în baza L 263/2010.

vasile iosif spunea...

Dle Valy,
Am propus si eu ca in cazul in care CCR se va pronunța în sensul că pensiile militare sunt pensii speciale, atunci acestea sa urmeze regimul juridic al pensiilor speciale
respectiv:
1. Pensie contributiva model L263, impozata normal.

2.Bonusul Statului - " generos", desigur, ha, ha - pentru restrângerea neconstitutionala de drepturi și libertati universale - , cu suprataxare exclusivă.
Am întrebat si la MAPN daca au un plan B pt.o astfel de situatie.
Refuz total de a lua in calcul acest curs al acțiunii.
Sa vedem daca au informatii certe sau sunt numai imprudenți.
Cu stima,

Burebista spunea...

Legea 263, Plamadita de Ponta??? 🤣🤣😭
Poate de Boc și Băsescu.... Fără intervenția lui Oprea pentru modificare la 119/2010 pe care au fost recalculate pensiile militare raportat la o vechime necesara de 20 ani nu ar mai fi câștigat nimeni...
Sa presupunem ca media punctajelor anuale era 2. Și militarul avea o vechime cumulată de 40 ani... Prin raportare la 30 ani contribuții ar fi câștigat doar 1 punct în plus la cele 2 și ar fi făcut 3...
Pe legea lui Gabita aceleași 2 puncte raportat la vechimea necesară 20 ani s au dublat ajungând 4 puncte pensie...
Cum spune și Gigi de acum încolo salariile din armata nu fac în multe cazuri nici măcar 1 punct de pensie...

Huhu Rezea spunea...

Curtea de Apel Bacău este titularul sesizării către ICCJ.
Un magistrat asistent întocmește Referatul cauzei pentru sedința din 08 februarie în baza legislației în vigoare și a cazuisticii în speță, în care instanțele s-au pronunțat. Primul lucru asupra căruia stăruie este dacă sesizare întrunește condițiile de admisibilitate.
ICCJ cere tuturor instanțelor să formuleze opinii și puncte de vedere teoretice pentru dezlegarea problemei de drept.
Reclamantul din dosarul de la Bacău, dar și oricare alt petent care are un interes asemănător cu reclamantul, chiar și structurile asociative( cine să le urnească din inchistarea prezentă) pot trimite petiții la dosar în susținerea interesului lor.In câteva decizii ale ICCJ sunt citate opiniile Sindicatului polițistilor.

Militar de carieră spunea...

Au primit acel spor activii în primăvară.... Aproximativ 2,5 luni, dar nu s-a luat in calcul la pensie deschisă în luna august, fiind un spor vremelnic și provizoriu

Vicky spunea...

Cazul cu militarul care a primit sporurile făcând servicii în ture în perioada de alertă covid 19, este chiar din unitatea mea. Am fost colegi și știu ce spun. Eu încă sunt în activitate. Pentru cine nu știe, încă se fac servicii în ture în sprijinul MAI și se plătesc și acum acele sporuri. Doar că el e cazul fericit care îndeplinea condițiile de trecere în rezervă și a beneficiat de sporuri la calculul pensiei.

Gigi spunea...

Cei nascuti pânã în 1956 inclusiv,le convine şi pe legea 263 sã revinà cã tot la 20 li se împart Punctele(PMA).
@ Iosif,dumneata şi alţii care sustineti sau ne sustineti fãrã voia noastrã la consfatuiri cu reprezentanţii ministerului nu urmariti altceva decât ce vã convine vouã,fãrã a ţine cont de majoritate.
Întreb:Cei nascuti dupã 1957.....1970,le convine sã se revinã la legea 263 când sunt dezavantajati la modul de Calcul(Anexa 6) având aceiaşi vechime?
Profitati de faptul cã mulţi nu cunosc sau nu sunt interesati şi o daţi înainte cu asta :Nouã sã ne meargã bine,ãilalţi dai in pln de fraieri.
Niciodatã nu am suportat jigodismul,avaritatea şi nedreptatea,mai ales când soarta îţi este dictata de Altul(ii).

Gigi spunea...

@valy

D.ta citesti ce mai spunem şi noi pe aci?Sau te citesti numai pe d.ta?

Da,i-a crescut pensia pe 263,dar e nãscut in 1956 şi conf.Anexei 6/L. 263 i s-a împãrţit Punctajul obţinut in întreaga activitate(PMA) la 20.Nu la 25,nu la 30,dacã era nãscut prin anii '60...65...70.Citeste A.6 te faci cã nu intelegi?

Burebista spunea...

https://www.facebook.com/ministeruldeinterne/videos/399600834820426/

Burebista spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Burebista spunea...

Vicky, a-ți citit ce am scris eu mai sus. Sporurile de noapte și pentru zilele lucrate în weekend primite de militarii din MAPN care au participat alături de cei din MAI la misiuni începând din primăvară nu sunt sporul asa zis Covid. Sporul Covid îl primesc cei care lucrează cu pacienții Covid 19 din sistemul medical și este în valoare de 2500 lei. Indemnizația pentru stat acasă cu copii în perioada de urgenta sau alertă la fel este o alta suma de bani.. Despre astea doua din urma se voia introducerea în plx 199 sa nu se pună la calculul pensiei.
Sporul de noapte și sdsl întra în salariile brute deci pot face parte și din eventuala Pensie netă plafonata la nivelul soldei nete.
Mai este un spor de 75% pentru parintii care lucrează în sistemul de apărare și ordine publica pentru ca nu pot sta cu copii acasă pe care îl poate lua numai unul dintre părinți care s ar putea sa între în salariul brut deci se va regăsi și la pensie... Chiar în urma cu câteva zile cred ca a fost promulgata legea pentru acordarea sporului ăsta. Este vorba de OUG 147/2020 aprobată prin plx 584 din 30.09.3020

monteoru spunea...

Inainte de a vota uitati-va cine e pe lista partidului.Vreti sa votati Pro.Ce parere aveti de Catarama.Dupa ce tuna si fulgera cu asa zisa Dreapta hodoronc tronc a trecut la stanga.Banicioiu candidat din partea Pro suspect.La PMP pe unii ii cunosc personal.Sa dai sa fugi.Mocanu analfabet functional cu tupeu.Badulescu,cel mai prost avocat..La PNL,Preda cu care m-am contrat pe tema luptatorilor in revolutiei.Fals.Revolutionar stand acasa.Stiati ca si Ciolacu a primit indemnizatie de revolutionar?Tot repectul pentru tatal dar fiului nu ia placut cartea.

Burebista spunea...

Pt Lenovo și Vicky. Art. 4 care acorda și personalul militar și polițiștilor acel spor pentru cazul în care ambii părinți lucrează în sistemul de apărare, spitale etc care se acordă doar unuia dintre cei 2 părinți nu se i a în calcul la stabilirea pensiei militare. Au prevazut asta în aliniatul 8 al articolului 4 din OUG 147. Iată art.

Articolul 4
(1) Angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1.
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, pentru care drepturile bănești aferente zilelor libere acordate în condițiile art. 1 se calculează și se plătesc astfel:
a) conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite, pentru angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională și angajații din penitenciare, și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională;
b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unitățile sanitare publice.
(3) În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceștia are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1).
(4) Majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui definit la art. 1 alin. (3), însoțită de declarația celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.
(5) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă obligatoriu odată cu drepturile salariale și se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), pentru personalul din unitățile sanitare publice, majorarea prevăzută la alin. (3) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unități ale administrației publice.
(7) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, majorarea prevăzută la alin. (3) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
(8) Majorarea prevăzută la alin. (3) nu se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.
(9) Majorarea prevăzută la alin. (3) reprezintă venit care se supune calculării, virării și declarării impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(10) Instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională pot emite norme specifice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (3), care se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite.

totoiany48@gmail.com spunea...

Prietenul nostru comun col rosu ,a fost ...uns general de sasalanu pentru merite deosebite ! GHINION !

John spunea...

Ploaia de stele(Perseidele)de Ziua Națională!
https://monitorulapararii.ro/ploaie-de-stele-de-ziua-nationala-1-34384

Dacă-i adevărat ce scrie aici,merită executați Toți.
https://www.national.ro/dezvaluiri/cine-pune-mana-pe-el-baga-in-puscarie-sefii-armatei-703669.html

vasile iosif spunea...

Domnule Gigi,

Domnul Huhurez cred ca poate sa va confirme ca noua lege a pensiilor publice aplica o formula in care nu mai conteaza numarul anilor de cotizare ci efectiv punctele primite pentru veniturile obtinute si care se inmultesc cu o constanta, la fel la mine ca si la d-voastra.
In rest, intr-adevar conteaza munca depusa, conditiile de munca, recompensa baneasca pentru aceasta.
Numai cei care au cam fentat munca au de ce se plange.
Iar cei nascuti pe la 1956, fara vina lor, au cam fost pedepsiti pentru loialitatea lor si pentru asigurarea supravietuirii statului roman in conditii vitrege, prin confiscarea pensiei suplimentare, prin nevalorificarea integrala a conditiilor de munca, prin neactualizarea soldelor si prin confiscarea pensiei civile cuvenite pentru stagiul civil in munca adaugat dupa trecerea in rezerva .
Ce parere aveti, este stimulativ pentru loialitatea urmasilor fata de institutia militara ?
Sau vor da buzna din nou sa iasa repede la pensie fara sa se uite la ce lasa inapoi?
Un sistem de aparare depopulat, nemotivat, apatic, stresat, dezgustat, la cheremul oricarui ziarist nepregatit, calcat in picioare de Justitie si sacrificat in campaniile electorale ?
Cu stima,

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Alex spunea...

Neplacandu-i cartea era normal sa intre in politica.Cu cat esti mai prost ,cu atat ajungi mai sus in acest sistem care a promovat de ani buni prostia ,hotia ,nepotismul si nu in ultimul rand curvasareala.

Leon spunea...

"...Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Roşu Valeriu din Ministerul Apărării Naționale;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Spînu Constantin din Ministerul Apărării Naționale;"

raul spunea...

Gata dragilor,pe noi ne-a regulat iar el in grad a si urcat!Col Rosu ,acest ucigas al pensiilor noastre ,a ajuns general!Bagasi-ar steaua undeva!O sa-i mai ajungeti cu prajina la nas....

Calinmihaib12 spunea...

Burebista: calculul: chiar IPOTETIC, e puțin greșit:2 punctaje anuale= cuprind în ele:
(calculate în coeficienți cu 5 zecimale..!):
=puncajele anuale +
=grupele de muncă
=pensia suplimentară(după caz)
Adunate dau P.T.= punctajul total,care împărțit la stagiul complet de cotizare dau P.M.A.: punctajul mediu anual= care se înmulțește cu V.V.P. = dând
PENSIA BRUTĂ..!
Până aici cred că nu sunt motive de contrazicere între noi!
..Numai că văd că tot se invocă cei 20-30 de ani ai STAGIULUI COMPLET de COTIZARE din legile 119..și 263..din 2010..+ modifi cările următoare..!= ca un"mare merit" a tov. "Grăbiță"(= cum il dezmierdați.!) că "a reușit" să
IMPUNĂ..cei 20 de ani..!,în condițiile în care VÂRSTA de PENSIONARE a MILITARILOR..ATUNCI
ERA: de 55 de ani..!!
Cei 20 de ani:..ATUNCI= în cel mai RĂU CAZ..ar fi putut fi maxim 25 de ani= pt. că "durata
de activitate"=SALARIZATĂ=a unui militar putea fi de MAXIM: 30 de ani(..de la 25 de ani..până la 55 de ani..!!),spre deosebire de aceea a CIVILILOR..!=..la care "durata de funcționare=SALARIZA TĂ" = normală (..mai fac haz de necaz..!)..MAXIMĂ era de..37 de ani..!= de la 25 de ani..până la 62 de ani..!!= și la care stagiul de cotizare complet ATUNCI =era de 30 de ani..!!!,cu alte cuvinte NICI NU SE PUTEA PUNE PROBLEMA= EGALITĂȚII ="DE TRATAMENT" =..în..această zonă= a..CIFRELOR..!
In concluzie: VECHIMEA"CUMULATĂ" = așa cum am mai scris AICI: NU ARE prea mare RELEVANȚĂ: în cazul pensiilor CONTRIBUTIVE..!;
=RELEVANT: este NUMĂRUL ANILOR de SALARIZARE..și evident CUAN TUMUL SOLDELOR/VENITURILOR LUATE IN CALCUL..!(+G.MUNCĂ + P.SUPL.)
OBS.: am avut în vedere în comentariul meu faptul că un tânăr termina liceul la 19 ani, făcea o facultate de maxim 6 ani și începea activitatea ca sala riat la 25 de ani..!în mediul CIVIL sau MILITAR..!
...acești "parametrii"=firesc=au fost luați în calcul ATUNCI..!și NU TREBUIE SĂ FIE MERITUL NICI UNEI PERSOANE..DE ATUNCI: să "IMPUNĂ"..CUIVA:..VREO AUTORITA TE STATALĂ..= FIRESCUL,NORMALUL, ..și NU..VREO "FAVOARE" specială ACORDATĂ..PENSIONARILOR MILITARI cărora li s-a STABILIT PENSIA PE baza unei LEGI= CONSTITUȚIONALE ..și..HODORONC-TRONC..cuiva..i se năzare să schimbe regulile, ..FURÂND=LUÂND =ILEGAL=pe baza unei "legi" (119) ORGANICE (.ASUMATĂ.?!)= "NEVOTATĂ" de parlament..!= din CUANTUMUL PENSIILOR LEGAL STABILITE și CUVENITE..!(.INCĂLCÂNDU-SE: art. 180,alin.1-7 din LEGEA 19/2000 = BAZĂ de APLICARE a"RECALCULĂRIl" PENSIILOR MILITARE din legea 119/2010..!

Huhu Rezea spunea...

Voi scrie un topic pentru neterminați, care vor fi în pericol nu numai pe contributivitate ci si prin proporționalitatea cuantumului net pe legea pensiilor militare.
Pe noua lege civilă nu conteaza stagiul complet de cotizare pentru calcului pensiei. Contează numai pentru stabilirea dreptului de pensie.
Pentru ca suma punctajelor anuale să fie cât mai mare este nevoie de cât mai multe stagii anuale.Avantaj... cei cu vechimea efectivă cât mai mare.

Huhu Rezea spunea...

Atacurile politice pe topicr politice!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

OFICIAL:
*Col Rosu a devenit, de azi, General, avansat de Iohannis. Merite: Distrugerea pensiilor militare
*MAI a anuntat oficial ca nu se va modifica Lg 223/2015 si sa nu dam curs zvonurilor

Gigi spunea...

Domnule Iosif,nu am nimic cu nimeni,fiecare s-a nãscut când a dat Dumnezeu.
Dacã citiţi mai cu atenţie ce am vrut sã scot in evidentã in postarea de mai sus,a fost faptul cã,legea 263 a fost şi este o Lege facuta pt.a discrimina.
Nu mai repet ce deja am spus.Anexa 6 a legii 263 este proba.

Dacã citeati mai cu atenţie,am spus cã noua lege a pensiilor publice,ce trebuie sã o inlocuiasca pe actuala lege de care discutãm acum şi care se PRECONIZEAZA sã intre în vigoare la anul,are deja un handicap major,dat de faptul cã anul acesta PP
trebuia sà fie 1775 lei,
încã din septembrie,în loc de 1442 lei.
La anul PP,trebuia sà fie 1850 lei,dar se PRECONIZEAZA cã va creste doar cu 10%,ajungând la 1585 lei.
Vã spun asta,dar cred cã stiţi,PP din 2021 este important,deoarece se imparte la 25 şi ne dã Valoarea Sectoriala,care era prevazuta,dacã se respectã fazele noii legi,de 75 lei,valoare cu care se inmultea cu PMA avute de beneficiar.
Aşa cã, nici aceastãlege
nu este sigur cã va fi aplicatã aşa cum a fost conceputa de cei care au facut-o.De ce? Constatati d.voastra.

Sunt de acord cu ce spuneţi in ultimele trei alin.in sensul ca nimeni care mai gandeste cât de putin,nu are o pãrere prea bunã,asta e clar.
Cu stimã!

Burebista spunea...

Comunicatul mai poate fi urmărit aici...
https://www.facebook.com/ministeruldeinterne/videos/399600834820426/

Huhu Rezea spunea...

@Gigi
Te contrazic!
Legea 263 a fost, pentru ca mai are mai puțin de un an până va fi înlocuită,o lege dreaptă care nu a putut fi speculată.
Dacă ai salariul mai mare si ai lucrat ani mai mulți cu atât vei avea un punctaj mai mare.
Pensia nu se calculeaza pe conjuncturi mai favorabile, ca in cazul pensiilor militare, ci pe veniturile obținute din întreaga carieră.
Noua lege, L 127/2019, elimină calculul diferențiat al cuantumului pensiei, prin eliminarea stagiului complet de cotizare din acest calcul.

Unknown spunea...

CORECT DOMNULE ADMINISTRATOR!
SINDICATUL POLITISTILOR DIAMATUL, CONDUS DE EMIL PĂSCUȚ!
ACEST OM CHIAR LUPTĂ SĂ "DEZGHEȚE" SISTEMUL! ATĂT PENTRU ACTIVI CÂT ȘI PENTRU PENSIONARI! SACRIFICĂ TIMP DIN TIMPUL SĂU, PIERDE ZILE ȘI NOPȚI PENTRU A ARGUMENTA TEMEINIC, JURIDIC, PE LEGE, CAUZELE ÎN CARE SUNT LOVIȚI DE SISTEM ATÂT ACTIVII CÂT ȘI PENSIONARII!
VĂ RECOMAND CU CĂLDURĂ DOMNULE ADMINISTRATOR SĂ INTERFERAȚI CU EMIL PÂSCUȚ PENTRU BINELE GENERAL!

Huhu Rezea spunea...

Citind Sentința Tribunalului Argeș privind absența sporului OMM din drepturile de pensie stabilite militarilor după aplicarea OUG 59/2017, dar comparând cu ce se scrie de către trompeta oltenească a ministrului ĂĂĂĂ, a directoresei Andritoiu si a sefei de la "Justiția Militară( cum o cheamă... @Leonard?) îți vine să spui că ne merităm soarta.
Auzi cum își minte trompeta cititorii!
Se plâng degeaba aștia pensionați după 15 09 2017 că nu primesc sporul OMM, deși Onor Casa le acordă sporul... dar în cuantumul brut fictiv. Ce importanță are că din dreptul acordat de L 80 pe viață... după a doua plafonare a cuantumului nu ajunge la pensionarul militar niciun șfant?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@GIGI, Sunt nascut pe 15 10 1955, am trecut deja de 65 ani. In 2011, pensia pe legea Oprea, 263/2010, pentru ca el a fost cu fundamentarea si aprobarea ei, mi-a crescut de la 470 lei la 895 lei, daca nu ma insel. Azi, dupa aproape 10 ani, am 1128 lei, altii de la 5000 au acum 30.000 lei!

Viorel spunea...

Domnule Cornelius Flavius Ifrim, începând de astăzi aveți motive să le închideți gura tuturor celor ce l-au criticat pe Gl. Oprea legat de avansările făcute. Unele pe merit, altele onorific. Dânsul le-a făcut pentru interesul național. Ciucă pentru pupăturile de mâini și picioare.
Col. Valeriu Roșu = Locțiitorul șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului = Gl.Bg.
Col. Constantin Spînu = Șeful Direcției informare și relații cu publicu = Gl.Bg.
Vă dați seama ce fapte de vitejie au făcut acești doi domni.

Unknown spunea...

La "interne", lucrurile stau in felul următor, luați notițe d-aicea tovarăși:
În anul 1995 s-au făcut în "aparat", angajări directe la greu. Era strict necesară schimbarea imaginii si a percepției despre miliție și împrospătarea sistemului cu sânge tânăr, actualii polițiști, cei care, teoretic, nu mai trebuiau să aplice metoda "ușa", "rotisorul", "scândura" ș.a.m.d. și să-și facă treaba, uzitând propria "materie cenușie".
Timpul a trecut, iar cei angajați în '95, o pot pune de-o pensie, fără nici o problema acum.
Urmează astfel, ca în ianuarie 2021, literalmene un puhoi de polițiști sa se pensioneze.
Frica "internelor" d-acolo vine.
Vor rămâne, posturi de poliție goale, în cel mai fericit caz, poate cu câte o domnișorică, fără experiența (de poliție) care să pună telefonul în furcă la apelurile SNUAU 112, cât despre structuri gen judiciar, economic, crimă organizată, acolo unde-i greul...o sa-si prindă mulți urechile-n gard, deoarece vor pleca oamenii cu experiență.
Cunosc procurori care se roagă efectiv de polițiști, de cei cu experiență, să mai rămână în sistem, încă puțin, de genul: Eu cu cine să mai fac dosarele???Mai stai puțin și ieșim la pensie impreuna...
D-acolo și anunțul oficial...

avianyc spunea...

@ Huhurez
Daca tot spuneti ca legea 263 este o lege bună.
Hai sa vedem cat de buna este .
Aceasta lege a fost culeasă inspirate de legile din Occident de madam Simona Marinescu -PDL si pusa pe masa pentru romani.
Partea proasta este ca de pe unde au cules legea salariile brute erau mult peste a românilor.
Cat de buna poate fi aceasta lege daca scoate pensii care fac beneficiarii muritori de foame.
În lege era o prevedere care spunea că PP sa fie maxim 45% din SMBE,lucru care s-a atins doar pentru o perioadă scurtă pe guv lui Tăriceanu, după care neputand realiza procentul au abrogat textul din lege.
Prevederea cu 45% a mai rămas stipulata în OG1 ( transf pensii militare în p. necontributive)
Cum puteti spune ca L263 este o lege bună cand in 2020, milioane de salariați preponderent din privat abia realizeaza 0,5 PP.
Stiti ca aceasta lege gestionează peste 3 milioane de pensionari cu pensii sub 1 PP, muritori de foame dupa 35-40 de ani efectivi munciti.
Acești pensionari sunt destul de modești si inca mai muncesc ca sa reziste, sunt mult mai demni decat militarii rezervisti.
Noua lege facuta de psd este o altă mare fabulatie întrucât nu se pot acoperi din CASS valorile pensiilor si trebuieste suplimentat fondul cu bani grei de la bugetul de stat. Asta fiindca ,aplicata pentru civili ar însemna o creștere in multe cazuri de pana la 80% a pensiilor in plata/ individ.

Gigi spunea...

Accept contrazicerea numai atunci când vedem cã legea 127 intra pe rool la anu şi numai aşa in forma care a fost votatã.
Stiţi foarte bine ca existã pericolul sã fie modificatã,nu in totalitate,dar mãcar la modul de calcul,dacã dupã alegeri vor castiga taietorii cu drujba.��
Deci,dati-mi voie sã fiu rezervat in privinta noii legi cã va intra la anul in Sept.asa cum a fost preconizata sã intre in aplicare.
Atunci,as spune cã merità ca noi,pensionari militari s-ai dãm gir d.lui Iosif sã ne reprezinte in faţa noilor proaspeti Generali.Numai atunci!

Huhu Rezea spunea...

Lasă gargara!A fost o lege bună, indiferent cine a promovat-o/
Dacă 80% dintre militari au primit pensii peste fostele pensii militare, cum să spui nu a fost o lege bună?

avianyc spunea...

Gargara face domnia voastră, cu tot respectul .
Pentru militari unde grupele de munca s-au dat din pix en gross normal ca a fost buna cu un numitor = 20.
Pentru civilii carora insa li s-a adresat legea nu a fost chiar asa cum spuneti ,mai ales ca in civile nu umbla cainii cu grupele de munca in coada ,ele se dau greu si aproape deloc in mediul privat .
Să trăiți bine 🤪🙋🏿‍♂️

Viorel spunea...

Domnule Burebista, domnul Col. Constantin Spînu Șeful Direcției informare și relații cu publicu tocmai ce a fost avansat Gl.Bg. L-ați văzut vreodată la TV. sau vorbind cu presa. Nici nu are cum, pentru că are interzis de la Ciucă. Cicul mic despre tot ce se întâmplă în minister (vezi să nu spui nimic despre mine cum fac cei de ziarul Național) și ca senator poate din nou ministru îți mai dau o stea.

raul spunea...

Huhule m-ai cenzurat ca spun prostii,ca suntem o natie de cacao ,dar,stateam ca prostu uitandu-ma la filmul Ecaterina cea Mare,ce dobitoci am fost si suntem in istoria lumii!Pana si ....aia de unguri fac politica pt neamul lor,dar noi am ajuns mai globalisti decat ...papa!Murim de foame dar ii pupam in dos pe asa zisii parteneri strategici care in spate rad de noi si ne spoliaza in numele parteneriatului!Ca tot suntem ca sub turci,halal!


Arfy spunea...

E mult mai ușor să iei gradul de general... este greu să ajungi plt.maj, sau mr!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Avia, pacat ca n-ai inteles Legea 263. Daca pe ea ramaneam, azi eram pe cai destui de mari, decat discrepantele de azi si inghetarea totala. Atunci nu s-a adancit intre generatii gropile, ci s-a facut pentru toti dreptate, unora, e adevarat, dupa doi ani, dar mai bine ca la restul si azi fac gâtos. Legea 223/2015, imediat dupa alegeri va fi transata. PNL va trage cu dintii sa ne ingroape, Oprea, Ponta si altii care or reusi sa intre vor duce lupte in transee cu Iohan si ghilotinele dreptei, dar se va reusi pana in vara sa se dea o directie si o hotarare in bine. Oprea a zis ca ii va mobiliza pe toti, daca intra acolo, in CD, sa-i sustina niste actiuni concrete. Are legaturi solide cu toate sindicatele politistilor, prin Cristian Ciocan si Coarna, are sustinere din toate partile, chiar si din dreapta in care a activat, ca o necesitate sa ne rezolve 263, nu ca-i iubea pe rapanosii PDL! SE FACE MISTO DE ,,INTERESUL NATIONAL,'' DAR ACESTA DE FAPT ERA INTERESUL-MASCĂ SA SE FACA DREPTATE LA PENSIILE MILITARE, SI A REUSIT!

Gigi spunea...

Sã fii sãnãtos şi la mai mare.
Ai fost dat ca exemplu,eu nu am fãcut altceva decât sã explic respectivului ce a stat la baza cresterii pensiei tale pe aceastã lege.
Dragã Cornelius,nicio tenta de rautate din aceastã pricina.Eram doar curios anul naşterii tale,pt.a mã convinge de ce am scris.
Atât!

HALA spunea...

Huhu Rezea chiar nu se înțelege ca toate acestea sunt făcute de ani de zile nu pentru lovirea militarilor activi și în rezerva ci pentru un scop mult mai periculos și anume provocarea armatei în scopul binecunoscut al aducerii teritoriului României la condiția câmpului de aplicații militare la cald. Problema însă trebuie luata în mod serios de către militari pana nu este prea tatziu. Mai mult decât atât, dacă guvernele României tot pun conducere militara la diverse instituții statale civile, mai ales medicale, este evident ca statul însuși în starea disperata în care a ajuns cere conducere militara în totalitatea sa, în baza prerogativelor constituționale încredințate armatei. De ce armata nu este pregătită pentru o asemenea misiune, e o problema la care mai devreme sau mai târziu vor trebui sa răspundă în fata instantelor de judecata toti foștii miniștri ai apărării si mai ales toti foștii imberbi șefi ai Statului
Major General. Problema este ca nu trebuie așteptat pana în ceasul al 12-lea când acest proces, poate deveni instantaneu și incontrolobabil, organizat constituțional nu de către un general sau colonel cu orizont, dacă mai avem asa ceva
ci de către un oarecare sergent sau caporal.

Leo spunea...

SCĂRBU.

tehnocrat spunea...

@Asa este , curvistinele alea de amerloci nu ne-au ajutat , efectiv, niciodata.Duapa ce ne-au facut zob rafinariile ,au mai bombardat masiv si Bucurestiul, cu ce ocazie? Ca acolo nu-i petrol. Noi i-am tratat ca pe niste oaspeti. Apoi dupa lovitura de stat din'89 nu au investit nimic sa ne ajute , ne-au fluturat bomboana otravita NATO, ca sa ne aparam de tigri cu batul de la umbrela si ne mulg de cateva miliarde de euro anual fara sa investeasca masiv in RRomanika slugarnika, ba, pe deasupra ne mai fut si copilele , mai rau ca turcii ca aia preferau baieteii!

Huhu Rezea spunea...

Nu te lua după necunoscători ai procedurilor.
Dacă te uiti pe pe site-ul CA București, exista procese contra deciziilor Curții de Conturi în care primul termen s-a fixat după 7-8 luni, deși n-au fost intervenienți.

Huhu Rezea spunea...

@Necunoscutule!
D-ta faci aluzia că trebuie pregătit ministrul ...ăăă...îîîî.. să-l înlocuiască pe incompetentul Werner? Este prea mult!
Unii îi fac încălzirea să ajungă în locul lui Lucovid, dar în mod constituțional, nu prin loviluție militară.

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Cine sunt personajele din stânga imaginii din topic?

Leon spunea...

Conducerea Departamentului Calitatea Vietii...,
BALU si ROSU, care trebuie sa puna o noua poza cu Steaua de General..!

Burebista spunea...

Marius Balu sus și col(acum general) Roșu Valeriu..

https://drpcvp.mapn.ro/pages/view/82

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leo spunea...

Sunt creaturile MĂCERAULUI de pensii maciu , consilierul sinecuristului PNL-ist BALOO ...

Gigi spunea...

Necunoscut@
"...cineva trebuie sã rãspundã..."Cine sã rãspundã şi mai ales cin e sa-i tragã la raspundere!!!!!!
Vezi prin toate instituţiile numai ai lor,nu conteazã dacã stiu carte sau sunt competenti pt.functia ocupata,bani sã iasã.
Suntem raiul pe acest pamânt in ce priveşte hotia.
Pânã se trezeste cineva,se alege praful de ţara asta!

Calinmihaib12 spunea...

Legea 263..era..cam..OUG.1/2011
(=referirile la militari),..cu "mici" diferențe:era..în DEFAVOA REA militarilor:anii din perioa dele "asimilate" erau DEPUNCTAȚI ..!, + creșterea treptată a stagiului "complet" de cotizare de la 20 la 30 de ani..!+.neapli carea..H.G.-S. 01019..:TUTUROR pensionarilor militari aflați în PLATĂ..etc...!