Un produs Blogger.

joi, decembrie 23, 2021

Asociațiile rezerviștilor de utilitate publică beneficiază de fonduri anuale< 200 000 lei, dacă desfășoară activități semnificative în colaborare cu MApN

12 comments

Pentru a înțelege de cine depinde aprecierea unei asociații sau fundații de rezerviști, pentru a beneficia de statutul de utilitate publică și de alocațiile bugetare anuale citiți art. 3 al Ordinului M 161/2018.

Ghiciți de ce au apărut o mulțime de asociații ale rezerviștilor...precum ciupercile după ploaie?

Un ordin asemănător este și la MAI.

-Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (A.N.C.M.R.R.) este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, independentă democratică, apolitică, nonprofit şi deschisă.

-Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne a fost înființată la 5 iunie 1991 prin Decizia nr. 910 a Tribunalului Municipiului București și a fost recunoscută de utilitate publică prin H.G. nr. 869 din 01.08.2007 și ca organizație de binefacere prin H.G. nr. 956 din 22 august 2007.

-Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere  din Serviciul de Protecţie şi Pază 13774771 Bucureşti, str. Lacul Plopului nr.10, bl. V7, sc. 1, et. 4, ap. 18,sectorul 5Rotaru Filip Vasile Președinte acmrrspp@gmail.com http://acmrrspp.blogspot.ro/ 2001 Recunoscută de utilitate publică prin H.G. nr.281/27.04.2017 Serviciul de Protecție și Pază.

Mai sunt Asociația Veteranilor de Razboi, și Asociația  Cultul Eroilor.

ACMRR din SRI nu a depus cerere de recunoaștere a statutului de utilitte publică.


Extrase din ORDIN nr. M.161 din 12 septembrie 2018 (*republicat*)

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.161/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 28 septembrie 2018.

Articolul 1

Asociațiile și fundațiile de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, denumite în continuare asociații și fundații, pot beneficia de prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit criteriilor stabilite prin prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Pentru a beneficia de prevederile menționate la art. 1, asociațiile și fundațiile trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele criterii:

(la 30-08-2021, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.174 din 20 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 30 august 2021 )

a) au reprezentare la nivel național;

b) au desfășurat activități semnificative în ultimul an de activitate, în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale;

c) prezintă activitățile pentru care solicită fonduri, spații sau mijloace de transport auto în țară și justifică necesitatea asigurării acestora.

(2) În sensul prezentului ordin sunt considerate cu reprezentare la nivel național asociațiile și fundațiile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au un număr de cel puțin 500 de membri;

b) au înființate filiale/sucursale în cel puțin 1/3 din județele țării și în municipiul București sau au membri în cel puțin 1/3 din județele țării;

c) desfășoară periodic activități semnificative în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale sau în beneficiul structurilor militare și al personalului în activitate/rezervă/retragere, veteranilor de război/văduvelor de război/văduvelor de veterani de război, personalului participant la acțiuni militare și urmașilor celui decedat în astfel de acțiuni.

(3) În sensul prezentului ordin, activitățile semnificative sunt acele acțiuni desfășurate de asociații și fundații, individual ori în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale sau cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, în domeniile de responsabilitate ale instituției militare, atât în plan intern, cât și internațional și care au avut ca finalitate îmbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului instituției militare, prin promovarea interesului acesteia în mass-media, prin asigurarea suportului social pentru personalul în activitate/rezervă/retragere, veteranii de război/văduvele de război/văduvele de veterani de război, personalul participant la acțiuni militare și urmașii celui decedat în astfel de acțiuni, prin stimularea motivației profesionale și prin promovarea spiritului de solidaritate și întrajutorare umană.

(4) Dovada îndeplinirii criteriilor și condițiilor menționate la alin. (1) și (2) se face prin prezentarea documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Articolul 3

(1) Verificarea îndeplinirii criteriilor și condițiilor stabilite prin prezentul ordin și analizarea solicitărilor transmise de către asociații și fundații se realizează de o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Naționale, formată din:

a) locțiitorul șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului/înlocuitorul legal - președinte;

b) un reprezentant al Statului Major al Apărării - vicepreședinte;

c) un reprezentant al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale;

d) un reprezentant al Direcției generale de informații a apărării;

e) un reprezentant al Direcției generale financiar-contabile;

f) un reprezentant al Direcției generale juridice;

g) un reprezentant al Direcției domenii și infrastructuri;

h) un reprezentant al Direcției calitatea vieții personalului;

i) un reprezentant al Direcției pentru relația cu Parlamentul;

j) un reprezentant al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor;

k) un reprezentant al Statului Major al Forțelor Terestre;

l) un reprezentant al Statului Major al Forțelor Aeriene;

m) un reprezentant al Statului Major al Forțelor Navale;

n) un reprezentant al Comandamentului logistic întrunit;

o) un reprezentant al Direcției medicale;

p) un reprezentant al Comandamentului comunicațiilor și informaticii;

q) un reprezentant al Direcției logistice.

(2) Secretarul comisiei este șeful microstructurii din cadrul Direcției pentru relația cu Parlamentul care asigură relația cu organizațiile neguvernamentale sau înlocuitorul legal al acestuia.

(3) Comisia se întrunește, la cererea președintelui acesteia, după cum urmează:

a) anual, dar nu mai târziu de luna mai a anului în curs pentru exercițiul bugetar următor, în vederea analizării solicitărilor prevăzute la art. 63 alin. (3) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(la 30-08-2021, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.174 din 20 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 30 august 2021 )

b) în termen de 30 de zile de la primirea, de către Direcția pentru relația cu Parlamentul, a sesizărilor formulate de către orice persoană fizică sau juridică interesată sau de către structurile responsabile cu punerea la dispoziție a fondurilor, spațiilor și a mijloacelor de transport auto în țară, pentru analizarea situațiilor în care asociațiile sau fundațiile nu mai îndeplinesc criteriile și condițiile prevăzute la art. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță, precum și cele menționate la art. 2 alin. (1)-(3) din prezentul ordin;

c) ori de câte ori este necesar, la propunerea motivată a asociațiilor și fundațiilor, cu aprobarea președintelui comisiei.

(4) Atunci când se consideră necesar, la ședințele comisiei pot fi invitați, cu aprobarea președintelui acesteia, și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor, pentru susținerea solicitărilor.

(5) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor nu vor fi prezenți în sală atunci când se iau hotărârile comisiei.

(6) Comisia își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin 2/3 din membri.

(7) Structurile care, din motive temeinic justificate, nu pot asigura prezența reprezentanților în cadrul ședinței comisiei transmit, sub semnătura șefului structurii/înlocuitorului legal, puncte de vedere cu privire la subiectele ce vor fi analizate în cadrul acesteia.

Articolul 4

(1) Pentru anul următor, asociațiile și fundațiile înaintează, sub semnătura președinților acestora, către Direcția pentru relația cu Parlamentul, până la data de 10 aprilie a anului în curs, o adresă, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și nr. 2a, prin care solicită analizarea îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute în prezentul ordin și punerea la dispoziție sau asigurarea fondurilor, spațiilor, a mijloacelor de transport auto în țară sau suportarea costurilor pentru utilități.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, secretariatul comisiei o înaintează, în copie, pentru analiză și formularea de puncte de vedere, către structurile cu atribuții în asigurarea/punerea la dispoziție a fondurilor/spațiilor/mijloacelor auto, prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) Structurile prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt obligate ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor, să transmită punctele de vedere argumentate către secretarul comisiei, pe care le vor susține în cadrul ședinței comisiei.

(4) Cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței, secretarul comisiei comunică membrilor acesteia dosarul cu documentele transmise de către asociații și fundații, precum și punctele de vedere ale structurilor cu atribuții în domeniu.

(5) Comisia verifică îndeplinirea de către asociații și fundații a criteriilor și condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), analizează solicitările transmise, necesitatea asigurării fondurilor, spațiilor și mijloacelor de transport auto în țară, precum și documentele justificative anexate, iar hotărârile se iau cu cel puțin jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți în cadrul ședinței, între care se regăsesc obligatoriu voturile membrilor structurilor cu atribuții în asigurarea fondurilor/mijloacelor/spațiilor solicitate, precum și votul reprezentantului Direcției generale juridice.

Articolul 5

(1) Fondurile financiare anuale pe care Ministerul Apărării Naționale le poate pune la dispoziția fiecărei asociații și fundații, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi mai mari de 0,25% din salariul de bază minim brut pe țară/garantat în plată/membru și nu pot depăși 200.000 lei/exercițiu bugetar pentru fiecare asociație/fundație solicitantă.

(la 01-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.174 din 20 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 30 august 2021 )

(1^1) Fondurile financiare prevăzute la alin. (1) sunt propuse de către comisie, în urma analizei activităților desfășurate de către asociații și fundații, efectuate în baza criteriilor și condițiilor prevăzute la art. 2 și cu luarea în considerare a numărului de membri ai acestora.

(la 01-01-2022, Articolul 5 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.174 din 20 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 30 august 2021 )

(1^2) Numărul membrilor asociațiilor și fundațiilor utilizat în fundamentarea limitei fondurilor financiare prevăzute la alin. (1) este cel din data de 31 martie a anului în curs, pentru anul următor.

12 comentarii:

Iulian Mareș spunea...

🤣😂

ifrim spunea...

Păi d'aia nu sunt bani de actualizare căci sunt prea multe d'astea de utilitate publică!Să le mai rărească mărind nr.de membri minimi necesari.Și dacă au membri aceștia plătesc cotizații deci nu mai au nevoie de bani de la MApN.Același procedeu este valabil și pentru partidele politice.Mai terminați cu sifonatul banilor publici!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Am inteles, daca nu sunt fraierestean, ca asta e o spaga de stat pentru dl melețian sau meletar sa mai castige si el un ban sa zica din gâlca larga, ca politicienii, ca pentru pensii nu sunt bani pentru danii? Nu presteaza nimic in realitate, ci doar ii sprijina pe cei din guvernari ca ei au dreptate cand de marit pensiile nu se poate! Hai, drojdierii de serviciu cu pensii babana, bagati-va dand din coate si la aceste pomeni de la dracii cu coarne!

Leon spunea...

In anul 2019 existau 147 Asociatii recunoscute de utilitate publica si bugetate !
Cine are rabdare poate face o Lista cu cele bugetate(partial) de MApN :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/04/Lista-persoanelor-juridice-beneficiare-ale-statutului-de-utilitate-publica-in-baza-O.G.-26_2000-_actualizata-decembrie-2020_aferenta-anului-2019.pdf&ved=2ahUKEwiwl5yX3vn0AhWS-aQKHbLsAZkQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw1wra9TyiTd8E_fXRMtxg_y

Iulian Mareș spunea...

Sunt infinit mai puține decât ONG-urile...

Alexandru spunea...

👍👍👍

monteoru spunea...

1)Asociatiile ca asociatiile dar sa vedeti ONG urile.
2)Sunt unii care umbla la vrajala.Alba-neagra.Pensii militare functie de gradul functiei,gradul profesional,vechime efectiva,riscul specialitatii militare,grupe de munca,contributia la pensia suplimentara,OMM .Totul dupa modelul legii 164/2001.Dece sporuri si Oskar?Sporurile si Oskarul sunt manarii.
Legea 223/2015 fiind o lege cu dedicatie pt cel pensionati in 2015 si dupa trebuie abrogata.
Pentru asta maine ma duc si ma inscriu in PSD.


Iulian Mareș spunea...

Istoricul şi academicianul Dan Berindei a murit pe 23 decembrie, la vârsta de 98 de ani, a anunţat joi Academia Română, care l-a numit „personalitate marcantă a elitei intelectuale româneşti şi reprezentant de seamă al istoriografiei noastre”.
Descendent al Brancovenilor marele istoric pleacă dintre noi purtând povara greșelii condiționate asupra propriului fiu!

Dumnezeu sa-i ierte toate păcatele și greșelile, cu voie sau fără de voie!

Iulian Mareș spunea...

Nu ai fost încă?
Primești 10000 la semnătură, ca fotbaliștii!
Susțin social-democratia, sunt un om de stânga, dar în unele privințe nu agreez liderii PSD și acțiunile și faptele lor!

M spunea...

@Iulian Mareș

Am văzut și eu știrea! Ne părăsesc toți!

Oare tot atâta tristețe vor lăsa în urmă personalitățile zilelor noastre? Esca, Ciolacu, Ciuciu, Cărtărescu, Dide, Șoșoacă, Ghinea, Ponta, Dragnea, Cioloș, Sexy Brăileanca, Bolojan, Bianca Drăgușanu?

M spunea...

@monteoru

😂 Știți cum e cu sporurile? Dacă nu le ai sunt "mânării" dacă le ai sunt "venituri pentru care ai plătit impozit"!

Personal aș fi vrut să nu am sporuri. Să nu trebuiască să fac ceva în plus pentru niște bani! Să fi avut totul inclus în soldă! Și eu și colegul meu care la ora 16:00 rupea poarta în timp ce eu rămâneam până la ultimul metrou! De ce să aduc bani nerambursabili, milioane și milioane de euro riscând inerentele dosare când puteam să stau să mă uit pe geam? 😂 (și având timp la dispoziție să scriu denunțuri mincinoase împotriva ălora care făceau ceva)?

De ce să nu fi avut venituri egale? De ce eu să merg la specializări, să obțin atestate care trebuiau reînnoite la fiecare 3 ani luând-o mereu de la capăt? De ce să nu fi avut pensii egale? De ce să am o altă pensie deși am plătit impozit dublu decât el?

O singură soldă pentru toți - o singură pensie!

Iulian Mareș spunea...

@M,

:))
La ceilalti nu știu sigur, dar la Bolojan vor fi 3 zile de doliu ținute de aviatorul neoprotestant!