Un produs Blogger.

sâmbătă, martie 25, 2023

Sentință prin care Tribunalul București a anulat adeverința CPS a MAI care atesta că a valorificat în pensia militară 10 ani lucrați după pensionare

111 comments

 Din sentința de mai jos se rețin considerentele instanței potrivit cărora casele de pensii  sectoriale nu au nicio bază legală să valorifice în decizia de pensie militară stagii lucrate în sistemul public după ieșirea din sistemul militar. 

Sunt câteva   articole pe blog prin care am demonstrat că în articolele 109 și 110 din Legea nr. 223/2015, pentru recalcularea pensiilor contributive ale militarilor, nu sunt enumerate și deciziile de recalculare  pentru stagiile ulterioare pensionării , decizii  emise în perioada anilor 2011-2015 în baza art. 107 din Legea nr. 263/2010. Respectivele articole pot fi citite la eticheta :

https://www.huhurez.com/search/label/Recalculare%20pt%20stagii%20ulterioare

Reclamantul Panait Dumitru îi roagă pe cei interesați să-l contacteze pe adresa de e-mail dumitru1.panait@gmail.com 

TRIBUNALUL BUCUREȘTI 

Dosar nr. 25532/3/2019

PANAIT DUMITRUReclamant
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNEPârât


Şedinţe

05.06.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: CC-8
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art. 442 C.proc.civ. admite cererea de îndreptare de eroare materială formulată de reclamantul Panait Dumitru. Dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul sentinţei civile nr. 7337/18.12.2019, în sensul că este corectă următoarea menţiune: „Anulează adeverinţa nr. 5131060/08.08.2018 emisă de CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE.” în loc de „Anulează adeverinţa nr. 5231060/08.08.2018 emisă de CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE.”; Îndreptarea se va face pe ambele exemplare ale hotărârii, prin încheierea de faţă. Cu apel in 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucure?ti – Secţia a VIII-a. Dată în camera de consiliu astăzi, 05.06.2020.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    05.06.2020

18.12.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C8
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează adeverinţa nr. 5231060/08.08.2018 emisă de CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei astăzi, 18.12.2019.
Document: Hotarâre  7337/2019  18.12.2019


7337/201918-12-2019

Obligatie de a faceTribunalul BUCURESTI

T R I B U N A L U L,

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub numărul arătat mai sus, reclamantul P_____ D______ a chemat în judecată C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______, solicitând ca prin hotărârea care se va pronunța să se dispună anularea adeverinței nr. xxxxxxx din data de 08.08.2018 emise de pârâtă.

În motivarea cererea de chemare în judecată, reclamantul a arătat că la 21.02.2018 a înregistrat pe rolul Tribunalului București o acțiune având ca obiect contestație la decizia de pensionare nr. xxxxxx/22.11.2017, emisa de intimata, prin care nu i se luau in considerare sporul pentru pensia suplimentara șii perioada lucrata după pensionare din cadrul M.A.I. si pentru care au fost achitate contribuții sociale la C___ de p_____ publice a Mun. București. Prin sentința civila nr. 4453/2018, pronunțata la data de 30.05.2018, Tribunalul București i-a respins cererea de chemare in judecata, însa, in considerentele hotărârii, instanța a precizat cu privire la perioada lucrata după pensionare ca: „reclamantul are posibilitatea de a solicita Casei de P_____ stabilirea dreptului la pensie, in temeiul Legii 263/2010, pentru anii de stagiu in sistemul public deoarece potrivit art.192 indice I din Legea 263/2010, se păstrează dreptul la pensia publica iar punctajul mediu anual rezultat este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate in sistemul public de p_____”.

A mai arătat că, în raport de aceste considerente, s-a adresat Casei de P_____ a Municipiului București, solicitând, asa cum a apreciat instanța, sa emita o decizie prin care sa-i fie recunoscuta perioada de contribuție la sistemul public de p_____ si să-i fie acordate drepturile corelative. In data de 13.09.2019, C___ de P_____ a Mun. București a emis adresa prin care mi se aducea la cunoștința ca, in raport de adeverința nr.xxxxxxx/08.08.2018, pe care o contestă in prezentul dosar, emisa de C___ de P_____ Sectoriala a M.A.I., nu se poate da curs favorabil solicitării sale.

A susținut că, față de aceasta adresa, prin care i se respingea cererea de a i se acorda dreptul la pensie de catre C___ de P_____ a Mun. București, a formulat o noua cerere de chemare in judecata, fiind constituit pe rolul Tribunalului București dosarul cu nr. xxxxx/3/2018, prin care formula critici cu privire la aceasta situație, invocând faptul ca intimata din acea cauza avea obligația de a-i calcula dreptul la pensie indiferent de poziția Casei de P_____ Sectoriale a M.A.I., care nu putea valorifica acea perioada, având in vedere ca toate contribuțiile sociale fuseseră virate de angajatorii săi in contul Casei de P_____ a Mun. București, si nu al Casei de P_____ Sectoriale a M.A.I., cum eronat s-a apreciat in adeverința emisa de aceasta si pe care înțelege sa o contest pe calea prezentei cereri de chemare in judecata. În dosarul nr.XXXXXXXXXXX s-a dispus de catre instanța de fond respingerea cererii sale, tocmai pe baza acestui considerent, că la recalcularea pensiei militare conform Legii 223/2015 C___ de P_____ Sectoriala a M.A.I. ar fi luat in considerare si perioada ulterioara încetării raporturilor de serviciu cu aceasta entitate.

Reclamantul consideră acest aspect nelegal, deoarece nu exista niciun text de lege care sa prevadă dreptul sau obligația Casei de P_____ Sectoriale a M.A.L sa includă in vechimea cumulata la recalculare p_____ militare si stagiile de cotizare realizate dupa trecerea in rezerva, acestea putând fi valorificate doar in sistemul public de p_____, conform prevederilor Legii 263/2010. Nulitatea adeverinței nr.xxxxxxx/08.08.2018 emisa de C___ de P_____ Sectoriala M.A.L reiese si din succesiunea legilor in timp, in sensul ca dupa trecerea in rezerva cu drept la pensie de serviciu, el și-a desfășurat activitatea cadrul unor societăți comerciale cu capital privat în baza unui contract individual de munca și, in conformitate cu prevederile art.5 din Legea 19/2000 și apoi a art.6 din Legea 263/2010, era asigurat în mod obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de p_____, si nicidecum în cel al pensiilor militare de stat. De altfel, in perioada 2011-2016 sistemul pensiilor militare de stat nu a mai existat, motiv pentru care inclusiv cadrele militare, polițiștii si funcționarii publici cu statut special in activitate erau asigurați in sistemul public de p_____.

Având in vedere ca din prevederile legale enumerate reiese clar că ultimul sistem de p_____ in care a fost asigurat este sistemul unitar de p_____ publice, și nu cel al pensiilor militare de stat și că obligația recalculării pensiei pentru stagiile de cotizare realizate după pensionare revine Casei de p_____ publice, solicită ca instanța să dispună anularea adeverinței nr.xxxxxxx/08.08.2018 eliberata de C___ de p_____ sectoriala a M.A.I.

În drept, a invocat Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 223/2015.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

A susținut în esență că vechimea realizată în sistemul civil de reclamant după pensionare a fost valorificată și se regăsește în vechimea din ultima decizie de pensie, iar  reclamantul dorește eludarea modalității de calcul prevăzute la art. 28 din Legea nr, 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, în sensul adăugării și a veniturilor lunare individuale realizate de acesta și care au fost valorificate deja în procesul de revizuire a pensiei.

A mai arătat că pârâta a valorificat și perioada în care acesta a realizat stagii de cotizare, conform Legii nr. 263/2010, cu modificări și completări ulterioare, însă pretenția reclamantului de a i se valorifica perioade cu respectarea principiului contributivității încalcă orice raționament juridic, venind în contradicție cu principiile ce au fundamentat apariția Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare.

A precizat că recalcularea pensiei reclamantului se realizează ținându-se cont de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie si baza de calcul actualizată . Prin urmare, începând cu 01.01.2016 nu se mai poate vorbi despre principiul contributivității, care era prevăzut în Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, întrucât acesta nu mai este aplicabil beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe art. 205 C.proc.civ.

Prin răspunsul la întâmpinare , reclamantul a respingerea apărărilor din întâmpinare și admiterea cererii de chemare în judecată.

A arătat, în esență, că în adeverința nr.xxxxxxx/08.08.2018 sunt prezentate doua aspecte în totala contradicție unul cu celalalt, astfel: 1) la perioada valorificată se menționează întreaga activitate desfășurată de reclamant, inclusiv și cea de după trecerea în rezervă; 2) ultimul sistem în care a fost asigurat reclamantul este menționat a fi cel al pensiilor militare de stat.

În vederea soluționării cauzei fost administrată proba cu înscrisuri .

Analizând probele administrate și susținerile părților, instanța reține următoarele:

Prin adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018 (f. 7), emisă de C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ și contestată prin cererii de chemare în judecată, se arată faptul că reclamantul P_____ D______ beneficiază de pensie de serviciu pentru limită de vârstă, sunt indicate perioadele de stagiu/vechime în serviciu și/sau perioadele asimilate care au fost valorificate la stabilirea drepturilor de pensie și/sau la recalculare și se atestă că ultimul sistem in care titularul a fost asigurat este sistemul pensiilor militare de stat.

Principalul motiv invocat în cererea de chemare în judecată pentru care reclamantul solicită anularea adeverinței este acela că ultimul sistem de p_____ în care a fost asigurat este sistemul unitar de p_____ publice, și nu cel al pensiilor militare de stat.

Instanța reține că mențiunea privind faptul că ultimul sistem în care titularul a fost asigurat este sistemul pensiilor militare de stat nu corespunde realității, astfel că adeverința se impune a fi anulată, analizarea celorlalte motive de nulitate invocate de reclamant sau a apărărilor pârâtei care nu se referă la acest motiv de nulitate fiind inutilă.

Astfel cum rezultă din chiar adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018, după încetarea calității de militar la 31.03.2005, sunt menționate pentru reclamant perioade de „stagiu/vechime în serviciu și/sau perioade asimilate” în calitate de civil, începând cu 01.07.2005.

Faptul că, începând cu  luna iulie 2005, adică după încetarea calității de militar la 31.03.2005, reclamantul a realizat stagii de cotizare în sistemul public de p_____ rezultă și din adeverința nr. xxxxxx/14.10.2013 emisă de C___ de P_____ a Municipiului București (f. 73-76 vol. I).

Prin urmare, ultimul sistem în care reclamantul a fost asigurat este sistemul unitar de p_____ publice.

Intenția sau atribuția pârâtei de a elibera adeverințe privind stagiul de cotizare în sistemul public de p_____ nu prezintă relevanță sub aspectul motivului principal invocat de reclamant pentru anularea adeverinței, de vreme ce adeverința conține o mențiune privind faptul că  ultimul sistem in care titularul a fost asigurat este sistemul pensiilor militare de stat, iar această mențiune nu corespunde adevărului.

Față de caracterul neadevărat al acestei mențiuni, nu se poate reține că pârâta a atestat ultimul sistem în care titularul a fost asigurat și pe care pârâta l-a luat în considerare la emiterea deciziilor privind pensia de serviciu pentru limită de vârstă, de vreme ce nu asta se arată în adeverință, astfel de precizări neregăsindu-se, mențiunea privind ultimul sistem în care titularul a fost asigurat.

Având în vedere aceste considerente, instanța va admite  cererea de chemare în judecată  și va anula adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018 emisă de C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite  cererea de chemare în judecată privind pe reclamantul P_____ D______ având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în București, ______________________, sector 4, în contradictoriu cu pârâta C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ cu sediul în București, _________________________. 3, sector 4.

Anulează adeverința nr. xxxxxxx/08.08.2018 emisă de C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a VIII-a.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței astăzi,  18.12.2019.Sentința a rămas definitivă prin neapelare.

111 comentarii:

mosmartin16 spunea...

Am urmărit atent ceea ce a spus ministrul Boloș la Realitatea cu privire la pensiile speciale, așadar si cele militare ! Cred că am înțeles ce se dorește ! Revin cu aspecte concrete !

Iurcut spunea...

Foarte interesant!Maaflu în aceas situație as vrea extragerea stagiilor de cotizare din viata civilă care au fost adăugate și nu au condiționat deschiderea dreptului de pensie militară! Nu știu cum să procedez! Eventual as dori un sfat cu șanse de câștig! Mulțumesc

luchy19 spunea...

Nu prea înțeleg....te pensionezi/în rezervă cu 20 de ani de cascheta ( mă rog, șapcă) la 47 de ani dacă se poate sau chiar mai devreme la 42 de ani în anii 2000 în urma procesului de restructurare VREI PENSIE URIAȘĂ ȘI ACTUALIZATĂ LA ANUL 2023 , dar dacă se poate și pensie civilă
Pentru anii lucrați de după pensionare, da?
Nu ar fi bine atunci să existe posibilitatea să ți recalculeze toată pensia pe legea civilă și să ți ia în considerație toți ani lucrați, fie în SAp. fie la SRL

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

E un subiect, măi tată, care nu m-a interesat niciodata, dar adminul a atras atentia de fiecare data ca vechimea trebuie sa fie tratata separata, cea țivilă de cea meletara, ca nu poti amesteca merele cu murele sau prunele cu perele in cântare doar sa ti se faca pulpa mare, față de celelalte rezerve brotăcare cu penziile intr-o continua anșchilopare! Nu mai dășchideți proceste pe aceste texte petente caci sansele vă vor ramane iremediabil repetente in aceste momente demente cand jamboanele si rotisoarele fac legile si regulile sa scada toate penziile! Sa auzim numai de bine, si puteti sa acumulati vechimile țivile ca va vor prinde bine imaginii mercantile in fața Lui Duoamne Doarme in marile țintirime de pe coline!

Huhu Rezea spunea...

@luchy
Pe vremea când pensiile militarilor au fost calculate în sistemul public de pensii, în baza L 119/2010 și 263/20110, puteai să-ți recalculezi pensia adăugând la vechimea în serviciu și stagiile lucrate în civilie după pensionare. Potrivit art. 107. din L 263/2010 stagiile se adăugau la vechime imediat, nu trebuia să mai aștepți împlinirea vârstei de 65 ani, dacă aveai pensie pentru limită de vârstă.
Numai că... a venit năpasta de L 223/2015 și la recalcularea pensiilor din 2016 Casele Sectoriale au introdus, abuziv, în decizia de pensie militară și stagiile lucrate în civilie după pensionarea ca militar, interpretând greșit art. 109 și 110.
Acest abuz a fost corectat prin decizia Tribunalului București pe care o analizăm în acest topic.
Din economia textului art. 110 rezultă că la recalcularea pensiei militare se are în vedere numai vechimea în serviciu de la 31 12 2015 din deciziile prin care militarii și-au deschis dreptul de pensie civilă în anii 2011-215, potrivit L 263/2010, nu și vechimile civile adăugate prin recalculare potrivit art. 107 din L 263/2010.
De greșeală(abuz) au profitat cei care nu aveau vechime suficientă pentru a ajunge la plafonul de 85% din baza de calcul, dar și cei care au rămas în plată cu cuantumul contruibutiv mai avantajos, în sensul că punctajul le-a fost calculat și pentru perioada de după pensionare tot din stagiul complet de 20 ani.

Se pare că sunt mai mulți pensionari militari care au reușit să-și extragă stagiile civile capturate ilegal în deciziile de recalculare din anul 2016.

Iurcut spunea...

Multumesc domnu Huhu pentru raspuns! Incompetentii rog sa se abtine!

VICTOR spunea...

Puteți explica pe scurt cum se actualiza pensia militara ( formula) cu stagiile realizate ulterior pensionarii militare ( pana la 31.12.2015)
Multumesc !

Huhu Rezea spunea...

@Victor
Vă duceți la casa Teritorilă, biroul Evidenta stagiilor, și solicitați adeverința cu stagiile lucrate in civilie, in care apar și veniturile din fiecare luna lucrată.
Mai departe procedați cum spune L 263/2010 art. 94 si urmatorele

Leon spunea...

@Huhu Rezea, cred ca acum este momentul pentru a trimite o Epistola d-lui Presedinte al CD, Marcel Ciolacu, sa urgenteze intocmirea Raportului comun al Com.de Aparare si Com.de Munca la proiectul Pl x 39/2010, la care sa fie atasata si aceasta Decizie a Tribunalului:
https://www.cdep.ro/proiecte/2017/000/30/9/se842.pdf

vasile iosif spunea...

Luchy 19,
Dar nu ar fi mai bine sa se separe stagiile militare de cele civile ca apa de ulei?
Pensie militara pt.serviciu militar,
pensie civila pt.stagiul civil adaugat.
Ei?

sw_worker spunea...

@ Leon , subscriu la parerea ta, voi trmite si eu, ceea ce prevad art.109 si 110, duce la anularea unei contributivitatii reale, si este echivalenta cu anularea dreptului la pensie pentru detinutii politici din epoca stalinista, intrebarea este in ce epoca suntem si cine suntem ?

Cezar spunea...

@/Iosif
FOARTE..FOARTE CORECT!!

Huhu Rezea spunea...

@worker
Ai înțeles greșit!
Articolele 109 si 110 din L 223/2015 nu prevăd ca la recalculare să fie incluse in decizia de pensie militară si stagiile civile ulterioare pensionării adăugate la pensia civilă în perioada 2011-2015.
Art 110 se referă numai la deciziile emise pentru deschiderea dreptului de pensie pentru militari în perioada 2011-2015, nu și la deciziile de recalculare emise în aceeași perioadă potrvit art. 107 din L 263/2010.
Casele de pensii au interpretat greșit cele două articole în Ordinul M25/2016 privind recalcularea și actualizarea pensiilor militare.

@Iosif
De ce nu ai urmat procedura amicului d-tale Lazăr din București?

Huhu Rezea spunea...

Militarii aflați în activitate la 01 01 2011, puteau în perioada 2011-2015 să-si stabilească dreptul de pensie în sistemul contributiv, cu vechimea avută la data pensionării, dar tot ei puteau, dacă au mai lucrat după pensionare, să-și recalculeze pensia cu stagiile ulterioare, potrivit art. 107 din L 263/2010.
Art. 110 din L 223/2015, separat de enunțul din art. 109, prevede că la recalculare se ia în considerare vechimile din pensiile stabilite potrivit L 263/2010, nu și vechimea din eventualele decizii de recalculare cu stagii ulterioare.
La fel și pentru militarii pensionați înainte de 01 01 2011, au avut o vechime la data recalculării potrivit L 119/2010, dar tot ei puteau să-și recalculeze pensiile civile din perioada 2011-2015 cu stagiile lucrate ulterior pensionării ca militari.
Pentru aceștia vechimea valorificatî la recalcularea potrivit art. 109 este vechimea avută la data de 01 01 2011, nu si vechimea civilă adăugată ulterior prin recalculare potrivit art. 107 din L 263/2010.
Greșeala s-a comis în Ordinul M25 art. 3 lit. a) , în care, din lene de gândire, s-au reunit toate situațiile definite de articolele 109 și 110 sub fraza:

Articolul 3
Recalcularea pensiilor militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute la art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează, după caz, pe baza următoarelor elemente:
a) vechimea cumulată rezultată din dosarul de pensionare, stabilită prin ultima decizie de pensie emisă în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016;"

Huhu Rezea spunea...

Si încă o problemă!
Scoaterea stagiilor civile ulterioare din decizia de pensie militară mai are o consecință importantă pe care mulți nu o intrevăd.
Stagiile civile ulterioare nu pot rămâne atât în pensia militară în plată, ca pensie contributivă mai avantajoasă, cât și în al doilea drept de pensie deschis la Casele Teritoriale de Pensii.
Din calculul contributiv de la 31 12 2015 se scade punctajul aferent recalculării pentru stagiile ulterioare, astfel încât se diminuează pensia militară în plată. Ce pierzi din diminuarea pensiei militare calculate dintr-un stagiu complet de 20 ani, nu cîștigi din cuantumul civil calculat la un stagiu care poate ajunge și la 35 ani.
De asemenea, nu pot fi scoase din decizia de pensie militară stagiile civile fără de care nu se putea deschide dreptul de pensie pâna la 31 12 2015.

mosmartin16 spunea...

Iată "traducerea" celor spuse de ministrul Boloș aseară în legătură cu pensiile militare prin prisma PNRR ! Cele pe care le voi menționa pot fi și exemplificate la modul concret ! Așadar...

VICTOR spunea...

D-le Huhu
Cred ca nu m-ati înțeles!
Eu am 10 ani de civilie ( pana la 31.12.2015) pe care i-am valorificat conform Legii 163.
Întrebarea mea : care era formula de calcul pentru aceasta actualizare ?
După calculele mele mi-au fost de folos doar 3 ani pana la procentul de 85%
Dar nu aceasta e problema ci cum se calcula suma care se adauga la pensia militara ?

Multumesc !

mosmartin16 spunea...

În prezent, spunea Boloș, rata de înlocuire la pensiile civile este de 43,5%, menționând că aceasta reprezintă procentul mediei pensiilor în raport cu media salariilor ! Un prim aspect menționat cu claritate a fost faptul că pensiile speciale ( așadar și cele militare ) necesită a fi trecute pe contributivitate ( calculate după algoritmul contributiv, cel pe puncte ) ! Nu mai reiau faptul că - în realitate - pensiile militare sunt singurele dintre cele speciale care nu au evidențiată și componenta contributivă ! Prin urmare, un prim pas va fi calculul pe algoritm contributiv ( pe puncte ) al pensiilor militare ! Identic în totalitate cu cel aplicat civililor ( inclusiv la stagiul de cotizare ) ! Ulterior, se va realiza un calcul al mediei tuturor pensiilor militare stabilite pe algoritm contributiv ! Această medie va reprezenta o rată de înlocuire de 45% din media tuturor soldelor din sistemul pensiilor militare, medie a soldelor existentă la data punerii în aplicare a noilor prevederi legale ce vor fi adoptate ! La fiecare pensie stabilită contributiv se va adăuga un supliment, procent identic pentru fiecare pensie în parte, indiferent de cuantumul ei contributiv ! Acest procent identic pentru oricare pensie stabilită contributiv, va rezulta din procentul de creștere a mediei tuturor pensiilor stabilite contributiv în raport cu cuantumul pensiei care reprezintă 45% din media tuturor soldelor în plată la data adoptării noii legislații ! Vedem ce rezultă în "săptămâna de foc" care urmează ! Noi să fim sănătoși și...gânduri faine-n zi de duminică !

Huhu Rezea spunea...

@Mos martin
Du comentariul pe un topic despre PNRR și Jalonul 215 că aici se pierde printre comentariile despre extragerea stagiilor civile.
@Victor
Dacă ți-ai recalculat pensia în baza art. 107 din L 263/2010, nu mai este nevoie de niciun calcul, el fiind deja consemnat separat pe ultima decizie de recalculare până la data de 31 12 2015.

mosmartin16 spunea...

Merci, Huhu !

Liviu spunea...

Acum este sedinta coalitiei in legatura cu Legea Pensiilor Speciale!Au venit toti ministri de resort cu propuneri la lege!Poate in seara asta se anunta ceva oficial!

gigi 2 spunea...

Mosmartin Sper sa se adevereasca ceea ce ai scris. Ar fi cel mai corect. Cat ai muncit atat sa primesti. Acum am inteles de unde vine acel 45%.

MIȘU spunea...

Acum,peste câteva minute,Budăi anunță trecerea pensiilor(toate)pe contributivitate.....

VICTOR spunea...

D-le Huhu
V-am trimis doua emailuri în particular.

Va mulțumesc anticipat pentru răspuns
Cu stima,
VICTOR

RD spunea...

@mosmartin16,

Probabil că o bună parte din postare e din ce credeți că se va întâmpla sau ce ați vrea!

Huhu Rezea spunea...

Victor
V-am răspuns să căutați decizia de recalculare pe L 263/2010 cu cei 10 ani lucrati după pensionare.

Xman spunea...

@mosmartin
Ma gandesc ca acest supliment va fi calculat pe caprarii...Generalii cu suplimentul lor,maiorii cu al lor, s.a.m.d..Nu cred o iota din ce spun acesti indivizi.Mai curand vor renunta la bani decat la privilegiile croite cu atata truda...Daca in solde vor intra toate elementele de calcul actuale inclusiv norma de hrana,echipament,
indemnizatia din teatre, procentul va fi la unele grade sub 40%.Ce vor face cu aceia a caror rata de inlocuire va fi mai mare de 45% rezultata din calcule ca la civili?Le confisca drepturile?Probabil ce-a spus omul e spus la manie, ca proprie dorinta.Daca vor face asa ceva o sa-i intreaca in desteptaciune si pe cei din Coreea de Nord Punctum

GG spunea...

La momentul actual,PP(punctul de pensie) are valoarea de 1785 lei.Acesta se afla la aprox.58% din S min. Și de 25,...din S.med.B/ec.(SMBE).Puțin,f.putin.cand în alte timpuri era 45% din SMBE.
Dacă greșesc,rog sa fiu contrazis.

Doru spunea...

13,5 ani integrați in sistemul militar ( casa sectorială a MApN ) și am primit doar vechime , ATÂT
Degeaba am făcut sesizări la casa de pensii
Am primit doar răspunsuri idioate
Care este procedura de a putea extrage anii ( stagiile) realizate după trecerea in rezervă ?
Mulțumesc

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@doru
Păi... la cererea d-tale am postat aceasta decizie. Să vezi cum a procedat reclamantul.
Poți sa-l contactezi la adresa indicată în topic.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Mancati piftele de post de santinele! Reteta mea: Fro 8 cartofi mari si cruzi curatati, 1 dovlecel cu tot cu coajă, 1 morcov, toate trase prin razatoarea mare, 1 legatura ceapa verde, 1 legatura usturoi verde, 1 ardei gras sau capia sau ii pui pe amandoi, 2-3 cepe uscate, 1 leg marar, 1 legatura patrunjel, toate tocate marunt la cutit, 1/2 sau 1 patrat cascaval tras prin razatoarea mare, 1 cana faina alba, trei sferturi cana pesmet, sare sau secretul gustului de găina, 1 plic de praf de copt, 1 capatana usturoi pisata, 8 -10 oua de angărie cârâitoare. Se framanta totul foarte bine, daca e prea molicel mai pui pesmet. Nu stoarceti cartofii! In compozitie la papalașcă puteti pune praf de piper, daca nu aveti probleme cu stomacul, si in loc de sare sau Secretul gustului de gaina sa puneti plicuri pentru piftele sau sarmale pentru arome placute.
Gatitul: Pui ulei mai multicel si dupa incingere pui cu linguroiul cu varf din acea papalașcă in uleiul incins si cu dosul acelei linguri apesi pe țurloiul ala dandu-i forma aplatizata de chiftea, subtire si marginile rasfirate le ridici pe chiftea, dupa rumenire aramie-maronie le intorci, apoi le pui pe urmatoarele si urmaresti ca in timpul prajirii marginea chiftelei sa se rumeneasca maroniu si atunci le intorci, si cand s-au rumenit auriu maroniu pe ambele parti le pui pe sevetele sa traga uleiul si tot asa pana la sfarsit, urmarind mereu sa ai ulei suficient in tigaia de teflon, care se complecteaza cand pui noi chiftele la prajit. Eu azi le-am facut cat fundul tigaii de mari si arata ca pizza, punand doua-trei linguroaie de papalașcă si aplatizand si niveland cu dosul linguroiului sa fie subtire ca o chiftea, de intors am intors cu paleta lata, cam greu dar mi-a iesit. Se mananca cu sau fara paine, cu hrean cu otet, mustar, sos de usturoi, mujdei, checeap, muraturi, varza murata, ardei iuti etc, dar sunt bune rau de tot. BUNE RAU DE TOT, ZAU! Gospodinele sunt istete si pot regla reteta din ochi si sa adauge sau sa scoata din elemente, potadauga in papalască simuraturi sau castraveti murati tocati marunt,sau mustar,etc pentru gust, ca nu e ceva exact, ci o nascocire de a mea din alte inspiratii de pe internet, dar mama, fratele, cumnatii si cui le-am dat se topesc dupa asa ceva! POHTA BUNA si rabdare la asteptat pomeni la penzii! M-am acrit ca de muraturi cu atatea promisiuni! Ala cu nume de spilhozi si biciclete groase pe ocarine chiar ca nu mai are obrazul subtire si rusine deloc, mintind si derutand romanii! Pentru mine, nu-i decat un fleac! Stiti ce e ala un fleac, nu? Ciocu' mic ca nu-l explic!

Caro spunea...

Viorel , ofiterii detasati la MONUC, misiunea din Congo, au avut 165 dolari pe zi diurna de la ONU din care isi plateau chiria, hrana,salariile personalului local angajat la nivel de echipa. ONU doar asigura masinile, combustibilul si echipamentul de comunicatii. In tara solda primita in lei era formata din soldele de grad, functie si vechime, fara norma de hrana sau alte sporuri.

Leon spunea...

@GG, raportat la Salariul mediu NET pe economie( Pensia sa Nu depaseasca Salariul Net),VPP este aprox. 45%(1.785÷4.000) !
PS.Rezistii zilelor noastre inca n-au aflat ca sunt zeci de mii de pensii CIVILE care au Pensia mai mare decat NETUL avut in activitate, ajutati mai ales de IC de 41%.

mosmartin16 spunea...

RD, de unde "trăsăi concluziunea" asta a ta "dășteaptă" ?!🤣 Din puțu gândurilor tale ?!🤣 Ai urmărit ce o zis Boloș aseară ?! Pricepi ceva din ce am zis eu sau îți desenez ?!🤣🤣🤣 După "mințile tele" dacă cineva spune ceva despre ceva e obligatoriu ca asta să și își dorească ?! Ia explică nouă ce ai priceput din ce am zis eu ! Nu o să o faci pen' că...nu-i așa ?...n-ai priceput bre' !🤣🤣🤣 Așe-i ?!🤣

mosmartin16 spunea...

RD, dincolo de glume...îți pot da și un exemplu - dacă vrei - pentru pricepere ! Vezi că postez pe alt topic..mai pe înțeles ! Sara cu bini !

Burebista spunea...

Mai oameni buni și mai ales Huhu Rezea. Voi citiți diar printre rânduri???
Instanta a anulat acea adeverință emisa de cps Mai pentru motivul ca în adeverința era trecut ca reclamantul a contribuit din salariul ca civil ultima dată ( adică în anii de după pensionare militară) plătind CAS ca cobtribuitie le sistemul de pensii militare și nu cum de fapt a fost la sistemul public de pensii.... Instanta nu spune ca omul poate sa extragă vechimea civilă din decizia de pensie militară. Doar anulează acea adeverința a cps mai. Cps mai va emite o alta adeverința în care va specifica ca reclamantul a cotizat în acei ani la șist public de pensii, dar a beneficiat de majorarea pensiei militare în anii următori când a adăugat acele stagii civile și i s au emis chiar și decizii de recalculare a pensiei în plată de atunci Cfm legii 263. În 2016 recalcularea pe 223 sa făcut luând în considerare ultima decizie de pensie pe 263 în acre avea adăugată și vechimea ulterioara după militarie.

GO spunea...

Prostia românească nu are limite. Boloș, Budăi etc. ar trebui sa mearga la militarii americanii de la MK. Si sa ii intrebe cum au ei calculată pensia. Militara, ca nu au contributiva. Si asa sa fie si in Romania, in conditiile in care ai nostri ii pupa in dos pe strategici, din toate unghiurile.

Pe scurt, 2,5% din ultima solda actualizata × nr. ani in serviciul militar (cu tot cu grupă). 20 ani vechime minima, ura si la gară!

Huhu Rezea spunea...

@Bure
De ce crezi d-ta că pensiile stabilite în baza L 263 până pe 31 12 2015 nu au fost incluse în enumerarea de la art. 109?
Art. 110 se rezumă să ne spună că numai vechimile din deciziile de stabilire a pensiilor civile pentru militari în baza L 263/2010, nu și cele de recalculare pentru stagiile ulterioare pensionarii, sunt luate îăn considerare pentru recalculare ca pensii militare.
Este total împotriva logicii L 223/2015 ca stagiile civile de după pensionarea ca militar să fie amestecate cu vechimea în serviciu, in condțiile în care ele nici nu contează în calcularea cuantumului.
De aceea a si fost anulată acea decizie a CPS a MAI

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Ionel spunea...

Cat de ciudata este viata in Romania ! Adica tu sa ceri sa ti se calculeze pensia pe contributivitate iar legea sa spuna NU, valorificam stagiile civile ca vechime militara !? Asta in conditiile in care se imputa militarilor ca nu au pensii contributive !!!!! Eterna si Fascinanta Romania !

Sensei spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
sw_worker spunea...

@ Ionel & all Nu am vazut nici un sindicat al rezervistilor sau participanti la multele emisiuni dedicate pensiilor militare speciale care sa discute despre aceasta halucinanta problema, eu am trimis ceva petitii cu acest subiect resposabililor politici sau moderatori TV, dar inutil.

Burebista spunea...

Toate deciziile fie ele de recalculare, actualizare sau de pensionare pentru prima data, sunt decizii de stabilire a unei noi pensii. Dacă pensia inițială din 2015 era mai mare decât cea calculata pe 223 sa emis o nouă decizie de stabilite a pensiei militare păstrând cuantumul avantajos. Toate deciziile sunt de stabilire. Pentru cei pensionați înainte de 2011 când aduceau adeverințe cu noile cotizari li se recalcula pensiile și se emitea o noua decizie de stabilire a noii pensii Cfm legii 263.

mosmartin16 spunea...

Huhu, crezi că e oportun ca vis-a-vis de cele menționate în postarea mea - cu referire la cele 3 coordonate, respectiv rata de înlocuire, contributivitatea și sustenabilitatea, elemente derivate din PNRR - să dau un exemplu pentru înțelegere mai clară sau a fost suficient ?! Întreb ! Mulțumesc ! Noapte cu bine !

Huhu Rezea spunea...

@Bure
Faci in continuare confuzie între dreptul de pensie si cuantumul pensiei.
Dreptul de pensie se stabileste pentru prima data printr-o decizie de deschidere a dreptului. de pensie si acesta rămâne în acel regim juridic indiferent de modificările legii.
Cuantumul pensiei se modifică după stabilirea inițială a pensiei prin indexare, recalculare, revizuire potrivit legii existenta la stabilire sau a unei legii modificatoare.
Pensia se recalculează în interiorul aceleiași legi doar dacă se adaugă noi stagii care modifică baza de calcul sau procentul de calcul al pensiei.
Asa că.. nu mai spune d-ta prostia că o pensie stabilită potrivit L 263 este totuna cu o pensie recalculată potrivit aceleiași legi.
Dacă Legiuitorul ar fi dorit să includă si stagiile ulterioare adăugate prin recalcularea pensiilor stabilite potrivit L 263/2010 în art. 110... ar fi făcut-o în mod expres, așa cum a făcut-o în art 109 cu toate pensiile aflate în plată înainte de intrarea în vigoare a Legii 263/2010.

Huhu Rezea spunea...

Mosmartin
Este suficient pentru acest moment.
In următoarele 3 zile trebuie să avem amendamentele la L4 . Pe 31 se împlinește termenul de adoptare tacită în Senat și ne vom apropia și mai mult de forma finală a proiectului.

mosmartin16 spunea...

Ce "tare-i" Bunelu' !🤣🤣🤣 După ce a ținut-o langa cu faptul că pensiile militare nu sunt speciale...aseară la Prima news, fiind întrebat câți pensionari speciali avem...răspunde "din puțu' gândirii lui" : "aproximativ 200000, din care 190000 în apărare și ordine publică..." !🤣🤣🤣 Serios ?! O spus bunelu asta ?! Vai mama noastră cu astfel de indivizi din familia "nevertebratelor" ! Tipul ori a priceput ceva într-un final...ori a a întors-o ca la Ploiești ! Astfel de specimene tărăgănătoare...scuze, era să spun târâtoare...decid destine ! Trist...

mosmartin16 spunea...

Mulțumesc, Huhu !

mosmartin16 spunea...

P.s. Din "Știri pe surse" : cică în acel comitet interministerial au venit propunătorii - în sfârșit - cu amendamente !🤣 Unele de genul...ce sporuri nepermanente să fie "out" din baza de calcul ! Dispare mărețul Oskar la pensie ?!🤣🤣🤣 Vedem ! Oricum, e tare palpitant ce se derulează în aste zile ! Doamne ajută cu bine !

Burebista spunea...

Huhurez... Numai când se fac indexari de pensie la pensiile militare și majorări ale punctului de pensie la civili NU SE EMIT NOI DECIZII DE STABILIRE A UNEI NOI PENSII...
CÂND SE ADUC ADEVERINȚE LA SIST CIVIL CU NOI VECHIMI SE EMIT NOI DECIZII CU NOUL PUNCTAJ ȘI AUTOMAT NOUL CUANTUM... LA MILITARI DACĂ S AR FI PĂSTRAT ACTUALIZAREA PENSIILOR MILITARE DE FIECARE DATA CÂND CREȘTEA SOLDA SE RECALCULA PENSIA ȘI SE EMITEA O NOUA DECIZIE DE STABILIRE A NOII PENSII.
NU SCRIE PE NICIO DECIZIE VECHE DIN PERIOADA 2010- 2017, DECIZIE DE RECALCULARE, DECIZIE DE ACTUALIZARE, SAU DECIZIE DE ADAUGARE PUNCTAJ..
TOATE AU FOST DECIZII DE STABILIRE.
Dar despre decizia din topic??? Acea decizie diar anulează adeverința dar nu ii da dreptul rezervistului sa i fie extrasa vechimea civila ADĂUGATĂ LA PENSIA MILITARĂ ȘI PENTRU CARE A PRIMIT BANI PÂNĂ ÎN 2016 ȘI POATE CHIAR ȘI DUPĂ, dacă a rămas cu cuantumul avantajos.

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Mojulica, la o adică cică dispar intr-o clipită jmecheriile, golanelile si mârlaniile cu dedicatii si operații de ciuguleli din ulcerații si fecale, marca mafiile clocare ale lui Robo Ion Copy Paste Ciucalaie Mălaimare din Nassiria din vale, numite in argouri si jargouri prime speciale si cadouri in acele egoiste oskaruri si sporuri, lipsite de demnitate si onoruri, caci va fugi puiul cu ața ca prea mare le-au fost aroganțele dă Buftea dar si greața, unde-s reuniti si acei beneficiari nassirienei cu cei 1000 de lei ciucălăi, vai de ei, caci ce-au facut cu atata tam-tam si ham-ham n-a fost pentru a apăra al nostrum Romanistan, ci pentru un jeg de ban in numele unchiului Sam si Satan, plecand mandre cadre brotacare si intorcandu-se cu codoiul fleoșcăit intre picioare!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Minciuna asta gogonata si sfruntată e de la Lola Fiola lasată, mostenită si perpetuată:

https://www.stiripesurse.ro/marius-budai-despre-cresterea-punctului-de-pensie-intr-o-zi-doua-voi-duce-in-coalitie-doua-propu_2850810.html

Marcel Orzan spunea...

Ar fi interesat sa ne spuna dl. Panait Dumitru ce s-a intamplat mai departe, mai ales ca Hotarârea 7337 e din 18.12.2019! A realizat ceva? A convins CTP sa-i emita Decizie de pensie in sistemul public? Si i-a acordat CTP Decizie de Limita de varsta chiar daca nu avea 65 ani (spre ex., nu stiu situatia lui), mai ales ca la fond Trib.Buc. a spus ca: „reclamantul are posibilitatea de a solicita Casei de P_____ STABILIREA DREPTULUI LA PENSIE, in temeiul Legii 263/2010, pentru anii de stagiu in sistemul public deoarece potrivit art.192 indice I din Legea 263/2010, SE PĂSTREAZĂ DREPTUL LA PENSIA PUBLICA iar punctajul mediu anual rezultat este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate in sistemul public de p_____”?!
Ca daca nu, totul e frectie la picior de lemn, ma intreb ce a realizat, sau a mai inceput alt proces care sa dureze 2-3 ani!

bogdan spunea...

Interesant cum doresc unii domni sa dispara ceva din baza de calcul ceva care pe ei nu ii afecteaza nicidecum. URA in forma cea mai pura a ei se vede clar , dar sa vedem finalul. Eu unul daca domnii doresc scaderea pensiei MELE SI A FAMILIEI MELE atunci eu doresc scaderea la JUMATATE a tuturor pensiilor pentru ca dansii sa ajunga ASISTATI SOCIALI sa beneficieze de ajutoare. SI EU RASPUND CU RAUTATE sau eu nu am voie sa doresc ceva referitor la pensia ALTORA.

CEZAR spunea...

@?VIUREL....ai spus si tu ceva inteligent! Pentru prima DATA!
-----------------------
"Tăiem tot și lăsăm doar Solda de grad, funcție, dispozitiv și vechime. Așa avem ECHITATE PERFECTĂ."

Relu spunea...

Doamna Parcalabu spunea deunazi ca in noua baza de calcul la pensiile din sistemul public- trebuie sa faca si o alta lege a pensiilor civile- vor sa ia in calcul toate elementele din care s-au luat nu numai impozit dar si contributii. Asta in timp ce lumea cu frustrari de aici e pe invers.

Caro spunea...

Viorel, faptele sunt daca ai participat la acea misiune. Povestile auzite de la altii,cu negrese, cu sporuri inexistente, sunt vanatoresti de gura sobei. Am avut ofiteri romani raniti grav, cu 8 luni de spitalizare, ofiteri capturati de rebeli, ofiteri din alte tari participante morti.

Huhu Rezea spunea...

Domnul Panait nu comentează pe blog dar a trimis următorul E-mail:
"Am citit comentariile si constat ca multi nu inteleg prevederile Legii 223/2015.
Prin Sentinta civila nr.9020/2021 a Trib. Bucuresti ramasa definitiva prin Decizia civila nr.5435/2022 a CAB, s-a dispus obligarea CPS aMAI sa imi recalculeze pensia militara de stat incepand cu 15.06.2018(in termenul de prescriptie de 3 ani de la data cererii de chemare in judecata), lucru ce s-a realizat de parata printr-o noua decizie de pensie data la 16.12.2022.
Cine are suspiciuni sa ma contacteze cel mai usor la te. 0722529943 si ii voi prezenta documentele.
Cu stima,
Col.(rtg). Panait Dumitru"

GG spunea...

Tribunalul respectiv a luat o hotărâre,spun eu,cam aiurea,de oarece până în 2015 inclusiv,stagiile după pensionare au fost luate în considerare pt. militar.Era și normal sa fie asa deoarece în perioada respectiva(2011-2015) pensiile erau calculate cnf. L.263/20015.
Știm cu toții ca se putea alege cum sa fie calculata pensia începând cu 01.01.2016,dar numai pt.cei care ieșeau cu 01.01.2016,când noua lege 223/2015 a întrat "în pâine" cum s-ar zice.Cum este Definitivă,sau nu vad eu bine,nu știu cum s-ar pune în aplicare,ar da peste cap multe Decizii!!!

Huhu Rezea spunea...

Intrucât CPS a MAI a continuat să-l șicaneze pe contestatorul adevernțelor mincinoase, procesele au continuat.
Iata ce a reținut Tribunalul București în amintita Decizie nr. 9020/2021:

"Astfel, având în vedere că pensia militară a fost calculată prin raportare la o bază de calcul aferentă celor 6 luni de activitate desfășurată în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, conform opțiunii exprimate de pensionar, potrivit art.109 alin.2 din lege, rezultând că valorificarea stagiului realizat ulterior datei trecerii în rezervă nu mai prezintă nici o relevanță pentru determinarea dreptului la pensia militară, câtă vreme s-a constatat încă din anul 2005 că reclamantul îndeplinea condițiile pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu, instanța apreciază că în mod eronat a fost reținut de către pârâtă stagiul de cotizare realizat în sistemul public de către reclamant, ulterior datei trecerii sale în rezervă, dispozițiile art. 109 din legea nr.223/2015 referindu-se la datele rezultate din dosarul de pensie și care se refereau la perioada în care a fost desfășurată activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special sau în sistemul public, dar numai până la data trecerii în rezervă, întrucât perioada ulterioară nu mai prezintă relevanță pentru determinarea pensiei militare, aceasta putând fi valorificată numai în sistemul public de pensii.

Pe cale de consecință, în temeiul art.65 din legea nr.223/2015, pârâta va fi obligată să revizuiască drepturile de pensie militară cuvenite reclamantului, începând cu data de 15.06.2018, ținând seama de data formulării cererii de chemare în judecată, 15.06.2021, în sensul eliminării de la valorificare a stagiilor de cotizare realizate de reclamant ulterior datei trecerii sale în rezervă.

Marcel Orzan spunea...

@Huhu:

Era clar, am inteles. Poate ne spune daca in urma revizuirii de catre CSP MAI cuantumul pensiei militare a scazut si daca a rezolvat ceva cu pensia din sistemul public - CTP, mai ales daca nu are 65 ani.
Oricum, pentru mine e de neinteles de ce a dus adeverintele cu stagiile ulterioare la recalculare la CSP MAI, ca acum sa se judece pentru ele/sa fie scoase!
Si daca trecem pe contributeala ce face dl. Panait: duce din nou stagiile ulterioare la CSP MAI sau nu mai face greseala asta?
De ale pensiilor romanestanesti! Vai de capu' nostru!

Sorin spunea...

Aseară a fost data o singura data știrea ca s-au propus amendamente la legea pensiilor, L4, și anume introducerea în venitul lunar a tuturor sumelor primite, deci permanente sau nu. Deduc ca în vederea calculului pe contributivitate. Încă un argument: s-a vehiculat în media ca valoarea punctului de pensie va creste în 2024 cam cu 100 lei, adică pana la 1875 cât era previzionat în legea LOV, ca apoi sa se calculeze pensia cu punctaj total x 75. Iar apoi anual, indexare cu rata inflației. 2024 e an electoral iar efortul financiar va fi mare.
Dacă va fi contributivitate la militari vor pierde:
-cei cu vechime mica in activitate, pensionati medical, anticipat, anticipat oartial;
-cei cu grade și functii mici pe perioada activitatii;
-cei cu posturi externe de lunga durata (diplomați, atașați militari, alții) cărora diurnele sau salariul în valuta nu le-au fost impozitate și cotizate.

Leon spunea...

"Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit, în cursul serii trecute și în această dimineață, pentru a discuta soluțiile pentru a reduce pensiile speciale.
Conform surselor noastre, la Senat vor fi depuse mai multe amendamente, printre care și unul referitor la interdicția de a cumula mai multe pensii speciale. Cei vizați vor trebui să opteze pentru unul dinte veniturile încasate.

Pentru restul pensiilor speciale se va mai încasa doar partea de contributivitate.

De asemenea, s-a căzut de acord cu supraimpozitarea a 15% din partea de necontributivitate a pensiilor speciale.

Aceste amendamente, dar și altele, vor fi depuse la Senat, acolo unde legea intră la dezbateri în comisii."(stiripesurse).

Marcel Orzan spunea...

Acum am vazut, Domnul Panait e col. (rtg.).
E ok asa!

Huhu Rezea spunea...

Dincolo de interpretarea eronată pe care Casele Sectoriale au dat-o art. 110 din Legea 223/2015, includerea stagiilor civile ulterioare pensionării in deciziile de recalculare din anul 2016 reprezintă o gravă încălcare a art. 23 din lege

Articolul 23
(1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei de serviciu este perioada în care o persoană s-a aflat în una sau mai multe din situațiile prevăzute la art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.

Relu spunea...

Si cum impoziteaza partea necontributiva daca se va acorda doar partea contributiva? Ori exprimarea "ziaristului" de la scoala ajutatoare de presa sufera.

Sensei spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Marcel Orzan spunea...

@Huhu:

Corect, dar aici e vorba de STABILIREA PENSIEI DE SERVICIU, pe cand art. 109 si 110 reglementeaza RECALCULAREA! Tocmai ai explicat mai sus lui Bure' diferenta! Pai, cum e: odata asa, altadata altfel, dupa cum ne convine!?

Leon spunea...

"De notat că la ședința de coaliție de duminică seară nu au fost luate decizii radicale legate de pensiile militare, dat fiind că premierul Nicolae Ciucă se opune oricărei modificări." (g4media).. !!

Burebista spunea...

Poate asa a și fost calculată pensia reclamantului pe legea 223,adică Cfm art 28. Apoi după calcularea pe 223 sa făcut comparație cu pensia avuta în plată din decembrie 2015 indexata cu 5% și pentru ca pensia pe 223 a fost mai mică cu tot cu indexare a devenit pensie militară de stat în înțelesul legii 223 pensia avuta înainte cu toate vechimile adăugate. Echitabil ar fi fost ca pensia pe 223 sa fie indexata anual pa a o ajungea din urmă pe cea în plată. La civili pe legea 127 Budăi a spus ca în cazul în care pensia în plată prezenta va fi mai mare decât pensia recalculata pe 127 va sta pe loc pana când pensia pe 127 prin indexate o va ajunge din urma pe cea în plată.

magda spunea...

LEON stimabile si ceilalti comentatori...daca se va pune in aplicare acel amendament va aparea o noua nedreptate.Cum adica magistratii vor avea in continuare contributivitate si parte de la buget iar ceilalti,in speta militarii,etc...doar contributivitatea? Adica facem dreptate printr-o nedreptate? Unde naiba mai este echitatea? La noi pentru incompatibitati,constrangeri,restrangeri de drepturi.. chiar nimic? Ei bine,uite asa reapare comunismul in carne si oase,cu arme si bagaje,calare pe tancuri. De acord cu ideea de a exista doar o pensie speciala si nu un cumul ...insa nu prea e credibila ca se va aplica sau...se va aplica dar,ce sa vezi vor fi atacate si in instanta li se va dreptate contestatarilor.Mizilic aia cu supraimpozitarea cu 15% a partii necontributive...fata de actualul proiect cu L4,vor sa scoata ochii cu ceva la membrii CE ...UITE DOMLE,SUNTEM,,DURI''.Pe naiba...nu tine...Daca CCR a zis ca pensiile magistratilor deriva din cele militare,ar trebui sa fie o singura varianta pentru ambele structuri.Bine...o sa zic multi ca justitia este o putere in stat iar armata nu e...atunci sa o desfiintam la ce naiba sa mai existe...doar pentru defilare la 1 decembrie? doar pentru a depozit fierul vechi de la altii la noi?

kostas spunea...

Se baga lozinca nerecalcularii pensiilor in plata, cu motivul eronat ca pensiile militare in plata sunt mici si ca la recalculere vor scadea. Spun toti ca ele sunt de 2000, 3000 lei si la recalculare ar scadea si mai mult. Total gresit. Aceste pensii sunt mici deoarece au fost inghetate de 6 ani si la o recalculare pe orice formula, chiar contributiv, ele ar creste. Stramba asta cu scaderea pensiilor mici in plata este bagata in fata pentru a proteja pensiile foarte mari, care intr-adevar ar putea sa scada. Alta lozinca pe care o tot flutura este ca pensiile in pata nu se pot recalcula datorita unei decizii a CCR, ca sunt un drept castigat. Vrajeala. Dar pensiile civile in plata cum se pot recalcula? Se pot recalcula si pensiile civile si pensile militare, dar nu pot fi micsorate ci pot ramane in plata cu cuantumul actual, daca e mai mare, inghetat, pana cand cuantumul recalculat va ajunge prin indexari la cuantumul actual. Nu ca acum, cand s-a indexat cuantumul in plata.

mosmartin16 spunea...

Burebista, anexa 2 art.1 din Ordinul M 25 / 2016 : ...fără a se emite noi decizii !

Liviu spunea...

Pe surse se spune ca pt angajatii din Sistemulde Aparare si Ordine Publica se vor anula 5 sporuri!😱Dar cate sporuri avem oameni buni?Cu ce mai ramanem din salariu?

Sensei spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
gigi 2 spunea...

Sensei: Liberalii nu vor sa renunte , adica Ciuca si gasca.

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Ionel spunea...

Nultumim Sensei pentru informatii. Referitor la "Surse politice spun că liberalii nu vor să renunţe la pensiile militarilor, dar social-democrații insistă", sunt de parere ca mai corect ar fi ca Ciuca nu vrea sa renunte la pensia lui, nu la pensiile militare,constient ca va pierde, si nu liberalii. Cu siguranta daca altul ar fi lederul liberalilor si ei ar fi de acord cu pSD-ul.

nr. 1 spunea...

Dle Huhu, e adevarat ca art 23 defineste cum se ia in calcul vechimea in serviciu pt a se stabili pensia de serviciu insa art 16, 17 si 18 care stabilesc conditiile pt acordare pensie de serviciu pt limita de varsta, pensie anticipata si anticipata partiala fac trimitere la vechimea efectiva. Vechimea efectiva este vechimea cumulata (definita la art 3 lit f) care cuprinde si stagiile de cotizare(stagiile civile ulterioare).Cred ca problema de baza aici este o totala neconcordanta intre Legea 223/2015 initiala(aprobata de Legislativ) MODIFICATA RADICAL PRIN OUG 57/2015 si ordinul M25/2016 !Art. 20 din Ordinul M25/2016 nu a fost corelat cu art 30 din Legea 223/2015 care prevede ca # Pensia stabilita , recalculata si actualizata in conditiile prezentei legi nu poate fi mai mare decat 85% din BC prevazuta la art. 28 #! In timp ce pentru militarii din unitatile operative baza de calcul utilizata la recalcularea pensiei militate cf art 28 din L223/2015 a fost cea cu valori de prin 2009 (multe dintre sporurile din 2016 nu se regaseau la cei pensionati prin 2000, deci o actualizare de paiata),pentru cei detasati in afara institutiilor de aparare (a se vedea art 20 alin. 2 din M25/2016) prevederea este clara si precisa: Pentru actualizarea la data de 1 ianuarie 2016 a salariilor lunare corespunzatoare functiei exercitate, beneficiarul drepturilor de pensie solicita institutiei la care acesta a fost detasat CUANTUMUL si ELEMENTELE SALARIALE pentru functia similara AFLATA IN PLATA LA 1 ianuarie 2016! Daca lucrurile evoluau corect , conform codul ONOAREI, DEMNITATII SI CORECTITUDINII , CPS trebuiau sa aplice ACEST ALGORITM DE CALCUL si pentru cei din unitatile operative .Inclusiv ordinul M25/2016 trebuia sa prevada acest mod de calcul si pentru cei din unitatile proprii , pentru a se asigura respectarea intocmai si la timp a principiilor de baza ale sistemului pensiilor militare de stat definite clar si la obiect in Legea 223/2015 art 2 alin. a) : principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul de pensii militare de stat, bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la acesta; b) principiul egalitatii , prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul la sistemul pensiilor militare de stat un tratament nediscriminatoriu intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica , in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege! !

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Bagă tare, baga mare nu cumva sa piarda ceva din parale sau sa li se taie din codoaie la ppensiile speciale, primii la jălbăraie fiind jiganii si mafiile clocare:
https://www.stiripesurse.ro/specialii-din-sistem-au-luat-cu-asalt-liderii-guvernului-surse_2851160.html?utm_medium=notification&utm_source=site&utm_campaign=os

Leon spunea...

@Akord, ministrul Talvar nu trece peste decizia Premierului!
Vrei sa pateasca la fel ca Dancu ?
Asa cum intuiam, astazi se depun Amendamentele la L 4 si maine dimineata va fi o Sedinta comuna a celor 3 Comisii(Munca, Buget, Aparare) si Raportul comun se va depune la Biroul Permanent; se incearca o Adoptare in Sedinta de plen de Miercuri !!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Sindicalistul penitenciarist, Dorobanțu, a afirmat peRomaniatv la stirile de laorele 13.00 ca are in posesie un document oficial in care se afirma de la Bruxelles ca UE nu se baga in cuantumurile pensiilor si salariilor celor din institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
Politicienii, zic eu, baga șoparla cu masuri de strangulare la pensiile militare, sub acoperirea minciunii ca sunt sub auspiciile presiunilor si fortarii a UE in aceasta chestiune doar ca sa nu primeasca reprosuri de la politisti si militari, caci in realitate UE nu-i obliga la mutilat pensii militare! Cine il poate contacta pe liderul de sindicat penitenciarist, Dorobantu, se poate edifica despre realitatea ca UE nu pune presiune absolut deloc pe jumulit pensiile militare. Ave aetern invictus, Dacia Felix in Traiana Romana! Bucura-te, vesnic Fecioara Maria, ca ai conceput si nascut pe Mesia, fara sa simti nebunica cu gâdilica șopârlica!

Sensei spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Nr1, Ce dreptate sa vedem cand clocarii si juristii lor si-au bagat pentru munca lor in conditii de puf de cloșcă in birouri numai in grupe de munca la fel ca cei care lucreaza in mineritul de uraniu si carbuni, in subteran?!

Huhu Rezea spunea...

@nr.1
Dar de articolul 26 ce zici? Si aici pensia militară se stabilește numai din vechimea în serviciu.

Articolul 26
(1) Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condițiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) și b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplinește condițiile cumulative de pensionare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 19.
(
(3) În situația prevăzută la alin. (1), pensia militară de stat se stabilește doar pentru perioadele de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24, la calculul pensiei de invaliditate stagiul potențial se acordă doar de către ultimul sistem în care persoana a fost asigurată

Potrivit art. 25 din lege, nu sunt recunoscute vechime pentru stabilirea pensiei militare alte perioade decât dacă au fost recunoscute ca atare până la intrarea in vigoare a L 223/2015. Adică, vechimea în civilie prestată înainte de angajare poate să intre în calculul pensiei militare, la recalculare, numai dacă a fost recunoscută în calculele anterioare ale pensiei militare. La pensiile stabilite în baza L 223/2015, stagiile anterioare angajării în armată nu intră în calculul pensiei.

Sensei spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Brenda spunea...

Dacă pensia în plată este pe 263 ce parte contributivă

Sensei spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

@Sensei, sa intelegem ca militarii in activitate sunt platiti pentru Conditiile de munca, Deosebite, Speciale si Alte conditii ??

Arfy spunea...

CFI, ai recomandat o retatade post! Dacă ar fi trebuit să dai examenul de BAC! Ai fi luat nota patru!

Relu spunea...

Sunt sporuri care se platesc si in economie si din care se iau contributii si se iau in calcul la stabilirea bazei de pensie. La militari vor sa le taie, stabilim pe echitate cum? Prin alta inechitate?

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
GG spunea...

Ce nu va este clar?Țintă sunt pensiile noastre,neindexate cum trebuie,neactualizate, de ani buni și acuma se vor taiate.De ce? Puneti-va mintea la treaba!

Sensei spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Julian spunea...

Maestre ,,Sensei" uiti pe ce lege este iesit Mă-ciucă ..? 10-15% nu simte absolut nimic....!
Cam de la 45-50% ar simti cu adevarat.

Viorel spunea...

Sensei. Spuneți-mi și mie, care este în momentul de față partea contributivă și cea necontributivă la pensia dumneavoastră ?

raul spunea...

Corect,Relu!La civili aduna toate sporurile,toate sumele ,pt care ,cica,s-au platit impozite si pt noi ,se taie!Tara de nebuni!

Sensei spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Sensei spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
mosmartin16 spunea...

Viurel tată, îți spun "io" : toată pensia ta ( stabilită sau recalculată în baza Legii 223 ) este necontributivă, chiar dacă ai contribuit ! Capisci ?!🤣 Chiar așa greu e să pricepi că o pensie este stabilită pe principiul contributivității numai în măsura în care la ea s-a utilizat algoritmul de calcul ( pe puncte ) care vizează...360 de luni de activitate ( dacă ne raportăm la o perioadă de 30 de ani ) și nu cele 6 luni și acelea alese din ultimii 5 ani de activitate ?! Iar dacă vrei îți mai aduc o sută de argumente !🤣🤣🤣

mosmartin16 spunea...

Cică, pe surse ! Se dorește... a fi scoase unele sporuri din baza de calcul ! Păi cum vine asta, Bobiță ?!🤣 Fac ei o bază de calcul care să fie cât mai aproape sau identică cu ceea ce propuneam eu mai demult ?!🤣 Adică bază de calcul formată din elemente salariale actualizate și care sunt comune tuturor militarilor ( indiferent de anul trecerii în rezervă ) și la care să se adauge și acele elemente definitoŕii unei structuri militare ( ierarhia, cu corespondent în solda de comandă și specificul riscurilor unei astfel de profesii, cu corespondent în sporul de pericol deosebit ) ?! Nu, nu se poate așa ceva !🤣 Vedem în final ce-o rezulta ! "Meciul se joacă" !

mosmartin16 spunea...

Sensei, Ciucă are peste 30000 brut ! Vezi legislația prezentă !

mosmartin16 spunea...

Sensei, vreo 30000 e pensia brută a lui Ăăăăă ! Ea nu are nicio componentă contributivă, chiar dacă el a contribuit !

Viorel spunea...

Sensei. În răspunsul dal domnului Leon greșești total. Citește comentariul postat de mine la ora 14:47. Primești un spor (15, 20, 25%) din Solda de funcție. Din suma rezultată îți ia impozit. Aceste procente au fost stabilite după 15.09.2017. Până atunci, grupele / condițiile de muncă erau luate în calcul ca SPOR DE VECHIME PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ (Citește Anexa nr. 1 pct. 2 din Decizia de pensie).

Viorel spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Relu spunea...

Singura pensie contributiva adevarata e aia civila americana. Lunar iti sunt virati banii intr-un cont dintr-un fond administrat de cineva. La iesirea la pensie banii tai sunt fondul cotizat + - randamentul administrarii. Restul cu formule si cu puncte e doar marketing politic pe baza caruia se gasesc justificari favorabile sau nu in functie de situatia politica si economica.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Arfy si nu ar fi pe câmpii cu creierii zglobii si cu greirii in călcâi, nu citi acel pomelnic si inghite in sec, iar cu BAC-ul te poti bucura ca te pot trece si Dunarea ca la mijloc sa te poti inneca...