Un produs Blogger.

luni, iunie 10, 2024

Tribunalul Bucuresti invata CPS-urile MApN si MAI cum se face impozitarea progresiva a pensiilor militare, stabilite integral necontributiv.

145 comments

 In lipsa unui act normativ care sa reglementeze aplicarea impozitarii progresive  a pensiilor de serviciu, pentru a se evita zeci de mii de procese, CNPP si Casele de Pensii Sectoriale trebuie sa emita noi comunicate privind procedura de impozitare progresiva a pensiilor de serviciu si restituirea din oficiu a diferentelor de impozit retinute in plus,  in aplicarea articolelor nr. 100 si 101 din Codul Fiscal.

UPDATE

Fiind o aplicare gresita a L282/2023, nu este nevoie de o modificare a legii și nici de invocarea unei excepții de neconstituționalitate. 

Pentru ca nu s-a emis un act normativ de aplicare a impozitarii progresive, nu se poate formula o acțiune în contencios administrativ.

Asa cum am precizat încă din ianuarie,  împotriva Caselor Sectoriale plătitoare de drepturi se formulează acțiuni de asigurări sociale în baza art. 100 si urmatoarele din L223/2015, în care se invocă diminuarea drepturilor de pensie prin aplicarea gresita a art. 100 și 101 din Codul Fiscal, în sensul că transele de impozitare nu s-au stabilit după o prealabilă calculare a venitului impozabil din cuantumul pensiei, potrivit art. 100 din Codul Fiscal 

Sunt câteva acțiuni deja respinse de către tribunale, pentru ca au fost formulate greșit, invocandu-se doar caracterul discriminatoriu al art. 101, introdus în Codul Fiscal prin L 282/2023, fara sa amintească de încălcarea art. 100, cel cu venitul impozabil dedus prin scaderea sumei de 2000 lei din cuantumul pensiei militare.

Extras
UPDATE
Extras din Motivarea Tribunalului Bucuresti a Sentintei 425/05 06. 2024


"La termenul din 5.06.2024 tribunalul a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 C.fiscal astfel cum au fost modificate prin Legea ######## şi a dispus, prin încheiere separată, sesizarea Curţii Constituţionale. La acelaşi termen, tribunalul a respins cererea de suspendare a cauzei până la pronunțarea Curţii Constituţionale asupra excepţiei de neconstituționalitate, cu motivarea cuprinsă în încheierea de şedinţă de la acea dată. Excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei #### de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale a fost soluţionată în sensul respingerii, cu motivarea cuprinsă în încheierea de şedinţă de la 5.06.2024, fiind admisă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Ministerul Apărării Naţionale. Deliberând asupra cererii de chemare în judecată formulate, prin prisma materialului probator administrat şi prin raportare la dispoziţiile legale criticate, tribunalul reţine următoarele: Reclamantul sunt pensionari militari, drepturile acestora de pensie fiind deschise în baza legii 164/2001, cu excepţia reclamanţilor ####### ####### (ale cărui drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul legii 263/2010, ulterior transformată în pensie militară conform legii 223/2015), #### ##########, ##### ####### şi ##### #### (ale căror drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul Decretului 214/1977). Pensiile reclamanţilor au fost ulterior indexate şi actualizate în conformitate cu prevederile Legii 223/2015, astfel cum rezultă din deciziile de pensie anexate la dosar În conformitate cu prevederile art. 101 C.fiscal astfel cum a fost modificat prin art. VIII din Legea ######## pârâta a procedat la calcularea şi reţinerea impozitului progresiv asupra pensiilor de serviciu ale reclamanţilor, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, aşadar fără a determina, în prealabil, cota contributivă din pensiile acestora. În ce priveşte critica referitoare la nelegalitatea şi caracterul discriminatoriu al aplicării impozitului progresiv tribunalul reţine că acest impozit este prevăzut de dispoziţiile art. 101 alin 2 C.fiscal, astfel cum acesta a fost modificat prin legea 282/2023. Tribunalul reţine, sub acest aspect, că prin decizia ######## Curtea Constituţională a reţinut că acordarea suplimentului suportat din bugetul de stat [în privința pensiilor de serviciu] ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu cade în sfera de protecţie constituţională a dreptului la pensie şi a dreptului de proprietate, astfel că legiuitorul este liber să acorde, să modifice sau să suprime componenta suplimentară a pensiei de serviciu, în funcţie de posibilităţile financiare ale statului. Curtea a constatat că marja de apreciere a legiuitorului cu privire la valoarea componentei necontributive a pensiei de serviciu sau a pensiei militare, stabilită în mod direct sau indirect (ca rezultat al aplicării unei sarcini fiscale), este foarte largă [Decizia nr.### din 15 decembrie 2020, paragraful 136]. A reţinut Curtea că “Întrucât componenta contributivă a pensiei de serviciu nu constituie bază de impunere a sarcinii fiscale, cuantumul pensiei din sistemul public stabilite în baza principiului contributivităţii nu este afectat, astfel că instanţa constituţională nu poate reţine critica potrivit căreia, reconfigurând sistemul de impunere, legiuitorul a creat o discriminare între contribuabilii persoane fizice beneficiare de pensii obţinute în baza unor legi sau statute speciale şi contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din pensii şi/sau indemnizaţii pentru limită de vârstă primite în sistemul public de pensii [Decizia nr.### din 15 decembrie 2020, paragraful 139]”. Opţiunea legiuitorului în sensul impunerii unei sarcini fiscale asupra unui venit, acordat cu titlu de compensaţie, cu privire la care are libertatea de a-l modifica sau chiar elimina, în funcţie de politica statului în domeniul asigurărilor sociale, se plasează în marja proprie de apreciere, atât timp cât impunerea fiscală vizează toate categoriile de pensii de serviciu şi de pensii militare. Astfel, persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică, respectiv beneficiarii de venituri din pensii şi/sau indemnizaţii pentru limită de vârstă acordate în baza unor legi sau statute speciale, li se aplică acelaşi tratament juridic sub aspectul modului de fiscalizare a venitului, cu respectarea dispoziţiilor art.56 alin.(2) din Constituţie referitoare la justa aşezare a sarcinilor fiscale. Nu mai puţin, tribunalul constată că modalitatea de impozitare progresivă avută în vedere de legiuitor este aplicabilă tuturor categoriilor de pensii stabilite prin legi speciale, aşadar nu doar pensiilor militare, situaţie în care nu poate fi reţinută vreo discriminare sub acest aspect. Nu poate fi reţinută nici existenţa vreunei situaţii discriminatorii în care s-ar afla reclamanţii faţă de alţi beneficiari ai unor pensii de serviciu, câtă vreme dispoziţiile legale incidente se aplică tuturor categoriilor de pensii de serviciu nu doar pensiilor militare În ce priveşte eventuala discriminare a reclamanţilor faţă de pensionarii din sistemul public, tribunalul apreciază că nici faţă de aceştia reclamantul nu se află într-o situaţie identică sau măcar comparabilă, pensiile din sistemul public fiind stabilite în baza principiului contributivităţii şi având în vedere contribuţia pe care aceste persoane au achitat-o, dea lungul carierei, la bugetul asigurărilor sociale de stat. Trebuie precizat, în acest context, că pensiile militare stabilite de Decretul ######## şi, ulterior, de legea ######## erau complet independente de vreo formă de contribuţie la sistemul de pensii. Cu alte cuvinte, aceasta categorie socială beneficia de pensie militară de stat fără însă a contribui pe durata desfăşurării activităţii, în nici un fel, la sistemul de pensii. Ulterior datei de 1.01.2011 şi până în anul 2016, militarii, poliţiştii şi personalul asimilat acestora au contribuit la sistemul public de pensii, în care erau integraţi conform legii ######## pentru ca ulterior datei de 1.01.2016 (data intrării în vigoare a legii 223/2015) beneficiarii pensiilor militare să achite la bugetul de stat o cotă de contribuţie individuală, egală cu cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (art. 31 din Legea 223/2015). Drept urmare tribunalul remarcă faptul că reclamanţii, beneficiari ai unor pensii militare stabilite în baza legislaţiei anterioare abrogării Legii ######## (aşadar fără a fi contribuit vreodată la bugetul de pensii) se află într-o situaţie complet diferită de beneficiarii din sistemul public, neputându-se aşadar reţine vreun tratament discriminatoriu sub acest aspect. Chiar şi situaţia reclamantului ####### ####### (ale cărui drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul legii 263/2010, la 5.08.2011 – fila 84 dosar) este identică cu a celorlalţi reclamanţi, acesta contribuind la bugetul de pensii doar o perioadă de 8 luni din cei 32 ani reţinuţi ca vechime utilă la pensie.( Instanta nu stie ca Legea nr. 19/2000 prezuma ca toti angajatii au contribuit la fondul de pensii pana la data de 01 01 2001, desi nimeni nu a platit CAS pana la acea data- Nota blogului) Din analiza actelor aflate la dispoziţia sa tribunalul reţine că pârâta a calculat cotele de impozit progresiv cu aplicarea dispoziţiilor art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, calcularea cotei contributive din pensia reclamantului fiind obiectiv imposibilă, câtă vreme această pensie a fost stabilită independent de achitarea vreunei contribuţii de la bugetul de stat. Sub acest aspect tribunalul reţine că, în practica sa constantă, Curtea Constituţională a reiterat că statul este liber să decidă cu privire la aplicarea oricărui regim de securitate socială sau să aleagă tipul sau cuantumul beneficiilor pe care le acordă în oricare dintre aceste regimuri. Singura condiţie impusă statului este aceea de a respecta principiul nediscriminării, fiind absolut necesar ca măsura de reformare a regimului fiscal privind pensiile obţinute în baza unor legi sau statute speciale să fie aplicabilă tuturor categoriilor de beneficiari ai unor astfel de pensii, fără distincţie [Decizia nr.### din 15 decembrie 2020, paragraful 140]. Analizând Decizia nr.### din 15 decembrie 2020, rezultă că partea necontributivă a pensiilor de serviciu poate face obiectul unei impozitări distincte față de partea sa contributivă condiționat de aplicarea acesteia tuturor categoriilor de beneficiari ai pensiilor de serviciu, fără distincție. Tribunalul reţine, suplimentar, că prin Decizia nr.### din 16 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.792 din 30 octombrie 2014, Curtea Constituţională a invocat jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care, prin Decizia din 15 mai 2012, pronunțată în Cauza ########## ####### şi alţii împotriva României, a statuat că diminuarea pensiilor militare de stat din ####### (prin Legea 119/2010, n.n) a reprezentat o modalitate de a integra aceste pensii în sistemul general prevăzut prin Legea nr.263/2010 şi a arătat că motivele invocate pentru adoptarea acestei legi nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproporţionate (paragraful 16). De asemenea, Curtea Europeană a subliniat faptul că reforma sistemelor de pensii a fost fundamentată pe raţiuni obiective, şi anume contextul economic şi corectarea inegalităţilor existente între diferitele sisteme de pensii (paragraful 15). ##### în vedere aceste considerente, Curtea de la Strasbourg a considerat că măsurile criticate de reclamanţi nu i-au determinat pe aceştia să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă, incompatibilă cu dreptul de proprietate, şi nu au fost în mod nejustificat discriminaţi în raport cu alţi pensionari (paragraful 20). De asemenea, prin decizia ###/2020, Curtea Constituţională a apreciat că dispoziţiile art.53 din Constituție „sunt lipsite de relevanţă, întrucât dreptul la pensie vizează pensia obţinută în sistemul general de pensionare, neexistând un drept constituţional la pensie specială, deci la suplimentul financiar acordat de stat” Aşa stând lucrurile, având în vedere că în mod corect pârâta a apreciat incidente dispoziţiile art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, tribunalul urmează a verifica în ce măsură aceasta a aplicat corect dispoziţiile legale incidente. În acest demers, tribunalul reţine că potrivit dispoziţiilor art.102 alin 2 lit. c C.fiscal: “pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică progresiv următoarele cote de impunere: (i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta; (ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta; (iii) 20%, pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”. Rezultă, aşadar, că aplicarea corectă a prevederilor legale sus-citate presupune ca prim pas deducerea din cuantumul pensiei de serviciu a plafonului de venit neimpozabil lunar de 2000 lei. Ulterior, asupra cuantumului rezultat, se aplică tranşele de impozit progresiv prevăzute de pct. (i) – (iii) ale art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal. Cu titlu de exemplu, în situaţia reclamantului ##### #######, care beneficiază de o pensie militară de stat de 12.586 lei cu începere de la 1.01.2024, conform talonului de pensie anexat la fila 17 dosar, tribunalul reţine că tranşele de impozit progresiv se aplică, după deducerea plafonului neimpozabil de 2000 lei, asupra sumei de 10.586 lei, după cum urmează (având în vedere că salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este 7.567 lei iar salariul mediu net corespunzător acestuia este de 4.426 lei): Asupra sumei de 4.426 lei se aplică un impozit de 10%, rezultând un impozit de 442,6 lei Asupra sumei de 7.567 - 4.427 = 3.140 lei se aplică un impozit de 15%, rezultând un impozit de 471 lei Asupra sumei de 10.586 – 7.567 lei = 1.493 lei se aplică un impozit de 20%, rezultând un impozit de 603,8 lei Rezultă aşadar că impozitul total datorat asupra pensiei reclamantului este de 1517,4 lei. Or din datele prezentate de pârâtă rezultă că aceasta a calculat şi reţinut un impozit în cuantum de 1718 lei asupra pensiei acestui reclamant, calculat prin deducerea plafonului neimpozabil de 2000 lei doar asupra sumei care nu depăşeşte venitul mediu net iar nu asupra întregului cuantum al pensiei. Un asemenea mod de calcul însă nu îşi găseşte susţinere în reglementările legale incidente, câtă vreme dispoziţiile art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal prevăd în mod expres că impozitul se aplică exclusiv asupra părţii din pensie care depăşeşte 2000 lei, ceea ce înseamnă că plafonul neimpozabil se deduce din întreg cuantumul pensiei iar nu doar din partea mai mică decât venitul salarial mediu net. Aşa stând lucrurile, tribunalul urmează a admite acţiunea sub acest aspect şi va obliga pârâta să calculeze impozitul aferent veniturilor din pensie ale reclamanţilor, cu respectarea întocmai a dispoziţiilor art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, respectiv prin calcularea cotelor de impozit progresiv exclusiv asupra părţii din pensie ce depăşeşte plafonul neimpozabil de 2000 lei. Va obliga pârâta la plata către reclamanţi a diferenţelor de impozit reţinute nelegal, retroactiv începând cu 1.01.2024 şi până la data recalculării efective, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei şi la care se va adăuga dobânda legală, calculată de la data efectuării reţinerilor la data restituirii efective. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite în parte acţiunea...."
Cititi si motivarea Tribunalului Bucuresti data in alta cauza, cu acelasi obiect, pretentii impozit, in care parata este Casa de Pensii Sectoriala a MAI.

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2024 Şedinţa publică de la 05 ##### 2024 Completul compus din: PREŞEDINTE ####### #### ####### Asistent judiciar ######## ####### ##### Asistent judiciar ##### ######### Grefier ##### ########## Pe rol judecarea cauzei Asigurări sociale privind pe reclamant ##### ####### şi pe pârât #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, având ca obiect pretenţii impozit La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este primul termen de judecată, acţiune scutită de taxă timbru, s-a solicitat soluţionarea cauzei în lipsă, după care: În temeiul art. 119 alin 4 din Regulamentul de Ordine interioară al Instanţelor Judecătoreşti tribunalul dispune lăsarea cauzei la o nouă strigare, la ordine, la sfârşitul intervalului fixat. La apelul repetat al cauzei nu au răspuns părţile Tribunalul ia act că s-a solicitat soluţionarea cauzei în lipsă şi verificându-şi din oficiu competenţa în temeiul art. 131 alin1 C.pr.civ rap. la art. 101-102 din legea ######## constată că este competent general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. Tribunalul pune în discuţia părţilor excepţia de necompetenţă materială a Secţiei de Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului, excepţie pe care, după deliberări, o apreciază ca nefondată şi o respinge, reţinând că reclamanta solicită obligarea la calcularea corectă a impozitului datorat asupra pensiei sale şi la restituirea sumelor reţinute nejustificat din pensie, pricina fiind aşadar una de asigurări sociale . Tribunalul pune în discuţia părţilor excepţia netimbrării acţiunii, excepţie pe care, după deliberări, o apreciază ca nefondată şi o respinge, reţinând că pricina de faţă este una de asigurări sociale, scutită de taxe timbru În temeiul art. 255-257 C.pr.civ tribunalul încuviinţează pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, cele deja depuse la dosar, constată proba administrată, cercetarea procesului încheiată şi, faţă de actele şi lucrările dosarului, reţine cauza spre deliberare şi soluţionare. INSTANŢA Asupra cauzei de faţă : Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. #####/3/2024 la 2.04.2024 reclamanta ##### ####### a solicitat, în contradictoriu cu pârâta #### Sectorială de Pensii a MAI pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea pârâtei la calcularea pensiei prin impozitarea progresivă după scăderea sumei de 2000 lei şi restituirea diferenţelor rezultate, actualizate cu rata inflaţiei şi dobânda legală Solicită obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. În motivarea arată în esenţă că are calitatea de pensionar conform deciziei de pensie #########.08.2016 iar începând cu luna ianuarie 2024 cuantumul pensiei sale a fost redus prin interpretarea şi aplicarea greşită a cotelor de impozitare suplimentare prevăzute de art. 101 C.fiscal astfel cum acesta a fost modificat prin legea 282/2023 ##### că în ceea ce o priveşte se încadrează în dispoziţiile art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal însă pârâta nu a procedat la deducerea din pensie a sumei de 2000 lei Solicită soluţionarea cauzei în lipsă. Anexează în dovedirea acţiunii înscrisuri. Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat, în principal, excepţia de necompetenţă materială a Secția a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, arătând că sumele solicitate a fi restituite reprezintă o creanţă fiscală, astfel că în cauză competenţa aparţine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Invocă şi excepţia netimbrării acţiunii arătând că sunt incidente dispoziţiile art. 16 lit. B din OUG 80/2013 Pe fond apreciază acţiunea ca nefondată, invocând în esenţă aspecte care nu au legătură cu cererea de chemare în judecată formulată. ##### că a calculat în mod corect impozitul datorat. Excepţiile invocate de pârâtă prin întâmpinare au fost soluţionate, în sensul respingerii, la termenul din 5.06.2024, cu motivarea cuprinsă în încheierea de şedinţă de la acea dată. Deliberând asupra cererii de chemare în judecată formulate, prin prisma materialului probator administrat şi prin raportare la dispoziţiile legale incidente, tribunalul reţine următoarele: Reclamanta este beneficiara unei pensii militare de stat stabilite în baza legii 223/2015, astfel cum rezultă din cuprinsul deciziei de pensie #########.08.2016 (fila 9 dosar) În conformitate cu dispoziţiile art. 101 alin 2 lit., c C.fiscal, astfel cum acestea au fost modificate prin Legea 282/2023: „c) pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică progresiv următoarele cote de impunere: (i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta; (ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta; (iii) 20%, pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat” Din analiza textului de lege anterior citat, tribunalul reţine că anterior stabilirii oricărei cote de impunere, se procedează la deducerea din cuantumul pensiei a sumei de 2000 lei, sumă care reprezintă plafonul neimpozabil. Asupra părţii din pensie rămase după această deducere, respectiv 4.928 lei se aplică, progresiv, cotele de impunere prevăzute la punctele (i) - (iii) după cum urmează: Pentru suma de 4.426 lei se aplică o cotă de impunere de 10%, rezultând un impozit în cuantum de 442,6 lei Pentru suma cuprinsă între 4.427 şi 4.928 lei se aplică o cotă de impunere de 15%, rezultând un impozit în cuantum de 75,15 lei Rezultă aşadar că impozitul total datorat de reclamantă este în cuantum de 517,75 lei Din cuprinsul talonului de pensie anexat la fila 10 dosar rezultă că pârâta a calculat şi reţinut din pensia reclamantei un impozit de 1146 lei iar din cuprinsul întâmpinării formulate rezultă că aceasta a procedat la calcularea impozitului fără a deduce, în prealabil, suma de 2000 lei reprezentând plafon neimpozabil. Astfel, pârâta a dedus suma de 2000 lei doar din partea din pensie mai mică decât venitul salarial mediu net, iar nu din întreaga pensie a reclamantei, procedură de calcul ce contravine dispoziţiilor art. 101 alin 2 lit. c C.fiscal, care prevede fără echivoc faptul că impozitul progresiv se aplică exclusiv asupra părţii din pensie care depăşeşte plafonul neimpozabil de 2000 lei. Aşa stând lucrurile, tribunalul urmează ca, admiţând acţiunea, să oblige pârâta la calcularea corectă a impozitului datorat asupra pensiei reclamantei, respectiv prin aplicarea cotelor de impozit progresiv doar asupra părţii din pensie care depăşeşte plafonul neimpozabil de 2000 lei. Cum prin aplicarea eronată a dispoziţiilor legale pârâta a calculat şi plătit reclamantei drepturi de pensie mai mici decât cele cuvenite, tribunalul urmează a obliga pârâta la plata către reclamantă a diferenţelor de pensie rezultate, retroactiv începând cu data de 1.01.2024 şi până la data calculării corecte a impozitului, sume ce urmează a fi actualizate cu indicele de inflaţie şi la care se va adăuga dobânda legală, calculate de la data scadenţei pentru fiecare drept de pensie în parte şi până la data plăţii efective. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite acţiunea privind pe reclamant ##### ####### (CNP #############) cu domiciliul ales în Bucureşti, #### ######### ### ##.38, sect. 1 şi pe pârât #### DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE cu sediul în Bucureşti, #### ###### ######### ## #, sect. 4 Obligă pârâta la calcularea corectă a impozitului datorat asupra pensiei reclamantei, respectiv prin aplicarea cotelor de impozit progresiv doar asupra părţii din pensie care depăşeşte plafonul neimpozabil de 2000 lei. Obligă pârâta pârâta la plata către reclamantă a diferenţelor de pensie rezultate, retroactiv începând cu data de 1.01.2024 şi până la data calculării corecte a impozitului, sume ce urmează a fi actualizate cu indicele de inflaţie şi la care se va adăuga dobânda legală, calculate de la data scadenţei pentru fiecare drept de pensie în parte şi până la data plăţii efective. Cu apel în 30 zile de la comunicarea, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei conform art. 402 C.pr.civ, astăzi, 5.06.2024

145 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Crunt lovita cloaca si infectia, care au calculaqt pe tot brutul impozitul, si sub 2000 lei! Nu cad capete cu stelele aurite? Nu se lasa cu demisii si schimbari din functii pentru acest ultraj la drepturi pe principii clocare?

Leon spunea...

Nu se asteapta Hotararea Curtii de Apel Bucuresti ??

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Sentintele Tribunalului sunt executorii!

daniel sandu spunea...

Foarte interesant multumim! printre (foarte) putinele dati in care instantele ne dau si noua dreptate... (probbil și acțiunea a fost bine argumentată) sper sa țină și la CApel. Poate cineva să ne redea cateva elemente din cererea respectivă? (pe principiul bune practici/lecții invățate cum ar zice cineva)

John1 spunea...

La Craiova procesele cu progresivitatea, pe de-o parte și cu modul de impozitare defectuos, prin care au luat in mod ilegal între 1 și 200 de lei de la pensionarii militari si din justiție, pe de altă parte, se vor judeca pe fond în octombrie. Sper ca CPS să ia masuri de restituire a banilor sustrași viclenește înainte de a acționa toți pensionarii ,,speciali" în justiție. Actiunea in justiție este gratuită și foarte, foarte simplă (2 pagini). Măcar să aplice legea existentă corect.

kostas spunea...

Acum, jegosii astia nu trebuie sa schimbe modul de calcul al impozitului la toata lumea?

RD spunea...

Ar trebui să fie scris în acest articol două exemple de impozit progresiv la aceeași sumă. Impozitul progresiv pentru 5000 lei brut până acum și cum ar fi corect pe viitor.

Viorel spunea...

Domnule Claudiu Marin. Hotărârea dată de tribunal este executory, dar dacă atacă cu apel și pierde i se rețin banii dați. Așa am pățit eu la Tribunalul Botoșani cu ajutoarele la trecerea în rezervă. Am câștigat, m-am dus la UM și am făcut o cerere la care am atașat Hotărârea în xerocopie iar unitatea mi-a dat suma de 1.362 de lei ( în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu). Nu i-am cheltuit așteptănd Apelul MAp.N unde, CAp. Suceava a hotărât în baza Deciziei nr. 5/2017 că sunt premature introduse, fiind nevoit să restitui banii înapoi. Puteam să nu îi dau, să mă dea UM în judecată, să mă plimb iar pe drumuri, așa că le-am înapoiat banii băgându-i undeva pe guvernanți pentru OU date și pe cei de la ÎCCJ pentru decizia luată. : (Acțiunile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizații sunt prematur formulate)

John1 spunea...

Corect, o pensie brută de 5000 de lei se impozitează astfel:
5000-2000=3000
3000×10%=300, rezultănd o pensie netă de 4700 lei.
CPS a impozitat astfel:
4427-2000=2427
2427×10%=242,7
5000-4427=573
537××15%=85,95
242,7+85,95=328,65, rezultănd o furăciune de 28,65 de lei lunar la o pensie brută de 5000 de lei.
De menționat este faptul că furtul din pensia brută poate ajunge la maxim 200 de lei, pe masură ce brutul pensiei este mai mare.

RD spunea...

Păi din moment ce e impozit progresiv cum să fie așa cum ați scris?

John1 spunea...

Scuze, din grabă,trebuia 573×15%=85,95 lei. Oricum, cred că s-a înțeles modul defectuos de calcul al CPS.

VALNIC74 spunea...

Justiția noastră cea de toate zilele,ne dă sfaturi utile!

John1 spunea...

RD puteti să vă calculați singur impozitul. Cotele de impunere sunt 10, 15 si 20 la sută. La pensia brută de 5000 de lei, CPS a trecut la pragul de 15% prin scăderea sumei neimpozabile de 2000 din 4427 și nu din brutul de 5000 si apoi sa aplice cotele de impunere cum prevede legea.

Claudiu Marin spunea...

Dati clik pe eticheta "impozit pensii" de pe prima pagina a blogului si gasiti acolo o multime de calcule de impozit progresiv

John spunea...

@ John,tizule?
De ce nu îți pui și altceva la nikname pentru a putea fi deosebiți la comentarii?

Vasile Anghel spunea...

Așa a fost dintotdeauna în structurile suport , mulți incompetenți și fricoși să nu greșească, deși unii știau cum se face o impozitare progresivă.Este logic să faci deducerea și rămâne venitul impozabil pe treptele de impozitare.Trbuiesc duși la specializare că sunt praf.

John1 spunea...

John o să îmi modific nickname-ul (porecla). Nu ți-am văzut vreo postare până acum. Scuze!

Pensionari militari, acționați în justiție CPS-ul pentru modul fraudulos de impozitare a pensiilor voastre.
Toți cei care aveți brutul pensiei peste valoarea salariului mediu net pe economie (4.427 lei) pierdeți lunar intre 1 și 200 de lei, în funcție de brutul pensiei.
Ați văzut că 15 pensionari militari din București au primit răspuns favorabil în justiție.
Tot respectul pentru acest blog.
Felicitări domnului administrator!!!

Viorel spunea...

John Wayne. Nu ar fi mai corect ca în baza art. 65 din Legea nr. 223/2015 CPS să-și recunoască greșeala și s-o remedieze din proprie inițiativă ? Pentru că, astfel, numai la MAp.N se trezesc cu cel puțin 50.000 de procese.

Leon spunea...

@Claudiu, Pl x nr.310/2017 are un Raport de respingere a OuG.59/2017 si este pe Ordinea de zi a CD inca din 2020:
"10.02.2020 înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor" !
Deoarece majoritatea prevederilor din aceasta Ordonanta sunt preluate in Legea 282/2023, ce implicatii ar avea Respingerea OuG.59/2017 ?

Leo spunea...

Respingerea prin legea de aprobare a OUG 59 ar fi un dezastru pt. guvern.
Dar nu se va întâmpla asta. Are grije Mardel și Ionel de asta, că doară sunt pe cai mari după alegerile de ieri.
NOAPTE BUNĂ COPII !

Leo spunea...

Hotărîrea este în primă instanță.
Să vedem APELUL.
Multe au fost hotărârile recente întoarse în APEL

Claudiu Marin spunea...

@Leon
Acel Raport nu va mai fi niciodată votat în Plen

LiviuG spunea...

Nu va hazardati! Multe hotarari au fost invalidate de instantele de apel! Cred ca atata timp cat MFP nu a dat un mod de calcul ca raspuns la solicitarea CPS, insusindu-si impreuna cu MMPS ce au transmis CPS-urile,s-ar putea s[ nu se stie!Sa auzim de bine!

Leon spunea...

@Claudiu, inainte de a parasi functia de Presedinte interimar al CD, o sa-i trimit o misiva d-lui Alfred Simonis, sa faca curatenie la locul de munca, si sa puna pe Ordinea de zi a Plenului, toate proiectele de lege cu Raport de RESPINGERE:
"Conform numaratorii, Alfred Simonis a castigat alegerile pentru presedintia Consiliului Judetean Timis"..!!

maiag spunea...

TOT EI,ne am agitat degeaba tovarasi,ori nu a ti fost la vot,ori nu a ti pus stampila unde trebuie,haur si sosoaca aveau mari asteptari de la pensionarii militeri,sa vedeti acum ce pule n cur ne baga MARCELUS dupa amenintarile fara efect facute de noi,asa ca ,,,in genunchi m a intorc la tine,dar si de merg in limba nu ne primesc,,,,,uraaaaa,,,vine sfintu petru si vom canta in cor,,,,,petre petre,ce ti am spus eu tie,si cand eram la mama fata,sa fim sanatosi

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, acel raport si oug 59 are niste parti ce nu trebuiau scoase, in rest a fost facut sa stea cu vata in nări si cu picoarele legate cu sforicica in Morga sertarelor din Șparlament!
@Proscovanii din clocarie trebuie sa ia lectii de la Judecatorie, ca la intelighenția lor selectiva si parsivă, cu scurgeri de bale de salivă, ii duc numai la paradeli cu anumite socoteli sa bată urat tare numai in drepturile care privesc batranele catane si cu privilegii anume numai pentru clasa de pulime din ciucănime!

Claudiu Marin spunea...

Încălcarea art
100 din Codul Fiscal este atat de flagranta incat oricare instanța constat ilegalitatea impozitarii aplicate de casele de pensii.

BONIFATIE spunea...

Am onoarea! Stimați colegi, să fim optimiști dar și rezonabili. Sentința este executorie, însă nu este definitivă. Adică reclamanții pot solicita executarea obligației și să intre în posesia drepturilor dar este bine să mai aștepte pentru că pârâta CPS poate formula APEL și sunt sigur că o va face iar dacă este admis apelul va solicita, dacă va fi cazul, întoarcerea executării. Să așteptăm soluția în apel. Cu respect,

John spunea...

Păi da,
Bani de actualizarea SG nu au cei de la MApN,dar promovează OUG de instruirea piloților ukri gratis. Asta da grijă față de Armia Țării..

Claudiu Marin spunea...

Pe la începutul anului, niște deștepți au indicat pensionarilor militari sa reclame neconstitutionalitatea art. 101, modificat de L 282/2024, in loc sa reclame ilegala aplicare a art.
100 si 101 din Codul Fiscal.

Instantele au admis sesizarea CCR, dar au amânat judecarea cauzei pana se pronunța CCR.
Acum așteaptă câțiva ani.

Valentin spunea...

D - nul Puiu au zis că analizează luni și marți și până joi ne anunță ce soluții au găsit pentru a ne creste veniturile așa este d l moderator?

John spunea...

Actualizarea soldelor rezerviștilor, care depinde de aprobarea unor amendamente la PL-x 262/2024, a rămas blocată între cele două comisii parlamentare de raport de la Camera Deputaților și are șanse infime să mai ”prindă” un loc pe ordinea de zi a unei ședințe de plen în actuala sesiune parlamentară, care se încheie la 1 iulie.

https://umbrela-strategica.ro/actualizarea-soldelor-rezervistilor-s-a-pierdut-intre-comisii

Viorel spunea...

Nu înțeleg de ce reprezentanții Forumului nu solicit o întâlnire pentru discuții strict pe actualizarea soldei de grad cu prim ministrul CIOLACU. Acum este vesel, bucuros, bine dispus, deci și bun ascultător și executant. De ce dracu nu m-am născut mai deștept ca să am o poziție socială astfel încât să-mi permit să solicit să mi se deschidă orice ușă la orice mameluc. De cealaltă parte, dacă lui CIUCĂ nu îi bagă cineva pe gât propunerea de actualizare a soldei de grad, a belit mielul la alegerile prezidențiale. Va câștiga PSD și va da și prim ministru. La Botoșani s-a pierdut o primărie la 2 voturi (numărătoare de 3 ori = 2 voturi). Simpatizantul meu domnul IFTIME (intrat în PNL de 3 luni) a câștigat CJ la limită.
Alooo! Atenție domnule CIUCĂ la voturile pensionarilor military dacă vreți să aveți cât de cât șanse la președinție. Domnule CIOLACU, este valabil și pentru dumneavoastră. Nu vă culcați în cort sub pod că nu se știe. Să vedem care decartează primul. Principalul este solicitarea de audiență la ambii și asta cât mai rapid.

Decebal spunea...

Cei care s-au pensionat in 2024 pe 12 luni baza de calcul, cum vor fi
impozitati/afectati?

Claudiu Marin spunea...

@Decebal
Cei pensionati in 2024 si in viiyor, la fele ca toti ciucaneii si ciucani pensionati dupa sept 2017, au pensia in plata egala cu venitul net ca activ, asa ca nu platesc nici impozit si nici supraimpozit.
Venutul net ca activ este mai mic decat netul fiscal al pensie brute.

maiag spunea...

DISCRIMINARE LEGALA SAU NU?la 1 ianuarie a fiecarui an ,conform legilor,se indexeaza toate pensiile,dar in mod diferit,LA magistrati si civili cu indicele de inflatie ,plus jumatate din cresterea salariala,la apevisti,numai cu indicele de inflatie,DACA NIMENI NU E MAI PRESUS DE LEGE,situatia asta nu e discriminare si persecutie a unei clase sociale?INTREB ,poate cineva are o ideie,BOSORUGUS EXPIRATUS,,,,te astept cu un punct de vedere istoric.

Burebista spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Valentin spunea...

Viorel ,pai nu a zis domnul Ciolacu că o să se gândească la o soluție de compensare pentru pensionarii militari luni, marți și până joi ne anunță ce soluție a găsit sa ne crească veniturile!

Burebista spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Valentin spunea...

Decebal,că sa ți faci o idee cat va fi pensia ta neta te uiți pe fluturasul de salariu la total brut realizat in fiecare luna din baza de calcul și vei avea net 58,5 la sută,ce i ți va rămâne de la 58,5 la sută până la total brut realizat va fi impozitul care ți l oprește inclusiv pe plafonarea Lia Olguța Vasilescu pentru care și aici vei plati impozit chiar dacă ești plafonat,daca aduni impozitul, plafonarea LOV o sa ți de-a pensia cu care ar fi trebuit să o ai daca nu erai plafonat la 58,5 la sută.

Claudiu Marin spunea...

Pentru edificare si model de actiune cititi 2 motivari ale Tribunalului Bucuresti in doua cauze de calcul gresit al impozitarii progresive privind Casele sectoriasle ale MApN si MAI.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Pesedistii, cand se vor trezi din betiile cauzate de petrecerile victoriilor obtinute in alegeri, vor fi mahmuri si vor pleca in vacanta, la odihna si reîcarcarea bateriilor... de țâghir, uitand de niste promisiuni facute sa ne aprobe actualizarile soldelor de grad, si la reîntoarcere vor fi ocupati cu alegerile parlamentare, dejghiocarea nucilor, culesul viilor si al livezilor, trimiterea odraslelor la scoala, numararea bobocilor si degustarea mustului diareic, iar pensiile militare le vor redescoperi ca sunt inca necoapte, precum strugurii germani care se coc si culeg in Decembrie, iar noi vom avea barbile albe de asteptari, unii si cu parastasele la zi si ne mai trebuindu-le decat odihna vesnica... Sindicatele? Dar, domniile voastre, unde ati citit ca generalii au dureri pe undeva, in hemoroizi, de noi? Pe bloagele sindicale, in toti anii astia, ati zarit cumva urme de lupte sindicale, in afara de amenintari ca, daca nu sunt platite cotizatiile la timp ca sa mai faca si ei agape si turnee prin statiuni balneo dupa babeturi fresh, cu masaje eroice, atunci membrii fraieri isi vor pierde toate drepturile rezultate din castigarea proceselor pentru inchipuitele altor drepturi la sanki balamaua! De cand s-au mai desteptat unii, sefii de sindicate au inceput sa se ingalbeneasca, sa se vestejeasca, sa se usuce pe picioare cu pierderea burdihanelor capatate in lungi agape si serate dansante, cu potoale gestante si bauturi pe care pupă numai diplomatii si sefii de mafii de aiurea, saracan de soarta lor amarata! De atata mila de soarta lor rablagita fac apel la empatia domniilor voastre sa recotizati sindicatele, caci altfel vom avea parte de adevarate tragedii sociale cu acesti napastuiti de sefi de sindicate, si nu vom mai avea negociatori de nadejde pentru morganul proiect de lege pentru actualizarea soldelor de gard!

Claudiu Marin spunea...

@Burebista
Mai citeste o data cele 2 motivari ale Tribunalului Bucuresti, poate... poate intelegi cat de prost citesti textele de lege cat si motivarile instantei.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Pana acum 1 minut si timp de 5 minute a batut o ploaie cu gheața cat ca bobul de porumb pe un intuneric afara beznă, cu un zgomot infernal de nu ma auzeam in casa cu Anilu, de punandu-se gheata pe pervaz, caci stau cu geamul deschis de la zapuseala... Probabil ca anul asta vom avea probleme in agricultura, cu ploi peste tot cu gheata!

Dodo spunea...

Domnule Ifrim, nu numai în hemoroizi o sa ii doară...ci și la multe lovituri de AG7 sau Ghepard Panzer sau tun de 2×30...de noi. Acum era momentul sa obținem ceva, acum înainte de alegeri. Acum după...va fi mai greu. Totul depinde de noi cât de uniți vom fi și de perseverenți. Nu mai repet ce spuneam acum câteva zile despre cum putem sa ii dobândim. Un singur lucru este cert și anume: ascuțirea săbilor și pregatirea vergelelor,carpelor, uleiului, turapeului,s.a.m.d. Altfel tot vorbim, ne contrazicem, ne mai și jignim...și ei tot vor face doar ce e bine pentru ei și gașca lor. Eu asa am INTELES ca stau lucrurile.

Iulian Mareș spunea...

Ex titlu, dar nu ma pot abtine...

Pentru dragii nostri prieteni ai ruSSiei le pun un link sa vada cum e cu Su-57 si asa putine si tarziu intrate la productie...

https://liveuamap.com/en/2024/10-june-maxar-satellite-imagery-of-june-8-after-the-attack

Rezervistul spunea...

Șmecherul de Leoreanu a dat speranțe deșarte rezerviștilor....păcălindu i ,prostindu i cu așa zisele ..amendamente....ce actualizeaza SG. cu cei activi...ce puteau îmbunătăți cu ceva pensia și viața oamenilor... până la urmă.. Aceștia iau dat voturile ..Cum sa văzut cu sacii în căruță ( a fost ales primar la Roman)așa cum și-a dorit)... adio nene.. și un praz verde..Ca mulțumire pt voturile primite..va da praful de pe tobă ..Excroc mai mare ca acest deputat Leoreanu nu mi-a dat viața să văd până acum ..Sper să i se întoarcă și lui înzecit ...tot binele pe care la făcut rezerviștilor

Iulian Mareș spunea...

Cu mii de multumiri celor care m-au votat, demonstrand ca „Tot banatu-i fruncea!”
Semnat: FRITZ DOMINIC SAMUEL

Claudiu Marin spunea...

@REZERVIST
Arunci cu vorbe nesocotite.
Amendamentul este numit Leoreanu, dar este asumat de întreaga comisie de aparare.
Raportul preliminar va fi admis sau respins in Plen.

Leon spunea...

@Claudiu, avem colegi carora le face mare placere sa jigneasca !
Am primit aseara tarziu de la D-ul Leoreanu, inca Presedinte al Comisiei de Aparare in aceasta luna, urmatorul mesaj:
"Ceea ce a depins de mine, am făcut și continui sa urmăresc!"...!!

Rezervistul spunea...

Claudiu Marin.... Mulțumesc pt precizare...Acum sunt mulțumit ..lămurit...Credeam că numai deputatul va primi toate înjurăturile de rigoare....în caz că nu ne alegem cu nimic..îi băgăm pe toți în oală .... și i fierbem la 🔥 mic.... să-i doară rău... Dacă e de bine până la urmă.. îmi fac mea culpa.. și le facem statuie... Cred că și camaradul Ifrim va cotiza din puțina i pensie care o are...

ifrim spunea...

@Rezervistul.Sunt camarazi care se zbat,ÎNCEARCĂ să facă ceva dar nu-ți pot oferi d-le garanții scrise.Este o luptă ce poate fi câștigată ori pierdută!Îți dai seama ce zic acei luptători când văd comentariul d-stră tendențios?:Ia mai dă-i în p__a mea!Și au dreptate!

maiag spunea...

JOI,,,,inaltarea domnului[ispasul ortodox,13 iunie[ghinion si zi istorica]/,,promisiunea lui CIULACU ca va raspunde rezervistilor,oare ispasul sau ziua 13 ghinion va influenta decizia?
pina atunci,,,,sa avem viata inaltata cu sanatate

csej spunea...

Nu te astepta ca Ciolacu va face minuni.S-a invatat sa mintă..Daca pilotul Ciolacu era in viata cred ca il bătea la fund cu funia udă.
Mai curând Gioana daca va candida .
E aiurea ca maior cu vechime de 26 ani sa aiba pensie de 3000 lei și alt maior cu aceeași vechime sa aiba dublu.Astea sunt anomalii si aici trebuie umblat.
Pensiile mari aduc prejudiciu pensionarilor cu pensii mici.Sistemul impozitării progresive trebuie ajustat astfel încât decalajul sa nu fie ca dela pământ la cer.Ciolacu si multi altii ca el traiesc cu impresia ca cei cu pensii de 20000 lei sunt majoritari.Daca părinții lui sunt decedați numai e la zi cu cunoașterea pensiilor militare.Insistati ca CPS a MApN sa faca publică pensia fiecărui militar dar si funcția,gradul si,vechimea,

csej spunea...

Mares daca dai Cezarului ce e al Cezarului nu inseamna ca ca esti simpatizant Rusia si Putin.Rusia are acum sistem militar instruit.Armara rusă este restructurate oarecum după model american.Numai sunt cei din Tratatul dela Varsovia.Economia este pe producție de război.Deci nu este in curul gol.
Stie sa exploateze hibele altora..
Dacă cade Ucraina rusii vor prinde curaj si vor merge mai departe.La ei persista sentimentul de imperiu.Priveste cine sta langa Puțin la paradele militare
La noi militarii in varsta au fost tratati cu "Acum e vremea noastra".
Dacă UE nu va ajunge sa functioneze precum USA noi romanii in 10-15 ani vom ajunge să vorbim rusește.Cine va trai pana atunci si daca teritoriu României va fi înlocuit.

xmax spunea...

.....revenind la topic-"urile" noastre despre amendamente

la link-ul de mai jos constatam cu mare surprindere un fapt interesant:

https://www.cdep.ro/co/docs/F1487902712/oz%2011,12,13%20iunie,%20studiu%20individual.pdf

Desigur orice persoana are dreptul la studiu!!! Nu? Acolo se invata sa raspunda: DA s-a rezolvat, NU SE POATE!!!

Deci camarazi mai vechi sau mai noi, NU ASA MERGE treaba in aceasta tara. Cu tigaia in mina si dat peste spatele acestor politruci pina le sar ciorapii din picioare!!!!

Auzi tu dom'le maestrul Leoreanu a facut tot ce a depins de el. Si chiar credeti ca voi si crede acest lucru?????
Din pozitia pe care o are, in comparatie cu a multor camarazi de pe aici, nu are voie sa spuna asa ceva!!! ERA OBLIGAT (asa cum este si prim-ministrul si GUVERNUL) sa rezolve aceasta mare inechitate generata tot de ei!!!!

Deci astept detalii tehnice despre "putinta" acestor politruci, sau poate or fi impotenti profesinal????

Si o rugaminte dom'le moderator, fa cumva si nu mai cenzura acele articole care nu iti convin(evident care nu contin aspecte vulgare)

socrates spunea...

"Repetabila povară" !, până la Legea 19, nimeni nu a plătit celebra contribuție la fondul de pensii, ea fiind reținută din fondul de salarii, dupa care se repartizau sumele pentru salarii. Anul acesta, salariu mediu a ajunsa 5 186 de lei, mi se pare !!!.


Col. Hathi spunea...

Vă salut!

Pentru cine nu știe felul în care a fost calculat impozitul pensiilor militare începând cu 01.01.2024, recomand citirea comentariului "Povestea supraimpozitării":

https://mosalecu.blogspot.com/2024/04/cind-lumea-verifica-ce-i-se-serveste.html?showComment=1713697908585#c5365039335772155583

În continuare, vă propun un mic program de calcul (Calculator_pensii_militare_2024_v10.xls) realizat în "Excel" pentru determinarea sumelor de bani "reţinute nelegal" (exprimarea aparține judecătorilor Tribunalului București) de CPS-uri (MApN, MAI și SRI) începând cu 01.01.2024.
Programul l-am testat pe versiunile următoare de programe OFFICE:
Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021;
LibreOffice 7.3.7.2 și 7.6.4.1;
OpenOffice 4.1.15;
Sisteme de operare pe care l-am testat:
Microsoft Windows 7, 8.1, 10, 11;
Linux Ubuntu 22.04.3.

Programul nu funcționează corect in "Foi de calcul Google" și pe sistemul de operare Android.
N-am avut posibilitatea să-l testez pe macOS (Apple).

Linkul de descărcare a programului este următorul:

https://drive.usercontent.google.com/download?id=1W7_PHdaSOs_iJrW-zV47eVuEvgSxFWbl

Observații:
1. Valoarea corectă a SMNE (Salariul Mediu Net pe Economie sau "câștigul salarial mediu net") în 2024 este 4426 lei, valoare confirmată și de Casa Națională de Pensii Publice:

https://www.cnpp.ro/noutati/-/asset_publisher/FbjvUfJwDu7P/content/indicatori-utilizati-in-sistemul-public-de-pensii-pentru-anul-2024

2. CPS a SRI a calculat corect valoarea pentru SMNE:

https://www.sri.ro/articole/pensii2024.html

3. CPS a MApN a calculat greșit valoarea pentru SMNE:

https://cps.mapn.ro/webroot/fileslib/upload/files/Doc223/Precizari%20de%20postat%20pe%20site%20Legea%20282-03012024.pdf

4. CPS a MAI nu a dat vreun comunicat referitor la modul de impozitare începând cu 01.01.2024.

5. Doar pentru pensia brută din 2023 de 4000 lei va apărea o diferență de 1 leu la calculul pensiei nete din 2024 ca urmare a calculării incorecte a SMNE rezultată din SMBE= 7567 lei.

6. Celulele din tabelul Excel care conțin formulele de calcul au fost protejate pentru a nu fi modificate din greșeală.

7. Pentru versiunile de OFFICE mai noi de 2007 fișierul Calculator_pensii_militare_2024_v10.xls se va deschide în modul "PROTECTED VIEW" și va trebui să fie apăsat butonul "Enable Editing".

Cu stimă,
Col. Hathi

https://drive.google.com/file/d/1Nxocrrly6aw0Y0sHQ-yCh9u69B4SdDRf/view

Cătălin spunea...

COPY/ PASTE (GLIGOR):
STIMAȚI COLEGI,

În vederea contracarării MÂRȘĂVIEI PE CARE NE-O PREGĂTESC DECIDENȚII POLITICO-MILITARI, nouă, militarilor în rezervă și în retragere, referitoare la aburire noastră în ceea ce înseamnă actualizarea Valorii Gradului Militar, revin cu Propunerea prezentată de la microfon și la Protestul din Piața Victoriei din 7 Iunie

În consecință, am înaintat președintelui LADPM Dima Petrica și Președintelui SCMD Dogaru Mircea, propunerea ca, în regim de extremă urgență, să se pună de comun acord cu toți președinții structurilor asociative membre ale FORUMULUI, în vederea întocmirii unui Plan Unic de Acțiuni Revendicative care să cuprindă următoarele :

1️⃣Notificarea Primăriei Municipiului București referitoare la PICHETAREA sediilor, MApN, MI, Guvernului și Palatului Cotroceni,
▪︎zilnic, de luni până vineri inclusiv,
▪︎de la ora 10 00 la 12 00,
▪︎ cu grupuri mici de camarazi ( 2-3 persoane), prin rotație,
▪︎pe toată durata verii, până la alegerile următoare sau până la soluționarea favorabilă a revendicărilor noastre.

2️⃣Asociațiile vor întocmi un Grafic,
▪︎cei de la MI vor picheta sediul MI,
▪︎cei de la MApN, sediul MApN,
▪︎împreună vor picheta sediile Guvernului și Palatul Cotroceni.

3️⃣Celelalte detalii, vor fi stabilite de comun acord.

Liviutatarush spunea...

Pentru domnul @csej la "Nu te astepta ca Ciolacu va face minuni.S-a invatat sa mintă...Daca pilotul Ciolacu era in viata cred ca il bătea la fund cu funia udă. Mai curând Gioana daca va candida." Da, va candida ca indepensent sustinut de, pana acum, 25 de ONG-uri care vor avea reprezentanti in sectiile de votare! Eu deja ma implic!

csej spunea...

Ma repet.Cereti CPS a MApN sa faca publică situatia pensiilor militare :nr.dosar pensie,anul pensionarii,valoarea pensiei,functie,grad,vechime.Numai asa Ciolacu si altii vor vedea ce dezordine e in sistemul de pensii militare.

Viorel spunea...

Cătălin / Comandor Gligor. Mai întâi trebuie solicitată o audiență la prim ministru.
Dânsul habar nu are despre minciunile spuse de subordonați ce cer pensionarii militari și modul de rezolvare.
Tâlvăr probabil i-a băgat sub nas cee ace au vrut cei de la DGFC și DGJ.
Printr-o informare corectă și prezentarea unei soluții simple ce stă la mâna guvernului cred că s-ar rezolva mai repede problema.

Leon spunea...

Joia viitoare, 20 iunie, la Cotroceni, este Sedinta CSAT...!!

Viorel spunea...

Cătăline. Tu ai postat comentariul, tu răspunde la întrebări. Cică:
„În vederea contracarării MÂRȘĂVIEI PE CARE NE-O PREGĂTESC DECIDENȚII POLITICO-MILITARI”.
Ce mârșăvie ne pregătește decidenții politico-militari pentru că din câte știm cu toții, în afară de amendamentele propuse și rămase fără răspuns și finalitate din lipsă de titular care au plecat cu naționala în Germania, altceva legislative legat de pensionarii militari nu există.
Iar cu 10 scânduri (să mă scuze pensionarii că i-am asimilat cu scânduri), nu faci gard la curte.

Dodo spunea...

Ușor nu va fi cu siguranță. Lupta grea avem de dus,poate cea mai grea, asa ca și ultima bătălie...vorba domnului Cornelius. Când zicea ca nu mai are nimic de pierdut și va lupta cu toate puterile. Asa și trebuie. Cum lupta ei cu noi sa nu ne dea drepturile...asa și noi nu trebuie sa renunțăm și sa fim descurajați,pt ca ei pe asta mizează. Deși ar putea fi simplu totul. CIUCA AL NOST ar putea rapid sa facă dreptate. Ma gândesc la o posibila scena: Dacă va ajunge președinte. Poate se gândește la asta cum ca va face el dreptate pt militari atunci. E un scenariu bizar...dar totuși e un scenariu. Eu nu îl cunosc pe general...un scenariu care poate fi real dacă îl vor chinui remuscarile și conștiința. Demnitatea și onoarea nu au loc în acest scenariu. Chiar imposibil nu cred ca e...greu însă sau foarte greu DA.

Cătălin spunea...

LEON, SEDINTA CSAT ESTE SE PARE PENTRU DONAREA UNUI SISTEM PATRIOT "SLAVEI" SI NU NUMAI.

Claudiu Marin spunea...

@Dodo
Deloc n-o nimeresti!
In calitate de sef de stat major, ministru al aparari si de premier, Ciuca a aprobat toate inechitatile care s-au introdus in legea pensiilor militare dupa anul 2015.
Cei legati de structurile informative ale MApN arunca necazurile rezervistilor in carca politicienilor.
Necazurile noastre vin din interiorul sistemului militar!

Dupa un presedinte mut, asta ne-ar mai trebui, unul ăăă-îîîî-it!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Catalin, Pichetarea miroase ilar a exchibitionism, o practica sexuala dezavuata moral si penal, cu prea putine efecte, sa fie niste oameni chinuiti in conditii de clima caniculara la o varsta inaintata, plus ca nu-i baga nimeni in seama in viermuiala mucuresteana, fata de faptul mai serios si preactic ca o delegatie imputernicita de sindicate, cu o Declaratie comuna, cu un protest scris si tot tacamul, imperativ sa se organizeze absolut o intanlire directa cu Marcel Ciolacu, singura piesa de pe tabla de sah, nebun, tura sau rege, sau toate la un loc, cu care se mai poate rezolva aceasta problema spinoasa, si sunt destule cai pentru a se facilita aceasta intanlire prin rezervistii, cum ar fi Leoreanu, Coarna, si fostul Sef de stat Major General sau si cu altii. Fara acest contact tet a tet, numai si numai cu Prim Ministrul, si prima data abordarea faptului ca n-avem treaba cu Legea pensiilor civile si ca suntem pe Lg pens. milit 223/2015, ca suntem pe pensii de serviciu si nu speciale si tot ce implica asta, plus ca prin oug 59 am ramas in afara actualizarilor de tot felul, deci fiind inghetati in vecie si alte subiecte stricte, fara deviatii de sept cu pretentii de rahat, cum se intampla mereu, caci subiectul primordial pe scurt este actualizarea soldelor de grad astfel incat pensiile sa creasca, nu sa scada ca in 2016 sau cum cloaca si infectia intentioneaza s-o faca, si spus asta Ciolacului, paralel si prost cunoscator si informat in amanunte!

Leon spunea...

Si uite cum ma determinati sa nu mai public pe blog discutiile personale cu decidentii politici!
Fiecare lupta cum se pricepe mai bine!
Eu o sa ma lupt in continuare pentru drepturile pesionarilor militari, asa cum am facut si pana acum, dar fara sa mai fac publice aeste demersuri !

Dodo spunea...

Și totuși fiind acolo domnul Ciuca în ce poziție a fost,este sau va fi( daca va fi)....nu putea sa faca" binele "? ...cum a putut tot el ...(cred )și cu 1000 de lei indemnizație pt "rasa superioara "de militar care au imbracat-o el și inca un nr...de militari. Asa fără prea multe discuții prin parlament..și prin alte părți. Deci...cum sa nu se poata? Am nimerit-o sau nu, nu are importanta prea mare pt mine. Putea veni scenariul asta de la oricine. Chiar și de la dvs Domnule Claudiu.Daca greșesc...nu sunt singurul. Mai greșim...eu doar schimb idei ca și toți de pe blog. Și da, știam ca MAPN-UL are cârcotași și rau voitori ...dar totuși dacă voia domnul general Ciuca ,cred ca reusea, la fel ca și cu indemnizația.

Dan spunea...

@Leon
Am onoarea să vă salut!
Vă rog să nu vă supărați....
Sunt mulți colegi care urmăresc acest blog, în speranța că vor afla de la dumneavoastră noutăți.
Dacă cineva vă provocat neplăceri, îmi cer eu scuze, chiar dacă nu-i cunosc.
Așteptăm ( cel puțin eu) în continuare vești de la dumneavoastră, în speranța că se va rezolva și pentru noi ceva.
Cu respect!

Viorel spunea...

Col. Hathi. Foarte correct programul dumneavoastră. A ieșit totul perfect. CPS m-a taxat doar cu 19 lei. Dar m-a taxat. Ăsta se numește furt calificat LA ORDIN.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Leon, cu scuze, dar nu trebuiesc luate lucrurile asa, la modul retragerii din actiuni, mai ales ca sunt aici simionisti, sosocari si rusofili cu misiunea ordonata, in calitate de slugi tradatoare, sa ne saboteze activitatile sindicale, si ar trebui sa fie depistati si blocati cu mare severitate de protectie a intereselor rezervistilor, iar oameni valorosi, ca dumneata, fiind o tinta predilecta a subversiunii lor sabotoare, apeland si la factorul emotional de iritare prin provocari multiple, e firesc sa blocheze actiuni laudabile, necesare si utile tuturor celor de bine. Eu am deja depuse la CSAT multe icre de protest si revendicari de drepturi pe subiectul strict al majorarii soldelor de grad, si nu stiu daca sunt bagate in seama, dar stiu ca n-am stat cu mainile in san, la fel ca si cei responsabili si constienti ca trebuie facut ceva in acest sens, nu doar ca spectatori comentatori la ce se intampla cu drepturile noastre, si parerea mea este ca ar fi util pentru noi, cei care ne zbatem sindical, si nu iudele sabotoare, sa fim informati de catre ceilalti luptatori, astfel incat, daca se continua informarile, aceste jeguri pot fi eliminate prin atacuri de apoplexie ce le vor avea, dar si ca o sa se sparga fierele alea otravite din ei! Sabotorilor lui Putin, cu vodca alterată in gusi si ranze, dar si voi ciucălăi de popușoaie mucegaite si clocari in putrefactie si puroi, luati-va labele jegoase de pe actiunile sindicale ale celor cu spirit civic, combativ si de luptatori in folosul celor multi!

csej spunea...

Imi pare rau sa o spun dar nu am ce face.Spuneti ca Ciuca e părtași la necazurile noastre.Cine va împiedica sa-i faceti plângere penală pentru plagiat.Plagiatul e furt si a fost demonstrat .Femeia care la prins pe Ponta cu rugăciunea va ajuta.

Viorel spunea...

Domnul președinte vrea să le facă pep lac americanilor, fără a se gândi și la probblemele pensionarilor militari. Dacă ar fi avut posibilitatea să mai candideze încă o dată, poate, poate l-ar fi interest și soarta noastră.
Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru ziua de joi 20 iunie, ora 13. În reuniunea de la Palatul Cotroceni va fi analizată și posibilitatea transferului către Ucraina a singurului sistem sol-aer Patriot care este operațional în România.

Claudiu Marin spunea...

Csej
Observ de cva timp ca ii tot indemnati pe altii sa faca, sa dreaga. Vorbiti de parca nu ar fi si obligatia domniei voastre.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ciucălău Rânced a avut plangeri de la oameni foarte mari, pentru plagiat, iar eu n-am fire de par pe cap cate i-am facut, inclusiv inst. internationale, dar fiind un om protejat de inaltul spanzurat cu ceapa-ntre falcile-i inclestate, cat si de cloaca lui Codlea, este absolut imun la factorul pena si civil, iar eu cand pentru plagiatul lui si al croitoresei am avut actiune in instanta, am fost blocat fara prea mari discutii, deci Mafia in Romanistana esuata este foarte activa si functioneaza bine, dar orice râtan potențat in mai mult de trei guși de osanza cu șorici, ca si in cele penale, nu trebuie votat la electorale sa ajunga stapan peste oala cu sarmale!

Valentin spunea...

Vad că nu are nimeni nici o așteptare pentru ziua de joi citiți articol in România Liberă și vedeți că joi așteptăm răspunsul pentru creșterea veniturilor așa cum a promis domnul Premier Ciolacu.

Col. Hathi spunea...

@ Viorel (11 iunie 2024 la 21:41)
Vă mulțumesc pentru apreciere.
Sper ca programul să-i ajute și pe alți pensionari militari să afle suma care le-o reține lunar CPS-ul, în mod nelegal, din pensie.
Din păcate, statului nu i-a ajuns suma rezultată din impozitarea progresivă (Legea 282/2023) și a decis să ia în plus "încă o piele" de pe pensionarul militar.

Arfy spunea...

Ciucă a fost din unii cei mai strategi la aceste alegeri. S-a prins ca parazitul de psd și invers!
Mare caracter!
A ținut în această fază pnl, destul de sus!
Mareș * Ciucă ti-a dat multă UE!
Din păcate! Urmează bătălia din septembrie!
Știi ce ar fi fain? .
Sabotarea celor care mai vor lw alegeri în comisii!
Clar! Nu asigurați condiții decente nu intră nimeni la vot!
Sper să fie așa în septembrie!

Viorel spunea...

Valentin. Unde ai văzut tu că scrie în România Liberă despre actualizarea soldei de grad la pensionarii military ? Eu nu văd decât, convocarea CSAT de către kwi pe data de 20 iunie. Klaus Iohannis a convocat CSAT pe 20 iunie. Când citești o știre importantă, copie linjul, postează-l pe blog ca să poată fiecare muritor de rând să citească integral conținutul acestuia.

Joe spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Joe spunea...

Văd că toți reclamanții au ieșit la pensie înainte de apariția legii 223. Se potrivește același gen de proces și celor ieșiți la pensie după 2015?

Dodo spunea...

Domnule Claudiu,îmi permiteți sa va întreb,dacă structurile informative ale MAPN, ar tine cu noi și ar face toate demersurile pt drepturile noastre,credeți ca atunci politicienii ar da unda verde la aceste demersuri? Mulțumesc.

Iulian Mareș spunea...

Ai fi doar tont dar nu ar_fy destul!
Am fost primul care am sustinut ca Ciuca nu va face nimic pt rezervisti, bazandu-ma pe cunoastere + intuitie! Si am avut dreptate!
Cativa se gudurau precum arlekinii si se faceau pres sa-i ia interviuri in exclusivitate, atat ca Șef SMG cat si ca ministru!
Deci eu am avut instrumentele de autoaparare activate nu ca tine!
*Sa fii sanatos si sa poti duce, caci iti vei mai lua!
**Realitatea este alta si suna cam asa: eu nu pot avea o disputa cu Ciuca intrucat este foarte sus acum si nu se coboara, dar nici cu tine pentru ca nu poti creste!

Claudiu Marin spunea...

@Dodo
Structurile informative si-au demonstrat zelul in apararea politicii oficiale a ministerului in contenciosul administrativ dintre CPS a Mapn si Curtea de Conturi. Gasesc astfel de colaborari in oricare institutie de stat.

xmax spunea...

Pentru Col. Hathi

Calcul perfect in fiserul xlsx.

Intr-adevar sunt niste golanii generate de CSP-uri

Plus de aici se vede clar ca acel OUG59 cit fura din cuantumul pensiei pentru acei care s-au pensionat dupa iulie 2017.

Aceste calcule din fiserul xlsx demonstreaza realitatea hotiei CSP-urilor dar si diferenta MAJORA intre cuantumul pensiei celor trecuti in rezerva inainte de 2017 respectiv a celor trecuti in rezerva dupa 2017(diferentele sunt enorme in sensul ca cele dinainte de 2017 sunt cu mult mult mult mai mari decit cele dupa 2017!!!!)

Dodo spunea...

Am înțeles. Bănuiesc de ce mi-ati dat un răspuns asa de tehnic. Dati-mi voie sa nu va spun banuiala! Eu am pus o întrebare simpla, Dvs imi puteati da un răspuns mai simplu. Cu alte cuvinte, nu e un blog pt oameni simpli și (sau) unii mai pregătiți în domeniul juridic. Avantajul călărețului. O sa ma limitez la mai puține comentarii sau întrebări. Fără a lasă impresia ca ma și simt ...cumva inferior. PS. Am inteles asa: ca, Avantajul este ca tu ești exemplul....Dezavantajul este ca tu ești exemplul...
Dacă deranjez...nu mai publicați postările mele.


Valentin spunea...

https://romanialibera.ro/la-zi/ministrii-apararii-si-internelor-analizeaza-impactul-financiar-al-actualizarii-soldei-de-grad-pentru-rezervisti/

Col. Hathi spunea...

@ xmax (12 iunie 2024 la 09:04)
Vă mulțumesc pentru apreciere.
Pentru exactitate, OUG 59/2017 și-a produs efectele începând cu 15.09.2017.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/192154

Articolul X
Prevederile art. VII pct. 3 și ale art. IX alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.


Și eu mă încadrez în acele prevederi, fiind pensionat la finalul anului 2022.

Programul de calcul se adresează în mod special pensionarilor militari trecuți în rezervă sau retragere înainte de 15.09.2017, aceștia fiind direct afectați "la portofel/card" de felul în care au fost aplicate de CPS-uri prevederile legii 282/2023.
Cei pensionați după data de 15.09.2017 nu au fost afectați de impozitarea progresivă, lor fiindu-le reținut impozitul din pensia brută, indexarea pensiei făcându-li-se atât la "brut" cât și la "net".

Am văzut pe bloguri mai multe întrebări referitoare la calculul impozitului pentru pensionarii militari începând cu 01.01.2024. Câteodată le-au fost furnizate răspunsuri greșite la întrebări.
Pentru a-i ajuta pe oameni, am încercat să fac un instrument de calcul cât mai ușor de utilizat.

Poate mulți cititori se întreabă: De ce atâtea "observații" și de ce insistă "ăla" pentru "un leu" ?
Răspunsul este: pentru că în matematică numerele 4426 și 4427 sunt diferite și mi se pare nefiresc să nu existe aceleași norme de aplicare ale aceleiași legi.

Claudiu Marin spunea...

@Valentin
Dupa 7 ani de indexari consecutive, impactul financiar al actualizarii numai a soldei de grad este minor.
Cresterea cuantumului pensiei prin actualizarea soldei de grad trebuie sa fie mai mare decat cresterea cuantumului prin indexarea consecutiva de la data recalcularii din 2016 sau de la data actualizarii din 2017, ori de la data stabilirii dreptului de pensie.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Nu mai intereseaza pe nimeni problemele noastre, ci daca Mucusor Plicusor va gasi sfoara sa se spanzure in inaltul prepeleac, ajutat de hoardele maratonist #reziste si mafia securana a Omul Negru, Cordea, alaturi de alti corifei cu foamea de putere in garleje si doritori de atarnare-bălăgănire in bataia vantului, si problema arzatoare nu-i cu rezervistii, ci daca sapunul folosit pentru tras pe sfoară prostii, ca si gârleja, poate fi si comestibil ca sa-l haleasca timp de patru coti de mandat, dar si daca din aceasta gatuire pot iesi niscaiva sase hogeaguri si culcusuri zidite, ceva excursii prin triburile africane si aiurea-n tranvai prin vantura lume, la ski pe munce la vf. Omul, golf, popa prostu si septic si alte preocupari si locatii de destindere, ca prostii votanti poate sa roada oase si noade goale, rezervistii sa umble rupti in cur si cu matele chiurlaindu-le slagare ostasesti cu stangul pe toba! Nimeni nu mai exista pe planeta sa-si promoveze si sa-si ridice in inalte streanguri călăii, tradatorii si gunoaiele societatii, cum se intampla la noi, cat despre mucuresteni poate sa si crape ranza si fierea in ei, la cat de indiferenti sunt cu soarta lor si cat de lipsiti de orice responsabilitate civica si umana sunt! Apa rece la spalat, timp de 4 ani de acum incolo, poate i-o trezi naibii din prostie, si faca ce vor cu vietile lor, numai la inaltul prepeleac sa nu-i puna diavolul sa voteze un paduche si-un gunoi uman din turma de lepre #reziste!

Col. Hathi spunea...

@ Joe (12 iunie 2024 la 05:28)

Nu am cunoștințe juridice dar vă pot spune că "bariera" nu este anul 2015. Diferențierea este făcută de data 15.09.2017, dată de la care își produce efectele OUG 59/2017.
Pensionarii militari trecuți în rezervă sau în retragere anterior datei de 15.09.2017 sunt afectați de modul în care au aplicat CPS-urile impozitarea progresivă în funcție de cuantumul brut al pensiei fiecăruia.
Cei ale căror pensii militare brute nu erau mai mari de 3900 lei în 31.12.2023 nu au fost afectați de modul de aplicare al impozitării progresive. Pentru ceilalți, suma care le-a fost reținută nelegal variază între 1 leu și 200 lei, în funcție de cuantumul brut al pensiei indexate începând cu 01.01.2024.

Pentru pensionarii militari trecuți în rezervă sau în retragere după data de 15.09.2017 nu se justifică vreun proces pe tema modului în care au aplicat CPS-urile impozitarea progresivă prevăzută în Legea 282/2023. Ca ei să fie afectați "la portofel/card" ar trebui ca "onorabilii" politicieni să-i impoziteze cu peste 41%!

Poate că v-ar fi de folos să citiți și articolul următor:

https://mosalecu.blogspot.com/2024/06/amintiri-din-trecutul-apropiat.html

Puteți căuta și în arhiva blogului huhurez.com și veți găsi mai multe articole pe tema asta.

Din întrebarea dumneavoastră deduc că v-ați pensionat anterior datei de 15.09.2017.
Vă recomand să folosiți programul Calculator_pensii_militare_2024_v10.xls care-l găsiți în comentariul meu de pe blog (11 iunie 2024 la 16:12) și să faceți comparație între datele ce le aveți scrise pe cupoanele de pensie și rezultatele furnizate de program.

Andrei spunea...

Dacă doriți informații pe acest blog faceți următorii pași:

1. Intrați pe articol sau postare (topic, cum le place unora să spună, ca să sune mai culinar);
2. Apăsați Ctrl+F
3. Scrieți „LEON”
4. Apăsați ENTER până se termină comentariile sale
5. Aceleași operațiuni pentru „Claudiu Marin”.

Viorel spunea...

Dodo. Ai pus întrebarea greșit iar domnul Claudiu Marin ți-a dat un răspus scurt și pe subiect. Unde ai mai văzut ca structurile informative active (pentru că sunt și cârtițe printre noi care după ieșirea la pensie dau cu ciocul până ajung la Pătrunjelul) să țină cu pensionarii militari ? Ce demersuri să facă ei când funcțiile lor, la fel ca ale oricăror generali depind de clasa politică. În fond și la urma urmei, nu au nici un interes sau obligație atât timp cât sunt active. Dacă aveau vreun interes, la fel cum a specificat și domnul Claudiu Marin, nu-și băgau botul în procesul dintre CPS a MAp.N și Curtea de Conturi. Am și acum două foldere cu toate documentele depuse de cele două entități la CAp.București și ÎCCJ. Să vezi ce frumos le demonstrează (în Recurs, Întâmpinare, Răspuns la Întâmpinare) domnul Mihai BUSUIOC președintele Curții de Conturi, cât de fraieri sunt prin modul de a înțelege și a aplica Decizia nr. 4/2020 emisă de CC. Justiția, prin decizia luată a dus în derâdere o instituție fundamental a statului român, respective CC.

compensatul spunea...

https://vm.tiktok.com/ZGebNucpX/

Mario spunea...

Domnule administrator, pe ce adresa de email va pot trimite un model de cerere catre TRIBUNALUL ....SECȚIA LITIGII DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, ca sa imi puteti spune daca este ok sau mai trebuie completat/modificat ceva? Multumesc anticipat !

Claudiu Marin spunea...

@Mario
Daca ati citit cu atentie motivarile celor doua sentinte de admitere nu puteati sa gresiti.
Cititorii consacrati ai blogului stiu ca adresa blogului este huhurez2013@gmail.com

Cătălin spunea...

Claudiu Marin, minoră sau neminoră, actualizarea trebuie să se facă obligatoriu.Si cativa leuti conteaza in buzunarul pensionarilor militari atat de mult vitregiti in ultimii 8 ani.

Cătălin spunea...

COPY/ PASTE (CUM NE FURA STATUL):
CITIȚI ȘI LUAȚI AMINTE!!
Tribunalul București le-a dat din nou cu tifla celor de la Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N!!
De data aceasta cu privire la modul defectuos în care au aplicat impozitarea progresivă.
Tuturor, celor cu o pensie BRUTĂ mai mare decât salariu mediu net care a stat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale pentru 2024 ne-au FURAT câte ceva din pensie cei de la C.S.P. a M.Ap.N.!!!
Și cititi cu atenție FUNDAMENTAREA deciziei Tribunalului!!
Obligă C.S.P. a M.Ap.N. la recalcularea corectă aimpozitului, plata drepturilor reținute ilegal PLUS indexarea sumelor cuvenite pensionarilor cu indicele de inflație și, ATENȚIE!!, dobânzi penalizatoare!!
Păi, întreb și eu "pentru un prieten", oare nu ar fi indicat ca DOBÂNZILE să le plătească, din banii lor, cei vinovati de aplicarea după bunul lor plac a impozitarii eronate?!!
Cred că DA!!
Poate așa se vor învăța minte să aplice COTECT prevederile legilor!!
Asa, doar un ecemplu, spun că tot după urechea lor, ne-au luat în 2017 indezarea de 5,25%
De ce M.A.I. nu au luat atunci acea indexare?!!

Claudiu Marin spunea...

@Catalin
Daca nu se introduce cuvantul magic ACTUALIZARE in lege, nu se va face nicio actualizare, chiar daca multi din cei pensionati inainte de 2018 nu vor primi niciun leu in plus in cuantumul pensiei. Au doar multumirea ca in baza de calcul a intrat valoarea soldei de grad din acest an si din anii urmatori.
De exemplu, un militar care si-a stabilit pensia in anul 2023, primeste in baza de calcul diferenta dintre solda de grad prevazuta in OUG 26/2024 si cea din HG 28/2023, dar pierde din cuantumul calculat indexarea de 13,8 din anul 2024.

maiag spunea...

AVETI IN FIX cu actualizarea,maine e JOI ,aflam ceva si noi?CIOLACUULEEEE apevisti asteapta,e zi mare,in memoria tatalui tau sa ne dai o veste de sarbatoarea crestina,buna,rea,macar stim ceva CRISTOS S A INALTAT


Claudiu Marin spunea...

@Catalin
Esti de tot hazul!
Pai vinzi castraveti bulgarilor?
Nici atat nu vezi ca pe acest topic este data si Motivarea la decizia Tribunalului, pe care o anunti trimfalist, si in plus si Motivarea unei sentinte asemanatoare in cazul impozitarii la MAI.

Liviutatarush spunea...

Maine-i joi, ziua pe care Ciolacu a numit-o ca vine cu un raspuns! Eu unul nu ma astept sa iasa de bunavoie dar Cosmin Dorobantu a zis ca merge "muntele la Mahomed"! Chiar sunt curios cum o sa-l abureasca! https://www.tiktok.com/@cosmin_dorobantu/video/7379571059382635808?q=cosmin%20dorobantu&t=1718211556041

Huhu Rezea spunea...

@tatarush
Daca Ciolacu inlocuieste actualizarea soldei de grad cu o indexare suplimentara, peste cea prevazuta in art 59 si 60,cu aplicare imediata, ar beneficia de ea toata lumea, nu numai cei care au cresterea cuantumului prin actualizare mai mare decat cel in plata prin indexare.

csej spunea...

Pun pariu ca Ciolacu a uitat.Ce indexare si in ce baza?Suntem copii?
Am aflat ca Gioana totusi candidează ca independent la funcția de președinte.Pentru el ma duc la vot.Sunt dispus să lipesc si afișe.
Ciuca si Ciolacu nu merita votul meu.Nu sunt oameni de cuvânt.


Leo spunea...

Ciolacu nu va face nimic.
Votul din 09.06.2024 l-a întărit.
Îl doare la bască.
Important pt. el este acum ca să-și îndestuleze clanul , TERENTE , TRACTOR , GRINDĂ, NEACȘU cu tot neamul lor cel pomenit.
Pt. VARȘOVIȘTI lunina s-a stins.
Jiganu a spus , că respectivii "SUNT PE DUCĂ."

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Pușchea pe limba mea, dar eu cred ca Ciolacu n-are timp de fleacuri si maruntisuri fara importanta, cum ar fi actualizarea soldei de grad, si mai ales dupa propria-i conceptie si exprimarile atat de analfabete in domeniul pensiilor militare, avand impresia ca toti belfarim cu 20.000 lei pensie fiecare pe ,,contributivă,'' si nu ca pensii de serviciu, ca nu i-a suflat la bleaga ciulită nici un consilier si, uite asa, o sa ne dea cu hai, siktir, de o sa sara fulgii si mucii pe pereti! Asta ar fi una. A doua ar fi ca, daca macar un singur clocar se duce in delegatie in hogeacul lui Ciolacu, ii face praf si pulbere pe dogaristi, coanisti, bălăcenisti si alti habarnisti, pana o sa le cedeze prostatele in plosti sa nu iasa lercuiti de acolo! Ati uitat ca, gâganul, cand se vede cu sacii urcati in caruta spune ca mai aproape e camasa de buzoian decat cea de moldovean?, dupa ce acum e fudul si cu bornăul pe sus, ca bulibașul de sub coviltir, ca i s-a inrosit harta electorala, si drept urmare, de atata impaunare fudulă, precum fustele crețe ale pirandelor in sandale romane, o sa ne dea cu flit la fieșcare, cu vorba șhocares, La ceanga la mișto, parpales!

Cătălin spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Outlander spunea...

Ciolacu:
Noua lege a salarizării se va aplica în 2025.
Finanţele au negociat cu CE un nou acord pe deficit, pe 7 ani.
În altă ordine de idei, Ciolacu a precizat că se lucrează la legea salarizării şi este posibil ca aceasta să intre în vigoare în a doua parte a anului 2025.
https://www.agerpres.ro/politica/2024/06/12/marcel-ciolacu-ministrul-finantelor-a-negociat-sa-fie-un-nou-acord-pe-deficit-pe-7-ani-sistemul-de-calcul-se-va-schimba--1311963

Până atunci, cei responsabili:
1. -Direcţia generală financiar-contabilă (DGFC);
3. -Direcţia generală juridică;
4. -Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieții personalului,

vor face ceea ce au învățat atât de bine în toți acești ani: optimizarea formulelor de calcul ale viitoarei legi a salarizării, a procentelor de sporuri și numărul acestora, aplicarea, intenționat greșit, a diverselor posibile actualizări ale pensiilor militare, prin abuz de drept, aplicarea unor formule de calcul atât de alambicate și aiuritoare care nu dau posibilitatea vreunei creșteri de cuantumuri.
Asta face parte din optimizare.
Găsim această practică de optimizare și în dosarele diverșilor din instanțele penale.
Trebuie avut în vedere că se va schimba și baza de calcul, numărul de luni consecutive va fi din ce în ce mai consistent.
În ceea ce îi privește pe pensionarii militari, vor practica aceeași scenariu cu trimiterea la ”obținerea susținerii” din partea parlamentarilor.

Ciolacu, prin acea ieșire din 07.06 2024, nu a făcut altceva decât să arate că nu PNL-ul rezolvă problemele rezerviștilor și că ”pixul” e la altcineva!
Vom vedea ce mare brânză va face și Ciolacu, dus de nas de ”domnii” generali de la 1,2,3, ținând asul din mânecă...”nu sunt bani”, ”impactul bugetar”.
Drept pentru care vor apela la tot felul de trăznăi de calcule ”pe plafoane”.
Solda de Grad nu este pe plafoane!

raul spunea...

Ce naiba asteptati de la Ciolacu cand ,taica-su ,fost pilot miltar a murit in 2005 si maica-sa in 2022?A uitat tot legat de militarie ,el un habarnist si profitor de solde si pensii militare?Nu e singur!Jegul de Basescu a trait si maica-sa care n-a muncit in viata ei macar o zi ,au trait dintr-o solda de ofiter!Dar magarul de el ...!E ca-n bancul cu tiganul!Oameni de doi bani!

VICTOR spunea...

Pentru darea in judecata mai trebuie sesizata in prealabil Casa de Pensii a MApN ( ca o cerinta a instantei ) ?

Claudiu Marin spunea...

@Victor
Este vorba de o actiune de asigurari sociale, nu de contencios administrativ, avand ca obiect pretentii privind plata pensiilor, nu stabilirea pensiilor. Dreptul de pensie a fost afectat prin aplicarea gresita a art 101 si 102 din Codul Fiscal.
Articolele 101-105 din L 223/2015 sunt baza legala a actiunii in tribunal.
Plangerea prealabila se adreseaza numai atunci cand legea o cere expres, potrivit art. 193 din Codul Civil.
In cazul articolellor de mai sus nu se cere plangere prealabila.

Viorel spunea...

Ciociolino. O să facă! O să facă! Vin acuși alegerile și o să vrea un președinte din partea PSD. Nu-l vor pe domnul Gioană. Poate candidează Lilica Vasilica chiar dacă a ajuns pe la Bruxelles (glumesc). Ciucă s-a autopropus și deja se vede un Leadership. Numai că olteanul a uitat cât mai are de mers până ajunge la linia orizontului. Dacă nu ar interveni extratereștri, nici pe Ciucă și nici pe Ciolacu nu i-ar vota poporul român. În momentul de față nici unul dintre cele două partide nu au un candidat credibil. Ciucă se amăgește singur.

Leo spunea...

@VICTORE
Este f. corect ce a spus @Claudiu,
mai mult
Ca procedură prealabilă obligatorie sesizării Instanței de judecată , numai deciziile de pensie se contestă la Comisia de contestații a MFA-ului.
Totuși , pt. a preveni îmbărligarea procesului prin anu kite excepții procesuale ridicate de CPS și/sau MFA tocmai pt. a încurca , NU ESTE RĂU ca mai întăi să te adresezi lor cu o solicitare , după care să menționeazi asta în Acțiunea la instanță.

Cătălin spunea...

13 IUNIE 2024/ ZIUA EROILOR
"Glorie eterna eroilor căzuți la datorie pentru eliberarea gliei strămoșești" SPERĂM CA ȘI DOMNUL CIOLACU SĂ SE "TREZEASCĂ" ȘI SA-ȘI AMINTEASCĂ CĂ ESTE FIU DE MILITAR.

Leo spunea...

Dragilor,
În urmă cu exact un an , pe 13.06.2023 în jurul orelor 24 , dragul nostru HUHUREZ posta ultimul său mesaj laconic și neprevăzut , pe blogul lui .
”PAUZĂ PRELUNGITĂ ÎN MODERAREA BLOGULUI”
Să nu-l uităm pe dragul nostru HUHUREZ !

Leo spunea...

Viorică (s_lă mică).
Mardel e SUS și NU VA FACE NIMIC la fel ca și nulitatea de ionel.
Ei știu că "POPULIMEA" întotdeauna "votează bine".

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Dumnezeu sa-l in paza Sa pe adorabilul nostru in vesnicie, HUHU REZEA-ONORABILUL! Voi fi afectat de disparitia domniei sale cate zile voi mai trai! REGRETE ETERNE...
@Leo, e de 1000 de ori mai bun, mai organizat si mai activ Ciolacu, decat impăiatul nassirian, si daca amandoi vor candida, sincer o spun de pe acum ca ii voi da votul meu, numai momaia impaiata sa nu ajunga la butoane, mai ales ca de la el s-a pornit si cu acele oug-uri si tot ce s-a intamplat si se intampla acum la pensiile militare, si daca ajunge in lațul suprem va face exact ce a facut atarnatul actual, adica nimic si doar scandaluri politice cu schimbari de guverne, ca ar fi păpășat de pensatul rujat in colanti si pe tocuri! Mai, de bine de rau, si o zic ca om nevoias, Ciolacu a dispus niste ajutoare care pica bine, masuri sociale pe care in nici un caz Ciuca si liberalii nu le-ar fi dat, si la majoritatea pensiilor civile a indreptat lucrurile, asa ca fereasca sfantul sa mai avem inca unu sau doua mandate pe mana liberalilor ca putem sa ne luam adio de la toate! Noi nu avem o dreapta constructiva si buna, serioasa si echilibrată, noi avem satane acre la mațe, cu o ura pe romani ca pe lepre, ca daca si batut ma obliga cineva sa votez unul de dreapta nu as gasi macar unul in toata Romania! Pai, uit eu vreodata ce au facut ei in pandemie cu mortii in saci negrii, cu arestul la domiciliu, cu biletele alea de voie si politia calare pe noi, cu oameni ucisi in spitale fara ajutor medical si protocoale criminale, multi nici nu au putut sa-si ia adio de la cei dragi, si nu le mai repet, si Orban cu desfranatii lui si ai USR beau, fumau si haleau in chiolhanuri regesti cu picioarele pe mese in Guvern, si drept urmare hotarat sunt sa declar ca dreapta noastra este un gunoi, cap coada, si vedeti ce fac useristii dupa ce au pierdut tot! Una e pensiile noastre, alta e soarta tarii pe mana cui trebuie sa ramana, dar in orice caz nu Ciuca, nu Simion, nu Sosoaca, nu extraterestrul total afon, Mucusor Plicusor, nu Mihaela dragostea mea! Daca ne dorim o dreapta politica asa cum scrie la carte, trebuie importată, dar nu cu acesti port altoi de securani băsănisti si liberali de rahat, intr-o impletitura de anus contra naturii cu useristii #rezisti!

Liviutatarush spunea...

Tot Jianu & co! Lumanari sa-si ia de banii furati pensionarilor!
INFORMARE
- In atentia tutror rezervistilor –

Am aflat in aceste momente, de la Cancelaria Guvernului, ca problema amendarii OUG 26/2024 privind soldele de grad ale rezervistilor, nu este pe agenda sedintei de astazi a Guvernului. Motivul! Datele solicitate M.Ap.N. si M.A.I. privind impactul financiar nu au fost inca transmise de aceste ministere. Vom lua legatura cu toate organizatiile rezervistilor si sindicatele partenere ale politistilor pentru a stabili in comun masurile care se impun.
Honor et patria! Vae victis!
Presedintele SCMD
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

LiviuG spunea...

Asa cum sriam intr-o postara anterioara, nu trebuie sa ne hazardam folosind cuvinte mari!
Deja Tribunalul Bucuresti are alte cateva hotarari prin care respinge actiunile privind recalcularea impozitului! Cred ca mai sunt hotarari de respingere la Harghita si Cluj! Daca mai gasesc va anunt! O zi racoroasa!

Viorel spunea...

Leo. Cu ce te-am supărat fratelo de mă faci pui de cuc ? Eu m-am adresat lui Cipollino (care și-a șters comentariul), dar am scris greșit Ciociolino și în loc să postez comentariul pe celălalt topic, l-am postat pe acesta iar dumitale ai înțeles greșit.

Ciuclabaridas spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.
Claudiu Marin spunea...

Liviu G
Tribunaslul Bucuresti are doua decizii de respingere pentru cauze gresit formulate, respectiv au solicitat sa se constate caracterul discriminatoriu al art. 101 din Codul Fiscal fara sa invoce incalcarea art. 100. Tribunalul nu a suspendat cauza dupa sesizarea CCR, dar pe fond a respins actiunile ca neintemeiate.

LiviuG spunea...

@Claudiu Marin
Ce inseamana cauze gresit formulate?! Sa fim obiectivi totusi!
La Tribunalul Sibiu a aparut inca o hotarare de respingere! Nu mai gasesc niciuna de admitere!
Dar mai asteptam!
Sunt multe cauze cu termen de pronuntare astazi!

Claudiu Marin spunea...

@Liviu
Nu este clara greseala?
In loc sa ridici pretentii de restituire a impozitului retinut in plus prin aplicarea gresita a art. 100 si 101 din Codul Fiscal de catre Casele sectoriale, te marginesti sa invoci caracterul discriminatoriu al impozitarii progresive reglemaentata prin art. 101 din Codul Fiscal, modificat prin L 282/2023.
Daca nu stii sa invoci art. 100, instanta nu este obligata sa-l ia in dezbatere din oficiu.

Leo spunea...

Viorică, pui de cuc.....
Nu ești atent.
Eu am glumit și cu Cipollină dar mai ales cu tine că te cunosc bine (sic că mai şi rimează...)

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Cine ma critica pentru realismul meu nu are nici o viziune politica, obligandu-ma sa votez panarame de dreapta care au distrus societetea si Romania! PSD ne-au rupt la pensiile militare, fiind un mare neajuns al lor care trebuie sa-l repare, dar e cale lunga sa compari USR, PNL si alti fascisti politici cu ce a realizat PSD, mai ales pe linie sociala, apoi economic cu autostrazile la modul fulminant, etc, in comparatie cu acesti monstrii ai Romaniei, partidele de dreapta care-s de-a dreptul criminale si anti romani si anti Romania la modus total! Sa votez Clotilde Armand si celelalte panarame, precum un Rares Bogdan, sau Victor Orban? La prezidentiale am enumerat toti candidatii de mai sus, si daca as judeca irational ar trebui sa stau acasa si sa voteze altul in locul meu pe Ciuca, par exemple, care mi-ar da o paula, si ar face ca Iohan, adica absolut nimic, decat sa scoata lumea in strada cu jaca rouge sa cada un guvern, ca asa se comporta sinistru cei din dreapta, pe cand PSD, de bine de rau dar a tot dat ce a dat, chiar si indexari bune, majorari de salarii si salariul minim, zic eu, la ordinul lui Ciolacu, dar gasca PNL USR nici macar indexarile nu le-au dat. Hai, ca la prezidentiale nici daca ar deserta un camion cu euroi sub fereastra mea nu as vota acele panarame de dreapta, asa ca, fiind de stanga, votez ce ofera marele castigator al acestor alegeri, nu gunoaiele desfiintate prin vot de romani, si nu degeaba, in afara de cazul Mucusor Plicusor din țara aia straina de Romania, adica Mucuresti, in care extraterestrii de acolo se afla in zona crepusculara unde s-a rasturanat caruta cu prostalani! Asta e, sau Acta est! Ehei, daca nu erau multi tradatori, inclusiv dintre noi, azi Romania era foarte departe, dar earu si bani sa se repare si pensiile noastre, ca s-au repezit toti lipsitii de orizont politic, ca taunii, sa voteze in prepeleacul cu funie insapunită un anti romani si anti bRomania si maldare de basanai convertiti in penelisti si useristi, de am ajuns cu ei ultimii din Europa! N-a c-am spus-o pe sleau!!

Mario spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Mario spunea...

Doamne , daca Dl.Claudiu Marin nu poate ,te rog fa ceva si i-ai condeiul acestui CFI care m-a zapacit cu asa zisele pamflete interminabile de doi lei. Trebuie sa dau mereu scroll (de ma doare mana), ca nu citesc porcariile acestui individ. Va rog sa ma scuzati dar nu mai suport mistourile de doi lei ,de copil de gradinita. Dumneavoastra dragi camarazi chiar nu v-ati saturat de atata ipocrizie ? Va rog sa nu ma judecati gresit ...Am crezut ca aici se vorbesc treburi serioase .

Dodo spunea...

Domnule Mario. Părerea mea este ca acest blog fără Domnul Ifrim nu ar mai fi interesant. Esenta vorbelor lui contează...nu altceva. Fiecare e unic și fiecare are ceva bun de comunicat. Adevărat este și ca unii din dorința de a fi mai convingători, exagerează câteodată. Aici ma regăsesc și eu. Azi e o sărbătoare foarte mare ortodoxa și cred ca e mai bine sa fim mai înțelegători și mai calmi. Doamne ajuta!

valy spunea...

Domnule Cornelius Flavius Ifrim, cred că nu prea gandesti cînd scrii baliverne.
PSD a dat bani penrtu (nemuncă - cei care nu muncesc), 35% dintre pensionari ia transformat în asistați sociali în loc să le dea o pensie decentă.

Cu noua lege a pensiilor îi nenoroceste după 1 septembrie pe cei care vor ieși la pensie, care au lucrat în grupe de muncă și cei ce vor ieși medical.

Manevra este făcută pentru a avea alegători. (Săracii să voteze cu ei).
La capitolul bunăstare suntem penultima tară din UE.
Ieri am stat de vorbă cu un Colonel fost cadrist care a iesit la pensie în 2023, l-am întrbat cu cine a votat.
Răspunsul este promt si clar.
Bineânteles cu PSD, DACĂ VOTAM CU CEILALTI Î-MI TĂIA PENSIA SPECIALĂ DE 10.000 DE LEI.
ACEASTA ESTE SI SCURTA GANDIRE A TA.

Uniunea europeană îi obligă să mărească salariu minim pe economie pentru a mai creste nivelul de trai al celor mulți si săraci.

GG spunea...

Dacă "prostimea" ar decide prin vot,atunci stăpânirea nu i-ar mai chema la urne,suna o zicală! Probabil ca a spus-o cineva care a constatat direct ce și cum! Asa ca un ignorant că mine în ale voturilor,nu trebuie luat în seamă!Mergeți și votați!

GG spunea...

@Mario Nu strică omul,dacă 1-2,îi cântă-n strune,la un momentdat chiar se crede,Șeicaru sau Vadim!😂

Viorel spunea...

Mario. Când o să te obișnuiești cu Cornel, o să constați că chiar o să-ți placă pamfletele lui decât minciunile lui Ciucă, Ciolacu, Tîlvăr și toți cei care mai fac declarații la adresa noastră.

Viorel spunea...

valy. Astea cu Col. „CADRIST” ce spui tu sunt baliverne. În primul rând cuvântul cadrist nu există în statele de organizare, deci, un Col. ieșit la pensie în anul 2023 să spună că a fost CADRIST este o aberație. Folosindu-l, ori ești un pensionar în vârstă și ai rămas cu expresia comunistă de cadrist, ori ai inventat comentariul la plesneală. Încă din 1997 când am fost mutat pe funcție într-un astfel de birou, denumirea conform statului era Șef birou evidență gradați soldați, personal și mobilizare (Șef al personalului), ulterior devenind Șef S.1-Personal, la alte eșaloane Șef birou resurse umane. Apoi pensia nu este special ci conform Legii nr. 223/2015 este pensie militară de stat. Legea este încadrată în categoria legilor speciale și nu pensia.

Claudiu Marin spunea...

Dar, despre impozitare si ce fel de actiune se promoveaza impotriva Caselor Sectoriale cand aveti de gand sa discutati?
Mai sunt cateva ore si subiectul iese din atentie.

Viorel spunea...

Domnule Claudiu Marin. Dacă CPS a MAp.N pierde și în Apel procesul privind modul de calcul eronat al impizitării pensiilor militare, logic nu ar trebui ca să remedieze acțiunea din proprie inițiativă și aici nu mă refer la aplicarea prevederile art 65 din Legea nr. 223/2015 pentru că nu se pliază pe acest caz, ci la faptul că CPS se va trezi cu zeci de mii de procese iar judecarea lor va dura cel puțin 2 ani de zile pentru că prin Tribunale și CAp. bate vântul (vă spun din date certe). Foarte mulți au ieșit la pensie iar dintre cei care sunt, peste 50% dintre ei sunt tineri fără experiență. Să gândească deștepții lumii (DGFC și DGJ) din MAp.N, MAI și SRI norme de aplicare legale, universal valabile, dacă nu să ceară un punct de vedere de la MMSS. Dacă nu, la Chitila în port la pregătire că doar acolo au urmat cursuri de apă dulce pe linie de contabilitate / finanțe.

valy spunea...

Viorele nu te mai da rotund, funcția de pe care a iesit la pensie este ȘEF BIROU CADRE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT.
Te faci că nu știi ce este cadristul si cu ce se ocupă.
Nu cunosti în ce categorie se încadrează pensia ta.

Claudiu Marin spunea...

@Viorel
Pensionarii militari sunt atat de comozi ca nici nu se grabesc sa formuleze actiuni impotriva CPS-urilor, pentru aplicarea gresita a impozitarii suplimentare. Unde mai pui ca sunt o multime care s-au luat dupa trambitele CPS-urilor care spun ca impozitarea s-a aplicat corect.Daca nu sunt procese multe nici institutiile militare nu vor reactiona sa corecteze incompetenta.
Norocul nostru este ca CNPP-ul va fi obligat sa reactioneze dupa procesele intentate de magistrati si grefieri, desi si astia insista gresit tot pe discriminarea prin impozitarea suplimentara.

Pătru M spunea...

Domnilor Valy și Viorel, vă rog să nu vă mai contraziceți... Aici, în anexa tabelara (pe care nu o puteți vedea din surse publice, doar pe Lexmil) a acestui act normativ - ORDIN nr. M.17 din 14 martie 2017
pentru abrogarea şi suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum şi pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluţie în cariera militară, găsiți nomenclatura funcțiilor, conform fiecărui nivel din Armată. Acesta se folosește la proiectarea statelor de organizare. Dacă e așa de important, cereți unui coleg activ documentul și toată lumea va fi fericită. V-aș răspunde eu, dar a trecut ceva vreme de când lucram cu informațiile astea și "am șters banda"...Suntem oameni cu o anumită vârstă, maturi. Hai să nu ne mai hărâim ca și copiii... Vă mulțumesc și vă rog să-mi iertați intervenția.

Claudiu Marin spunea...

Ce informez eu aici si de ce baliverne sunt preocupati cititorii?!
Nici 100 de rezervisti din intreaga tara nu s-au invrednicit sa formuleze actiuni in tribunal pentru recuperarea imopozitului retinut ilegal de cele 3 case sectoriale.
Dormiti linistiti, tovarasi!

Burebista spunea...

O să-ți spun eu de ce nu au făcut acțiuni... Pentru ca marea majoritate nu sunt afectați de impozitarea diferențiată decât în mică măsură, de ordinul a câțiva lei sau zeci de lei lunar...
Pentru aceștia ar fi fost mai importanta actualizarea soldei de grad din pensie asa cum era prevazut în amendamentul Coarna, adică cu diferența netă între ce au avut fiecare în decizia de pensie și cuantumul net al activului... Bineînțeles ca unii nu sunt mulțumiti cu aceasta diferență NETĂ.. Ei vor brutul diferenței, ceea ce nu va fi aprobat sau susținut de nicio instituție din SNAOPSN...
Și nu nai susține ca exista model de actualizare, ordinele sau cum s a făcut în trecut pentru ca alea nu mai sunt valabile în prezent. O reintroducerea a actualizării soldelor de grad, din cuprinsul pensiei militare, va fi urmata de NOI NORME DE APLICARE A ACESTEI ACTUALIZĂRI.
La fel trebuiau sa fie aprobate norme de aplicare a impozitării diferantiate Cfm noilor legi. Normele alea din 2001-2004 sau când au fost nu mai au temei legal... Pentru ca legea pentru care se aplicau a fost abrogata de muuult.

Viorel spunea...

Domnule Claudiu Marin. Eu mă mir de ce nu fac cei care au întradevăr pensii mari și foarte mari și pierd bani grei la pensie. Sunt deja într-un proces la Tribunalul Botoșani (câștigând Apelul la CAp.SV) pe cele două OUG, aștept să văd ce vor spune cei de la CCR care văd că au cam uitat de procesele noastre. Probabil le vor relua în toamnă sau la anul.
Nu vreau să mă mai stres cu un alt process pentru 19 lei pentru că nu mă mai țin balamalele (fizice / psihice) când văd atâta prostie și hoție.
Eu dacă aș fi ministrul Ap. i-aș trece în rezervă și să vină cu banii de acasă pe toți cei din CPS care au greșit modul de calcul / reținerii impozitului din pensile militare.

Claudiu Marin spunea...

@Burebista
La actualizare nu poti adauga o valoare bruta la valoarea neta deja calculata a pensiei.Este una din ineptiile amendamentului Coarna-Roman.
La impozitare, inca mai sunt analfabeti functional, care nu sunt in stare nici sa silabiseasca noul art. 101.
-In primul rand, aplicarea art. 101 nu se poate face fara a tine seama de articolul 100 care prezizeaza care este venitul impozazbil din venitul din pensie.
-In al doilea rand, in art. 101, indiferent de modul de determinare a venitului din pensie, exlusiv contributiv, contributiv si necontributiv si exclusiv necontributiv, de fiecare data se precizeaza cum de determina venitul impozabil, respectiv prin deducerea sumei de 2000 lei din venitul cu titlu de pensie.

@viorel
Ciucaneii si ciucanii nu au un interes in sensul Codului civil sa formuleze actiuni de restituire impozit, pentru ca ei nu platesc impozit. O asemenea actiune ar fi si respinsa de instante.
Interes ar avea institutiile militare care pot reclama ca prin modul de calcul al impozitului pe pensiile militare sunt obligate sa transfere din bugetele lor sume mau mari cu titlu de pensie la bugetul statului.