28 martie 2017

Categorie: , Comentarii: 8

Teroarea antiterorismului în acțiune

26 martie 2017

Categorie: , Comentarii: 34

Nicio excepție de neconstituționalitate a art. 30 al L 223/2015, modificat prin OUG nr.57, n-a ajuns la CCR

Ca să vă convingeți că  actiunile de contestare a deciziilor de pensionare sau de recalculare se fac lăutărește, este suficient să citiți soluțiile date de Tribunalul București pentru cauzele introduse pe rol în cursul anului 2016. Multe dintre cereri sunt anulate din cauză că sunt formulate necorespunzător și petenții nici nu se îngrijesc să aducă completările cerute de instanță în baza art. 200 cod procedură civilă.
Am subliniat de atâtea ori că articolul cel mai problematic din punct de vedere al nerespectării prevederilor constituționale este art. 30 al Legii nr. 223/2015, modificat prin Art. 40 pct. 6 al OUG nr. 57/2015, prin faptul că introduce discriminarea militarilor cu o vechime cumulată mai mare de 36 de ani.
„Art. 30
Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”

Formularea corectă, nediscriminatorie, ar fi:
„Pensia stabilită stabilită în condițiile art. 29 nu poate fi mai mare decât  85% (sau 100%) din baza de calcul prevăzută la art. 28.”
Sintagma „in condițiile prezentei legi” înglobează în plafonul de 85% si sporul pentru pensia suplimentară prevăzut de art. 108.
Sintagma „ în condițiile art. 29”  scoate sporul pentru pensia suplimentară din plafonul de 85%.
Referirile la recalculare/plafon trebuie incluse în articolele 109 și 110, iar referirile la actualizare/plafon trebuie incluse în art. 60.


(in curs de redacare)

Exceptii de neconstituționalitate ridicate de contestatori și acceptate de instanțe
Nr. DosarDată dosarObiectStadiuNr. ActDată ActSoluție ActTitlu ActTip ActNumar M. Of.Dată PublicareNr. Dosar InstanțăPărţiVersiune tip
765D/201703.03.2017LEGEA nr.223/2015 art.18Dosar in faza de raportNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu există2.963/101/2016*Fota I. Mirel OctavianConstituția, republicată 2003
484D/201713.02.2017LEGEA nr.223/2015 art.19, LEGEA nr.223/2015 art.21Dosar in faza de raportNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu există34.399/3/2016Ungureanu IoanConstituția, republicată 2003
173D/201718.01.2017O.U.G. nr.1/2011 Anexa nr.3 art.8 alin.2 lit.g, LEGEA nr.223/2015 art.28 alin.1 lit.h, O.U.G. nr.57/2015 art.40 pct.4Dosar in faza de raportNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu există3.834/86/2016Bâjbâiac Constantin, Boloca Silviu-Ghiocel, Borș Gheorghe, Burlacu Iulian, Crăciun Petru, Coțovanu Sorinel, Csibi Michi, Danalache Ioan, Lupescu Dumitru, Neamțu Marin, Ordinschi Oltea, Prisăcariu Petrea, Roată Viorel, Rotariu Mihai, Sumănariu GheorgheConstituția, republicată 2003
61D/201709.01.2017LEGEA nr.223/2015 art.28 alin.1 lit.eDosar in faza de raportNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu există2.751/120/2016Gabor Tiberiu MihaiConstituția, republicată 2003
3288D/201614.12.2016LEGEA nr.223/2015 art.18Dosar in faza de raportNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu existăNu există3.125/101/2016Graf F. Antonio LenhardConstituția, republicată 2003
Categorie: , Comentarii: 4

Ora oficială standard este ora de iarnă

Ora de vară este o convenție prin care timpul este măsurat, temporar, cu un avans de o oră față de ora standard sau ora de iarna.
In prezent, ora de vară se aplică în fiecare an, în ultima duminică din martie (ora 03:00 devine 04:00), și ultima duminică din octombrie (ora 04:00 devine 03:00).
Ora de vară este ora legală adoptată de unele țări sau teritorii pe timpul unei părți a anului, cu începere la o dată din timpul primăverii și până la o dată din timpul toamnei. Ora de vară este de obicei cu o oră înaintea orei oficiale standard, care este de multe ori numită, prin contrast cu ora de vară, ora de iarnă. Acest sistem are ca scop folosirea din plin, cât mai mult timp, a luminii Soarelui. În lunile de vară, ora este dată înainte pentru ca principalele activități umane să se desfășoare cât mai mult posibil pe lumină naturală; în acest fel se economisește energia electrică necesară iluminatului.

Istoricul utilizării Orei de vara în România


Introducerea orei de vară s-a născut ca o necesitate de război, în timpul primei conflagrații mondiale. Germania și Austro-Ungaria au fost primele țări care au introdus acest sistem, începând cu 30 aprilie 1916, în scopul economisirii rezervelor de cărbune necesare producției de război.
Anunțul oficial în acest sens prevedea că ziua 1 mai 1916 începe la ora 11 a zilei de treizeci aprilie iar ziua de 30 septembrie se va sfârși la o oră după miezul nopții.
Puterile Antantei au adoptat această reglementare un an mai târziu, în 1917. Acest fapt a făcut ca și România să adopte pentru prima dată ora de vară în 1917.
În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată, în timp de pace, în 1932. Până în 1939 ora de vară a funcționat în fiecare an, între prima duminică din aprilie (în 1932: 22 mai), ora 00:00 și prima duminică din octombrie, ora 01:00 (ore locale). Între 1 aprilie 1940, ora 00:00, și 2 noiembrie 1942, ora 03:00, ora de vară a fost în vigoare permanent în România. Din 1943, practica trecerii la ora de vară a fost suspendată.
Ora de vară a fost reintrodusă în România începând cu 1979, în timpul lui Ceausescu, ca măsură pentru economisirea energiei, prin folosirea pe timp de vară a iluminatului natural dintre orele 5,30-7,00, dimineața, si orele 20 - 21,30, seara.
Câte înjurături a luat, atunci,  nea Nicu! 
Cârcotașii il acuzau că a mistificat până și timpul.  
Prezenta regulă este în vigoare din 1997; până atunci s-au mai aplicat următoarele reguli:
  • 1979 - 1983: prima duminică din aprilie, ora 00:00 (-> 01:00) - ultima duminică din septembrie, ora 01:00 (-> 00:00) (cu excepția anului 1979, când ora de vară a început pe 27 mai);
  • 1984 - 1996: ultima duminică din martie, ora 00:00 (-> 01:00) - ultima duminică din septembrie, ora 01:00 (-> 00:00).

25 martie 2017

Categorie: , , Comentarii: 17

Casa de Pensii Sectorială a SRI recomandă beneficiarilor săi să opteze pentru virarea a 2% din impozitul din pensii, plătit în anul 2016, către entități nonprofit
INSTRUCŢIUNI
 privind completarea formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" cod 14.13.04.13 
I. Depunerea formularului
1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, în următoarele situaţii:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;
b) optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.
2. Termen de depunere - anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
3. Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
 - copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
4. Modul de completare și depunere
4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular.
4.2. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și venituri din pensii sau dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit / unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private potrivit art.79, art.82 și art.102 din Codul fiscal, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr......la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii". În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
4.3. Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. 4.4. Nu se depune formularul “Anexă nr......la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", ulterior depunerii unui formular 230. 4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
4.6. Data depunerii formularului în format hârtie este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
4.7. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

II. Completarea formularului
1. Perioada de raportare
În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016).
 2. Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
2.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
2.2. În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.
2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
3. Secțiunea II “Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% din impozitul anual"
Se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz, pentru care se solicită 2 % din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private.
4. Secțiunea III “Destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit art.79, art.82 alin.(6) și art.102 din Legea nr. 227/2015”
4.1. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004, cu modificările ulterioare.
4.1.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private. 4.1.2. Sumă plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
4.1.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
4.1.4. Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care formularul se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
4.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau a unităţilor de cult.
4.2.1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
4.2.2. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei. 4.2.3. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
4.2.4. Sumă - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
4.2.5. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
4.2.6. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
5. Secțiunea IV “Date de identificare a împuternicitului
5.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se îndeplinește de către un împuternicit, potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
5.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
5.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.
5.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
Categorie: , Comentarii: 112

Ritmul de recalculare a pensiilor militare la CPS a MApN

SITUAŢIA SĂPTĂMÂNALĂ CU NUMĂRUL PENSIILOR RECALCULATE ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 109 ALIN.(1) SAU ART. 110 ALIN.(1), DUPĂ CAZ, DIN LEGEA NR. 223/2015 PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT,
CU MODIFICĂRILE 

DataNumăr pensii recalculateProcent pensii recalculateNr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016
27.03.201740.61353,3876.087

DataNumăr pensii recalculateProcent pensii recalculateNr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016
20.03.201738.70350,8776.087
DataNumăr pensii recalculateProcent pensii recalculateNr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016
13.03.201736.64548,1676.087


DataNumăr pensii recalculateProcent pensii recalculateNr. pensionari aflați în plată la 01.01.2016
06.03.201734.85945,8176.087

DataNumăr pensii recalculate
27.02.201733.152
DataNumăr pensii recalculate
20.02.201731.205

DataNumăr pensii recalculate
13.02.201729.072

DataNumăr pensii recalculate
06.02.201727.159
DataNumăr pensii recalculateObservaţii
26.01.201724.791-
DataNumăr pensii recalculateObservaţii
17.01.201722.972-

DataNumăr pensii recalculateObservaţii
12.01.201722.170-

DataNumăr pensii recalculateObservaţii
09.01.201721.638-

DataNumăr pensii recalculateObservaţii
03.01.201721.635-
DataNumăr pensii recalculateObservaţii
27.12.201621.326
DataNumăr pensii recalculateObservaţii
19.12.201620.409-=

22 martie 2017

Categorie: , Comentarii: 67

In franceză, engleză și română despre pensii și salarii

« Dès le premier de Juillet, le point de retraite passera à 1.000 lei, Il n'y a pas question de reporter cette augmentation, de changer et de reporter la loi sur la rémunération unitaire ou toute autre mesure que nous avons pris le programme gouvernemental. Cela ne signifie pas nous oublions le moins de respect du FMI ou de la Commission européenne ou par d'autres institutions internationales, mais nous ne pouvons observer que les prévisions concernant la Roumanie au cours des dernières années, la Commission européenne et le FMI ont eu tort. Laissez-nous nous prenons les prévisions de la Commission, qui n'a jamais commis une erreur avant, et après que nous estimions des spécialistes PSD "

"De la întâi iulie, punctul de pensie va creşte la 1.000 de lei, nu se pune problema să amânăm această creştere, să o schimbăm, să amânăm legea salarizării unitare sau toate celelalte măsuri pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare. Asta nu înseamnă că noi ne uităm cu mai puţin respect către FMI sau către Comisia Europeană sau către alte instituţii internaţionale, dar, nu putem să nu observăm faptul că toate prognozele în ceea ce priveşte România în ultimii ani, atât ale Comisiei Europene cât şi ale FMI au fost greşite. Daţi-ne voie să ne luăm după Comisia de Prognoză, care nu a greşit niciodată până acum, şi după estimările pe care le facem noi cu specialiştii PSD", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la România TV."From the first of July, the pension point will rise to 1,000 lei, there is no question to postpone this increase, to change, to postpone the unitary pay law or any other measures that we have taken the government program. that does not mean that we forget less respect by the IMF or the European Commission or other international institutions, but we can not see that any forecasts regarding Romania in recent years, both the European Commission and the IMF were wrong. Let us take our after Forecasting Commission, which has never erred so far, the estimation we make new PSD specialists, "said Lia Olguţa Vasilescu on Romania TV.
Categorie: , Comentarii: 0

Din penibilitățile care au sabotat construcția Autostrăzii Pitești-Sibiu.

Preluat de pe Digi 24.ro
În data de 14.03.2017 contractul privind Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru "Autostrada Sibiu - Piteşti" a reintrat în vigoare ca urmare a finalizării perioadei de suspendare de trei luni notificată de CNAIR SA în data de 14.12.2016, a comunicat miercuri compania de autostrăzi.

Tot în data de 14.03.2017 a fost semnat un act adiţional privind prelungirea perioadei contractuale până la data de 15.08.2017, mai spune CNAIR.
Compania invocă faptul că ”în sezonul de iarnă nu s-au putut realiza investigaţii de teren, în special studii geotehnice”, fapt pentru care ”în decembrie 2016 compania a decis suspendarea contractului pentru o perioadă de 3 luni”. 
Contractul "Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu - Piteşti" a fost atribuit prin procedura de licitaţie publică deschisă Asocierii Spea Ingegneria Europea SA Milano Italia Sucursala Bucureşti Tecnic Consulting Engineering România SRL, (Lider de Asociere Spea Ingegneria Europea SA Milano Italia Sucursala Bucureşti).
Lucrările propriu-zise au fost efectuate nu atât de firma italiană Spea Ingegneria, cât de firma românească Tecnic Consulting, o firmă minoră în domeniul proiectării de drumuri și autostrăzi, fără prea mare experiență în domeniu și care este deținută de Dan Stratan, fost om de încredere a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu în FNI- SOV Invest. Actualizarea unui studiu de fezabilitate pentru 100 de kilometri de autostradă în zonă de munte este posibil să fie un proiect prea amplu pentru această firmă.
Asocierea SPEA/TECNIC a fot desemnată câștiugătoare a licitației încă de acum doi ani, în februarie 2015, însă nu a reușit în doi ani să ducă la capăt contractul primit pentru revizuirea studiului de fezabilitate.

20 martie 2017

Categorie: , Comentarii: 51

Rezerviștii ardeleni sunt cei mai dezinteresați de pensiile militare

Postat de Godină pe FB

20 martie, orele 19,00

OrașUtilizatori activi
1.Bucharest20
43,48%
2.(nesetată)5
10,87%
3.Constanta3
6,52%
4.Iasi3
6,52%
5.Pitesti3
6,52%
6.Braila2
4,35%
7.Campulung1
2,17%
8.Cluj-Napoca1
2,17%
9.Focsani1
2,17%
10.Navodari1
2,17%
11.Oradea1
2,17%
12.Ploiesti1
2,17%
13.Targu Jiu1
2,17%
14.Targu Mures1
2,17%
15.Targu Neamt1
2,17%
16.Vaslui1
2,17%

Populare

Un produs Blogger.