23 aprilie 2019

Categorie: , Comentarii: 12

Tribunalul Hunedoara a admis actualizarea soldei de functie de minimum 1450 lei, dar....

Motivarea este subțirica, desființată deja de Curtea de Apel Cluj într-o cauză  judecătă de Tribunalul Cluj.
https://www.huhurez.com/2019/03/curtea-de-apel-cluj-validat-constructia.html
Altfel vorbeam dacă Sentința se întemeia pe dispozițiile speciale, derogatorii de la legea cadru a salarizării, din OUG nr. 99/2016, astfel cum au fost completate prin Legea 152/2017 și OUG nr. 56/04 08 2017, completări care au impus ca majorarea cu 15% să se aplice și să se adauge la Solda de functie care nu poate fi mai mica de 1450 lei, salariul minim pe economie.
Așteptăm surpriza de la Bacău.

TRIBUNALUL HUNEDOARA

Dosar nr. 4115/97/2018

IONESCU CLAUDIU ŞTEFAN

CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE BUCUREŞTIPârât

Şedinţe

23.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C1 LM-AS
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Ionescu Claudiu Ştefan, în contradictoriu cu pârâtul Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti. Obligă pârâtul la actualizarea pensiei militare de serviciu de care beneficiază reclamantul la nivelul unei solde lunare brute realizate la funcţia de bază în valoare de 1450 lei, începând cu data de 01.02.2017, potrivit HG nr. 1/2017. Obligă pârâtul la plata diferenţelor de pensie rezultate din actualizare, sume ce vor fi actualizate cu rata indicelui de inflaţie şi asupra cărora se va calcula dobânda legală penalizatoare începând cu data de 01.02.2017 şi până la data plăţii efective a drepturilor. Respinge în rest acţiunea ca neîntemeiată. Fără cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.04.2019.
Document: Hotarâre  355/2019  23.04.2019

NOTA

Contestatorul ar trebui să facă în termenul de apel o cerere de îndreptare a erorii materiale strecurate de instanță în cuprinsul  minutei, cea cu privire la „nivelul unei solde lunare brute de 1450 lei”. Corect este solda de funcție .Categorie: , Comentarii: 23

Algoritmul matematic al art. 60 din Legea nr. 223/2015

Mulțumesc domnului cititor J J. Costică pentru transpunerea în formule matematice a dispozițiilor juridice din articolul nr. 60 din Legea nr. 223/2015 privind actualizarea pensiilor militare, în vigoare la 30 06 2017.
Materialul este util și pentru experții contabili care vor fi numiți de instanțe în judecarea contestațiilor la deciziile de actualizare emise de CPS din MApN și SRI.

Metodologie de actualizare
22 aprilie 2019

Categorie: , Comentarii: 12

Sentinţe de admitere a contestaţiilor împotriva deciziilor emise de Casele de Pensii Sectoriale

Mai sunt câteva zeci de dosare rămase în pronunţare în luna care urmează.
Amatorii pot căuta toate dosarele în care sunt părţi Casele de Pensii Sectoriale intrând pe Portalul instanţelor de judecată în care în bara de sus la cputare scriu doar ...casa Sectoriala.
Tribunalul Galaţi
Dosar nr.2223/121/2018


19.04.2019
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Atanasiu Ioan Sergiu în contradictoriu cu pârâtele Casa sectorială de pensii a Ministerului Apărării Na?ionale şi Comisia de Contestaţii prin Ministerul Apărării Na?ionale. Anulează Hotărârea nr. 36228/04.05.2018 emise de Comisia de contesta?ii din Cadrul Ministerului Apărării Na?ionale şi a deciziei de recalculare nr. 45299/1 din 11.10.2017 a pensiei militare emisă de Casa sectorială de pensii a Ministerului Apărării Na?ionale. Obligă pârâta Casa sectorială de pensii a Ministerului Apărării Na?ionale la recalcularea pensiei cuvenite reclamantului şi emiterea unei noi decizii de recalculare a drepturilor de pensie, în temeiul art. 109 alin. 1 din Legea nr. 223/22015, cu luare în considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiei a veniturilor realizare în perioada iulie-decembrie 1995 cu actualizările prevăzute de lege. Obligă pârâta Casa sectorială de pensii a Ministerului Apărării Na?ionale la plata către reclamant a diferen?elor rezultate ca urmare a recalculării drepturilor de pensie, începând cu data de 01.01.2016, şi a dobânzii legale aferente acestora începând cu data de 22.06.2018 şi până la data plă?ii efective. Respinge, ca neîntemeiat, capătul de cerere privind plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Galaţi - Secţia I Civilă. Pronun ţată în ?edin?ă publică, astăzi, 19.04.2019, cu punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei. 
Document: Hotarâre  396/2019  19.04.2019


Tribunalul Alba Iulia
19.04.2019
Dosar nr.
14600/3/2017

Solutia pe scurt: Admite contestaţia formulată de contestatorul Sindicatul C. M. D. cu sediul în ., pentru M. A. – CNP .în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6 şi Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Izvor, nr. 110, sector 5 şi în consecinţă : Anulează Hotărârea nr. 32579/22.03.2017 emisă de intimata Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Anulează Decizia nr. 142622/5.09.2016 emisă de intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale. Obligă Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să emită pentru M. A., o decizie de recalculare a pensiei. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Alba. Executorie. Pronunţată în şedinţa publică din 29 Aprilie 2019. 
Document: Hotarâre  628/2019  19.04.2019


Si... o sentinţă ciudată

Tribunalul Teleorman
Dosar.nr.
57/87/2018
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul Stanimir Emil Florian, în contradictoriu cu pârâţii Casa Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne şi Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Anulează decizia de pensionare nr 197912/18 10 2017, emisă de pârâtă şi Hotărârea nr 16327/08 12 2017 emisă de Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Obligă pârâtul Casa Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne să emită reclamantului o nouă decizie de pensionare în care să facă aplicarea majorării de 5,25 %,a pensiei aflată în plată, la cuantumul de 10984 lei. Obligă pârâtul Casa Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne la plata către reclamant a diferenţelor de pensie rezultate în urma recalculării în cuantum de 6064 lei net. Obligă pârâtele la plata către reclamant a sumei de 2000 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată-onorariu avocat şi expert contabil. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Teleorman. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18.04.2019. 
Document: Hotarâre  193/2019  18.04.2019

Tribunalul București

11.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C25
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne cu privire la petitul privind constatarea dreptului contestatorului de a fi încadrat în condiţii speciale de muncă şi, în consecinţă, respinge cererea formulată în contradictoriu cu această intimată a fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererile conexate. Anulează Hotărârea nr. 16647/11.01.2017 a Comisiei de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi parţial Decizia de pensie nr. 197545/02.11.2017 emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv în ceea ce priveşte modul de acordare a sporului pentru contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget. Anulează Hotărârea nr. 18540/03.07.2018 emisă de Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi parţial Decizia nr. 197545/19.04.2018 emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv în ceea ce priveşte modul de acordare a sporului pentru contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget. Obligă intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne să emită o nouă decizie de pensie prin care la baza de calcul aferentă pensiei militare de stat, cuvenită începând cu data de 01.06.2017, să aplice sporul de 9% cuvenit pentru contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget. Obligă intimata la plata către contestator a diferenţelor dintre pensia plătită şi cea cuvenită conform prezentei hotărâri, calculate de la data de 01.06.2017 la zi. Respinge în rest celelalte pretenţii formulate în contradictoriu cu intimaţii Ministerul Afacerilor Interne şi Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne. Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul General al Poliţiei Române. Executorie provizoriu de drept. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Pronunţată azi 11.02.2019 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  743/2019  11.02.2019

19 aprilie 2019

Categorie: , , , , , Comentarii: 66

MApN și SRI persistă diabolic să confunde regularizarea dintre actualizarea și indexarea din anul 2017 cu aplicarea cuantumului mai avantajos reglementat de art 111 din L 223/2015

UPDATE
Am primit şi Decizia de pensionare şi  Nota de calcul contestate de un lucrător SRI cu o vechime în serviciu de numai 12 ani şi 9 luni.
Din Nota de calcul, de interes pentru actualizarea soldei de funcţie conform Legii 152/2017 şi OUG  nr.56/2017 sunt rubricile finale nr. 2 şi 4 din capitolul alte elemente, în care avem valorile soldei de funcţie inainte şi după actualizarea cu 15%.
Contrar celor reglementate de OUG nr. 56/2017, actualizarea cu 15% a soldei de funcţie s-a aplicat la suma de 1297 lei, nu la suma minimă de 1450 lei. Solda de funcţie a contestatorului, de la rubrica nr. 4, ar fi trebuit să fie, după actualizarea cu 15%, la o sumă în valoare de 1450 lei +15%, adica 1668 lei, nu numai 1492 lei, ca în Nota de calcul
Chiar şi media soldelor lunare brute din final ar fi trebuit să fie cu cca 200 lei mai mare.
:


Am primit recent un document anonimizat emis de Comisia de Contestații din SRI (un cititor a sesizat, după ștampilă, ca nu este emis de MApN) prin care este respinsă contestația privind decizia de actualizare a pensiei militare, contestație care reclama că din cuantumul actualizat conform articolului 60 alin (1), dar și al art. 60 alin (3), lipsește indexarea de 5% din anul 2016. 
Sunt izbitoare asemănările dintre sofismele din acest document cu cele din hotărârile emise de Comisia de contestații din MApN, spre deosebire de hotărârile emise de Comisia de contestații din MAI. A se vedea articolele care poartă aceleași etichete. 
Nu am primit și Nota de calcul  a deciziei de actualizare, dar este posibil, la un cuantum atât de mic, să nu se fi aplicat nici  dispoziția din OUG nr. 56/2017, de completare a L nr. 152/2017, care prevede că îndexarea de 15% se aplică la solda de funcție de minimum 1450 lei.  
Ar însemna că există și alt motiv de contestare, respectiv neaplicarea procentului de 15%  la cuantumul compus al soldei de funcție  de cel puțin 1450 lei, astfel, încât, numai acel  cuantum compus al soldei de funcție din nota de calcul a deciziei de actualizare să fie de cel puțin  1667,5 lei.
Comisia de contestații îl imbrobodește pe contestator cu aspecte legate de recalcularea pensiei militare, când, și dacă s-ar fi ridicat astfel de neclarități, ele nu mai puteau fi contestate... pe motiv de prescriptie a termenului.
In principal, Comisia trebuia să stăruie pe actualizare și pe motivarea absenței indexării din 2016 din cuantumul actualizat al pensiei.
Chiar și din actul de respingere rezultă că și  domnii de la SRI, ca și cei de la MApN, refuză să mai aplice prevederile art. 60 alin (3), care obligă la alegerea operațiunii  mai avantajoase pentru pensionar în cursul anului 2017, respectiv indexarea de 5,25% sau actualizarea soldei de funcție cu 15%.
Pe înțelesul tuturor, inclusiv al celor care persistă în greșeală, la cuantumul în plată la 01 01 2017, care include și indexarea de 5% din 2016, se adaugă ori indexarea de 5,25% din 2017 ori diferența dintre cuantumul actualizat în 2017, potrivit art. 60 alin. (1), și cuantumul recaculat din decizia de recalculare,  Asta înseamă,  domnilor,  aplicarea operațiunii mai favorabile, dintre indexare și actualizare, nu aplicarea cuantumului mai avantajos. 

De altfel, în cazul contestatorului nici nu operează aplicarea art. 111 pentru că domnia sa are cuanumul recalculat mai mare decât cuantumul în plată la 31 12 2015.
Pe baza datelor furnizate de Comisia de contestații să stabilim reperele care să ne conducă spre  operaţiunea care trebuia aplicată de CPS în anul 2017 și care ar trebui să fie cuantumul pensiei militare după actualizarea conform art. 60 aliniatele (1) și (3) din Legea 223/2015, așa cum era în vigoare la la 30 06 2017, sub rezerva că, in cazul contestatorului, cuantumul compus al soldei de funcție nu a fost mai mic de 1450 lei.
-Cuantumul recalculat potrivit art 109 din  Legea nr. 223/2015 este de 1625 lei.
-Cuantumul indexat cu 5% în 2016 este de 1707 lei, în plată la 31 12 2016 
-Indexarea de 5,25% pentru anul 2017 este de 90 lei.
-Cuantum actualizat potrivit art. 60 alin (1) este de 1784 lei
-Diferența dintre cuantumul actualizat și cel recalculat este de 1784 lei-1625 lei = 159 lei 
-159>90
-Conform art 60 alin (3), în anul 2017 se aplica actualizarea de 15%,  nu indexarea de 5,25%.
-In consecinţă, procesul de actualizare se finalizează prin adăugarea la suma de 1707 lei, cuantum al pensiei militare existent în plată la 31 12 2016,  a operaţiunii mai favorabile pensionarului, asa zice alin (3), respectiv a sumei de 159 lei.
-Cuantumul corect al pensiei militare actualizate este de  1707 lei +  159 lei =1866 lei
Este o diferentă evidentă intre acest cuantum şi cuantumul în plată la data de 30 06 2017, de 1797 lei, botezat ilegitim de MApN ca fiind cuantum mai avantajos.
Doar dacă după aplicarea art. 60 alin (3) rezulta un cuantum mai mic decât cel în plată, situaţie care se va putea  întâlni doar atunci când indexarea este mai mare decât actualizarea, intervine aplicarea art. 111, cel  cu cuantumul mai avantajos
In cazul nostru ca şi în toate cazurile în care. prin recalculare, pensionarii militari au primit un cuantum mai mare decât cel pe legea contributivităţii(cca 30% dintre pensionari), actualizarea cu 16% în anul 2017 a adus un cuantum mai mare decât cuantumul în plată la 30 06 2017. La fel şi pentru pensionarii care au ieşit la pensie pe L 223/2015 până pe 15 sept 2017.
Pensionarii rămaşi în plată cu cuantumul de pe legea contributivităţii(70%) au rămas cu acelaşi cuantum şi după actualizarea  din 2017.
Cred că IT-iştii  care au realizat programul de actualizare potrivit L 152/2017, completată de OUG nr. 56/2017,  au fost păcăliţi de  modul de actualizare a acestei ultime categorii de pensii militare. Ei au scuza că nu sunt şi jurişti.

UPDATE
APLICAREA ART. 60 alin. (3) din Legea 223/2015 nu poate fi înlocuită cu aplicarea art. 111 privind cuantumul mai avantajos. 
Strict juridic, înseamă readucerea cuantumului pensiei militare la valoarea calculată/recalculată și indexată cu 5% de la sfârșitul anului 2016, la care adăugăm, ori indexarea cu 5,25%, ori actualizarea soldei de funcție cu 16%, care este mai favorabilă pensionarului. 
În cazul deciziei pe care o analizăm, onor Casa de Pensii a SRI trebuia să adauge la cuantumul din 31 12 2016 valoarea de 159 lei, creșterea prin actualizare, care este mai favorabilă decât indexarea de 90 lei. 
Orice expert contabil care va fi desemnat de instanță va constata că acel fals cuantum mai avantajos, atribuit de CPS beneficiarului, cuprinde cuantumul recalculat potrivit art. 109 din L 223/2015, cuprinde și indexarea de 5% din anul 2016, cuprinde și indexarea cu 5,25% aferenta anului 2017, dar, paradoxal, nu are niciun leu din actualizarea din 30 06 2017. 
Dacă CPS mai susține ca a actualizat această pensie, este ca și când ar încerca să ne convingă că, matematic, 159 este mai mic decât 90 
Revizuiți domnilor rușinea de decizie și adăugați la cuantumul în plată la 30 06 2017 diferenta dintre 159 și 90.
Eventual, ca să nu mai aglomerați Tribunalele cu procese, aplicați și OUG nr. 56/2017, privind salariul minim de 1450 lei la care se aplică indexarea cu 15%, norma specială derogatorie de la legea cadru a salarizării. Categorie: , Comentarii: 11

Tribunalul Buzău a anulat o decizie emisă de CPS a MApN în baza art. 60 din L 223/2015, înlocuit prin OUG nr. 59/2017

In câteva articole am atras atenţia că se aplică greşit noul articol 60 din Legea 223/2015, modificat prin OUG nr. 59/2017, în privinţa calculului sporului pentru SOPS/ OMM.
Este vorba despre drepturi de pensie deschise după 15 septembrie 2017 în baza modificărilor aduse legii prin OUG nr. 59/2017.
Pe blog, abia recent au apărut asemenea decizii din cauză că noii pensionari  au pensiile prea mari, ori nu se documentează sau consideră un sacrilegiu să critice o instituţie militară. Cred că şi în instanţă au ajuns puţine contestaţii cu acest motiv de fapt. 
Vezi  https://www.huhurez.com/2019/01/noile-pensii-militare-sunt-

https://www.huhurez.com/2018/12/drepturile-de-pensie-militara-stabilite.html
     

Iată cum Tribunalul Buzău a anulat atât Hotărârea Comisiei de Contestaţii cât şi decizia de pensie, obligând Casa Sectorială  să recalculeze pensia militară prin adăugarea sporului OMM/SOPS după finalizarea stabilirii cuantumului în baza art. 60.
În cauză, încă de la început, s-a solicitat întocmirea unui raport de experetiză. Petentul nu s-a zgârcit, aşa cum spun că fac unii dintre cititori, să cheltuiască o sumă modică de bani pentru a convinge instanţa de temeinicia cererii sale.
Dosar nr.
2452/114/2018
PETCU GHEORGHE     reclamant
CASA DE PENSII SECTORIALĂ - MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE         pârât   
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT LEGAL AL COMISIEI DE CONTESTAŢII    Pârât
12.04.2019
Complet: LMAS 3
Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite contestaţia. Anulează Hotărârea 36973/27.08.2018 emisă de pârâta Comisia de Contestaţii din cadrul MAN, precum şi decizia de calculare a pensiei nr. 160183/1/11.05.2018 emisă de pârâta Casa de Pensii Sectorială a MAN şi obligă această din urmă pârâtă la recalcularea drepturilor de pensie cuvenite reclamantului prin aplicarea sporului pentru Ordinul „Meritul Militar” după determinarea cuantumului pensiei potrivit art. 60 din Legea 233/2015 cu modificări şi completări ulterioare. Obligă pârâtele la 1600 lei cheltuieli de judecată către reclamant. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul, sub sancţiunea nulităţii, se depune la Tribunalul Buzău. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12 aprilie 2019. 

Document: Hotarâre  564/2019  12.04.2019

17 aprilie 2019

Categorie: , , Comentarii: 96

Doar #rezist și neomarxiștii se vor exprima la referendumul lui Iohannis

Iohannis va culege roadele politicii trufaşe de a promova ura nu numai împotriva PSD şi ALDE ci şi dispreţul faţă de electoratul social democrat şi autentic liberal.
Va purta sigmatul acestui electorat în tot ce va intreprinde până la alegerile prezidenţiale din acest an.
S-a dovedit ca nu poate fi preşedintele tuturor românilor ci doar al trupelor de anarhişti care au susţinut abuzurile din justiţie, numai pentru ca adversarii lor politici erau victimele abuzurilor. Iohannis a incurajat acbuzurile din justiţie şi  acţiunile politice interne şi externe care au compromis grav credibilitatea justiţiei din România.
Deşi Lazăr Augustin îşi va încheia la termen mandatul de procuror general, graţie complicităţii de tip mafiot a preşedintelui, ruşinea pe care acesta a adus-o statului de drept îl va demola pe Iohannis în următoarele confruntări electorale. 
In aceste circumstanţe, este un gest sinucigaş să mai şi propui un referendum pe justiţie.
PSD şi ALDE, din motive politice, nu vor boicota oficial referendumul lui Iohannis, organizat de acesta contrar recomandărilor Comisiei de la Veneţia,  recomandări cu care Blocannis, liberalii şi USR în + ne-au ameţit în ultimii ani.Iată cum, din interese meschine, ei sunt primii care le încalcă.
Electoratul social democrat şi cel autentic liberal va face distincţia necesară între alegerile europarlamentare şi referendumul  blocant. In semn de dispreţ faţă de organizator, nu se va exprima la referendum.
Fără  participarea acestui electorat, referendumul nu poate atinge condiţiile de validare impuse de legea referendumului.

16 aprilie 2019

Categorie: , Comentarii: 90

Consiliul Consultativ de pe lângă ministrul Leș o avea și juriști în compunerea sa?


Cândva, domnul general Gropan avea obiceiul să citească și acest blog.
Am subliniat de atâtea ori că, potrivit normelor de tehnica legislativă din Legea nr. 24/2000, abrogarea unui act normativ nu repune în vigoare normele abrogate prin actul abrogat.
Pe înțelesul tuturor, abrogarea Art. VII din OUG 59/2017 printr-o ordonantă de Guvern nu repune în vigoare articolele 59 și 60 din Legea 223/2015, așa cum au fost ele până pe 04 08 2017.
Legea 24 /2000 stabilește o singură excepție:

Art. 64 din L 24/2000
(3) Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial. Fac excepție prevederile din ordonanțele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare și au fost respinse prin lege de către Parlament.

Solutia este modificarea celor trei ordonanțe prin legile de adoptare a lor, nu prin emiterea altei legi sau a altei ordonanțe.
Comisiile raportoare din Camera Deputaţilor trebuie convinse să accepte modificările propuse de Consiliul Consultativ sau pe cele la care lucrează Asociațiile de rezerviști cu Dragnea și LOVNicolae Gropan

INFORMARE
Ieri 15.04.2019 s-a desfasurat întâlnirea de lucru a ConsiliuluConsultativ de pe langa cabinetul ministrului apararii nationale. S-a definitivat si aprobat Metodologia de lucru. In cadrul intalnirii am prezentat proiectul de Ordonanta de Urgenta privind abrogarea art.40 din OUG nr 57/2015, art.VII din OUG nr 59/2017, art.41 si 84 din OUG nr.114, proiect aprobat in unanimitate de memrii Consiliului, urmând sa fie prezentat domnului ministru, de catre consilierul desemnat, pentru a fi promovat in Guvern.
Proiectul arata astfel:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. .... din ......................... 2019 privind abrogarea articolului 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, articolului VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 si articolelor 41 si 84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018,,
EMITENT GUVERNUL
.
Articolul I- Articolul 40 din Ordonanţa de urgenţă ale Guvernului nr. 57/2015, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.923 din 11 decembrie 2015 se abroga.
Articolulu II- Articolul VII din Ordonanţa de urgenţă ale Guvernului nr. 59/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.648 din 7 august 2017 se abroga.
Articolulu III- Articolele 41 si 84 din Ordonanţa de urgenţă ale Guvernului nr. 114/2018, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116 din 29 decembrie 2018 se abroga.
Articolul IV Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VASILICA – VIORICA DANCILA

Contrasemnează: (ministrii de resort)

P.S.1 - dupa cum se poate observa proiectul este ferm pentru respectarea Constitutiei, pentru recunoasterea Armatei ca institutie fundamentala a statului.
P.S.2 - personal cred cu tarie ca primul pas in redobândirea drepturilor noastre este acesta. In pasul 2 trebuie sa prezentam, documentat, amendarea Legii 223/2015, pentru eliminarea eventualelor inadvertente sau confuzii in interpretare.
P.S.3 - acum putem vedea bunele intentii ale decidentilor
sau tragerea de timp pana la alegerile europarlamentare.
P.S.4 - Orice acceptare de introducere in rezolvarea problemelor a unor elemente perturbatorii - impozitare progresiva sau contributivitate inseamna - nu inseamna altceva decat a ne face complicii decidentilor in amânarea nedreptatilor noastre. E bine sa retinem ca respectând tehnica legislativa in elaborarea actelor normative referitoare la cele doua variante discutate cu LOV - perioada minima de adoptare a actelor respective va fi , cel mai ferict caz un an, intrucat sunt angrenate si alte reglementari legislative ce trebuie modificate, cum ar fi Codul fiscal si chiar o noua lege a pensiilor care sa aiba la baza noi principii si reguli determinate de contributivitate. Si aici va intreb pe toti : CARE CONTRIBUTIVITATE LA MILITARI? REVENIM IAR LA ABERATIILE ASIMILATIVE DIN 2010?
Va salut cu respect.
Categorie: , Comentarii: 38

Senatorul Liviu Pop, PSD, despre impozitarea pensiilor mai mari de 10 000 lei

România TV anunță o initiativa legislativă pentru impozitarea progresivă a pensiilor... cu până la 90%.
Sa vedem cine este initiatorul!
Update
Liviu Pop, fost ministru PSD, a intervenit în direct pe post și a anunțat că are o inițiativă personală prin care propune impozitarea cu 90% a pensiilor mai mari de 10 000 lei.
Fostul ministru PDL, Ialomițeanu, a replicat ca o impozitare mai mare de 50% este considerată confiscare.Facebook
Liviu Marian Pop


🇷🇴 În conformitate cu prevederile art. 74 alin (l) și ale art. 75 din Constituția României republicată și cu prevederile art. 92 din Regulamentul Senatului, am înaintat Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 101 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal.
➡️ 1. Alin. (2) al art. 101 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil de până la 10.000 lei lunar din pensii.' '

2. După alin (2) al art. 101 se introduce un alin nou, alin (2 1) cu următorul cuprins:


Pentru venitul impozabil de peste 10.000 lei lunar din pensii se aplică o cotă de impunere de 90%.”
🔊 Expunerea de motive ⬇️

Populare

Un produs Blogger.