Un produs Blogger.

marți, august 20, 2013

Revizuiți-vă comunicatul, domnule comandor, jurist al ANCMRR

0 comments

COMUNICAT NR. 23 Din 20.08.2013

Stimaţi camarazi,
Mulţi dintre dumneavoastră au primit, în ultimul timp, decizii de pensie prin care se micşorează, cu diverse sume, cuantumul drepturilor stabilite.
Cauzele care au generat emiterea unor astfel de decizii constau în greşelile făcute la revizuirea pe baza OUG 1/2011, care, potrivit legii, trebuiau corectate. Conform art. 2 din legea 241/2013, revizuirea se face de către Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., din proprie iniţiativă sau la cererea beneficiarului. De regulă, revizuirea în minus se face automat de către Casa de pensii sectorială.
Pensionarii care pot prezenta dovezi din care să rezulte că pensia lor trebuie revizuită în plus, vor primi drepturile cuvenite, retroactiv, pe trei ani de la data constatării că majorarea este justificată, dacă plata nu a început în luna următoare constatării. Dacă această lege rămâne în vigoare şi după 01.01.2014, sau prevederile ei vor fi preluate în noua lege a pensiilor militare de stat, depunerea unor astfel de dovezi nu este limitată în timp.
În cazul revizuirii în minus a pensiei, nu se mai cere restituirea sumelor primite în plus, înainte de emiterea noii decizii.
Vă reamintim că, începând cu luna octombrie, toate pensiile diminuate vor reveni la cuantumul din decembrie 2010.
Şef serviciu juridic,
Cdr.(ret.) jurist Constantin Alexandru

Comentariu
 De unde o fi scos domnul Comandor C. Alexandru năzbîtia că diferența în plus, dintre revizuirea inițială și revizuirea ulterioară, pentru stabilirea cuantumului legal cuvenit, se plătește retroactiv pe trei ani, dacă lege 241/2013 spune așa în art 2. alin (2)?
 "(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile  art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens"

Drepturile în plus stabilite se plătesc în termenul de prescripție de trei ani, termen calculat de la data constatării diferenței.
Poate domnul Comandor a vrut să facă referire la art. 2 din OUG nr.1/2011 care acordă retroactiv, de la 01 ianuarie 2011, sumele cuvenite în plus dacă  cererea de  revizuire a fost formulată pînă la 01 01 2014.
Depunerea de cereri de revizuire nu e, intr-adevar,  limitată în timp, numai că, pentru cele formulate după 01 01 2014, plata nu se mai face retroactiv, ci din luna următoare.


OUG nr.1/2011
Art. 2
(1) Pensiile prevazute la art. 1 pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, in baza actelor doveditoare prezentate de acesta, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea in serviciu, respectiv in munca, utile in sistemul public de pensii, care se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.
(2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2011, daca cererea de revizuire, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala pana la data de 1 ianuarie 2014;
b) de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cererea, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala peste termenul prevazut la lit. a).Niciun comentariu: