Un produs Blogger.

sâmbătă, septembrie 21, 2019

Incă o Sentință a Tribunalului București privind pensia suplimentară și indexarea de 5% din 2016

30 comments
Tribunalul obligă  CPS să emită o nouă decizie de pensie prin care sporul de 9 % aferent pensiei suplimentare să fie adăugat la baza de calcul, înainte de aplicarea plafonului de 85%, prevăzut în art. 30 al Legii 223/2017.
De asemenea obligă la includerea în cuantumul pensiei a indexării de 5% aferentă anului 2016.

Sentința a fost atacată cu apel atăt de CPS cât și de contestatorul CM


Numãr unic dosar la Tribunalul Bucureşti : 4327/3/2019

Apelul se judecă la Curtea de Apel București pe data de 
                                                             04.12.2019
Dosar Nr. 
4327/3/2019 (3321/2019)

 (dați click)
 Motivarea Sentinţei Nr 2835/20 05 2019R O M Â N I A
TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A VIII-A
CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 2835

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 20.05.2019

Pe rol se află pronunțarea asupra contestației formulate de contestatorul C____ M____ , în contradictoriu cu intimații M_________ A_______ NAȚIONALE C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_______ NAȚIONA LE și C______ M______ Z____ BUCUREȘTI .
Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în ședința publică din data de 08.05.2019, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea data, parte integrantă din prezenta, când tribunalul, având nevoie de timp p_____ a delibera, în conformitate cu art. 396 Cod procedură civilă, a amânat pronunțarea p_____ data de 20.05.2019, când a hotărât următoarele:

T R I B U N A L U L ,

D eliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:
Prin acțiunea înregistrată la d ata de 14.02.2019 pe rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale sub nr. unic XXXXXXXXXXX contestatorul C____ S. M____ , în contradictoriu cu intimata C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE, M_________ A_______ NAȚIONALE și C______ M______ Z____ BUCUREȘTI , a solicitat:
- anularea Deciziilor nr. xxxxx/3/13.06.2018 și nr. xxxxx/2/13.12.2018,
- anularea actelor care au stat la baza acestor decizii de recalculare, respectiv a Situației soldelor/situațiilor brute realizate, actualizate, în perioada 01.03.1998 – 31.08.1998 emisă de C______ M______ Z____ București înregistrată la intimata C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE sub nr. A 2617/29.03.2018,
- obligarea intimatei C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE la emiterea unei noi decizii de recalculare prin care să se calculeze retroactiv, începând cu data de 01.01.2016, pensia militară cuvenită contestatorului cu luarea în calcul a veniturilor salariale civile (salariul de funcție negociat de 4280 lei și alte 3 sporuri de care a beneficiat) aferente funcției de Referent Relații Economice Internaționale, corespondentă funcției de Economist Principal 1/C______ 1, în Direcția Export,  pe care a exercitat-o la CN ROMTEHNICA SA în perioada 01.03.xxxxxxxxxxxxx98, așa cum sunt redate în Situației soldelor/situațiilor brute realizate, actualizate, în perioada 01.03.1998 – 31.08.1998 emisă de C______ M______ Z____ București – UM xxxxx, înregistrată sub nr. A – 1152 1/04.12.2017,
- obligarea intimatei C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE  la acordarea sporului de 9 % aferent contribuției la Fondul p_____ pensia suplimentară, ca drept suplimentar ce trebuie adăugat la pensia determinată conform art . 28 din legea nr. 223/2015,
- obligarea intimatei C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE la plata într-o singură tranșă a diferențelor cuvenite din recalculare p_____ perioada 01.01.2016-prezent.
În motivare , după ce prezintă situația de fapt, subliniind faptul că pe timpul exercitării funcțiilor încadrate la RA ROMTEHNICA SA a fost considerat transferat în interesul serviciului, și redă prevederile legale pe care le consideră incidente în cauză, contestatorul susține în esență că pensia sa trebuie recalculată în baza Situației soldelor/situațiilor brute realizate, actualizate, în perioada 01.03.1998 – 31.08.1998 emisă de C______ M______ Z____ București nr. A – xxxxx/04.12.2017 care cuprinde și veniturile sale civile, și nu în baza Situației soldelor/situațiilor brute realizate, actualizate, în perioada 01.03.1998 – 31.08.1998 emisă de C______ M______ Z____ București  NR. a 2617/29.03.2018 despre care apreciază că este nelegală tocmai p_____ acest motiv, mai ales în contextul în care partea nu a cerut refacerea acesteia, nu a fost anunțat înainte și nici consultat.
Făcând referire la Ordinul M25/2016, contestatorul susține că acesta nu poate reprezenta un temei al recalculării pensiei sale prin excluderea veniturilor civile deoarece este un act normativ cu forță juridică inferioară legii.
Contestatorul mai arată că, în ciuda demersurilor sale administrative p_____ recalcularea corectă a pensiei sale, intimata C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE a emis Decizia de debit nr. 36197D/13.06.2018 p_____ suma de xxxxx lei, sumă pe care partea a achitat-o de bună voie.
Mai mult decât atât, contestatorul susține că acesta nu și-a exercitat dreptul de a opta prevăzut de legea nr. 223/2015, astfel că veniturile indicate sunt valorificate contra voinței sale.
Acțiunea este motivată în drept pe prev. legale menționate în cuprinsul acesteia.
În susținerea acțiunii, contestatorul au depus la dosar înscrisuri.

Legal citat, la data de 15.03.2019 – f 104 și urm. intimatul M_________ A_______ NAȚIONALE, în nume propriu și p_____ intimatul C______ M______ Z____ BUCUREȘTI, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.
În motivare, după ce redă la rândul său prevederile legale pe care le consideră incidente în cauză și descrie situația de fapt intimatul susține în esență că recalculările succesive ale pensiei contestatorului s-au datorat faptului că C______ M______ Z____ BUCUREȘTI a transmis succesiv mai multe Situații ale soldelor/situațiilor brute reali zate, actualizate, în perioada 01.03.1998 – 31.08.1998 care au modificat elementele de calcul avute în vedere anterior.
Aceste situații au fost refăcut e ca urmare a datelor comunicate la cerere de către CN ROMTEHNICA SA, dar și a faptului că intimata C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE a returnat Situația soldelor/situațiilor brute realizate, actualizate, în perioada 01.03.1998 – 31.08.1998 emisă de C______ M______ Z____ București și înregistrată sub nr. a xxxxx/04.12.2017 care a fost apoi refăcută conform punctelor de vedere ale Direcției Generale financiar contabile (A 3362/27.04.2018) și Oficiului financiar contabil din cadrul Statului M____ al A_______  (A xxxxx/27.04.2018).
Prin Adresa nr. 4272/04.06.2018, C______ M______ Z____ BUCUREȘTI a comunicat intimatei C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE faptul că sporul de dispozitiv și sporul de pericol acordate în perioada martie – august 1998 reprezintă 15%, respectiv 10% din salariului de funcție realizat de contestator și nu se regăsesc în funcția similară aflată în plată la data de 01.01.2016.
Referitor la sporul de 9% p_____ contribuția la Fondul p_____ pensia suplimentară, deși susține că nu reiese eliminarea sa, intimatul face referire și la interdicția totală de la art. 30 de depășire a procentului de 85% din baza de calcul.
Cu privire la cheltuielile de judecată, intimatul susține că nu are nicio culpă procesuală, astfel că nu poate fi obligat la plata acestora.
Întâmpinarea este motivată în drept pe prevederile art. 205-2108 din Noul Cod de Procedură Civilă și pe cele invocate în cuprinsul acesteia.

Legal citată, la data de 15.03.2019 – f 112 și urm. intimata C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.
Motivarea în fapt și în drept a întâmpinării este aproape identică cu cea a intimatului M_________ A_______ NAȚIONALE.
În susținerea a_______ sale, intimata a depus la dosar înscrisuri din dosarul de pensie al contestatorului – f 121 și urm.

La ultimul termen de judecată , instanța a invocat din oficiu și a pus în discuție excepția lipsei capacității procesuale de folosință a intimatului C______ M______ Z____ BUCUREȘTI, excepție pe care a unit-o cu fondul, rămânând în pronunțare atât pe excepție, cât și pe fond.

În cauză au fost administrate ca probe înscrisurile depuse de părți.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța constată următoarele:
Contestatorul este pensionar m______ .
Din cererea contestatorului – f 156 de alegere a perioadei de 6 luni consecutive – martie – august 1998 conform legii nr. 223/2015 (care contrazice susținerea părții că nu și-a exercitat dreptul de alegere a perioadei de interes) reiese că acesta a fost pensionat la data de 31.08 .1998 de la RA ROMTEHNICA - UM xxxxx București.
De-a lungul timpului pensia acestuia a fost recalculată conform dispozițiilor legale.
Prin Decizia nr. xxxxx/1/08.12.2017 de recalculare – f 157, emisă în temeiul art. 109 din legea nr. 223/2015, pensia de serviciu cuvenită contestatorului a fost recalculată la valoarea de 7606 lei începând cu data de 01.01.2016, mai mare decât cea de 3105 lei aflată în plată.
S-a avut în vedere o vechime cumulată de 33 de ani , din care 29 de ani, 11 luni și 7 zile vechime în serviciu.
În cuprinsul Deciziei de recalculare se atestă și vechimea contribuției la fondul p_____ pensia suplimentară, precum și procentul aferent sporului acordat p_____ aceasta.
Datele culese de intimată p_____ recalcularea pensiei sunt redate în Anexa 1 la decizie – f 158 în care se atestă inclusiv media soldelor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate p_____ perioada de 6 luni aleasă de parte – 03 - 08/1998 .
Este avută astfel în vedere o soldă lunară brută p_____ perioada 03-08/1998 de 6995 lei, rezultând o medie de aceeași valoare la care s-a aplicat procentul de 82%, sporul de 20% p_____ O.M.M/S.O.S.P., indexarea pe anul 2016 de 5% și majorarea aferentă anului 2017 de 5,25% .
La calculul soldelor brute s-au avut în vedere: solda de funcție, solda de grad și gradațiile, cu actualizările legale.
S-a reținut că partea are dreptul și la sporul p_____ contribuția la Fondul p_____  pensia suplimentară de 9%.
La determinarea vechimilor și a condițiilor de muncă, la punctele 2 și 4 din aceeași Anexa 1 – f 158-159 se atestă sporul de vechime luat în calcul, precum și perioadele lucrate în condiții deosebite de muncă fie în regim m______, fie civil.
Toate aceste elemente de calcul au fost culese din Situația soldelor/situațiilor brute realizate, actualizate, în perioada 01.03.1998 – 31.08.1998 emisă de C______ M______ Z____ București, înregistrată sub nr. A xxxxx/04.12.2017 – f 160 și urm., care relevă o medie a soldelor și salariilor lunare brute realizate actualizate de 6995 lei rezultată din cumularea mediei soldelor lunare brute realizate la funcția de bază de 575 lei cu media drepturilor civile actualizate și plătite de 6420 lei care rezultă din: salariul de bază al funcției îndeplinite de 4280 lei + spor vechime în muncă de 25% (1070 lei) + spor de pericol de 10 % (428 lei) + spor de dispozitiv de 15% (642 lei).
Aceste venituri civile sunt atestate de C.N. ROMTEHNICA SA prin adeverința nr. A 6930/28.06.2017 – f 161 și urm. în care se menționează expres că în perioada martie – august 1998 partea a îndeplinit la aceasta funcția de Economist principal I în cadrul Serviciului 2 Export din Direcția Export, funcție care nu mai exista în structura organizatorică a acesteia la data de 01.01.2016, motiv p_____ care a fost asimilată cu cea de referent în relații economice internaționale din cadrul Serviciului Export, una din cele două funcții (alături de cea de referent în economie generală din cadrul Serviciului vânzări la intern)  care existau la acea dată.
Această adeverință a fost emisă în urma solicitării intimatei C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE din adresa nr. A 2910/27.10.20.17 – f 163 care făcea referire la o adeverință anterioară care cuprindea 10 funcții similare aflate în plată la C.N. ROMTEHNICA SA la data de 01.01.2016, fără indicarea doar a uneia dintre ele, fapt care împiedica culegerea de date.

Prin Decizia nr. xxxxx/2/08.12.2017 de recalculare – f 151, emisă în temeiul art. 109 din legea nr. 223/2015, pensia de serviciu cuvenită contestatorului a fost recalculată la valoarea de 7885 lei începând cu data de 01.02.2016, mai mare decât cea de 3105 lei aflată în plată.
S-a avut în vedere o vechime cumulată de 42 de ani , din care 29 de ani, 11 luni și 7 zile vechime în serviciu.
În cuprinsul Deciziei de recalculare se atestă și vechimea contribuției la fondul p_____ pensia suplimentară, precum și procentul aferent sporului acordat p_____ aceasta.
Datele culese de intimată p_____ recalcularea pensiei sunt redate în Anexa 1 la decizie – f 158 în care se atestă inclusiv media soldelor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate p_____ perioada de 6 luni aleasă de parte – 03 - 08/1998 .
Este avută astfel în vedere o soldă lunară brută p_____ perioada 03-08/1998 de 6995 lei, rezultând o medie de aceeași valoare la car e s-a aplicat procentul de 85%, sporul de 20% p_____ O.M.M/S.O.S.P., indexarea pe anul 2016 de 5% și majorarea aferentă anului 2017 de 5,25% .
La calculul soldelor brute s-au avut în vedere: solda de funcție, solda de grad și gradațiile, cu actualizările le gale.
S-a reținut că partea are dreptul și la sporul p_____ contribuția la Fondul p_____  pensia suplimentară de 9%.
La determinarea vechimilor și a condițiilor de muncă, la punctele 2 și 4 din aceeași Anexa 1 – f 152-153 se atestă sporul de vechime luat în calcul, precum și perioadele lucrate în condiții deosebite și/sau speciale de muncă fie în regim m______, fie civil.
Toate elementele de calcul au fost culese din Fișa cu locurile de muncă în care a lucrat contestatorul nr. T 4659/1/13.07.2016 – f 154 care anulează Fișa cu nr. A 1275/29.02.2016 valorificată anterior.

Prin Decizia nr. xxxxx/3/13.06.2 018 de recalculare – f 129 (contestată în prezenta cauză), emisă în temeiul art. 109 din legea nr. 223/2015, pensia de serviciu cuvenită contestatorului a fost recalculată la valoarea de 6444 lei începând cu data de 01.01.2016, mai mare decât cea de 3105 lei aflată în plată.
S-a avut în vedere o vechime cumulată de 33 de ani , din care 29 de ani, 11 luni și 7 zile vechime în serviciu.
În cuprinsul Deciziei de recalculare se atestă și vechimea contribuției la fondul p_____ pensia suplimentară, precum și procentul aferent sporului acordat p_____ aceasta.
Datele culese de intimată p_____ recalcularea pensiei sunt redate în Anexa 1 la decizie – f 130 în care se atestă inclusiv media soldelor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate p_____ perioada de 6 luni aleasă de parte – 03 - 08/1998 .
Este avută astfel în vedere o soldă lunară brută p_____ perioada 03-08/1998 de 5925 lei, rezultând o medie de aceeași valoare la care s-a aplicat procentul de 82%, sporul de 20% p_____ O.M.M/S.O.S.P., indexarea pe anul 2016 de 5% și majorarea aferentă anului 2017 de 5,25% .
La calculul soldelor brute s-au avut în vedere: solda de funcție, solda de grad și gradațiile, cu actualizările legale.
S-a reținut că partea are dreptul și la sporul p_____ contribuția la Fondul p_____  pensia suplimentară de 9%.
La determinarea vechimilor și a condițiilor de muncă, la punctele 2 și 4 din aceeași Anexa 1 – f 130-131 se atestă sporul de vechime luat în calcul, precum și perioadele lucrate în condiții deosebite de muncă fie în regim m______, fie civil.
Toate aceste elemente de calcul au fost culese din Situația soldelor/situațiilor brute realizate, actualizate, în perioada 01.03.1998 – 31.08.1998 emisă de C______ M______ Z____ București, înregistrată sub nr. A 1161/29.03.2018 – f 138 și urm. (contestată în prezenta cauză), care relevă o medie a soldelor și salariilor lunare brute realizate actualizate de 5925 lei rezultată din cumularea mediei soldelor lunare brute realizate la funcția de bază de 575 lei cu media drepturilor civile actualizate și plătite de 5350 lei care rezultă din: salariul de bază al funcției îndeplinite de 4280 lei + spor vechime în muncă de 25% (1070 lei).
Această situație a fost explicată de emitentul C______ M______ Z____ BUCUREȘTI prin adresa nr. A 4272/06.06.2018 – f 132.
Astfel, s-a subliniat în esență  faptul că sporul de vechime a fost valorificat, sporul de dispozitiv de care a beneficiat contestatorul nu a mai fost identificat la funcția similară aflată în plată la data de 01.01.2016 în baza căreia s-a întocmit „Situația” (cea de referent în relații economice internaționale).
Această Situație a fost refăcută după o bogată corespondență (f 132 și urm.) inter instituțională între C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE și C______ M______ Z____ BUCUREȘTI din care nu rezultă o altă explicație a înlăturării sporului de dispozitiv decât cea arătată mai sus.
Nu există nici un fel de explicații cu pri vire la sporul de pericol.

Prin Decizia nr. xxxxx/4/13.06.2018 de recalculare – f 126, emisă în temeiul art. 109 din legea nr. 223/2015, pensia de serviciu cuvenită contestatorului a fost recalculată la valoarea de 6679 lei începând cu data de 01.02.2016, mai mare decât cea de 3105 lei aflată în plată.
S-a avut în vedere o vechime cumulată de 42 de ani , din care 29 de ani, 11 luni și 7 zile vechime în serviciu.
În cuprinsul Deciziei de recalculare se atestă și vechimea contribuției la fondul p_____ pensia suplimentară, precum și procentul aferent sporului acordat p_____ aceasta.
Datele culese de intimată p_____ recalcularea pensiei sunt redate în Anexa 1 la decizie – f 127 în care se atestă inclusiv media soldelor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate p_____ perioada de 6 luni aleasă de parte – 03 - 08/1998 .
Este avută astfel în vedere o soldă lunară brută p_____ perioada 03-08/1998 de 5925 lei, rezultând o medie de aceeași valoare la care s-a aplicat procentul de 85%, sporul de 20% p_____ O.M.M/S.O.S.P., indexarea pe anul 2016 de 5% și majorarea aferentă anului 2017 de 5,25% .
La calculul soldelor brute s-au avut în vedere: solda de funcție, solda de grad și gradațiile, cu actualizările legale.
S-a reținut că partea are dreptul și la sporul p_____ contribuția la Fondul p_____  pensia suplimentară de 9%.
La determinarea vechimilor și a condițiilor de muncă, la punctele 2 și 4 din aceeași Anexa 1 – f 127-128 se atestă sporul de vechime luat în calcul, precum și perioadele lucrate în condiții deosebite și/sau speciale de muncă fie în regim m______, fie civil.

Analizând cu prioritate excepția lipsei capacității procesuale de folosință a intimatului C______ M______ Z____ BUCUREȘTI, apreciază că este întemeiată p_____ următoarele considerente:

Potrivit art. 56 alin. 1 din Noul Cod de Procedură Civilă orice persoana care are folosința drepturilor civile poate sa fie parte in judecata.
Din aceasta dispozitie legala rezulta ca o persoana fizica sau juridica poate deveni parte in judecata în calitate de reclamant, pârât, intervenient. P_____ a fi parte în proces legea nu pretinde condiția capacității procesuale de exercițiu.
Capacitatea procesuala de folosință nu este altceva decât un aspect al capacitatii civile, un reflex pe plan procesual al capacita tii de folosinta.
În Noul Cod Civil art. 206 definește capacitatea de folosință a persoanei juridice cu scop lucrativ ca fiind ca fiind aptitudinea „ orice drepturi și obligații civile, afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparț ine decât persoanei fizice ”, iar a celei fără scop lucrativ ca fiind aptitudinea de „ a avea doar acele drepturi și obligații civile care sunt necesare p_____ realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut

Raportând situația de fapt la prevederile legale în materie, tribunalul apreciază că cererea de față este întemeiată în parte p_____ următoarele considerente:

Contestatorul în cauză este pensionar m______, beneficiind de pensie anterior intrării în vigoare a legii nr. 223/2015 (în vigoare de la 01.01.2016).
Acesta a fost pensionat de la C.N. ROMTEHNICA SA la data de 31.08.1998.
Acesta __________________________ art. 109 alin. 1 din lege care privește recalcularea „ în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28 , actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi”.
Perioada de referință aleasă de contestator cf. art. 109 alin. 2 este 03 - 08/1998.
Art. 28 din legea nr. 223/2015 prevede că „ (1) Baza de calcul folosită p_____ stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor /salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de m______/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) -c), în care nu se includ :  
a) diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare sau transfer; 
b) compensații
o) sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale acordate și personalului m______, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzute în anexa nr. II - Familia ocupațională de funcții bugetare "Învățământ" și în anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare; 
p) alte venituri care, potrivit legislației în vigoare la data plății, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor. 
(2) P_____ militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special pensionați în condițiile art. 19, 26 și 38, baza de calcul utilizată p_____ stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.  
(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de p_____ ca urmare a majorării soldei de funcție/salariului de funcție și soldei de grad/salariului gradului profesional, deținute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.   …
(10) Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singură dată.  
(11) La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au în vedere dispozițiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare ”. 
Raportând această prevedere la situația particulară a contestatorului și criticile de nelegalitate ale deciziilor de recalculare contestate, tribunalul reține următoarele:
Problema de drept dedusă judecății pleacă de la controversa dintre părți referitoare la veniturile ce pot fi valorificate în cauză, respectiv dacă pot fi valorificate sporuri de care partea a beneficiat efectiv, dar care nu se mai regăsesc ca drepturi cumulate la salariului de bază p_____ funcția cu care se asimilează funcția deținută de parte la momentul pensionării.
În cauză este vorba despre sporul de dispozitiv de 15% și sporul de pericol de 10% din salariului de bază.
Astfel, cele 2 decizii de recalculare contestate au fost emise în urma comunicării de către C______ M______ Z____ BUCUREȘTI a unei Situații a soldelor/situațiilor brute realizate, actualizate, în perioada 01.03.1998 – 31.08.1998, diferită de cea care a stat la baza deciziei nr. xxxxx/1/08.12.2017, respectiv cea înregistrată cu nr. A xxxxx/04.12.2017 – f 160, determinată de faptul că sporul de dispozitiv de care a beneficiat efectiv cât timp a activat la C.N. ROMTEHNICA SA nu se mai regăsește la funcția de Referent în relații economice internaționale din cadrul Serviciului Export cu care a fost asimilată funcția de Economist principal I în cadrul Serviciului 2 Export din Direcția Export pe care a exercitat-o contestatorul.
În mod similar se constată că funcția asimilată nu beneficiază nici de spor de pericol – f 161 vol. I.
Conform art. 12 din Ordinul nr. 31/XXXXXXXXXXX/237/XXXXXXXXXXXX p_____ aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat „(1) Actualizarea soldei/salariului de funcție se efectuează în conformitate cu actele normative consecutive care au reglementat stabilirea funcțiilor în instituțiile de apărare națională, ordine publică și securitate națională, prin stabilirea evoluției succesive a sumelor/claselor de salarizare/coeficienților de ierarhizare până la data de 1 ianuarie 2016, respectiv prin echivalarea funcțiilor pe baza elementelor specifice reprezentate de suma/clasa de salarizare/coeficientul de ierarhizare, denumirea funcției, gradul m______/profesional al funcției, nivelul studiilor cu funcții în plată la data de 1 ianuarie 2016.  
(2) Actualizarea soldei/salariului de funcție prin stabilirea evoluției succesive a sumelor/claselor de salarizare/coeficienților de ierarhizare prevăzute de actele normative consecutive în vigoare la data la care a fost acordat dreptul până la data de 1 ianuarie 2016 se face prin identificarea soldei/salariului de funcție realizat în fiecare lună din cele 6 luni consecutive din documentele de plată ale acestora și utilizarea sumelor/claselor de salarizare/coeficienților de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de legislația în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016. 
(3) La actualizarea soldei/salariului de funcție prin echivalarea funcțiilor se au în vedere următoarele criterii: 
a) categoria de personal, corpul profesional și arma/structura din care face parte funcția respectivă; 
b) nivelul ierarhic al structurii din care fac parte funcția respectivă și gradul m______/profesional al acesteia; 
c) categoria/tipul funcției, respectiv de conducere sau de execuție. 
(4) Funcțiile care, ținând cont de elementele prevăzute p_____ echivalarea funcțiilor și de criteriile prevăzute la alin. (3), își regăsesc un corespondent în legislația aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016 se echivalează cu acestea. 
(5) Dacă actualizarea soldei/salariului de funcție prin echivalarea funcțiilor nu poate fi efectuată potrivit dispozițiilor alin. (3) și (4), aceasta se face prin parcurgerea, în ordine, a următoarelor proceduri: 
a) se identifică o funcție cu aceeași/același sumă/clasă de salarizare/coeficient de ierarhizare care a fost echivalată/echivalat în condițiile alin. (4), cu aceasta/acesta urmând a se realiza echivalarea; 
b) dacă nu este posibilă aplicarea prevederilor lit. a), se identifică o funcție cu o sumă/clasă de salarizare/coeficient de ierarhizare imediat superioară, care a fost echivalată în condițiile alin. (4), iar între elementul respectiv al funcției echivalate și elementul funcției p_____ care se dorește echivalarea se realizează un raport aritmetic, al cărui rezultat se aplică elementului funcției echivalente cunoscute și care se raportează, prin comparație, la cel mai apropiat element, similar sau imediat superior, pe baza căruia se realizează echivalarea. Raportul aritmetic și echivalarea se fac utilizându-se următoarea formulă de calcul:…
(6) Actualizarea soldei/salariului de funcție prin echivalare realizată în condițiile alin. (4) și (5) nu poate avea ca rezultat stabilirea unei echivalențe între funcții de conducere și funcții de execuție, între funcții din corpuri militare/profesionale diferite și nici între funcții prevăzute cu studii superioare și funcții prevăzute cu studii medii/postliceale. 
(7) În cazurile în care, prin aplicarea prevederilor alin. (5) se ajunge la una dintre situațiile prevăzute la alin. (6), actualizarea soldei/salariului de funcție prin echivalarea funcției îndeplinite se realizează la nivelul celei mai avantajoase funcții corespunzătoare categoriei profesionale și corpului profesional din care a făcut parte persoana, cu respectarea tipului de funcție și a nivelului studiilor deținute. Prin excepție, în situația funcțiilor de execuție de ofițer prevăzute cu studii medii/postliceale, echivalarea acestora se realizează cu funcțiile determinate exclusiv prin aplicarea formulei prevăzute la alin. (5). 
(8) Situația cuprinzând evoluția succesivă a sumelor/claselor de salarizare/coeficienților de ierarhizare, respectiv, după caz, cea privind echivalarea funcțiilor se aprobă prin acte administrative cu caracter normativ ale conducătorilor instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională”. 
În cauză nu se contestă funcția cu care a fost asimilată cea avută de contestator, ci valorificarea unor sporuri care nu se mai cuvin acestei funcții așa cum reiese din Adeverința nr. A 6930/28.06.2017 – f 161-162 emisă de C.N. ROMTEHNICA SA.
D__ fiind faptul că art. 28 din Legea nr. 223/2015 și art. 12 din Ordinul nr. 31/XXXXXXXXXXX/237/XXXXXXXXXXXX p_____ aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat nu cuprind nicio reglementare în acest sens, rămâne instanței competența de a clarifica acest aspect de drept din interpretarea gramaticală și sistematică a acestor prevederi.
Astfel,  analizând sintagma „ salarii lunare brute realizate la funcția de bază ” (care nu este definită în legea nr. 223/2015) prin raportare la prevederile art. 12 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în forma în vigoare la data de 01.01.2016, lege în temeiul căreia s-au stabilit veniturile părții la acea dată prin asimilare cu o funcție echivalentă în plată,  care prevedea că „ Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcției de bază/ salariul funcției de bază, sporurile , indemnizațiile, compensațiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare , corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar ” rezultă că acesta cuprinde pe lângă salariul funcției de bază care în cauză este de 4280 lei și sporurile corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar, în speță cel al FAMILIEI OCUPAȚIONALE DE FUNCȚII BUGETARE "APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ" din Anexa VII din lege.
Din analiza prevederilor din această anexă se constată că nu mai sunt prevăzute distinct sporurile de dispozitiv și de pericol avute de contestator.
Rezultă astfel că, raportându-se la salarii lunare brute realizate la funcția de bază, la recalcularea pensiei contestatorului se vor avea în vedere doar drepturile bănești incluse în acestea, deci fără cele 2 sporuri care în prezent nu se plătesc funcției echivalente cu care s-a asimilat funcția avută de contestator la momentul pensionării.
Justificarea vine și interpretarea  gramaticală de mai sus, dar și din cea istorico teleologică, respectiv din succesiunea reglementărilor în materie de salarizare a personalului bugetar, precum și a scopului avut de legiuitor în acest sens.
Se constată că, dacă pensionarul contestator ar fi fost în activitate la data de 01.01.2016 când era în vigoare legea nr. 284/2010, acesta ar fi fost reîncadrat și salarizat corespunzător celor de mai sus fapt care ar fi condus la o pensie calculată similar recalculării solicitate în cauză care nu face decât să alinieze aceeași categorie de pensionari p_____ a se preveni eventuale discriminări determinate exclusiv de momentul la care a intervenit pensionarea.
Mai mult decât atât, tribunal apreciază că nu se poate face o lex tertia prin combinarea celor 2 reglementări succesive.

Cu privire la acordarea sporului de 9 % cuvenit p_____ contribuție la Fondul p_____ pensia suplimentară :
Potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 28-30 din Legea nr. 223/2015, pensia militară de stat reprezintă o pensie specială, de serviciu, al cărei cuantum nu se determină în baza principiului contributivității și nu se plătește din bugetul de p_____ publice.
Cuantumul unei astfel de p_____ se stabilește prin aplicarea unui procent determinabil, de maxim 85 %, la o bază de calcul stabilită de lege.
Astfel, art. 30 din lege prevede că „ pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28”.
Pe de altă parte, la art. 108 din aceeași lege se prevede că „ P_____ militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul p_____ pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:  
a) 3% p_____ o vechime a contribuției între 5-15 ani; 
b) 6% p_____ o vechime a contribuției între 15-25 ani; 
c) 9% p_____ o vechime a contribuției peste 25 de ani”.
Contribuția p_____ pensia suplimentară s-a plătit de către cadrele militare, de la data de 1 ianuarie 1967, până la data de 1 aprilie 2001.
Începând cu data de 1 aprilie 2001, contribuția p_____ pensia suplimentară a devenit contribuție individuală la bugetul de stat și s-a plătit de către cadrele militare până la data de 31 decembrie 2010.
De la data de 1 ianuarie 2011, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de p_____ publice, până la data de 31.12.2015, personalul m______ plătește contribuția individuală de asigurări sociale.
Având în vedere cele de mai sus, tribunalul reține în primul rând că partea se află în eroare cu privire la dreptul care se naște din această contribuție.
Nu este vorba despre o pensie suplimentară, ci despre un spor la pensia militară de stat.
Prin instituirea plafonului maxim de 85%, prevăzut de art. 30 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, tribunalul reține că se clarifică algoritmul de calcul al pensiei de drept comun, nu beneficiul determinat de plata contribuției la Fondul p_____ pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget care are un caracter special.
Aceasta deoarece topografic dreptul la sporul suplimentar acordat p_____ acestea este prevăzut la art. 108 din Dispozițiile finale ale legii.
Din interpretarea prevederilor de la art. 108 din legea nr. 223/2015 comparativ cu cele de la art. 11 alin. 3 din legea nr. 80/1995 („ Pensionarii militari decorați cu ordinul "Semnul Onorific" clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei ”) se constată că în cazul sporului p_____ contribuția la Fondul p_____ pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget nu se stabilește elementul de raportare.
D__ fiind faptul că acest spor se acordă inclusiv la stabilirea pensiei, deci la momentul culegerii de date și al aplicării procentului legal, limitat la maxim 85% din baza de calcul, dar nu se menționează că la cuantumul pensiei, tribunalul apreciază că acest spor mărește baza de calcul.
Astfel, ipotetic, dacă baza de calcul este de 100 lei, cu aplicarea sporului maxim de 9% se ajunge la o baza de calcul de 109 lei la care se aplică apoi sporul maxim de 85% (109*0,85=92,65 lei) și se ajunge astfel la o pensie de 92,65 lei.
Această pensie este echivalentă cu sporirea cuantumului pensiei de 85% ulterior aplicării acestei limite maxime, fapt ce ar atrage însă încălcarea art. 30 din lege (100*0,85=85 lei *1,09 =92,65 lei).
A se vedea că beneficiul de mai sus se păstrează indiferent de baza de calcul.
Un alt exemplu ipotetic:
Dacă baza de calcul este de 250 lei, cu aplicarea sporului maxim de 9% se ajunge la o baza de calcul de 272,5 lei la care se aplică apoi sporul maxim de 85% (272,5*0,85=231,62 lei) și se ajunge astfel la o pensie de 231,62 lei.
Această pensie este echivalentă cu sporirea cuantumului pensiei de 85% ulterior aplicării acestei limite maxime, fapt ce ar atrage însă încălcarea art. 30 din lege (250*0,85=85 lei *1,09 =231,62 lei).
Din calculele de mai sus care relevă o încălcare a interdicției de la art. 30 din lege doar prin aplicarea procentului aferent contribuției la Fondul p_____ pensia suplimentară la cuantumul pensiei rezultă că primul calcul arătat ( prin sporirea bazei de calcul ) este cel corect deoarece:
Dacă s-ar fi dorit sporirea pensiei rezultate prin aplicarea procentelor legale (până la max. 85%) legiuitorul ar fi spus expres acest lucru, mai ales în contextul în care în tot cuprinsul legii atunci când se sporește acest cuantum se precizează expres (a se vedea în acest sens, cu titlu de exemplu, capitolul referitor la indexare și actualizare pensie unde se face referire la „ cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior ”). Tribunalul are în vedere și art. 37 alin. 1 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă p_____ elaborarea actelor normative care se referă la unitatea terminologică în sensul că „ În limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni”.  
Tribunalul mai reține că în legea nr. 223/2015 se folosește de 25 de ori noțiunea de cuantum al pensiei (inclusiv în cazul pensiei de urmaș sau al ajutorului de deces) atunci când se reglementează sau clarifică aspecte ce țin de elementele de calcul ale pensiei sau ale ajutorului (numărul anilor de vechime în serviciu, vechimea cumulată calculată la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu, indexare, procentul pensiei de urmaș etc.).
Utilizarea constantă a respectivei terminologii conduce instanța la concluzia că dacă legiuitorul ar fi dorit să aplice procentul aferent contribuției la Fondul p_____ pensia suplimentară la cuantumul pensiei, calculat prin aplicarea procentelor de la art. 29-30 din lege, ar fi spus-o în mod expres.
Prin faptul că la art. 108 din lege nu s-a folosit această expresie reiese că acest procent nu se aplică după stabilirea pensiei, ci înainte, deci la baza de calcul prin aceasta permițând atât valorificarea contribuției la Fondul p_____ pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget, cât și respectarea interdicției de la art. 30 din lege.
Verificând modul cum a fost acordat acest spor contestatorului de față, tribunalul constată următoarele:
  1. În cuprinsul Deciziei de recalculare nr. xxxxx/3/13.06.2018 –f 18 se atestă și vechimea contribuției la fondul p_____ pensia suplimentară (29 ani), precum și procentul aferent sporului acordat p_____ aceasta (9%).
De asemenea, este astfel în vedere o soldă lunară brută p_____ perioada 03-08/1998 de 5925 lei, rezultând o medie de aceeași valoare la care s-a aplicat procentul de 82%, sporul de 20% p_____ O.M.M/S.O.S.P., indexarea pe anul 2016 de 5% și majorarea aferentă anului 2017 de 5,25% .
Verificând pensia acordată prin raportare la vechimea cumulată de 33 ani conform art. 29 din legea nr. 223/2015 (respectiv 25 ani = 65% + 1% p_____ fiecare an suplimentar) rezultă că părții i s-ar fi cuvenit un procent de 65 % + 8 % = 73 %. Dacă la acest procent se adaugă cel de 9 % p_____ contribuția la Fondul p_____ pensia suplimentară se ajunge la cel de 82% deja acordat, la care s-au adăugat și celelalte de mai sus:
- 5925*0,82=4858,5*1,20=5830,2*1,05=6121,71*1,0525=6443,09 lei (rotunjită la 6444 lei care este pensia acordată).
Se constată că acest spor a fost acordat altfel decât cele reținute mai sus, fapt care a condu s la o pensie mai mare care nu se contestă sub acest aspect.
Prin aplicarea algoritmului de calcul arătat mai sus pensia cuvenită contestatorului ar fi fost de 6252 lei calculată astfel:
- 5925 lei *1,09 = 6458,25 * 0,73 = 4714,52 * 1,2 = 5657,42*1,05 = 5940,29*1,0525 = 6252,16 lei (rotunjită la 6252 lei).

  1. În cuprinsul Deciziei de recalculare nr. xxxxx/4/13.06.2018 –f 21 se atestă și vechimea contribuției la fondul p_____ pensia suplimentară (29 ani), precum și procentul aferent sporului acordat p_____ aceasta (9%).
De asemenea, este astfel în vedere o soldă lunară brută p_____ perioada 03-08/1998 de 5925 lei, rezultând o medie de aceeași valoare la care s-a aplicat procentul de 85%, sporul de 20% p_____ O.M.M/S.O.S.P., indexarea pe anul 2016 de 5% și majorarea aferentă anului 2017 de 5,25% .
Verificând pensia acordată prin raportare la vechimea cumulată de 42 ani conform art. 29 din legea nr. 223/2015 (respectiv 25 ani = 65% + 1% p_____ fiecare an suplimentar) rezultă că părții i s-ar fi cuvenit un procent de 65 % + 17 % = 82 %. Dacă la acest procent se adaugă cel de 9 % p_____ contribuția la Fondul p_____ pensia suplimentară se ajunge la cel de 91% care s-a plafonat la 85% deja acordat, la care s-au adăugat și celelalte de mai sus:
- 5925*0,85=5036,25*1,20=6043,5*1,05=6345,67*1,0525=6678,87 lei ( rotunjită la 6679 lei care este pensia acordată).
Deși în primul caz sporul de 9% p_____ contribuția la Fondul p_____ pensia suplimentară a fost acordat integral, chiar dacă a fost aplicat după calcularea pensie prin aplicarea procentului de 73% la bază, acest fapt nu s-a mai întâmplat în al doilea caz deoarece aplicarea sa la procentul stabilit după vechimea cumulată și nu la bază a determinat plafonarea.
Deoarece s-a reținut mai sus că nu aceasta a fost voința legiuitorului, tribunalul reține că prin aplicarea acestui spor la bază și nu la cuantumul pensiei se ajunge la o pensie recalculată astfel:
- 5925 lei *1,09 = 6458,25 * 0,82 = 5295,76 * 1,2 = 6454,91*1,05 = 6672,66*1,0525 = 7022,97 lei (rotunjită la 7023 lei).
Deoarece din cuprinsul Deciziei nr. xxxxx/4/13.06.2018 reiese că procentul de 9 % cuvenit părții p_____ contribuția la Fondul p_____ pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget nu a fost aplicat la baza de calcul, ci adăugat la procentul prev. de art. 30 din lege care a condus implicit la reducerea sa, tribunalul va admite contestația formulată de parte sub acest aspect.

Urmare celor de mai sus, tribunalul va admit e în parte contestația formulată în cauză doar cu privire la critica de nelegalitate ce ține de modul de acordare a sporului p_____ contribuția la Fondul p_____ pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget prin Decizia nr. xxxxx/4/13.06.2018, astfel că va anula această Decizie și va obliga intimata la C___ de P_____ S_________ a M___________ A_______ Naționale să emită o nouă decizie de pensie prin care la baza de calcul aferentă pensiei militare de stat, așa cum a fost stabilită prin Decizia anulată, cuvenită începând cu data de 01.02.2016, să aplice sporul de 9% cuvenit p_____ contribuția la Fondul p_____ pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget, cu menținerea și a celorlalte drepturi stabilite anterior (spor p_____ OM.M./S.O.S.P., indexare/majorare 2016 și indexare/majorare 2017).
Întrucât dreptul beneficiarului prestației de asigurări sociale este de a încasa pensia în cuantumul legal cuvenit, corelativ obligației intimatei de a face plata acestui drept conform art. 18 lit. e) din HG 118/2012 , rezultă că prin plata unei p_____ cu o valoare mai mică decât cea cuvenită, ca urmare nevalorificării adeverinței, în patrimoniul contestatoarei s-a înregistrat un prejudiciu constând în diferența dintre pensia cuvenită și cea efectiv încasată.
În consecință, instanța va obliga intimata la plata diferențelor de drepturi de pensie cuvenite conform prezentei hotărâri începând cu data de 01.02.2016, această dată de la care s-a dispus recalcularea prin Decizia anulată.

Cu privire la cererea contestatorului de obligare a intimaților la plata cheltuielilor de judecată, tribunalul o va respinge ca neîntemeiată.
Chiar dacă demersul judiciar al contestatorului a fost admis în parte astfel că cel puțin intimatei C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE îi revine culpa procesuală cât privește litigiul de față și implicit cu privire la cheltuielile efectuate de pârâtă, tribunalul constată că pensionarul contestator nu a făcut dovada deplină a cheltuielilor astfel efectuate.
Astfel, la dosar au fost depuse factura fiscală în original și un ordin de plată efectuat on line.
Factura fiscală depusă la dosar nu face dovada plății respectivei sume de către parte, constituindu-se, în fapt, într-un înscris care statuează nașterea unui drept de creanță și nu a plății.
Onorariile de avocat se dovedesc prin depunerea la dosarul cauzei a originalului chitanței reprezentând achitarea onorariului de avocat sau a ordinului de plata vizat de instituția de credit plătitoare, însoțite de un exemplar al facturii fiscale, care să menționeze numărul contractului de asistenta juridica sau numărul dosarului p_____ care au fost achitate aceste sume.
Extrasul de cont depus în copie simplă ca dovadă a plății efective nu este semnat de banca operatoare astfel că are doar valoarea unui început de dovadă scrisă care nu se coroborează cu nicio altă probă administrată în cauză cu privire la faptul plății.
Tribunalul are în vedere prevederile art. 1504 din Codul Civil care reglementează natura probelor cu privire la plățile efectuate prin virament bancar.
Astfel, art. 1.504 alin. 1 din Codul Civil prevede că „(1) Dacă plata se face prin virament bancar, ordinul de plată semnat de debitor și vizat de instituția de credit plătitoare prezumă efectuarea plății, până la proba contrară ”.
Urmare celor de mai sus, tribunalul apreciază că pensionarul contestator nu a făcut dovada deplină a cheltuielilor de judecată efectuate în cauză, motiv p_____ care va respinge această cerere ca neîntemeiată.

   P_____ ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
H O T Ă R Ă Ș T E:

Admite excepția lipsei capacității procesuale de folosință a intimatului C______ M______ Z____ BUCUREȘTI , cu sediul în București, _________________. 2, sector 4,  și, pe cale ce consecință, respinge acțiunea formulată împotriva acestui intimat ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosință.
Admite în parte contestația formulată în contradictoriu cu intimații C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE , cu sediul în București, _______________________. 7-9, sector 6, și  M_________ A_______ NAȚIONALE , cu sediul în București, ___________________, sector 5.
Anulează Decizia nr. xxxxx/4/13.06.2018.
Obligă intimata C___ de P_____ S_________ a M___________ A_______ Naționale să emită o nouă decizie de recalculare prin care la baza de calcul aferentă pensiei militare de stat, așa cum a fost stabilită prin Decizia anulată, cuvenită începând cu data de 01.02.2016, să aplice sporul de 9% cuvenit p_____ contribuția la Fondul p_____ pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget și apoi a procentului de 82% cuvenit conform art. 29 alin. 1 lit. b. din legea nr. 223/2015, cu menținerea și a celorlalte drepturi stabilite anterior (spor p_____ OM.M./S.O.S.P., indexare/majorare 2016 și indexare/majorare 2017).
Obligă intimata la plata către contestator a diferențelor dintre pensia plătită și cea cuvenită conform prezentei hotărâri, calculate de la data de 01.02.2016 la zi.
Respinge în rest celelalte pretenții formulate în contradictoriu cu intimații C___ S_________ DE P_____ A M___________ A_______ NAȚIONALE și  M_________ A_______ NAȚIONALE.
Respinge cererea contestatorului de obligare a intimaților la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.
Executorie provizoriu de drept.
Cu apel în 30 de zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Tribunalul București – Secția a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale.
Pronunțată azi 20.05.2019 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

       Președinte:            Asistent judiciar:          Asistent judiciar:              Grefier:
C______ F______ I______               V_____ J____                           L____ M______              B_____ Alin G_______Thred. Jud. C__/14.06.2019
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania p_____ Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro30 de comentarii:

Gigi spunea...

Nu știu pentru ce considerente,
Onorata instanța,a admis ca P.S.să fie inclusă în B.C.dacă contribuția la fondul de
pensii a acesteia a fost plătită la vremea respectiva separat.
În ceea ce privește acea indexare de 5% a fost destul de clar pt.instanță că trebuia inclusă în/la actualizare.Noi am arătat încă din 2017 că se face un abuz grosolan prin neincluderea acelui 5% ce reprezintă ind.din 2016.
Acum este limpede de ce guv.trage de timp în ceea ce ne privește cu pen.militare, așteaptă judecarea diferitelor acțiuni aflate pe rolul instanțelor.
Bătaia de joc asupra rezerviștilor,să fie clar,stă la îndemâna guvernanților să înceteze,ei pot îndrepta erorile din lege,care tocmai ei și numai ei,au generat aceste erori.Dacă nu vor să îndrepte aceste erori,este clară că au făcut-o cu intenție!

F16 spunea...

Gigi.ai grija cum te ecprimi despre guvernanti sa nu se supere sluga lor netrebnica!

Gigi spunea...

@F16
Nu știu la care "slugă"vă referiți,dar eu știu că trebuie arătat întotdeauna,indiferent cine sunt la guvernare,pe cei care ne vor aduși în situația asistaților sociali sau a balastrului pentru societate, ținând cont la ce privațiuni am suportat pe timpul când eram în activitate.
Aduceți-vă aminte,doar,la ce presiuni am fost supuși.Am suferit nu numai noi,dar și familiile noastre.Acum vin niște idioți plini de bani și își bat joc de niște oameni care nu au făcut altceva decât să-și servească poporul, fiind la ordin 24/24H, pentru liniștea unora care n-au iubit,nu iubesc oamenii în uniforma.Dar,vine el măturoiul!
Pt.unii,care au făcut câteva luni de militărie,suntem o pierdere de timp,iar pt.alții care nu au făcut nici măcar o zi militărie,suntem un fel de oameni în uniformă folosiți la parade,să dea bine la tv.

Liviu PO spunea...

Interesanta si unica abordare pana in momentul de fata.Generalizata,cei cu procente totale rezultate din formula:[(procente BC+ procente PS)*1,omm)]<85% ar fi dezavantajati...,insa e un plus pentru cei cu rezultatul formulei > de 85%.
Pentru ca nu poti generaliza solutii care-i avantajeaza numai pe unii si in echivalent sa promovezi ordonante care-i lovesc pe toti ,dar mai mult pe unii,solutia e una singura:revenirea cat mai urgenta la prevederile legii nr.223/2015 fara artificiile oug-urilor din aval,dar totusi imbunatatita astfel incat sa asigure pensii egale pentru toti cei cu functii,grade,vechime si responsabilitati egale indiferent de anul iesirii la pensie,cu amendamentul ca indemnizatia de comanda sa fie acordata tuturor celor care au avut cel putin un subordonat,conform prevederilor RG-1 care clamau ca dintre doi militari cu grade egale unul este sef,iar la grade diferite,unul este comandant.
Propun ca IC (maxim 20% din SF,conform legii 153) sa fie repartizata in trepte de 0.75% intre gradele aceleiasi clase de militari,pentru fiecare grad mai mare cu cel de soldat,iar delimitarea dintre aceste clase,respectiv:militari profesionisti,
subofiteri si maistri militari,ofiteri inferiori,ofiteri superiori si generali sa fie de 1% , pana la gradul de general-locotenent.Intre ultimele grade militare,adica gl.lt si general ,ecartul de fie de 2.5%.Astfel,fruntasul sa aiba o IC de 0.75%,sergentul(mm clasa a V-a) 4.75%,sublocotenentul 11%,maiorul 13.5%,generalul de brigada 16% ,generalul-locotenent 17.5%,iar generalul 20%.
Numai ganduri bune.
VAE VICTIS!!!

vasile iosif spunea...

Inca o data, pe cine vor sacrifica guvernantii pt aceste abuzuri ingrozitoare cu consecinte asupra a zeci de mii de rezervisti?
Pe sefa CSP?
Pe seful DFC?
Pe seful Directiei Juridice?

ghurse spunea...

ATENTIE, cititori! Sentintele nr. 743, 2835 si 4216, favorabile noua, au fost date, cu aceleasi argumente juridice, de catre completul C25 de la T. Bucuresti. La data de 16.09 CA Bucuresti, prin decizia nr. 3776 (dosar nr. 1942 /3/2018 a intors caciula sentintei nr 743. Asta inseamna ca si celelalte sentinte vor avea aceeasi soarta.

vasile iosif spunea...

Inca o data, pe cine vor sacrifica guvernantii pt aceste abuzuri ingrozitoare cu consecinte asupra a zeci de mii de rezervisti?
Pe sefa CSP?
Pe seful DFC?
Pe seful Directiei Juridice?
Cine va plati oalele sparte?
Acarul Paun?
Cu stima,

brenda spunea...

faceti ce trebuie trimite aceste hotarari la viorica ea VA HOTARA

Iulian Mareș spunea...

Iosif,
Nimeni nu va fi sancționat, pt că având condițiile îndeplinite se vor pensiona și vor beneficia și ei!

Cezar,
Auzi cum se pune problema? Constructiv, +5 și 9%!...

Patrascioiu spunea...

Nu va fi penalizata nici o sluga.Slugile au avut grija sa nu supere guvernantii dupa ideia ,aducem beneficii statului.Slugile stiu foarte bine ca nu vor fi pedepsiti cand fac greseli in defavoarea pensionarului.Unde o fi ala care era purtator de cuvant al MApN pe vremea cand Boc era prim-ministru?Ce i-as mai trage o flecma intre felinare.

IAR99Army spunea...

Cine are pregatire juridica si cine se incumeta dintre colegii rezervisti sau dintre asociatiile militarilor rezervisti sa conceapa o cerere de revizuire a pensiilor in urma acestor sentinte favorabile pe care sa le trimitem masiv la CPS a MApN sau la justitie astfel incit sa punem presiune pe ei si in care sa cerem sa raspunda pentru abuzurile pe care ni le-au pricinuit si sa ne returneze ce ne-au furat? cred ca ar fi bine sa le trimitem si la guvern si la presedintie si chiar la partidele parlamentare intrucit astia habar nu au de prevederile legii pensiilor militare si de aceste abuzuri.

Huhu Rezea spunea...

@IAR
Aceasta Sentinta nu e definitivă și probabil ca va fi infirmata de Curtea de Apel în privința modului de calcul al pensiei suplimentare, având în vedere deja o decizie a CA Bucuresti în alta sentința motivata similare de același complet al Trib Buc, asa cum a semnalat @ghurse mai sus.
Asa um am mai precizat, o cerere de revizuire decizie de pensie se adresează, potrivit art. 65, Casei Sectoriale.
În instanță se merge cu eventuala respingere a cererii de revizuire.


Cereri de revizuire pot fi adresate CPS MApN și SRI, aducând ca argumente motivarile din Decizia CA Brașov, document postat într-un topic anterior, în privința eliminării indexării de 5% din deciziile de actualizare.
De principiu, nu sunt de acord cu modele de acțiuni sau contestații, pentru ca depersonalizeaza un demers.

tehnocrat spunea...

@Sorry Brenda,acestea nu mai sunt chestii de tastatura nici cu pregatirea de pastor de capre a lui Petrica:
Când scriem cu „î” și când scriem cu „â”

Fiecare ânceput are și un semn de ântrebare: neândoielnic exersînd vom ajunge să ânvățăm că îndemînarea de a scrie corect cu “î din i” sau “â din a” vine doar perseverînd.

Pentru a lămuri orice confuzie legată de cele două litere „î” și „â”, iată regulile de folosire ale acestora:

„â” se folosește în interiorul cuvântului: fân, mâncare, cadână, cântec, râu, brânză, fărâmă, dânsa;
„î” se folosește la începutul și finalul cuvântului: înger, în, însumi, început, însă, își, îmi, a coborî, a pârî, a tăbărî, a hotărî, a doborî;
de asemenea, „î” se folosește și în interiorul cuvântului, în cazul cuvintelor formate prin prefixare: neîncetat, neînsemnat, preaînalt;


NU vom scrie niciodată: „Vreau să mănînc o ânghețată”, ci „Vreau să mănânc o înghețată”;ATENȚIE!!!

O mare greșeală des întâlnită în scriere, mai ales în reviste și rețele sociale, o reprezintă scrierea verbului „a fi” la persoana I, singular: EU SUNT.

Varianta corectă și singura de altfel este: EU SUNT (atât în scriere, cât și în pronunție). Sunt greșite variantele „EU SÎNT”, dar mai ales „EU SÂNT”.

Patrascioiu spunea...

Fosti colaboratori mai tineri.Nu va asteptati ca eu ,beneficiar a 2 stenturi si o discopatie,fostul meu coleg de munca,vecin,dependent de insulina,altul ,fost lector la Bobocu cu un recent accident vascular sau fost pilot instructor operat la prostata ca pe 25 octombrie vom fi pe baricade in Piata Victoriei iar voi cei intre 50-65 de ani veti sta acasa si veti aplauda.Noi am facut-o in perioada 2010-2013 cand Basescu si Boc voua care erati in activitate v-au luat 25% din solda iar noua pensionarilor 10-20% din pensii.Acum nu mai putem.Varsta si starea de sanatate nu ne mai permite.Ganditi ca ceeace ni se intampla noua astazi ,daca nu veti actiona si voi peste 5-10 ani veti pati la fel.Retineti ca numarul da puterea.Stiti ce zicea Boc si Basescu?Va citez:daca au iesit la protest 50000 inseamna ca restul de 200000 sunt multumiti.De la la astia doi s-a mostenit ideia precum ca suntem beneficiari de pensii nesimtite.Ca sunteti ai MApN,MAI,SRI,SIE,SPP,STS veniti pe 25 octombrie in Piata Victoriei sa aratam ca existam .Acum ori niciodata.Politicul fie ca este la guvernare sau in opozitie trebuie sa stie ca noi vrem dreptate si nimic altceva.Trebuie sa afle ca ne-a saturat de minciuni si vrem fapte.Nu ne priveste lupta politicului pentru ciolan.La urne votam fiecare cum credem.Pe 25 octombrie in Piata Victoriei ne uneste un lucru comun.Vrem pensii precum orice militar NATO.Nu vrem sa fim bataia de joc a nimanui.

jupderval spunea...

De multe ori s-a vorbit aici sa se dea in judecata orice abuz din partea CPS, foarte putini au inteles acest lucru, iar acum vor sa castige si cei care nu au facut nimic. Acum le spun sa astepte in continuare pomana de la minister ( oricum din urma nu vor primi nimic), si sa mearga sa voteze din nou tot la fel.

CEZAR spunea...

Brenda ..magarul asta de Tehnocrac-Viurel MaKiss...a vrut sa-ti zica pe la spate ca esti cam ..prrrroasta !!!!

tehnocrat spunea...

@brenda , sa-ti spuna smecherii acestui blog, platiti special "sa bage batul prin gard" si sa ne informeze gresit in speranta de a ne disipa gandurile de razbunare sau de a cere dreptate iar cand vreunul dintre noi vine cu o cat de mica informatie sa-l ia la misto. sa le fie rusine acestor hodorogi, fosti informatori ,in tineretea lor, care se comporta ca niste golani de gang de noapte!

Iulian Mareș spunea...

Tehno,
Ai dreptate...acesta este pdv corect al regulilor, date de Academia Română, Secția filologie, istorie!
Însă, sunt destui filologi care nu împărtășesc opțiunea și au argumente, printre care că acest â este o maimuțăreală și că cel mai corect ar fi romîn/valah/dac și sînt, unul din argumente fiind vorbirea majorității; dar aceștia nu și-au putut impune pdv!
*Rumîn înseamnă țăran sărac, ajuns iobag!
*Brenda știe de ce scrie așa, într-o veke limbă romanică, provenită tot din indo-europeană!

Liviu PO spunea...

@Iulian
Dar ce parere aveti despre:"niciun","nicio"?
Daca englezul scrie legat toate cuvintele, fara cratima,respectiv "none" in exemplul dat,HOPA ca trebuie si noi sa ne aliniem...Probabil ne vom alinia atat de bine ,incat subsanta poporului roman va mai dainui pe ici pe colo...

CEZAR spunea...

Kovesi și-a pierdut rânjetul. Acțiune ÎMPOTRIVA ei. Nimic nu mai e sigur
sokant.comsokant.comseptembrie 22, 2019no commentNo tags

Avocatul Aurelian Pavelescu – presedintele Partidului National Taranesc Crestin Democrat – cere sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind numirea fostei sefe DNA Laura Kovesi la conducerea Parchetului European. Intr-o scrisoare deschisa adresata joi, 19 septembrie 2019, conducatorilor Uniunii Europene, Pavelescu argumenteaza in opt pasi de ce a fost viciata procedura numirii Laurei Kovesi in functia de Procuror Public European.

loading...
In esenta, liderul PNTCD denunta caracterul strict politic al procedurii, avand la baza intelegerea dintre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si cel al Frantei, Emmanuel Macron, fara consultarea altor state-membre ale UE. Mai mult: Aurelian Pavelescu le pune in vedere mai-marilor de la Bruxelles ca Laura Kovesi a fost sanctionata in Romania prin decizii ale Curtii Constitutionale (una fiind invocata chiar in procedura revocarii ei) si chiar este inculpata intr-un dosar penal si suspecta in altul.

In concluzie, in scrisoarea publicata pe Facebook avocatul Pavelescu le solicita sefilor Parlamentului European, al Consiliului Uniunii Europene, al Comisiei LIBE din PE, precum si ambasadoarei Romaniei la UE sesizarea CJUE, „spre a se obtine corecta aplicare a tratatelor si normelor care guverneaza UE, in scopul garantarii independentei si credibilitatii institutiei Procurorulul-sef european”

Iulian Mareș spunea...

Liviu,
Și mie îmi este greu sa scriu niciun în loc de nici un!
Dacă ți-aș spune că limba română nu are treabă cu latina, nici măcar cu latina vulgară, ce ai zice?
Câțiva lingviști au descifrat înscrisuri în limba dacă/lb romantică ce ai zice? Și că foloseau o grafie asemănătoare cu cea greacă, însă diferită?
Însă ideile Scolii Ardelene s-au perpetuat! Nu ne-a romanizat nimeni în 150 de ani, ne-am dezvoltat de sine stătător!
*Legionarii romani erau căsătoriți, auxiliarii se căsătoreau la lăsarea la vatră; și așa au cucerit o mica parte din Dacia, iar dacii liberi aliați și cu barbari loveau castrele și valul lui Traian puternic și ritmic! Prea mândri și prea drepți să le preia limba!
"De la Rîm ne tragem" ...fals! Nici genetic nu se susține, din contră italienii din Nordul Italiei se apropie de noi și nu invers!
Genetic avem ceva și de la lituanieni, dar și din populația Egiptului, culmea! Unii explica asta prin retragerea glaciațiunii și migrarea din neolitic! Nu știu adevărul...citim și învățăm toți, mereu!

Sorina spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
avianyc spunea...

Daca sentinta favorabila va fi judecata in apel de Gârbovan s-a terminat filmul.
S-a mai întamplat .........tot pe sentinte castigate in prima instanta.

Iulian Mareș spunea...

Liviu,
Erata: romantică > romanică.

BONIFATIE spunea...


Am onoarea!
LA OBIECT
Cu excepția C.A. Alba Iulia, soluțiile instanțelor de apel în cauzele având ca obiect calculul separat al sporului de 3, 6 sau 9% (pensia suplimentară) față de procentul maxim de 85% al pensiei stabilite/recalculate în baza art.30 din Legea nr.223/2015 ne sunt defavorabile (vezi C.A. București).
Cu cât ne „apropiem” de onorabila I.C.C.J., observăm că „sufletele” judecătorilor sunt mai apropiate de guvernanți. Poate vom constata un reviriment în favoarea noastră după ce „taxarea” lui Orlando îi va convinge că se poate mai rău... și pentru alții.
OFF TOPIC
Să-i dăm crezare și d-lui TEHNO pentru că unele postări „virtuale” ne uzează ochii.
Îi rog, pe cei în cauză, să nu mai folosească tastaturi „virtuale”, vorba vine, în detrimentul celor materiale/palpabile pentru ca postările să fie mai ușor lizibile/descifrabile. Pentru evitarea lecțiilor de gramatică tastați mesajele numai cu MAJUSCULE și fără diacritice. Eventual, renunțați și la cratimă. Nu-mi luați exemplul personal. Este prea mult de muncit.
Am glumit. Puteți scrie cum vă vine bine, mașina Enigma este la mine. Gramatica ar dinamica ei, ca și limba (nu greșeam nici dacă foloseam pluralul).
Toate se schimbă. Prin anii `70 și spre mai încoace „nicio” se scria „nici o”.
Nici geografia nu mai este ce a fost. Pe vremea mea România avea suprafața de 237.500 kmp, acum are pe undeva peste 238... Ce să-i faci, Dunărea lucrează și pentru cei care nu cotropesc.
O zi bună tuturor!
Patrascioiu spunea...

Cezarica-de unde si pana unde Pavelescu.Asta minte cand ca e presedinte la PNT-CD.PNT-CD nu mai exista decat in mintea lui.Pe timpul lui Basescu pua inelul acestuia.Dupa ce a terminat mandatul Basescu a sarit in barca lui Dragnea.Mai e si avocat prost.Nu a castigat nici un proces dar banii i-a luat.Mascarici si Fanfaron.Daca ii pica ceva maine o pupa in fund pe Cucuveaua roz.
Mares@daca tot le ai cu una si cu alta dece Romania?Poate spui ca de la Tara Romanesca .Dece nu Moldova sau Dacia sau Vlahia.
Romanii vorbeau latina.Italienii nu stiu si nu vorbesc latina.Noi nu vorbim latina.Daca privim atent ,la o adica parca limba noastra e mai apropiata de latina decat italiana.Nu cumva noi suntem mai latini decat italienii.Nu ma pricep si deci e posibil sa vorbesc aiurea.

Iulian Mareș spunea...

Ice,
Da, corect ar fi Dacia sau Valahia! Vina o poarta Școala Ardeleană și Vaticanul!

Arfy spunea...

O fi unul mai înțelept pe blocul ăsta!?! Comparativ cu atotștiutorul, marele colonel în rezervă sau retragere, Mareș¿!

Iulian Mareș spunea...

Cu siguranță există!
Numai că ei sunt 2%! Spre fericirea noastră și speranța "blocului"!? Și a plutonierilor mesianici!
Acum înțeleg și de ce scarabeul nu poate căra decât bile de bălegar? Pt că bocul uman are onoarea lui și nu se cară!

brenda spunea...

MAI ......BONY CE DESTEPT ESTI......DAR SI CAM RAU....SI LIPSIT DE MANIERE VEZI DE PROBLEMELE TALE TE ROG FRUMUSEL ...DL H ESTE SINGURUL INDREPTATIT SA FACA OBSERVATII BA MAI MULT SL H MA STIE DIN 2010 ASA STATI MAI DEPARTE DACA VA DERANJEJ PE UNII DINTRE VOI.....IM PORTANTE SANT DEZBATERILE PE SUBIECTLE LANSATE ACI..