Un produs Blogger.

sâmbătă, iunie 13, 2020

CPS a SRI, făcută șah-mat de un expert contabil numit de Tribunalul Alba, la cererea unui rezervist contestator

66 comments
Articole uitate!
Reluare articol din data de 17 02 2020

Mai jos avem Motivarea Sentinței Tribunalului Alba prin care un cititor al acestui blog a obținut anularea deciziei de actualizare  a pensiei militare, emisă de CPS a SRI cu încălcarea art. 60 alin.(3) din Legea 223/2015.
Noroc că domnul contestator a cerut și Expertiză contabilă, pentru că din motivarea hotârârii rezultă că instanța nu a prea înțeles ce și cum  a greșit pârâta și nici cum a ajuns expertul la noul cuantum al pensiei militare, rezultat din majorarea cu 15% a soldei de funcție potrivit L 152/2017, cu păstrarea indexării de 5% aferentă anului 2016.
Potrivit art 60 alin. (3), în anul 2017 se elimină indexarea de 5,25%( a intregii pensii recalculate și indexate, în plată la începutul anului 2017)  și se păstrează actualizarea cu 15% de la 30 06 2017, pentru că indexarea de 409 lei din anul 2017 este mai mică decât majorarea soldei de funcție, in valoare reală de  655 lei. Nu întreg cuantumul pensiei militare s-a majorat cu 15%, ci numai cuantumul compus al soldei de funcție. Dar asta este altă poveste. (Eu am prins perioadele de până în anul 2010, când majorarea soldei de funcție se ducea și în celelalte componente ale bazei de calcul determinate din solda de funcție. Gulerele albe se fac că nu observă că fostul articol 60 se referea la actualizarea întregului cuantum al pensiei militare, nu numai la solda de funcție sau de grad)
Raționamentul este simplu:
a)Cuantum calculat/recalculat în 2016 este 7405 lei + 371 (indexare în 2016)= 7776 lei
Cuantumul brut la 30 06 2017 este 7776 lei + 655 lei( creșterea soldei de funcție cu 15%) = 8431 lei, cuantum stabilit și de expertul contabil. 

b)Altfel, în aceeași logică juridică a art. 60 alin (1) și (3) .

8060 lei( cuantumul pensiei actualizat cu creșterea soldei de funcție cu 15%, conf art. 60 alin.(1) + 371 lei(valoarea indexării din 2016 ) = 8431 lei.

c) Sau, mai pe înțelesul celui mai simplu cititor, nu al docților din unele case sectoriale, a alege operațiunea mai favorabilă pensionarului în anul 2017, indexare ori actualizare, înseamnă să scoatem din cuantumul brut calculat/recalculat, de 8185 lei, de la data de 30 06 2017, valoarea indexării de 5,25%, 409 lei, pentru că este mai nefavorabilă, și s-o înlocuim cu suma de 655 lei, care reprezintă creșterea pensiei militare prin majorarea soldei de funcție cu 15%, potrivit Legii 152/2017, creștere evident mai favorabilă beneficiarului.

8185 lei (cuantum la 30 06 2017) - 409 lei (indexare 5,25% în 2017) + 655(creșterea soldei de funcție în cuantum compus cu 15%) = 8431 lei. 
In contabilitate se cheamă că am regularizat cele două sume, 405 lei și 655 lei, care reprezintă majorăriale pensiei militare rezultate din indexarea și actualizarea din anul 2017.

De altfel, contestatorul a fost nevoit să ceară si îndreptarea unor erori materiale din conținutul dispozitivului.
Cu bâlbele instanței, CPS a SRI ar fi putut avea succes în Apelul declarat la C Apel Alba Iulia, dar contestatorul este securizat de Expertiza judiciară contabilă.
Dosar în apel 


Repet ce am mai spus!
Cei care ați pierdut termenul de contestație puteți să incepeți procedura revizuirii la cerere a deciziei de actualizare, potrivit art. 65 din Legea 223/2015, adresând o cerere în acest sens câtre  Casa Sectorială. 
În această procedură Comisia de Contestații nu mai are nicio competență.
Cu răspunsul negativ sau lipsa răspunsuluii din partea CPS vă adresați Tribunalului pentru a obliga CSP să revizuiască decizia de actualizare, potrivit art. 60 alin (3) al L 223/2015.
Folosiți ca ghid Motivarea Tribunalului Sibiu pe care am analizat-o aici

UPDATE Dovada irefutabilă a prostiei susținute în special de reprezentanții CPS a MApN, în adrese oficiale și în Intâmpinările depuse la instanțe,  că indexarera de 5% din anul 2016 a pensiilor militare a fost valabilă doar pentru acel an, pentru că în OUG 57/2015 s-a folosit expresia " prin excepție de la art 59 din L 223", este păstrarea, de aceleași Case Sectoriale, și după 30 07 2017 a indexării de 5% în cuantumul în plată mai favorabil, pentru cei care, prin recalcularea potrivit Legii 223/2017,  au primit un cuantum mai mic decât cel stabilit potrivit legii civile, L  263/2010.
Cu alte cuvinte, domnii de la MApN și SRI i-a ars la buzunar numai pe cei care la recalcularea din 2016 au primit un cuantum mai mare ( cca 30%) și pe cei care și-au deschis drepturile de pensie în perioada 01 01 2016- 15 09 2017. Ceilalți au fost afectați doar în cuantumul recalculat /actualizat, mai mic decât cel în plată, neperceput pe cuponul de pensie. ROLII

940/2019
19-06-2019

Contestatie decizie de pensionareTribunalul ALBA
R O M Â N I ATRIBUNALUL A___
SECȚIA I CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 940/2019
Ședința   publică d__ data de 19 Iunie 2019
Completul compus d__:
PREȘEDINTE S_____ I___
Asistent judiciar S________ N____
Asistent judiciar M____ P____
Grefier C______ Ș______

Pe rol se află judecarea cauzei în materia Asigurări sociale privind pe contestatorul D____ I___ H____ în contradictoriu cu intimații C___ DE P_____ S_________ S__ - U_______ M_______ 0994 și C______ DE CONTESTAȚII P_____ D__ C_____ S__ - U_______ M_______ 0472 , având ca obiect contestație decizie de pensionare HOTĂRÂREA NR. 524/16.11.2018; DECIZIA NR. xxxxx/02.10.2018 .
La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă în instanță contestatorul, lipsă fiind intimații.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează  instanței  faptul că s-a depus la dosar d__ partea contestatorului, la data de 11.06.2019, prin serviciul registratură, note, prin care arată că nu are obiecțiuni la raportul de expertiză judiciară efectuat în cauză, precum și cupoanele de pensie d__ decembrie 2018 și ianuarie 2019.
Se constată că intimatul S__ – C___ de P ensii S_________  (UM 0 994 București), a depus la dosar prin serviciul registratură, în data de 10.06.2019, Note de ședință, în cuprinsul cărora a formulat obiecțiuni la raportul de expertiză judiciară.
Contestatorul depune la dosar Note de ședință, prin care răspunde la obiecțiunile formulate de intimata C___ de P_____ S_________ S__, precum și dovada achitării diferenței onorariului de expert, în cuantum de 301 lei,  respectiv chitanța nr.xxxxxxxxxx/1.
Instanța pune în discuție obiecțiunile la raportul   de expertiză judiciară, formulate de intimatul SRL – C___ de P_____ S_________.
Contestatorul solicită respingerea obiecțiunilor la raportul de expertiză judiciară formulate de intimatul SR I – C___ de P_____ S_________, astfel cum a menționat în Notele de ședință depu se la dosar la termenul de azi. Apreciază că în decizia de actualizare a pensiei  militare nu trebuia invocat art.64 alin.1 d__ Legea nr.223/2015, dar trebuiau evidențiate și drepturile câștigate anterior (indexare d__ 2016).
Solicită încuviințarea probei cu înscrisurile de la dosar  și arată că nu mai are alte cereri de formulat, solicitând judecarea cauzei.
Instanța, în deliberare , respinge obiecțiunile la raportul de expertiză judiciară formulate de intimatul S__ – C___ de P_____ S_________.
Instanța în baza art. 258 raportat la art. 255 Noul Cod procedură civilă , încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar.
Instanța se socotește lămurită, declară cercetarea procesului încheiată.
Nemaifiind alte cereri de formulat și incidente de soluționat, instanța deschide dezbaterile asupra fondului cauzei , conform prevederilor art.392 N.C.P.C și acordă cuvântul părților prezente.
Contestatorul solicită admiterea contestației așa cum a fost formulată, conform motivelor cererii de chemare în judecată și având în vedere concluziile raportului de expertiză judiciară.
Instanța consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, motiv pentru care închide dezbaterile în baza art.394 N.C.P.C și reține cauza spre soluționare.

TRIBUNALUL
Asupra c ontestației civile de față:

Prin contestația înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 29.11.2018 , sub dosar civil nr. XXXXXXXXXXXXX , contestatorul D____ I___ H____ a solicitat ca în contradictoriu intimații: C___ DE P_____ S_________ S__ - U_______ M_______ 0994 și C______ DE CONTESTAȚII P_____ D__ C_____ S__ - U_______ M_______ 0472, solicitând ca, prin hotărârea care urmează a se pronunța, să se dispună :
1. Obligarea intimatei CC a S__ la anularea Hotărârii nr. 524 d__ 16.11.2018;
2. Obligarea intimatei CPS a S__ la anularea Deciziei de actualizare a pensiei militare nr. xxxxx d__ 02.10.2018;
3. Obligarea intimatei CPS a S__ la emiterea unei noi decizii de actualizare cu noile drepturi de pensie stabilite în cepând cu data de 01 iulie 2017, care să conțină pe lângă cuantumul pensiei rezultat după actualizarea d__ 2017 de 8060 lei - calculate corect în Anexa la Decizia nr. xxxxx d__ 02.10.2018 și indexarea de 5% aferentă anului 2016;
4. Obligarea intimatei CPS a S__ la restituirea diferențelor datorate începând cu data de 01.07.2017 și până în prezent, precum și a dobânzilor aferente la zi, totul într-o singură tranșă;
5. Obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea contestației, contestatorul arată c ă beneficiază de pensie m_______ pentru limită de vârstă d__ anul 2016 , conform Deciziei nr.xxxxx d__ 25 ianuarie 2017, iar în Anexa la decizia mai sus menționată sunt evidențiate elementele salariale d__ perioada iunie 2016 - noiembrie 2016, care au stat la baza calculării pensiei militare. P ensia brută stabilită a fost în cuantum de 7405 lei, la care a fost adăugată indexare a /actualizare a de 5 % conform OUG 57/2015, în sumă de 371 lei, rezultând un cuantum total de 7776 lei .
La solicitarea contestatorului transmisă de 24 octombrie 2017 , Casei Sectoriale de P_____ a S__ a răspuns prin adresa nr. xxxxxxx /26.10.2017, prin care a comunicat modul de actualizare a pensiilor militare, invocând Anexa 2 d__ Ordinul comun nr. 8148/12.02.2016 . Simila r s-au petrecut lucrurile cu solicitarea d__ data de 09 martie 2018, la care s- a primit răspunsul nr. xxxxxx/09.03.2016.
La data de 21 iunie 2018, contestatorul a solicitat cu privire la termenii folosiți în Ordinul 8148/2016, pentru actualizarea pensiilo r militare, iar prin adresa nr. xxxxxx/18.07.2018, intimata precizează care sunt cuantumurile utilizate la actualizar ea pensiei militare și elementele care se înmulțesc cu 115% (corespunzător indexării cu 15% d__ Legea salarizăr ii unitare - Legea 152/2017) , precizându-se cuantumul actualizat al fiecărui element de la litera g), care nu compune solda de funcție, majorat, precum și faptul că la sporul pentru condiții vătămătoare se adaugă sporul pentru încordare psihi că înmulțite cu 115%.
Mai arată contestatorul că i-a fost comunicată la data de 11.10.2018 , Decizia nr. xxxxx d__ 02 octombrie 2018 - privind actualizarea pensiei militare conform art. 60 alin. 1 d__ Legea 223/2015, în anexa căreia este prezentată situația soldelor lunare brute realizate la funcția de bază actualizată conform art. II pct. 3 lit. B d__ Legea 152/2017 - paginile 18-22.
Contestatorul menționează că această actualizare s-a raportat la soldele lunare brute d__ aceeași perioadă care a fost luată în calcul la stabilirea pensiei brute inițiale în anul 2016 (respectiv iunie 2016 - noiembrie 2016 ) , cuantumul rezultat după actualizare fiind de 8060 lei. Contestatorul apreciază că deși elementele salariale diferă numeric, raportat la prima decizie de pensionare primită, ele reprezintă de fapt aceleași lucru, adică cele d__ cea de a doua decizie au fost obținute d__ primele, prin majorare cu 10%, conform Legii 293/2015, astfel că actualizarea pensiilor militare d__ anul 2017 nu ar trebui să aibă nici o legătură cu indexarea aferentă anului 2016 de 5%, actualizarea raportându-se la aceleași elemente salariale cuprinse în soldele d__ lunile alese pentru calculul pensiei militare (d__ perioada iunie - noiembrie 2016).
Astfel, în decizia de actualizare emisă de către CPS a S__, s-a omis, în mod greșit cu indexarea d__ anul 2016, fiind acordată numai actualizarea d__ anul 2017. Apreciază că d__ deciziile emise de C___ de P_____ S_________ a MAI rezultă modul de calcul corect al actualizării.
A precizat, totodată contestatorul, că a formulat contestație împotriva Deciziei nr. xxxxx d__ 02 octombrie 2018, adresată Comisiei de Contestații a Serviciului Român de I nformații (CC a S__), pe care ulterior a completat-o, prin care a învederat că actualizarea fiecărui element de la litera g), care nu compune solda de funcție, majorat, ( adică sporurile care se înmulțesc cu 115% ) , este greșită, deoarece trebuia actualizat strict cuantumul a ctualizat al soldei de funcție.
Contestatorul a reiterat faptul că , în modalitatea de calcul adoptată de intimată, lipsește indexarea aferentă anului 2016 , încălcându-se astfel, prevederilor art. 14 alin. (2) d__ Ordonanța de urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit d__ fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare : conform căruia ,, Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%. 
C______ de Contestații d__ c_____ S__ (CC a S__), a comunicat contestatorului Hotărârea nr. 524 d__ 16.11.2018, la data de 28.11.2018, prin ca re contestația a fost respinsă, motivat de faptul că au fost utilizate la calcul aceleași sume pe care le-a indicat și contestatorul, că în urma actualizării, cuantumul brut al pensi ei este de 8060 lei și că potrivit art. 60 alin. 3 d__ Legea 223/2015 , se aplică cuantumului mai avantajos în anul calendaristic în care pot fi aplicate atât indexarea cât și actualizarea (A cest an calendaristic este anul 2017 ) .
Consideră contestatorul că, acest articol de lege nu a fost respectat, deoarece intimații au comparat cuantumul brut al pensiei după actualizare de 8060 lei, cu pensia aflată în prezent în plată de 8185 lei și care este rezultatul a două indexări consecutive, d__ anii 2016 și 2017, în loc ca aceasta d__ urmă (pensia aflată în plată), să o raporteze la actualizarea d__ 2017 cumulată cu indexarea d__ 2016. Aceasta deoarece art. 60 alineatul 3 se referă la un an calendaristic - 2017, iar nu la doi ani calendaristici.
Contestatorul a formulat critici și cu privire la decizia de stabilire a pensiei militare, arătând că nu au fost respectate dispozițiilor art. 60 alin. (3) d__ Legea 223/2015, în forma nemodificată prin O.U.G. 59/2017, conform cărora, în anul în care pot fi aplicate prevederile art. 59 (privind indexarea pensiilor), cât și cele ale alin. (1) cu privire la actualizare, se aplică dispozițiile cele mai favorabile, deoarece indexarea pensiilor cu 5,25% (aplicată începând cu data de 01.01.2017), prevăzută de art. 12 alin. (2) d__ O.U.G. nr. 99/2016 a fost mai mică decât actualizarea pensiilor prin aplicarea prevederilor art. II alin. (3) lit.  b) d__ Legea nr. 152/2017 coroborat cu art. 60 alin. (1) d__ Legea nr. 223/2015., așa cu rezultă d__ modul de calcul pe care l-a expus:
pensie brută inițială 2016 => 7405 lei
indexare 2016 (5%) => 371 lei
indexare 2017(5,25%) => 409 lei
pensie aflată în plată 2018 => 8185 lei (rezultată d__ suma elementelor anterioare)
pensie brută după actualizare 2017 => 8060 lei (raportată la perioada aleasă d__ 2016)
actualizare d__ 2017 => 8060 - 7405 = 655 lei
Așadar, pentru anul 2017  trebuiau aplicate dispozițiile cele mai favorabile - adică actualizarea.
În continuare, în mod corect  ar fi trebuit ca, la cuantumul pensiei militare brute actualizate de 8060 lei, să se adauge indexarea de 371 lei stabilită prin prima decizie și care lipsește d__ Decizia de actualizare xxxxx pentru ca pensia m_______ de stat actualizată cf. Legii 223/2015, să se compună d__ suma 6+7+8, (punctul 8 este reprezentat de suma majorare conform OUG 57/2015), iar cuantumul nou al pensiei brute rezultate să fie de 8431 lei. Acesta, fiind mai mare decât pensia aflată acum în plată, de 8185 lei, trebuia să fie stabilit printr-o nouă Decizie a CPS a S__, începând cu data de 01 i ulie 2017.
În drept au fost invocate : dispoziți ile art. 59 - 60, art. 97 – 105 d__ Legea nr. 223/2015 – forma nemodificată prin OUG nr. 59/2017, art. 14 d__ Ordonanța de urgență nr. 57/2015 și art. 12 d__ Ordonanța de urgență nr. 99/2016
Intimatul Serviciul Român de Informații - C___ de P_____ Se ctorială (U.M. 0994 ), a formulat în t âmpinare prin care solicitat respingerea contestației întrucât intimata a respectat întocmai dispozițiile legale în vigoare și a învederat că U_______ M_______ 0198 București - Oficiul Juridic este singura unitate abilitată să asigure reprezentarea intereselor instituției în litigiile aflate pe rolul instanțelor d__ capitală sau d__ țară, în care unități ale Serviciului Român de Informații au fost chemate în judecată. (fila 36-39) ,
În dezvo ltarea a părărilor s-a arătat că la data de 20.12.2016 contestatorul a solicitat acordarea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă în baza art. 21 d__ Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat , aceasta fiindu-i acordată prin decizia nr. xxxxx/ 25.01.2017, cu luarea în considerare a soldelor lunare brute realizate în perioada iunie - noiembrie 2016 .
La recalcularea pensiei , au fost aplicate prevederile Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare inclusiv cele dispuse prin O.U.G. nr. 57/2015, fiind utilizată baza de calcul prevăzută la art. 28, precum și contribuția la pensia suplimentară, în procent de 9%, potrivit buletinului de calcul anexat la decizie.
Î n urma aplicării prevederilor art. 30 ( pensia stabilită, recalculată și actualizată nu poate fi mai mare decât 85% d__ baza de calcul prevăzută la art. 28), rezultă un cuantum brut al pensiei de 6439 lei (85% * 7575 lei baza de calcul) la care se adaugă cuantumul de 966 lei reprezentând sporul de 15% conform art. 11 d__ Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, rezultând un total brut de 7405 lei. La cuantumul total s-a adăugat indexarea de 5% aferentă anului 2016 (371 lei), totalul brut fiind în sumă de 7776 lei.
Prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2016, s-a statuat că, de la data intrării în vigoare a legii (30.06.2017), se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate, precum și ale soldaților și gradaților voluntari, inclusiv personalului civil d__ Ministerul Apărării Naționale și instituțiile aflate în subordinea sa (art. II alin. 3 lit. b).
Î n conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) d__ Legea nr. 223/2015, în varianta nemodificată prin O.U.G. nr. 59/2017, cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
Așadar, actualizarea se raportează la cuantumul pensiei stabilit în procentele de la art. 29, 30 și 108 (d__ Legea nr. 223/2015 în varianta în vigoare la 30.06.2017), respectiv procentul aferent bazei de calcul (media celor 6 luni consecutive), procentul aferent condițiilor de muncă și procentul aferent contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară.
Î n această ordine de idei, legiuitorul a stipulat în mod expres elementele componente care stau la baza cuantumului pensiei militare de stat care se actualizează, nefăcând referire la indexările anuale aplicabile la cuantumul total brut al pensiei.
Î n temeiul dispozițiilor legale mai sus enunțate, C___ de P_____ S_________ a procedat la actualizarea drepturilor de pensie cu următoarele precizări:
• actualizarea se realizează asupra cuantumului brut al soldei de funcție (element component al bazei de calcul în temeiul căreia se determină cuantumul brut al pensiei) existent la data de 30.06.2017 și nu asupra cuantumului brut al pensiei militare de stat rezultat/menținut în plată ca urmare a stabilirii/recalculării drepturilor de pensie;
• conform dispozițiilor art. 60 alin. (3) d__ Legea nr. 223/2015, în forma nemodificată prin O.U.G. n r. 59/2017, în anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59 (privind indexarea pensiilor), cât și cele ale alin. (1) cu privire la actualizare, se aplică dispozițiile cele mai favorabile.
Având în vedere că actualizarea se realizează asupra cuantumului brut al soldei de funcție existent la data de 30.06.2017 și nu asupra cuantumului brut al pensiei militare de stat rezultat ca urmare a stabilirii drepturilor de pensie, pentru stabilirea cuantumului mai avantajos se compară cuantumul brut al pensiei actualizate (doar cu majorarea de 15% și cu adăugarea sporului conform art. 1.1 d__ Legea nr. 80/1995) cu cuantumul brut aflat în plată la data de 29.06.2017.
Î n această ordine de idei, conform anexei la decizia de actualizare a pensiei emisă în data de 02.10.2018, prin aplicarea majorării cu 15% asupra cuan tumului brut la funcției de bază, a rezultat o medie a soldelor lunare brute realizate l a funcția de bază de 8245 lei.
Cuantumul pensiei actualizate este de 7009 lei (8245*85% procent de bază) la care se adaugă sporul de 1 5% conform art. 11 d__ Legea nr. 80/1995 (1051 lei), rezultând un cuantum brut actualizat al pensiei militare de 8060 lei. Cu acest cuantum se compară pensia m_______ brută aflată în plată la data de 29.06.2017 (8185 lei), reclamantul rămânând în plată cu aceasta d__ urmă, fiind mai avantajoasă.
Față de aspectele prezentate, solicită respingerea contestației și să se constate că instituția intimată a respectat întocmai dispozițiile legale în vigoare.
Î n drept s-au invocat prevederile Codului de procedură civilă, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, Ordinul nr. 8148/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat.
Intimata C______ de Contestați i d__ c_____ S__ (UM 0472), nu a formulat întâmpinare în termenul procedural stabilit în acest scop :
Examinând actele și lucrările de la dosar, Tribunalul reține următoarele:
Decizia de recalculare nr. xxxxx/2.10.2018 contestată în prezenta procedură, a fost comunicată contestatorului la data de 11.10.2018 și a fost contestată în termenul legal la C______ de Contestații d__ c_____ S.R.I., fiind respinsă prin Hotărârea nr. 524/16.11.2018 , comunicată contestatorului la data de 28.11.2018 . Se reține astfel, că procedura prealabilă obligatorie instituită de dispozițiile art. 97 alin. 2 d__ Legea nr. 223/2015 a fost îndeplinită și că prezenta contestație a fost formulată în termenul legal de 30 de zile prev. de art. 97 alin. 1 d__ aceeași lege.
C ontestatorul născut la data de 13.09.1967 a fost trecut în rezervă la data de 17.12.2016, a formulat cerere de acordare a pensiei militare pentru limită de vârstă al data de 20.12.2016 și beneficiază de pensie m_______ de serviciu, baza Deciziei nr. xxxxx/25.01.2017 .
La s tabilirea cuantumului pensiei a fost avută în vedere media tuturor veniturilor brute realizate in 6 luni consecutive, d__ ultimii 5 ani de activitate (respectiv :solda de funcție, solda de grad, solda de merit, solda de comandă, gradațiile și indemnizația de dispozitiv), actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, conform art. 28 d__ Legea nr. 223/2015. La această medie obținută trebuia adăugat un spor de pana la 15% , precum și majorarea de 5% prevăzută de art. 14 alin. 2 d__ OUG nr. 57/2015 (act normativ publicat în M. Of. nr. 923 d__ 11 decembrie 2015) .
Conform art. 60 alin. 1 d__ Legea nr. 223/2015 – forma în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie m_______ pentru limită de vârstă - cuantumul pensiei contestatorului trebuia actualizat ori de cate ori se majora solda de grad/salariul gradului profesional si/sau solda de func ț ie/salariul de func ț ie al militarilor, poli ț i ș tilor ș i func ț ionarilor publici cu statut special, î n procentele stabilite la art. 29, 30 si 108 ș i î n func ț ie de vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie, astfel:
    a) potrivit gradului militar/pro fesional avut la data trecerii î n rezerva/ î ncet ă rii raporturilor de serviciu si a mediei soldelor de func ț ie/salariilor de func ț ie î ndeplinite in 6 luni consecutive, d__ ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale c ă ror drepturi de pensie au fost deschise î nainte de intrarea î n vigoare a prezentei legi;
    b) î n func ț ie de gradul militar/profesional de ț inut la data trecerii î n rezerv ă / î ncet ă rii raporturilor de ser viciu si media soldelor de funcț ie/salariilor de func ț ie de ț inute î n cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise î n baza prezentei legi.
Începând cu d ata de 30 iunie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de funcție ale cadrelor militare î n activitate, precum ș i ale soldaț ilor ș i gradaț ilor voluntari, inclusiv per sonalul civil d__ Ministerul Apărării Naționale și instituț iile aflate in subordinea s a, s-au majorat cu 15%, conform art. II alin. 3 lit. b) d__ Legea nr. 152/2017.
De la această dată, contestatorul avea un termen de 6 luni pentru a solicita actualizarea pensiei, iar în situația în care o cerere în acest sens nu ar fi fost depusă, actualizarea urma a se realiza d__ oficiu, pe baza mediei soldelor de funcț ie d__ ultimele 6 luni de activitate , în condițiile art. 60 alin. 2 d__ același act normativ.
Se reține, de asemenea, că prin art. 12 alin. 2 d__ OUG nr. 99/2016 (publicat în M. Of. nr. 1035/22.12.2016) s-a stabilit că î n anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) d__ actul normativ menționat.
Intimata a procedat la recalcularea pensiei cuvenite contestatorului prin actualizarea acesteia și a stabilit un cuantum brut al pensiei actualizate, de 8185 lei, fără a proceda însă și la determinarea cuantumului pensiei prin majorarea cu 5,25 %, deși ambele norme legale erau aplicabile în același an calendaristic .
În această situație, dacă rezultatul ar fi fost diferit, s-ar fi aplicat dispozițiile cele mai favorabile, conform dispozițiilor art. 60 alin. 3 d__ Legea nr. 223/2015 – forma în vigoare la data de 30 iunie 2017 când s-a născut în sarcina intimatei obligația de a proceda la recalculare a drepturilor de pensie în ambele variante.
Astfel, recalculând cuantumul pensiei prin actualizare în funcție de noul cuantum al soldelor de funcție majorate cu 15% conform Legii nr. 152/2017, noua medie a soldelor lunare brute realizate de contestator la funcția de bază este de 8245 lei , sumă căreia i s-a aplicat plafonarea de 85% și apoi a fost majorată cu 15% conform Legii nr. 80/1995, rezultând un cuantum brut actualizat de 8060 lei - conform apărărilor intimatei exprimate în întâmpinare).
Apărările intimatei în sensul că noul cuantum al pensiei actualizate de 8060 lei a fost comparat cu ce l al pensi ei aflate în plată de 8185 lei, va fi înlăturate ca neîntemeiate, întrucât compararea s-a realizat eronat, fiind interpretate greșit d ispozițiile art. 60 alin. 3 d__ Legea nr. 223/2015 conform cărora : „ În anul in care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cat si cele ale alin. (1), se aplică dispozițiile cele mai favorabile”.
Compararea trebuia realizată cu acel cuantum al pensiei majorate cu 5,25% prevăzută de OUG nr. 99/2016, care trebuia aplicată pensiei aflate în plată, însă acest calcul, în mod greșit nu a fost efectuat. D__ raportul de expertiză judiciară întocmit de către exp. S___ Z___ A________ a rezulta t că acest cuantum al pensiei majorate este de 8431 lei .
Așa fiind, în temeiul art. 101 d__ Legea nr. 223/2015 contestația dedusă prezentei judecăți va fi admisă, cu consecința anulării Hotărârii Comisiei de Contestații d__ c_____ S.R.I. nr. 524/16.01.2018 și a Deciziei nr. xxxxx/2.10.2018 emisă de C___ de P_____ S_________ a S.R.I. și obligării intimatei C___ de P_____ S_________ a S.R.I. la emiterea unei noi decizii de recalculare a cuantumului pensiei cuvenite contestatorului, conform celor mai sus expuse.
În temeiul art. 453 alin. 1 d__ Codul de procedură civilă, vor fi obligate în solidar intimatele, la plata în favoarea contestatorului, a sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert, justificat cu chitanțele nr. xxxxxxxxxx/1/ 25.03.2015 (fila 118) și nr. xxxxxxxxxx/1/18.06.2019.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE :

Admite contestația formulată de contestatorul D____ I___ H____ – CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în A___ I____, ______________________. 58, jud. A___, în contradictoriu cu intimatele C___ de P_____ S_________ a Serviciului Român de Informații – U.M. 0994, cu sediul în București sector 1, ____________________. 4 și C______ de Contestații d__ c_____ Serviciului Român de Informații – U.M. 0472, cu sediul în București, sector 3, _____________________-50, ambele cu sediul procesual ales în București, sector 2, ___________________________, nr. 24 – 26 și în consecință:
Anulează Hotărârea nr. 524/16.01.2018 emisă de intimata C______ de Contestații d__ c_____ Serviciului Român de Informații.
Anulează Decizia nr. xxxxx/2.10.2018 emisă de intimata C___ de P_____ S_________ a Serviciului Român de Informații.
Obligă C___ de P_____ S_________ a Serviciului Român de Informații să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei.
Obligă intimatele la plata în favoarea contestatorului a sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul A___.
Executorie.
Pronunțată în ședința publică d__ 19 Iunie 2019.
   
Președinte,
S_____ I___
Asistent judiciar,
S________ N____
Asistent judiciar,
M____ P____

Grefier,
C______ Ș______

     
66 de comentarii:

Silver spunea...

Mari hoți !!!
Trebuie să ia urgent măsuri "bulangii"de la MApN cât și de la SRI!😈😡

Leon spunea...

Ar fi de interes sa stim daca CPS a SRI a depus contestatie la Decizia Tribunalului si daca da, care este stadiul procesului. Poate ne lamureste dul Horea..!

Huhu Rezea spunea...

Iar nu ai citit topicul!
Deschide linkul dosarului și vei vedea că SRI a declarat apel

Leon spunea...

Am vazut acum !
Sentinta Tribunalului este din 19 iunie 2019, iar Data Apelului este 11.12.2019 si este inregistrat la CA in 11.02.2020.
Tribunalul a avut nevoie de 5 luni sa scie Motivarea si s-o trimita partilor..! Cu greva din Justitie,... mai dureaza acest proces !

Huhu Rezea spunea...

A fost formulata si o actiune de indreptarea unei erori materiale. Dispozitivul nu era prea clar ce trebuie să facă CSP/

Ora estimata: 09:00
Complet: C7 AS
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petentul DAVID IOAN-HOREA, domiciliat în--şi în consecinţă: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul dispozitivului Sentinţei Civile nr. 940/2019, pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 2837/107/2018, în sensul că, alineatul 2 al dispozitivului sentinţei menţionate mai sus, va avea următorul cuprins: „Anulează Hotărârea nr. 524/16.11.2018 emisă de intimata Comisia de Contestaţii din cadrul Serviciului Român de Informaţii.” Penultimul alineat al considerentelor aceleiaşi sentinţe, va avea următorul cuprins: „Aşa fiind, în temeiul art. 101 din Legea nr. 223/2015 contestaţia dedusă prezentei judecăţi va fi admisă, cu consecinţa anulării Hotărârii Comisiei de Contestaţii din cadrul S.R.I. nr. 524/16.11.2018 şi a Deciziei nr. 92548/2.10.2018 emisă de Casa de Pensii Sectorială a S.R.I. şi obligării intimatei Casa de Pensii Sectorială a S.R.I. la emiterea unei noi decizii de recalculare a cuantumului pensiei cuvenite contestatorului, conform celor mai sus expuse.” Prezenta încheiere face parte integrantă din Sentinţa civilă nr. 940/2019 pronunţată în dosar nr.2837/107/2018. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Alba. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 21.10.2019. Grefier, CODRUŢA ŞERDEAN
Document: Încheiere finală (dezinvestire) 210/2019 21.10.2019

M spunea...

Sunt obligați să facă apel.

raul spunea...

Mai frate ,ce te doare in toate povestile astea ,e ca iei suturi in fund de la camarazii tai ,de la oamenii cu care ai impartasit o cariera ,idealuri ,uniforma ,o viata in definitiv!Si asta pt ca niste tampiti au dat niste legi interpretabile ,cu mii de necunoscute de parca trebuie demonstrata o noua teorie a relativitatii ,cand de fapt trebuie calculata o amarata de pensie ,ai castigat atat ,procent atat ,adunat atat si gata!Sa stie tot prostul!In anii 90 toti sof si maistrii care ieseau la pensie isi calculau singuri pensia si nu greseau prea mult si acum cu academie si trei facultati si tot habar n-avem !Mai suntem normali ????

Dan B. spunea...

Mi-aș fi dorit să am și eu parte de un asemenea expert judiciar!
Al meu, pe nume Delia Idriceanu, mi-a actualizat venitul realizat în 1998, echivalentul a 9 salarii minime brute pe economie, la doar 244,11 lei pentru ianuarie 2016. Adică nici 1/4 din Smbe de 1050 lei.

Niky spunea...

Asta se “întâmplă” pentru a se putea face manevre! Pare ca totul a fost facut intenționat asa pentru șmecheri.Ca si sporul pentru “limbi în urechi” adică Oscar.Stim toți asta, hai sa nu ne mai ascundem după deget ca nu ține!Poate cineva va îndrepta lucrurile,sa vedem!

Iulian Mareș spunea...

Waw....cum este posibil așa ceva?
Asta a fost repetentă la matematica? Sau doar este o eroare de virgulă și zerouri?

pro anulare Oskar spunea...

Bravo lui ca sare la beregata CPS a SRI.Sincer, eu unul la asemenea pensie nu ma mai deranjam.
Ce oare am gresit de am pensie la mai putin de jumatate.Colonel,6 ani functie de colonel,vechime efectiva 32 ani.

Huhu Rezea spunea...

Pe comozi ca d-ta se bazează și unele inatituții ale statului, care își permit , cu tupeu , să-și arate lipsa de profesionalism.
Dumneata de ce nu te zbati, dacă ai pensia pe jumătate?

Iulian Mareș spunea...

IceParu,
Nu poate sau așteaptă să-i rezolve alții! Uite că nu-i rezolva nimeni problema lui...din lipsa secretar comitet PCR!

Anonim spunea...

Ministerul de Interne a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin care trebuie adoptat urgent, până la întocmirea unui act legislativ superior, în urma unei decizii a Curții Constituționale prin care se vor recalcula toate salariile din MAI, în funcâie de alte valori pentru sporuri.

Anonim spunea...

https://legestart.ro/toate-salariile-politistilor-si-militarilor-din-mai-se-vor-recalcula-decizia-ccr-care-impune-acest-lucru-valabila-si-cazul-pensionarilor-din-sistem/

Anonim spunea...

Stie cineva de acest proiect de ordin? Ar fi interesant sa vedem cum vor repara greselile de salarizare din intreg sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Si ce vor face cu pensiile care au fost calculate greșit.

ALT ANONIM spunea...

Ce poate face cand legea este anapoda?"la data deschiderii drepturilor de pensie" spune multe.Valoarea si numarul sporurilor erau mult mai mici inainte de anul 2010.

Huhu Rezea spunea...

Am publicat proiectul de lege intopicul următor!

Iulian Mareș spunea...

Și de ce ești anonim? Pune și tu un nume...orice!

Iulian Mareș spunea...

Și tu,t anonim? DC?

ALT ANONIM spunea...

Ce poate face cand legea este anapoda?"la data deschiderii drepturilor de pensie" spune multe.Valoarea si numarul sporurilor erau mult mai mici inainte de anul 2010.

Gigi spunea...

@alt an....
Nu mai vorbi prostii!
Dacã ai ieşit înainte de 2010,ai fost recalculat pe L.119/2010,unde Total puncte din ìntreaga activ.ţi a-a împãrţit la 20(ani cotizare)+ai luat ajutoarele când ai iesit la pensie.
În schimb,cei ieşiţi in perioada 2011-2015,total puncte din intreaga activ.li s-a împãrţit si la 25(ani cotizare).
În ce privesc sporuri în plus,toţi suntem recalculaţi la nivelul anului 2009.
Numai cei ieşiti cu An 2016,au beneficiat de alte sporuri.
Am mai spus şi am sã repet ori de câte ori am ocazia sã bage orice prostãnac în cap.Exclud persoanele care mai au un pic de minte.

Leo spunea...

Eroarea materială este una iar neclaritatea (viciul de formulare) este alta. Așa mi-a zis avocatul lui Flavius........

M spunea...

Stați că vine partidul bețivului de petrov și ne liniștește!!!!
„PMP ia în calcul să propună un referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Atât timp cât vom avea improvizaţii legislative legate de această temă şi vor exista discrepanţe uriaşe în ceea ce priveşte sistemul de pensii şi nu vom avea un consens pentru a-i mulţumi şi pe magistraţi, pe militari, pe profesori, pe medici, pe oamenii care o viaţă întreagă au lucrat şi astăzi au o pensie mizerabilă, această supărare în societate va exista şi dacă nu avem un consens politic pe această temă, poate este cazul să convocăm chiar un referendum”

Să vedeți mizerie! La legea salarizării se spunea: "da, nu aveți creșteri ca sănătatea sau învățământul dar vă rămâne sistemul de pensii militare. Se compensează cu ce luați la pensie!".
Eu spuneam și atunci: lăsați pensia pe contributivitate, măriți soldele și nu mai avem nevoie de lege specială a pensiilor.

Leon spunea...

@Gigi, sa nu exageram ; doar stim cu totii ca dupa taierea veniturilor cu 25%, a urmat o echilibrare a veniturilor prin acordarea unor sporuri suplimentare care in mare parte au compensat aceste pierderi, sporuri care la recalcularea cf.Legii nr.223/2015 au fost luate in calcul, si destule pensii (32%) au avut cresteri semnificative in comparatie cu cuantumul stabilit pe Legea nr.263/2010..! Nu este cazul meu, dar sa fim corecti pana la capat ..!

Iulian Mareș spunea...

Petrov i-a dedulcit pe toți din PMP la alcool?
Bine, nu era așa greu, căci sunt o mână de derbedei care îl mai urmează..., că niște zombi!

Gigi spunea...

@Leon
Care sunt,d-le,sporurile ălea,că m-ați înnebunit!
@tehnocrat
La ce am citit prin comentariile tale,pe aici și pe oriunde,am fost destul de dulceag în exprimare.
Nu doresc că cineva să spună și să susțină ceva care nu este conform cu realitatea.Să fie clară.
Lasă dumele ăstea de mahala,cu mine nu ține!Gigi spunea...

Leon@
Sporurile acordate,au fost introduse prin 2014,iar din 2016,a fost bãgat Sal/Sold de Merit la toatã lumea
care în 2009 nu l-au avut,exclusi cei care erau la pensie.Deci,cei care au iesit la pensie ìn perioada 2011-2015 şi n-au avut Solda de Merit în 2009 nu au beneficiat de OUG 20/2016,ci numai cei rãmasi în activitate.

M spunea...

@Leon

Nu stiu domnule Leon! La mine pe fluturasi taierea chiar a fost. Nu de 25% e adevarat.

Sa nu uitam ca tot atunci s-a taiat si al 13-lea si primele iar anumite sporuri au crescut ca importanta fiind singurele mijloace de motivare ramase!

Leon spunea...

@Gigi, eu nu le stiu, eram la pensie in perioada aceea, dar ministrul Oprea a urcat unele functii cu o treapta, cred ca si Oscarul , plata orelor suplimentare lucrate in zilele SDSL, etc...!

Dan spunea...

@Leon
Vrei sa spui ca dupa 2010 s-au platit orele suplimentare?
Dupa 2010 am avut in fiecare luna ore suplimentare, lucram intre 180 si 240 de ore pe luna si nu am avut platita nicio ora suplimentara, niciodata, uneori reuseam sa imi iau 1-2 rar 3 zile libere dar niciodata pentru toate orele suplimentare. Vorbesc de MApN, nu stiu in alte structuri.

Leon spunea...

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ligamilitarilor.ro/legi/ordonanta-de-urgenta-nr-372014-pentru-modificarea-si-completarea-art-13-din-ordonanta-de-urgenta-guvernului-nr-1032013-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-anul-2014-prec/&ved=2ahUKEwjO7N_H1NXnAhVHpYsKHYtuAtAQFjAFegQICBAB&usg=AOvVaw3MEtjome7Poo6eEOH6DrQt&cshid=1581842078677

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Andrei spunea...

S-au platit orele suplimentare prestate sambata, duminica si de sarbatorile legale.

M spunea...

@Andrei
Ce mișto! La noi se "compensa cu timp liber" care nu era în realitate niciodată dat!

Dan spunea...

Andrei...
Ai lucrat la MAI sau SRI? Pentru ca la MApN nu s-au platit niciodata.

Huhu Rezea spunea...

Este regretabil, dar observ că foarte puțini cititori sunt interesați de procedură de revizuire a deciziilor de actualizare a pensiei militare din anul 2017, prin care să redobândească indexarea de 5% din anul 2016.
Domnilor, fără să acționați nimeni nu va da ceea ce vi se cuvine!

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
din cauza increderii in justitia oarba, muta si surda! Sa-i zicem si "proasta?" sau doar aservita?
Cumva, judecatorii au incetat greva de tip mainstream?

*Irina Rimes m-a invatat... cat si despre domnul Brancusi!

Huhu Rezea spunea...

Comoditatea este Cucoană Mare! Dacâ s-ar putea... să ne rezolve alții problemele!
Mai respectă și d-ta tematica topicului. Ai o mulțime de articole cu tematică politică, nu este nevoie să postezi, de toate pentru toți, pe ultimele topice.

Iulian Mareș spunea...

De acord...
Din 2010 până în prezent toate palierele puterilor din ROU au fost și sunt împotriva pensionarilor militari: președinția, guvernul, parlamentul, puterea judecătorească prin instituțiile de vârf!
"Militari, ajutați România! Muriți înainte de pensie! Fiți patrioți, căci asta știți cel mai bine!

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea, dacă este un drept care mi se cuvine, prevăzut clar de lege, pus în aplicare de o altă instituție fără repercursiuni din partea legiuitorului, pentru ce să mă duc să mă judec în instanță, să consum timp, bani, nervi.
Nu este mai bine ca cei vinovați să fie puși la plată din banii lor apoi trași în țeapă ? După atâtea comentarii domnul ministru Ciucă chiar nu poate rezolva problema ? Eu dacă aș fi judecător și aș avea de judecat un astfel de caz, prima măsură aș lua-o împotriva domnului Ciucă (,), ca neglijență în serviciu, rea voință, găsesc eu ceva legal prin care să-i demonstrez vinovăția și implicarea judecătorilor în procese / muncă fără rost, ar urma doamna de la CPS a M.Ap.N. și tot așa până pun ordine în sistem dacă un ministru nu poate.

Iulian Mareș spunea...

V-ule,
Vezi, de aia sistemul a avut grijă să nu ajungi magistrat!

Viorel spunea...

Nici nu aveam cum să ajung magistrat domnule I.M., în primul rând că nu mă duce bibilica, apoi nu aveam posibilități materiale (financiare / fiu de țăran, plecat de la coarnele plugului cum frumos spune V. Stoica de la Avrig, dar m-am oprit acolo unde mie locul), starea sufletească nu îmi permite să fac rău la nimeni iar din 2 persoane la 1 trebuia să-i fac rău prin decizia luată și dacă la presiune politică, a șefului ierarhic îi făceam rău tocmai celui nevinovat ? Eu nu o să înțeleg niciodată cum poate dormi liniștit un judecător cînd condamnă la 3 ani cu suspendare (fără a fi o zi reținut) o persoană ce face o depășire, intră pe contra sens, conștien de acțiunea sa și omoară 3 persoane și un altul care fură o sumă de bani și ia 3 ani cu executare. Ce este mai importantă, viața unui om sau suma de bani. Suma o poți recupera, dar cu viața ce faci Onorată Instanță ?

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
BONIFATIE spunea...


Pentru d-l LEONARD...
Mai clar decât avocatul o spune C.proc.civilă:
„ART. 442
Îndreptarea hotărârii  
(1)Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere.
(2)Instanţa se pronunţă prin încheiere dată în camera de consiliu. Părţile vor fi citate numai dacă instanţa socoteşte că este necesar ca ele să dea anumite lămuriri.
(3) În cazul hotărârilor, îndreptarea se va face în ambele exemplare ale hotărârii.  
  ART. 443
Lămurirea hotărârii şi înlăturarea dispoziţiilor contradictorii  
(1) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.”...
Noapte bună tuturor!

sorin spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Gigi spunea...

Expertiza contabila ceruta şi facuta in acest dosar,este cea mai bunã probã de la dosar.Au luat în bot cei de la CPS.
Bine,vor cere contraexpertizã,nu se lasá eI aşa uşor.
Dar,expertul contabil merità toatã stima!

Huhu Rezea spunea...

Speța dumitale este pe calculare pensie, nu pe actualizare.
Probabil, v-au încadrat la art. 63 alin (1) din cauză că drepturile salariale v-au fost plătite până la o dată ulterioară celei de 15 09 2017.
Hotârârea este definitivă si nu mai aveți nicio cale ordinară de atac.
Citește articolele de pe blog de la eticheta "actualizare penii" si ai să găsesti mai multe decizii definitive pe speta pe care o discutam.

sorin spunea...

Multumesc!

Dan B. spunea...

Iulian Mareș: Pute de incompetentă ce-i! Neștiind cum și ce privind recalcularea (a mai avut repartizată o singură expertiză pentru un col din structura MApN), s-a dus, în absența mea, la CPS, pentru „iluminare”. Deși avea la îndemână documente din arhiva pitesteană (coeficientul de ierarhizare negociat al salariului de încadrare și Contractul colectiv de muncă), a bătut câmpii cu date din CCM din Transporturi, iar coeficientul funcției l-a apreciat ca ilegal, el fiind superior celui din societățile comerciale cu capital de stat, uitând de negocierea acestuia. Pentru că proasta CECAR-ului a confundat actualizarea cu denominarea. În rest, a dat ca fiind corecte cifrele date de CPS în decizie, fără să explice cum a actualizat salariul de încadrare și unde au dispărut sporurile lucrative și indemnizația de conducere.

sorin spunea...

Buna ziua! Multumesc pentru raspunsul dumneavoastra competent! Va rog sa-mi spuneti daca cunoasteti si alte spete pe calculare pensie in special pe neacordarea coeficientului de 5,25% din 2017 care reprezenta rata inflatiei pe 2016 si care au fost castigate la Curtea de Apel.
Cu stima!

monteoru spunea...

E o regula.CPS au succes la toate Curtile de apel.
Stie cineva daca mama presedintelui Camerei deputatilor mai este in viata?Intreb ca daca da, este ca urmas,pensionar militar.Ar trebui ca Marcel Ciolacu sa cunoasca ce pensie ar fi avut tatal sau Comandor Ciolacu si ce pensie are similarul sau pensionat ,de exemplu,in 2016.

Huhu Rezea spunea...

Tu citești degeaba blogul, dacă faci o asemenea afirmație. pe tine te interesează doar discuțiile politice. Să nu cumva să zică vreunul ceva rău de pedeliștii liberalizați.
Tu trebuie să fii mai în temă dacă mai trăiește mama comandorului Ciolacu, Doar ești buzoian.

Huhu Rezea spunea...

Dispoziția art. 59/2017 alin( 5), cea care permitea indexarea și a pensiilor militare deschise în anul curent, a fost abrogată din luna august 2017, din ziua în care a intrat în vigoare OUG 59/2017.
Nu puteați să mai beneficiați de indexarea de 5,25% dacă v-ati pensionat în septembrie.
A fost amânată până în 15 septembrie 2017 doar plafonarea la media soldelor nete.

Calinmihaib12 spunea...

...scrie ..cineva aici că "necazurile" pensionarilor militari ar fi început..in 2010..! Adevărul..e că.."inceputul"..? e mai "vechi..! cel putin...de prin anii 2000..când TOATE FUNCȚIILE MILITARE din statele de organizare AU FOST DIMINUATE = cel puțin = cu un grad..; după ce VIAȚA le-a arătat "gânditorilor" decidenți că
armata risca sa rămână fără personal...(!), au revenit parțial "asupra statelor de organizare"..făcând "unele." corecții minimale "de urgență "..!= dar la un nivel inferior situației de ..început..!

Iulian Mareș spunea...

Vrei să-i faci oki dulci?....

Iulian Mareș spunea...

Greșit! A fost doar o aliniere la ekivalentul NATO! Cdt B/NATO este Lt col, la noi era Col.
Gabi a jucat puțin cu asta, însă era o struto-camila!
Ex: Cdt CM județean funcție de colonel! Nu ține!

cjipa spunea...

Armata și celelalte instituții din SNAOPSN au rămas fără personal după adoptarea Legii nr. 223/2015 și a ordonanțelor de urgență de modificare a acesteia.
Dacă legea era adoptată de legislativ în forma propusă de Guvernul Ponta, alta era situația. Cred că nu se mai emiteau nici ordonanțe de urgență, personalul nu mai era interesat să treacă în rezervă și se făceau și actualizările la pensii, iar legea își respecta principiile.

Calinmihaib12 spunea...

.. din comentariul meu = nepublicat= ar trebui să se rețină măcar idea că SOLDELE LUNARE BRUTE = cu sau fără sporuri incluse = bază de calcul in recalculări/ actualizări de pensii -oricând s-ar realiza = să fie REAL= ACTUALIZATE = LA MOMENTUL = APLICĂRII PROCEDURII, la VALORILE DE REFERINȚĂ în VIGOARE LA ACTIVI..!

Huhu Rezea spunea...


09.07.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: C5 - Apel civil
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Termen de pronunţare la data de 23 iulie 2020, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării 09.07.2020

Leo spunea...

A repus pe rol și termen pe 17.09.2020
E un semn bun că a respins cererea de suspendare a executării...
Totuși se prelungește agonia .......

Huhu Rezea spunea...

Faci confuzie! Asta nu e cazul lui Claudiu, cel cu obsesia definitiei soldei/salariului de functie.
Semne proaste pentru voi, daca a fost repus pe rol, cand putea ramâne in pronuntare.

Unknown spunea...

Să trăiți! Sunt Marin Marian . Vă rog să îmi spuneți dacă din cuprinsul alin.2 art 21 al legii 223/2015 se intelege că dacă am lucrat în grupa a doua in sistemul public beneficiez de reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 luni la an din primul an întrucât îndeplinesc condiția de vechime pentru pensie militară (25 vechime efectivă, din care cel puțin 15 ani vechime în serviciu )-- reducerea varstei standard de pensionare se face potrivit alin.1 SAU IN ALTE CONDITII STABILITE PRIN ACTE NORMATIVE. Mulțumesc!

Leo spunea...

DA așa este.
Dar tălică la ce speță de referi ?
Cu privire la ce ?

Huhu Rezea spunea...

Grupa a doua în sistemul public contează doar la stabilirea și calcularea pensiei deschise în sistemul public, nu si îi sistemul pensiilor militare.
Vechimea efectivâ din sistemul public poate conta la reducerea vârstei standard pentru deschiderea dreptului de pensie militară, potrivit art. 21 alin.(1) sau alin.(3)) dar nu și pentru calculul pensiei militare.