Gânduri despre trecut, prezent și viitor

Un produs Blogger.

sâmbătă, februarie 05, 2011

REVIZUIREA PENSIILOR celor din SRI. Comunicate SRI.

0 comments
http://www.sri.ro/upload/attn1.pdf

1 februarie 2011

PRECIZĂRI
REVIZUIREA PENSIILOR RECALCULATE CONFORM
 Ordonantei de Urgenta nr.1/28.01.2011


Pentru informarea cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere din Serviciul Român de Informaţii sau din fostele structuri desfiinţate sau reorganizate, care au solicitat eliberarea adeverinţelor cu veniturile realizate lunar, necesare pentru recalcularea drepturilor de pensie, precum şi a pensionarilor aflaţi în evidenţa Casei de Pensii Sectoriale a Serviciului Român de Informaţii, precizăm următoarele:

1. Pensiile recalculate pentru care, la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

2. Obligaţia identificării şi transmiterii la Casa de Pensii Sectorială a veniturilor realizate lunar de către beneficiar, în vederea efectuării revizuirii prevăzute revine instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea.

3. Instituţiile în cadrul cărora pensionarii şi-au desfăşurat activitatea, transmit documentele necesare revizuirii la Casa de Pensii Sectorială, cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011 fără vreo altă formalitate din partea acestora.

4. Dacă până la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, dar nu mai puţin de salariul mediu brut sau net pe economie, după caz, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie.

5. Pensiile recalculate pot fi revizuite şi la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în muncă ce se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual.

6. Pensiile recalculate până la data de 31.12.2010, pe baza:

• veniturilor lunare individuale realizate pe întreaga perioadă de activitate, rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.
• veniturilor realizate şi a salariului mediu brut sau net pe economie, după caz, sau exclusiv pe baza salariului mediu brut sau net pe economie, după caz, şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, se menţin în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării, până la data emiterii deciziei de revizuire.
• veniturilor realizate şi a salariului mediu brut sau net pe economie, după caz, sau exclusiv pe baza salariului mediu brut sau net pe economie, după caz, şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, se menţin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011, până la data emiterii deciziei de revizuire.
Diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 se achită până la sfârşitul lunii februarie 2011.


7. În cazul pensiilor revizuite conform pct. 6, până la data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat, după caz, în funcţie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare.
Sumele de plată se vor achita până cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se reţin din drepturile de pensie, în condiţiile legii.

14 ianuarie 2011

PRECIZĂRI
RECALCULARE PENSII

Pentru informarea cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere din Serviciul Român de Informaţii sau din fostele structuri desfiinţate sau reorganizate, referitor la eliberarea adeverinţelor cu veniturile realizate lunar, necesare pentru recalcularea drepturilor de pensie, precum şi a pensionarilor aflaţi în evidenţa Casei de Pensii a Serviciului Român de Informaţii, precizăm următoarele:

1. În vederea soluţionării cererilor formulate de pensionari, pentru eliberarea adeverinţelor cu veniturile realizate, în toate unităţile Serviciului, continuă activitatea de emitere a adeverinţelor, dar şi de identificare a tuturor documentelor de plată şi a datelor privind veniturile lunare individuale.
2. Până la data de 01.01.2011 au fost recalculate un număr de 8250 pensii, din cele 8839 aflate în plată, pe baza : . documentelor existente la dosarul de pensie (carnet de muncă şi adeverinţe careau cuprins veniturile salariale pentru perioadele de vechime în muncă realizate ca salariat civil);
. adeverinţelor eliberate până la data de 01.01.2011 de unităţile militare ale
Serviciului Român de Informaţii (6.708 adeverinţe). După această dată au mai fost eliberate un număr de 890 adeverinţe care urmează să fie procesate pâna la plata drepturilor pe luna februarie 2011;
. adeverinţelor eliberate până la data de 01.12.2010, de către alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Pentru beneficiarii care nu au avut niciun document din cele prezentate mai sus, pensiile au fost recalculate potrivit art. 5 alin. (4) din Legea nr. 119/2010.
Nu au fost recalculate pensiile aflate în plată pentru beneficiarii cărora le- au fost admise de către instanţele de judecată cererile de suspendare a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 (589 pensii)

3. Numărul foarte mare de solicitări ale beneficiarilor afla.i în plată la casele de pensii din apărare, ordine publică, siguran.ă na.ională (15.640), volumul ridicat dedate procesate şi dificultă.ile de identificare a documentelor din care rezultă veniturilerealizate de fiecare beneficiar au generat întârzieri în emiterea unor adeverinţe, sauemiterea acestora cu date incomplete.

4. Pe măsura identificării documentelor referitoare la veniturile obţinute sevor elibera noi adeverinţe, cuantumul pensiilor urmând să se actualizeze prin luarea încalcul a acestora şi emiterea unor noi decizii de pensie.

5. Plata diferenţelor rezultate în urma valorificării datelor din adeverinţeleactualizate se va efectua retroactiv, începând cu drepturile de pensie aferente luniiianuarie 2011, potrivit prevederilor art.10 din Hotărârea Guvernului nr.735/2010.

6. Drepturile de pensie se achită astfel:
. începând cu data de 10 ale lunii, pentru pensionarii care primescdrepturile de pensie prin cont curent.
. în perioada 14 - 28 ale lunii, pentru pensionarii care primescdrepturile de pensie pe mandat poştal prin C.N. „Poşta Română”S.A.
7. În scopul clarificării oricăror nelămuriri referitoare la stabilirea şi platapensiilor recalculate, relaţii suplimentare pot fi obţinute începand cu data 17.01.2011,zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00-20:00, la numărul de telefon021/305.43.92 sau la sediul Casei de Pensii Sectoriale a SRI, din strada Amzei, nr. 4,sector 1.
Cu aceea.i dată, mesajele dumneavoastră pot fi transmise .i la adresa de e-mail”pensii@sri.ro”.


6 ianuarie 2011


Respectarea deciziilor judecătoreşti


Având în vedere numărul mare de notificări primite de la pensionarii militari, cu privire la suspendarea HG nr. 735/2010, Serviciul Român de Informaţii face următoarele precizări:

Activitatea Serviciului Român de Informaţii este guvernată de principiul constituţional al legalităţii, respectiv al subordonării faţă de normele juridice ale dreptului pozitiv, sens în care instituţia respectă şi pune în executare hotărârile judecătoreşti, în limitele efectelor produse de acestea.


20 noiembrie 2010

Eliberarea adeverinţelor de venituri

În vederea recalculării pensiilor militare conform Legii nr. 119/2010 şi HotărâriiGuvernului nr. 735/2010, în Serviciul Român de Informaţii s-a iniţiat constituirea unei baze de date cuprinzând toate veniturile luate în calcul lastabilirea pensiilor, aşa cum sunt cuprinse în statele de plată existente în arhiveleServiciului.

Datorită numărului foarte mare de solicitări privind veniturile salariale realizateşi complexităţii procesului de constituire şi verificare a bazei de date,adeverinţele vor fi eliberate numai după constituirea integrală a bazei de datemenţionate, astfel încât cererea de recalculare a pensiei şi soluţionarea acesteiasă se realizeze în termenul prevăzut de lege.

Pentru diminuarea birocraţiei şi implicarea minimă a pensionarilor militari,adeverinţele vor cuprinde intregrat toate veniturile realizate în cursul activităţii,indiferent de unităţile în care au activat.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu