Un produs Blogger.

vineri, ianuarie 13, 2017

Legea nr. 2/2017. Pensii fără CASS de la 01 02 2017. Pensii impozitate cu 16% după deducerea sumei de 2000 lei

62 comments
Legea nr.2/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 36/2017
Cristiana-Irina Anghel
Comisia de finanţe şi banci a depus raportul care va fi aprobat astăzi in Plenul Camerei Deputaţilor. La amendamente respinse figurează unul propus de un udemerist, care cerea ca numai pensiile din sistemul public să beneficieze de scutirile sau reducerile fiscale.
Iniţiativa legislativă, care propunea eliminarea totală a impozitului pe pensii, a aparţinut senatoarei Cristiana-Irina Anghel in legislatura trecută, doamnă care  nu a mai intrat în noul Parlament, deşi a candidat pe listele ALDE, la Mehedinţi.  Pensionarii militari îi transmit sincere mulţumiri.

Camera Deputaţilor a adoptat joi, în sesiune extraordinară, cu 207 voturi “pentru” şi 29 de voturi “împotrivă”.05.01.2017   primire raport favorabil (23 amend. admise, 14 amend. respinse) de la:PDF formatComisia pentru buget, finanţe şi bănci
face parte din categoria legilor ordinare
FORMA LEGII pentru promulgare

PARLAMENTUL ROMÂNIEI


 CAMERA DEPUTAŢILOR                           SENATUL

 L E G E
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 100. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.” 2. La articolul 101, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se 2 calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit final.
Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată, după caz, potrivit legii în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii. Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul astfel reţinut se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.”
3. La articolul 132, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din arendare, precum şi a persoanelor juridice care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului datorat de persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8) şi (9), care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.”
4. La articolul 153 alineatul (1), litera e) se abrogă.
5. La articolul 153, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării, 3 în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.”
6. Denumirea marginală a articolului 160 şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice cu venituri din pensii şi de către cele care primesc indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Art. 160. - (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul lunar din pensii. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.”
7. La articolul 168, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(9) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se realizează de către organul fiscal competent în baza declaraţiei specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declaraţiei privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.”

8. La articolul 168, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (9-1 )-(9-3 ), cu următorul cuprins: 
„(9-1 ) Informaţiile privind cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate calculată conform alin. (9) se comunică de către A.N.A.F. Ministerului Sănătăţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(9-2 ) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii, precum şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k), calculează şi comunică Ministerului Sănătăţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 4 modificările şi completările ulterioare, informaţiile privind cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat. 
(9-3 ) În vederea înregistrării în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, A.N.A.F., Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k), transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în format electronic, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, listele persoanelor fizice care realizează venituri din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat.”
 9. La articolul 169, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „Art. 169. - (1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1):
 a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora; 
b) instituţiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) – i) şi l) - o); 
c) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii, pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; 
d) persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. ……………………………………………………………………………….. 
(6) Pentru transformarea în lei a sumelor obţinute în valută, reprezentând venituri din pensii realizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (5), se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de 5 Banca Naţională a României, din ziua precedentă depunerii declaraţiei privind venitul estimat.”
10. La articolul 169, alineatele (7) - (10) se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 222 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: „e) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. e), calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează de la data la care contribuţia la fond nu se mai suportă potrivit art. 269 alin. (1) lit. b).”
2. La articolul 222, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) Stabilirea obligaţiilor la fond în cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, se stabileşte prin ordin comun al preşedintelui CNAS şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.”
 3. La articolul 224 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: „g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;”
4. La articolul 266, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate se datorează şi se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.” 6
 5. La articolul 268, alineatele (2) - (4) se abrogă.
6. La articolul 269 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: „b) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 224 alin. (2) lit. g), prin bugetul Ministerului Sănătăţii în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.”
7. La articolul 277, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Casele de asigurări gestionează bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, şi pot derula şi dezvolta şi activităţi pentru valorizarea fondurilor gestionate.”

 Art. III. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile prevăzute în prezenta lege se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării prezentei legi în Monitorul Oficial


62 de comentarii:

Unknown spunea...

e bine si asa dar DRAGNEA spunea de 10% nu 16 . sau asta va fi la anul ....si la multi ani

hankook spunea...

Chiar asa...Dragnea spunea ( si nu o data) ca se impoziteaza cu 10% ceea ce depaseste 2000 lei... in programul PSD lucrul asta este trecut de la 1 ianuarie 2018 !
Cand il auzeanm pe Dragnea cu 10 % , chiar m-am mirat , pentru ca stiam programul din "scoarta in scoarta" si nu il aflaram de la TV , cum spunea "hotul de case" !
Sa vedem cuponul si dupa aia sa "vedem" ce si cum !

Iulian Mareș spunea...

Verbal....mai greseste omul!
Numai lui Maxime i se va rade orice impozit sau taxa!
Caci este bolnavior cu capul!

Gigi spunea...

Asa zisa opozitie, care abia si-a revenit din pumni,prin orice metode,incearca sa bage bete-n roate noului guvern prin metoda contestarii la CCR a legii prin care guvernul este abilitat sa emita OUG-uri pe timpul vacantei parlamentare.
Parerea mea este ca, procedeaza in acest mod numai pt.a duce cat mai mai incolo unele termene de luare a unor masuri la pensii,salarii.
Este,bataie de joc la adresa pensionarilor-daca vor proceda asa- care asteapa masurile promise de noul guvern.Cel putin asa se vorbeste prin targ ca vor proceda!?

Baltaretu Marius spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Baltaretu Marius spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@Marius
Cum să înțelegi așa ceva? Dă clik pe PDF din articol și se deschide textul supus spre aprobare plenului CD.
Chiar și titlul articolului este lămuritor.
Dintr-o pensie de 2001 lei se impozitează cu 16% doar 1 leu.Restul de 2000 nu se impozitează.

avianyc spunea...

O masura de care beneficiaza gradual cu ceva beneficii vreo un milion de pensionari cu pensii peste 1050 lei.
pentru peste 3 milioane cu pensii ;
- pina in 917,5 =0
- intre 917,5 si 1050 = 9 lei
Daca s-ar fi respectat legea CASS ar fi trebuit eliminat si pentru activi atita timp cit asistenta medicala este gratuita. Se pare insa ca primeaza legea sanatatii inaintea L 80.
Bine le-a zis Iohanis . Faceti legi bune pe care sa nu le modificati după o saptamina sau care sa se bata cap in cap cu alte legi.
Asa se intelege pe la noi., nu bagati condamnati in guvern ci bagati propusii condamnatilor.
Si ne mai miram dece superficialitate pe toate liniile.
S-a trezit si Av poporului simtind ca i s-ar putea clatina scaunul si nu ajunge la pensie de magistrat. A uitat insa ca in codul penal pentru asa ceva exista reabilitarea.
Miine poimine o sa ne trezim ca toti condamnatiii sunt ministri si formeaza guvernul.Adica vor recupera ce le-a confiscat instanta ca fiind dovedit ca-i furat de la stat. Sa vedem ce va zice CCR cu Dorneanu la timona.Oare un gainar condamnat cu executare la vreo 4 ani va putea deveni ministru daca evolueza ............

avianyc spunea...

PS
Bine ca au fixat masura asta in luna de miere findca din iunie 2017 daca aplica noua lege a salarizarii precis intra in degringolada.

Mihai spunea...


Am gasit pe site-ul CD legea trimisa la promulgare
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 100. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin
deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.”

avianyc spunea...

@hankook
Urmeaza scoala de iarna psd la care ministri invată programul.

Unknown spunea...

@Baltaretu - vechea formula de calcul a impozitului era: venitul brut scazut CASS si scazut o cota de neimpozitare a pensiei, fost de 1.050 lei, iar la rezultat se calcula 16%. Acum a disparut CASS la toate pensiile, iar in loc de 1.050 este 2.000. Deci se calculeaza cum a scris @Huhurez, se impoziteaza cu 16% brutul care trece peste 2.000 lei. Simplu.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Ai ceva informatii despre marirea pensiilor pt handicap grad II?
Calustian sta cu sufletul la gura (era sa zic c.., sau sa-i iese) si trebuie sa-i scad pulsul rapid!
In noaptea asta va iesi sa se bata cu asteroizii si satelitii!
Greu de ucis VI!.....nu-l pot opri! Este Vasile Samariteanul si Al VII-lea element!....de la calorifer!

Huhu Rezea spunea...

Electoratul de dreapta, care se laudă și își face glorie ca este anti-pesedist și se auto-excită la vorbele tăcute ale mutului și ale Țurcanei laberale de Sibiu, ar trebui să se manifeste în sensul că refuză să primească măsurile populiste luate de guvernul Grindeanu, Pensionarii dreptaci să continue să plătească impozit și CASS, studenții să refuze bursele mărite, tinerii frumoși și liberi să renunțe la creșterile salariale etc. Altfel cine să-i ia în serios?

hankook spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
avianyc spunea...

@ Huhurez
Sper sa nu faci precum ”mutul”. Sau joi ian 05.2017 este motivatia ?
De art 165 ,166 cod penal _Reabilitarea judecatoreasca nu vrei sa zici ceva ca opozitie la ”atacul dirijat” al av. pop. (nu stiam ca si asta-i in guvern)la legea 90 /2001 .
Poate daca are cistig de cauza vom avea la un momen dat ca ministri niste gainari condamnati cu executare si care intre timp au evoluat precum cei neprinși si au ajuns in fruntea bucatelor. Si cind vor ajunge in guvern vor recupera ce le-a confiscat instanta ca fiind dovedit ca furat de la stat.
Sa stii ca am inteles si te iert . Mai mare rusinea fata de d-na senator decit de ce scrii mai sus.
Pentru tine asa ca stingaci convins pina la un moment dat. Cred ca ai inteles cum vine cu marea masa de pensionari votanti ...........ciu_____ciu_____lete ( muzica populara si mici)

avianyc spunea...

@hankook
Ete,na . Nici chiar asa.

Huhu Rezea spunea...

@avianyk
Ințeleg că mutul a trimis iapa în partidul băsescizat și că nu prea se pricepe la interpretarea legilor, dar d-ta, care ai și studii juridice, nu vezi că textul din legea contestată de Ciorbea, ii lipsește de drepturi civile ți politice pe viață pe condamnații penali, chiar dacă intre timp au fost reabilitați prin efectul legii sau prin hotărâre judecătorească?
Ar fi cazul să intervină Institutul de Combatere a Discriminării ți să le tragă câte o amendă sau avertiyment mutului, țurcanei și puscăloaicei care au incitat la discriminare.
Găinarul nu va ajunge niciodată ministru pentru că este găinar, nu pentru că în urmă cu zeci de ani a fost condamnat.
Inseamnă că tu ai fost un votant basescu la referendumurile de demitere, dacă il consideri pe Dragnea penal doar pentru faptul că a mobilizat cetățenii să iasă la vot.

hankook spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Tu chiar nu iti dai seama ca AvyaMuky este prostul de serviciu?
Are studii juridice din parti.....face pe liberalul care a muncit numai la stat!
Daca turcanu este lider al pnl....singura din zona tanara cu studii la rusi...ne-am scos!
Muci avionici face copy-paste a unor texte de pe site-uri obscure...basiste si atat!
E priceput si la macroeconomie....Cosea ia notite din zicerile lui!
Un kk in ploaie....ce nu piate spune cine este si ce a facut concret!
Cioara vopsita portocaliu!
Bleah!

iceparu spunea...

Avianyc@.Nu am nici o treaba nici cu stanga nici cu dreapta.De fapt la noi nu exista nici stanga nici dreapta.Nu am auzit ca cineva sa fie atat de tampit sa nu se bucure ca primeste .Lamureste-ti familia sa returneze ce vei primi in plus.Asa demagogie mai rar.Cu tot respectul dar tie ori iti fileaza o lampa ori joci rolul lui Pacala.

avianyc spunea...

@ Huhurez
Nu cred ca av pop trebuia sa se strofoce cu o motivatie de vreo 20 de pagini cind lucrurile sunt cam simple de tot si se puteau rezolva printr-un singur amendament la lege care sa nu anuleze efectele legii dar sa lase la mina instantei decizia asupra drepturilor si libertatilor cetatenesti.
In sensul asta spune ceva si art 169 cod penal legat de efectele reabilitarii
art 169
”1) Reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare.

(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care condamnatul a fost scos în urma condamnării ori de redare a gradului militar pierdut.”

In final orice va spune CCR tot aici si la nivelul instantei se va decide.
Asa ca dnul av al pop sa retina ca poporul nu este oprescu sau legea asta pe care au dormit 16 ani ci talpa calcata in picioare de la ultima primarie pina la cea mai inalta institutie.
Ti se pare normal ca intr-o primarie de ultima comuna niste consilieri (soferi instalatori si ce-or mai fi) baga pe banda rulanta propuneri concretizate in hotariri ale consiliului comunal semnate si avizate de cite un secretar habauc in totala contradictie cu legea organica care reglementeaza domeniul. Adica aia dau legi zonale peste legile votate in parlament iar daca sesizezi av pop după ce prefectul dă ...pas....pauza ....fara interes.
Iar bietii oameni daca nu cunosc legea se supun , daca cineva le spune si au curaj se plimba prin justitie pina se lasa pagubași.
Asta-i, talpă sa nu fii ca te incalcă toti. Doar de ei si ”neamurile ” care-i tin in brate au grijă.

avianyc spunea...

@ Iceparu & Mares
Nu trebuie sa fii nici de stinga nici de dreapta ca sa vezi lucrurile ca om rational in primul rind.
Dar daca tot te declari ca partid de stinga ( adica si a celor napastuiti -proletari care au pus umarul din greu la ridicarea acestei tari din inapoirea economica a regimului de pina in 45 si care prosti si analfabeti cum sunt considerati ,ne-au crescut si ne-au dat educatie aleasa crestineasca si pe care după 40 de ani de munca in cele mai grele conditii statul capitalist îi rasplateste cu o pensie medie de pina in 1200 lei) nu cumva ar fi mai fair play sa nu-i pacalesti in campanie precum ca le dai marea cu sarea si cind tragi linie si le intinzi cuponul sa le oferi un plus trimbitat de 0 lei.
Este chiar normal sa profiti de nestiinta multora precum se calculeaza ce are in cupon si sa-l păcalesti ca pe ultimul netrebuincios in tara asta.
Sigur ca fiecare se bucura cind primeste ceva in plus dar oare te poti uita cu verticalitate in ochii parintelui sau poate a celui mai apropiat din familie pensionar care după 40 de ani de munca primeste la pensie de 950 lei un beneficiu 1,5lei iar tu sau unii pentru 20 de ani de stat multi in birou primesc dintr-un foc ca supliment peste jumatate din pensia parintelui care daca afla cit ai primit tu o sa vezi ca i se va scurge o lacrima in coltul ochiului dar asa cum sunt ei buni si rabdatori se va cufunda in tacerea lui de durere mocnita.
Iar tu îi vei sterge lacrima si il vei incuraja spunindu-i ca atita timp cit vei trai tu el nu va avea de suferit.
Si el va trai in continuare drama vietii luipacalit din campanie in campanie si de stinga si de dreapta avind grija sa te ocroteasca si sa-ti puna din saracia lui tot ce are mai bun pe masa ca sa-l ocrotesti si sa nu-l părasesti.
Am fost si voi fi un de stinga autentic cit voi trai cit timp am pentru cine.
Sa va fie rusine pentru asa judecati ,adica doar pentru voi de parca am fi in criza din 29. Fereasca cel de sus sa ajungeti cu asa idei sa conduceti o tara ca asta . Mi-e sila .....de voi si un ipocrit precum Mares atita timp cit sunt copii de o inteligenta rara care se culca flaminzi ,cind copii la 18 ani sunt pusi din orfelinat in strada fara nicio protectie sociala. Ori cind un copil in tara lui se culca flamind tara aia are o mare problema.
Dar ne declaram social democrati si votam din interes cu cine pica si da mai mult .
Imi este sila cind vad hapsîneala din manierele voastre pe care le expuneti public.
Sunt sigur ca cea mai saraca bunicuta cu patrunjelul in piata si cu suflet crestinesc ar face mult mai rapid o donatie pentru un neajutorat decit voi care sunteti totusi cu un cistig la nivel acceptabil.
Sper sa cititi si sa va intelegeti rostul si menirea.

Unknown spunea...

Respect avianyc pentru acest comentariu.Dar tu uiti ca te adresezi unor rame fara constiinta si fara morala crestina.Religia lor suprema e banul nemuncit sau cum ii zic ei ''parnosul'' pe spinarea vulgului obidit.Si ca ei sunt multi. Astia nici in iad dracul nu-i primeste asa ca pierzi timpul incercand sa le pui oglinda in fata.Astia sunt convinsi ca il vor insela si pe Dumnezeu.

Iulian Mareș spunea...

Avyonyc
Apreciez stilul epic si povestile dulcege ca la gura sobei!
Doneaza tot unei case de copii sau cui vrei tu! Stii...eu eu am copii, poate tu nu ai!

Celuilalt
Este doar bolnav si atat! Ce are religia cu pensia...si el cu ratunea?
Un talmes-bames in capul lui batran si chinuit de sateliti hoti!

Unknown spunea...

Umeras.Religia( nu doctrina ) are multe in comun cu pensia.Mai ales cand multi copii romani nu au o paine pe masa iar pensia gonflata a celor ca tine e incasata nemeritat de la statul mafiot prin tot felul de smecherii gen'' Oscar"" ,grupe de AC si CS luate pe ''iradierea'' de la neon si ’'stresul'' de la aerul conditionat din birou.Stai linistit umeras Dumnezeu nu doarme si lucreaza prin oamenii cu sufletul curat.Toate magariile se platesc in viata intr- un fel sau altul.Umeras incep sa cred ca pierd timpul cu (tuburi digestive inutile ) tine .De altfel prostul URASTE tot ceea ce NU intelege.Asta apropo de sateliti si masluirea voturilor prin softul de la BEC .Pentru mine esti patetic si vrednic de mila cu disperarea ta ( vizibila pentru initiati) ca urmeaza plata in fata creeatorului si incercarile tale de a te mintii singur crezand ca asa ii prostesti pe toti . E adevarat cu Olescu (care e mai credul si mai sarac cu duhul) si cativa naivi rezervisti ti-a mers prostidu-i cu fidelitatea ta (fortata ) fata mumia congelata Mihai si prin turnarea camarazilor la servicii .Dar nu ei te vor judeca.

Unknown spunea...

@avianc multa garagara ,lasa-te de ipocriziile astea , ce sa mai spun ,mori de ddragul saracilor , daca au o pensie de mizerie asta au vrut cand au iesit in 1989 sa strige ca vor libertate , o au acum,sant liberi sa moara de foame si sa stea cu mana intinsa.O sa ii vad pe cei de dupa 89 care au muncit la patroni fara carte de munca ,sau cu un salariu de mizerie , pe astia sa ii vad ce pensii vor avea,Au acum ce au vrut ;SA VORBEASCA PANA LI SE USUCA GURA asa ca ;CIOCU MIC

Unknown spunea...

DLE HH CREDETI CA GUVERNUL DACA DA hg PENTRU REDUUCEREA IMPOZITULUI .EVITA SA MAI IA APROBAREA LUI iohanis? GUVERNUL TREBUIE SA FACA ASA FEL INCAT SA EVITE PE NEAMT ,CA ASTA ESTE INSTARE SA II SABOTEZE.

iceparu spunea...

Avianyc=Calaretul rosu .Semeni cu Agamita Dandanache.Sa vorbesti cand vei demonstra ca esti o Maica Tereza.Mirabela va spune ca libertatea are un pret.Cat priveste orfelinatele esti nedocumentat.Cand ai comportament de iepuroaica trebuie sa te gandesti ce faci cu puradeii.Daca cat timp ai fost valid ai hibernat la batranete stai la cap de pod.In rest nu ma angajez cu tine intr-o discutie fiindca tu de atata gandire ai luat-o pe aratura.Incepi sa semeni cu un participant la comemorarea lui NC.Punct.

Sebi spunea...

Un cetatean roman spune, citez: ”(...) daca au o pensie de mizerie asta au vrut cand au iesit in 1989 sa strige ca vor libertate , o au acum,sant (sic!) liberi sa moara de foame si sa stea cu mana intinsa.”
Sper ca nu exista vreun MILITAR in Romania, activ ori in rezerva, necondamnat pentru (vreo) crima, LIBER sa isi exprime aversiunea fata de poporul roman.
Ori vreun spatiu public in care astfel de orori sa circule liber.

Unknown spunea...

Sebi dupa stilul ppstarilor Mirabela pare a fi tot Iceparu dar cu fusta. I- teparul e doar un sorosist fanatic care se da virgina la naivii cu sinapsele pustii ( ca umeras) .A si inca ceva .I-teparule nu il cunosc pe avianyc dar pare un roman sincer. Atat

Iulian Mareș spunea...

Calaretu rosu = Coldea Calustian!
Ce ar mai fi de spus?...Coldeo!?

Unknown spunea...

Asta cu CAS este binevenit .inseamna la mine aproape 170 r TARE

Huhu Rezea spunea...

Calcul pentru @mirabela
Să luăm o pensie militară brută în plată, calculată sau nerecalculată, de 3000 lei.
Cass este zero.
Pentru a calcula impozitul de 16%, deducem mai întâi suma neimpozabilă de 2000 lei.
3000 - 2000 = 1000 lei(pensie impozabilă)
1000 x 16% = 160 lei (impozit)
Pensie netă 3000 - 160 = 2840 lei.

Unknown spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
CEZAR spunea...

Huhu...nu ar fii foarte bine daca ati initia un curs de ..artimetica superioara ...??
Adica tabla adunarii si tabla inmultirii !!
Cred ca Mirabela ar fii ..extaziata ..si-ar calcula singura ....CRESTEREA ...!!

Amoniac spunea...

Adica din februarie adaugam la pensia neta CAS - ul din ianuarie ,plus 144 lei,pentru pensionarii ce depasesc 2000 lei.ceilalti CAS - ul + impozitul.

Stefan spunea...

@huhurez-vreau sa postez decizia de pensionare si nu reusesc.Ma puteti sfatui cum?

Huhu Rezea spunea...

@Stefan
Nu poți posta imagini la comentarii.
Soluția este să trimiți decizia si nota de calcul ca atașamente pe e-mail la adresa huhurez2013@gmail.com. Dacă sunt interesante, adică diferit de ce am mai publicat, le public eu . Astept!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Am, postat un comentariu la postarea articol a Dl. Huhu Rezea ,,Variatiunile pensiei militare''..., mai jos pe blog si va rog sa cititi! Avem si noi BINOM in Armata: Casa Sctoroala de Pensii Militare si Ministerul Apararii Nationale! Se cere acolo razuit totul, din temelii! Afara cu mafiotii din sistemul de Aparare! Afara cu manuitorii de pensii si grade militare la comanda politica si sorosista! Afara cu sorosistii si securanii din sistem! Afara cu tradatorii intereselor noastre, ale pensionarilir, dar si ale activilor! Cititi acolo opiniile mele, v-as ruga! Multumesc!

emillian123 spunea...

1....Pt. d-l Huhurez: ...NU TOTI votantii "de dreapta" sunt neaparat membrii de partid sau simpatizanti ai vreunui partid (din spectrul actual sau din trecut...)iar simpatizantii basisti(care sunt -de fapt = de stanga,adica din dreapta stangii) si ceilalti - din asa-zisul PNL =NU SUNT NEAPARAT anti PSD-isti...! desi-poate =ar trebui sa fie- fie si numai din cauza AROGANTEI EXCESIVE A FOSTILOR SI ACTUALILOR COMUNISTI=PSD-isti- chiar daca ei nu recunosc ASTA=DAR SUSTINATORII lor din MEDIA- AUTO-DECLARATI COMUNISTI, ca de ex.: I. CRISTOIU , H. ALEXANDRESCU, HOANDRA,...s.altii... =II DAU DE GOL...!2.LEGILE -SUNT UNIVERSAL VALABILE PT.TOTI CEI INCLUSI IN ELE...!=fara posibilitatea "extragerii" unor categorii de persoane...!3. Iohannis "si guvernul lui"=va mai repet o data:CONTRAR APARENTELOR= sunt de-ai "vostri"...adica PSD-isti+ PDL-isti(TIMPUL va demonstra asta...!)-altfel-printre altele- nu s-ar explica faptul ca GHITA-omul vostru -spune ca "sistemul" l-a adus la putere pe IOHANNIS; dar "SISTEMUL" e al VOSTRU- inca din anii 1944-'45...!4. si totusi- ca NAIVU'= pun o "intrebare":...cum DRACU'(iarta-ma DOAMNE..!) se poate face PRACTIC(TEHNIC VORBIND...)...ca "SISTEMUL" -sa "determine" aducerea la putere(=la presedintie) pe cineva-Iohannis-in cazul nostru-cand -DE FAPT-POPORUL (6,ceva MILIOANE persoane) IL VOTEAZA....!!?..

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Mirabela: Pana la 2000 de lei adio si papachi impozit! Adica deloc impozit! Peste 2000 lei, adica daca ai 2000 de lei si 1 leu in plus (2001 lei), sau alta suma de la acel leu in sus, abia de la leul ala, sau ceilalti mai in sus, ti se impoziteaza cu 16%. CASS nu se mai plateste din februari si vei primi in buzunar, de luna cealalta, si acesti bani! Ai inteles? Dupa Iunie, sau pana in Iunie, se actualizeaza pensiile, daca vor creste si soldele activilor, daca am inteles bine legea! Dar, daca porceste si mafiot se maresc doar niste sporuri de Luna, de Soare, de scachinat in cap sau in fund, ori de sex felat prin birourile Casei sau Ministerului Apararii, asa cum oligofrenii sorosisti au planificatara autist, o vom lua in mana de Malineanu! Scurt!

Iulian Mareș spunea...

Se anuleaza M 109 prin care a marit functiile...inainte de a se mari coeficienti de functie si grad!
Priceput?.....Concluzie: un val urias de noi pensionari din anumite domenii!

Unknown spunea...

Ifrim ti-a venit decizia de recalculare?

Iulian Mareș spunea...

Si ca sa nu va faceti mari iluzii privind amendamentele aduse L223 iata componenta Comisiei pentru munca si protectie sociala, al carui presedinte este deputatul de Barlad, Solomon Andrei:

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=7


PS-referitor la abrogarea ordinului M-109/ G. Oprea, va relatez ca ffff multe functii vor fi date in jos cu o treapta! Ex. Lt.col. > Mr., dar sa speram ca se va castiga cate ceva prin noii coficienti! Cum se va reflecta asta in banii de pensie, nu prea stiu!
Asteptam date!

Pop Iuliu spunea...

Buna dimineata!
@Iulian Mares, foarte interesantă postarea dumneavoastra!
Ordinul M109, care a fost emis in completarea HG pentru facilitarea încadrării in munca a cadrelor militare trecute in rezerva, evidențiază ca din pdv al echivalentei funcțiilor militare cu cele civile, soldele de funcție ale militarilor sunt foarte mici fata de salariile de baza ale funcțiilor civile echivalente. Foarte interesant!
Va doresc tuturor o zi liniștita!

Huhu Rezea spunea...

@Mares
Credeam că ați reținut, de când tot discutăm despre proiectele legii salarizării unitare, cap. VII, că soldele de grad și funcție vor fi stabilite în sume valorice și că dispar coeficienții de ierarhizare.
Citiți cele 6 articole de la eticheta LEGEA SALARIZARII

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Calaretul rosu: Nu, nu mi-a venit inca Decizia! E o stagnare aproape totala. Se pare ca se asteapta ceva, poate chiar sa se anuleze oug 57. Dl. Huhu Rezea zice ca s-a asteptat aceste ,,mariri'' cu 5,25% sa fie incluse in decizii, dar eu cred, dupa cate am aflat, ca se asteapta niste anulari de oug si poate si Lg. 223 sa fie retapetata, rediscutata...Dumnezeu stie ce ne mai asteapta! Nu sunt sigur pe nimic, e bezna...

Iulian Mareș spunea...

Huhu
M 109 a fost numai in MApN!.....coeficienti sau nu, cel putin la noi, se va face diferentiere pt functii de acelasi gen/grad!
Ex: Functia de sef birou lt. col. nu poate fi egala cu cea de lt. col. din cadrul biroului!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Eu as propune ca, daca fiecare dintre noi, am face la primul ministru plangeri pe orice domeniu doriti cu nemultumiri, cu zecile de mii, ar fi si cu propuneri ca o comisie a primului ministru sa descinda cu controale la MApN si Casa Sectoriala de Pensii sa descopere cine sunt mafiotii care fac legi preferentiale si egoiste, doar pentru o mana de favorizati ai sistemului, acesta va fi sensibilizat si va hotari ceva.

Ministrul actual al Apararii il consider o nulitate zero care deja s-a adaptat acestei mafii periculoase si se taraie in noroaie si in contextul dictat de ea! Doar comentand pe aici, eu nu cred ca se sesizeaza cineva. E clar ca legile pentru militari nu sunt gandite de politicieni. Ele sunt fabricate de catre acest binom malefic al structurii, Ministerul si Casa, in stransa cardasie cu gunoaie de interese de moment. Daca ai lucratori bine pregatiti la completarea deciziilor, nu ai nevoie de un batalion de juristi. Dar acolo lucreaza pilosii si favoritii numiti pe temeiuri de cumetrie si gresesc cu sau fara intentie, asa ca armata de juristi ii ajuta in instante sau la contestatii cu viclenii juridice.

Mai bine sa fie dati afara toti pilosii, amantele si neavenitii, iar juristii sa intocmeasca deciziile. Apoi sa se lucreze temeinic la o lege temeinica si seculara, perfecta a pensiilor militare, la care sa nu se mai intervina cu ordonante. Sa se faca si discutarea acestei legi in mod public. N-avem noi mecanisme, sindicate si oameni competenti sa se ocupe de asa ceva. Nici o pensie nu are voie, in primul rand, sa scada, sub nici o forma, indiferent de imprejurarile legislative.

Asta nu e o recunostinta a statului cand tot futzi si rasfutzi pensiile cu legi si ordonante oligofrene si paguboase pana la orgasm cu sange! Nu e normal, nu e corect, nu e cinstit, nu e uman si intelectual la pretentiile ce le ridica stabii care ne decid de fapt soarta, chiar bariera dintre viata si moarte! Ca de la nedreptati s-a murit cu miile dintre noi! Pana acum ne-au demonstrat clar si fara tagada, prin masurile negative luate, ca sunt schizofrenici, autisti si oligofreni netratabili! Sunt o cloaca infecta si demagoga, niste oportunisti vremelnici, niste parveniti in sistem pe cai dubioase sau oculte! Asta e parerea mea si nu mi-o schimb nici mort!

Papusarii din Armata trebuie sa dispara, precum Coldea si Kovesi care au distrus de fapt Romania! Astia de la noi au distrus, practic, institutiile de forta! Da, fac afirmatia ca in sistem avem sorosisti si masoni malefici si distructivi ai sistemului de Aparare! Trebuie sa-i demascam, sa-i lovim sub centura si sa-i eliminam, chiar sa-i bagam in puscarie pentru imensele prejudicii morale, emotionale si materiale aduse! Jos mafia din sistemul de Aparare! Jos oportunistii si carieristii de paie! Jos traseistii incompetenti si autisti! Doamne, ajuta!

iceparu spunea...

Cu scuzele de rigoare ma abat de la subiect.
Corespunzator legii beneficiem printre altele de medicamente gratuite.
Intrebari:1)gratuitatea se acorda pentru orice medicament sau numai pentru anumite medicamente.2)medicul de familie care are contract cu CASAOPSNAJ poate elibera retete gratuite pentru orice medicament fara recomandarea medicului specialist?
Medicul de familie care stiu ca are contract cu CASAOPSNAJ ma tot preseaza sa ma duc periodic la control la medicul specialist-acesta fiind la distanta de 200 Km.- si sa-i aduc si scrisoare medicala.
Rog informatii cu indicarea sursei acestora.
Multumiri anticipate.

Iulian Mareș spunea...

Icepaeu
Pt boli cronice asa prevede procedura!

Cornelius
Nici nu s-a instalat bine ministrul Les si tu l-ai si dalmat!
Propune tu un ministru PDL sau PMP!
Armele si zeii au vorbit! Da-le si acestora un ecart de cam 6 luni....apoi, il poti propune pe Stanisoara, un mare priceput si cunoscator al sistemului! Macar stii de unde vine Les? Pana a fi ministru, fireste?

karadeniz spunea...

@ Iceparu
2 -nu.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Iceparu: Amandoi cunoastem sistemul, ca pe Tatal nostru! Cine intra pe usa Ministerului, chiar si Hristos, intr-o ora se contopeste si relationeaza cu el, frateste! Acolo ar fi trebuit un Vlad Tepes in persoana, dar pentru ca nu-l avem ar trebui pus acolo un fost cadru militar care s-a tarat prin tribunale cu dreptatea in mana pentru drepturile lui constitutionale! Doar asta ar sti cum sa-i razuiasca pe toti de acolo: De la portar si pana la femeia de serviciu!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Iceparu: Daca n-are contract cu Armata, medicul de familie ne aliniaza conform civililor! E ,,grele'' rau cu asta! Inca o dovada ca Ministerul are mare ,,grija de noi,'' grijania mamii ei de viata, dar mai putin decat de alea care le fac treaba, pe sub birou, la protzapurile bracinarilor!

Huhu Rezea spunea...

@Iceparu
Gratuitatea serviciilor mrdicale pentru militari a fost desființată, practic, prin Legea 95 din aprilie 2006 a ministrului liberal Nicolaescu, intitulată pompos legea reformei în domeniul sănătații.
De atunci avem doar medicamente compensate.
Medicul de familie are nevoie de scrisoare de la specialist pentru a prescrie medicamente compensate.

Iulian Mareș spunea...

Ice, Kara, Huhu,
Eu am medic ce are contract cu OPSNAJ si in calitate de pensionar militar primes reteta lunar compensata 100%. Nu e mare lucru...pt tensiune...colesterol...ceva raceli. Nu sunt un consumator costisitor.

iceparu spunea...

Emilian@cu tot respectul,spune-mi ce-i caracterizeaza pe actualii pesedisti de ii cataloghezi drept comunisti?Deasemenea imi spui prin ce se deosebesc in rau comparativ cu pedelisto-liberali?Daca imi vii cu argumente solide jur ca la alegerile viitoare votez pedelisto-liberali.
Cornele@exista o zicala romaneasca.Pana la D-zeu te mananca sfintii.In plus. Am avut si avem un batalion de militari in Parlament din diverse partide.Exceptand unul ,spune cati si care au miscat un deget pentru semenii lui.Les din cate stiu vine din pozitia de secretar de stat in MApN.

Sorin spunea...

@ cornelius, nu cred ca e vorba de stagnare la CPS a MApN. Mai degraba, in luna aceasta, au avut si vor avea de facut modificari rezultate din indexari si modificarea codului fiscal. Nu stau degeaba. Oricum intre 3 si 12 ian au recalculat vreo 500 de pensii. Din cate imi amintesc, media saptamanala in 2016 a fost de 1600 parca. Si nici nu cred ca vor apare modificari in legislatie. Nu stiu daca iau documentele in ordinea cererilor si existentei bazei de calcul si fisei cu grupele de munca. Daca e un element care ar putea amana recalcularea pana la limita termenului de 90 de zile, acela ar fi existenta fondurilor. Sa avem rabdare si incredere in cei de la CPS. Nu dau din buzunar.

Huhu Rezea spunea...

@mares
Sunt mirat. Nu știu de care entitate militară aparții, dar eu plătesc la farmacie diferența dintre prețul la raft al medicamentelor și prețul compensat.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Sunt din MApN. Si cand eram in activitate colegii care cumparau medicamente, faceau raport la ordonatoril de credite, anexa xerox reteta si bon fiscal si primea banii dati pe medicamente. Pe site-ul Directiei Medicale veti gasi dispozitia respectiva!

Presedinta Comisiei de munca...etc nu a fost R. PLUMB ci un deputat din Barlad...el este si acum.

Cornelis,
L 223 va fi imbunatatita cu ceva amendamente si atar. CSP doar o aplica!
In iulie se vor majora valoarea functiilor si gradelor....deci va mai creste cu cate ceva!
Ai lipsit de la discutii...pensionarii vechi pierd la pensie pt ca nu au avut unele sporuri si indemnizatii de acum, sau la valoarea de azi!

GreenBlogger :) spunea...

De ce nu se mai trimit cupoanele de pensii ?