Un produs Blogger.

marți, ianuarie 29, 2019

Model de contestaţie în instanţa a deciziilor de actualizare a pensiilor militare difuzat de AORR

54 comments
Din Comunicatul AORR
– Au fost finalizate impreuna cu ANCMRR si difuzate modele de contestatie la deciziile de actualizare si de cerere de chemare in judecata a M.Ap.N., fara costuri, care necesita numai completarea cu datele personale si inregistrarea la institutiile respective.
– Au fost difuzate hotarari ale Tribunalelor si Decizii definitive ale Curtilor de Apel prin care pensionarii militari si-au recastigat pensia suplimentara de 9% retinuta abuziv de CPS iar solda de functie minima a fost recunoscuta ca fiind cel putin egala cu salariul minim brut obligatoriu in plata pe tara, fara sporuri si adaosuri.(1450 lei + 15%).
Rugam si indemnam pe membrii AORR sa se implice activ in actiunile viitoare si sa participe la toate formele legale de protest pe care le organizam pentru a face cunoscuta opiniei publice si institutiilor internationale situatia reala a rezervistilor militari din Romania.
De asemena, indemnam pe membrii nostri si pe toti militarii rezervisti sa-si apere in JUSTITIE drepturile de proprietate confiscate, respectiv pensia suplimentara si pensia cuvenita pentru stagiul civil adaugat dupa trecerea in rezerva, ambele fiind pensii contributive, in afara pensiei militare de stat si indiferent de cuantumul acesteia, aparate de jurisprudenta CURTII CONSTITUTIONALE A ROMANIEI si CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI.
Model de Contestaţie către Comisia de contestaţii

VERSIUNEA EDITABILA A CONTESTATIEI AICI

Aveți documentul în format text


DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ………………………… în rezervă sau retragere
din....................................., domiciliat în ................................., str. ........................ nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ....., sector/judeţul ..........., telefon
.............................., posesor al actului de identitate seria ..... nr. ............., eliberat de
..................... la data de ........................, CNP ....................................., cu dosar pensie
nr. ...................... depun prezenta
CONTESTAŢIE
la Decizia de actualizare nr. …………….. din …………….., primită la data de …………………. conform ştampilei poştale de pe plicul anexat în copie, din următoarele
MOTIVE
1. - Neaplicarea MAJORĂRII de 5% prevăzută de art. 14, alin. (2) al OUG nr. 57/2015
Având în vedere că OUG nr. 57/2015, art. 14 alin. (2), în vigoare, prevede că:
Art.14
“(2) Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.”
Raportat la prevederile art. 59 din Legea nr. 223/2015 rezultă că procentul de 5%
nu este o indexare legată de rata medie a inflaţiei, ci este o MAJORARE a cuantumului
pensiei militare de stat dispusă de Legiuitor, ÎN AFARA PREVEDERILOR DE LA ART. 59
şi art. 60 din Legea nr. 223/2015, deci majorarea de 5% nu are nici o legătura cu
Legea nr. 223/2015, deci trebuie să rămână în plată aşa cum a fost acordată.
Că aceasta este şi litera şi spiritul textului O.U.G. nr. 57/2015 rezultă şi din
O.U.G. nr. 99/2016, art. 12, alin. (2) care specifică expres faptul că:
Art.12
“(2) În anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile
militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, potrivita rt. 59 alin. (1) din actul normativ menționat.”
Rezultă cu claritate ca intenţiile Legiuitorului au fost diferite în cazul O.U.G. nr.57/2015 faţă de cele din O.U.G. nr. 99/2016 şi C.S.P. a M.Ap.N. trebuie să plătească în continuare majorarea de 5% actualizată prevăzută de O.U.G. nr. 57/2015, fără nicio restricţie

Acest lucru este întărit şi de faptul ca art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015
prevede în mod expres că:
Art.60
“(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se
aplică dispozițiile cele mai favorabile.”
Per a contrario, rezultă că în anul în care nu are loc atât o   indexare/majorare conform art. 59 din Legea nr. 23/2015 a cuantumului pensiei militare de stat, cât şi o majorare a soldei de grad şi/sau a soldei de funcţie conform art. 60 din aceeaşilege, rămâne în plată majorarea dispusă, în speţă majorarea prevăzută de O.U.G.nr. 57/2015.
Al treilea argument pentru contestarea confiscării majorării din anul 2016 prevăzută de OUG nr. 57/2015 prin derogare de la art. 59/Legea nr. 223/2015 este faptul că, “Casa de pensii sectorială a MAI plăteşte majorarea de 5% prevăzută în textul normativ mai sus menţionat ceea ce contravine obligaţiei de a exista norme de
aplicare unitare în întreg sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională”, aşa cum prevede art. 60, alin.
(4) astfel:
Art.60
“(4) Procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi
securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”
Ori, în afară de Ordinul M25/2016, Anexa 2, nu mai cunoaştem nici o reglementare
comună a celor 3 case de pensii sectoriale care să fie publică.
2. - Modul de aplicare în procesul de actualizare a pensiilor militare de stat a majorării soldei de funcţie de 15%
Art. 60 prevede că :
“(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele
stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de
pensie”, adică toate elementele pensiei militare care depind procentual de solda de funcţie, nu numai solda de funcţie cum greşit a procedat C.S.P. a M.Ap.N.
De altfel şi Ordinul M25/2016, Anexa 2 prevede, de asemenea, actualizarea
PENSIEI MILITARE DE STAT şi nu actualizarea doar a soldei de funcţie din compunerea bazei de calcul.
3. - Neactualizarea soldei de funcţie la valoarea cel puţin egală cu valoarea salariului minim brut garantat, fără sporuri, întrucât conform Legii nr. 207/2017, solda de funcţie nu poate fi mai
mică decât salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată care la data de 30 iunie 2017 era de 1667 lei, pentru pensionarii militari aflaţi în plată.
Art. I. –
Se aprobă Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 56 din 4 august 2017 privind
completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu următoarea modificare: - La articolul unic, alineatul (7) al articolului II se modifică și va avea următorul cuprins:
“ (7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de
apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) și (6), se aplică la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se adaugă la acesta/aceasta„.
Rezultă cu claritate că numai solda de funcţie trebuie să fie cel puţin egală cu
valoarea de 1667 lei, celelalte elemente componente ale pensiei militare de stat
trebuind să fie tratate ca elemente distincte, aşa cum sunt ele dependente
procentual de valoarea soldei de funcţie.
4. - Nu se cunoaşte care sunt Normele de aplicare a procesului de actualizare care au urmat Ordinului M25/2016, Anexa 2. Aceste norme trebuie să fie publice, conform prevederilor Legii nr. 182/2002,
art.33:
ART. 33
“Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura
sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei”.
Mai mult, aşa cum am arătat anterior, aceste Norme de aplicare trebuie să fie
corelate şi aplicate unitar în întreg sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă
natională.
Vă notific prin aceasta Contestaţie ca mă voi adresa Instanţei de contencios - administrativ chemând în judecată, în solidar cu M.Ap.N. şi personalul angajat în
acest proces de actualizare a pensiei militare de stat care a reuşit „performanţa”
juridico-matematică de a transforma o majorare într-o diminuare a pensiei militare de stat, cu încălcarea:
- Legii nr.223/2015, art.59 si art.60
- OUG nr.57/2015, art.14, alin.2
- Legii nr.152/2016, art.II alin.3 litera b
- OUG nr. 99/2016 art.12 alin.2
- OUG nr. 56/2017 articol unic, alin.7
- Legii nr.207/2017
- Legii nr.182/2002 art.33,
întrucât modalitatea de actualizare este NETEMEINICĂ şi NELEGALA.
Anexez alăturat urmatoarele înscrisuri certificate “Conform cu originalul”:
Copie de pe Decizia de actualizare nr………………… din …………… primită
la data de ………….;
Copie de pe plicul poştal prin care mi-a fost comunicată Decizia de
actualizare a pensiei militare de stat cu nr. ................... din .................., din
care rezultă că am primit-o în data de ......................, conform datei Oficiului
Poştal;
(Şi alte înscrisuri care mai pot exista, în funcţie de specificul fiecărui caz în parte).
Semnează …………………………………
 Data ………………
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII
DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEFac precizarea că Modelul AORR - ANCMRR  prezentat mai jos este o cerere de chemare în judecată, nu o plângere prealabilă, cum greşit este formulat în document.

VRESIUNEA EDITABILA  AICI
54 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Cam tarziu elaborata, dupa ce multi deja s-au dus in instante, dar poate ca miile de procese de acum incolo sa deschida ochii guvernantilor!

Dan spunea...

https://www.stiripesurse.ro/scandalul-pensiilor-militare-continua-guvernul-acuzat-de-discriminare-sunt-indiferen-i-la-aceasta-situa-ie_1215600.html?fbclid=IwAR3MqTZMEblMQzsPA08dqr3mMmFEYy4XJLjffBO0Ielvz43DTH_GCq3aNxM

Nistor spunea...

Lipsa de credibilitate în justiție face că foarte mulți pensionari militari să nu mai conteste in justiție bătaia de joc a guvernului asupra rezerviștilor.

ionel bardas spunea...

nu este adevarat faptul ca mai ar aplica majorarea prevazuta de oug 57/2016.personal am contestat lipsa majorarii pe care prostanacii de la casa MAI o pune in balanta cu actualizarea in sine adica ori majorare ori actualizare la instanta actiunea mi-a fost respinsa ca NEFONDATA la data de 10.12.2018 dar probabil dar pina la aceasta data nu am primit motivarea.asa ca ambele case merg pe acel;easi directive iar ce-i mai grav este faptul ca si instantele achieseaza la prostie.

Ovidiu spunea...

Putem gasi undeva modelul in format editabil (Word)?

Ovidiu spunea...

ionel bardas
Puteti da numarul dosarului si alte detalii?

Patrascioiu spunea...

Am primit decizia de actualizare in februarie 2018 in concluzie decizia de pensie necontestata in termen este definitiva.
Presupunand ca as avea castig de cauza pierd cuantumul pensiei in plata care in acest moment imi este favorabil?

Niky spunea...

Nu era mai bine formulat asa:aplicarea legii 223/2015 unitar in intreg Sistemul de Aparare,Ordine Publica si Siguranta Nationala,decit "in intreg sistemul de Aparare Nationala"? Sa se inteleaga mai bine!

Sorin spunea...

Ne paote ajuta cineva cu numar dosar privind actualizarea soldei de functie la nivelul salariului minim brut garantat ?

Leon spunea...

De exemplu:
Tribunalul Cluj, nr.dosar: 2817/117/2018, admite solicitarea ca SF.fara alte sporuri si adausuri, la nivelul de 1450 lei, incepand cu 01.02.2017 si 1900 lei incepand cu 01.01.2018..!

Leon spunea...

Important:
In sedinta de Guvern de maine, pe ordinea de zi este si pct.7: PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea anexelor nr.1 si nr.5 la HG.nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice cadrelor militare in activitate..!
Cele doua Anexe nu sunt date publicitatii.

vasile iosif spunea...

Dle Ionica,

La finalul Cererii de chemare in judecata figureaza Jurisprudenta cu trei Hotarari ale Tribunalelor Ialomita, Cluj si Brasov.

Cu stima,

Gigi spunea...

@Pătrășcioiu
Evident,nu!

IAR99Army spunea...

@LEON
Posteaza te rog frumos un model de dare in judecata pe care sa il completam fiecare dintre noi daca cunosti speta de la Cluj, asa ii poti ajuta pe toti rezervistii care citesc acest blog. facem cinste dupa ce avem suuces ! Eu nu am facut contestatie la actualizare, ce mai pot face in acest moment ? unde pot introduce actiune in instanta ?
Multumesc anticipat.

ifrim spunea...

In situatia utilizarii soldei de functie minime cum se face departajarea intre functia de pistolar si cea de sef de stat major de B.si care mai este rostul coeficientilor de ierarhizare?

Iulian Mareș spunea...

Leon,
Anexele sunt și vor fi SSv, întrucât nominalizează funcții și structuri ce nu intra la Neclasificat!

Iosif spunea...

IAR 99
Din cate stiu CCR a decis ca decizia de pensie, chiar definitiva, poate fi revizuita, ca si componenta intrinseca a dreptului de pensie.
Incercati si verificati.

Huhu Rezea spunea...

@Iosif
Legea 223, în art. 65, nu CCR stabileste posibilitatea revizuirii, din oficiu sau la cerere, a deciziilor, când se constată diferențe între drepturile stabilite și drepturile cuvenite.
Sintagma „ drepturi cuvenite” semnifică drepturi care se cuvin potrivit legislației în vigoare.
Art 65
(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu ori la cererea persoanelor îndreptățite, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

Iosif spunea...

Dle H,
Aveti dreptate,dar este interesant si punctul de vedere al CCR si ICCJ.X
A se vedea Decizia RIL 12/2017, pct.21 si 22.
Cu stima,

vio57 spunea...

Unde gasim modelul cererii in format word ca sa-l adaptam la cerintele fiecaruia dintre noi.

avianyc spunea...

@ Leon
Nu retin exact daca din an în an sau la 2 ani cf legii mapn prin inspectoratul de protectia muncii are obligatia de a reevalua locurile de munca cu grad ridicat de pericol si vatamare a sanatatii.
In baza acestei reevaluari se pot aduce modificari incadrarii personalului in grupe de munca.
Probabil or mai fi gasit ceva birocrati sa-i bage la speciale.
Banuiesc ca nu vor trece anumite categorii la grupa 0.
Oricum avantajele la cuantum pentru cei incadrati la "alte conditii" se poate face cu bunavointa doar prin legea salarizarii.

Leon spunea...

@IAR 99, am raspuns la o intrebare a lui @Ionica, dand exemplu castigarea in instanta a SF la nivelul salariului minim brut pe tara la Tribunalul Cluj pentru un Jandarm in activitate.
In ce priveste actiunile in instanta a pensionarilor militari, privind castigarea in instanta a unor drepturi ,,furate,, in mod abuziv de CPS a MApN, cum ar fi: Pensia suplimentara, SOSP, majorarea/indexarea de 5% din anul 2016,etc, personal voi astepta Hotararea Comisiei de contestatii a MApN la cele doua contestatii trimise in anul 2016 la decizia de Recalculare si in anul 2018 la decizia de Actualizare. Este posibil sa apara si o Decizie a CCR privind articolele 28, 29, 30, 108, 122 din Lg. nr.223/2015, cat de curand.
Cu riscul de a supara pe Leonard si Huhu Rezea, deocamdata nu voi merge in instanta (stiu ca am acest drept), mai ales ca in anii 2001-2002 am avut un proces pe rol casigat in prima instanta la Tribunalul Dolj si pierdut definitiv la Curtea de Apel Craiova..! Speta se referea la impozitarea platilor compensatorii cu 40% la intreaga suma, nu la solda lunara cum ar fi fost normal( si s-a corectat ulterior), si din suma de 100 milioane lei am primit numai 60 de milioadne de lei.
Sunt convins ca pe acest blog vei gasi raspunsurile potrivite la intrebarile care te framanta.

Huhu Rezea spunea...

Aveți în topic și versiunile editabile cu Google Docs.

Cristian Dumitru spunea...

Stie cineva daca OMM ul va ramane in pensia neta? Se doreste asa ceva la nivelul guvernarii? Se schimba ceva in perioada urmatoare?Cu multumiri!

Huhu Rezea spunea...

@Dumitru
Conform legii, sporul OMM se adaugă la pensiei militare calculate potrivit legii. Nu este nevoie de intervenția guvernului ca să indrepte abuzul Caselor Sectoriale de a include, după intrarea în vigoare a OUG 59/2017, a sporului OMM în plafonul cuantumului bazei nete de calcul. Sporul OMM/SOSP nu face parte din baza de calcul potrivit art. 28.

Trofin spunea...

O posibila explicatie la ce a intrebat @ IFRIM marti 29 ian. 2019 , o poate oferi formularea modificarii adusa de Legea 207/2017 care aproba OUG 56/2017 , la OUG 56/2017 , respectiv Art. 1 "Majorarile acordate ... se aplica la ... solda de functie cuvenita al carei cuantum nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata si se ADAUGA LA ACEASTA. " Cred ca o confuzie este produsa de expresia "SI SE ADAUGA LA ACEASTA ", adica la care , la solda de functie din stat sau la cuantumul de calcul , respectiv salariul minim brut pe tara garantat. Pentru a ridica nedumerirea dintre solda de functie a unui pistolar si solda de functie a cdt. B. vin cu urmatoarea argumentatie : daca SF in plata , adica solda de functie de incadrare este mai mica decat salariul minim brut pe tara garantat ( in 2017 era de 1450 lei/luna) majorarea se calculeaza la cuantumul de 1450 lei /luna si suma rezultata se adauga la SF de incadrare. In acest mod nu se poate uniformiza soldele de functie si renuntarea la ierarhia functiilor.

avianyc spunea...

@ Leon
Probabil ai cazut sub incidenta imozitului global pe venit introdus de Remeș.
Cativa colegi din lipsa de fonduri nu si-au ridicat platile compensatorii in anul pensionarii ci in anul introducerii impozitului pe venitul global.
Judecati ,recurs in anulare (Tanase Joita) ,Cedo.
Interesant ca la Cedo unii au castigat altii nu.
Interesant ca dupa vreo doi ani dupa incasarea banilor in urma deciziei Cedo au gasit o gaselnita si le-au cerut banii inapoi.
Alte judecati păna au ramas cu banii.
Statul când vrea nu se lasa.
Spun si o repet . Pensiile ”speciale” sau de serviciu pentru militari(ca de altfel si pentru alte categorii) sunt ca frunza pe apă ,adica in orice moment la cheremul guvernului pentru partea necontributiva.
In acest sens guvernul nu da pensiii speciale peste nivele maxim de 100% - 102% din veniturile salariale in activitate sau a similarilor in activitate pentru nicio categorie. Acesta este un principiu pe care nu-l vor incalca. Sunt discriminari in sistemul de pensii militare dar generate de alte inechitati intre generatii ,etc si care au alta cale de revolvare in special calea vointei politice.
Unul cu 9-15000 lei/luna nu cred ca se poate plange ca i s-a furat pensia suplimentara , cand statul l-a alimentat pe partea necontributiva cu varf si indesat.
Iar cat timp legiutorul a statuat mentinerea si indexarea cuantumului avantajos in plata in care sunt incluse si indexarile de 5 & 5,25% slabe sanse de castigat ceva la CA.
Sanse de castig sunt pe contestatiile privind actualizarea soldei de functie la salariul minim stabilit .

Leon spunea...

T3, mai degraba cred ca HG.nr.1294/2001 se va completa in urma aparitiei Legii nr.149/2018, care modifica Art.18 din Legea nr.384/2006:
Art.18.(3),,Soldatii si gradatii profesionisti beneficiaza de incadrarea in conditii deosebite, speciale si alte conditii a activitatii pe care o desfasoara sau a locului de munca unde lucreaza, conform LEGISLATIEI APLICABILE CADRELOR MILITARE IN ACTIVITATE,,.

Huhu Rezea spunea...

"Trofin
Este foarte clară formularea din Legea 207/2017.
In sintagma „se adaugă la aceasta” demonstrativul „aceasta” este la genul feminin și nu se poate acoda decât cu substantivul solda de funcție, solda care inainte de majorare cu 15% nu poate fi mai mica de 1450 lei în 2017. La data emiterii Legii 152/2017 solda/salariul de funcție erau deja la minimul de 1450 lei.
Dacă am include în solda de funcție numai CIF x 197.33 lei, este evident că și solda de funcție de colonel era mai mica de 1450 lei la data de 30 06 2017.
Sunt convingătoare explicațiile Casei Sectoriale că în solda de funcție întră și elementele introduse în ea prin OUG nr. 1/2010, art. 5 și Legea 285/2010.
Inexplicabile sunt deciziile de pensie actualizate pentru unii subofiţeri cu o baza de calcul în care și cuantumul compus al soldelor de funcție este mai mic de 1667,5 lei.


Leon spunea...

Din cate am retinut eu, se pare ca numai noii incadrati, aveau SF la nivelul salariului minim brut pe tara, iar la militarii in activitate li se platea o suma compensatorie ca diferenta intre SF de incadrare si 1450 lei..! Sunt colegi care pot confirma ?

Iosif spunea...

D-le H,
Sa nu uitam interviul d-lui general Jianu in care domnia sa isi exprima nemultumirea pentru legislatia cadru a salarizarii neaplicata si abrogata, pentru confuziile intre notiunile de solda de functie si solda functiei de baza, achiesarea sa la echivalenta dintre notiunea de solda de functie cu notiunea de salariu minim pe economie obligatoriu in plata.

De asemenea, sa nu uitam complicatiile pe care le provoaca din punct de vedere juridic asa zisa ultraactivare a legilor abrogate si normele de tehnica legislativa care impun ca dupa abrogarea unei legi ea nu mai poate fi pusa in functiune ci trece in fondul pasiv de legi, urmand a se elabora noi reglementari, in accord cu situatia actuala, respectiv L153, in care solda de functie este definita cu claritate si corectitudine, facil de inteles pentru toti judecatorii.

Cu stima,

avianyc spunea...

@ Leon
Probabil asta o fi. Un lucru f bun deorece fenomenul crea mari nedreptati. Imi aduc aminte de MP de la parasutisti.
Sper sa fi lamurit problema si in privinta salariatilor civili care desfasoara activitati cot la cot cu cadrele militare in locuri de munca deosebit de periculoase cu risc de pierdere a vietii.
La fel in privinta elevilor scolilor militare (formare piloti ,etc )

Iosif spunea...

Dle Tigri 3,

Intr-adevar, pensiile militare sunt ca frunza pe apa, la cheremul Guvernului, cum plastic va exprimati, mai ales ca sunt IN INTREGIME necontributive... Si asta desi juramantul si activitatea noastra nu au fost conditionate de capriciile noastre ci au fost duse pana la capat, pentru unii pana la disparitia fizica.

In acest context nu credeti ca ar fi prudent sa salvam cel putin pensiile contributive, respectiv pensia suplimentara, bazata pe contributii si mutualitate intre militari, in afara pensiei militare si indifferent de valoarea acesteia, precum si pensia civila cuvenita pentru stagiul civil adaugat, si ea contributiva, deci neatacabila, drept de proprietate, drept castigat, drept in plata in baza legii,drept aparat de jurisdictia CCR si CEDO?

Ce parere aveti? Sa vizam elementele sigure sau cele variabile, la discretia tuturor?

Cu stima,

Huhu Rezea spunea...

Sunt mii de solicitari de acces la documentele în forma editabilă.
Nu o sa am timp să raspund la toate.
Poate fiecare să salveze fişierele în Google Drive, din contul blogger cu care va logati pe blog, si de acolo puteti să le deschideti în ce sistem doriti.

CEZAR spunea...

miercuri, ianuarie 30, 2019
Iosif Vasile spunea...
========================================
Nu nu arfi corect si nici posibil !
Corect ar fi ca intreaga pensie militara sa fie (asa cum a fost pe L119)..in sistem contributiv !
Sa speram ca nu vom astepta prea mult !
A nu se uita ca militarii platesc incontinuare ..peste 25%...

BONIFATIE spunea...

Am onoarea!
"Model de contestație în instanţă a deciziilor de actualizare a pensiilor militare, difuzat de AORR" conține multe aspecte interesante care pot fi reținute și învederate în procese, însă, astfel cu a sesizat, cel puțin în parte, și d-l HUHU, se impun unele precizări pentru a nu greși în demersurile noastre.
Procedura prealabilă este O.K. pentru cei care au primit decizii de actualizare, însă nu are relevanță pentru M.A.I., deoarece C.P.S. a M.A.I. nu a emis decizii de actualizare cu ocazia majorării pensiilor cu 1,3%, procent care privește, în fapt, o indexare cu rata inflației pe 2017 și nu o actualizare (guvernanții, cu vădită rea-intenție, au amestecat actualizările cu indexările și cu majorările până ne-au amețit și au făcut un ghiveci nedigerabil din legea pensiilor militare).
Pe de altă parte, după soluționarea contestațiilor pe calea procedurii prealabile de către comisiile de contestații pensii, calea de urmat este, bineînțeles, ca al doilea pas, acțiunea în fața instanței de judecată (Tribunalul de la locul de domiciliu al reclamantului).
Modelul prezentat de AORR este, însă, o acțiune în contencios administrativ (nu o plângere prealabilă; a sesizat și d-l HUHU eroarea), acțiune care, în afară de faptul că se și timbrează, nu are nimic comun cu contestarea deciziilor de pensie care nu sunt acte individuale cu caracter administrativ și care urmează o altă cale legală de contestare, respectiv procedura instituită de art.97 și urm. din Cap. IV al Legii nr.223/2015 - „Jurisdicţia în sistemul pensiilor militare de stat”.
Verificați toate petitele din acțiune și nu veți întâlni contestarea unui act administrativ, potrivit Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
Deci, revin și susțin că ideea de a ne ajuta între noi, inclusiv cu modele de cereri, este lăudabilă dar trebuie să avem grijă să nu amestecăm merele cu perele.
Cu respect , 

Gigi spunea...

Odată cu începerea recalculării pensiilor din sistemul public
(civile),Casa de Pensii trebuie să angajeze personal,dar să achiziționeze și teh-nică
de calcul.

La recalculare se va ține
seama de sumele obținute
din acordul global,al 13-lea salariu,prime etc.

Este corect ca aceste drepturi bănești de care individul a beneficiat în decursul anilor de activitate să fie incluse la stabilirea dreptului de pensie deoarece,ele au fost impozitate.

În schimb,cnf.art.40 din OUG 57/2015,s- a modificat art.28 al L.223,în sensul că aceste
drepturi bănești,arătate mai sus,nu au mai fost incluse în baza de calcul.
Dacă asta nu este discriminare,atunci ce mai e?

Dacă facem un calcul cu cât a fost diminuată o pensie militară datorită acestor nenorocite de ordonanțe,emise de niște nenorociți,vă veți da seama cu cât avem diminuată pensia fiecare.
Și ca să citez un "deștept"în viată:
"O fi bine tov.Cioloși,LOV & Com?

Iosif spunea...

Dle BONIFATIE,

Este correct ce spuneti numai ca s-a dorit fortarea unei judecati in contencios administrativ plecand de la avantajele pe care le prezinta o astfel de hotarare (executorie, amenzi pentru neexecutare, termen de executare, introducerea in cauza a functionarului vinovat, atacarea hotararii numai cu recurs, etc.)si de la faptul ca persoana vatamata sufera un prejudiciu al unui drept legitim, prin neaplicarea corecta a unui act adminstrativ, respectiv HG nr.1/2017 iar cei vinovati sunt functionari(militari asimilati).

Desigur, exista o Decizie a ICCJ ca deciziile de pensii, desi acte administrative, se judeca in completele de asigurari sociale, dar in cazul de fata este mai mult decat atat.

Oricum, Instantele isi verifica competenta materiala si teritoriala si vor indrepta dosarele acolo unde vor aprecia, iar diferenta de costuri este neglijabila .

Dosarul meu a fost deja inregistrat si acceptat la Tribunalul Bucuresti, sectia contencios administrativ.

Ajutorul d-voastra, ca profesionist, ar fi apreciat de catre toti cititorii acestui blog, in faza raspunsului la Intampinarea ce va fi formulata de MAp.N.

Cu multumiri anticipate,

Huhu Rezea spunea...

PRECIZARI
1.Modelul de Contestaţie prezentat mai sus este valabil doar pentru cei care mai sunt în termenul de contestare a deciziilor de actualizare c u 15% potrivit L 152/2017 sau pentru deciziile pentru stabilirea drepturilor noi de pensie.
Deciziile de pensie sunt acte administrative cu caracter individual. In cazul urmării procedurii contenciosului administrativ, Cererea Prealabilă se formulează către emitent tot în termen de 30 de zile de la comunicare, ca şi în procedura contestaţiei din L 223/2015. Numai in situaţii exceptionale se pot formula în termen de 6 luni.

2.Pentru cei care au pierdut termenul de contestare sau termenul de 30 de zile al plângerii prealabile în cazul actelor administrative individuale există procedura contenciosului administrativ prin care se reclamă vătămarea unor drepturi prin acte administrative
cu caracter normativ(ordine, instrucţiuni, norme, hotărîri de guvern) sau prin dispoziţii de ordonanţe. In astfel de cazuri Plăngerea prealabilă nu este necesară în cazul reclamării vatamării drepturilor prin Ordonanţe de guvern, dar este necesară în cazul în care atacăm ordine de ministru sau Hotărâri de guvern. Plăngerea prealabilă in astfel de situaţii se formuleayă oricând şi nu se adreseayă Casei de pensii ci emitentuli actului administrativ, cerându-i să modifice actul normativ.

Actiunea prezentată mai sus nu cere modificarea vreunui act normativ si, ca atare ea nu poate fi formulată la Tribunal decât dacă s-a formulat mai întâi Contestaţie sau plăngere prealabilă în termenul de 30 de zile de la comunicarea deciziei de pensie.

Liviu PO spunea...

@Iosif VASILE
Multumesc mult si dati-mi voie sa reproduc textul celor doua puncte din RIL nr.12/2017:
" 21. Referindu-se la revizuire, Curtea Constituţională a clarificat aspecte importante ale acestei instituţii juridice, statuând că aceasta apare ca o modalitate de punere de acord a cuantumului pensiei cu dispoziţiile legale în vigoare la momentul stabilirii pensiei şi că textul de lege criticat nu are în vedere doar ipoteza diminuării pensiei, ci şi pe cea a măririi cuantumului acesteia, atunci când pensionarul solicită constatarea unei diferenţe între suma legal cuvenită şi cuantumul pensiei stabilit şi aflat în plată, astfel că poate fi privit şi ca un mijloc de protecţie a dreptului la pensie.

22. Pornind de la această observaţie a instanţei de contencios constituţional, în literatura de specialitate s-a susţinut că dreptul pensionarului de a beneficia de revizuirea pensiei stabilite prin decizie, chiar şi rămasă definitivă, nu trebuie privit izolat, ci ca o componentă a dreptului la pensie, singura limitare acceptată fiind aceea de a nu se înfrânge autoritatea de lucru judecat."
Prin urmare,orice pensionar poate si trebuie sa ceara revizuirea chiar daca a iesit din termenul de contestare etc.

Liviu PO spunea...

@Leon
Daca ati fost atent in hotararea de la dosarul dat exemplu de dumneavoastra se mentioneaza:"Obligă instituţia pârâtă la recalcularea drepturilor salariale ale reclamantului şi ale intervenientului la nivelul maxim al acestor drepturi salariale aflat în plată pentru funcţii similare, începând cu data de 9.04.2015. Stabileşte că reclamantul şi intervenientul au dreptul la calcularea drepturilor salariale, începând cu data de 1.12.2015, prin raportare la o VRS de 217,06 lei."
Citesc printre randuri:coeficientul soldei de functie la maxim (similar ca la legea nr.164/2001),iar elementele de la punctul "g"sa fie de cel putin 30% conform prevederilor legii nr.284/2010.
Pacat ca reclamantul si intervenientul nu au cerut VRS egal cu 600 de lei si au intrat in jocul guvernantilor (MMJS prin CNPP) care prin documentele prezentate azi de deputatul Dan VILCEANU pe B1 la emisiunea lui Barbu indeamna organele de conducere ale CNJP sa nu puna in aplicare prevederile legii 153/2017 :"Am intrat în posesia unui document al Casei Naționale de Pensii, prin care li se cere directorilor să nu emită deciziile privind majorarea salariilor prevăzute pentru anul 2019."(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2006591252978208&set=a.1436140203356652&type=3&theater).
Asadar,daca in plin scandal cu protocoalele guvernantii isi permit cereri de acest tip,am dreptul sa ma intreb:cum credeti ca nu s-a aplicat VRS de 600 de lei de catre MApN si altii, dupa ce OG nr.8/2008 a fost respinsa prin legea nr.49/2012?
Prin indicatiii pretioase si nelegale de la centru?
Imi raspund tot eu:Nu este posibil pentru ca cei de la MApN respecta intotdeauna legea si numai legea.

Huhu Rezea spunea...

@Liviu Po
Dan Valceanu este liberal, nu face parte din guvern.
Cum și cine să aplice VRS= 600 dacă respectiva reglementare din L 284/2010
a fost suspendată anual prin ordonanțele de urgență bugetare, până in anul 2018?

Leon spunea...

@liviu Po, va propun sa asteptam judecarea recursului la CA Cluj..!

Leon spunea...

T3, pentru personalul civil angajat la MApN exista pe ordinea de zi la CD, inca din data de 12.03.2018, un proiect de lege in acest sens, Pl x nr.225/2016, dar cu slabe sanse de aprobare, deoarece Comisia pentru munca a depus un Raport de respingere..!

Leon spunea...

Ca la noi la nimeni:
Armata Romana nu mai are nici comandant, deoarece CA Bucuresti a suspendat Decretul de prelungire a mandatului pentru Generalul Ciuca, si nici Loctiitor deoarece Gral Lt.Tonea de maine este trecut in rezerva, deja decretul este publicat in MO...!

M spunea...

Si mai mult!! Dan Valceanu este un dobitoc! :))
Asta inseamna sa nu fi condus niciodata nici o institutie! Dar merge la trepanatii care ii iubesc pe PDL-isti. Nu se informeaza, nu inteleg, reactioneaza visceral.
Comisia de munca este condusa de cea mai mare otreapa a PSD-istilor - Solomon Adrian! In discutiile privind salarizarea ii dadea mereu ca stie el ca "un subofiter aproape analfabet este mai bine platiti decat un dascal." I-au dat aia de la SNPPC fluturasii - "minciuni", au adus tabele de la financiarul MAI - "manipulari". "Politistii au scoala, cat am eu vacanta".
Cat o sa fie Solomon la comisie nu o sa vedem nimic bun pentru militari si politisti.
Solomon a avut permisul suspendat de politie si de atunci nutreste o ura crunta fata de tot ce e in uniforma!

Trofin spunea...

@ Huhu Rezea 30 ian. 2019 : Multumesc pentru precizari si atentionare , eu nu ammai citit si demonstrativul acesta ! Formularea din Legea 207 / 2017 , privind soldele/salariile de functie raportate la salariul minim brut pe tara garantat , este foarte clara dar nedorita de catre cei care o aplica.

BONIFATIE spunea...

D-le I. Vasile
Vă doresc succes și poate vom găsi o cale să-mi comunicați întâmpinarea pentru formularea răspunsului la întâmpinare.
Sigur că Serviciul Registratură al Trib. București v-a primit și înregistrat cererea pentru că este obligația sa (nu are competența să trieze/cenzureze cererile ci doar obligația de a le primi pentru a nu încălca principiul liberului acces la justiție; cenzurarea o va face, procedural, completul de judecată), însă nu înseamnă că a și calificat cauza.
Sunt convins că și d-l Huhu, după conținutul postărilor, este licențiat în drept și vă poate îndruma, cum a făcut și face și cu alți colegi de suferință.
Bănuiesc că nu sunteți reprezentat de avocat în această cauză.
Cel mai simplu ar fi să-mi comunicați nr. de dosar și eventual parola (dacă aveți încredere) pentru a putea accesa documentele de la dosar.
Astfel cum ați menționat, instanța de fond va face, sper, calificarea în mod corect a cererii de chemare în judecată și își va verifica competența sub aspect general, material și teritorial, potrivit art.131 C.proc.civilă.
Sigur că oricare tip de acțiune prezintă avantaje și dezavantaje, procedurale și procesuale, respectiv ca finalitate a drepturilor câștigate dar trebuie să avem grijă la calea aleasă (electa una via…) pentru a nu pierde un drept cert pe valul solicitării unui cumul de drepturi iluzorii.
Trecând de la principiul mai sus enunțat, care se aplică, de regulă, în penal, la problema noastră, trebuie să constatăm că nu putem formula procedura prealabilă pe asigurări sociale, adică pe contestarea deciziei de pensie, fie că este recalculată, revizuită sau actualizată, iar în instanță să formulăm cererea de chemare în judecată, vizând aceeași problemă, pe contencios administrativ.
Mai sper ca instanța de contencios ad-tiv să nu-și decline competența sub aspect material (cred totuși că o va face; discutăm motivele cu altă ocazie) pentru că se poate ajunge, dacă și instanța civilă specializată pe judecarea cererilor care privesc asigurările sociale își va declina competența (ceea ce nu cred), la soluționarea unui conflict negativ de competență la Curtea de Apel București și în acest caz veți ajunge cu judecarea pe fond a cauzei prin anul 2020. Așa ajungem să gândim, post factum, la o conspirație a celor care ne dau îndrumări eronate, cu sau fără intenție, pentru a ne obține drepturile cuvenite… mai la anul.
Cu respect ,


AURICA GEAMANTAN spunea...

Jurisprudenţa: Tribunalului Cluj, dosar nr. 8330/117/2017
11.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: 1R
Tip solutie: Admitere recurs
Solutia pe scurt: Admite recursul formulat de recurentul M A I împotriva Sentinţei civile nr. 1847 din 7 iunie 2018, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 8330/117/2017, pe care o casează în întregime şi, în rejudecare, respinge acţiunea ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 februarie 2019.
Document: Hotarâre 180/2019 11.02.2019
Păi ia respins acțiunea .Ce fac ma duc la instanța și spun că vreau sa pierd???

Huhu Rezea spunea...

Palagheanu
Este decizia CA Cluj care a casat sentinta Tribunalului Cluj si a respins cererea formulată de salariatul MAI.

Huhu Rezea spunea...

Am înţeles din comentarii anterioare că Ministerul de Interne a emis un ordin de aplicare a HG nr.1/2017 prin luna decembrie 2017.

Leo spunea...

Pai nu poti sa schimbi sensul unei HG cu un ordin de ministru. Daca exista asa ceva , atunci sigur ca ordinul ministerului este clasificat , ca asa se lucreaza sobolaneste.

Leon spunea...

Leonard, colegii de la site ul Xpm.ro, spuneau in data de 20 aprilie 2018:
"Celor activi, cu Solda de Functie mai mica de 1450 lei, NU li s-a majorat functia, ci au primit o diferenta pana la acest nivel, ca element salarial distinct(spor).."

Unknown spunea...

Domnilor, m-am pensionat in mai 2016 si am doua intrebari.

1. Este obligatorie chemarea in instanta a institutiei daca nu s-au platit ajutoarele conform anexei VII pana acum sau este suficinta reinnoirea cerererii de acordare catre institutie inainte de implinirea celor trei ani, termenul de prescriptie?

2. Imi poate trimite cineva un model de cerere de chemare in judecata? Sunt cadru militar in rezerva, pensionat din ISU/MAI.

cu multumiri