Un produs Blogger.

miercuri, iulie 31, 2019

Decizia nr. 237 /2019 a CCR: articolele 28, 29 și 30 din Legea nr. 223/2015 sunt constituționale, însă aplicarea și modificarea lor exced competențelor CCR.

53 comments
Decizia CCR nr. 237/2019 referitoare la articolele 28, 29 și 30 din L 223/2015, așa cum au fost modificate prin OUG nr. 57/2015, poate fi citită integral aici

De reținut două din Concluziile CCR, subliniate în motivarea de respingere a excepțiilor :
1.- legiuitorul poate să prevadă și o limită minimă a cuantumului pensiei, precum și plafonul maxim al acesteia.

2.- atât aplicarea legii, cât și modificarea actelor normative excedează competenței Curții Constituționale, acestea constituind atribute ale puterii judecătorești, respectiv ale puterii legislative.

(spre exemplu, extrapolând, neadăugarea   indexării din anul 2016 la cuantumul pensiei actualizate în anul 2017 este o problemă de aplicare greşită a  fostului art. 60 din L 223/2015 decătre 2 case sectoriale, care poate fi îndreptată de către instanţele judecătoreşti sau prin norme comune lămuritoare, ale ministerelor din domeniul apărării , de aplicare a instituţiei de drept numită actualizarea pensiilor militare)

Redau mai jos ce a reținut CCR din extraordinara pledoarie a amicului acestui blog, Iosif Vasile, pledoarie pe care am mai prezentat-o și audio, într-un topic anterior, precum și Concluziile CCR.

Curtea Constituțională 
DECIZIA NR. 237/2019 
....……......... 


11. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul lui I. N. V., care arată că dispozițiile art. 30 din Legea nr. 223/2015 au o acțiune nivelatoare, un adevărat "pat al lui Procust", care dorește să dea soluții identice la situații juridice diferite. Amintește că art. 28 din aceeași lege definește baza de calcul al pensiei militare de stat ca medie a soldelor militare brute la funcția de bază, dobândite în calitate de militar. Per a contrario, nu pot face obiectul limitării contribuțiile plătite la bugetul asigurărilor sociale de stat de către militari, dar ca cetățeni civili. Practic, aceste contribuții se supun Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și sunt apărate de jurisprudența Curții Constituționale prin deciziile nr. 872 din 25 iunie 2010 și nr. 874 din 25 iunie 2010 și prin deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în materia pensiilor contributive. Se ajunge astfel în situația paradoxală, sesizată de Senatul României, în care doi militari ies la pensie în anul 2011 și ating procentul de 85% exclusiv datorită dosarului militar, vechimii militare și funcțiilor îndeplinite, unul dintre ei își desfășoară activitatea acasă, iar altul se angajează în sectorul privat, plătește contribuții de asigurări sociale, primește pensie pentru stagiul civil realizat, iar la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015 cei doi militari, deși se află în situații diferite, au pensii identice. Senatul României a sesizat acest paradox juridic și economic și a inițiat Legea nr. 475/2016, care se află din 2017 la Camera Deputaților și în care există un amendament care permitea militarilor care au lucrat după trecerea în rezervă ca cetățeni civili să extragă vechimea civilă și să o valorifice la casele de pensii. Guvernul României a sesizat și el acest paradox și a făcut un amendament. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2017, după articolul 192 s-a introdus un nou articol, respectiv 1921, care prevede că persoanele care au drepturi de pensie acordate de casele teritoriale de pensii în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul pensiilor miliare de stat, cât și în sistemul public de pensii, pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de stat. Deci, cu caracter general se permite acest lucru și, pentru considerente de simetrie juridică, ar trebui să se permită și militarilor, adică să se extragă din stagiile militare stagiile civile și să fie valorificate la casele de pensii. În momentul de față, nu se poate face acest lucru. Amintește că deciziile de recalculare a pensiei au fost pentru limită de vârstă și, începând cu 1 ianuarie, pensia aflată în plată, care constituia un drept câștigat în baza Legii nr. 263/2010, a fost suspendată. Având în vedere deciziile de pensionare emise în temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 263/2010, solicită repunerea în plată a dreptului de pensie contributivă cuvenită pentru stagiul civil adăugat în calitate de cetățean civil, de la data suprimării neconstituționale a dreptului, respectiv 1 ianuarie 2016. De asemenea, solicită Curții Constituționale ca, în baza deciziilor sale nr. 872 din 25 iunie 2010nr. 874 din 25 iunie 2010 și nr. 224 din 13 martie 2012, în care se precizează că "pensia contributivă intră nu doar în sfera de protecție a dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Constituție, ci și a dispozițiilor art. 44 din Constituție, precum și a celor ale art. 1 din primul Protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale", să constate că acțiunea limitativă a art. 30 asupra pensiei contributive pentru limită de vârstă dobândită pentru stagiul civil adăugat după încetarea raporturilor cu Ministerul Apărării Naționale este neconstituțională.
12. În ceea ce privește art. 28 din Legea nr. 223/2015, în legătură cu pensia suplimentară, arată că și aceasta este o pensie bazată pe contribuțiile plătite statului cu o istorie îndelungată și necontestată, fiind creată în afara pensiei militare de stat și plătită indiferent de cuantumul acesteia. Deci, art. 30 din Legea nr. 223/2015 acționează nelegal în acest domeniu, pensia suplimentară fiind și ea o pensie contributivă. Autorul excepției arată că a contribuit 37 de ani pentru pensia suplimentară. În momentul de față, a fost introdusă în mod abuziv în baza de calcul, care se referă strict la soldele de bază primite în fiecare lună. Pensia suplimentară însă este tratată ca un fel de spor de noapte sau spor de radiații plătit de angajator, iar în realitate militarii sunt cei care au plătit aceste contribuții, confiscate în prezent pentru militarii cu vechime îndelungată. Faptul că această pensie suplimentară se plătește unor militari care au încetat mai rapid raporturile de serviciu dovedește că dreptul există, este real, exigibil. Care este atunci criteriul rațional pentru ca anumiți militari să fie discriminați în cadrul aceleiași categorii sociale? Arată că, personal, "este frustrat de valoarea de 9% din pensia militară prin confiscarea acestei pensii suplimentare". În concluzie, solicită Curții Constituționale să constate caracterul contributiv al pensiei suplimentare și în baza deciziilor sale nr. 872 din 25 iunie 2010, nr. 874 din 25 iunie 2010 și nr. 224 din 13 martie 2012, să constate neconstituționalitatea acțiunii limitative a art. 30 din Legea nr. 223/2015 asupra pensiei contributive în afara pensiei militare de stat și repunerea ei în plată de la data constituirii dreptului.
13. În legătură cu condițiile de muncă, arată că, având în vedere că în art. 41 alin. (2) din Constituție este înscris dreptul salariaților la măsuri de protecție socială a muncii, acesta privește prestarea muncii în condiții deosebite sau speciale. Din cauza acțiunii neconstituționale a art. 30 din Legea nr. 223/2015, acest drept constituțional nu este respectat în integralitatea sa. Astfel, art. 29 alin. (1) prevede că pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a) la cuantumul pensiei se aplică 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28. Doar că această prevedere nu este respectată. Nefiind plătite de angajator în timpul muncii, condițiile de muncă nu exercită nicio influență asupra bazei de calcul. A existat doar promisiunea legislativă că vor fi plătite după ieșirea la pensie, iar când s-a ieșit la pensie, s-au supus art. 30, limitativ, care le taie și nu mai onorează promisiunea în acest domeniu. Condițiile de muncă deosebite sau speciale se acordă celor care își sacrifică viața în exercitarea muncii, iar în aceste condiții militarii nu vor mai fi stimulați să își asume riscuri și va fi o armată de muzeografi, de bibliotecari și de directori de centre culturale. De asemenea, îi determină pe militari să iasă cât mai devreme la pensie.
14. În sfârșit, arată că există o coliziune constituțională între art. 28 din Legea nr. 223/2015 și art. 31 din aceeași lege, care se referă la baza de calcul care prelevează contribuții la bugetul asigurărilor de stat sau la bugetul de stat, care sunt diferite. Baza de calcul prevăzută la art. 28 este limitată, în timp ce aceea prevăzută la art. 31 este extinsă. Consideră că cele două baze de calcul ar trebui să fie egale.
15. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată și invocă cele reținute de Curtea Constituțională prin deciziile nr. 349 din 22 mai 2018, nr. 652 din 30 octombrie 2018 și nr. 656 din 30 octombrie 2018.
......................... 
33. Analizând criticile referitoare la stabilirea unui plafon al pensiei militare de stat prin dispozițiile art. 30 din Legea nr. 223/2015, Curtea, prin Decizia nr. 652 din 30 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 13 februarie 2019, paragraful 19, a amintit cele statuate în jurisprudența sa, așa cum este Decizia nr. 450 din 30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 28 iunie 2006, potrivit cărora dreptul la pensie este un drept fundamental, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituție, dar se exercită în condițiile prevăzute de lege. Astfel, legiuitorul este liber să stabilească în ce condiții și pe baza căror criterii se acordă pensia, baza de calcul și cuantumul acesteia, în raport cu situația concretă a fiecărui titular al dreptului. Nici Constituția și nici vreun instrument juridic internațional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Acesta se stabilește prin legislația națională. Astfel, legiuitorul poate să prevadă și o limită minimă a cuantumului pensiei, precum și plafonul maxim al acesteia. Curtea a apreciat că extinderea incidenței acestui principiu și asupra sporului acordat pentru contribuția la fondul de pensie suplimentară nu poate fi privită nici ea ca generând un tratament discriminatoriu, de vreme ce se aplică nediferențiat tuturor persoanelor care au dreptul să beneficieze de acest spor.
34. Cât privește criticile referitoare la faptul că dispozițiile de lege criticate exclud valorificarea stagiului realizat în sistemul public de pensii ulterior pensionării, Curtea constată că acestea privesc, în realitate, probleme de aplicare a legii, autorul excepției care a invocat aceste aspecte urmărind, totodată, o modificare a soluțiilor legislative existente. Or, atât aplicarea legii, cât și modificarea actelor normative excedează competenței Curții Constituționale, acestea constituind atribute ale puterii judecătorești, respectiv ale puterii legislative.
35. În sfârșit, analizând critica privind lipsa de corespondență dintre dispozițiile de lege care prevăd baza de calcul al pensiei militare de stat și cele care reglementează cota de contribuție individuală la bugetul de stat, invocată în susținerile orale prezentate de I. N. V., Curtea observă că aceasta se sprijină pe premisa falsă potrivit căreia cuantumul acestui tip de pensii se calculează în funcție de principiul contributivității, premisă contrazisă chiar de dispozițiile de lege care constituie obiectul excepției de neconstituționalitate. Prin urmare, Curtea apreciază că această critică este lipsită de susținere.
36. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

53 de comentarii:

Stelian P. spunea...

Cu alte cuvinte, pe intelesul tuturor, pensia militara DE STAT este la bunavointa STATULUI. Statul are dreptul deplin asupra cuantumului pensiei.

avianyc spunea...

Nu vreau sa mai repet.
Am spus-o in nemumarate randuri ca legile si OUG privind masurile fiscal bugetare date de guvern sunt constitutionale daca sunt temeinic justificate.
Acum poate inteleg si unii ca doar guvernul sau legiuitorul poate modifica legea functie de vointa in a reglementa o situatie sau alta creata pe timpul aplicarii si interpretarii legii de catre cei care o aplică sau in urma unei hat jud definitive.
Pt hot jud definitive cel care aplica legea are obligatia in sensul acordarii drepturilor cuvenite insa guvernul si legiuitorul pot veni cu o prevedere aplicabila pentru viitor functie de bugetul pus la dispozitie pentru fondul de pensii militare.
Problema discriminarii intre generatii se va rezolva greu mare parte depinzand de acodul guvernului- m finantelor si vointa legislativului.

Teoria este mai vasta dar pe scurt lucrurile stau dupa cum a specificat @ Stelia P in comentariul de mai sus.VICTOR spunea...

Guvernul a decis cum vor fi impozitate pensiile din România.
https://www.libertatea.ro/stiri/guvernul-a-decis-cum-vor-fi-impozitate-pensiile-cele-intre-7-000-si-10-000-de-lei-vor-avea-impozit-de-30-iar-cele-peste-10-000-de-lei-impozitate-cu-50-2711258

hankook spunea...

Ultima noutate de la Teodorovici , prezentata de Maria Linda la Antena 3 :
-0% impozit sub 2000 lei ;
-10% impozit intre 2000-7000 lei;
-30% impozit intre 7000-10000 lei;
-50% impozit la pensiile peste 10000 lei .

Iulian Mareș spunea...

Drăghici,
Deh se poate și așa și așa! Mai rău vei simți când ți se va aplica și ție; formele sunt multiple, fantezie să ai!

Arfy spunea...

Impozitarea pensiilor în grila prezentată nu va intra niciodată în funcțiune pentru că este anticonstitutionala. Degeaba se bucură unii... de capra vecinului. Mai degrabă o alta lege care să reglementeze clar modul de calcul!

Huhu Rezea spunea...

Nu stiu de ce sw mai complică Teodorovici cu impozitarea diferenţiată ....când CCR le pune aici, in decizia pe care o analizăm, că pot intitui atât un cuantum minim cât şi un cuantum maxim al pensiei.

J spunea...

Vrajala.Pe cand pensie egala la aceeasi situaie juridica.Dece "acid sulfuric "pensionat in 2015 pensie cu 5 cifre iar similarul lui pensionat prin 2000 pensie in jur de 3000?

Leo spunea...

Dicotecaru' face operațiunea prin oug de modificare a codului fiscal şi nu prin modificarea legilor speciale de pensionare. In plus , dacă se dă la-n tors (adică se sucește cineva pe viitor), modifici decât codul fiscal nu toate legile de reglementare a pensiilor și indemnizațiilor speciale. E mai simplu.
În toamnă intră pe țeavă și excepțiile pt. art. 7 din oug 59.
Când or avea de gând cei de la CCR ca să restaureze accesul la dosarele CCR , că nu mai pot fi consultate de 3 luni deja.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Așa cum vrea Teodorovici banii din impozitul au un destinatar!
Acum sigur se vor actualiza legal pensiile!

All,
Care mai știți ceva de Cezar? Arde capre?

Iulian Mareș spunea...

J,
Este o kestie de destin diferit!

Huhu Rezea spunea...

Leonard
I-au învățat minte pe cei de la CCR să mai dea decizii impotriva deep state in privința completelor de 5 și 3 judecători la ICCJ.
Era cât p-aci ca judecătorii CCR să le strice jucăria de priponire a lui Draaagnia.

avianyc spunea...

@ Huhurez
daca o dau cu justificare temeinica este constitutional si nu ar reprezenta o taiere abuziva a dreptului de pensie.
Daca ar stabili un cuantum minim si maxim atunci lucrurile s-ar complica.
Oricum e cu iz de bulibaseala fiindca nu elimina discriminarii intre pensionari facute prin interpretari si modificari ale L 223. Ma refer la pensiile mari impozitate raportate la cele pâna in 7000. Apropierea intre cele două categorii va crea alte nemultumiri.
Si asa multumitii vor ramane doar cei care se multumesc cu ce au in prezent si care raman cu ce au acum si dupa aplicarea grilei. Adica cei cativa de sub 7000.

Anonim spunea...

Și atunci cum rămâne cu actualizarea pensiilor militare și actualizarea anuala cu rata inflației? Că pensiile civile cresc de la 1 septembrie. Cele militare vor ramane vesnic pe loc?

J spunea...

Vrajala.Pe cand pensie egala la aceeasi situaie juridica.Dece "acid sulfuric "pensionat in 2015 pensie cu 5 cifre iar similarul lui pensionat prin 2000 pensie in jur de 3000?Toma c

Patrascioiu spunea...

Descoperire.Huhu Rezea este una și aceeași persoana cu Iulian Mares .În spatele lui Iulian Mares alias Huhu Rezea se afla un grupuleț cu orientare spre un partid .Nu ar deranja acest lucru dacă ar face-o transparent .Vor voturile noastre atunci sa facă în așa fel încât sa le merite.

popioan68 spunea...

Domnule Huhurez va rog sa-mi spuneti daca cei cu pensia limitata la solda neta vor fi impozitati. Daca se impoziteaza va rog sa-mi spuneti cum vedeti dumneavoastra modul de impozitare. Multumesc anticipat.

Huhu Rezea spunea...

@popioana
Din câte se discuta, impozitarea se aplica tuturor pensiilor, la cuantumul în plată,

Leon spunea...

L-am vazut si ascultat pe Orlando, in conferinta de presa ,dupa sedinta de guvern de astazi (inregistrare pe site ul Guvernului) si la intrebarea unui ziarist cu referire la impozitarea pensiilor, a confirmat acest lucru si sugereaza sa citim proiectul Ordonantei cu masuri fiscale ce va fi postat maine dimineata pe site ul Ministerului de Finante..!

Huhu Rezea spunea...

Iceparu, chiar ești un analfabet funcțional, dacă nu înțelegi ceea ce citești de ani de zile.

Militar de la 14 ani spunea...

Impozitarea se aplică la brutul pensiei nu la cuantumul în plată. O minimă atenție măcar!

Iulian Mareș spunea...

Iceparu,
Ține domnule pt tine și nu-ți obosi neuronul! Ești de la DOS, 0689 sau DIICOT?

Gigi spunea...

Impozitul,se va aplica Brutului în plată.Nu contează modul de calcul care a dus la obținerea acestui Brut.Adică,ce ai pe Cupon,acolo sus.
Nu știți unde se duc banii obținuți din această măsură cu impozitarea?Chiar așa?Ați uitat? Măi sa fie,i a mai faceți un efort!

Liviu PO spunea...

ToAte bune si frumoase,dar din oug nr.59 ar cam trebui sa pice prevederea cu pensia neta care nu poate fi mai mare decat solda neta,sau sa impoziteze progresiv si salariile/soldele cu aceleasi procente...Va fi atacata la CCR .Daca venitul din pensie se impoziteaza,de ce nu s-ar impozita si venitul din salariu/solda?Nu cumva e o discriminare cat casa poporului?

Patrascioiu spunea...

Aștept cu interes aplicarea impozitării despre care se face vorbire.Oare cum vor reacționa cei care fac trimitere la destin?Vor sari dintr-o barca în alta?Vor părăsit precum șobolanii corabia care se scufunda?Vor mai fi consecvenți principiilor pe care le afișează de ani de zile sau vor semnaliza la stânga dar vor coți la dreapta?Prezintă interes de studiu.
Cati precum "Acid sulfuric" își vor baga unghia în gat precum pițigoiul? Vor mai invoca destinul?
Vor mai fi tot atât de agresivi ca pana acum ?
Nu sunt adeptul -caprei vecinului- dar prefer vecin cu bun simt și nu jigodie.

Dan spunea...

Gata azi ( in catea ore) apare in M.O. acest OUG cu impozitarea pensiilor grase si gonflate de peste 7000 lei ! 7000-10000 (30%) peste10000 cu (50%) Totusi e prea putin.Trebuia de la 5000 lei in sus (cu 30%-70%) !

M spunea...

1. Contul bancar RO56BTRLRONCRT0490655301 este real si se strang bani pentru organizatori.
Dar escrocheria unde este? Ca se strang bani pentru a ajuta niste infractori?

2. Pe impozitarea in trepte (asa cum e propusa) cine are pensia bruta sub 9000 de lei castiga ceva iar cine are sub 7000 castiga mai mult.
Magistratii pierd enorm. In sfarsit o masura de stanga a guvernului PSD.

Arfy spunea...

Constat cum unii se bucură de forma nouă a impozitării pensiilor. Ce fire umană poți să fii să te bucuri că barca în care te afli ia apă și că la picioarele tale este încă uscat. Nimeni nu câștigă dintr-o asemenea măsură idioată. Gata, va adormit cu deblocarea actualizării...

M spunea...

Ce zic politaii?!
Guvernul vrea sa suprataxeze pensiile speciale, unde si aici, mai da o lovitura pensionarilor militari cu pensii mari. Pentru ca pe noi ne considera idioti, la magistrati, partea din pensie considerata "contributiva" este scutita de impozitare, iar la sistemul de aparare, unde nicio pensie militara nu e considerata "contributiva", se raporteaza la tot cuantumul.
Ticalosenia e mare cat Everestul, pentru ca politistii si militarii au platit contributie cat ceilalti CAS, dar cu alta denumire si directionata catre bugetul mare, nu catre bugetul de asigurari sociale. Poate o sa va bucurati, gandindu-va ca de masura asta vor fi afectati doar cei cu pensii militare mari, privilegiatii sistemului, sefimea si cei care au exploatat toate oportunitatile sa isi mareasca veniturile in ultimile 6 luni.
Moral, poate merita tratamentul asta, de la cei pe care i-au slugarit. Insa e semn rau. Sub semnul egalitatii, se creaza un tratament inegal pentru ca nu se are in vedere contributia noastra egala cu CAS. E semn si ca PSDul inca nu s-a oprit sa ia zece piei de pe noi, familia ordine publica si siguranta nationala.

vasile spunea...

Domnule M ori nu stiti ce vorbiti, ori imi scapa mie ceva. Cum vine asta>''Pe impozitarea in trepte (asa cum e propusa) cine are pensia bruta sub 9000 de lei castiga ceva iar cine are sub 7000 castiga mai mult.,, Cum se poate castiga din asa zisa impozitare progresiva? Si apoi vedeti ca proiectul de oug publicat nu vorbeste de impozitare progresiva ci de o taxa. impozitul ramane cat este. taxa se calculeaza conform venitului lunar taxabil descris la art. 134 2 2 si calculata conform art 134 3 2.

Leon spunea...

Exemplu de calcul, în cazul unei pensii speciale de 18.500 lei: 2.000 de lei plafon lunar neimpozabil conform Codului fiscal, rezultă 16.500 lei suma luată în calcul. Impozitul pe venitul din pensie: 16.500 x 10%=1.650 lei. Taxa va fi de 900+50%X(16.850 - 10.000)=4.325 lei.

Sorina spunea...

Adio actualizate sau nimic nou degeaba .dar poate ar i.mai.bine da trecem la lege civilă ca si acolo putem.sa acționăm ca doar tot munca este si poate asta si.vor sa ne determine sa cerem

Sorina spunea...

Ne agresează de multi.ani.cu.fel.de fel de modificari la legea pensiilor dar fie rusine
D

Huhu Rezea spunea...

Incă nu a fot publicat proiectul pe site-ul MF!

CEZAR spunea...

joi, august 01, 2019
Dan spunea...
Gata azi ( in catea ore) apare in M.O. acest OUG cu impozitarea pensiilor grase si gonflate de peste 7000 lei ! 7000-10000 (30%) peste10000 cu (50%) Totusi e prea putin.Trebuia de la 5000 lei in sus (cu 30%-70%) !
============================================
Slabut Dane..ai dreptate
Trebuia MAI ADANC....!!!

Militar de la 14 ani spunea...

A avut dreptate Huhu cu taxa. Se aplică la net, chiar dacă pleacă din brut. Scăzând impozitul de 10%, rămâne netul. Acest net dacă depășește 7000 lei se taxează cu 30%, deci se scade din net. Cu siguranță și cei ieșiți de curând cu plafonare la solda netă vor fi afectați pentru că li se vor lua 30 sau 50% din net, pentru ce depășește 7000/10000 lei. Algoritmul din exemplul prezentat de ei e lămuritor. Iar treaba cu... taxa și nu impozit e fenomenală, marca PSD.
Această denumire de taxă, permite ca netul să fie afectat după impozitare.

avianyc spunea...

@ M
Pe lângă profesorul de legislatie slab ati mai avut si unul de matematică slabanog rău.
Cel putin să ne spuneti din ce arma proveniti si pe ce filieră .

3xN ( necunoscut necunoscator neterminat) spunea...

Orlando a declarat ca impozitarea se aplica tuturor pensiilor, timp de 5 ani. CSM e pregatit pentru atacarea la CCR imediat dupa publicarea in MO. Vad ca unii se bucura - atat pot ei. Izolarea in cazarma poate afecta HDDul. Nimeni, indiferent de cuantumul pensiei nu castiga vreun leu. Ps.
: mai e putin pana pe 10.08

avianyc spunea...

@ Asta cu impozitul progresiv pe o perioda determinata este mai mult o gogorotă electorală care da bine la ridicat procentul de voturi.
Pentru rectificarea bugetara au gasit solutia. Luni apare ”TAXA PE ZAHĂR” (adica băuturi alcoolice ,etc care depasesc anumit procent de zahar).
De remarcat când se caută bani câtă ”grijă ” poarta guvernul pentru sanatatea românilor.
La urmatoarea nevoie de bani probabil va urma taxa pe ”făina cu gluten” ((((((((((
De-ar pune si pe ”CAISATA” de Dolj.............(((((((((((((

Iulian Mareș spunea...

Pt gramatic:
"Gata, va adormit cu deblocarea actualizării..."
---3! Pt că insiști să corectezi pe alții, când tu ești un inept!

https://dexonline.ro/definitie/inept

Iulian Mareș spunea...

Tare mă mai bucur că se impozitează pensiile și poate trebuia și "mai adânc", vorba unuia, încă în viață!
Asta înseamnă că vor fi bani pentru:
1. actualizarea pensiilor;
2. mărirea pensiilor mici.
Dacă nu se va întâmpla asta înseamnă că militanții impozitării progresive au probleme cu neuronul!

Iulian Mareș spunea...

T3,
La tine nu scria "origine muncitorească"? 3 locuri/1 candidat?

Anonim spunea...

Din câte înțeleg aceasta taxa se va aplica la netul pensiei militare. Adică ce depășește 10000(bani in mana) este taxat cu 50,% plus inca 900ron.

Sorina spunea...

In 5 ani poate ies ai.lor la la pensie asa ca ne jecmaneec in toate felurile pe noi Dar salariile lor sant meritate ? Ne omoara prin stres deci platesc 10% la brut la o pensie de 300 net pensie de urmași cum.o impozitraza

Sorina spunea...

Deci cum este cu legea 223 i treburi pe cei de la proromania fiindca ei au promis cu o.vor sustine sa fie aplicată ada cum.a fost promulgată si publicata in mo .

Iulian Mareș spunea...

Brenda,
F curioasă ai devenit!
Sa nu mai mergi cu taxi ilegal....țin la integritatea ta fizică! Nu doresc sa ajungi prin Groenlanda, la un iglu roșu!

avianyc spunea...

@ Mares
Daca "te lauzi" pe aci ca ai contribuit la "formarea "spec. de la 112 lucrurile se clarifică.
Mai bine ai fi tacut.
Prin anii 70 si dupa prin ATM nu exista "origine muncitoreasca".
16 locuri pe specialitate / an / facultate din care 2-3 pentru ofiteri restul pentru absolventi de LM si civile.
In anul meu 2 of ,2 LM ,12 proveniti din licee civile.
Ultima medie de intrare 9.84 fara punct din oficiu cum se practica la facultatile civile.
Examenul era national cu subiecte in plicuri sigilate desfacute la ora nationala de incepere a examenelor pentru toate facultatile din tara.LaATM examenul era la comun ,of ,LM,civili.
Originea muncitoreasca de care zici tu nu facea fata examenelor si exigentelor din ATM .
Locul lor era prin scolile de subofiteri si ofiteri activi de 2 si 3 ani ,neechivalente cu facultatea de 4 -5 ani ,nici macar cu cele de subingineri militari care erau considerati absolventi de studii superioare ,purtatori si ei la absolvire de insigna si echileti dubli la veston.
Ca sa nu fii "inert "vezi ca trebuie sa- ti completezi studiile daca vrei vreo angajare pe post cu studii superioare tehnice in civilie.

AMG in civilie = bla ,bla ,bla.

Cezar spunea...

@/ Mares Iulian(m-Alu)
De bucurie am...ars o capra😂🤣😂🤣😜😜😜😜

M spunea...

@avianyc mincinosul
Explicatie:
La prima postare varianta pe care o luam in considerare era cea vehiculata de cateva zile de reducere a impozitului LA TOATE PENSIILE sub 7000 si concomitent impozit progresiv de 30% respectiv 50% pentru cele de peste 7000 si 10000.
Era o varianta agreeata de toate partile si care "crestea" pensiile mici.

La a doua postare am revenit dupa aparitia proiectului comentat de cei de la politie!

Este prima postare fara minciuni a domniei tale! Plina de fiere si ura asa cum te stim dar totusi fara minciuna. Ce se intampla nu ai luat punctajul pe ziua de azi de la inaptul Dide?

Sorina spunea...

Deci statul.nu nea plătit contribuția pai cum ha ha ha asta e buna deci ăștia au ceva la cap alooo ce a făcut guvernul cu draftul.fe oug depus de asociația a militarilor cate pupa si lupta si lupta,,,,

Sorina spunea...

MARES BRAVO SA NU MA UITI ,HAI SA NE VEDEM CE ZIC?

Sorina spunea...

Statul patronul nu a plătit contribuția? Atunci dece ii pedepsește pe patroni,la pensiile civile? Adica ii meci este pe militari chiar si pe morti? Vaduvele si ada e vai mama lor Sant acum de râsul orașului de i sant nistemi ci.odi vor fi mai rau ca țărăniștii dar fie de cap

Iulian Mareș spunea...

T3,
ca mai toti cei cu origine muncitoreasca (2 candidati pe 5 locuri) tu intelegi mereu pe dos! Eu am scris ca am avut atestat si ca unele din domeniile lor se regasesc si la noi in sistem!
Dar, cum tu esti obisnuit sa faci din exceptie regula, nu ma indoiesc ca citesti convenabil!
Acest stil al tau este caracteristic celor doar guralivi si cam superficiali!
Acum, dupa o intreaga viata traita asa, nu-mi cere mie sa te skimb! nici nu pot si nici nu vreau! AMG, cum ai ramas tu in minte, are ekivalare inca din absolvire, scrie in clar pe diploma de licenta, avand semnatura si de la MEC! Nu-ti fa griji vinovate si insalubre, nicaieri armatele nu sunt conduse de tehnici! Oare de ce?

*despre impozitarea pensiilor: Foarte bine ca le-a impozitat, pt ca asa a dorit poporul! Uite cat de fericiti sunt unii...parca le-a si pus cate ceva!